IIÏIÜICI HEREN 8NPEB60ED 3.98 ZILVER VOOR BRUIDSPAAR Woningbouw baart wethouder zorgen PvdA wilde voorstel niet bespreken Weer kampioenstrijd tafeltennisclubs van W oningbouwplannen voor Groenoord AGENDA Schiedams cadeau nam nog in omvang toe Meer gymlokalen in samenwerking met gemeenten Smeulende as brengt brand op Yamterrein Bestemming recreatiegronden Jongen (9) door auto gegrepen 'top form van stam tot meubel voor meubelen naar de stam Ook voor buitenstaanders FORTEX B. Buddingh' sprak over de omroep boogaard Burgerlijke stand Rozenburg heeft een sluitende begroting 196j7 Kerstconcert in Immanuëlkerk Muziekschool geeft Kerstuitvoering Bromfietser onwel Tweede tiental VDV behaalde winst ELEMENTUM- EN MUWI-HU1ZEN Z WOENSDAG 14 DECEMBER» 1966 F eestprogramma Voorzieningen voor woonwagenkamp w orden verbeterd MAN Forten heeft een gstieeï eigen sUji *oor de moderne man, die weet wat h| wli. Forts herenkleding «firSjite ii) Eisen voor vervoer gevaarlijke lading zonodig aangepast Wij vinden het leuk, goedkoper te zijn dan een ander ff Schiedamseweg 41 Viaardingen i Met Kêretmisnatuurlijki. originele, jonge U.SAkaikoen Voordelig! Feestelijk! Smakelijk! Gezond! Gemeenschappelijk Administratiekantoor 010-348800 010-348433 Vandaag en morgen en dagelijks nE ROTTERDAMMER Pagina 3 van een mooie, dichtgebreide Kwaliteit, aan de binnenzijde geruwd, dus extra warm. Dit prettig zittende shirt met korte mouw of hemd met ronde hals en korte mouw of lange pantalon. Alle maten tijdelijk voor de speciale prijs van 2 stuks voor 7.50 In alle filialen van (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het Schiedam.se cadeau voor Prinses Margriet en mr. P. van Vollenhoven wordt om vangrijker dan de organisatoren van de actie huwelijkscadeau had den verwacht: behalve de 24 zilve ren lunch-couverts en de zilveren koekjestrommel-met-blad is nu ook een antiek zilveren brandewijnkom aangeschaft. Het dit laatste geschenk kan Schie dam voldoen aan een bijzondere Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De woningbouw baart nog steeds zorgen. Dat bleek uit bef betoog dat de heer E. P. van der Veen dinsdag als wethouder van volkshuisvesting en woningbouw heeft gehouden. Hij stelde duidelijk dat er in Viaardingen nog een grote wachtlijst is. Daarbij komen van buiten Viaardin gen nog steeds aanvragen voor wonin gen binnen. Viaardingen kan daaraan uiet voldoen. „Naar mijn mening moe ten we eerst de Vlaardingse ingeschre venen helpen, omdat er nog heel wat schrijnende gevallen bestaan", aldus wethouder Van der Veen. Hij zei dat de bouweontingenten, door Rijnmond verstrekt, voor Viaar dingen aan de minne kant zijn uitge vallen. Hij wilde zijn. best doen om met bijvoorbeeld Rotterdam overeen te komen overschotten van contingen ten in Viaardingen te laten bouwen. Rijnmond zal echter ook hieraan goedkeuring moeten verlenen. De wethouder klaagde over de lange weg die gegaan moet worden in Den Haag, voordat-|nen een bouwvergun- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het tekort aan gymnastieklokalen is vrij groot. Op Zijn minst moeten er veertien lokalen worden gebouwd wil men in de behoef te voorzien. Als de sporthal er komt kunnen er twee gymnastieklokalen wor den gebouwd en bij de tweede serie Simplexscholen één. Met deze drie loka len komt men enigszins aan de behoef te tegemoet Wethouder G. Walstra zei er met de ze drie lokalen nog niet te zijn. Hij kon meedelen