Boele gaat weer zeven CNSM-schepen verlengen Auto botst op stenen muurtje: twee doden S: ffeen bezwaar test Sfcjfoltfrttannnrt B en W Capelle: Alexanderstad één gemeente Machine telt elektronisch bloembollen Lengte wordt 10 m. groter uaar eens naar binnen: buit slechts 12.50 Manifestatie van modern toneel" voor jeugd tudiedagen over oecumenische evangelisatie Misdaden inVS nemen sterktoe Gewond bij val van trap Baptisten in 1967 naar Drachten Koe loopt man omver Hoge Raad stelt Dordtse bakker in het gelijk kans op pasjes wordt kleiner öoeKje over kamerhuur Lieverdje staat weer op het Spu Beste squadron van Amerikanen op Soesterberg Conducteur kreeg stomp als surprise iv-scene geelt doorslag bij alibi Veiling Perschef von Hase dient ontslag in STRAKS BETER TOEGANKELIJK Anticoord op vragen (Van een onzer verslaggevers) BOLNES Boele's Scheepswerven en Machinefabriek N.V. beeft wederom een opdracht tot het verlengen van een aantal zeeschepen ontvangen. Het be treft de resterende zeven schepen van het z.g. „On"-type van de KNSM. Het zijn de Chiron, Ladon, Jason, Mara thon, Parthenon, Memnon en Maron, Reeds eerder ontving Boele van de K.N.S.M. een opdracht tot het verlen gen van drie schepen van dit type, naast drie schepen van het „Es"-type. Hiervan werden de Theron, Medon, Si- non en Perides inmiddels verlengd. De Ganymedes is op 't ogenblik aan de werf om verlengd te worden en de Achilles zal medio december aan de werf arriveren. Met het boeken van deze nieuwe opdracht is het aantal verlengingsop drachten voor Boele In 1966 op een totaal van 18 zeeschepen gebracht. Het totaal aantal verlengingsopdrach- ten van na de Tweede Wereoldoorlog bedraagt 48, niet meegerekend 18 bin nenschepen die ook in deze periode werden verlengd. De verlengingen van de zeven „On"-schepen zullen in 1967 worden uitgevoerd. De schepen, die nu 110.89 m. lang zijn, zullen na de verlenging een lengte hebben van 119.47 m. (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM B. en \V. van Capel- ie menen dat de wijken van „Alexan derstad," waaraan Capelle en Rotter dam gezamenlijk bouwen, bestuurlijk één gemeente moeten vormen. Dit ge bied dat uiteindelijk een 200.000 inwo ners zal krijgen, moet in staat worden geacht tc voorzien in een behoorlijk verzorgingsniveau, vinden zij. Het college antwoordt dit op vragen van mr. W. M. Ibelings, raadslid (kath.). B. en W. menen dat de regering moet uitmaken of de nieuwe stad moet ontstaan door vergroting van Capelle dan wel door het vormen van een ge heel nieuwe gemeente, eventueel met een nieuwe naam. Zij verwachten dat het Rijnmondbestuur zich over deze zaak zal beraden en zich met een ad vies tot de betrokken instanties zal wenden. Om een grens tc bepalen zien B. en W. van Capelle een goede oplossing, namelijk het tracée van de (volgend jaar ten dele en het daarop geheel in gebruik te nemen. red.) rijksweg 16 tussen de Van Brienenoordbrug en het kruispunt met de Rotte. Nu loopt de grens zeer willekeurig dwars door het plangebied. (Dit is de eerste maal dat het dage lijks bestuur van Capelle zich concreet over de kwestie uitspreekt. Uitlatingen van burgemeester J. van Dijk, die wij zen al in deze richting. Hij verklaarde er zich toen al voor dat het Rotter damse gebied van de Prins Alexander- polder aan Capelle zou worden toege voegd. Dit behoefde volgens hem geen afbreuk te doen aan de samenwerking met de Maasstad. „Laat Rotterdam rustig zijn taak voltooien," aldus de heer Van Dijk, Dat B. en "W. nu de mogelijkheid zien van een nieuwe gemeente, eventu eel met nieuwe naam, ligt voor de hand. In wezen zou deze oplossing op hetzelfde neer komen. Logisch is echter dat men in dat geval de naam Capelle niet kan handhaven. De benaming „A- lexanderstad" bijvoorbeeld zou meer rechten kunnen doen gelden REDACTIE). (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Ze hadden de deur van een zaak op de Westzeedijk open zien staan, de 25-jarige H. W. en zijn 23-jarige kameraad D. G., en daarom waren ze maar eens op de late avond van de 33e augustus naar binnen ges tapt. Een gesloten ruit en loketje konden hen, toen ze eenmaal binnen waren, niet meer weerhouden verder te gaan; ze