TUrkey SCHIEDAM ROND EEUWISSELING: „Fan die dingen mensen en voorbij zijn gegaan Vereniging ,Vogellust' houdt weer expositie AGENDA Opletten voor zuinigheid die wijsheid bedriegt Woeste Wild - West - achtervolging 1ÊSBSE boogaard. GEMEENTE SCHIEDAM een technisch ambtenaar Publicatie Burgemeester wenst noodstation West H. d. Sloot schreef vlotte „dokumentaire" Barendregt nam motie terug Mensen met innerlijke rust Autobusje rijdt voetganger aan JohJdeHeer Sparen nam toe in november Burgerlijke stand Maaslands burgemeester bij begroting: Oecumenische Kerstzang in Grote Kerk m m RI-HA HUISORGEL pF /rotterdammer DONDERDAG 15 DECEMBER 1966 j 'mm |V/Iet Kerstmis natuurlijk originele, jonge U.S.A.kalkoen Voordelig! Feestelijk! Smakelijk! Gezond! n y. Veel vertraging HET MEEST OMEGA SAPHETTE H. v. DAM Vandaag en morgen Adventsbijeenhomst Volle Oosterkerk 'X en dagelijks Wij vinden liet leuk, goedltoper te zijn dan een anaer De Omega Saphette, het bracelet horloge dat schittert als een diamant. Scliiedamsewejg 41 Vlaardinffen Voorzichtig s,f( Aanval M Pagina 3 Verkrijgbaar vanaf i 2% kg; een overvloed aan smakelijk, mals vlees - weinig vet. veel gezond eiwit. Niets schoon te maken, wérkelijk panklaar. Nu ook verkrijgbaar bouten (dijen of onderpotenj. t kg. Handig! Voordelig! (et vooral Uw garantie op dit stempel voor originele 0pde (T?U.&0-) Amerikaanse verpakking! kalkoen: dóór en dóór gezond gevogelte! Vraag'de receptenfolder,in levensmiddelen- 'zaken, slagerijen en warenhuizen! v (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het realiseren van een station Vlaardingen-West zal veel langer duren dan oorspronkelijk werd aangenomen, aldus burgemeester mr. J. Heusdens tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling. De burge meester opperde het plan bij NS aan te dringen op de bouw van een nood-sta tion in het westen van de stad. Of dit mogelijk is moet worden afgewacht, maar hij wil hieraan alles gedaan zien. Wat betreft het hoofdstation deelde de burgemeester mee dat door de krap pe financiën de nieuwbouw niet zou klaarkomen in 1967. De bedoeling is dat het station meer westelijk op de Parallelweg zal worden gebouwd. Er zal een tunnel komen onder het station door ten behoeve van hen die naar de Waterwegkant moeten. Aan weerszij den van het nieuwe station zal gezorgd worden voor parkeerruimte. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Volgende week I verschijnt bij de Europese Biblio- theek te Zaltbommel een docu mentaire met een vlot geschreven tekst en vele interessante foto's over het dagelijks leven in Schie dam tijdens de laatste jaren van de negentiende eeuw en de eerste jaren van de twintigste eeuw. De titel van het boek is ..Schiedam rond de eeuwwisseling" en de ionge Schiedammer Hans van der Sloot (23) heeft het geschreven. Hij is medewerker van onze krant, want hij levert elke week de ver slagen van het kantongerecht te Schiedam. De documentatie voor-de tekst heeft Hans van der Sloot veel tijd gekost. Hij heeft gesproken met de Schiedamsc „oudjes" en deze gesprekken op de band vastgelegd. Daarnaast snuffelde hij dagenlang in het gemeente-archief en las honderden artikelen in de dag en verenigingsbladen, die hem licht moesten verschaffen over dc „goede, oude, tijd". Het gemeente-archief verschafte de foto's. Hij heeft trouwens al meer geschre ven over de historie van Schiedam. Zijn artikelen hierover verschenen o.a. in het maandblad van de Schie- damse