IWC E. P. v. d. Yeen wil alles doen om geld te krijgen Hardonk ziet financiële toestand somber in Bij dienst sociale zaken Hogere bijstandsnormen, herziening begroting Tarieven elektriciteit gaan omhoog „Smailenbroek niet gewenst A.r. Schiedam schuift Goudswaard naar voren Gelukwens heetman4 Urgentie aantal werken opnieuw bekijken Vlaardingen nog geen 700 jaar BABY-PIANO'S Gecompliceerde aanrijding in Groenelaan Burgemeester leest het Kerstevangelie Adventsbij eenk omst Kind op zebra aangereden bruynzeel keukens zaandam Burgerlijke stand FORTEX Koren (8) voeren The Messiah uit Inbrekers namen geldkistje mee fVJODERNE MAN FQRTEX INTERIEUR ROTTERDAMMER DINSDAG 13 DECEMBER Schaffhausen Vlaardingse ijsciub over „hardrijden" Autonomie Te vroeg feest In de Grote Kerk Opkopers van lompen misleiden kinderen K en K sloot eerste helft competitie uw eigen Retaken naar maat Forten teelt een geheel Iroor de moderne man, die weet wat hit wIL bij In De Doelen Stemmèn winst? Vlaardingse teams lieten zich van beste zijde zien Verlies en .winst bij volleybalteams Vandaag en mor gen en dagelijks Pagina 3 Beroemd.zowelomhun grote betrouwbaarheid en precisie als om hun tijdloze elegance. ref.602A-ede!staa! automatic 314,- edelsteenkundige f.g.a. diamantexpert g.i.a. LIJNBAAN 92 tel. 1)6670 filliaal: oostzeedijk155-157 rotterdam (Van een medewerker) VLAARDINGEN De Vlaardingse IJsclub houdt woensdagavond een con tact-bijeenkomst, die speciaal is be doeld voor hardrijders en hardrijd- sters. Deze bijeenkomst, die om ze ven uur begint in het badpaviljoen van bet Kolpabad, is van bijzonder belang voor iedereen, die zich wil gaan specia liseren in het hardrijden. De commissaris van het hardrijden, de heer W. B. de Jong, zal aanwezig zijn. Er wordt rekening mee gehouden dat de voetbalwedstrijd Liverpool Ajax niet wordt gemist De hoofden van scholen hebben van ce Vlaardingse IJsclub bericht ontvan gen dat het mogelijk is op de nieuwe landijsbaan vaardigheidsproeven en wedstrijden te organiseren voor scholie ren. Tevens is verzocht drie twaalfjarigen aan te wijzen die, indien de provinciale jeugdschaatsdag Zuid-Holland 1966/67 in de kerstvakantie wordt gehouden, zullen deelnemen aan de wedstrijden om de Geert Duiker trophee. In overleg met het gemeentebestuur zal een schoolschaatscommissie worden geformeerd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De ge meentebegroting voor 1967 heb ben de leden van de diverse raadsfracties over het algemeen genomen gunstig ontvangen. De moeilijke financiële positie van de gemeente wordt met begrip aanvaard. De heer E. P. van der Veen, wethouder van financiën, had maandagavond dan ook aan het hem toegemeten half uur vol doende om de vragen te beant woorden. Voorop stelde hij dat hij blij is met de sluitende begroting en met het vertrouwen dat de raad daarin heeft. Toch zag hij duidelijk de bezorgd heid van de verschillende sprekers voor het komende jaar wat betreft de kapitaaldienst. De wethouder maakte duidelijk dat in 1967 ongeveer veertien miljoen gulden verwacht kan worden aan uitkeringén. Van dit bedrag' is dë helft bestemd voor consolidatie van vlottende schulden. Voor de hele ontwikkeling van Ho ly is het komende jaar echter tien miljoen gulden nodig. Er is dus drie miljoen gulden tekort. Alle andere projecten die op stapel staan kunnen dan niet eens meer worden uitge voerd. De wethouder zei dat de raad zelf had gewild dat Holy voorrang kreeg. