VERLOVINGSRINGEN natuurlijk van DE MARTINSHOF Na verleende hinderwetvergunning: Delta Chemie gaat in bij de Kroon Brand verwoest 1 Qrunof Sanering komt m binnenstad de raad Doorstromingsfonds goed ontvangen HOOGERWERF GEZELLIGHEID IN HUIS is ma Aantal voorwaarden schept voor bedrijf slechte situaties Schade geraamd op 140 Sint komt terug :i voor de Fico scheffer Kerstwij dingen in hervormde kring Sloop vertraagt afbouw van viaduct niet Volgend jaar ruimere keuze 't KAN ZO GEMAKKELIJK ikuidéMp ïl C^nè\£idöïi£k Burgerlijke stand INTERIEUR VLAARDINGEN nir ROTTERDAMMER 2 A VRIJDAG 9 DECEMBER 196:6,, JLBuddingli' spreekt voor leden van CHU fillbeduidend goedkoper voor yLAARDINGEN Hoewel we erg gelukkig 2ijn met de ver lening van een hinderwetvergun ning hebben we noodgedwongen beroep moeten aantekenen tegen een aantal voorwaarden dat aan deze vergunning is gesteld. We zijn echter overtuigd dat we met de gemeente tot een oplossing zul len komen over de verschillen die er bestaan. (Van een onzer verslaggevers) Geen opzet mm "^mlk&acó Brillant Vandaag. en morgen .en dagelijks Schoorstenen hoger d,o°^ Gasvoorziening in De Hoek verbeterd modehuis i^gMadamseweg 57 s vlaardingen jelUjl^ntgierf^ Laat daarom Boogaard uw huis tot uw „thuis" maken met Gezellig flonkerende lampen, leuke sfeervolle wandspiegels, salon- en bij zettafels met marmeren blad ook nu beduidend goedkoper' CALLENBURGSTRAAT 41 D. v. d. Kerldioff geen kans in damtoernooi van Zuid-Holland heren £S IJ ként het adres: Korte Hoogstraat 15 - Vlaardingen Nomadentapijt uit't grensgebied van Westelijk-Perzic, de streek van prachtige door hun eenvoud zo geliefde tapijten. Bijvoorbeeld 135x190 f875,-. ■ii:S'Sémsi Pagina 3 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer "Bud- dingh', hoofd van de Afdeling Pers en Voorlichting van de NCRV, komt dinsdag-13 december spreken voor de Christelijk Historische Kiesvereniging Vlaardingen. De heer Buddihgh' zal de Unieleden iets vertellen over het onder werp „Omroepaangelegenheden." Op de laatste oproep van het bestuur om de vereniging financieel te steunen reageerden vijftien mensen. Het bestuur doet een beroep op de leden te overwegen een gift aan de partij over ie jn3ken. Voor de aanstaande verkie zen is er opnieuw veel geld nodig. De" ledenvergadering wordt gehouden i4 Triangel en begint om 19.45 uur. Een zalig warm modesnufje voor deze winter... handgehaakte wollen baretten en astronau ten mutsen uit de normale series van bij de tien gulden. Originele Italiaanse import mutsen, met de hand van de fijnste wolsoorten gehaakt, in vele modekleuren, morgen voor nog géén vijf gulden. Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze Italiaanse handgehaakte mutsen en baret ten, Sn véle modekleuren* door elkaar, m Géén tel. afschrift, best. Dit zei, vanmorgen mr, H. Wester hout, directie-secretaris- van de ENCK Delta-Chemié. Or 3 november 1866 heeft de gemeente Vlaardingen een hin derwetvergunning verleend aan de NV Delta-Chemie, nadat het bedrijf in fe bruari 1963 om een dergelijke vergun- ming jad gevraagd. Vanaf die tijd ,tot aan de recente verlening van de ver gunning is er over deze kwestie bijzon der veel te doen geweest. De grote brand bij de Delta-Che- mei in 1963, waarbij het Waterwegge bied een reëel gevaar liep vanwege giftige stoffen, .plaatste het bedrijf