Sterkte korps is Goede relatie politie wordt voldoende en burger bevorderd TAFELTENNISTEAMS HANDHAVEN ZICH DRIE TORENFLATS AAN MERELLAAN Maaslandse begroting heeft f 65.000 tekort AGENDA Fors personeelstekort moeilijk probleem AAN DfLUN M3 RAN Eurowoningen ziet af van eerder plan L79Ö.- Joh» dc Heer Prijs drinkwater moet verhoogd Stuk hout treft betonwerker Eerste paal van reactiverings centrum Licht gewond na val van 7 meter Mutaties bij chr. Lts. Schiedam Omleggingen van verkeer Onderzoek naar „efficiency" Bejaarden vieren Sinterklaas Gevolg van grenswijziging Bromfietsers (5) bij botsingen gewond Ambtenaar zet zich geheel in Twee bromfietsers in verkeer gewond FORTEX f* Burgerlijke stand MONDORGEL TSF herstelde zich van nederlaag NTERI EUR TOG I speelde gelijk tegen team SVA I Onwel en overleden MP Twee volleybalteams boekten naar w inst Van de Hoek tot Vlaardingen nr. rotterdammer Pagina 3 2 A DINSDAG 6 DECEMBER 1966 MEDEDELING E enige echte nu B. en W. Maasland (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemees ter mr. J. Heusdens is van me ning dat'de relatie tussen politie en publiek in Vlaardingen in ver gelijking tot andere plaatsen goed te noemen is. De burgemeester geeft deze mening in de memorie van antwoord op de begroting naar aanleiding van woorden van gelijke strekking van enkele raadsleden in het algemeen ver slag. Korpssterkte Raadsleden vragen: Annuleren VXAARDINGEN f (indaag en dagelijks SCHIEDAM Vandaag.... -en dagelijks MAM Fortex heeft een l de moderne man, die «eet «at I Fortex herenkleding isrkrijgbaar hij En Ean b«grip op orgelgtbltd «Jnda 1698 0OSTZ6EOIJK 330 BOTTERDAM TELEFOON (0t0)^11S255 (Van onze correspondent) MAASLAND Met ingang van 1 januari 1968 zal, indien de raad met het voorstel van B. en W. akkoord oaat, het drinkwater duurder worden. Het vastrecht zal worden verhoogd van dertig gulden naar 42 per jaar. Voorts zal de prijs van het drinkwater verbruik met tien cent worden ver hoogd tot 0.68 per m3. Aan een waterverbruiker die leiding water wil afnemen voor de drinkwater voorziening van het vee wordt voor de eerste honderd m3 0.68 in rekening gebracht. Bij een afname tot driehon derd m3 zal het water 0,57 per ir3 gaan kosten, en 0,52 bij een waterver bruik van meer dan driehonderd m3. B en W, zien zich genoodzaakt de prijs van het water te verhogen, daar anders geen sluitende exploitatie van het Waterleidingbedrijf is te verkrij gen. Bovendien zijn in verband met de wijziging van de waterleveringover- -.nkorast met de gemeente Maassluis de meerkosten hiervan aan de verbrui kers doorberekend op de m3-prijs. Vanavond (dinsdag) zal de raad het voorstel van B. en W., om de gewijzig de verordening voor de levering van drinkwater vast t stellen, in behande ling nemen. VLAARDINGEN Bij de werkzaam heden op een in aanbouw zijnd bouw werk aan het Veerplein kreeg maandag de 53-jarige betonwerker M. B. uit Rot terdam in een kelderput een houten bidding op zijn hoofd. De man liep enige hoofdownden en vermoedelijk een hersenschudding op. Hij is voor behandeling naar het Ho- lyziekenhuis gebracht. De burgemeester schrijft dat om de burgers meer inzicht te geven in de taak van de politie, enige stafleden le zingen houden. Dit gebeurt op ouder avonden van scholen en voor diverse verenigingen. Op gebied van de misdaadvoorkoming houden de chefs van de kinderpolitie en de justitiële dienst lezingen, waarbij soms dia-se ries worden vertoond. Verscheidene raadsleden vinden dat ook in Vlaardingen jeugdcriminaliteit valt te constateren. Zij vragen of de politie een positieve bijdrage kan leve ren aan de preventie van de misdadig heid onder de jeugd, hoewel zij de ou ders natuurlijk in eerste instantie voor de opvoeding verantwoordelijk achten. De burgemeester onderschrijft deze mening. Hij is het niet eens met de stelling dat suggesties va» de politie in deze richting besproken zonden kun nen worden in de commissie jeugdza ken en andere commissies. Als hieraan in de toekomst toch behoefte mocht bestaan zal de burgemeester in overleg met het college deze zaken bezien. {Van