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Na de algemene beschouwingen van de heer M. Mooij (prot.) heeft de heer A. C. Ph. Hardonk (prot.) maandagmiddag de financiële kant van de zaak voor de PCG beke ken. De heer Hardonk kwam tot de conclusie dat, wat betreft het achter blijven van verhoogde uitkeringen van hei Gemeentefonds „èen stil berusten in johs' lot", de .beste houdirig is. „De rijksoverheid heeft namelijk ook niets". De heer Hardonk was wat huiverig van de opmerking van de minister dat te zijner tijd correcties mogelijk zijn op de onderwijsuitkeringen. De wet houder van financiën, de heer Van der Veen, kon hem in zijn antwoord in eerste instantie niet erg overtuigen. De heer Hardonk vroeg zich af wat er zou gebeuren als de normale hervat ting van de trendmatige groei van de investeringen in 1967 eens niet zou doorgaan. Blijft het totaal bedrag van de uitkeringen uit het Gemeentefonds dan gellijk, of wordt dat verminderd? Als dat laatste het geval is kan het niet anders dan een verlaging van het uitkeringspercentage tot gevolg heb ben. De correcties zullen dan wel fu nest .zijn. Ook op dit punt zal de wet houder in tweede instantie de heer Har- donk nog gerust moeten stellen. De heer Hardonk vroeg in' eerste instantie aan de heer Barendregt wat Enkele occasions met volledige garantie. Ook huur met recht van koop HOEK VAK HOLLAND De volksfeerst zang wordt ditmaal op woensdagavond 21 december gehouden in de gereformeerde kerk; De predikanten H. S. "Wasstok, J. L. Bel en pastoor C. A. J. van Netten zullen het Kerstevangelie lezen. De harnoonievereni- glng „Rotterdam aan Zee" verleent medewer king. Aanvang 19.30 uur. Op Eerste Kerstdag- morgen wordt in de hervormde kerk een kerstdienst gehouden waarin „Botterdam aan Zee" de gemeentezang zal begeleiden. De harmonie vereniging heeft voor deze dienst ook een speciale Kerstfantasie in stu die genomen. Aanvang 10.00 uur. SCHIEDAM Maandagmorgen ontstond op de driesprong Puttershoek- sestraat - Groenelaan - Gasstraat een ernstige aanrijding, waarbij niet min der dan vier voertuigen waren betrok ken. Een vrachtauto, bestuurd door de 34-jarige oliehandelaar W. van E. ver leende in de Groenelaan geen voorrang aan een vrachtauto bëstuurd door de 30-jarige T.S. van W., die uit de Gas straat kwam. Van E. botste met zijn auto tegen de linkerzijde van de tweede vrachtauto, die zwaar werd beschadigd. De auto van Van W. reed vervolgens tegen een geparkeerde ijze- ren hond, waarin de 30-jarige gemeen teambtenaar J. B. zat die op zijn beurt togen een personenauto van de 45-jari- ge vleeshandelaar M. A. v. d. K. botste. Van deze laatste auto werd de voor ruit vernield en de carrosserie geheel ontzet De oliehandelaar kreeg diepe snijwonden aan het voorhoofd en moest zich in het Gemeenteziekenhuis laten behandelen. A. C. Ph. Hardonk de consequenties waren voor de autono mie van de gemeente ais de motie over de intrekking van de vermakelijkheids belasting in 1968 een feit zou worden. Ook dacht de heer Hardonk aan de mogelijkheid dat, als deze belasting werd opgeheven, op andere wijze door hogere overheden inhoudingen zouden kunnen worden gedaan. De heer Barendregt zag dit niet zo somber, maar in tweede instantie kon de heer Hardonk toch weinig steun voor de motie toezeggen en hij hield zich bij wat wethouder Van der Veen had gezegd. Deze wilde in het komende jaar in de commissie van financiën be kijken wat er eventueel in zou zitten. Hij vond het te vroeg en te riskant, gezien de financiële toestand, een beslissing nu al te nemen. De heer Har donk vond de inkomsten uit de gemeén- telijke belastingen een vast gegeven waarmee men kon rekenen. Wat betreft het onderwijs had de heer Hardonk vertrouwen in het be leid. Hij vroeg aandacht voor de kleu terscholen in