WORDT OPBOUWDAG VOOR „DE STER door bouw en blazen Kerstbomenrel HVliet werd opgerakeld Stak dronken man (28) smederij in brand? Jong ens verhui twintig vogeltjes AAN Ut LU sst Dienst voor vrede Geluidshinder Albatro Be Lelie gaat komende zomer weer draaien Wat moet er met Be Hoop gelieiiren internationaal Havenarbeider ernstig gewond bij valpartij Hoogste punt rheumatehuis Officier eist zeven maanden Sleepschip met lading kolen aangevaren Drie gewonden in verkeer 7$ I 99 ïL&ï"' DE ROTTERDAMMER 2A DINSDAG 13 DECEMBER iq.« OTTERDAM Nu alle opdrachten de deur uit zijn, nu de heer G. Dirkse van de firma Wed. H. Dirkse te Mijnsheerenland met het herstel van de molen „De Ster" aan de Kralingse Plas mag be ginnen nu moet er tóch nog even worden gewacht. Want molen bouwer Dirkse heeft eikenhouten balken nodig van dertien meter lengte, die aan de voet 35 cm zijn en boven 40 cm. Die vergen, hoewel het inlands eiken betreft, enige levertijd. De eerste zending wordt in januari verwacht. Niet nieuw Rechttrekken Vervangen DOOR Bang W. Ledeboer Schieland pagina 4 Al gebeurt er bij de molen tot die "tijd niet zo heel veel, van stilzitten is echter gelukkig geen sprake. Het werk aan „De Ster", die vier jaar geleden geheel uitbrandde, is geen een voudige restauratie, maar er is een volledige herbouw noodzakelijk. De heer Dirkse heelt voor deze herbouw een programma ontworpen, dat geheel afwijkt van de normale bij het bou wen van molens gevolgde procedure. De molenbouwer gaat eerst beginnen aan de kozijnen en de dakkisten ,dakkisten" zijn kozijnen, die in het rieten dak worden gebouwd en daarna komt de kap aan de beurt. Al die zaken worden in Mijnsheerenland geconstrueerd en straks kant en klaar op het werk gemonteerd. Het gevolg is, dat er 's winters kan worden door- gewerkt. Aan de gemetselde onderbouw moet heel wat geschieden en het is de be doeling dat de kap gereed is bp het tijdstip dat de onderbouw klaar is. Er wordt dus gewerkt met „prefabri- cage" en het merkwaardige is, dat er al honderd jaar geleden op een derge lijke manier molens zijn gebouwd. Montagebouw is dus niet eens iets nieuws! Het is de bedoeling dat „De Ster" in het voorjaar van 1908 zal zijn opge bouwd en in de zomer van dat jaar kan gaan draaien. Zou Opbouwdag - 1988 niet een heel mooie gelegenheid zijn om „De Ster" met een groot feest in gebruik te gaan nemen? x Dat Rotterdam een nieuwe „Ster" kan krijgen, Is In hoofdzaak het werk van twee molendeskundigen: de heer C. Jol van het Stadstimmerhuis en de heer I. J. de Kramer van de provincia le waterstaat. Toen „De Ster" was af gebrand was er nauwelijks iets te vin den aan gegevens betreffende de constructie. De afgebrande resten kon den helemaal niets vertellen. Molenex perts meenden, dat herbouw een on mogelijkheid zou zijn. De beren Jol en pe Kramer hebben minutieus speur werk moeten verrichten, waarbij fo to's, tekeningen die allerlei artiesten van de molen hebben gemaakt en zelfs een televisiefilm het materiaal waren. Waarbij uiteraard van belang was, dat de beide molendeskundigen beschikken over een gedegen kennis van de molens in het algemeen en van de manier, waarop men in verschil lende tijdperken constructieve details placht op te lossen. heer Jol heeft de zekerheid, dat de nieuwe „Ster" tot m onderdelen gelijk is aan de oude. Zijn tekeningen, waarvan we er hier twee afdrukken, zijn juweeltjes. Toch Is de heer Jol, zoals het een man van de wetenschap betaamt, nog niet tevreden. Er zijn allerlei details, die hij nauwkeurig in zijn hoofd heeft, maar die op een tekening heel moeilijk zijn aan te geven. Daarom werkt de heer Jol aan een model op een schaal 1 20. De tekeningen en het model zullen de leidraad van de molenbouwer moeten zijn. Aan te nemen is dat, ais „De Ster" eenmaal Is opebouwd, het model een waardevolle aanwinst zal zijn voor de Rotterdamse en ook voor de Neder landse