I Mini- autoracebaan Atlantic geopend m Uitvoering „Messiah" teleurstellend f1850 anders andere Man doet val van 15 meter Weer bommen op Hanoi de kloeke, mannelijke gasaansteker Jongen en man verongelukt Demonstratie door politie verhinderd DfltoUfröannner Burgemeester opende „Oranje en Schiedam" Bejaarden 500) bij kerstmaaltijd 80 Bromf ietser bij botsing gewond gentlemen prefer tmtStMi Auto'sin brand en vernield Onvoldoende greep op massaa l koor constante kwaliteit m. Oranje Garde wierp terugblik op 1966 :';'«n u mi ..be duidend goedkoper ICO zuiver scheerwollen dekens- 220 x 240 cm 170 x 220 cm Vandaag.... en morgen 181# Tuinaarde verkocht tegen woekerprijs aan bejaarde dames bij uw sigarenwinkelier.. Nu in fraaie geschenkverpakking Geef een STARüOn u legt er eèrmeeinf ba vutten met - SHELLGA-S^ Tel.-(010)-2548: Ontsporingen Kranig geweerd .en dagelijks Zwakke punt t - lige de, Uen true het van 'er- rar- iwe de- iten ler- >eg, is, W- de ik ei- .ond dng ge- Ifie «KS i"ii erst 'de eli- ,erc nu ,ror- scht vte ieid ijr." gen ing de »lj- ge- fte- had laar lta- iers rkt ind! (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdagmid dag heeft burgemeester H. Roelfsema in de aula van het Ste delijk Museum de tentoonstel ling „Oranje en Schiedam" geo pend. Als voorzitter van de com missie van het Stedelijk Museum sprak wethouder mr. M- J. M- van Kinderen een kort welkomstwoord, waarin hij me moreerde hoe de directeur van het Koninklijk Huisarchief te >.s-Gravenhage, het Oranje-Nas- sau Museum te Delft en de Rijks Voorlichtings Dienst spontaan hadden gereageerd op het ver zoek hun medewerking te verle nen bij de totstandkoming van deze tentoonstelling. Mejuffrouw W. G. van Maa- nen, assistente van het museum, had zich verdienstelijk gemaakt met het selecteren der geëxposeerde voorwerpen. Bur gemeester Roelfsema zei in zijn openingsrede onder meer, dat de Schiedammers op tentoonstellin gen in het algemeen niet zo uit bundig reageren. Deze keer gaat het niet om een expositie van schilderijen, van beeldhouwwer ken of moderne kunst, maar om twee tentoonstellingen, die sa menhang vertonen. Boven is een expositie van kindertekeningen, spontane, kleurrijke belevenis sen vol kinderhumor en beneden Wordt de geschiedenis van het Huis van Oranje in beeld ge bracht, waarbij het accent wordt gelegd op de ontmoeting van het vorstenhuis met Schiedam. Niet alleen voor Schiedam mers vond de burgemeester deze tentoonstellingen belangrijk om dat zij wellicht ook voor andere mensen aanleiding zullen zijn over de drempel van deze kunst tempel te stappen. De 'mensen gaan-.niet naar tentoonstellingen vanwege hun drempelvrees. De ze kunnen ze nu overwinnen. De burgemeester sprak de hoop uit, dat de Schiedammers thans hun geremdheid zullen kwijtraken. Laten we gezamenlijk blij zijn en met alkaar deze gebeurtenis vreugdevol vieren, aldus besloot ie burgemeester zijn toespraak. Hierna bezichtigden de tal rijke aanwezigen de tentoonstel ling „Oranje en Schiedam". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdagmiddag heeft het Leger des Heils in de kantine t van Wiiton-Fijenoord voor ruim vijf- hoek van de Floris de Vijfdelaan en VLAARDINGEN Vanmorgen (maandag) brak de kabel van een ma- teriaalkooi op het bouwwerk op de honderd bejaarden een sfeervolle kerst bijeenkomst belegd, die werd geleid door kolonel Gladpöotjes uit Den Haag. „The Four Sounds" zongen twee maal een drietal gospelsongs. Het Schie- damse muziekkorps zorgde voor de be geleiding van de samenzang. Ook het zangkoor bracht enkele liederen ten ge- ien een nader onderzoek in. hore. Zuster Tuynenburg vertelde het alou- j de Kerstverhaal. Het combo van het Leger des Heilskorps speelde tijdens del maaltijd. Zoals elk jaar verleenden 37 colonneleden van het Rode Kruis hun onontbeerlijke diensten. Het toéringbe- drijf „De nelle Vliet" zorgde voor gra tis vervoer. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdagavond is on der grote belangstelling in de beneden zaal van Hotel Atlantic aan het Ru bensplein de Model Mini Auto Race Baan „Minerva" geopend. Via het hotel «tje ge- zen- d» tl# nW <K* (Van een medewerker) SCHIEDAM In de traditionele bij eenkomst van het Vendel Schiedam van de Oranje Garde in het clublokaal aan de. Rotterdamsedijk heeft men za terdagavond- een terugblik geworpen op het jaar 1966, dat voor de Oranje Garde weervol'was varr aktiviteiten. Te leider van deze zeer druk bezochte bijeenkomst, hopman Ph. van Oordt, vertoonde, een film, waarop al die Oran je Garde-aktiviteiten te zien wafen, zo als de Nijmeegse,Vierdaagse, de deelna me aan de Avond-Vierdaagse, de door de heer Van Oórdt zelf georganiseerde Kon. Wilhélmina-mars, marsen in Klundert en Overschie, enz. De heer A. Faasse had ook diverse belevenissen over 1966 op dia's ge bracht én vertoonde, die eveneens. Een leuke afwisseling vormde een filmpje van, tien jaar geleden, waaruit wel bleek, dat de Oranje Garde vooral meer aan marsen is gaan deelnemen, hoewel men toen een drumband had en au niet meer. Het jaarverslag werd op rijm ge bracht door- Anneke de Goede, waarbij Piet Jonge Pier voor diverse komische opmerkingen zorgde. Het slot van deze m dein Chinese stijl versierde zaal gehouden bijeenkomst bestond uit een Indische maaltijd. Lang niet altijd zijn de dikste dekens ,'t warmst... neen, de zuivere scheerwol, die gebruikt werd, is bepalend voor de kwali teit. En deze Export partij 100% .zuiver scheerwollen dekens is iets ongehoords, want nu koopt U grote 2-persoons de kens voor een paar tientjes. Luxe .zuiver wollen dekens, aan 2 zijden met band afgewerkt, met piepkleine foutjes, die ech ter aan de kwaliteit en de warmte niets afdoen. 2-persoons lits-jumeaux Morgen'om 9 uur begint de ver koop van deze unieke partij 100% scheerwollen dekens, in friaie kleuren, .voor unieke prijzen. Woensdag, donderdag en vrij dag tot 9 uur geopend. Géén- tel. of. schrift- best. Grote Kerk: Oecumenische Raad van Ker ken, Kerstbijeenkomst, 20. Opstandingskelk: Adventswijding, 18. Stadhuis: gemeenteraad, openbare vergade ring, 20,. Opstandingskerk: Bejaardensocieteit. Kerst- feest 17 Opstandingskerk: Pr. Bernhardkieuter- school. Kerstfeest, 14. - Arcade: Geref. Ver. voor Ziekenzorg. Kerstmiddag voor bejaarden, 14. Arcade: Schiedamse Muziekschool, concert. 20. ■Stedelijk Museum: Ver. Vrienden van het Stedelijk Museum, kerstconcert. 20.15. kan men er binnenkomen, maar er is ook een ingang in de Graaf Floris- straat. Deze laatste is speciaal bestemd voor jongelui beneden de zestien jaar. Twee Schiedamse zakenlieden, de ge broeders Van Gerven, hebben dit sport- project opgezet. 7e waren door een Duitse fabrikant benaderd. In Duitsland en Amerika zijn er veel van deze banen. De gebroeders Van Gerven werden aangesteld als importeurs en hebben nu al zes aan vragen lopen, want de mitd-autora- cesport is in Nederland in opmars en er bestaat zelfs een landelijke orga nisatie van mini-autoracers, de Na- mag. De zaal onder hotel Atlanta werd grondig opgeknapt. Dit is de tweede commerciële baan in Nederland en te vens de grootste. De rest zijn allemaal besloten banen voor mensen mei een dikke portemonnee, wat niet bevorder lijk is om deze sport populair te ma ken. De circuitlengte bedraagt 13,40 me ter. Het is het enige golvende circuit in Nederland, wat de sensatie van het spel aanzienlijk verhoogt. Men kan in het rechte stuk tien meter in een halve seconde halen en een goede coureur remt daarna voor de bocht af. Eén van de gebroeders Van Gerven of een assis tent zit achter het bedieningsapparaat Er zijn acht