een medewerker) SCHIEDAM TSF heeft zich goed hersteld van de nederlaag tegen Germi nal, want de Schiedammers versloegen USV 2 met 100. Er was weinig span ning in deze ontmoeting, hetgeen uit de uitslag wel blijkt. Wittop Koning en de zijnen waren volledig superieur. TSF 2 won de belangrijke wedstrijd tegen Xerxes 7 met 73 en eindigde daardoor de eerste competitiehelft als koploper. Mer dertien punten uit acht wedstrijden gaan de ploeg van Bouwer nu de winterpauze in, met nog een punt voorsprong op het Xerxes, waar van nu werd gewonnen. Na een weinig rooskleurig begin (Joritsma en Bouwer verloren en bezorgden hun team daar mee een 20 achterstand) keerden bij de partijen van Don Nuis de kansen voor de TSF-reserves. Na 2—2 liepen de Schiedammers tot 72 uit, waarna Xerxes eerst in de laatste partij op 73 kwam. TSF 3 leed een verrassende 64 ne derlaag tegen Meeuwenplaat 3, waar door de kansen op de tweede plaats aanzienlijk daalden. (Van een medewerker) VLAARDINGEN In de voorlaatste ron de van de eerste helft van het tafeltennlssel- toen hebben de Vlaardinese verenigingen rich aardig weten te handhaven. Van de teren verenigingen waren er vier, die op het gemiddelde mikte, intiem scoorde ne ten punten Bit acht wedstrijden: De liol'an- üaan kwam tot vijf uit vijf; URTTC h cld het op vier uit vier en het ene team an Shell behaalde daaruit ook één punt. De drie teams van. De Windmolens wo>- ntn allen met 64, hetgeen niet veel voor komt: in ieder geval betekende het 100 pro cent winst. Sunlight 2 won met S1 van Koteka 2 en kwam dus ook goed voor de dag. Dat ook Flardinga 1 opnieuw won (na melijk met 8—2 van SKA 2) was geen verras sing meer. Fier pnjkt dit team aan, de kop van de ranglijst. In de eerste klasse deelde het Jlaassüuisse TOG de punten met SAV. De jeugdige topfi guur. Nico van Capelle was weer goed voor twee overwinningen. Nicolai en Pols zorgden voor de rest. TOG 2 behaalde haar achtste overwinning op Atlantic 2. Plet Fleijsier is ia dit kampioensteam nog steeds ongeslagen. Zowel het eerste team van De Windmolens dat met 64 van Cebeco 2. alsmede het tweede team dat met deze cijfers van NS 3 won, is kanshebber voor de bovenste plaats. Het derde team werkt zich wat ios van de Qcderste regionen door eert 84 zege op het hoger geplaatste TÖGB 8. Intiem l dacht eindelijk weer eens een overwinning te behalen, maar tegen Service t verloor Versteege zijn laatste partij, toen hier. met S4 voor stond. Het dubbelspel werd zwak gespeeld. Het scoreverloop was hier 1-3, 3—3, 4—3, 4-4, 5—4, 5—E. Intiem 2 zag ook een kostbaar punt verlo ten gaan doordat Mudde geheel onnodig een pertij verloor. Tegen K. Sr K. kwam men 8.et verder dan 55 Tegen Insulmde 3 speelde Intiem 2 ook 5—gelijk. Intiem 4 is nog altijd lijstaanvoerder. Borsboom (na 24 wedstrijden nog ongesla gen!, Van der Knaap en Andree waren me deverantwoordelijk voor de S1 zege op Meeuwenplaat 1. Intiem 3 behield ihaar promotiekans door net 8-2 baas te blijven over Tava 1. Intiem J verloor van Milksteamers 4 met 7—0. In tiem 3 viel op met een 100 zege op Een dracht 13 met welke cijfers Intiem 9 klop kreeg van Contact 3 In een zeer spannende ontmoeting liet De Hollandiaan 1 opnieuw een steek vollen, want Contact 1 slaagde er in de eindstand Goudsesingel 221 Rotterdam tel, 116673-123082 op 5—5 te "bepalen. De HoEUndiaan 2 verloor terrein door de 81 nederlaag opgeflcg?eei tegen Stadhuis 1. De Hollandiaan 4 won zoals werd verwacht van De Wildert 3 met 3 «n het vijfde team moest met deze cijfers de punten en de eer laten bij Nassau- kade 2. De Hollandiaan 6 verrastte zichzelf door het ongeslagen en leidende SVA 7 met 91 in Rotterdam te verslaan. URTTC verstevigde haar toppositie waar toe een 91 zege op Tavenu 2 nodig was. URTTC 2 versloeg concurrent RET 1 met 73 en plaatste zich zodoende ook op de bovenste plaats. URTTC 4 en 6 verloren van Caltex 2 en Centrum 8, beide met 7—3. Shell 1 kwam tegen TJC 2 niet verder dan een gelijkspel. Wel was Van *t Oever sr. weer enorm or dreef, maar Brouwer verloor al zijn ontmoetingen, -en Vrij bloed liet twee punten noteren. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Vrijdagavond speel de TOG I moeizaam gelijk tegen SVA I. Vooral de laatste set van H. Nicolai gaf veel spanning In deze tafeltennis- wedstrijd. Hij bracht de stand niet op 64, maar op 55. Het bleek ook hier duidelijk dat Nicolai zich in de toe komst meer op het aanvallende spel zal moeten gaan toeleggen. TOG 3 speelde maandagavond thuis tegen Hermandad 2. Ondanks sterk ver weer van de gastheren werd het 55, waardoor het aantal punten van TOG 3 tot vier steeg. TOG 4 deelde donderdagavond tegen USV 5, dat met 8—2 verloor, voor het eerst rake klappen uit Mevrouw D.v.d. Gaag en de heer C. Bouman behaal den allebei een hattrick. De door het politiekorps te verrich ten taken zijn zo dat de 117 leden die het korps momenteel telt deze kunnen volbrengen. Tot de organieke sterkte van het korps behoren ook twee vrou welijke agenten, die zich inmiddels vol ledig hebben aangepast. Hun taken zijn geheel in het politiewerk geïnte greerd. Op het ogenblik zijn nog twee vrouwelijke adspiranten in Wasse naar in opleiding. Wat betreft het parkeerprobleem zegt de memorie van antwoord dat in som mige straten oogluikend wordt toege laten dat met twee wielen op de stoep wordt geparkeerd. Echter al leen in gevallen waar de omstandig heden dat nodig maken. Bij herstratingsplannen wordt nage gaan of parkeerhavens mogelijk en gewenst zijn. De instelling van een blauwe zone in de binnenstad beeft (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM Donderdag 8 decem ber om 16 uur zal wethouder G. Z. de Vos (sociale zaken en volksgezondheid) de eerste paal slaan voor het reactive ringscentrum van de dienst der ge meentelijke verpleeginrichtingen. Dit gebouw zal verrijzen aan de Pascal- weg/De Mussetstraat. Tot de bouw besloot de gemeenteraad in maart 1964. Over vier verdiepingen zullen in dit gebouw de beddenkamers met bijbeho rende dagverblijven en dienstruimten voor in totaal 225 zijn verdeeld. Op de begane grond zijn geprojecteerd de oe fenzalen en ruimten voor arbeidsthera- pie, polikliniek, speciaal ingerichte oe fenkeukens, badkamers, toiletten e.d. Daar komen ook de eetzalen voor het personeel, de keuken en de linnenafde ling. Bij het hoofdgebouw komt een zuster huis van twee bouwlagen, waarin ook de lokaliteiten voor de opleiding van ziekenverzorgsters worden onderge bracht Men denkt ongeveer tweeënhalf jaar nodig te hebben voor de bouw. In het najaar van 1969 kan dus de ingebruikneming geschieden. Het ontwerpen van dit centrum is van architectenbureau Krijsgman en van architectenbureau Krijgsman en hei- en grondwerken is J. P. van Eeste ren, Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Aan boord van het Indiase schip Kaderbasks, dat in de Waalhaven ligt, stapte maandagmorgen de 44-jarige havenarbeider D. van Leeuwen var. de Schoordijk 163 op en kele losliggende luiken. Hij viel op de zeven meter lager liggende buikdenning Hij kreeg slechts verwondingen aan zijn rechterhand. De man is in het Ha venziekenhuis opgenomen. naar het oordeel van de politie de mogelijkheid tot kort parkeren sterk verbeterd. Bij een verdere sanering van de binnenstad zullen steeds meer parkeerruimten beschikbaar komen. Verkeersregelaars worden ingezet op plaatsen waar en op tijden wanneer de drukte dit nodig maakt. In verband met enkele aangiften van lastigvallen van meisjes wordt een verscherpte surveillance uitgeoefend op het pad dat loopt van de Van Hogendorplaan langs de Huishoud school naar Schiedam. Zowel ge üniformeerde politie als leden van de justitiële dienst voeren deze diensten uit. SCHIEDAM De heer G. H. Mate- man leraar A.V.O. aan de Christelijke Technische School, gaat deze school per 31 december a.s. verlaten wegens zijr. benoeming tot leraar bij de Christelijke Landbouwhuishoudschool te Aalten. Ruim drie jaar is hij verbon den geweest aan de Chr. Technische School te Schiedam. In de vakature is voorzien door de benoeming van de heer G. K. Harman- ny, onderwijzer aan de Oranje Nas- sauschooi en voor een aantal lessen ver bonden aan de