dat in overleg met omliggen de gemeenten een bepaald type gymlo kaal in serie zal worden gebouwd. Daarvoor kan versnelde goedkeuring van het rijk worden verkregen. Als dat doorgaat kan het tekort misschien wat sneller worden ingelopen. De wethouder zei voorts dat de uit voering van de mammoetwet wat be treft de stichting van. een. scholenge meenschap zou stagneren. De bouw van één gebouw zou voorlopig niet kun nen doorgaan. Bij de vorming van een scholengemeenschap moet geb-uik wor den gemaakt van de bestaande accom modaties. De wethouder deelde mee dat er overleg zal komen tussen het bestuur van de neutrale LTS en de christelijke LTS in oprichting over een verdeling van de verschillende leervakken. Men hoopt zo te komen tot een systeem, waarbij in Viaardingen op elk gebied een vakopleiding kan worden gevolgd. Bij de bouw van de tweede serie Sim plexscholen zal ook een aantal kleuter lokalen behoren. De behoefte in de Westwijk zaldan eveneens worden be keken. Daaronder valt natuurlijk ook de Hoogkamer, waarover de heer A. C. Ph. Hardonk (prot.) vragen had gesteld. Het tekort daar betreft de pro testants-christelijke kleuterscholen. VLAARDINGEN De samenzang- bijeenkomst die zaterdag a.s. wordt gehouden onder het motto „Kom zing met ons en doe als wij" krijgt weer een bijzonder tintje. Als intermezzo zal de Vlaardingse sopraan mejuffrouw A. T- J. Odding voor het eerst solistische medewerking verlenen sinds „Kom Zing" van start is gegaan. Het orgel zal worden bespeeld door de winnaar van het dit jaar gehouden orgelconcours voor amateurs van Ne derland, de heer M. J. Slagboom, hoofd onderwijzer te Viaardingen. MAASLAND Hoewel niet verplicht Eesteld mogen de winkels met ingang van maandag 19 december tot 's avonds negen "ar geopend zijn. Op zaterdag tot 's mid dags zes uur. fl MAASLAND Uitgaande van de Ttiin- ersstudieelub zal donderdagavond om balt acht in de Magneet een economische avond worden gehouden. De heer A. J". Scheppers tal diverse bedrijfsgegevens bespreken. ning loskrijgt. Daardoor stagneren de plannen. De heer Van der Veen gaf als voorbeeld een plan dat na anderhalf jaar rondzwerven alsnog werd afge keurd, ondanks eenzelfde plan dat in uitvoering was. Dat afkeuren gebeurde vanwege de prijs. Hij deelde mee dat de bouw van 188 woningen in Holy door Patrimonium waarschijnlijk dit jaar nog rijksgoed keuring zou verkrijgen. Alles wat voor 1 december is ingediend wordt nog be handeld. Dit plan heeft echter ook nog op de nominatie gestaan niet door te gaan. Men heeft evenwel het aantal huizen uitgebreid tot het dubbele van het oorspronkelijke plan. Wat bet? eft de woningwet A- of B-woningen stelde de wethouder dat er geen sprake was van meer B-wonin gen bouwen. Er worden namelijk nog helemaal geen B-woningen gebouwd. „Als we met plannen komen di? door minister Bogaers zijn aangemoedigd zijn we steeds te duur. Zelfs de woning- wet-A-huizen zijn volgens Den Haag te duur. Er wordt steeds aan de prijzen geknabbeld", aldus de wethouder. Hij betreurde dat zeer omdat de huizen dan niet meer te bouwen zouden zijn. Alle gerief wordt op deze manier onmo gelijk, want meer wooncomfort kost nu eenmaal geld. wens van de bruid. Het is een fraaie ovale kom van Friese oorsprong, die uit 1764 dateert, prachtig bewerkt is en twee fijn bewerkte handgrepen heeft. Aanvankelijk zag het er naar uit dat het Schiedamse geschenk maar heel bescheiden van aard zou kunnen