Gemeenschap. Maar wie zou menen dat zijn belangstelling uitslui- In zijn studeervertrek aan de Boerha- velaan 112 A, met een wand vol boe ken, kan Hans Van der Sloot zich het best concentreren. Soms speelt hij op zijn viool of op zijn blokfluit, die altijd voor hem op zijn werktafel ligt. Plet liefst klassieke, vooral middeleeuwse muziek. Hij is een vereerder van Bach. Zijn lievelingsschrijvers zijn Brecht, Camus en Sartre. Zijn verloofde (20) studeert aan de Rotterdamse Kunstacademie en hoopt schilderes te worden. Volgend jaar komt hij met een toneelstuk, een mo derne versie van „het spul van Joncker Franssenoorloch". Het speelt in Schie dam en een Schiedams toneelge zelschap zou er dus eigenlijk de pre mière van moeten hebben. Hij wil op het historische stramien van dit to neelstuk eigentijdse, sociaal-filosofi sche gedachten projekteren. Tenslotte deelrle hij nog mee, dat be gin volgend jaar cr een „teaeh-in" zal worden gehouden in het Zakkendra gers huisje. De cineast Jan Schaper zal het evenement organiseren en men gaat discussieren of van de omgeving van het pittoreske gildegebouwtjc mis schien een kunstenaarscentrum kan worden gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer S. Baren dregt (soc.) heeft zijn motie tot ophef fing van de vermakelijkheidsbelasting per 1 januari 1968 ingetrokken. Hij kreeg alleen steun van de twee paci fisten in de gemeenteraad. De reden waarom hij het niet tot stemming wil de laten komen was, dat eigenlijk ieder een tegen deze verouderde belasting is. Zowel de wethouder van financiën als de woordvoerders van de fracties hadden zich min of meer uitgesproken voor een opheffing van deze belasting op een tijdstip, dat dit mogelijk zou zijn. De wethouder zei dat hij te wei nig overzicht had om nu reeds te we ten of in 1968 gelegenheid zou zijn deze belasting te laten schieten. Mede namens de heer Van der Veer (pac.) nam de heer Barendregt daarom zijn motie terug in de hoop dat het resultaat van het terugnemen hetzelfde zou zijn als het aannemen ervan. H. .1. SLOOT historie (Van onze correspondent) MAASSLUIS Woensdagavond heeft de vereniging „Vogcllust" voor de veertiende maal een tentoonstelling geopend, niet een wedstrijd voor tro pische vogels, klcurkanaries, parkieten en bastaarden. - v.i - vV A'.*'" De voorzitter, de heerf F. Mansèns. sprak een openingswoord, waarin hij o.a. burgemeester VV. J. D. van Dijck en echtgenote en dc erevoorzitter, de heer H. van Ettinger, welkom heette. Hij zei dat de kosten van de ten- toonslelling niet minder dan 3300 be- dragen, maar dank zij diverse bijdra- j gen.en een overschot van vorig jaar; kan men zich bedruipen. Burgemeester Van Dijck zei dat mensen met innerlijke rust. meestal een hobby hebben en hij was blij dat er in Maassluis verschillende verenigingen zijn van mensen die een hobby nastre ven. Nadat mevrouw Van Dijck. een bou quet in ontvangst had genomen, open de de burgemeester de tentoonstelling. Er zijn 224 kanaries,' 63 tropische vo gels en 14 parkieten; ingezonden. Algemeen kampioen en tevens kam pioen A-klasse werd een Goudagaat met 90pi punten en A. M. van Ettinger kwam hiermee in het bezit van het Bondskruis, beschikbaar gesteld door de Nederlandse Bond van Vogelliefheb bers. Een eerste prijs met 89 punten (tevens jeugdkampioen) was voor W. Mansens. Kampioen B-klasse M. v. d. Knaap 88 punten, beker beschikbaar gesteld door het gemeentebestuur van Maassluis. C-klasse kampioen met 88 punten, W. Pols een beker. Kampioen Bastaarden 87pl punt, B. Prins een be ker. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Toen woensdagmid dag op de Burgemeester Knappertlaan ter hoogte van café Trianon de 32-jari- ge Rotterdammer W. R. van K. naast de oversteekplaats, waar het ver keerslicht op rood stond, de rijbaan overstak, werd hij aangereden door een juist passerend autobusje, bestuurd door de 20-jarige chauffeur A. M. M. uit Oosterhout. Het voertuig is aan de voorzijde beschadigd. Ook de voorruit is ver nield. De voetganger is met een gebro ken enkel en hoofdwonden naar de Dr. Noletstichting gebracht. Het verkeer on dervond tijdens het spitsuur 25 minu ten vertraging. Tropische vogels: Kampioen A-klas se et 88 punten P. van Burink (beker); klasse A-kampioen W. F. Verkley even eens 88 p.; C-klasse A. van Vliet 88 p.; C-klasse tropen P. v Burink 88 punten. Dé tentoonstelling is Vandaag en rcorr gen' tot 22.00'uur; geopend..en (zaterdag van;10.00-21.00 uur. tend in het historische vlak ligt ver gist zich. Ook als toeristisch publi cist, speciaal over Frankrijk, verdien de hij zijn sporen. In de Toeristen kampioen verschenen zijn bijdragen hierover. Voor sociologische onderwerpen voelt hij eigenlijk het meest. Dit komt onder meer tot uiting in zijn boek waarin hij aan de intermenselijke verhoudingen grote aandacht besteedt. De „human touch", de menselijke trek, springt dui delijk uit de historische entourage naar voren, als hij bijvoorbeeld lief en leed van de brandersknechts schetst. Het-is een boek geworden met hart verwarmende herinneringen. Waar zijn ze gebleven de zalmvisserij aan de Nieuwe Maas, de Pilobuurt, de Laan van ons Genoegen, de Jongejuffrouwen- school aan de Tuinlaan. de „bajes" aan de Warande, bet Fort Lillo, een hofje waar de Gorzense brandereknechts woonden, de oude Watertoren, de kaarsenfabriek „Apollo" en markante straatfiguren als Janus Goedvolk? Van mensen en dingen die voorbijgingen, zou de ondertitel kunnen luiden. De Schiedammers léren door dit geschrift, hun stad met andere ogen zien. VOLWAARDIGE ORGEL VOOR UW GELD 1 Prijs: geheel compleet met 5 bank: f 2375.-, i of f48.-p.mnd. Het instrument met een zeld- zaamvolle klank. <j Joh. de Heer kan u het Ri-ha orgel van harte aanbevelen. exclusief dealer voor Rotterdam Oostzeedijk 330 Rotterdam Tel. (010)115255 Hammond Conn Hohner Philicorda tVan een onzer verslaggevers) SCHIEDAM November is voor dc Spaarbank anno 1820 een goede spaar- maand geweer*. E" tvv'rd 2.P28.3S4 'in gelegd en 2.352.155 terugbetaald. Dii betekent- een -inlegoverschot '- van 276.139 tegen 104.762 in november 1965. Het aantal spaarrekeningen be droeg op 30 november .57.239 - tegen 55 606 per ultimo november van- het vó rig jaar. Het Zilvervlootsparen verheugt zich nog steeds in een grote belangstelling. Het sparen conform de Algeméne Pre- miespaarwet, voor 21 tot zestigjarigen, ontmoet echter een matige belangstel ling. Ultimo november 1968 waren de door inleggers aan de spaarbank' toever trouwde gelden en de reserves globaal voor dertig miljoen gulden belegd in effecten', voor negen miljoen gulden in hypotheken en vóór zestien miljoen gul den in onderhandse leningen, terwijl ie on bel egde en cp zeer korte termijn belegde middelen zeven miljoen gulder. bedroegen. In het Stedelijk Museum zal dinsdag 20 december een kerstconcert worden uitgevoerd door „Syntagma Musicum", ensemble voor oude muziek onder leiding van Kees Otten. Middel eeuwse kerstmuziek zal worden ver tolkt en werken van de Italiaanse com ponisten Landini, Frescobacoi, Caccini en Monte Verdi. Aanvang 20.15 uu. Advertentie REIMER v. d. BERG WEST KRUISKADE 53 ROTTERDAM TELEFOON 12.56.08 PEPPELWEG 91 A ROTTERDAM (Noord) TELEFOON 18.72.68 Musis Sacrum: S.G. Toneehvedstrjid Utile Dulci, uitvoering. 