Chr. Huishoudschool. In verband met wettelijke voorschrif ten kan hij niet eerder dan 1 februari 1967 in dienst treden. Door aanpassing van de lessen zal men trachten gedu rende de maand januari de lessen zo goed mogelijk te laten verlopen. Door hun studie waren de heren B. van Beek en M. de Raad niet langer in staat een avond per week les te geven aan da semi-parttimecursus monteur motorvoertuigen. Op 1 november is in deze vakatures voorzien door de benoe ming van de heer J. L. de Jong te Dordrecht, die nu twee avonden per week les geeft. Vanavond, dinsdag bestaat er voor de ouders van de leerlingen van alle eerste klassen tussen zeven en negen uur gelegenheid de resultaten van het Kerstrapport met de leraren te bespre ken. Morgenavond is er een kontakt- avond voor alle tweede klassen en don derdagavond voor alle derde en vierde klassen. De kontaktavonden in december zijn tot nu toe uitermate nuttig gebleken. Vooral ouders van kinderen die een slecht rapport hadden kunnen hun kin deren een goede dienst bewijzen, als zij met de eraren naar een weg zoeken, die tot betere resultaten leidt De Kerstvakantie begint op vrijdag 23 december na afloop van de Kerstwij ding Op dinsdag 3 januari worden de lessen hervat. ROTTERDAM In verband met be stratingswerkzaamheden zal de kruising Jonker Fransstraat-Admiraal de Ruyterweg van woensdag 7 decem ber tot en met vrijdag 9 decem ber gedeeltelijk worden afgesloten. Het verkeer vanuit de richting Noor- derbrug zal worden omgelegd via Lom bardkade, Kortebrandstraat. De te vol gen route vanuit het centrum van de stad zal zijn via Goudsesingel, Van Al kemadestraat, Vondelweg en Admiraal de Ruyterweg. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „In het algemeen wordt naar onze mening dooi eigen personeel de efficiency voldoende na gestreefd. Wij zijn van oordeel dat het instellen van onderzoeken van buitenaf tot de uitzonderingen zal moeten beho ren". Deze opmerkingen komen van B. en W. naar aanleiding van vragen van raadsleden. Wel is het college van mening dat het gewenst kan zijn, onder meer uit oogpunt van bezuiniging, een bureau voor efficiency in te schakelen. In het verleden is ook, waar dat nodig werd geacht, uitvoering gegeven aan deze ge dachte. Dat het voor een overheidsbedrijf no dig zou zijn voor een efficiëncy-onder- zoek een buitenlands, in casu een Ame rikaans bureau in te schakelen, is een gedachte die 'het college niet deelt met een aantal vragenstellers. Het is verder moeilijk te zien wat de resultaten zijn van efficiëncy-instellm- gen tegenover de contributies die aan dergelijke instellingen worden betaaid. Resultaten zijn meestal niet direct zichtbaar en werken dikwijls pas na geruime tijd door. Dit zegt het college in antwoord op de vraag wat het resul taat is van de bijdrage aan de NIVE, via de Vereniging van Nederlandse Ge meenten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 52-jarige mejuf frouw J. J. van Wanrooij uit de Damlo- perstraat is maandagmorgen op de Schiedamseweg onwel geworden. Haar toevallig passerende huisarts consta teerde dood. De 73-jarige mevrouw M. J. van Campenhout-Rietstap is in de nacht van maandag op dinsdag op de hoek van de Tochtstraat en Raephorststraat onwel geworden. In het Bergwegzieken- huïs bleek zij te zijn overleden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De afdeling Schiedam van de Algemene Bond van Bejaarden geeft dinsdag 13 december in Musis Sa crum een St. Nicolaasfeest Er zullen twee bijeenkomsten zijn, die de Sint beiae zal bezoeken. De middagvoorstel ling begint om 13.30 en de avond- voortelling om 19.30 uur. Het Ge zelschap Henk Polder treedt op met de revue ,,'t Is feest vandaag", waaraan medewerken de caberetière Jeanne van Raajde komiek Henk Polder, de ham- mondorganist John de Vries, de jong leurs The Wido's en William and Sister met hun diabolo-act De leden kunnen donderdag van 10 tot 12 uur en 14.00 tot 16.00 uur op vertoon van hun contri- butiekaart toegangsbewijzen afhalen aan het Blauwhuis, Lange Nieuwstraat 181. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Voor een stuk grond ten zuiden van de Merel laan bestaat een plan voor de bouw van drie torenflats in zes tien bouwlagen. Elke flat krijgt 82 woningen in de premiesector. Voor de realisering van dit geheel kan de gemeente nog putten uit het bouwvolume van 1966 en het is de bedoeling dat spoedig met de bouw begonnen wordt. Het project is van de N.V. Beheer maatschappij „Prak-Fonds" te Den Haag, een onlangs opgerichte onderne ming waarin de N.V. Eurowoningen, het Shell-pensioenfonds en het pensi oenfonds van Blaauwhoedenveem parti ciperen. Het object, dat totaal 245 wonin gen omvat komt in de plaats van een eerder plan van de N.V. Eurowo ningen van 154 flatwoningen aan de Buizerdstraat in Maassluis-West. Reeds in november besloot de gemeenteraad tot verkoop aan Eurowoningen van dit terrein maar door verschillende om standigheden heeft deze maatschappij haar plan niet kunnen realiseren en werd de grond haar nog niet overge dragen. Hoewel het project bedoeld was als eerste deelwerk van- een groter com plex ziet de N.V. Eurowoningen, mede gezien de huidige situatie op de bouw markt, geen kans dit plan ten uitvoer te brengen. Inmiddels heeft Eurowoningen haar beleid omgebogen naar een grotere planopzet en werd de Beheermaatschap pij „Park-fonds" opgericht, die het plan voor de drie torenflats bij B. en W. op tafel legde. Aanvaarding van dit plan houdt in dat de met Eurowoningen bereikte overeenstemming wordt geannulleerd. Een waarborgsom van tien procent van de koopsom, die Eurowoningen reeds had voidaan, moet worden terug gestort en het terrein waarop de toren flats, worden gebouwd moet aan het Park-Fonds worden verkocht. B. en W. stellen de gemeenteraad, die hierover volgende week dinsdag middag vergadert, voor aldus te beslui ten en vragen de raad tevens een kre diet voor het op korte termijn bouw rijp maken van de grond. Voorts is een krediet van 446.100 nodig voor speciale voorzieningen in het distributienet voor de levering van gas, water en electriciteit in de drie flatgebouwen van negen woonlagen die aan de Van Beethovenlaan in aanbouw zijn. VLAARDINGEN Weeshuls: Viaardmgse Jeugdgemeenschap, kerstversieringen ma ten, 2000. Klachten bezorging VlaardingenH. Ver- fj-Jh Wagnerstr. 24b, te!. 3345. maandag t/m rnjdag 38—19.30, zaterd. 17.30!S uur. BiJKantoor De Rotterdammer, Smalle Ha venstraat 11, tel. 8775. Uitsluitend redactieza- Tel. 9493, b g.g. 6619, b.g.g. 010 - 115588. Schied. Aquariumver. „Natuurge not in Huls", 19.45. c^?lt<!lbron: Ned. Bond van Oud-Strijders, vontaktavond. 20. irïï^nntoor De Rotterdammer: Lange 5g*«rtraat 82, uitsluitend redactiezaken, tel. (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 - 6619). .entschapJ. v. Gogh, Br, Zamenholstr. Kitet1S2400- "lachten bezorging: Agentschap zie boven Sjrijke telefoonnummers'. Alarm poli- e 264606, alarm brandweer 269123, alarm l"t*nGD 269280. -'N'ntbeek: 't Gouden Hert, St, Lldui- nastraat 58a, tel. 258364. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Bij een inhaalma noeuvre op het fietspad van de Staten- tunnel zijn maandagmorgen de sturen van twee brommers in elkaar geraakt. De bestuurders vielen. De 59-jarige gasfitter F. A. Koekebakker uit de Heer Vrankestraat is voor onderzoek naar het Bergwegziekenhuis gebracht evenais de 40-jarige controleur Th. van de Straten uit de Zwart Janstraat die een verbrijzelde linker knieschijf kreeg. Maandagmorgen raakte een brom fietser met zijn stuur een voetganger op de Vondelingenweg. De bromfietser viel evenals een er achter rijdende bromfietser. De 26-jarige gasfitter F. C. van Bosch uit de Jambistraat is met hoofdwonden en de achttienjarig bank werker G. Voogt van de Jan de Raadt- kade met een hersenschudding naar het Bergwegziekenhuis gebracht. Op de kruising Oostervantstraat - Duivenvoordestraat is maandagmorgen de zestienjarige scholier Jan. S. H. Kel ly uit de Stellendamstraat met zijn bromfiets tegen een auto gereden. De jongen is met een gebroken linker dij been in het Dijkzigtziekenhuis opge nomen. 