de wijk Hoogkamer. Hij wil-de weten hoe de gemeente de rea lisering van de plannen tot invoering van de Mammoetwet zag. Over de politie was de heer Hardonk tevreden. Hij had wel enkele kritische vragen. Het toezicht op de overschrij ding van de maximumsnelheid op verschillende wegen in de stad mocht wel wat scherper zijn. Hij wilde ook weten waarvoor de wijkposten aan de Pruissingel en in de Sneeuwbalstraat precies worden gebruikt. De vergoeding voor de vrijwillige brandweer wilde hij bok .graag op een hoger peil gebracht zién. De heer Hardonk meende te weten dat Vlaardingen pas in 2026 700 jaar bestaat. Hij wilde weten waarom er dan in 1973 feest gevierd moet worden. In 1273 werden tolrechten verleend en in 1326 stadsrechten. Tot slot van zijn betoog gaf de heer Hardonk een principiële verklaring van zijn opvattingen als SGP-er in de PCG over de taak van de overheid. Geheel voor zich persoonlijk legde hij getuigenis af van zijn visie op dat, wat de overheid als Gods dienaresse moet doen. Hij hoopte, nog lang naar deze beginselen in de raad werkzaam te zijn. Op grond van deze beginselen zou hij tegen een subsidie voor vernieu wing van meubilair voor de Stadsge hoorzaal stemmen. E.P. v.d. Veen Hij zei niettemin met de rest van het college te zullen streven naar mogelijk heden meer geld los te krijgen voor noodzakelijk uit te voeren projecten. Hoe dat zou gaan kon hij ook niet zeg gen. Uiteraard zal de urgentie van de projecten die op stapel staan opnieuw moeten worden bekeken. De raad zal daarna een nieuwe lijst moeten opstel len. De wethouder was blij dat de slui tende begroting de vrijheid van de ge meente handhaaft. Hij sprak tegen dat hij een krap financieel beleid had ge voerd. De begroting is reëel. Natuurlijk kunnen zich in 1967 gevallen voordoen waaruit blijkt, dat er meer geld moet komen omdat men met de ramingen niet uitkomt. Dan heeft men echter be wijzen in handen voor het rijk om aan te tonen, dat er hogere uitkeringen moeten komen. Het achterblijven van verhogingen ten opzichte van de uitga ven achtte hij, met de raad. funest. De motie van de heer S. Barendregt (soc.) tot afschaffing van de vermake lijkheidsbelasting wilde hij liever niet aangenomen zien. Wel zei hij van me ning te zijn dat deze belasting uit de tijd is. In de commissie wilde hij dan ook het komende jaar bezien of er mis schien wat aan te doen zou zijn. De motie van de heer Barendregt kreeg overigens alleen steun van de PSP. De KVP en de WD voelden niet zo heel veel voor een nu al uitspreken van een opheffen per 1 januari 1968. De "heer J. van der Liriden (kafh.) en de heer H. M. Dubbeldam (lib.) waren het met de wethouder eens dat men nog even moest wachten met het opheffen van deze belasting. De wethouder kon de heer Van der Linden niet overtuigen dat het uitgege ven geld voor Rijnmond ook werkelijk terug zal komen. De wethouder vond dit billijk, maar een zekerheid bestaat niet over dit punt. Het nut voor de gemeente van een gemeentelijke spaar bank leek de wethouder niet zo heel groot, gezien de omzet van deze ban ken in twee plaatsen. De heer Van der Veen ver klaarde dat de financiële positie van de gemeenten is verbeterd door de ministers Smailenbroek en Vondeling onder het vorige ka binet. Hij vond het jammer dat de normen voor de uitkeringen nog steeds niet zijn gesteld. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens zal woensdagavond 21 december om acht uur liet Kerstevange lie lezen als onderdeel van het pro gramma „Zingen met Sursum", zoals het traditionele kerstconcert in de Gro te Kerk op de Markt sinds vorig jaar wordt genoemd. Ook dit jaar ligt het accent op de samenzang. Verder is beurtzang in het programma-opgenomen en zal de heer J. Prins declameren. De Christelijke harmonie vereniging Sursum Corda zal een tweetal werken uitvoeren, o.a. de parafrase over het lied „Als g' in nood gezeten". Het ge heel zal ongeveer een uur duren, zodat het voor ouders met niet al te kleine kinderen geen bezwaar behoeft te zijn te komen zingen en luisteren. VLAARDrWGEN Getrouwd: Corne lls Quartel, 25 en Christina Blok. 22 Johan Adolf Ferdinand Bosch, 21 en Wilhelmina Susanna Le Comte, 19 Arie Schouten, 25 en Adriana Klazina van der Vecht. 20 Joannes Petrus Lambertus Maria van Oudenhoven, 22 en Maria Johanna van Velzen. 21 Anthoni- us Theodoms Mersch. 25 en Maria Petronel- la Elisabeth Matthljssen. 20. Geboren: Elles d.v. H. G. Luppens en E, Lucas Da- theenstraat 90 Elizabeth d.v. C. Joossc en A. Kramer. Heemraadstraat 3. PetroneUa Huber- tina. d.v.a A. Krijgsman en C. J. M. Loef: Chopinstr. 27 B. Ralph Johan, z.v. A. J. van Helden en E. J. de Groot. Sperwerlaan 213. Frits z.v. J. Eichhom en A. de Kok. van Wesembekestraat 79. Overleden: Izbak van dér Pijl, 87 wedr.' v. K. van der Brugge, Cronjéstr'. 64 Leendert van den Tempel. 75 wedr. van A. P. Vermaat Holysingel 4 Wil helmina Helen» van Oosten. 70 echtgen. v. J. van der Zwet. Trompstr. 41. VEILING WESTERLEE DE LIER, 12 december Andijvie 62 1100 kg. Alicante 295 350, spruiten AI 8993, All 86—87, BI 85—87 43.400, Bil 85—67 CII 78—82 Dl 1O0, waspeen 1015 1000 spinazie 115118 500. uien 31—32 500, boerekool 16—26 800, rode kool 14—21 460, groene kool 12—19 700, witte kool 6 360 pret AI 23—31 1400, BI 20. paprika 13—31 1000 stuks, sla I 15—3114 160.300, knolselderijA 15—81 3900 B 714, peterselie 9 150. bos. selderij 5—1014 2000. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Door de verhoging van de bijstandsnormen krachlens de Algemene Bijstandswet en de hogere prijzen voor verzórging vanbejaarden tehuizen moest de begroting van de ge meentelijke dienst voor sociale zaken dit jaar reeds enkele malen worden herzien. Door dezelfde oorzaken zijnde be trokken posten opnieuw overschreden en moet de uitkering aan deze dienst nogmaals worden verhoogd, met rond 570.000. In de dekking daarvan wordt voor zien door meer-inkomsten uit het ge meentefonds 358.000), door beschik king over het restant van de post on voorziene uitgaven 153.677.95) en door een bijdrage uit de saldireserve 58.322.05). Uiteraard hebben deze verhogingen van normen en prijzen ook gevolgen voor de begroting van 1967, zodat men rekening moet houden met een'nadeli ger uitkomst van 525.000. Daarom dient de uitkering aan de dienst voor sociale zaken voor dat jaar met ge noemd bedrag te worden verhoogd. SCHIEDAM Woendagavond wordt in de Oosterkerk aan de Rotterdamse- dijk een adventsbijeénkomst gehouden. Medewerkingverleent het uit .90 leden bestaande Gereformeerde Kerkkoor te Sliedrecht o.l.v. Jan Bonefaas. De medi tatie verzorgt Ds. H. J. Heynen te Den Haag-Escamp. Hèt orgel wórdt bespeeld door Jan F. Sterenberg. SCHIEDAM De zevenjarige Ri chard van der Heiden uit de Henry Polakstraat stak maandag, bij rood licht, het zebrapad op de hoek van de Burgemeester Van Haarenlaan en Park weg over. Hij werd aangereden door een personenauto, bestuurd door de 49-jarige boekhouder W.W. De - GGD heeft het kind met een lichte hersenschudding naar het gemeentezie kenhuis gebracht In de dekking daarvan wordt gro tendeels voorzien door een hogere uit kering uit' het gemeentefonds 382.000-, terwijl voor hét 'restant 143.000), snoet worden besöhikt over een gedeelte van de. post onvoorziene uitgaven. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het vastrechtbedrag van elektriciteitsverbruik voor woon huizen wórdt van j. 24 verhoogd tót '30 en van 33,96 tot 43.20. De kWh-prijs van het'-zg. dagverbruik van woonhuizen yan 7 cent resp. 6 cent tot 7.15 resp. 6.15 'ct. Het vastrechtbedrag voor winkels, be drijven enz. wordt 10 crocent hoger. De kWh-prijs van het zg. dagverbruik van winkels enz. wordt verhoogd van 7,'tot 7.15 cent. ,-J De gemeenteraad van Rotterdam heeft op. 1 december jl. besloten tot een verhoging van dé .tarieven van klein verbruikers. Op ;grorid van de elektrici- teitsovereenkonisfmet Rotterdam heeft Schiedam zich verbonden dé eiëk.trich- telt aan haar verbruikers niét "ie lever ren berieden het" tarief,dkt .de. gemeen te Rotterdam voor haar verbruikers re kent. Verder moet het aan Rotterdam te betalen bedrag voor levering van elek triciteit worden vastgesteld aan de hand van een formule, waarvan eèn der faktoren als basis heeft de op brengst van het elektriciteitsverbruik in Schiedam, berekend volgens de Rot terdamse verordening,.die het tarief re gelt voor de levering van elektrische energie door het Rotterdamse Energie bedrijf. De consequentie hiervan is, dat ook Schiedam tot verhoging van de kleinverbruikstarieven moet overgaan. Ais gevolg hiervan zal deze categorie van verbruikers gezamenlijk rond 268.000 meer gaan betalen, waarvan dan de helft aan het Schiedamse Elek triciteitsbedrijf ten goede zal komen. HOEK VAN HOLLAND De Hoekse politie laat een waarschuwing uitgaan aan de ouders van schoolkinde ren in verband met de praktijken van enkele handelaars in lompen. Het komt namelijk voor dat bij het uitgaan van de school aan kinderen briefjes worden gegeven. Daarop staat een invalide man afgebeeld en wordt gevraagd de kinderen lompen en oude kleding mee te geven, die dan de volgende dag voor de school worden ingezameld. In ruil daarvoor krijgen de kinderen een of ander plastic prul. De mannen van de iompenwagen, suggereren dat zij de lompen inzame len namens een invalide familielid. Dit familielid bestaat echter niet en de lom pen worden verkocht met grote winst, want de waarde van de „cadeautjes" is veel lager dan de prijs die anders voor de lompen zou moeten worden be taald. (Van onze correspondent) MAASSLUIS In de laatste competitie wedstrijd, heeft het eerste tafeltennisteam van Key en Kramer een 5-5 gelijkspel be haald tegen koploper 21 Up 5. Weliswaar komt K en K de eer toe. 21 Up het eerste verliespunt te hebben bezorgd, maar zij zul len hier mee niet erg tevreden zijn, daar 21 Up slechts met twee man achter de tafel verscheen. Voor de derde achtereenvolgende maal ver loor K en K 2 met de kleinst mogelijke cijfers, namelijk 6-4. Bij Nationale 1 werd een een 4-1 achterstand nog in een gelijke stand omgezet. Hierin had Bergwerf/ met driemaar winst het grootste aandeel. In de laatste twee beslissende sets konden Verkerk en Parre er. geen winst meer uithalen. K. en K. J ëpeel de'thuis'tegen Overschie 6 met 5-5'gelijki. In deze ontmoeting wasvH. 't Hart weer de grote man met driemaal winst. Hij werd góed gevolgd door CL Moerman met tweemaal winst, maar zijn laatste partij werd kansloos verloren, zodat Overschie een verdiend punt mee naar huls nam. Nu de eerste helftvan de competitie is verstreken, .kan de balais van de K en K-teams worden ongemaakt-Men ziet dan dat de resultaten bepaald tegenvallen. Het eerste team staat momenteel in de midden moot en K. en K 2 dat na vier wedstrijden mooi bovenaan stond. ging daarna snel berg afwaarts. Het resultaat is nu dat het op een van de onderste plaatsen staat. K en K 3 neemt de vijfde plaats in op de ranglijst,, hetgeen dan vooral te danken is aan H. 