verbra ken ze en stapten de kantoorruimte binnen. Een geldkistje was hun buit, maar hoe wel het er veelbelovend uitzag zat er niet meer dan 12.50 in. „Maar er had evengoed duizend gulden of meer in kunnen zitten", meende mr. E. M. van Leeuwen, officier van justitie, dinsdagmorgen toen het tweetal voor de Rotterdamse rechtbank moest verschij nen. Hij eiste tegen beiden, mede wegens recidive, een gevangenisstraf van een jaar met aftrek. De raadslieden pleitten voor kortere straf, zodat de mannen weer vlug werk zouden kunnen vinden. Uitspraak over veertien dagen. (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM De jeugdsectie van de Nederlandse Amateur toneel unie „Jeugd en Toneel" houdt in samenwer king met het „Nederlands Toneelver bond" en de Stichting „Kunst voor de jeugd" een manifestatie „Modern To neel" in De Lantaren op 16 en 17 de cember. Vrijdagavond geeft „De Nieuwe Co- tnedie" een voorstelling van Claus „Ma ma, kijk, zonder handen." Na afloop is er gelegenheid tot discussie met de re gisseur, acteurs en actrices. Zaterdagmiddag houdt de acteur Piet van der Meulen een causerie over het hedendaags toneel. Na de broodmaal tijd speelt de eindexamenklas van dè Amsterdamse Toneelschool lonesco's „Jaques of de onderwerping". s' Avonds is er een speciaal program ma over modem toneel door de Toneel groep „Theater", waarin opgenomen lo nesco's eenakter „De les". Aansluitend volgt weer een bespreking met regis seur en meespelenden. De deelnemersprijs bedraagt 6 over te maken op giro 118917 t.n.v. pen ningmeester' Stichting Kunst voor de Jeugd, onder vermelding van „Toneel nu". Adres voor opgave tot 8 decem ber; Stichting Kunst voor de Jeugd, Coolsingel 6, (Kamer 280, E-N-gebouw) Rotterdam. DRIEBERGEN In het conferentie oord „Kerk en Wereld" worden van 3 tot 5 januari studiedagen gehouden over „Oecumenische evangelisatie". Tij dens deze studiedagen zullen onder an dere spreken dr. Walter Hollenweger, hoofd van de afdeling voor evangelisa tie van de Wereldraad van Kerken, prof. dr. J. M. van der Linde en prof. dr. J. Verkuyl. Geen haartje van de paardestaart is ongeteld gebleven. Dat de hoeven voor het uitrijden nog eens waren opge poetst, dat de koets in de was was gezet, het zilveren en leerwerk van het tuig extra was opgewreven en dat de koetsier geen pluisje op zijn livrei had, het is alles door de schilder pijnlijk nauwkeurig gepenseeld. Vooral pijn lijk, want geloof maar, dat „meneer" geen gemakkelijk heer was, waar het zijn rijdende trots betrof. Nu, na honderd jaar, geeft juist zo'n schilderij een kijkje op de mentaliteit van onze voorvaderen. Zoals deze en gene in onze tijd trots is op z'n auto, zo waren tallozen dat vroeger op hun ge- rij. - Van Marie en Bignell heeft zijn vei ling op woensdag 14 december in zijn pand Lange Voorhout 58 in Den Haag geheel gewijd aan schilderijen. In to taal 377 nummers. Het schilderij van Nakken iser één van. Andere namen; Apol, Bakker, Korff, Bles, Bosboom, Van .Goyen, de Israels, Isaac en Jacob, Jongkind, de Koekoeks, Leickert, Van Meegeren, Mesdag, Van Ostade, Ron- ner, J. J. C. Spohler, Vigee-Lebrun, Xa- very Kijkdagen voor deze waardevolle schilderijenveiling zijn vrijdag 9 tot en met maandag 12 'december van 10-16 uur. v WASHINGTON Het aantal misda den in de V.S. in de eerste drie kwar talen van dit jaar is vergeleken met de zelfde periode in ,1965 met tien proeent gestegen. De gewone diefstallen stegen met zeven procent. Voor het aantal moorden en aanrandingenzijn deze cij fers 8 eri 11. Vooral in het zuiden van de VS nam de misdadigheid sterk toe. PERTH Het naar Australië geëmi- greerde gezin De Boer is zwaar getrol- fen door ongelukken. Hun 20-jarige zoon Klaas is ernstig gewond geraakt toen hij het afgelopen weekeinde bij Perth in zee dook. Hij sloeg met zijn hoofd op een rots. Levensgevaarlijk en vanaf zijn middel verlamd ligt hij in een ziekenhuis. Zijn 27-jartge broer John liep een week eerder in Queensland aan de an dere kant van Australië een ernstige hoofdwond op bij een auto-ongeluk Ook hij Is nog niet buiten gevaar. De heer en mevrouw De Boer zijn met een vliegtuig van de Australische lucht macht, waarbij John dient, naar