0 ROTTERDAM B. en W. hebben tot lid van de wijkraad voor HiUegers- berg/Schiebroek benoemd mevrouw H. J. Se- pers-Van Assendcrp. Molaniaan 2 (BP). Me vrouw sepers komt in plaats van haar man, mr. J. Sepers. die zijn benoeming niet aan vaardde ómdat hb lid van de gemeenteraad werd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Volgens het orga nisatieschema van de gemeente Vlaar dingen, behoren 1055 ambtenaren ge meentelijke functies te bezetten. Mo menteel zijn echter 201 plaatsen niet bezet. Een groot aantal raadsleden vraagt in het algemeen verslag of het college heeft geprobeerd in een aantal van de ze vakatures te voorzien door „het part. Jme inschakelen van gehuwde vrouwen" Het college schrijft in de memorie van antwoord dat evenals vorige jaren het grootste tekort nog steeds bestaat bij de vaklieden. Aanstelling van ge huwde vrouwen in part-time-dienst biedt dan ook niet de gewenste oplos sing. Waar mogelijk heeft men van de ze oplossing echter al gebruik gemaakt. Intensivering van de werkzaamheden wordt zeer bemoeilijkt omdat een heel groot aantal vakatures niet kan wor den bezet door de mensen die aan de gestelde eisen voldoen. Delegatie van werkzaamheden waardoor overwerk wordt beperkt is dan ook praktisch niet mogelijk. Het college vraagt zich overigens af of de zogenaamde „ideale bezetting" nog moet worden nagestreefd in ver band met de steeds verder gaande be roeps en bedrijfsspecialisatie. B. en W. zijn van mening dat ambte naren van hoog tot laag de noodzake lijke werkzaamheden met de grootste inspanning verrichten. Zeer vaak ge beurt dit onder moeilijke omstandighe den. MARKTBERICHT VLAARDINGEN VLAARDINGEN. 6 dee Steurharing 85—1 86,50, steurharing ijle f 72, makreel 55, Aanvoer: VL 34 met 376 kantjes en 2 ma' kreel. (Van een onzer verslaggevers) MAASLAND In het algemeen verslag op de gemeentebegroting voor 1967 spreken raadsleden hun teleurstel ling uit over het feit, dat de begroting slecht sluitend kon worden gemaakt door het ramen van een aanvullende bijdrage van ƒ65.000. B. en W. zeggen in hun antwoord de bezorgdheid van de raad te delen. Naar de mening van het college heeft de grenswijziging een grote invloed op het tekort uitgeoe fend. Als tweede oorzaak noemen B. en W. de sterke stijging van het verzorgingspeiL Grotere uitgaven op verschillende gebieden zijn hiervan het gevolg, bijvoorbeeld de uitgaven voor sociale voorzieningen, het onder wijs en betere wegen, zonder dat deze uitgaven voldoende worden gecom penseerd. B. en W, verwachten echter dat het tekort minder zal worden door enkele nog te verwachten uitkeringen. Het col lege zegt dan ook dat, hoewel de begro ting voor het komende jaar een somber beeld geeft, een gematigd optimisme met betrekking tot de toekomst gerecht vaardigd is. Volgens een raadslid zou het aanbe veling verdienen een commissie van fi nanciën in te stellen. De grote proble men op financieel gebied kunnen veel beter in een klein comité worden besproken, alvorens de raad daarmee wordt geconfronteerd, aldus het raadslid. B. en W. achten het instellen van een dergelijke commissie niet no dig. De taak èn van de raad èn van B. en W. zal door instellen van allerlei commissies aanmerkelijk worden uitge hold, aldus het college. Enige raadsleden willen beter wor den geïnformeerd over de Stichting On derzoek Midden-Delfland. Het vorig jaar is een krediet van ƒ5.900 beschik baar gesteld.De raadsleden willen we ten wat er precies met het geid is ge beurd en of bij de samenstelling van de stichting voldoende rekening is ge houden met de belangen van de agra- VLAARDINGEN Op het kruispunt Diepenbrock- straat-Verheijstraat verleende maan dagmiddag de negentienjarige brom fietser J. A. W. geen voorrang aan een auto. De jongeman liep bij de botsing een hersenschudding op. Een soortgelijke aanrijding gebeurde op het kruispunt Rotterdamseweg-Van Hogendorplaan. Daar verleende de zestienjarige bromfietser M. van D. geen voorrang. Hij liep een vermoede lijke hersenschudding op. KUttfa tltljj m fcUm hiiirt Korte Hoogstraat 11 a Tel. 6151, Vlaardingen riërs. Ook willen zij inlichtingen over de gevolgen van de grenswijziging voor