't Hart, die tot nog toe slecht éénmaal verloor. De tweede helft van de competitie begint half januari 1967. Bruynzeel maakt dat mogelijk. Met hun jarenlange ervaring hebben Bruynzeel- keukenspecialisten elementen uitgedacht, waarmee u letterlijk en figuurlijk alle kanten uit kunt. Bruynzeel-keuken elementen, uitgevoerd in standaardmaten en veelvouden van 15 cm breed x 39 cm hoog (met handige kastjes van 30 en 50 cm diep), maken het mogelijk uw eigen keuken naar maat in te richten. vraag onze nieuwe keukenfolder! B RUYNZEEL-keukenspecialisten staan u gaarne met raad en daad ter zijde bij.het inrichten van yw eigen keuken, aangepast aan deeisendie u en uw gezin daar aan stellen.Zij zijn bereikbaar in onze showroom Rotterdam, Westblaak' 61, Tel. 010-1356 72 Wenst o onze nieuwe keukenfolder te ontvangen? Een briefkaart, naar Bruynzeel Keukens NV Postbus 204, Zaandam is voldoende.: (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De a.r.-kiesvereni- ging „Nederland en Oranje", die maan dagavond in het gebonw voor Chr, Soc. Belangen vergaderde, heeft de volgen de kandidaten voor' de wecde-Kamer- vcrkiczingen opgégeven: 1. B. Rool- vink, 2. B, W. Biesheuvel, 3. mr. W. Aantjes, 4. drs. B. Goudswaard, 5. dr.. L A-. Diepenhorst,. 6. G. A. Kieft, 7. drs. J. Boersraa,8. TJ. Walburg, 9. dr. N. G. Geelkerken, 10.. J."A. van Bennekom, 11 M. W. Schakel, 121 dr. C. Boertien,.T3. mej. J. van Leeuwen, 14. mr. W. R. v. d. Sluis, 15. drs. R Zijlstra, 16. dr.; A. Veerman, 17. D. yan Es, 18. drs. J. A. Bakker.19.mr.JLH. Grosheide, 20. H. de Mooy, 21. mr. J. N. Scholten, 22. N. van .Rooyen; 23. ,H 'A. deBoer,24. JL Nieüvvènhuis, Het versterkt Centraal Comité nad van de groslijst met 85 namen de kiesvereniging een advieslijst met 37 namen toegezonden, waarvan men een kandidatenlijst met 24 namen kon sa menstellen. Uiteraard werden er SCHIEDAM Geboren; Jeroen T. H. z.v» T. A- Scholte en M. A. Tahelj, Pieter jk.v. E. Fopina en H. Dröge,, Arendje I. M. d.v. P.C. H. de Haan en M. A. v.d. Veer, Carla d.v. H. J. van Dijk en H. C. H. Coolen. Arno z.y. D. N. Boogaard en Y. E. Heidinga, Bichard z.v. P. .v.d Linden en N. L. Carrière. Nicolien M. d v B. W. Kamp en C. J. van Seters. Patric J. L. z.v. J. J. van Collenburg en M. M. van Baarle. Jan D. z.v. H. Kool en A.'Witsel, Hendrika A. M. d.v. J„ A. d.v.J. A. Cammc- lot en B. S. J. J. Zondag. Overleden; B. T. Jönsthovel 84 j., P. M. van Rosmalen, eehg. van J. F. van Dijk 71, S. W. M. van Heumen, echtge. van W. J. Klaaijssen 44 G. J. van'Luttervelt 61. Kludtaillljd ui ktlui Wtirl Korte Hoogstraat lis Tel. 6151, Vhardlngen SCHIEDAM Zaterdag 17 december geven de gezamelijke Schiedamse koren een concert in De Doelen te Rotterdam. Meer dan 300 zangers en zangeressen zul len dan „The Messiah" van Handel ten gehore brengen. - Het enthousiasme van de 'deelnemers voor :het optreden in De Doelen is bijzonder groot. De kans om in een. .van 's werelds beste concert zalen op te treden krijgt men niet eike dag. De Schiedamse Gemeenschap, die de organisatie in handen heeft, ver wacht een gróte belangstelling. Deze ver wachting is gebaseerd op verschillende feiten.De belangrijkste hiervan is de zekerheid, dat de uitvoering artistiek gezien, op een zeer hoog peil zal komen te staan. r Concerten in het verleden door de Schiedamse koren gegeven, staan, borg voor kwaliteit, terwijlverder de deel nemende solisten tot de allerbesten in Nederland behoren. 