zijn, maar nu de aktie van de Stichting Vie ring Nationale Feest- en Gedenkdagen, (de voormalige Oranjevereniging) ten einde loopt is gebleken dat men zelfs meer kan doen dan oorspronkelijk in dp bedoeling lag. Vooral de laatste we ken is veel geld, en soms in flinke be dragen, binnengekomen. Ook verschei dene bedrijven hebben zich niet onbe tuigd gelaten. De heer J. van de Griend, voorzitter van de VNFG en mevrouw A. H. Moll-Tromp, presidente van het een- traal-vrouwencomité, zullen de geschenken volgende week dinsdagmid dag aanbieden tijdens de officiële ont vangst van het Bruidspaar door het gemeentebestuur in de aula van het Gemeentemuseum. Reeds zaterdag heeft de Stichting VNFG een telegrafische gelukwens naar Soestdijk gestuurd. Op de dag van de huwelijksvoltrek king (dinsdag 10 januari 1967) wordt in Schiedam een officieel feestprogramma gebracht Dat begint om acht uur 's morgens met klokgelui, waarna om tien uur een carillonconcert wordt uit gevoerd. Voor ongeveer 4500 kinderen van de vierde, vijfde en zesde klassen der lage- SCHIEDAM Op het terrem van de N.V. Vuil Afvoer Maatschappij aan de Jan van Riebeeckweg is dinsdagavond een hoeveelheid vuil in brand geraakt De brand ontstond waarschijnlijk door smeulende hete as. De brandweer heeft onder leiding van brandmeester Rade maker twee uur nodig gehad om het vuur meester te worden. Daarna heeft men het vuil met een bulldozer uit el kaar gehaald. SCHIEDAM De 59-jarige brom fietser M. A. R., reed dinsdagavond op de Rotterdamsedijk tegen een gepar keerde personenauto van de 51-jarige werkmeester G. D. De bromfietser die onwel geworden was is ter observatie naar het Gemeente-ziekenhuis ge bracht. re scholen worden om tien uur en om half twee voorstellingen met jeugdva- riété gegeven in de sporthal Margriet Om vier uur volgt een feestelijke bij eenkomst voor de leerlingen van het gymnasium, de rijks-HBS. en de huishoud- en technische scholen, met na afloop gelegenheid tot een dansje. Om half drie is er voor de bejaarden een voorstelling van het Toneelge zelschap Brederode in gebouw Irene. Opgevoerd wordt het blijspel „Ben ik getrouwd of niet?" De huwelijksdag wordt besloten met een Oranjebal m Musis Sacrum. Vanzelfsprekend gaan reeds 's mor gens om zeven uur alle vLaggen uit! VLAARDINGEN De sociale toestanden in het woonwagenkamp te Schiedam zullen worden verbeterd. Viaardingen zal met Maassluis en Schiedam de noodzakelijke voorzienin gen bekostigen. Schiedam zal als be heerder van het kamp de uitvoering op zich nemen. Dit is besloten na een over leg tussen de betrokken wethouders van de drie gemeenten. Wethouder A. F. Weeda deelde dit mee naar aanleiding van een felle aan klacht van mevrouw J. J, van Gent (kath.) tegen de mensonwaardige toestanden m het kamp. Zij stelde Schiedam in gebreke en vond dat Viaardingen als medeverantwoorde lijke gemeente hier ook wel iets mocht doen. Wethouder Weeda deelde mee dat in het kamp openbare verlichting zal ko men. Er zuilen bijna tweemaal zoveel toiletten worden aangebracht en de e- lektriciteitsvoorziening zal worden ver beterd. Verder zal er een kampraad worden ingesteld na overleg met de Bond van Woonwagenbewoners en Schiedam. Mevrouw Van Gent dankte de wet houder voor de vele verbeteringen, maai zij bleef ten aanzien van een paar punten vrij sceptisch. Wat betreft de windschtrmen om de toiletten zou den deze volgens haar geen waarborg zijn tegen bevriezing