deze zoon gevlogen. y Het echtpaar heeft nog zeven kinde ren, vijf jongens en twee meisjes. De familie vertrok dertien jaar geleden uit Rotterdam naar Australië. ROTTERDAM In zijn woning is maandagavond de 71-jarige N. J. van Hemmen van de trap gevallen. Hij is met zware hoofdwonden naar het Dijk- zigtziekenhuis gebracht. SNEEK Het bestuur van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland heeft de uitnodiging van de baptisten gemeenten in Drachten, om in haar midden in 1967 de jaarlijkse algemene vergadering te houden, aanvaard. Deze vergadering zal worden gehouden op 27, 28 en 29 april. Het zal de eerste keer in de geschie denis van de unie zijn, dat de algeme ne vergadering in Drachten wordt ge houden. Sinds oktober beschikt de ge meente in deze plaats over een nieuw kerkgebouw. BONN De Westduitse regeri nepers- chef Karl -Gönther von Hase heeft zijn ontslag ingediend. Sinds 1962 is hij regeringswoordvoerder. "Von Hase wordt waarschijnlijk ambassadeur. ROTTERDAM In de runderhal aan de Veemarkt is de zestigjarige vee houder A. Karens uit Zoetermeer door een koe omver gelopen. De man kreeg een lichte hersenschudding. Hij is in hét Dijkzigtziekenhuis opgenomen. DEN HAAG Als de bakker door een procédé het brood zjjn versheid kan laten houden, dan kan men een diepvriesbrood niet als opgepiept brood beschouwen. Het valt voorts niet in të zien, dat brood, dat door een procédé vers wordt gehouden de eigenschap van versgehouden brood verliest aileen doordat dit brood er ais versgebakken uitziet. Op deze overwegingen baseer^ de de Hoge Raad vandaag de vrij spraak van de 43-jarige bakker A. W. B. uit Dordrecht, die door de kanton rechter, rechtbank en gerechtshof steeds was veroordeeld. De bakker zou in strijd met de ar beidswet voor negen uur 's morgens brood hebben vervoerd, dat na acht uur 's avonds was opgewarmd. BERLUN De kans dat er Westduits» pasjes worden afgegeven om met Kerstmis een bezoek te kunnen brengen aan fa milieleden in Oost-Berlijn is klein.'De on derhan delingen zijn afgebroken omda! Oost-Duitsland eerst erkenning van zijn titels en namen eist. Het zou voor bet eerst sinds 1963 zijn 'dat ergeen pasjes worden verstrekt. -A DEN HAAG Bij de Staatsuitgeverij is een .boekje verschenendat op popu laire wijze de rechten en plichten van huurders en vp-^-iurders van kamers be handelt. Onder mi nr wordt" duidelijk gemaakt hoe'de huv-nïjs van een gedeelte van een woning' wordt berekend en waar men terecht kan als hierover verschil van mening bestaat. DRONTEN Op de kruising Elbur- gerweg Drenter Ringweg verleende gisteravond een truck met oplegger geen voorrang aan een personenauto, bestuurd door de 49-jarige E. J. Vros uit Deventer. De heer Vros en zijn 38-jarige zoon werden op slag gedood. De bestuurder van." de truck liep een shock op. AMSTERDAM Het Lieverdje staat weer in zijn vertrouwde omgeving op het Spul in Amsterdam. Werklieden hebben het beeldje vanmorgen op zijn sokkel ge plaatst Het werd vorige week door Gro ningse studenten bij wijze van stunt ge roofd. BERGSCHENHOEK Twee beroeps, matrozen van het Marine-vliegkamp Valkenburg zijn vannacht op slag gedood toen hun auto tegen een stenen muurtje botste. Het z(jn de 23-jarige K. van Keu len uit West-Kapelle en de even oude A. J. Jansz uit Hendrik Ido Ambacht. Het ongeïuk gebeurde op de inmid dels berucht geworden kruising van de provinciale wegen 22 (Grindweg) en 19 en Bergweg onder de gemeente Berg- schenhoek. De personenauto, die Van Keulen bestuurde, kwam uit de richting Rotterdam, Hii wilde vermoedelijk bij het kruispunt rechts afslaan. SOESTERBERG Het squadron VS- ue Amerikaanse luchtmacht dat op ot vliegbasis Soesterberg is gestationeerd •s uitgekozen atls bet beste luchtverdedi- gir-gssquadron van de gehele Amerikaan se luchtmacht in 1966. In bijzijn van 'ge neraal Lomnitzer, opperbevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Europa, en leden van de Nederlandse luchtmacnt- staf zal donderdag in het offirierscaslno in Soesterberg de Hughes-trofee 1966 worden uitgereikt. DEN HAAG Het Sinterklaasfeest was voor de 19-jarige straatmaker' T.' 2. en de 33-jarlge bouwvakarbeider W. K. aanleiding om