'Het zijn Wil Hamers (alt), Hizzy van der Laas (sopraan), Bert van 't Hoff (tenor), David Holiestelle (bas), Rienk Jiskoot (clavecimbel) en Aart. Smink (orgel). De deelnemende koren zijn Schie dams Christelijk Mannenkoor, Gemengde Zangvereniging „Excelsior", Schiedams Vrouwenkoor, Bejaardenkoor „Seriectute". R.K. Gemengde Zangvereniging „Bel Canto" Koor van de Opstandingskerk, R.K. Gemengd Koor en Koninklijk Schie dams Mannenkoor „Orpheus". Het Zuid-Hollands Orkest o.l.v. J. V.d Waart zorgt voor de begeleiding. De al' geheie leiding is in handen van Chris Verhoog. Voor kaarten kan men terecht in de Plantage bij het- bureau van de WV en SG. m HOEK VAN HOLLAND Het Hode Kruis heeft ongeveer veertig SOS-driehoe- ken uitgereikt aan bejaarden en invaliden. De bedoeling is dat deze driehoeken de om wonenden zullen attenderen op moeilijkhe den In verband met ziekte of dergelijke. Wie ergens een driehoek ziet wordt verzocht aan te bellen en zonodig een dokter of de politie te waarschuwen. verschillende veranderingen in de ad vieslijst aangebracht. Voorzitter L. van Veelen legde vooral de nadruk op net interkerkelijk karakter van de ARP: We zijn geen partij van gereformeer den." Drs. Goudswaard is'bijvoorbeeld vrijgemaakt gereformeerd/ Hij is we tenschappelijk adviseur van de a.r.-Ka- merfra'ctie": Het merendeel der aanwezi gen-wilde hem als Kamerlid., „Dat moe ten- we dan,, op >drastische - wijze ,t der monstreren", zei iemand in de zaal en men bracht hem van de zestiende naar de vierde plaats. Enkelen wilden hem zelfs op nummer drie, maar nir, 'Aan- Kamerlid zijn plaats behouden, meende de voorzitter. - De samenstelling van de lijst gaf aan leiding tot een levendige discussie: Biesheuvel is wel bijzonder fotogeniek, tévens een bekwaam minister, terwijl hij het bovendien altijd voor de kleine boeren opneemt (Koekoek ook, zei ie mand lachend), maar Roolvink, Ce self made-man, die ,zelf uitde atiiei- het dadelijk vooral in de industriecen tra beter bij de assa doen. Daarom moet hij dus bovenaan komen. Voorzitter Van Veelen voorspelde overigens ook stemmenwinst uit niet- kerkelijke kringen. Het worden minstens twee zetels meer, was zijn prognose. Smallénbroek was als Kamerlid en als. fractievoorzitter goed geweest, maar als minister had hij gefaald en in de zaak-Van der Moten heeft hij zich uitermate zwak' 'getoond, meenden de meeste aanwezigen. De secretaris, de heer W. van Ra vens, sprak nog over het bewerken van de zg. randkiezers en over enkele pro pagandistisch-technische zaken in ver band met de komende verkiezingen. Het bestuur van de kiesvereniging is thans als volgt samengesteld: voorzit ter L. van Veelen, secretaris V/. van Ravens, 2e secreatresse mejuffrouw B. Hoogland, penningmeester V. J. Buur man en de bestuursleden Ir. G. J. Cop- poolse, mejuffrouw P. Meyboom, J. van Noortwijk,- S. J. Rosman (PCG-raadslid), L. C. Schneider en J. van der Steen. Afgevaardigden in het PCG-comité zijn mejuffrouw B. Hoogland en de he ren L. van Veelen en W. J. Buurman. (Van «en medewerker) VLAARDINGEN Aan het einde van de eerste helft van hettafeltennissëizoen blijkt dat de Vlaardingse verenigingen zich van hun beste zijde hebben laten 2ien. Van de vijftien wedstrijden werden er tien gewon' nen. vier verloren en één gelijk gespeeld. Ditmaal opvallend goede resultaten van In tiem. dat vijf wedstrijden won en de zesde gelijk speelde. Deze week worden enkele restantjes van de eerste helft verspeeld. Intiem 3 presteerde het om tegen Stad-R'dam 1 een 55 gelijkspel te be werkstelligen. Intiem 4 blijft de ranglijst aanvoeren; met 8—2 werd TOGB 3 verslagen door Van der Knaap. Andree en Borsboom. Intiem 2 ven-aste FJjenoord 1 met een 