van de leidingen. Dat zal, dacht zij, wel liggen aan de rare kronkels die er in de gedachten van Schiedam over het kamp kennelijk zijn (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Tijdens de dinsdagavond gehouden wijkraads- vergadering zijn harde noten gekraakt De fractie van de Partij van de Arbeid weigerde een voorstel van het dage lijks bestuur in discussie te nemen. Dit voorstel betrof het nieuwe besluit van de Rotterdamse gemeenteraad tot voor bereiding van een bestemmingsplan voor de gronden tussen het kamneerter- rein, de Kaapweg en de Dirk van den Brugweg. Het dagelijks bestuur adviseerde de raad B. en W. te verzoeken deze gron den voor agrarische doeleinden te. hand haven en er geen recreatie op toe te laten. De heer W. Snoeij (soc.) vreesde dat de wijkraad zich hierdoor bela chelijk zou maken, omdat dit uit 1960 daterende plan al verscheidene keren ter inzage is gelegd en dat in die periode nimmer bezwaar is ge maakt tegen de recreatieve bestem ming van de gronden. Inmiddels is het plan reeds door Gedeputeerde Staten en de Kroon goedgekeurd. De voorzitter van de wijkraad, de heer L. v. d. Houwen (ar), antwoordde dat deze redenering geen stand houdt. Ook de nieuwe havenplannen van Rot terdam vallen voor een groot deel bin nen het streekplan Westland. Hier kan men blijkbaar wel inbreuk maken op het door de Kroon goedgekeurde plan, zei hij. De heer Snoeij hield echter voet bij stuk en wilde het voorstel niet in discussie nemen. Nadat de vergadering een moment was geschorst vroeg de socialistische fractie de behandeling van de nota uit te stellen tot een volgende vergade ring. Hiermee ging de wijkraad ak- koord. Het voorstel van het dagelijks bestuur om Rotterdam volgend jaar een contingent van vijftig woningwet woningen te vragen gaf aanleiding tot uitvoerige discussies. Tenslotte werd men het erover eens de bouw van wo ningwetwoningen van jaar op jaar te bezien. Voor 19S7 zal een contingent van honderd woningwetwoningen war den aangevraagd. De wijkraad heeft voor de komende jaren een uitgebreid werkprogramma samengesteld. Dit plan omvat de vol gende punten: stichten van een nieuw dorpscentrum; sanering van oude wo ningen; volgende fase van het zwem bad; stichten van een verenigingsge bouw; uitbreiden van de oude of stich ten van een nieuwe gymzaal; doortrek ken van de Harwichweg; aanleg van een ijsbaan en de problemen van het nieuwe havenplan. Op verzoek van de heer H. C. van Nieuwkerk werden daaraan nog de vol gende punten toegevoegd: ontwikke ling van het recreatiegebied, de situatie van de tuinbouw en de ontwikkeling van de woningbouw naar het oosten. De waterleidingtarieven voor Hoek van Holland zijn verhoogd. Voor parti culieren zijn de tarieven gekomen van 40 op 48 cent per m3 en voor grootge bruikers van 45 op 53 cent per m3, Hoewel De Hoek zijn water van de Westlandse Drinkwaterleiding Mij. be trekt vreest het dagelijks bestuur, dat een deel van het exploitatietekort van Rotterdam (drie miljoen gulden) door Hoek van Holland moet worden be- taaid. In bedekte termen is van Rotter damse zijde te kennen gegeven dat de wijkraad daar niets mee te maken heeft. SCHIEDAM De negenjarige Asley in 't Veld uit de Mgr. Nolenslaan is dinsdagmiddag bij de Nïeuwlandflat op de Nieuwe Damlaan aangereden door een personenauto, bestuurd door de 29-jarige bedrijfsassistent P. S. Het kind stak plotseling schuin de rijbaan over toen hij halverwege op de oversteekplaats stond. De GGD heeft hem met een lichte hersenschudding naar het Gemeente-ziekenhuis ge bracht. ÜW TOP-FORM adviMiir ROTTERDAMMARINIERSWEG 39-47 MEENT TA, AFD-.KLASSIEK TELEFOON (010). 