LUIS HEEFI 20.000 STE Honden in Dieren-asyl wachten op nieuwe baas 90 Baume Mercier Utile Dulci" opende toneelstrijd in Musis Uloschool Rozenburg binnenkort mogelijk AGENDA Twaalf dierenvrienden gevraagd ▼w» Andel j Bomen leveren per I stuk dubbeltje op Hoogstraat afgesloten Heibel om Deibei en Dijkpolder Burgerlijke stand Met blijspel van Miss Poes Maassluis dupe van ruzie oogartsen? INTERIEUR GENEVE 1830 he rotterdammer Pagina 3 VRIJDAG 16 DECEMBER 1966 Kerstboomverbranding Wiens fiets is dat? nubeduidend goedkoper Stopverbod Advies Verzorgster P (indaag en morgen en dagcllji Reorganisatie bij „The Red Stars" Eerste steen voor pand van Coöp. Aankoopvereniging Woningdoorstroming „stroomt" nog niet erg MAASSLUIS Tussen Maas sluis en het Holy-Ziekenhuis in Vlaardingen bestaat, zowel letter- j lijk als figuurlijk, een druk ver keer, dat niet altijd in alle opzich ten even naar wens verloopt. Bij de begrotingsbehandeling hebben ver scheidene raadsleden o.a. geklaagd over de zeer lange wacht- en reis tijden naar het ziekenhuis. 'n.v. verzekerings maatschappij Voor een goede particuliere ZIEKTEKOSTENVERZEKERING kiest u dan het beste een polis van de RIJNMOND. PREMIE-TARIEF* (tot 1-1-68) m 55-60 jaar: 30%: 60-65 jaar: 50%; voorvrouw(en)-alteen tevens 30%. Per gezin wordt premie berekend voor hoogstens drie kinderen beneden 16 jaar; voor studerende kinderen tot 27 jaar kinderpremie. In de verzekering is begrepen: verpleging in een ziekenhuis, sa natorium, psychiatr.inrichting.incl. bijkomende kosten, ziekenver- voer. Specialistische behandelin gen inclusief medicijnen, röntgen foto's, laboratorium-onderzoek, bestraling, enz., enz. Huisartskosten kunnen worden medeverzekèrd. Vraagt uw assurantieman of rechtstreeks: westblaik22-r'dam tel. 010-110004* „.om.J vinylon-nylontapiit (Van onze correspondent) MAASSLUIS Maandag 2 en dinsdag 3 Januar' wordt de jaarlijkse kerstboomverbranding gehouden. Bij 'inlevering wordt een dubbeltje per uitbetaald. De bewoners van Maassluis-West kunnen maandagmid dag 2 januari van half drie tot vier „r hun bomen inleveren op een 'strook grond gelegen langs de West- J ndseweg ter hoogte van het Willem hijperplein. De bomen zullen om half ivjjf worden verbrand. De overige bewoners van Maassluis urmen hun bomen kwijt p dinsdag 3 ianuari, 's middags van een tot vier ;'mr op het terrein achter de Pieter de Uoochstraat langs de Boonervliet- Deze i-erctbomen gaan eveneens om half vijf m vlammen op. Kinderen en belangstel lenden kunnen bij de kerstboomerbran- iding aanwezig zijn. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In de oude school aan ■het Spinhuispad heeft de politie een :groot aantal heren-, dames- en kinder fietsen bijeengebracht, die zij hier en Jdaar in de stad onbeheerd heeft aange vallen en waarvan nooit aangifte is gedaan. Er zijn vooral veel kinder fietsen bij. Men kan zijn fiets zaterdag tussen tien en elf uur afhalen. Goudsesingel 221 Rotterdam tel.116373-123082 SCHIEDAM 'Met het oog op het ibezock van prinses Margriet en de heer P. van Vollenhoven aan Schiedam op dinsdag 20 december is een stopver bod uitgevaardigd voor de hele Voor hen, die binnenkort de be schikking overeen woning krij gen... of voor hen die nu eens een bijzonder sterke, nieuwe vloerbedekking zoeken, is deze aanbieding bedoeld. Want dit moderne Nylon tapijt, dit onverwoestbare Vinylon, liefst 200 cm breed, van 42.50, een tapijt, met alléén maar voordelen, koopt U mór gen per meter voor nog géén dertig gulden. Nylon tapijt is onverslijtbaar, :s makkelijk te reinigen en heel joed zelf te leggen, is zacht en geluiddempend, en geeft warmte »n sfeer aan Uw woning. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van Nylon tapijt 200 cm breed, in div. kleuren, per meter voor Hoogstraat en Appelmarkt tussen 12 en 17 uur en een verbod voor alle verkeer van 12 tot 17 uur op de Hoogstraat en alle belendende zijstraten. De wegge bruikers wordt aangeraden gedurende deze tijd de route via de Broersvest-en Lange Kerkstraat te nemen. Er zal tussen 8 en 17 uur een wachtverbod worden ingesteld op de Westvest tussen pand 35 en 70. Dit wordt met borden, aangegeven. Auto mobilisten met een bepaald par- keersignèt kunnen hier. hun auto's - 'plaatsen. De bewoners van dit gedeel te van de Westvestwordt verzocht zolang hun auto's elders "te parkeren. Tussen 12 en 15 uur is er aan beide zijden van de Broersvest tussen Koe- marktplein cn Lange Kerkstraat een stopverbod. Hetpubliek wordt ge- vraagd 'niet voor maar achter de schoolkinderen die langs de trottoirs staan, opgesteld, te gaan staan. De middenberm is niet voor het publiek toegankelijk. De RET-bus uit KetheL rijdt vanaf twee uur tot na afloop van de rijtoer niet over de Broersvest en het' Koe marktplein, terwijl ook de andere,-u-, tobussen enige vertraging zullen Pr dervinden. Zij zullen evenals de tram vanaf 14.10 uur even worden opgehouden totdat de stoet voorbij is. Het verkeer uit Rotterdam wordt op de Rotterdamsedijk achter de stoei even opgehouden:; De rijbaan wordt weer vrijgegeven als het ge selschap op de Hoogstraat is aangeko men Het verkeer uit Vlaardihgen in de richting Rotterdam. kan normaal doorgang vinden. Na kwart over twee zal het echter-moeilijkheden ge ven om over het Koemarktplein en het Broersvest te rijden. Er woedt dan. ook aangeraden via de afrit op de Rotterdamsedijk naar het Boer- haaveplein te rijden en dus niet de route over de Broersvest te nemen. Var. kwart over twee totdat de stoet vöcrbij is, wordt het verkeer uit de Lange" Kerkstraat over de linker rij baan heen- en teruggeleid. Men kan dan over de linker rijbaan van de Huis ten Rivierenweg naar de Singel rijden. (Van een onzer verslaggevers; SCHIEDAM Niet minder dan twaalf honden in tien hokken in het asiel van Dierenbescherming aan de St. Annazusterstraat 47 (telef. 266266) wachten op een nieuwe „baas". Een van de dieren is een Hollandse hedershorni met stamboom. Verder zijn er nog een bastaard spaniel en enkele aardige jonge hondjes van ongeveer drie maanden. Voor het merendeel zijn tic dieren hier gebracht-door eigenaars, die ge noeg van hen hadden. In een bevlie ging neemt men dikwijls een hond en als die weer voorbij is, dan is het „Weg trouwe viervoeter". Men kan zich. afvragen of er in een stad vah ruim tachtigduizend inwoners als Sohiedam niet twaalf daadwerkelijke dierenvrienden zijn, die zich over deze dieren willen ontfermen. Ze zijn kern gezond. Elke dag kan men in het die rentehuis terecht van. 0 tot 12 uur en van 2 tót 5 uur en op zaterdagen Van 9 tot 12 uur. De beheerster van het asiel Is de 18-ja rige Wil .Lodders uit Rotterdam. Elke dag rijdt zij op haar Solex heen en weer. Ze, dóet dit nu vijf maanden. Ze houdt van dieren en dat moet ook, want haar werk vraagt wel of- fers. Al was het „alleen, maar het verhand gedurende het-, weekeinde, i want haar „pensiongasten"; kunnen geen aag zuiiuex ctcu uujvcn. Wil doet dit allemaal met plezier. Trouwens ze heeft dit werk al enkele jaren als vrijetijdsbesteding in een Rot terdams asiel gedaan. Er \vordt soms van alles binnenge bracht, maar katten zijn de vaste kost gangers. Er zijn achttien katteverblij- ven, maar er zijn op het ogenblik slechts twee poezen. Ook de gevederde vrienden van Die renbescherming vinden