9—1 zege, waarvoor Stolk. Mudde en Dessin ver antwoordelijk waren. Intiem 5 deed het nog beter, hetgeen Stokvis, dat met 10—0 verloor aan den lijve moest ondervinden. Intiem 9 won met 61 van Roteka 2. Intiem 6 dat met 73 won van Co-op VR 1. plaatste zich daardoor met één punt achterstand op de tweede plaats. De Hollandlaan l verloor met 64 van Insullnde 2. met welke cijfers De Holl. 2 won van Elan 4; Bal, Top en Styue namen elk twee punten voor hun rekening. URTTC 1 was tegen Stadhuis 3 enorm op dreef; Pon. I-adage en Van Leeuwen zorg den voor dit resultaat. "URTTC 2 bleef ntet achter en versloeg AHZ met 91. URTTC 6 had aan een tweetal genoeg om RET 3 met 6—4 te verslaan. Tensiotte verloor het vierde team van VBP 3 met 64. De verdere uitslagen waren: Shell 2Nas- ,aukade 4 46: Deroda 2 Shell 3 100 en Americano 3Flardlnga 1 19 TOG uit Maassluis verloor met 64 van TOG uit Berkel. dat de ranglijst aanvoert. Met acht punten uit tien wedstrijden bezet ten de Mnassluizers de zesde plaats in de eerste klasse van de NTTB. TOG 2 staat nog steeds ongeslagen aan de top van de rang lijst. Pleysier, Kardol en De Roo stuurden Overschie 2 met een 82 nederlaag huiswaarts. SCHIEDAM Het Gemeente bestuur heeft het volgende tele gram verzonden: Aan Hare Koninklijke Hoog heid Prinses Margriet en de Heer mr. P. van Vollenhoven Soest- dijk. Ter gelegenheid van uw onder trouw biedt het Gemeente bestuur van Schiedam U zijn har telijke, gelukwensen aan. H. ROELFSEMA BURGEMEESTER SCHIEDAM. Het eerste herehteam van de SchiedamseVolleybal Club heeftzich keurig hersteld. Het zestal van A.V.'40 uit,Delft bleek geen partij voor de Schiedammers; die zeer fel spe lend een 3—0 zege behaalden. .Setstan den: 15—7, 158 en 156. In 28 minu ten werd deze overwinning een feit Heren 2 kon het niet bolwerken te gen een homogener Juliana 2-ëri moés met een 3—0 nederlaag genoegen ne men. Ook heren 4 verloor en wel met 30 van de ICangeroes uit Oostvöome. Het derde dameszestal deelde dé pun ten met een onverwhcht goed 1 spelend Hoogvliet, 22, en'het meisjes junior en- team klopte Juliana B met 3—O. SCHIEDAM Maandagmorgen bleek, dat 's nachts bij de NV Gebeko Koeltechniseh Bureau aan de Kommie- zen] aan 123 was ingebroken. Men was over een afrastering geklommen en na een ruit te hebben verwijderd, het kan toor binnengedrongen waar men uit een bureaula een geldkistje met 485 had meegenomen. Het lege kistje vond men later op het terrein terug. Ook bij constructiewerkplaats van de fa. F. Kastanje aan de Nijverheids straat 62 werd diezelfde nacht ingebro ken, waar eveneens een bureau werd opengebroken maar niets werd meege nomen. MAASLAND De Rotterdamse pianist Plet Veenstra zal donderdagavond onder auspiciën van de cultuurkring Maasland in het Trefpunt werken van Beethoven ten ge hore brengen. Goudseaingei 221 Rotterdam tel.116673-123082 Musis Sacrum: Alg Bond v. Bejaarden, feestavond, 19.30. Volkstebonw: NIVON. dia-programma 20 Arcade: Ned. Bond. v. Vogelliefhebbers, kontaktavond 20 Chr.'Soc. Belangen; Euratlo, spreken ln het openbaar. 20 Oosterkerk (Rotterdamsedfjk): Adventsbij- eenkomst, 20 Chr. Soc. Belangen: Fotoclub Schiedam. Kontaktavond. 20 Bijkantoor De Rotterdammer; Lange Kerkstraat 82. uitsluitend redactiezaken, teL 263954 (b.g.g. 010 - 115588 en 01898 - 8819). Agentschap: J.v. Goh g. Dr. Zamenhofstr. 139. te. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie boven. BcUngrijko telefoonnummers: Alarm poli tie 264666 alarm-brandweer 26912,3 alarm GG en GD 2669280. Apotheek: NleuwUuid, Dr. Wlb»vtpleln 17, tel. 267532.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1