elektronische: ronrietellers. -vopr noodgevallen Is een speciale zeke ring aangebracht. Het circuit heeft niet minder dan acht rijbanen. In een hoek van de zaal kunnen de deelnemers aan een werkbank, knutse- le, indien hun raceautootjes manke- meten vertonen. Want hoewel men een autootje kan huren tegen 35 cent per kwartier, bregen vele coureurs hun eigen wagen mee. De gebroeders Van Gerven verkopen bouwpakketten van 45 tot 65. Het zelf construeren van zo'n mini-racewagen is op zichzelf voor de jongelui een belevenis. Voor een gulden per kwartier mag men meedoen. De entree is vrij. Alleen al het kijken naar deze enerverende sport is boeiend en de meeste kijkers bezwijken ten slotte voor dit animeren de schouwspel en worden coureurs. De ze racebaan zal in ieder geval heel wat jongelui van de straat houden. In - eerste instantie is dit geen damessport, maar er zullen langzamerhand gerust vrouwelijke coureurs bij komen. Ze zijn nog emotioneler bij het spel, zeg gen de gebroeders Van Gerven, voor wie alle bezoekers even welkom zijn, als ze zich maar sportief en beschaafd gedragen. Er staan ai een aantal wedstrijden in het landelijke vlak op het programma. Met de kerstdagen worden er vrije, in dividuele wedstrijden gehouden. De ini tiatiefrijke exploitanten van „Minerva" willen groepen van bedrijven en vereni gingen aantrekken en ook de bejaar den een kans geven deel te nemen aa de ieuwe sport. De „Minerva" Race baan is elke dag van 's morgens 'tien tot 's avonds elf uur geopend. Er is inmiddels opgericht de Mini Au- Van een onzer verslaggevers SCHIEDAM De 44-jarige metaal bewerker L. J. B. verleende zaterdag op een van de kruispunten van dé Bur gemeester Honnerlage Grethelaan met zijn bromfiets geen voorrang aan een personenauto. De bromfietser liep bij de botsing een haiswervelfractuur op. In zorgwekkende toestand is hij naar de Dr. Noletstichting gebracht. 9 De vierjarge Fransje C. stak za terdag ter hoogte van het benzinesta tion aan de Rotterdamsedijk plotseling de rijbaan over en werd aangereden door een bromfiets, bestuurd door de 22-jarige ambtenaar D. J. K. Het kind kwam er met èen wond aan het ach terhoofd nog goed af. De 22-jarige analist J. H. S. uit Rotterdam botste zondag met een per sonenauto op de kruising Burgemees ter Van Haarenlaan-Nieuwe Damlaan tegen een lantaarnpaal, waarna de wa gen in de berm van de weg kantelde. De bestuurder kon heelhuids uit de totaal vernielde ivagen kruipen. Hij had voor de kruising niet kunnen stoppen, was door hét rode licht gere den .en had vervolgeps, de macht over het stuur verloren. SAIGON Jachtbommenwerpers ,van de Amerikaanse luchtmacht'hebben van daag weer doelen in dé omgeving van de Noord'Vietnamese hoofdstad Hanoi aange vallen. Er zouden nu brandstofopslag plaatsen bij het vliegveld Phoec Yen ten noorden van Hanoi zijn gebombardeerd. Hier zijn tientallen Migs gestationeerd. I we» 8HS SsïSSi® van 2.90 af een prodükt de Dirk de Derdelaan. De 27-jarige S. A. uit Rotterdam die in de kooi stond, viel van een hoogte van vijf tien meter op de grond. De man is met nog onbekend letsel in het Holeyzie- kenhuis opgenomen. De recherche en arbeidsinspectie stel- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De laatste dagen probe ren rondtrekkende kooplieden met kwade praktijken, zogenaamde tuinaarde tegen woekerprijs te verkopen. Met hun bestel auto zoeken zij speciaal bejaarde mensen op, die gemakkelijk kunnen beetnemen. Aan twee oude dames van tachtig jaar hebben ze verleden week een kruiwagen met aarde verkocht voor niet minder dan vijfhonderd gulden! In Den Haag heeft de politie dezer dagen tegen dergelijke praktijken ge waarschuwd. SCHIEDAM Vrijdagmorgen is de Har0alaan, die enige tijd wegens herstel werkzaamheden gesloten is geweest, weer voor het wegverkeer opengesteld. SCHIEDAM In de Magnalia Deï- kerk zal zaterdagavond een adventsbü- eenkómst worden gehouden. De dienst wordt geleid door ds. J. N. Nammensma. Ds. D. J. Spaling zal de liturgie verzor gen. De bijeenkomst begint half tien. '-N' 'V V. -t ■•.