120408 VRAAGT ONZE GRATfS CATALOGUS'- (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het tweede tien tal van de Vlaardingse Damvereniging heeft opnieuw een grote overwinning behaald. Het bezoekende derde tiental van Het Oosten had dinsdagavond wei nig in te brengen tegen het leidende VDV-team. Binnen twee uur spelen zorgden Al- blas, Korver en Vos voor een 60 voorsprong. Een uur later vergrootten Achterberg, Mast en Tamboer de voorsprong tot 12—0, Van den Akker en Van Oudheusden kwamen niet ver der dan remise, terwijl Van Woerden de enige nederlaag op zijn naam bracht. Lucassen sr. won tenslotte ook nog waardoor de eindstand op 164 werd bepaaid. Voor de huishoudelijke competitie werden gespeeld: L. Boudewijns R. de Vries 20, C. van Veeien J. J. van Leeuwen 20, C. J. Suyker J. v. d. Ploeg 20, F. G. Mourik J. Lucas sen jr. 11, L. Tom M. Mooij 11, M. van Splunter J. Vermeulen 11, W. H. Niestadt C. Biel >3—2, W. F. Verburg D. v. d. Kerkhoff 02. de allernieuwste modellen GOUDEN DAMESHORLOGES MET GOUDEN BAND reeds v.a. 225.- 0nmott WIHKELCEKTRUM BINKEHWEB 45 TELEFOON 11.68.15 - ROTTERDAM (Van een medewerker) SCHIEDAM. Evenals aan het be gin van dit jaar organiseren de drie plaatselijke tafeltennisverenigingen NO- AD, Service en TSF begin januari 1967 wedstrijden om het persoonlijk tafel- tenniskampioenschap van Schiedam, Ook dit keer kunnen „buitenstaanders" meedoen. NOAD, Service en TSF benutten hier mee de competitiepauze, waarvan iede re tafeltannisliefhehber gebruik kan maken. De wedstrijden worden gespeeld in de Koopmansbeurs op maandag 9, donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 januari. De tournooicommissie bestaat uit lei der J. D. Degreef. Hij zal worden ge assisteerd door mevrouw H. Marijnen en de heren C. Marijnen, W. de Raay en J. Th. Clazmg, bij wie men zich ook Rludt i altijl aaa klim fcturl Korte Hoogstraat 11 a Tel. 6151, Viaardingen voor deelname kan opgeven. Dit laatste is ook mogelijk aan het buffet m de Koopmansbeurs. Leden van verenigin gen kunnen zich ook bij hun bestuur opgeven. Er wordt gespeeld in zeven klassen: Te klas en hoger, 2e klas, 3e klas, 4e klas (alle voor senioren), junioren tot en met 14 jaar en junioren van 15 en 16 jaar en de gebruikelijke klas voor niet-NTTB-leden. Inschrijving is moge lijk in twee klassen. De inschrijving sluit op dinsdag 3 januari 1967 te 18.00 uur. Behalve de strijd om de individuele titel szal uiter aard ook het predikaat „sterkste Schie damse. vereniging" weer inzet van deze kampioenschappen vormen. NOAD en Service zijn de twee grootste kansheb bers. Behalve in de Koopmansbeurs kan men zich voor deelname opgeven bij de volgende adressen: Koemarkt ld, Lau rens Costerstraat 31b, Vlaardingerdijk 344 en verder telefonisch onder de num- mees 262718, 265848 en 263462. SCHIEDAM Het Politiek Jongeren Contact Schiedam houdt donderdag 22 december om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis een vergadering. On derwerp: „Taak, doel en voortbestaan van het PJCS". De fracties kunnen voor de aanvang van de vergadering andere punten aan de agenda toevoegen. Voor CH-leden (Van een medewerker) VLAARDINGEN Dc heer B. Bud dingh', hoofd van de afdeling Per» en Voorlichting van