20. Geref. Jeugdhuis: Ned. Christen Vrouwen Bond-centrum, Kerstavond. 20. Aula Stedelijk Museum: Opening exposl- tie. Kinderfeest. 16.15. Geref. Jeugdhuis: Chr. Bibliotheek, uitle-i ning. 1920.30. 1 (Van een medewerker) SCHIEDAM De Adventsbijeen komst in de Oosterkerk heeft woensdagavond een volle kerk-.getrok ken. De pessimisten, die bang waren voor een lege kerk in verband met de voetbalwedstrijd Liverpool Ajax. kregen ongelijk. Ongeveer 350 mensen woonden deze dienst bij. hierbij nog niet geteld het uit meer dan zestig vrouwen en mannen bestaande Gerefor meerd Kerkkoor uit. Sliedrecht, dat met koorzang onder leiding van Jan Bonefaas deze dienst opluisterde. Ds. H. J. Heynen van Den Haag-Escamp hield een meditatie, waarin hij sprak over dc reeds vanaf Adam en Eva voor God vluchtende mens. die door God weer wordt opge zocht en voor wie God vrede brengt ook in de wereld van 1966. „Het lied van de kerstnacht is niet verklonken. Het vredesoffensief van God is nog in volle gang en Hij roept iedereen, ook de mens van 1966". Het orgel werd tijdens deze dienst bespeeld door de organist van de Oosterkerk, de heer Jan F. Sterenberg, die in goede samenwerking met de diri gent van het koor de zang begeleid- <le. Indrukwekkend was het via dé band recorder klinkende klokgelui van de Dom van Passau (West-Duitslan'd), dat zeer goed doorkwam en deze dienst sfeervol besloot. Bij de uitgang werd de aanwezigen gelegenheid gegeven om grammofoon platen te kopen van het Geref. Kerk koor uit Sliedrecht. I Bijkantoor De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82. uitsluitend redaetle*2akcn, tel. SCHIEDAM -1 Geboren: Maria P rïv Pt G: 263854 b.g.g. 010 - 115588 en 01898 -;6619): Agentschap: J. v. Goh g.-vDr. Zamenhofstr. 139. tel. 152400. V Klachten bezorging: Agentschap-zié boven. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli tie 26456 alarm brandweer 269123, alarm GG en GD 2689280. Apotheek: Nieuwland. Dr. Wibautplein 17. tel. 267532. £e vering/en T P, M Boom. Marianne dv H Toeter én G TL'RietdfJk/'Alexandéï^C zv'C de" Vries en, H. Abdullach- Ogly. Mirjam rdv"N. van den-Bos én N'J van. de Meeberg. Wil lem zv W van den Doel en M Houdij> Maurice zv F M Wiegman en L M Vervloed. Overleden: J Korpel» 69; A van der Knaap. 69: J H van Lieshout, 78 wed. van Ce Ven: J-Freaks. oud 2 maanden. GRUNDÏG radio'RF125 A£m'.58 x 20 x 16 In deze rustige, sfeervolle tijd willen we het eens zonder keiharde verkoop-slagzinnen zeg- gen. Koop deze radio - indien U wilt - gerust voor 325 gulden. Dal is de officiële prijs en bij is het tec volle waard. Maar U wéét'hel. Boogaard isnu eenmaal goedkoper. Dat is voor V plezieriger en voor ons ook Voor f.298.- koopt U kwalitoit en enorm veel gezelligheid Eén uil een collectie van meer dan honderd bracelet horloge;* Een synthetische saffier, geslepen als een' flonkerende edelsteen, beschermt een edel precisie-uurwerk, dat met evenveel zorg is gemaakt als een Omega herenhorloge. Als u een Omega Saphette als geschenk ontvangt wordt u geëerd met de glans van een prachtig horloge en de schittering van een beroemde naam. Dart weet u dat iemand véél óm u geeft. Daarom is het zo intens fijn een Omega Saphette te krijgen. Eis bij uw Omega een fabriekscerlificaat. liet geeft u recht op garantie in de hele wereld. Alleen door de importeur aangestelde dealers mogen dit garantiecertificaat afgeven. Zij zijn herkenbaar aan deze plaquette. OfflCIAtvA(3.e.Np Catalogusprijs 328.