•i-.Dy.'C' (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De auto van de 24r-jarige glazenwasser C. Spoel uit de Heemskèrkstraat is zaterdagavond vernield. Hot begon in een café aan de Bergweg, waar de man met de twin tigjarige bijrijder A. G. P. en de ne gentienjarige havenarbeider A. C. van O „waren geweest. De twee man nen mochten met Spoel in diens auto naar een café aan de 's-Gravendijk-1 wal meerijden. Omdat; zij echter brandende siga- I rëtten in de auto lieten vallen, vroeg: hij züii „gasten" uit te stappen. Hier- óp ontstond een vechtpartij, waarbij drie ruiten van de auto en een stoel sneuvelden. P. en Van O; werden gearresteerd evenals de negentienja rige J. de J., die ook van de partij, was geweest. Enkele uren laer werd de wagen Enkele urén later werd de wagVi van J, de J. in de Navanderstraat in brand gestoken. Dat was vermoe delijk het gevolg van een vechtpartij een café aan de 's-Gravendijkwal ha<& die hy tevoren met een bezoeker van gehad. Ten gevolge van deze brand spr'on geen ruit op de tweede etage eh. een bovenlicht van een slaapka mer. Als verdacht van de brandstichting zijn aangehouden de twintigjarige bakker A. P. F. en de twintigjarige G. en O. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Zondagmiddag is de tweejarige Jeroen Zwiers van de 's-Gravendijkwal op de Willem Buy- tewechstraat door een auto aangere den. Het ventje is in het Dijkzigtzie- kenhuis enkele uren later aan ernstig hersenletsel overleden. Het ongeluk gebeurde toen het jon getje zich lostrok van de hand van zijn moeder.. De bestuurder van de auto heeft het slachtoffertje met zijn ouders, naar het Dijkzigtziekenhuis gebracht. De 67-jarige Bartholomèus Haak uit de. Chr, Bennekerslaart die vrijdag avond 9 december op de Willem Ruys- ilaan werd aangereden, is zondag in het Dykzigtziekenhuis aan zijn ver wondingen bezweken. De politie ver zoekt getuigen van het ongeluk zich te willen melden (tel. 143.144 toestel 4103). ROTTERDAM Wie meent dat het aantal medewerkers aan een uitvoering van Handels Messiah" nooit te groot kan zijn, heeft zaterdagavond in de gro te zaal van „de Doelen" het tegendce. kunnen ervaren. Op het podium waren behalve het orkest ongeveer 150 sopranen en alten van de gezamenlijke Schiedamse koren opgesteld, terwijl de circa honderd te noren en bassen wegens plaatsgebrek op de gaïcrij moesten zingen. Dat mede door de grote afstand tus sen dirigent en koor, de mannensectie van dit kolossale zangapparaat onder de weinig krachtige leiding van Chris Verhoog moeilijk in de hand zou zijn te houden, bleek helaas al spoedig. Reeds in het koor „And He shall puri fy' tradén dérmate .ernstigc ontsporin gen op bij de mannen (en later ook bij de vrouwen) dat van een feitelijke mislukking van dat gedeelte kan wor den gesproken. In het tweede deel herhaalde zich iets dergelijks, zij het in wat minder ernstige mate, zodat het koor het „And with his strips" met de hakken over de sloot haalde. Van een geïnspireerde ver tolking kon toen vanzelfsprekend geen sprake meer zijn. Onder invloed van deze incidenten en door de onzekerheid bij de koorleden, die met uitzondering van die van Koninklijk Schiedams Mannenkoor „Orpheus" gewend zijn on der andere leiding te zingen, bleef het dan ook een tamelijk slappe uitvoe ring. Een uitzondering zouden we willen maken voor het „Halleluja"-koor en de beide laatste koren van het werk. Deze hadden wat meer allure, hoewel de uit werking bij een dergelijk massaal koor grootser had kunnen zijn. Het Zuid-Hollands