hier onderdak, vooral een-den. Laatst werd er een geringde meeuw binnengebracht- Men heeft het dier niet .in .leven 'kunnen houden. Hij kwam helemaal uit Sowjet-Rusland. Toen we het asiel, dat wel een op- nappêrtjé kan hébben, verlieten, brach ten juist twee agenten nog een hond binnen. Dat was dus de dertiende. De beheerster schreef hem in het „gasten boek". Even later hoorden we een ge weldig geblaf: Het welkom van de an dere viervoeters! (Van een onzer veslaggevers) MAASSLUIS Het nieuwe lid van de gemeenteraad drs. R. G. Deibei (kath.) heeft met het prijsgeven van zijn (sombere) visie op de ontwikkeling van de Dijkpolder burgemeester W. J. D. van Dijck flink tegen zich in het harnas gejaagd. Hij had ernstige be zwaren tegen een eenzijdige bebou wing en zag de Dijkpolder al als „een wijkje voor gezinnen die elders niet of moeilijk getolereerd worden". Hij sprak ook over „een planologische misgreep". Fe? ..fulminerend zei burgemeester Van Dijck deze opmerkingen volkomen onbegrijpelijk te vinden. „Het hele col lege heeft hiertegen zeer ernstige be zwaren, want er bestaat voor de Dijk polder nog niet eens een uitbrei dingsplan en niemand weet hoe die wijk er uit gaat zien". De heer Deibei verklaarde in tweede instantie dat zijn „misgreep" niet op B. en was gericht, maar hield voorts al zijn bezwaren staande. Burgemeester Van Dijck was vervolgens zeer teleur gesteld dat de heer Deibei „niet wilde inzien dat hij fout was". Pas aan het eind van het begro tingsdebat legde de heer Deibei een verklaring af, waarmee hij zijn opmer kingen terugnam. Hij zei „hardop te hebben -doorgedacht" en gaf toe dat dit niet verantwoord was. Het incident was tijdens de pauzes een onderwerp van druk gesprek tus sen dc- raadsleden en werd betiteld als „heibel om Deibei". SCHIEDAM Getrouwd: C H Meier 27 en M van Pelt 21: J J Seeder 23 en E A T Looman CS: J L Ritnian 52 en M C van Gulik 21; M J J van Benthem 24 cn M J Baten burg 22: R van Iperen 22 en M van Diejen K; W J Jonker 23 en Y J Putters 22; K L Korpershoek 21 en C E Zeelenberg 24: C 11 Jung 22 en p Schneiders 24: P P J Verbraak 27 en J H M Krabbendam '23: E J W Bruinsma -33 en T Bogaard 39: B E Asmuss 21 en H den Heijer 17; A J Buimei 27 en T van der Wert 20: J Houtbraken 25 en S J J Zeeman 24: W H Kramer Freher 19 en E Buist 21: C L van der Hul 21 en L J C van der EIburg 25: H Schouten 23 en S C Blj- vank >13: C A A Gunnewegh 28 en H A Derksen 25: C W de Vette 27 en M L J de Jager 24; A JZijleman 58 en T E M Kall mann 55; J G de Boer 20 en W H de Boer 18: A A Putter 02 en G A M Willemse 75: P Robberegt 23 en M van Wieringen 29: IV Klein 23 en P L Sala 22. Geboren: Bob J z.v. A H van Rutten en M G J van Mil: Freddie z.v. F Bonefaas en H W de Vos; Juan Kicardo z.v. A Lopez Carcla en J Ararlda Ruiz; Rudolf H z.v. R H Schui- jers en H B Wanschers; Jolanda d.v. R G Kuipers en E de Mos. Overleden: F van Kasteren. oud 11 Jaar. Ondertrouwd: P C de Boom 22 en E M Mulder >30: J J Hamerslag 32 en P I. Heljster 20: L HA M v d Kerkhof 24 en A M L D Willems 23: D P Knijpers 22 en P M P v d Ven 13; J LA Lamb 36 en G E L van Geene 24; J J CCMol22enC P M Bam 21; J F Nljenhuis 51 en A Jongste 44; P Pottiegort 31 en C HM Klelss 120; P Robijn 27 en C M Elberse CS: K van Toer 4S en J Blonk 28; A Trotsenburg 79 en J P Breuker 18; H G Walgenbach 21 en L A Chabot 20. .aSSS»»., JUWELIER HOOGSTRAAT 164-152 BEYERLANDSELAAN 176.ROTTERDAM! (Van onze correspondent) ROZENBURG ^—Donderdagavond 22 december zal de gemeenteraad de be groting voor 1967 in behandeling ne men. Bovendien staan nog vijftien „nor male" punten op de agenda. In ver band met deze toevloed van voorstellen begint de vergadering reeds om zeven uur. Belangrijk is het voorstel van B. en W. een openbare ULO-school te stichten. Dit voorstel is op aansporing van de oudercomnaissie der openbare lagere school tot stand gekomen. Op grond van een aanzienlijke toe neming van het aantal inwoners heeft deze commissie gemeend te móeten concluderen, dat hetstichten (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse To neelvereniging Utile Dulci speelde don- Geref. Jeugdhuis: Chr, Bibliotheek, uitle- Jaing. 