molendocumcntafie in het alge meen. JJjlI 1 Ij I i i' j f (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Niet alleen oecume nisch maar ook internationaal was zon dagavond de jaarlijkse dienst voor de vrede m de Schotse kerk aan de Schie- damse Vest. Vertegenwoordigers van vele buiten landse zeemanskerken deden op hun ei gen manier en ia hun eigen taal mee aan de dienst. Zij lazen of zongen uit de Bij bel en baden in het Russisch, Frans, Noors. Zweeds, Fins en Deens. De Rooms- Katholieke Kerk werd vertegenwoordigd door Pater J. van de Brekel, die, in het Nederlands een gebed uitsprak voor de kerken en voor de vrede. Pfarrer H Fischer van de Duitse Evangelische Gemeente hield de preek, waarbij hij uitging van de woorden, waarmee Christus afscheid nam van zijn apostelen: „Mijn vrede geef ik u, Mijn Vrede laat ik u". Wij moeten de hoop op vrede met ver liezen, omdat wij er allen aan kunnen meewerken. Wij moeten dan ook uitgaan van de innerlijke vrede, die van God komt. ROTTERDAM De 27-jarige haven- ai beider J, Rossum uit Oss is maandag middag op het haventerrein van Quick Dispatch aan de Beatrixhaven gevallen. Hij was bezig met het in een spoorwagon laden van rollen papier. De rollen waren nat van de regen en glad. De heer Ros sum gleed uit en viel met zijn rug op een betonnen vloer. Hij kreeg een rug fractuur waardoor zijn benen werden verlamd. Hy is overgebracht naar het Havenziekenhuis. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De geluldshin- derd, die de Albatros Superfosfaat- fabriek heeft veroorzaakt hield ver band met nieuwbouw cn met schoonbla- zen. Zo staat in het antwoord dat ge committeerden van Rijnmond geven op vragen van mevrouw L. v, Duijn-Spruijt (soc.), lid van de Rijn- mondraad. Deze vragen werden op 18 oktober gesteld. Mevrouw Van Duijn vroeg naar de oorzaken van het feit dat het bedrijf tweemaal hinderlijke gelui den veroorzaakte. Ook informeerde zij welke maatregelen het dagelijks bestuur zou kunnen treffen. Gecommitteerden gaven op 28 okto ber een voorlopig antwoord, waarin zij zeiden dat B. en W. van Rotter dam was verzocht van bericht en raad te dienen. Op 5 december we-ei een brief van het dagelijks bestuur der Maasstad bij Rijnmond ontvan gen Het geconstateerde geluid ontstond m het kader van de werkzaamheden voor een nieuwe zwavelzuurfabriek Opwekking van stoom is een belang rijk onderdeel m de fabricage van zwa velzuur. Om een zo groot mogelijke flexibiliteit der stoomhuishouding le waarborgen werd een verbinding ge maakt tussen het stoomnet van de bestaande en dat van de nieuwe fa briek. Op 3 september sloot men deze ver binding aan. Op die dag werd aanvan kelijk de geproduceerde stoom afgebla zen. Dat ging gepaard met hinderlijk lawaai van de expanderende hoge- -^?pe Er kwamen brieven binnen van mensen, die een molen te koop-aanbo den en van deskundige zijde werd de beide speurders geadviseerd al dat werk te staken en van zo'n te koop aangeboden molen gebruik te maken. Vanzelfsprekend kwam dat de eer en de wetenschappelijke kennis van de henen Jol en De Kramer te na. „De Ster" werd een uitdaging, die aan vaard is en ten slotte overwonnen. De De tweede Rotterdamse molen, die in orde wordt gemaakt is de buurman van „De Ster", de molen „De Lelie". Ook voor dat werk heeft molenbou wer Dirkse de opdracht gekregen, „De Lelie" staat scheef en moet worden rechtgetrokken. Dat werk doet de mo lenbouwer op dezelfde manier als on ze voorouders eeuwen lang hebben ge daan met scheefgezakte bouwwerken: aan de ene zijde wordt grond wegge haald en die grond wordt vervangen door grond van een andere structuur, „De Lelie" zal nog in de komende zomer draaien. Dan zal deze molen nieuwe wieken en een grotendeels ver- nieuwe kap hebben. Voor wat betreft de andere Rotter damse molens Rotterdam heeft er in totaal negen is op het eerste gezicht uitzicht op herstel, waar no