in een extra fel daglicht. Vanaf die tijd dateren de talrijke bezwaren tegen verleslng van een hinderwetvergun ning aan de Delta-Chemie. Dat dit bedrijf, nu de vergunning er is, toch beroep aantekent, komt, door dat de redactie van de voorwaarden voor het bedrijf ongunstige situaties schept. Met name zijn er voorwaarden gesteld voor de opslag van nitraat mengmeststoffen. Daarvoor geldén be paalde strenge voorschriften. Mr. Westerhout zei dat in de redactie van de voorwaarde 'dikwijls over meststoffen in hét algemeen' wordt gesproken als duidelijk: nitraat meng meststoffen zijn bédoeyjjapèwel wijzi ging v/aarschijnlijlv-wéfrug-.'Tnoeiiijkhe- den zal opleveréh," heeft het bedrijf toch de formele weg bewandeld^door bij rie Kroon beroep aan., te tekenen. Doet men dit niét dan heeft men name lijk geen recht van spreken meer, De voorwaarden, zoals ze nu in een aantal gevallen zijn opgesteld, leggen een no deloze, last op het bedrijf omdat voor, volkomen onschuldige stoffen zware veiligheidsvoorschriften gelden, aldus de,directie-secretaris. i Mr. Westerhout meent echter dat geen opzet -in«hét Spel. is'-van de zijde chique om te dragen ft waardevast om te bezitten lar»ier| VERLOVINGSRING ft; WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 TELEFOON 11.66.15 - ROTTERDAM HOEK VAN HOLLAND In de her vormde kerk zal zaterdagavond om zeven our een Advent-zangdionst worden gehou den. De kerkdeuren zijn- reeds om half ze ven open. VLAARDINGEN Stadsgehoorzaal: Com missie -Jeugdvoorstellingen. Utrechts Studen ten Orkest, 20.00 Harmonie Bovenzaal:1 Ledenvergadering Vlaardlngse IJsclub. 20.00, VLAARDrNGEN Grote Kerk: Kom zing met ons... 11.00 Triangel: Flcofilmvoorstellingen met Sint Nicolaas. 14.00 en '10X0 Kerkgebouw Chr. Ger. Kerk: Emmastraat 110. Ds. Lang broek spreekt over „Wat moet Jan Soldaat zonder moeder" voor ..Sola Scriptura", 20.00. Klachten bezorging Vlaardingen: II. Ver- heij, Wagnerstr. 24b, tel. 3345, maandag t/m vrijdag--la—13 A), zaterd. 17,30—18 uur. Bijkantoor »e Rotterdammer, Smalle Ha venstraat 14, tel. 8775. Uitsluitend redactieza ken, Tel. 9493, b.g.g. 6619. b.g.g. 010 - 11538. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Door onbekende oor zaak is vanmorgen om kwart voor vijrf een hevige brand uitgebroken in een bouwkeet van de Nederlandse Aanne mingsmaatschappij op het terrein van het Gemeenteziekenhuis aan de Nassau- laan, dat in aanbouw is. De krachtige wind wakkerde het vuur sterk aan, waarbij de brand dreig de over te slaan op een directiekeet. De brandweer onder leiding van comman dant D. de Jager had pas om half ze ven vanmorgen met vijf lagedrukstra- len het vuur geheel bedwongen. De keet. die een oppervlakte had van zestig vierkante meter, brandde geheel uit. De loonadministratie, kantoorin vestering, kleding van werknemers en een aantal bouwtekeningen gingen in de vlammen' op. De schade wordt ge raamd'op-40.000. Dé aannemingsmaat- .schappij is verzekerd. MAASSLUTS: De Welfare-afdeling van het Rode Kruis, die - wasondergebracht In het schoolgebouw aan de jRbinestraat, h««ft introk genomen in het pand Emm astraat 1, De dames van de Welfare geven gelegenheid de nieuwe bewoning te zien en wel iedere woensdagmorgen van negen tot half elf. Dan bestaat tevens de gelegenheid de gemaakte goederen te kopen. der opstellers, maar dat er van