- jOQQ voor jfiren. Un Boogaard gCÏJO." GARANTIE en SI U krijgt nog volledige GARANTIE en SERVICE op de koop toe (Van een onzer verslaggevers) MAASLAND De leden van de ge meenteraad hebben woensdagavond de' begroting voor 1967 ongewijzigd aan vaard. (Bij de algemene beschouwingen hebben echter verscheidene raadsleden hun teleurstelling geuit oyerT.hèt feit,, dat de begroting eentekort vertoont van ƒ65.000. Hoewel dit tekort is weg gewerkt do er het ramen van een aan vullende bijdrage, wilden enkele leden door bezuinigen bet tekort miniscrcn. Naar de mening van de heer W. vari Geest (ch) kan?de gemeente bezuinigen door het bevorderen van een efficiënte re werkwijz eop de secretarie en bij gemeentewerken, door een vacature zo nodig niet te doen vervullen en door grote en dure werken uit' te stellen, i Ook de heer J. v. d. Wel (ar) zei Jat i het aanbeveling zou verdienen, dat het I college naar middelen zoekt, die het tekort zullen opheffen. De heer A. L Verhagen (lib) pleitte eveneens voor i dergelijke maatregelen. 1 Burgemeester. F. J. Groot Enzerink gaf als antwoord dat het tekort, in ver houding met. dat van vorig jaar 100.000) aanmerkelijk lager is ge worden. Er is volgens hem dan ook reden tot enig optimisme. De burge meester verwacht zonder meer dat de begroting volgend jaar een gunsti ger beeld zal geven, daar de gemeen- (Van een medewerker) SCHIEDAM Negen maanden on voorwaardelijke ontzegging plus een aanzienlijke geldboete waren woensdag morgen het vonnis van de zaak tegen de Schiedammer M. J. Th. D. 0 MAASLAND Door de S.V, Maasiand werden onderlinge schietwedstrijden gehou den. De uitslag is als volgt, korpswedstrijd op basis van 50 punten: JV W. Groenewegen 48, M. P. Hanemaaijer 47, H. J. Korpel 47. A. Korpel 47, A. H. van Dorp 45, Fr. van Staal duinen Pan 45. A. Poot 44. J. J. van Buurcn 44 M C. Verploegh 23. Fr. van Staalduinen Wzn 42. P. v. d. Pol 40. J. van Zwienen 38. P. Boekestijn 33. G. Bakker 38. J. Hanemaai jer jr. 38, W. van Roon 37 en N. van Wijk 35 punten. Vrije baan op basis van 30 punten" J. W. Groenewegen 30. Fr. van Staalduinen Wzn 29. F v. d. Pol 29, M. P. Hanemaaijer 28. H. J. Korpe! 28. Fr. van Staalduinen Pzn 2g' A Poot 28. J. van Zwienen 28. J. Hane maaijer jr. 28. A. Korpel 27. M. C. Verploegh 27 P. Boekestijn 27, J. J. van Buurcn 26 en Bij de technische Bedrijven der Gemeente Schiedam kan tvorden geplaatst bij de afd. Gas- en Wat erdlstri- butie: Vereisten: Het bezit van een H.T.S.-diploma; Diploriia Gastechnicus of studerende daarvoor; Lei dinggevende capaciteiten. Salaris: Afhankelijk van ervaring enz.. Vakantietoe slag 6 procent AO.W.-premie voor rekening van de bedrijven. De gemeente Schiedam is aangesloten bij het I.Z.A.- Zuid-Holland. De verplaatsingskostenverordening is van toepassing. Voor het verkrijgen van een passende woning wordt zonodig medewerking verleend. Sollicitaties binnen twee weken na verschijnen van dit blad aan de Directeur van bovengenoemde bedrijven, Postbus 79, Schiedam. G. Bakker 25 punten.