de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging, heeft dinsdagavond m de bovenzaal van ge bouw Triangel op boeiende wijze een causerie gehouden over diverse omroep- aangelegenheden. De leden van de CH-kiesvereniging Viaardingen, voor wie hij speciaal was gekomen, stelden het zeer op -prijs het een en ander-te- hebben gehoord over de omroep, met name over de NCRV. Zij kwamen daarbij ook te weten dat in Nederland het laagste kijkgeld wordt betaald van West-Europa. De heer Buddingh' zei dat er geen twee -landen aan te wijzen zijn, die een volstrekt identiek omroepsysteem heb ben. De democratie geeft de mens in vergelijking met andere politieke stel sels mogelijkheden, en geeft de beste waarborg voor zelfvormmg. Emancipatie, coöperatie en integratie liggen in eikaars verlengde. Deze trits duidt onmiskenbaar op beweging en lo genstraft het verwijt als zou hier de tijd hebben stilgestaan. De achterblij vers van vroeger zijn de voarlopprs van morgen geworden, aldus de heer Buddingh'. De periode tot 1940 is die van de emancipatie, die van 1945 tot 1965 van de coöperatie, terwijl het over- gangsbestel, zoals dat is neergelegd in de Besluiten van november 1965, de integratie reflecteert. Alvorens de CHU-NCRV-man naar Hilversum vertrok, werd hem aank ge bracht door de voorzitter de heer W. Wiegers, welke dank vergezeld ging met de aanbieding van een doosje be kende Vlaardingse ijzerkoekjes. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Burgemeester mr. J. Heusdens zal nagaan in hoever re de voorschriften voor vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen in Rot terdam scherper zijndan die in Viaar dingen. Als dat zo is zal hij trachten hierin verandering te brengen door m Viaardingen de voorschriften aan te passen. Dit naar aanleiding van vragenvan de socialist H. Krabben. De burge meester zei dat alleen een wet Uit de vorige eeuw op dit punt van kracht is. De wet van 1963 die de heer Krabben noemde is nog niet in werking getre den. Mr. Heusdens stelde dat er welveel aandacht wordt geschonken aan de re geling van deze zaken. Er is een werk groep door het vorige kabinet in gesteld, waarm wordt bekeken hoe men goede voorschriften kan maken voor vervoer en opslag van ontplofbare en andere gevaarlijke stoffen. In de voor gemeenten mogelijkheden geo pend aan het vervoer van deze stoffen eisen te stellen. In de genoemde werk groep heeft de burgemeester zelf zit ting. 0 ROZENBURG Dinsdagmorgen is open baar aanbesteed de bouw van een garage met werkplaatsen voor openbare werken. Laagste inschrijver was de firma J. Pool, Maassluis met 182.734. Voor de verzorging van de staalconstructie kwam de Rotter' damse firma G. Schook en Zonen met S 2S 681 als laagste uit de bus. BLAUPUNKT radio "SULTAN" Aha.57 x 20 x 19 cm. Als men U voor dit juweeltje 378 gulden vraagt, is dit de offlclSle prijs. Boogaard kan hem U* door eigea import, voor f.328.- leveren. Let wel: MET service en garantie 1 De mooie strakke lijnen de grote ontvangstgevoaligheld, die ook verafgelegen zenders haarscherp en klankrijk tevoorschijn tovert, wekken ia wijde kririg bewondering. Een perfect stuk muziek verleent extra sfeer aan Uw gezellige avon den. Deze radio kunnen wij U van harte aan bevelen 1 Catalogusprijs 378.