een misverstand. Enkele andere redenen voor het be roep zijnontstaan, doordat de gemeen- te voorwaarden heeft gesteld naar aan leiding van de bevindingen van een werkgroep opslagnitraathoudende mengmeststoffen onder leiding van ir. C. H. Buschman. Deze commissie heeft een aantal régels opgesteld waaraan moet worden voldaan en de gemeente heeft deze overgenomen. De betrokken regels zijn echter na overname In sommige gevallen enigszins veranderd, zodat het be drijf meent hiervan nadeel te onder vinden. Ir. J. Mak, die belast is met de uit voering van de veiligheidsvoorschriften bij de Delta-Chemie, acht de voorzie ningen die nu moeten wordengetrof fen juist De heer Mak is daarom van mening dat de geschilpunten zullen worden op gelost en dat het beroep dan zal wor den ingetrokken. De kosten van de voorzieningen -die reeds getroffen zijn en nog moeten gebeuren, belopen 1,7 miljoen gulden. Tweederde hiervan is al min of meer uitgevoerd, omdat het bedrijf zelf al geruime tijd bezig is geweest zoveel mogelijk hinder te voor komen. Enkele dingerh dié?,,gebeuren, moeten zijn: onder meer hét verhogen sehoórstè- méü, die nu 34 meter hoog zijn maar die volgens'dè nieuwe voorwaarde nog vier meter hoger moeten worden. Daar naast zal een schoorsteen op vijftig me ter worden gebracht De heren Mak en Westerhout zijn van mening dat de moeilijkheden om een hinderwetver gunning te' verlenen liggen in het feit dat er geen norm is. De voorwaarden die gesteld worden betreffen uitsluitend technische voorzie ningen, In Rusland, Amerika en Duitsland bestaan wel .normen en Ne derland zou die over kunnen nemen, maar deze lopen zeer sterk uiteen. In Nederland is mèn daarom zelf bezig naar een aanvaardbare norm te zoe ken. De heer "Mak is van mening dat men op den duur'in internationaal ver- sprake is ban(l een dergelijke norm zal moeten vinden. (Van een "onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zaterdagmiddag komt Sint Nicolaas nog even terug om een bezoek te brengen aan de Ficofilm- voorstelling in Triangel. De fÜmcom- missie van Liefde en Vrede heeft voor de jeugd van zés tot veertien jaar een leuk programma op touw gezet. Er wor den films vertoond van komieken als Abbot en Costello en Laurel en Hardy, tekenfilms met Mighty Mouse en films met De Spanky's en Jacky en Hermine. Tussen de bedrijven door zal Sint Nico- Igas ook nog verschijnen. De voorstellingen beginnen om twee en vier uur. Kaartverkoop zaterdag aan de zaal van 10 tot 12 uur. Tussen deze uren kunnen plaatsen ook per tele foon worden besproken. De Fico heeft voor deze maand en voor januari het programma vast gesteld. Zaterdag 10 december is er om 18.00 uur de film „In het teken van Zo.rro" en om 20.45 de verzetsfilm Wedstrijd in de hel." Op tweede Kerstdag wordt een re prise gegeven van de succesfilm „De vijf Sullivans," terwijl na vier jaar ook „Schipper naast God" van Jan de Har- tog weer op het programma staat. Donderdag 29 december zijn er drie jeugdvoorstellingen in Triangel name lijk om 10.30, 13.30 en 15.30 uur. Dan wordt vertoond-de kleurenfilm „Joseli- to ir. Amerika." Woensdag 28 december wordt deze film gedraaid in de toneel zaal van de Ichtuskerk aan de Van Maerlantlaan in de Westwijk, dezelfde tijden. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De Hoek ls overgeschakeld op de volledige voor- j ziening van aardgas. Tot nu toe lever- I de men een gemengd gas, omdat de capaciteit van de leidingen voor het j nieuwe gas niet voldoende was. Men i heeft echter een nieuwe leiding gelegd en in de Bennepolder een reduceersta- tion gebouwd. De bouw van dit station was noodzakelijk omdat het gas onder te hoge druk wordt aangevoerd. Klachten die bij het gebruik van ge mengd gas nogal eens voorkwamen hoopt men thans te kunnen voorko men. Overigens bezorgde de omschake ling het gemeentelijk gasbedrijf een bij zonder drukke week. Het bleek name lijk dat zeer veel gastoestellen moesten worden bijgesteld, omdat zij bij het volledige aardgas lekkages vertoonden of niet wilden branden. Dit euvel zal echter van tijdelijke aard zijn en eventuele klachten kun nen met spoed worden behandeld, om dat het als regel slechts een kleine cor rectie betreft. Goudsesinge! 221 Rotterdam 161.116673-123082 VLAARDINGEN In hervormde kring zullen weer diverse kerstbijeen komsten worden gehouden. De dames van de Hervormde Vrouwengroep „Re- hoboth" houden hun kerstwijding op donderdagavond 15 december in de bo venzaal van de Rehobothkerk. Voor de bejaarden in deze wijkgemeente, die geen lid zijn van de soos, wordt op vrijdagavond 16 december een kerstbij eenkomst gehouden in dezelfde zaal. De broodmaaltijd die 18.30 uur be gint zal worden ingeleid door een korte liturgie, waarna leden van de vrouwen groep een kerstspel zullen opvoeren. De leden van de soos zelf houden hun kerstbijeenkomst op woensdag 21 de cember. De Hervormde Vrouwengroep van de wijkgemeente Nieuwe Kerk is voorne mens een kerstbijeenkomst te houden op donderdagavond 15 december in de Prinsenzaal van gebouw Obadja; ook hier wordt vooraf een broodmaaltijd gehouden, die half zeven''begint. Na de pauze zal worden opgevoerd het kerstspel „De Vierde wijze uit het Oosten". De kerstavond van deze wijkgemeen te is vastgesteld op dinsdag 20 decem ber om acht uur in het gebouw van het Rode Kruis aan de Emmastraat. Naast samenzang staan een kerstoverdenking en een kerstverhaal op. het programma. Het invalidenkamp, dat onder leiding stond van ds. J. Bouterse van de wijk gemeente Grote Kerk 1, is van plan om het kerstfeest te vieren op zaterdag 17 december in de Maranathakerk. Eveneens op zaterdag 17 december zal een kerstreünie worden gehouden in de Pniëlkerk en wel van de kamp- vrienden, die deel uitmaakten van de groep van ds. W. J. Kolkert (Zonne huis). De damesgroep van de Nieuwe Kerk zal daar ook, het kerstspel opvoe ren en verder zal de heer P. van den Berg uit eigen, werk voordragen. ■'^rtrdririrlr-tiizirtftrCrCrtiirü-üiriririrüirCrtrtrtririr-btirtiirUrtrir-ü-iieriteTizirirHsii-biietirüiris-'r R kH,fmniM mm w (IET GWlWDe GtAZEM Vooral in deze donkere wintermaanden heeft elk-ge zin nóg meer behoefte aan LEUK OM TE GEVEN - HEERLIJK OM TE KRIJGEN (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het college van B. cn W. hoopt de raad over enkele maanden uitvoerig te kunnen Informe ren over de verdere sanering van de binnenstad. Als het structuurplan de instemming van dc raad krijgt is het college voornemens partiële bestem mingsplannen aan de raad voor te leg gen. Dit staat in de Memorie van Ant woord naar aanleiding van vragen van raadsleden over de wenselijkheid 'snel tc komen met een voorbereidingsbe- siuit tot