dig, niet zo best. Bij nadere bestude ring van de situatie valt de zaak ech ter nogal mee. Zeker: De Hoop moet plaats maken voor het luchtverkeer en drie molens zijn slechts stompen waarmee weinig valt te beginnen. Maar De Vier Winden in Terbregge is een goede molen en De Zandweg is pas helemaal herbouwd. Herbouw van De Ster en van De Zandweg en herstel van De Lelie is op de keper beschouwd héél wat. De Rotterdamse stadsarchitect B. V. van den Bergh meent, dat er in heel Nederland wei nig gemeenten zijn die tijdens de laatste generatie ook maar één molen hebben gerestaureerd of herbouwd! dom van het Hoogheemraadschap van Schieland. De gemeente Rotterdam heeft over het al dan niet herstellen van de Prinsenmolen weimg in te brengen. Misschien dat een advies van de heer Kramer van provinciale wa terstaat iets kan uitrichten? Aan te nemen is dat het hoogheemraadschap heel graag een gave en goed werken de Prinsenmolen wil hebben, maar dat het niet beschikt over de finan ciën om deze molen in goede staat te brengen. Wat er met De Hoop in Overschie moet gebeuren weet nog niemand. In korten tot grondzeiier de molen was oorspronkelijk een grondzeiier maar werd later verhoogd, hetgeen aan de vorm van de romp duidelijk is te zien is onmogelijk door de omrin gende bebouwing. De enige mogelijkheid is herbouw op een andere plaats, volgens verschil lende deskundigen bij voorkeur aan de Kralingse Plas, omdat een groep molens bijeen veel boeiender is dan een enkele molen en omdat hei water van de plas zo'n prachtige omlijsting biedt. Opbouw zou dan moeien geschieden in de oorspronkelijke vorm, dus als grondzeiier. Maar De Hoop is particulier bezit en of de eige naren door een schappelijke verkoop prijs daaraan kunnen meewerken is uiteraard een andere vraag. Zoiets als gezonde Rotterdamse zakelijkheid. ernstig gescheurd. Bij het bekloppen van het metselwerk bleken ook de stenen die er op het oog gezond uit zien af te schilferen. Er is dan ook een advies om deze ruïne maar te slopen. Van restauratie kan geen spra ke zijn, ten hoogste van de bouw van een geheel nieuwe molen. De beide andere stompen, die in. het westelijke stadsdeel van Rotterdam staan, bieden, hoewel de toestand van het metselwerk beter is, evenmin veel mogelijkheden. Want deze twee mo- lenstompen zijn in de loop der jaren zodanig ingebouwd geraakt, dat het wederom inrichten tot volledige mo lens weinig zin heeft: de wieken zul len toch niet meer kunnen draaien door onvoldoende windvang. En wat heeft men aan een molen die niet kan malen? (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het winkelcentrum Hoogvliet is opnieuw gestart met een kerstbomenaktie. Vorig jaar gaf een dergelijke aktle aanleiding tot een wa rn „kerstbomenoorlog" tussen zes bloe misten en het bestuur van het winkel centrum. Wie nu in een van de cen trumwinkels minimaal vijftien gulden besteedt kan voor vijf kwartjes een waardebon kopen, waarvoor men in ruil een kerstboom ontvangt. Vorig jaar begonnen zes plaatselijke bloemisten een tegenactie. Ook zij gin gen kerstbomen voor ƒ1,25 per stuk verkopen. Volgens de bloemisten heeft deze tegenaanval succes gehad omdat zij voor Eerste Kerstdag alle bomen kwijt waren, terwijl het winkelcen trum met kerstbomen zou zijn blijven zitten. Hoe *dan ook, het winkelcentrum is opnieuw met de „stunt" gestart en heeft d&armee de kerstbomenrel weer opgerakeld. De Prinsenmolen aan de Bergse Plas dateert uit 1648 en dat watermo lentje is veruit het mooiste en kost baarste op dit gebied binnen Rotter dam. De Prinsenmolen verkeert in heel slechte staat. De wieken raken de grond, zodat er van draaien geen spra ke meer is. De Prinsenmolen is eigen- Van de drie stompen, biedt De Distil leerketel in Delfshaven geen of weinig mogelijkheden. De Distilleerketel is, zoals men weet, in 1945 uitgebrand. Sedertdien is de romp open, behalve de met beton