19-20.30. Arcade: Harmonie-orkest „St. Ambros:us", l concert. 15. Aula Stedelijk Museum: opening expositie ..Oranje en Schiedam". 16. Opstandingskerk: Kerkdienst N.P.V. en I WP.G.. 19. Musis Sacrum: HBS-ver. „Onder Ons feestavond. 20. Tlvoll: Schied Jazz Soc. „Guillaume", bij- I eenkomst. 20.30. (Van eer. medewerker) Bijkantoor Dc Rotterdammer: Lar.ge li. Kerkstraat 82. uitsluitend redactiezaken. tel. 1 283354 (b.g.g. 010 - 115583 cn 01398 - 661S). Ageatschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhofstr. '39. tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie boven. Belangrijke telefoonnummers: Alarm polh tie 25456 alarm brandweer 2S3123. alarm GG GD 2389280 Apotheek: Nieuwland, Dr. Wibautpiein 17, tel. 287532. VLAARDINGEN Bij de zaterdag- vuetbalvereniging „The Red Stars" is de laatste tijd aardig wat aan het ver anderen. A! cenkele jaren kwam het eerste elftal uit in de tweede klasse van de RVB en dikwijls slaagde men er in het degradatiegevaar te ontlopen. Vorig jaar echter bleek terugkeer naar de derde klas onvermijdelijk. Onmid dellijk werden plannen gesmeed om het verloren terrein te herwinnen. Een nieuw bestuur met aan het hoofd de heer K. Schot, reeds vele ja ren voorzitter, pakte de zaken energiek aan. Wat betreft het standaardelftal is in de opzet volledig geslaagd. Het bestuur verwacht daarom dat de overi ge leden van de vereniging het voor beeld van het eerste elftal zullen vol gen. In verband met de slechte toestanden van de terreinen trainen de spelers van The Red Stars regelmatig op het strand te Hoek van Holland. Ook deze training beantwoordt aan de verwach tingen van het bestuur en het ziet er naar uit, dat men daarmee in de win termaanden zal doorgaan. De' trainer, de heer B. van Hees, spant zich volledig in om het stsmdaard- delftal terug te brengen in de tweede ki3SS6< Zaterdag willen de Caltex-mensen hun training op het strand te Koek van Holland voortzetten met een oefenpar tijtje tegen een jeugdelftal van VFC. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Aan de Peter van Anrooylaan 80 in de nieuwe wijk West is vanmorgen half elf de 20.000ste inwoner van Maassluis geboren. Het is Gerrit Pols, de eersteling van de familie Pols-Breukel. De gelukkige vader, de 28-jarige heer P, M, Pols, die tekenaar constructeur bij de Machinefabriek Fontijne te Vlaardihgen is, vernam vanmorgen bij de geboorte-aangifte van burgemeester W. J. D. van Dijck dat zijn zoon het bevolkingsgetal heeft rondgemaakt. Later op de dag brachten de burgemeester en mevrouw Van Dijck een bezoek aan de kraamkamer, waar zowel mevrouw Pols-Breukel als haar zoon naar omstandigheden in blakende welstand bleken te ver keren. Namens het gemeentebestuur overhandigde de burgemeester de ouders een spaarbankboekje voor Gerrit, bloemen voor zijn moeder en een taart voor de gaande en komende man. Het echtpaar Pols-Breukel woont sinds april van dit jaar aan de Peter van Anrooylaan. De heer Pols komt oorspronkelijk uit Maasland en zijn 24-jarige mouw werd in Deventer geboren. Het is drieëneenhalf jaar geleden dat Maassluis de mijlpaal van