ontwikkeling van de binnen stad. Over het voorbereiden van bestem- mingsplannen voor Holv-noord en het nieuw grondgebied in de Zuid- buurt zijn nog geen uitgewerkte denkbeelden voorhanden. De beslis singen hierover zijn nog te kort gele- den genomen. Wel is zeker dat in Holy-noord zal worden gestreefd naar een zo hoog mogelijk percenta ge eengezinshuizen. Bij de uitwer king van het bestemmingsplan voor Holy-zuid wordt ook in deze richting gewerkt. De ontwerpplannen voor het nieuwe gebied van de gemeente zullen mettertijd worden overgelegd aan de Raad voor Sport en Recreatie, Waar het bestuur van Rijnmond een taak heeft in het vaststellen of "wijzi gen van streek-bestemmingsplannen, zal overleg worden gepleegd met de betrokken gecomitteerde van de Rijn- mondraad. Er is geen reden aan te nemen dat de afbouw van het Liesveldviaduct ernstig zal worden vertraagd door het niet iijdig slopen van huizen. De ontrui ming van deze huizen heeft de volle aandacht van het college. Onteigenings procedures zijn niet nodig omdat alle grond en opstallen het eigendom van de gemeente zijn. Onbewoonbaar verklaarde huizen ko men niet voor, aldus B. en W. De sloop van ontruimde woningen wordt direct ter hand genonien als er geen gevaar bestaat voor de aangrenzende bebou wing. Bij de verkrijging van onroerend goed besteed de gemeente voomame- jiijk aandacht aan de binnenstad,de I Sehiedamseweg, het Emaus, de Zo merstraat, de Prins Hendrikstraat. Sta tionsstraat, O. K. Drossaertstraat en de le Van Leiden Gaelstraat en omgeving. Eveneens over enkele maanden zal de raad worden geïnformeerd over de" verdere ontwikkeling van het wegen- structnurplan en de daarme verband houdende aanpassing'van de sanerings plannen. (Van een onzer verslaggevers) het oordeel van het college niet wor den afgeleid dat er sprake zou zijn van VLAARDINGEN Het enige maan-|een stilstand. Dit blijkt uit het feit, dat den geleden ingestelde doorstro-|jn ]965 in totaal 1720 nieuwe gevallen mingsfonds is, naar de mening van B. j werden geregistreerd. Daar staat tegen- 'over dat 1443 ingeschrevenen van de lijst konden worden afgevoerd. Vanaf 1 januari tot I november 1966 bedra gen deze aantallen respectievelijk 1564 ïn 1408. Er bestaat begrip bij B. en W. vooi de moeilijkheden die bedrijven hebben bij het vinden van een huis voor werk nemers die van buiten Vlaardingen ko men. In een enkel geval, indien kan worden aangetoond dat er een bijzonde re urgentie bestaat, wordt wel eens een huis beschikbaar gesteld. Zo gauw als dat kan zal worden getracht in ruimere mate aan de woningbehoefte van de bedrijven tegemoet te komen. - en YV„ goed ontvangen. Nadat in dc pers de bedoeling van dit fonds was uiteengezet, hebben tot nu toe 160 mensen een verzoek ingediend voor een huis in een hogere huurklasse in aanmerking te komen. Het bedrag van 650, dat als tegemoetkoming wordt toegekend, blijkt inderdaad stimule rend te werken, liet- ligt nog in de bedoeling na te gaan oi dit bedrag zal worden verhoogd," wanneer met het (onds meer ervaring is opgedaan. Op dit ogenblik zijn ongeveer tién aanvragen voor een uitkering ontvan gen van mensen, die reeds naar een woning in een hogere huurklasse zijn verhuisd. Verwacht mag worden dat in 1967 op ruimere schaal gelegenheid zal zijn tot intensivering van de doorstro ming, omdat -dan flatwoningen en: een gezinshuizen in een hogere huurklasse in Holy klaar zullen komen; -Het aantal ingeschrevenen bij het wo ningbureau blijft zich bewegen tussen de 3.080 en de 3.300. Hieruit kan naar Is het een luxe, als zij, die over dag In de openlucht hun brood verdienen... 