de bloemetjes eens bui ten te zetten. Gistermorgen verkeerden de mannen al spoedig onder drankin vloed. In de trein die hen van Rotter dam naar Den Haag bracht, weigerden ze hun kaartjes te laten zien. De conducteur liet het er veiligheids halve maar bij. maar bij aankomst in Den Haag omstreeks twaalf uur, hield hü de -twee lastige reizigers aan. Voordat de conducteur hen iets kon zeggen kreeg hij een stoomp in het ge zicht Tijdens een worsteling werd ie mouw van zijn uniformjasje stukgetrok ken. Een hoofdconducteur die zijn colle ga te hulp schoot kreeg ook stompen in het gezicht. Hij werd ter plaatse aan en kele lichte hoofdwonden behandeld. De komst van de Haagse politie maakte een einde aan het gevecht. De twee dron ken mannen werden Ingesloten. De trein had 14 minuten vertraging. De. politie neemt aan dat hij met zeer grote snelheid heeft gereden en de krui sing te laat heeft opgemerkt. De auto botste tegen, de stenen borstwering die de wegen van elkaar scheidt. Beide slachtoffers waren ongehuwd. die de heer R. M. de "Waay, Staten lid (pac.soc.) heeft gesteld. Dit Statenlid bleek van mening dat het bos beter geschikt kan worden ge maakt voor de gehele bevolking dan aan een groep van 180, toch al zeer bevoorrechte, Rotterdammers. Hij vindt het een ernstig verlies dat een deel van deze houtopstand zou moe ten worden gekapt. Het toch al spora dische landschapsschoon in dit deel van de randstad wordt hiermee ver der aangetast, meent hij. G.S. zijn daarentegen van mening dat de aanleg van de banen het geheel van dis bos ten goede zal komen. Het Staelduynsebos, dat niet gemakkelijk was te exploiteren, zal zelfs aantrek kelijker worden, zo blijkt uit het ant woord aan de heer De Waay. De re creatie zal gediend zijn met de bestaande plannen. Er zijn waarborgen gesteld dat het bos niet alleen bestemd zal zijn voor een selecte groep. De Rotterdamse Golf club, die het bos zal gaan gebruiken, heeft de toezegging gedaan dat zij een aantal openbare voorzieningen zal treffen. Er worden twee parkeer plaatsen aangelegd, enkele pkk-nlck- plaatsen met fietsenstallingen, toegan kelijk vanaf het fietspad. Een wandelpad met rustbanken staat op het programma. Vanaf die wandel paden en die pick-nickplaatsen zal men. het golfspel kunnen zien beoefe nen. GS vinden dat het deel van het Staelauynsebos, dat de luchtmacht niet gebruikt, op deze wijze beter te bereiken zal worden dan nu het ge val is. Aan het gebruik door defensie kan het college thans niets verande ren. GS zeggen voorts, over het kappen van een deel van het bos, dat aan de zuidkant een strook van 30 meter zal ■worden gespaard. Aan de westkant wordt een nieuwe bosgordel van 60 meter breedte aangelegd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Gedeputeerde Sta ten hebben geen enkel bezwaar tegen de aanleg van golfbanen in het Stael duynsebos bij Hoek van Holland (ge meente 's-Gravenzande. Dit zegt het college in zijn antwoord op de vragen ARNHEM De Arnhemse rechtbani heeft vanmorgen de 48-jarige radlomos- teur T. H. P. uit Dldam vrijgesproken De monteur zou op 27 juli zijn vroegere winkelmeisje Thea Lammers zwavelzuur in het gezicht hebben gesmeten toen zj op haar brommer naar het station reed. De raadsman van P., mr. J. B. Val- kema, slaagde erin de rechtbank te over tuigen dat P. onmogelijk op het tijdstip van de aanslag in Bidam kon zijn ge weest. Twee minuten voor het voorval was hij bij een klant, die niet thuis bleet te zijn. De echtgenote van deze klapt wist 2lch nog de scène van een televise- film te herinneren op het moroentjffl» P. aanbelde. Door de film nog eenS;® !e draalen kon het thdsiip van aacbelkü nauwkeurig worden bepaald. De officier van justitie had een Jj® gevangenisstraf met aftrek en ter. be schikkingstelling van de regering geëist van 50 jaar geleden De kabinetscrisis in Engeland. Asquith vraagt ontslag. Londen, 5 December. 'Reuter), Officieel: Asquith heeft aan den Koning ontslag gevraagd. De Ko" ning heeft Bonur Law hij zich ontboden- Londen, 5 December. (Reuter), p' Court Circulair deelt mede, dat de Ko ning liet ontslag van Asquith heeft asflr vaard. - -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2