-Op maandag 19 decem ber zal er geschoten worden om bout. Te vens zal het zg. vogelprtkken beoefend wer den. MAASLAND De in het Trefpunt, ge houden sjoel-, schiet- en kegelavond, waar van de opbrengst was bestemd voor het orgelfonds der' Hervormde Gemeente, heeft 3^00 opgebracht. O VLAARDINGEN In de expositiezaal De Visbank zullen v-an vrijdag 15 december tot maandag 2 januari 1967, etsen worden geëxposeerd ran Boute Ylstra. De Visbank is dagelijks open van 19 tot 2t uur, 's zater dags bovendien van .14 tot' 17 .uur en zondags uitsluitend van 14 tot 17 uur. Op do eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag. MAASSLUIS Op vrijdag 30 december wordt onder auspiciën van de Maass'uise Gemeenschap in de turnzaal van de Minister de Visseherschool een tafeltennistornooi voor scholieren gehouden. De organisatie be rust bij de tafeltennisverenigingen Smash en TOG. 0 ROZENBURG De opening van een nieuwe winkel op het Raadhuisplein het.it ter plaatse tot een toename van het parkeer probleem geleid. Soms doen zich slfia'ies voor waarbij de lijnbussen in de knel ko men. In verband hiermee hebben B. en W. een tijdelijk wachtverbod ingesteld voor de oostzijde van het Raadhuisplein. ROZENBURG Vrijdagavond concer teert het West Nederlands Symfonie Orkest in De Schans. Het programma vermeldt wer ken van Haydn en Rossini. De dirigent Sam Swaap zal op de uit te voeren werken instructieve toelichtingen geven. Kaarten 2. tcholieren 4. Aanvang 20.00 uur. ROZENBURG De adressen waar men klachten over luchtvervuiling kan melden zijn: Wilgensingel 49, Gladiolenlaan 1. Lange- plaat 66. Vincent van Goghstraat 20, Laan van Nieuw Rozenburg 13 en Molenweg 16c fzie ook elders). ROZENBURG De protestants-christe lijke vrouwenverenigingen hebben woensdag avond een gezamenlijk kerstfeest gevierd in het gereformeerd jeugdhuis onder leiding van mevrouw A. C. Mantz-Leendertse. presi dente van de plaatselijke NCVB. Mevrouw Koornecf leverde de meditatie en mevrouw Van der Knaap las het kerstverhaal voor. Aan de goed verzorgde liturgie werkten veei dames mee. De belangstelling was groot. D„ voor de Schiedamse kantonrech ter geen onbekende, moest terechtstaan omdat hij in dc Jan Steenstraat met zijn wagen een politicauto had gesne den. Vervolgens was hij niet gestopt voor een kruising op de Rembrandt- laan, had hij op dc Vlaardingerdijk ge reden met een snelheid van meer dan 100 kilometer en had hij auto's inge haald waar dat verboden was op een zo onverantwoordelijke manier, dat voor hem rijdende automobilisten hun heil hadden moeten zoeken in de berm. Ten slotte had hij dc politiewagen, die hem met brandend zwaailicht was ge volgd. gehinderd toen dc bestuurder hem wilde passeren. Als eerste kreeg de politieagent het woord. Deze verklaarde dat de zaak aan het rollen was gegaan doordat op de. Dam een Volvo wegreed, waarvan de a.chter'icht.en niet deugden. „Op de Vlaardingerdijk", zei hij, ...reed die wagen met een snelheid van (ongeveer 70 kilometer en omdat daar vee! zijstraten zijn konden we hem niet passeren. Plotseling schoot de wa gen linksaf de Jan Steenstraatin. Ter wijl we achter hem aanreden werden we ingehaald door de wagen die. D. bestuurde. D. ging, hoewel de anderaanslalte maakte om te stoppen, tussen de beide wagens "inrijden, draaide z'n portier raam open en schreeuwde naar de wa gen die voor hem reed iets in de geest van; „Je moet proberen weg te komen want ze zitten achterje aan". En daar op was de achtervolging begonnen. Zon der af te remmen schoten beide wa- gens.het kruispunt over, richting Vlaar dingerdijk waar ze met een sne'heid van over de 