Midden-Delfland. B. en W. delen mee dat het in de bedoeling van het stichtingsbestuur ligt binnenkort de leden van de raad van de deelnemende gemeenten inlichtin gen te verstrekken. Enkele raadsleden stellen voor bezuini gingen in te voeren, om het tekort op de begroting te verminderen. Zij wil len minder aan het onderhoud van diverse straten doen, het Dijkpolder- pad opheffen en het onderhoud van de overige polderpaden achterwege te laten. Omdat de laatste jaren zeer weinig aan bepaalde straten is ge daan, achten B. en W. verder uitstel niet verantwoord. Naar de mening van het college zal het opheffen van het Dijkpolderpad protesten uitlok ken van natuurliefhebbers. Ook de suggestie van de raadsleden wat be treft de overige polderpaden willen B. en W. niet overnemen. Het lijkt hun niet juist de mogelijkheden van de passieve recreatie te beknotten. Wel gaat het college akkoord met het voorstel de bijdragen voor het stor ten van vuil op de gemeentelijke vuil nisstortplaats te verhogen van vijftig cent tot een gulden per m3. Ook zal men overwegen de reinigingsrechten, sinds januari 1966 ƒ18 per jaar per emmer, te verhogen. Vanavond (dinsdag) komt de gemeente raad om half acht in vergadering bij een voor het afwerken van een ne gentien punten tellende agenda. Woensdag 14 december zal de ge meentebegroting voor 1967 in behan deling worden genomen SCHIEDAM Van de tien zestallen van de Schiedamse Volleybal VI ub kwamen er ditmaal acht In bet strijdperk. Slechts twee konden winst behalen. Het eerste da mesteam bezocht het zwakke CSVD fo Delft en zegevierde zonder enige moeite met 03 De setstanden waren; 915. 615 en 5—'15. Heren 1 ontving de reserves van landskaxn- pioen Blokkeer. Wat een spannende wedstrijd beloofde te worden, werd een een zijdige vertoning. De Schiedammers speel den slechter dan ooit tevoren. Na ruim een hali uur spelen werd SVC met 03 geklopt. Her w-aren -de setstanden: 515, 1215 en 11—15. Dames 2 moest na spannende strijd tnet 3—1 het hoofd buigen voor leidster Jong Pendrecht en dames 4 liet zich met 30 kloppen door AMVJ 4. Meisjes junioren A verloor eveneens met 30 van een feller DKL A. Heren 3 speelde een goede wedstrijd, maar kon het tegen het sterkere BHC niet bolwer ken. Een 3—1 nederlaag was hier het resul taat. Heren 4 was Kansloos tegen Herman dad 1 (30) en jongens junioren A tenslotte versloeg Libanon A gedecideerd met 3—0. Q MAASLAND Vrijdagavond spreekt de heer T. Rose uit Den Haag voor de ARJOS over „Leven in een tijd van automatise ring". Aanvang 20.00 uur. 0 MAASLAND De Jaarlijkse volkskeist- zang wordt donderdagavond 22 december ge houden in de Hervormde kerk. De plaatse lijke muziekverenigingen en zangkoren verle nen medewerking. Een aantal zitplaatsen wordt gereserveerd voor hen die moeilijk kunnen staan. Bejaarden en invaliden die per auto naar de kerk gebracht willen wor den kunnen dit opgeven aan de heer M. Q. van der Maarel, Westgaag 90a, tel. 4012. Au tobezitters die zich voor het rijden beschik baar willen stellen kunnen zich aan hetzelf de adres opgeven. MAASLAND Bij de Coöperatieve Raif- feisenbank werd in november ƒ225 078,83 In gelegd en ƒ171 025,09 terugbetaald. Per ulti mo november hadden 241 Zilvervlootspaar- ders een totaal-tegoed van 160.578,48. To taal was 4.282111,27 aan de spaarders verschuldigd. TAN KRANT kan veel voelen J voor het denkbeeld dat Rijn mond heeft geopperd voor een bun deling van het openbaar vervoer in het gehele gebied. Of een dergelijk omvangrijk projekt ooit te verwe zenlijken is, blijft echter een vraag. Daarbij spelen een beieboel fakto- ren een hele grote rol. Bovendien heeft de overheid ook nog een zegje in een samensmelten van RET, RTM, Twee Provinciën, Van Gogh, Vermaat en welke andere train- en busmaatschappijen er dan nog meer mogen zijn. Geen vraag blijft echter bij een bundeling van krachten de kwestie van de doelmatigheid. Want het is natuurlijk vreemd (en dat is dan nog netjes en zwak uitge drukt) dat lege bussen mensen moe ten laten wachten m de stromende regen bij haltes waar ze niet mogen stoppen, omdat ze daar nu eenmaal geen vergunning voor hebben.