Waar ..en wat? .OPEN BOEK" LOOPT BEST ksëêtAAÈISs Zestigers hunnen opfleuren met groeiende prinh Aamlrang NIEUW IGÏÏEIDJES FIETSE1%LIFT Paardetram won (even) strijd dE ROTTERDAMMER ZATERDAG 17 DECEMBER 1966 I Vaanweg 1^~ naar' i I Üoitckacbzed JJ ^KENDE^ S open om ook bij mannen de gaatjes 5i wat op te vullen. ?jFj 7~jIT gaat er aan vooraf: meten j En de mannen wilden maar al te en „betekenen" van de schedel, i graag, het'bleek daar dat het niet al leen de jonge mannen zijn, die lijden groei heeft. Na verloop van een. paar onder een kalend hoofd, zelfs zestigers maanden komt de volgende pruik, die fleurden op bij het idee dat er nieuw weelderiger van haargroei is. leven op hun schedel zou kunnen flo- Daarna komt de definitieve pruik, reren. die werkelijk een „mooie kop met aJI - haar" garandeert. Enkele heren vertei- De groothandel „Pelatti Intematio- den oris uit eigen ervaring, dat de nal" hield later een démonstratie van meeste mensen uit hun. omgeving deze de mogelijkheden met postiches voor geleidelijke metamorfose bijna niet op- heren. De geheel kaalhoofdïgen kon- merken, soms ziet men wel „iets" r den al feilloos worden geholpen, maar maar dat wordt meestal geweten aan j voor degenen, die slechts een blote een nieuwe das of een ander colbert j kruin hebben zijn de stukjes haar he- ;r J lemaal onzichtbaar. r gagg t g m Het haar is allemaal maatwerk, k de kapper brengt door middel, van ,v - ijk plastic, cello'tape en een tekenstift de - r' W& schade in kaart. Dat kaartje wordt r - .X -j ,1 waar de pruik als .een zorgvuldig af- I I MÈ gietsel wordt gemaakt SK Het is. een vreemd verschijnsel 7 r. 0 maar" geheel kale heren maken, vaak HHHNbMnP V J t&iflHgjg WÊ gebruik :van „groeiende" pruiken. Het W haar groeit natuurlijk niet, .maar men nHHHg8|ig"r 1 ■- wil het zo doen voorkomen. Eerst krijgt men een zeer dunne sprieterige V A WvJtjtK hoofdtooi,'zodat:het-li|kt,' of een ka- SS' ga B [3Brendn^nt\' «gmow/hv: 'tiorwiédimt V Xuidlqe "Fcet? juvjitje- Niet alleen de mannen zijn geluk kig met hun nieuwe uiterlijk ook hun vrouwen zijn meestal dolblij, bij de gedachte dat ze weer, 'zoals vroeger een net kapsel liefkozend in de war kunnen brengen. Het gebeurt dan ook meestal op aandringen van de vrouw, dat de man er toe'over gaat aan zijn ijdcle,neigin gen toe te geven. Wij hoorden wel'dat ze haar man dan nooit meer kaal wil zien, hét afhalen en wassen van de pruik moet in alle stilte „achter geslof ten deuren" gebeuren. AVDK TJE BEWONERS ,vao de wyk Hel, ■r .Lage.'-jtandi/het Rotterdamae- "deel ran. Alexanders tad, kum^n op kerstavond iets bijzonders beleven. In de nog onvoltooide geref. Verrijzeniskerks zstl namelijk,uit- gaande vande zes kerken, die dé wijk kent, «en zangdieift wortten .gey: honden. Het initiatief komt voort uit de geref. kerkeraad en dank, zij medewerking van de houwers kan men gebruik maken van.- een glas- dichte cn zelfs verwarmwe. kerk. „Komt en laat ons Christus eren" is het thema 'van deze korte bijeen komst, waar de meeste deelnemers 'zullen blijven staand?Het meubilair staat namelijk nog niet ih de. kerk, die over enkele maanden gereed-: komt. Sprekers zjjn een doopsgezind predikant, een gereformeerd predikant en een r.k. pastoor. 'Medewerking verlenen een organist, een trompettist, een trombonist en een mannenkoor. Aanvang 22 uur nan de Springerstraat. verrichten, maar de laatste tijd werd IS dat ten gevolge van de luchtverontrei- "li htgirig toch steeds minder. vt- <J De naam Kruiteiland stamt uit de vorige eeuw, toen schepen die kruit LIET eind van het kruiteiland is aan boord hadden, niet in de Rotter- ii nu werke\jk in zicht. Grijpers en damse haven mochten afmeren voor baggermolens 2ijn dag in dag uit be- dat 2e deze gevaarlijke lading hadden zig 'de grond van dit laatste stukje gelost. Dat gebeurde in het kleine ha- groen in het Rotterdamse havengebied ventje op het eiland. De schepen wer- weg te halen. Het zal worden gebruikt den gemeerd aan oude kanonslopen, voor werkzaamheden in enkele pbl- die in de grond stonden. Deze zijn al ders van het voormalige" eiland Rozen- die jaren bewaard gebleven en zuilen burg. Het Kruiteiland moet ruimte ma- Ru waarschijnlijk naar het Maritiem ken voor de scheepvaart, aangezien Museum gaan. Het zijn de enige za- het nogal hinderlijk ligt voor de in- ken die over ruim een jaar nog aan gang van de Oude Maas het Kruiteiland zullen herinneren. 