- bij Boogaard 328 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Industriële Bouw maatschappij Elementum NV te Maassluis gaat in Groenoord-Noord 216 woningwetwoningen bouwen op aan de gemeente toebehorende grond, waar voor de raad bij het Rijk 8.701.937 zal lenen en bovendien een bijdrage van ƒ94.474,15 zal aanvragen om het tekort op de exploitatie van deze wo ningen te dekken. De woningen, waarvan zestien voor bejaarden en twee voor alleenstaanden bestemd zijn vormen een onderdeel van een plan van Elementum N.V. voor vier blokken in negen woonlagen. Elk blok bevat 99 vier- en negen tweeka merwoningen. Er komt een blok van tien woonlagen dat 140 vierkamerwo- ningen bevat. Het gehele complex om vat 572 woningen. SCHIEDAM Geboren: Catharina *P. A. M d.v. A. de Groot en E. H.*van Eekeren. Nora d.v. H. Heidema en E. Baris. Carlos z.v C. Muriel de los Klos en C, H. Kouwe- noord. Peter z.v. J. G. A. M Simons ea B B. Godschalk. Leo z.v. I.G, A. M. Simons en B. B. Godschalk. Conny -d.v. L. 3. van Es en 3 Mol Franciscus G z.v. G. A. M» van Wissen en A. J. Aanhaanen. MkriSlla d.v. H. X van Veen en L. J. Over de Vest. OVERLEDEN: C. Elderkamp, wed. D. Krommenhoek. 62 J. A. de Graai!, echtg. van C. J. L. Pretn, 52 j. (Van onze correspondent) y ROZENBUKG - B. en W. hebben de gemeenteraad een sluitende begroting voor 1967 aangeboden. Het .anvantre- Ioze" tijdperk, waarin de begrotingfris opgesteld, heeft geen enkele juvloed'op de cijfers en plannen gehad. Op talie fronten is normaal doorgewerkt; daar de ontwikkelingsgemeente geen enkele stagnatie kan tolereren. Sinds het ontstaan van Rozenburg was 1866 het jaar met de grootste groei van het aantal inwoners, namelijk 1200. Als gevolg van deze inwo nerswinst konden de inkomsten vvoor 1967 aanmerkelijk hoger worden ge raamd, evenals het uitkeringspercenta ge uit het gemeentefonds. De woningbouw gaf geen reden tot ontevredenheid en aan de gedwongen afbraak van buurten buiten de dorpskom komt langzamerhand een ein de. B. en W. betreuren het dat de bouw van een postkantoor nog steeds op zich laat wachten. Ook de plannen voor een nieuw politiebureau vertonen weinig voortgang. In het Simplex-systeem worden thans drie lagere scholen gebouwd die enige verlichting in de scholensituatie zullen geven. De gymzaal in wijk „Zuid" nadert de voltooiing en voor de bouw van een tweede gymzaal in plan „Langepiaat" is een verzoek ingediend. De plannen voor het zwembad ne men vastere vormen aan. Het voorstel tot de bouw zal binnenkort de raad worden aangeboden. Voorts overwegen B. en W. nieuw meubilair aan te schaf fen voor raadzaal en burgemeesterska mer. Uit de toelichting op de begroting blijkt dat B. en W. niet ontevreden zijn met wat kon worden gedaan, hoewel een aantal, zaken nog te wénsen over laat. Donderdag 22 december zal de raad de begroting in behandeling ne- MAASSLUIS De Maassluise Kunststichting verzorgt zaterdag 17 de cember een uniek kerstconcert ui de Immanuëlkerk. Uitvoerenden zijn een mannenkoor, gevormd door het Hflle- gersbergs Christelijk Mannenkoor, de Verenigde Zangers uit Rotterdam en het Hoek Mannenkoor onder leiding van Jan Lucas, de mezzo-sopraan Gun Kronzell, de bariton Herbert Moulton en de organist Koos Bons. Het koor brengt Nederlandse kerstlie deren en spirituals, de bariton zingt o.a. Christmas carols uit de Verenigde Staten en de sopraan voert o.a. -een aria uit de Messiah van Handel uit Toegangskaarten zijn donderdag en vrijdag van 19.00—18.30 uur 2,75 (donateurs ƒ2,25) verkrijgbaar bij Bioemsierkunst Van den Burger, Zuid- dijk 8, tel. 2286 en 's avonds aan de