-Voor al de laatste dagen is me" dat weer eens opgevallen; Ik neem als voorbeeld een halte van de RET, dichtbij het Stadion Feijenoord. 's Ochtends van pakweg half acht tot half negen is het daar en dan speciaal als het giet, want dan voelen maar bitter weinig mensen ervoor met de fiets naar hun werk te gaan flink druk. Erg veel kans om in een bus van lijn 50 te komen, hebben die mensen daar niet. Meestal lopen de bussen bij het beginpunt en de eerste een of twee haltes reeds vol met mensen uit de wijken Hordij- kerveld, Zomerland e.d. Noodge dwongen rijden de bussen door. Er is geen plaats. En dan is het geen lolletje als zij even later een bus van de Twee Provinciën rustig voor bij i zien rijden, half leeg. Ook die chauffeur heeft gelijk, want hij mag geen mensen oppikken binnen Rot terdam. Kijk, dat bedoel ik nu met doelma tigheid. En dat is dan nog maar êén facet. Er zijn er uiteraard nog veel meer. Daarom voel ik en moge lijk iedereen voor één bedrijf, dat het gehele .Rijnmondgebied zal bedienen. Dan loop je als gebruiker van het openbaar vervoer geen risi co meer dat halflege bussen doorrij den. OVER halflege bussen "ge sproken: Ik kreeg klachten van Alexandrijnen", die een tame lijke reis moeten maken om in hun wijk Het Lage Land te komen. Nu gebeurt het nogal eens dat bij hst overstappunt Avenue Concordia juist bus 57 weg rijdt als tram 16 of 17 het eindpunt nadert. Men vraagt zich en terecht dacht ik af of de chauffeurs even kunnen opletten of er een tram is met „aanbod". Omgekeerd is het natuurlijk ook niet prettig als een tram weg rijdt terwijl er juist een bus aankomt. De-bedoeling-van de overstapmogelijkheden kan niet zijr. dat men erg lang moet wachten op aansluiting, betoogt men. Ik zou zo zeggen: wie de schoen past trekke die aan. Het is een kwes tie van even attent zijn dienst ver lenen. Mag ik dit hiermee ook voor leggen aan de heer Van Leeuwen en zijn mensen? VLAARDINGEN Getrouwd: Jan van den Bos, 21 en Johanna Hendrika Akker mans, 19, Johannes van den Berg, 22 en Frederica Josephina van Leeuwen 19, Pleter Fred enk Broei jer, 29 en Klazina Heijndijk 19 Hendrik Koster 34 en Barbel Berta Beek Geboren: Robert, z.v. S. C. Breure en J M Ras. Datheenstraat 133; Wouter, z. v. J K Slotboom en M Prins, Korte Hoogstraat 25d; Arienne Sim one d v H Dijkshoorn en N C Post, KetheIweg 66c; Yvonne d.v. M Broek en P Jongenotter, Joh de Wittstraat 57a; Robert Dennis z. v. R de Graaff en M van Gilst, Rontgenstraat 46d: Johanna Maria d. v. H M Kerklaan en A L van Buijtenen, Spechtlaan 356; Anna Maria Louise, d. v. K M de Jong en G S H van Bommel, Adr. Pauwstr 5c; Hilda d.v, E. de Jong en H Beerhngs. Copmstraat 32c; LauTenske d.v. van der Hul en E Klompe, de Ruijterstraat 54; Annemarie d.v. B H Zwijgers en M C Drop. Floris de Vijfdelaan 36; Anja Désirée d.v. P. Donkers en M M van *t Wout, Specht laan 656;-Patrick, z.v. R. F. Hein en H A M willekes/»Van Wesembekestraat 3; Ronald z. v. T A Dangerman en H M Vink, Kethelweg 150; Daniella Berendina d. v. W C Ruijs en A H F Hagenus, Wagnerstraat 15; Saskia Frederica d.v. J F Burggraaff en H. E, Breek, öosterdwarsstr 18: Ronald Jacob Teu- nis z.v J J Spnj en P de Bloois, Torenvalk laan 19b; Liliane Elisabeth, d.v, P IJ J van Betten en E L F Noens, P KDrossaartstraat 145; Pieter Diederick. z. v. D. A, C. van Eijk en G J B Nugteren. van Baerlestraat 81; Karei Albert z.v, J L Kindermans en J P Blok, Coornhertstraat 27, Overleden: Mechelina Wou trina van Druu- ten, 73 wed v W Mulder, Prof Mekelstraat 34. Krijntje van Aalst, 47 jr, echtg. v.: L. J. Verboon, Vetteoordskade 21; Dirkje Hofman, 43 jr, echtg. v. M P Schippers, Verheijstraat 93. SCHIEDAM Geboren: Yvonne T S d v C T W Bense en G J M Ceelie, Evert J z v M A Regensburg en M T Knijnenburg, Moni que I M d v H G Maas en I M E Franeois, Cornells v M Haddeman en W Flokker, Gwendolyn E.d v A J van Essen en M M Kleinen. Overleden: A J Ooms, 49, D J Ras, 68, A A Konings, 73, W Smouter, 81, wed; KreutiUet»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1