de vijftienduizendste inwoner bereikte. Dat was Anna Johanna van der Houwen uit de Piersonstraat. In deze korte tijd is de bevolking dus met vijfduizendof een derde toegenomen. derdagavond in Musis Sacrum „Miss Poes", een blijspel in drie bedrijven van Ted Willis, in de vertaling van Dia Saalbom onder regie van Trins Snij ders. De zaal was goed bezet. Het was de eerste van de zeven toneelavonden in het kader van de S.G-Toneelvzed- strijd 196641967. Wethouder mejuffrouw G. D. de Graaff en de heer D. de Bruyn, laatst genoemde van Sectie Toneel van de Schiedamse Gemeenschap, spraken een inleidend woord. Het stuk was een pretentieloos nie- mandalletje, dat zich afspeelde in de studeer-ontvangkamer in het huis van wethouder Highcockle (Chris des Bou- vrie) in Eastcliff op een voorjaarsmor gen. Mocht het verhaal als zodanig in feite geen kop of staart hebben, de ka rakters en de diverse situaties waren menigmaal geestig. Het komische optreden van dominee Wilfred Lewis (Teun FrieÜng) en het lid van het kerkkoor Miss Irma Trea cle (Lem Visser) wasteen perfecte aan loop om het samenspel in een bepaald vlak van typisch Engelse humor te brengen en er de gewenste vaart aan te gever.. In de drie bedrijven wisten de spe lers zich op dit niveau in een vlot tem po te handhaven en eerst nadat het doek was gevallen week de spanning bij de aanwezigen. Bijzonder aardig speelde de dienstbo de Ethel Morgan met haar rake op merkingen (Wemke Braakenburg- Haanstra). De andere spelers waren de wethou dersvrouw Laura (Tormy Schepp- Stolk), Jill, zijn dochter (Lies Cats- van Klaveren), Ma Highcockle, moe der van de wethouder (Tilly van Traa- de Jongh), Bets Schmidt Crans Mak had eigenlijk deze rol moeten ver vullen, maar 2e had haar been gebro ken Frank Hargraves, journalist (Dick Eggink), Walter Wortt, handelaar in 2e hands meubelen (Paul Dekking), Mr. Smythe (Boud Hoek),, een jonge man genaamd Julius (Aad Ledeboer) en Sandra (Miesa Wigleven-Spliethoff). (Van onze correspondent) MAASLAND Oud-voorzitter P. C- van Woerden van de Coöperatieve Aan koopvereniging voor land- en tuinbouw! heeft donderdagmiddag de eerste steen gelegd voor het nieuwe bedrijfspand van de vereniging aan de Langetaam. Dit gebouw, eerste aanzet van het nieu we winkelcentrum, zal bestaan uit een winkel, kantoorruimte en magazijn. Bo vendien krijgt het gebouw twee boven woningen. Het pand zal naar verwachting in de loop van het' volgend jaar. gereed komen. Op een bijeenkomst in „De Likkebaard heette voorzitter J. Noordam de aanwe zigen welkom. Hij zei dat velen in de loop van dertig jaar voor de coöperatieve ver eniging een stuwende kracht zijn geweest. Namens het gemeentebestuur sprak bur gemeester F. J. Groot Enzerink de beste wensen voor de toekomst uit. De heer C. C. Oosterlee, een der leden van het bestuur, vertelde hoe de coöpe ratie in een schuurtje bij de veiling is begonnen en hoe thans ook het pand aan de Herenstraat.te klein is geworden.' Ook het bestuurslid Jb. v. d. Wel voerde het woord. De directeur van de aankoopvereniging de heer J. Bijl, zei dat men in de toe komst in het belang der leden nog wél eens zal moeten omschakelen als gevolg van de mechanisatie in land- en tuin bouw. Daarom worden met andere co operaties onderhandelingen gevoerd om een zo groot mogelijke elficiency te be reiken. Het bedrijfspand wordt gebouwd door het aannemersbedrijf J. H. v. d. Ham naar het ontwerp van architect A, War- naar. van een dergelijke school thans tot de mogelijkheden behoort. Men ver wacht dat binnen enkele jaren een eventueel te stichten school bij ope ning het wettelijk verplichte mini mum aantal van 2-1 