afgedekte begane grond waarin een bedrijf is gevestigd. Van deze molen is alleen de funde ring gezond. Het metselwerk bestaat uit IJsselsteentjcs en die zijn erg af geschilferd. Het bovenstuk is in zeer slechte staat en bovendien is het ROTTERDAM Maandagmiddag is het hoogste punt bereikt van het ver pleeghuis voor chronische rheumapa- tiènten van de Stichting Rheuma-Te- huizen op de hoew. van de Molenlaan en de Van Beethovensingel in Hille- gersberg. In november vorig jaar werd voor dit gebouw de eerste paal gesla gen. Het zal plaats bieden aan 140 ver pleegden. De stichting werd tien jaar geleden opgericht ter voorziening £1 het tekort aan ruimte voor permanente verple ging van patiënten, die niet thuis kun nen worden verzorgd. Ernstige rheuma- patiënten vragen een bijzondere verzor ging die niet in iedere verpleeginrich ting kan worden gegeven. Het is de bedoeling dat de verpleegin richting aan de Molenlaan voor deze patiënten een thuis wordt en zo'n thuis vraagt bijzondere voorzieningen. Van Vliet en Van Dulst's Bouwbe drijf N.V. voert het werk uit, dat ge heel volgens het bouwschema verloopt. Men verwacht, dat het eind volgend jaar gereed is. X V' (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Hij wist niets meer, de 28-jarige landarbeider W. S. uit Middelbands, hij had in een café en bij zijn broer bier en cognac gedron ken, maar daarna: „een volledige blacb-out", zoals de raadsman van S, mr. P. van Schilfgaarden het dinsdag tijdens de zitting van de Rotterdamse rechtbank uitdrukte. Na het vertrek bij S.'s broer was er bij een smederij in Middelhamis brand uitgebroken; verdacht van brandstichting subs, van poging tot brandstichting stond S. daarom dinsdag terecht. Bij de rechter-commissaris had hij ver klaard dat hij het wel gedaan zou hebben, temeer daar er een plastic emmer met petro2eum (zijn eigen dom) en lucifers waren gevonden, en (Van een onzer verslaggevers zich een 72-jar:ge man die aan de Weimansxueg ThnrTjri nr r, woont. Hy vertelde de R Jq -271 politie dat twee jongetjes 65-jange gepensio- hadden geprobeerd ook neerde man die aan de Frankendaal woont, waarschuwde maandag de politie omdat uit de volière achter zijn wo ning vijftien kanaries waren gestolen en zeven andere vogeltjes. Vlak nadat deze man was vertrokken meldde uit zijn volière vogels te stelen. Toen hij echter op on derzoek uitging bleken er geen vogels le zijn gestolen, maar twintig vogeltjes meer in de volière te zijn. De jon gens hadden inmiddels de benen genomen. Ook stond in deze volière een kistje dat niet van de man was. Toen de eerstgenoem de man bij de tweede gmg kijken, bleken zijn gestolen vogels lustig rond te vliegen in de andere volière. Twee jongens van tien en twaalf jaar zijn later aangehouden door de kinderpolitie. Zy waren op de vogeljacht gegaan. zijn overall met petroleum besmeurd bleek. Op de eigenaar van de smederij was S. overigens wel „gebeten, want die, d( stiefvader van Willem, belette dat S. zijn zoontje kon zien", aldus de presi dent, mr. A. R. Jolles. „Ik acht het primaire, brandstichting, bewezen", zei mr. A. C. van der Spek. Hij eiste zeven maanden gevangenis straf met aftrek, een voonvaaröelljx0 terbeschikkingstelling van de regering, toezicht van het consultatiebureau voor alcoholisme en opname m een psychia trische inrichting in Delft., Mr. Van Schilfgaarden, de raadsman, was het absoluut oneens met de offi cier: „Er is niemand geweest die hem de smederij in brand heeft zien steken, het enige wat we weten is dat er in zijn emmer petroleum heeft gezeten en dat een speurhond aan het hout van de dur heeft geroken en vervolgens naar de emmer is gelopen. Bij S. is de hond niet geweest". „We weten echter ook dat S. een hartgrondige hekel had aan de eige naar van de smederij", onderbrak mr. Jolles hem. „Inderdaad, maar dat is toch niet voldoende? Wie weet of er niet een heleboel in