kerk. Jongeren tot 20 jaar krijgen re ductie tot 1,50. Aanvang 20.00 uur. Muijs en De Winterts Bouw- en Aanne mingsbedrijf NV gaat 77 woningwet woningen en 14 garages bouwen in. Groenoord-midden. Deze woningen vormen een onderdeel van een plan voor 665 woningwetwoningen in Groenoord-noord en -midden. Voor de bouw hiervan zal de gemeente 2.768.843 bij het rijk lenen en een bijdrage van 32.798.25 in het tekort op de exploitatie aanvragen. De huur van deze woningen wordt, gemiddeld 26,05 per week. Dit be- drag wordt verhoogd met de vaste lasten van de centrale verwarmings- installatie met 3.80 per week. Bo vendien wordt de huur van 42 wonin gen m de hoogbouw wegens vaste lasten van de liftinstallatie verhoogd met 2.05 per week tot 31.90. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Mu ziekschool zal op dinsdag 20 december 's avonds om 8 uur in het gebouw Ar cade haar jaarlijkse Kerstuitvoering ge ven, Het programma omvat enkele soli en kleine ensembles met koor en or kest Bij deJ einduitvoering moesten verschillende belangstellenden worden teleurgesteld, omiat de zaal te klein bleek. Daarom is hot "van belang, dat van de reeds gestarte kaartverkoop aan de administratie van de school op korte termijn gebruik wordt gemaakt. De plaatsbewijzen kosten 1 per persoon en zijn alleen af te halen op alle werkdagen, behalve op zaterdag, van 9.30 - 12.30 en vanaf 2.00 - 6.00- uur. Voor de laatste maal op maandag 19 december. Er is geen kaartverkoop aan de zaaL -M Verkrijgbaar vanaf d; 2'/? kg; een overvloed aan smakelijk, mals vlees - - weinig vet, veel gezond eiwit Niets schoon te maken, wérkelijk panklaar. 4" Nu ook verkrijgbaar bouten (dijen of onderpoten). ■±-1 kg. Handig! Voordelig! Let vooral Uw garantie op dit stempel voor originele, op de f 7*|1S*? Amerikaanse verpakking! \mm»tmow<*/ kalkoen: YaCKCUOWKJ C dóór en dóór gezond gevogelte! Vraag de receptenfoider.in levensmiddelen- J zaken, slagerijen en warenhuizen! - A Het telefoonnummer van het (districtskantoor Viaardingen) luidt thans: uitsluitend voor ziekteaangiften; Deze week is de Chr. Leesbiblio theek in het Geref. Jeugdhuis aan de Lange Haven 97 in plaats van zaterdag middag van drie tot vijf uur vrijdag avond van zeven uur tot half negen geopend. De gemeenteraad vergadert maan dag 19 december a.s. in het Stadhuis. Er moeten op deze laatste raadsvérga- dering van 1966 24 agendapunten wor den behandeld, terwijl er tot nu toe zeven stukken zijn binnengekomen. De afdeling Nieuwland van de Ned. Christen Vrouwen Bond houdt donderdag 22 december 's avonds om 8 uur in de Magnalia Die-Kerk aan de Aiberdastraat een Kerstbijeenkomst. Het programma vermeldt voor de pau ze een Kerstliturgie en na de pauze een Kerstverhaal door mevrouw Van Heer- de. Op 17 januari a.s. is er een lezing getiteld „Gast en Gastvrouw". Onsterkerk, Rotterdamsedijk, AdventsbiJ- eenkomst, 20. kontaktavond, 20. Musts Sacrum, Toneelwedstrijd Utile Dal ei, uitvoering, 20. Bijkantoor De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82, ultsïuitendreda ctlezaken, tel. 263054 !b.g.g. 010 - 115588 en 01SS8 - 8819). Agentschap: J, v. Gohg. Dr. Zamenhofstr. 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie hoven. Belangrijke telefoonnummersAlarm poli tie 284886 alarm brandweer 269123 aiarm GG en G0288328 0. Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibauh tel. 287532.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1