's nachts een- 'lek kere warme pyjama aantrekken- om behaaglijk en lekker te slapen? Neen, het Is noodzakelijk, maar dan niet wachten, maar nü kopen ...keperflanellen' herenpyja» ma's normale prijs 11.75, voor nog géén acht gulden. £r is een systeem voor. Altijd! Er zijn er teveel om op te noemen. Kaarten met gaatjes, of kasten met laadjes. Bel voor elk systeem probleem 9063. KANTOORINSTALLATIES 6 VLAARDrNGEN De jeugdvereniging „Sola Scriptura" gaat zaterdagavond 10 de cember in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Emmastraat luisteren naar ds.; Langbroek uit Veenendaal. De predikant zal spreken over „Wat 'moet Jan Soldaat zonder zijn moeder". Iedereen is hartelijk welkom op deze avond, die erin 10.45 uur begint, 9 MAASSLUIS--—: De.Nutsspaar.bank heeft ge du ren den ovémb er een in 1 eg o versch ot ge - boekt van 97.569,30. In de eerste elf maan den van 13S6 werd ƒ,2402.746,83 meer inge legd dan terugbetaald vorig jaar l.S33.m37. 'é.:-;. In november werden 9Ui2'posten van inleg en terugbetaling; behandeld, 168 nleüwe Inleg gers werden Ingeschreven. Elf spaarders wer den ingeschreven voor het Zilyerylootspa- ren. Thans is aan 1249 zihrervlootspaarders /Ml.ccg verschuldigd. Totaal, verschuldigd aan 10.743 inleggers SS.'Ol7,354,08, (Van een medewerker) VLAARDINGEN De Vlaardingsé dammer D. v. d. Kerkhoff,die enkele maanden geleden algeheel' kampioen werd van de Rotterdamse Dambond, had in het toernooi om het persoonlijk damkampioenschap van Zuid-Holland een zeer zwakke start. Hij verloor par tij op partij, maar gaf het 'niet óp. In de tweede helft van het toernooi behaal de hij nog acht punten, waarmee hij zich van de laatste plaats ontdeed en zelfs nog twee spelers achter zich liet. Het eerste tiental van VDV gaat in januari en februari promotiewedstrij den spelen met de kampioenen "van" de" districten Den Haag. X-eiden, Dor-! drecht, Leerdam en Gouda. Van dit! zestal zullen volgend jaar twee vereni- I gingen gaan deelnemen aan de Provin- i ciale hoofdklasse. - VDV 2, dat enkele weken geleden on- j verwacht een nederlaag te slikken kreeg, heeft de kans op het-, kampi- j oenschap in de eerst klasse weer in i eigen handen gekregen. Het Oosten 2 dat de" leiding had overgenomen ver loor op verrassende wijze van CDR 2 waardoor de stand er momenteel als volgt uit ziet: - - 1. Het Oosten 2, 14—9; 2. CDR 2, 13—8, 3. VDV 2 11—7, 4. Constant 3 '10—8, '5. Chariois 3 8—6, 6. KDV 7—7; 7. Ons Genoegen 2 78, 8."' Hoogvliet 2—5, 9. Chariois 4 2—5, 10. CDR 3 2—7. 10. Het Oosten 3. O—7. Voor de huishoudelijke competitie van VDV werden gespeeld: ^C. Biel D. v. d. Kerkhoff 11, M. v. Splun- ter—W. F. Verburg 1—1, D. Mast J. Weisscher 11, L. Smits J. Lucassen sr. 1—1, W. Achterberg—D. Tamboer 11, J. Lucassén jr. P. Alblas 1—1, C. v Veelen- J. Vermeulen 2—0, F. G. Mourik L. Tom 2—0, S. M, Kor- ver R. C. v. Woerden 02, J. v. d, Ploeg L. Boüdewijns 0—2. j Morgen om 9 uur begint de vér- koop van deze keperflaneijèn herenpyjama's, in alle courante maten" en in diverse kleur stellingen. Overleg eens met Mevrouw Bos. onze deskundige medewerkster. eKiLLcn-arcuiHt Zij zal U graag de mef zorg samengestelde collectie in onze speciaalzaak tonen. Héél graag zelfs! ROTTERDAM/LIJNBAAN 55 AMSTERDAM - DEN HAAG - EINDHOVEN - A*NHEM VLAARDrNGEN Getrouwd: Jcan pMi- lus Marcel-is Bax, 2>„cn Theresia Maria Ver beek. 23; Jacobus Jacob Maltha, 23 en Hüde Boer, 18: Martinus JacobusArbou-w, 32 en Helena Keijzer. 