Middelhamis een hekel aan S. hebben?" vervolgde mr. Van schilfgaarden, „het is een idiote zaak, de officier twijfelt niet en ik twij fel eerlijk gezegd ook niet en de ve- dachte twijfelt notabene helemaal niet. Maar ik ben met deze zaak zo niet tevreden en u", sprak hij tegen mr. Jolles, „kunt ook niet tevreden zijn. Want S. weet niets meer en verder is er ook geen ooggetuigenbewijs". Hij pleitte voor onmiddellijke invrijheids- steiling. Na overleg wees de rechtbank dit af. De uitspraak zal over negen dagen rijn. (Van een onzer verslaggevers)! ROTTERDAM Om ongeveer kwart over acht vanochtend is het bin nenkomende Liberiaanse zeeschip An nie, op weg naar de Maashaven, in de monding van de Waakhaven in aanva ring gekomen met het 1400 ton me tende, met kolen geladen Nederlandse sleepschip Risico. De aanvaring was vermoedelijk een gevolg van het feit dat de Annie uit het roer liep. Direkt na de aanvaring schoten enkele m de Waalhaven liggen de sleepboten te hulp. Op het nippertje kon de zinkende Risico naar een strandje bij pier 7 in de Waalhaven worden gesleept en daar tegen de wal worden gezet. Met pom pen wordt de Risico drijvende gehou den. Duikers (zie pijl) hebben reeds een onderzoek ingesteld naar de schade onderwater. Persoonlijke ongelukken deden 2ich niet voor. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 75-jarige A. M. Becker van. de Schieweg is op een. over steekplaats aangereden door een per sonenauto doordat hij ondanks rood licht toch overstak. Hij is met hoofdwonden en ee„ hersenschudding naar het Bergweg ziekenhuis gebracht. Op de kruising Schietbaanlaan— Joost van Geelstraat zijn maandagavond twee personenauto's in botsing gekomen. Een der inzittenden, de 78-jarige J. W. Ulrich van de Nieuwe Binnenweg, is met een hoofdwond en pijn in de borst naar het Dykzigtziekenhuis gebracht. 0 Maandagmiddag is op de kruising Vlaardingweg—Industrieweg een tank auto op een personenauto gebotst. Er was nog een personenauto bij betrokken. De drie wagens werden zwaar beschadigd. drufcstoom. Toen de overlast bekend werd heeft de bedrijfsleiding de steom produktie en dus ook de zwavelzuur!»" bricage onderbroken tot de koppeliaj der netten was voltooid. Om elf uur 's avonds was dat het geval. Een tweede periode van geluidshm der deed zich voor van 12 tot 18 okt0" ber jl. Hier gmg het om het schoon- blazen van voor verontreiniging zeer gevoelige onderdelen der installatie met behulp van oververhitte stoom Het is een onvermijdelijke hande ling, die bij alle bedrijven geschiedt waar stoomturbines worden geïnstal leerd Het geschiedt echter" slechts voor de inbedrijfstellmg van een nieuwe stoomturbine en het hoeft met te worden herhaald Met deze mededelingen van Rotter dam vinden gecommitteerden de vra gen voldoende beantwoord. Tot het overwegen van maatregelen gericht op het voorkomen bestaat geen aanleidm» vmden zij, gezien het feit dat de hin der werd veroorzaakt door eenmalige handelingen „De heer J J. Kolijn, secretaris van het winkelcentrum-bestuur, die doet maar", aldus een van de verontwaardig de bloemisten. „We zijn er opnieuw te genin gegaan, maar anders dan vorig jaar. Het winkelcentrum is reeds voor tachtig procent te weten gekomen dat wij er ook nog zijn. Een van ons tweeën moet sterk staan, en dat zijn wij", zegt bloemist H. van Tuyl van de Oude Wal. Het centrutnbestuur laat echter een gebesl ander geluid horen. De tegenak- tie van de bloemisten heeft volgens het bestuur vorig jaar weinig of geen in vloed op de verkoop gehad. Het resul taat was van dien aard dat het bestuur besloot ook dit jaar de aktie te houden. Dit in tegenstelling tot de tegenaktie van de bloemisten. De heer Van Tuyl wenst zich echter niet uit te laten over de tegenaanval, die de bloemisten dit jaar hebben on dernomen. „De heer Kolijn laat het ach terste van zijn tong niet zien, wij doen dat ook niet", zegt hij. T7NKELE