100 kilometer gingen rij den." In zijn rekwisitoor zei de officier van justitie, mr. G. G. Abeln. dat het pro ces-verbaal ondanks zijn zakelijkheid de indruk wekte dat de gebeurtenissen zich hadden voltrokken, ais in een Wild-YVestfilm. „We zijn van D. rare streken gewend, maar dit slaat alles. Het past overigens wel op de kaart van D,, die een overzicht is geworden van zijn criminele carrière met dit als klapstuk". Verder merkte hij op dat dit niet langer kon worden getolereerd. Hij eiste tegen D. boetes van 75 gulden of vijftien dagen plus een onvoorwaarde lijke ontzegging voor de tijd van vijf maanden, vijftien gulden of drie da gen, 110 gulden of 22 dagen met een onvoorwaardelijke ontzegging voor de tijd van zes maanden, 50 gulden of tien dagèn plus een onvoorwaardeljke ont zegging voor de tijd van zes maanden en een boete van 75 gulden of vijftien dagen. Ter verontschuldiging voèrde de raadsman aan dat in het proces-ver- baal enige accentverschuivingen kon den worden geconstateerd. Daaronder verstond hij het „wegdrukken" van de automobilisten op. de Vlaardingerdijk, .waarbij hij veronderstelde dat de berij ders van de wagens de weg hadden vrijgemaakt bij het zien van het blau we zwaailicht. Zijn pleidooi besloot hij echter eet de opmerking dat het hier. ondanks dit lichtpuntje toch een aantal bijzonder ernstige overtredingen be trof. De kantonrechter veroordeelde tot boetes van 75 gulden of vijftien dagen plus een onvoorwaardelijke ontzegging voor de tijd van vier maanden, vijftien gulden of drie dagen, 75 gulden of vijf tien dagen plus een onvoorwaardelijke ontzegging voor de tijd van vijf maan den en twee boetes elk van 100 gulden of 20 dagen. De zaak tegen D. kreeg nog een staar tje bij de behandeling van de zaak te gen de Schiedammer W. de B,, de bestuurder van de Volvo, die ook geen onbekende was voor de kantonrechter. B. werd ten Jaste gelegd, dat hij had gereden in een wagen waarvan de ach terlichten niet deugden, dat hij twee keer niet had gestopt voor een kruising, en dat hij met een snelheid van ongeveer 110 kilometer had gere den. B. betwistte voor de kantonrechter, dat hij voor een tweede maal niet zou hehben gestopt voor een kruising. De rest gaf 1iij zonder meer toe. „Geen onbekende", zei de officier vanjustitie, „hij kan worden beschouwd als een soort loodsmannetje van D., een leer ling, die in het negatieve behoorlijke vorderingen maakt". Tegen hem eiste hij boetes van 30 gulden of zes dagep vijftien gulden of drie dagen, 70 gul den of veertien dagen, vijftien gulden of drie dagen en 110 gulden of 22 da gen plus een onvoorwaardelijke ontzeg ging van de rijbevoegdheid voor de tijd van zes maanden. De kantonrechter maakte hier ten slotte 25 gulden of vijf dagen, vijftien gulden of drie dagen, 70 gulden of veer tien dagen en 75 gulden of vijftien da gen van, plus een onvoorwaardelijke ontzegging voor de tijd van zes maan den. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Onder auspiciën van de Oecumenische Raad van Kerken te Schiedam wordt maandagavond 19 de cember in de Grote Kerk een Kerstzang uur gehouden. Het programma ver meldt samenzang van Advents- en kerstliederen, afgewisseld met oud- en nieuw-testamentische Schriftlezingen, van leden van de Hervormde Gemeen te, de Gereformeerde Kerk, ds Evange- lich-Lutnerse Kerk, de Rooms-Katho- lieke Kerk en de Remonstrants-Gere formeerde Gemeente. Medewerking ver lenen de christelijke muziekvereniging Harpe Davids onder