20; Leendert SoUeveld, "23 en Neeltje Jacoba Vink, 22; Simon Beijer, 26 en Gijsbertha de Ruijter, 19: t j Geboren: Leni, drv C Tiel en A de Bruijcn, van Beverm'ngkstraat 2; Gtjsbertus, tv G,.A van Domburg en A M P Bakhuizen Kenau Hasselïaarstr 2: Peter Josef,zv J Dobes en W A Bartels, Geert Grootelaan 85: - Overleden: Johanna WlRielihina Oorthuys, 34 wed v J D de .Stoppelaar, Holysingel 4: DE LIER Andijvie -5163 7C0 kg; Sprui ten AÏ 37—92; All 53—87: BI 59—92 23400; I BIT 85—80; CXI 70: Sonazie 101—108 >2?0: Fa* iprika SO 4C0 stjlks; Sla .1 14r-Z3 US2.000; Prei AI 25—36 2100 kg: Selderij 11—161 2500 bos. MAASSLUIS Geboren: Andrea Corinnr Marls, dr v B E P GuUökx en A M Th v d Hout; Katinka Elizabeth, dv -PVSlothouwer en Th E Bonga; Steven Antonio zv G W H A Mansveld en C O Fritz; Astrid Leonora dv C A Broere.en M E Christen; Jacobus zv H Smit en C Voogt; Harald. zv P- C L Versteegh en K Leistad; Francfcca dv M A van 't Hof en J C v d Hoek; Ondertrouwd: P W J Molse de, Chateleux en G C Pleterse; K van der Kaaij en A van j Putten; W Warbout en M Keijzer; H Valsiar en J M van Toor: J J M Wijsbroek en M C ISpee; J Helms en N J P A Doelman; Getrouwd: M Degellng en A van den 1 Doel; G A Bouman en H Roodenburg; J C [Robbemond en X G Kruiniger. j Overleden: Cornells Moerman, wedr v N i de Jong, 34 voor Giin t«. of ichrift.; best MAASLAND Geboren: Astrid Maria, dv •|P A de Vette en M M Vijverberg,'Oostgaag SI;' .- -r/Vi. Ondertrouwd: J Louter en RV Visser; A van Buur en en E Clements: J Prins én G N l Boekestijn; J J M v d Akker en J >M* lUiig- i rok. Coolsinsel. bij het metrostation siadhms SCHTEDAM De Wiener IJsrevue zal in februari 1967optreden in de.- sporthal „Margriet". Dit heeft de dlrec-|; teur -van de sporthal dé heer Cor Bol-V mers, donderdagavond meegedeeld,;) Met dit optreden in Schiedam beleeft); het internationaal,bekendeijsballet in Nederland- zijn première.Momenteel treedt de' Wiemer IJsrevue in België- op- Dankzij dé, medewerking van alle-,' verenigingen, verbonden aan de sporty hal, is het geslaagd deze ijsshow naar Schiedam te laten kotnen. De juiste .datum yan t het optredén .van ;-deze: showt'Zai. nader j worden bekend gemaakt, alsmede meer. gegevens over de.bezètting. Schiedam.-—- Vandaag is de .Rekla-. meweekmarkt op het Broersveld gééï start Tijdens'dit jaarlijkse marktfestijri.ï zuilen de bezoekers vele attractieste wachten staan. Mifel Aan bezitters van platenbonnen Van de ,,CCGC", waarmee" men -in elke platenzaak terecht kan: .Voor Dankers-Coolsingel is er géén verschilof u nu mer geld of-met. platenbonnen betaalt Zij doen in beidé'ge vallen evenveel moeite voor u. U profiteert als platenbonbezitter niet al-vi leen van de unieke grote collectie; en van het Bankers Dienstbetoon, maar tevens, heeft o recht op een feestelijke premie4 piaatEen fan tastische 30 cm LP „BANKERS HAMMONO PARTj";iOi-) voor slechts 3.95

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1