weken geleden heb ik geschreven over de actie der ge zamenlijke Rotterdamse ziekenom- roepen. Misschien weet u het nog. Scholieren zouden op vele plaatsen ballpoints aan de man en vrouw brengen. Ten bate van de vernieu wing en uitbreiding van de tech nische apparatuur door middel waarvan zovele duizenden praktisch dagelijks verantwoorde program ma's krijgen. Ik heb die actie hartelijk aanbevo len. Prompt kwam er een reactie van een patient uit een der zieken huizen, die mijn stukje had gelezen Hij schreef te hopen dat men voor dit mooie doel ook langs zijn bed zou komen. Want hij wilde graag wat geven. Ik vroeg me toen af of de actie wel op de ziekenhuizen was gericht. Juist niet, dacht ik, wel op de familie en kennissen van de be treffende scholieren. Dat is juist, bevestigt me de heer A. v. d. Struis, die als contactman van de gezamenlijke omroepen fun geert. Het was allerminst de bedoe ling der ziekenomroepen dat ook zie kenhuizen werden bezocht. Wonder lijk is echter dat dit toch gebeurd is. Hoe het komt ds niet bekend, maar scholieren hebben enkele ae- kenhuizen „bewerkt". Oorzaak .Ja vermoedelijk eigen initiatief ge weest. De omroepen willen namelijk met bij de zieken „bedelen". Overigens, zo legde meneer v. i Struis me uit, organiseren de zieken omroepen de actie niet. Daarvoor is verantwoordelijk de (landelijke) stichting „Zormefonds", een overkoe pelende instantie van ja inder daad de ziekenomroepen. De om roepen in een gebied, waar de lande lijke stichting een campagne voert, ondersteunen die dan. Inmiddels is de balipointactie 20 goed als afgelopen. De bruto-op- brengst bedroeg 56.0OQ. Dat wil zeggen dat er 56.000 pennen zijn ver kocht. Krijgen de omroepen nu 56 mille?, vroeg ik de heer v. d. Struis. Nee, zei hij, wij krijgen met eikaar 30 mille. Uit het verschil moeten de pennen worden betaald. Bovendien houdt „Zonnefonds" zelf een deel. Dat wordt bijvoorbeeld aangewend om ziekenomroepen ra kleine plaatsen, waarvoor moeilijk grote ac ties kunnen worden gevoerd, te hei- pen. Met andere woorden ook de „kleintjes" profiteren van de baten, die „de groten" (als in het Rotter damse geval) bijeen halen. Na deze actie komt er nog .een sleuielhanger- tjesactie, maar dan na de jaarwisse ling, vertelde meneer v. d. Struis me nog. Dan weet u dat alvast' „TAE opvoeders, die in de jeugd tehuizen en -inrichtingen zitten te rommelen moesten eindelijk eens begrijpen dat je tegen een kind pre cies moet zeggen wat je bedoelt en dat je het niet te ingewikkeld moet maken. Dan worden ze rebellisch en dan krijg je een zaak als deze". Dit stond in de aanhef van een verslag je over een rechtzaak tegen een jon geman, die diefstallen en een bero ving had gepleegd, m onze krant van 1 december jl. Officier van justitie mr. F. A. 8 Bos sprak deze woorden omdat verdachte naar zijn mening in tehui zen en observatieklinieken te vaas verkeerd was behandeld. „Te vaas had men tegen hem „grote mensen- praat gesproken, die beloften rni11®" den, die nooit werden nagekomen In zijn 'ogen is er zoveel gebeura met hem en nu deed hij iets terug zo stond in het verslag. Een bejaarde lezer (wiens naam bekend is JK) reageert daarop. Hij verbleef een jaar of 60 gelee® drie jaar lang in het jeugdgesttón De Kruisberg in Doetinchem- schrijft „Maar ik kan u verzeker® dat daar de opvoeders van rijkswe ge prima waren". Hij ziet er me genoegen op terug, wat de opvoeding betreft en de scholing, die hij or op deed. Daarop wil deze inzender de aan dacht van de officier vestigen, nu. ik kan het begrijpen, maar ik kan me best voorstellen dat mr. Bos,ee gezegde als dit niet klakkeloos doei. Hij kent de stukken in deze zaak de zitting was openbaar, de pen aanwezig. Vermoedelijk heeft WJ® het algemeen een vermanende vin ger op willen steken naar ding van het in dat geval gepasseer de.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 2