1 BO Het 700 bij 300 .meter grote, aan de punt van de Vondelingenplaat lig- t gende Kruiteiland moet begin 1968 he- J lemaal zijn opgeruimd. Als dat ge- jg |B beurd is, komt de westelijke oever 9 £i3b van de ingang van de Oude Maas aan V de beurt om te worden verbeterd. v i I I I S 1 r mmÊXim Er komt nog. meer interessants: aan het eind van de gesloten gedeel ten van de tunnel verbreedt het weg dek zich. Naast de normale rijbanen komt dan een „kruipstrook", waar langs het zware vrachtvervoer de tun nel uit kan kruipen zonder de snellere wagens te hinderen. En de fietsers krijgen een fietsen- lift, zodat zij niet de helling behoeven op te zeulen. De tunnel zal bestaan uit vijf mo ten, die worden gebouwd in een bouw- dok, dat in de noordelijke oever is uitgegraven, een werk dat de laatste tijd goed vordert. Ér is voor de tunnel ongeveer tien miljoen kilogram wapeningsstaal no dig en bijna honderdduizend kubieke meter beton. De kosten: vijf en dertig miljoen gulden. HWL "TWEEMAAL een klant: vóór en -*■ na de behandeling. De laatste maanden is het eiland tot op waterniveau afgegraven en sinds kort is men bezig aan het eigen lijke opruimen. De grond zal tot op een diepte van ongeveer 10 'meter wor den weggehaald, hetgeen neerkomt op een verplaatsing van ongeveer twee miljoen kübieke meter. Het Kruiteiland bestaat sinds 1922, toen de Westgeul werd gegraven. Met deze geul kregen de Nieuwe en de Oude Maas een betere verbinding en zodoende werd een zandplaat die aan het eiland Rozenburg zat, doorsne den. Met de jaren echter was de West geul toch niet de oplossing en uiteinde lijk werd besloten het eiland helemaal op te ruimen. B De Werkgroep Oude Maas heeft de afgelopen jaren veel aanhet Kruit eiland gehad. Het was een van de laatste plekjes met een oorspronke lijke Oude Maas-vegetatie. Men heeft er veel onderzoekingswerk kunnen TEN drukknop om rood liclit groen, to maken en uitrijdend verkeer van het Esso-lerreïii in de Botlek in staat te stellen veilig de Botlekweg op te rijden. Daarom ging het bij de vorige puzzel. Op die knop moet men druk ken als filevorming (Botlekbrug.f het onmogelijk maakt anders die weg te bereiken. Vooral vele Spykeuissers kwamen voor deze opgaaf in de weer, we kregen knappe uitleggingen. Win naar K. J. E. Stiphout, Multatuli- straat 6, Spykcnisse. Toch naderde het einde van de stoomtram snel. Het materieel werd overgebracht naar de Zuidhollandse eilanden en de RETM, eert zusterbe drijf van de RTM, ging rijden'met elektrische trams op Schiedam. Het werd lijn 7 van Station Beurs naar Delfshaven en 8 Station Beurs Delfshaven - Schiedam. Diverse keren zijn de iijnnum- mers gewijzigd, evenals de routes. Ten slotte, de prijs 'die 75 jaar geleden, voor een enkele reis Rotter dam - Schiedam werd betaald was. dertig cent, in feite veel en veel meer dan men tegenwoordig moet neertei len in moderner en sneller materiaal, 't Is maar dat u het weet. A. J. B. De stoomtram bleef rijden van Rotterdam over Delfshaven naar Schiedam. Enkele jaren later, in 1903, begon een hetze in Rotterdam tegen de stoomtram. Die moest uit het cen trum worden geweerd, en dat ging vrij snel. In de Duystraat kwam het nieu we eindpunt van de stoomtram uit Schiedam. De paardetram nam tie rest van het traject op zich. De drukte was voor de paardetram, zelfs met een frequentie van vier minuten niet bij te houden. Ook de stoomtram, met zeven treinen en een frequentie van tien minuten kon het bijna niet bijslof- (Gegevens ontleend aan het be- fen. drijfsorgaan van de RET) J)AN maar weer eens een beeldje en ten leuk ook! Het staat de hele dag te trompetten. Waaren wat? Onder dit motto inzenden aan RUN- MONDREVUE, Dagblad De Rotter dammer, postbus 918, vóór tu hebt er de tyd mee) donderdag 5 januari, uit slag zaterdag 7.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1