leiding van de heer A. L. Glotzbach en de cantor-orga nist van de Grote Kerk J. P. Bekkers. Het muziekkorps en het orgel zullen vanaf 20.00 uur improvisaties van be kende kerstliederen spelen. Ds. D. J. Spaling Dzn, waarnemend voorzitter van de Oecumenische Raad, heeft de leiding van de samenkomst, die om 20.15 uur begint. te nog verscheidene bijdragen ver wacht. De heer Groot jEnzerink-'zei niets te voelen voor bëzui nigen^pmdat verschel- dene: posten op de begroting reeds zeer krap zijn geraamd. Er is een zuinigheid die de wijsheid bedriegt en dat is 'het bezuinigen op beslist noodzakelijke werken, aldus de bu'rgemeester. - Wei wilde hij zo mogelijk in eventuele vaca- tures bij. het gemeentepersoneel niet voorzien. Ook was hij voor Het bevorde ren van een zo (efficiënt*- mogelijke werkwijze bij het gemeente-personeel, .•s. y -V - Als voorbeeld van verstandig bezuini gen noemde de burgemeester de bouw van een bejaardentehuis, waarbij dan gelijktijdig de zo nodige brug zou kun nen worden gebouwd. De brug zou dan ongeveer een ton minder gaan -kosten. Wat betreft de woningbouw vroeg de heer Van Geest het college te bevorde ren dat het inwonertal op korte ter mijn hetzelfde, zal zijn als dat van voor de grenswijziging. Ongelimiteerd stre ven naar uitbreiding van de gemeente was echter niet zijn bedoeling. Hij wil- de namelijk.het landelijk karakter van Maasland handhaven. "r De burgemeester zei dat deze gedach te ook bij het collége leeft Hij voegde daaraan toe dat in het streekplan Rech ter Maasoever het maximum 'aantarin woners voor Maasland is bepaald óp achtduizend. ?r- Naar aanleiding van vragen van de heren Van Geest en Verhagen over de bouw van woningwetwoningen zei de burgemeester, dat de bouw van huizen in deze sector een moeilijke kwestie Is. „De financiële normen van Den Haag voor de bouw van woningwetwoningen liggen naar on2e mening te laag. Wan neer wij met een prijsopgaaf komen zeggen ze in Den Haag, dat onze grond-, prijs te hoog is. Op deze manier wordt het bouwen van wonlngwethuizen een moeilijk haalbare zaak", zei hij. Aan het slot van zijn betoog deed de heer Verhagen een aanval op de burge meester en secretaris mr. J. Wineke. „Mijn fractie betreurt het dat de kleine partijen bij het overleg voor de wethou dersverkiezing nauwelijks betrokken zijn geweest. Naar onze mening is de samenstelling van B. en W„ waarbij ik tevens de secretaris betrek, van een dusdanige eenzijdige aard, dat ik hoop dat bij de benoeming van een nieuwe secretaris hiermee rekening zal worden gehouden", aldus de heer Verhagen. De heer Groot Enzerink antwoordde dat hij boven alle partijen staat. Ik |heb gedurende de zestien jaar dat iV j bier sta niet de belangen van een be- j paalde politieke groep of kerkelijke richting, maar het algemeen belang be hartigd, zei hij. Hij voegde daaraan toe dat de gemeente-secretaris geen deel uitmaakt van het college van B. en W. De Burgemeester van Schie dam maakt bekend, dat op de AJgemene Begraafplaats te Schiedam de algemene gTaven van vak D en vak E zullen worden ontruimd. Begravingen tn vak D hebben plaatagevonden van april 1946 tot maart 1949 en tn vak E van maart 1949 tot november 1931. Voor het verkrijgen van inlich tingen en voor het afhalen der eigendommen kunnen belang hebbenden zich wenden tot de opzichter der algemene be graafplaats. teleioon 2657 94, uiterlijk tot 1 maart De Buigemeeat voornoemd, H.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1