leerlingen zal- kunnen verkrijgen. Voorts staat het stichten van een aan- tal woningwetwoningen op de agen da, namelijk 36 bejaardenwóningen in plan, „Nieuw-Blankenburg" en -84- huizen in plan „West". In de vergade ring van 9 november '1965 stelde-de- raad een krediet beschikbaar voor. het ontwerpen van èen plan tot stich ting van een zwembad. Thans blijkt' dat het krediet niet toereikend is de kosten voor! het maken van eerv defi- nitief schetsplan te kunnen bestrij- den. Het collegevraagt een aanvul lend krediet.;-van 2100, Voor de bouw van 36:' bejaardenwonïngén moet "een aantal volkstuinen -achter de begraafplaats worden ontruimd-.. Teneinde de huurders van deze tuin tjes vervangende grond aan te bie den' hebben B. en W. het oog laten vallen op, een perceel aan de Bomen- dijk. Het college vraagt-de raad een krediet beschikbaar te stellen om dit terrein voor gebruik-als- volkstuin geschikt te maken. - A MAASLAND >Dc Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen houdt maandag een kerstmaaltijd in het Trefpunt. Vooor de Maaslandse bejaarden ls ér-een kerstmaal tijd op dinsdag 20 december. MAASLAND De wedstrljdploeg van de EHBO. bestaande uit de heren M. Schee pens. J. Moerman en A, Hoekveen. behaalde tijdens de wedstrijd -te Maassluis de eerste prijs in box 2; De heer Scheepens legde bovendien beslag op de leldersprljs. 0 MAASLAND. De volleybalvereniging NIO heeft ook de tweede wedstrijd in de door' haar - uitgeschreven .nederlaagserie ge wonnen. namelijk tegen. MVC. De setstanden waren 153 en 1510. De volgende wedstrijd in deze série wordt 17 januari tegen de Vlaardtngse politie gespeeld.- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Met de voorgestelde woningdoorstroming blijkt het in de praktijk nog niet zo gemakkelijk te 'gaan. Er zijn wel woningen in een hoe- gere prijsklasse van ongeveer 140 beschikbaar, maar dit betreft woning- etwoningen, waarvan er o.a. 54(1 in de 's Gravelandse polder staan. Bij het verlaten van een goedkopere woning valt men echter onder de voorgestelde he'astincbepalingen van minister Bo- gaers. Op het ogenblik staan bij het Bureau voor Huisvesting ongeveer 500 woningzoekenden ingeschreven, van wie 160 voor een duurdere woning. Een groot aantal van deze aanvragers is be reid over te stappen naar een woning in de premie- of vrije sector, waardoor ze in aanmerking kunnen komen voor de maximum bijdrage. Wethouder P. van der Snoek zette in een interessante verhandeling uiteen dat In 1965 totaal 1226 Maassluise pa tiënten 20.862 verpleegdagen in twaalf ziekenhuizen hebben „gemaakt". Van dit aantal lag 70.9 procent in het Holy -ziekenhuis, 20,2 procent in de Schiedamse inrichtingen (7,5 in het Ge meenteziekenhuis en 12,7 procent in d> Dr Noletstichting), twee procent in het Academisch Ziekenhuis te Leiden, 1,8 procent in het Dijkzigtziekenhuis, 1,4 in het Rotterdamse Eudokia, cn 1,8 pro cent in het Bethelziekenhuis te Deift. Gezien deze cijfers achtte de wet houder voortzetting van dc Maassluise bijdrage in de exploitatiekosten van Wat betreft het openbaar vervoer naar het ziekenhuis zei hij dat de ge meente Vlaardingen met de BET in on derhandeling Is over een mogelijke uit breiding van het aantal busdiensten. Zei* zegde hij toe met de RET contact te willen opnemen over dc eventuele mogelijkheden van een directe verbin ding tussen Maassluis en het zieken huis in aansluiting op dc bezoekuren. Verpleging in klasse per jaar permaand volw. kind volw. kind 196.- 00 17.48 10.52 Bb 260,- 150.- 23.18 13.38 Ha 320.- 192.- 28.53 17.12 'Toeslagen bij hogere leefti den:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1