Orkest heeft zich mder de gegeven omstandigheden kra nig geweerd en ook de continuopartij- en door Rienk Jiskoot op het clavecim- be! en Aart Smink op het orgel konden de toets der kritiek wel doorstaan. Van de solisten heeft zeker qua voordracht Eert van 't Hoff, tenor, ons het meest voldaan. Met name zong hij de aria „Thou shall break them" op overtuigende wijze. Ook de sopraan Mizzy van der Lans Bijkantoor De Rotterdammer: Lange Kerk straat 82. uitsluitend redactiezaken, tel. 2S3C64 (bg.g. 010 - 115583 en 01S08 - S61J). AgentschapJ". v. Gogh, Dr. Zamenhofstr, ,138. tel 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie boven. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poll; tie 29466 alarm brandweer E60123, alarm GG en GD 2S39280. Apotheek: Jansen, Swatnsnerdamstngel 41. telef. 264017. - SCHIEDAMZondag fs er ingebroken In de distilleerderij en wijnhandel van "e firm H C. van Waart en ni de opslagplaats van Ileinekens Briesbrouwer.j. Belde'bedrijven zijn ondergebracht aan de Pettotveg -0. Na het forceren van een deor Is men het pand binnengedrongen en heeft men in de kantoorruimten bureaus en stalen kasten opengebroken en tevens een brandkast w. Bij de firma Van Waart werd een geldkist vermist met 3500 inhoud en bu Hcinekens Bierbrouwerij een kistje met 350. vrlidair tot Bil de distillcerderii N.V. A. Daalmeyer aan de raam 13 kwam men vrijdag tot de ontdekking dat er ruit was vernield en dat vier liter jonge jenever was ont- vreeind. caballero 25 STUKS f 1.50 - EEN lAURENS PROOUKT gaf een goede vertolking van de alia ,lf God is for us", maar stelde in „I □tow that my Redeemer Iiveth" enigszins '.eieur, door te weinig warmte n haar voordracht en enkele ritmische slordigheden (een achtste en twee jestiende noten is niet hetzelfde als een ricob Op het laatste moment moest Hans v.d. Leeuw de taak overnemen van de door ziekte verhinderde bas David Hpi- lestelle. Hem kan dus niet te zwaar worden aangerekend dat hij er in de aria „Thou art gone up on high"'even uit was. Overigens heeft hij zich van zijn ondankbare taak behoorlijk gekwe ten. Het zwakke punt in het solistenkwar- l tet was de alt Wil Hamers, die haar aria's vrij kleurloos en weinig expres sief voordroeg. Door zich meer !'in te 'even zou er „met haar stem .meer te bereiken zijn. In „Since by man came death" 'tra den de solisten gezamenlijk e cappella op, hetgeen gepaard ging met lichte on zuiverheden.- Ofschoon er verscheidene te "waarde ren momenten waren, is de uitvoering helaas niet geworden wat hèt had kun nen zijn. - De Doelenzaal was geheel 'uitver kocht. W.P. VERHEUL (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Zondagmiddag heeft de politie zonder geweld 'een demonstratie van het comité „Zelfbe schikking en Vrede voor Vietnam" onmogelijk gemaakt. De politie deelt mee dat zij van tevoren op de hoogte was gebracht van de demonstratie, maar dat men principieel geen goed keuring wenste te vragen. Tussen drie uur en half vier waren volgens de politie een honderd jeugdi gen op het Stadhuisplein aanwezig. Na dat de politie de demonstranten had gezegd dat de demonstratie niét mocht doorgaan omdat de vergunning ont brak, verspreidden de jongelui zich. Enkele tientallen liepen later in groepsverband in de richting van- het Amerikaanse consulaat. De - politie- hield de jongens en meisjes tegen. Om vier uur, aldus de politie, kwamen met de Doelen aan de Karei Door straat een groep die spandoeken mee voerde. Hierop werden dertig mensem ge arresteerd en naar het hoofdbureau gebracht. Onder hen was een vrouw met haar driejarig zoontje en een,der tienjarig meisje. De vrouw stond erop by de arrestan ten te worden gerekend. De minderjarigen werden door de ouders afgehaald. De meerderjarigen konden op eigen gelegenheid verdwij nen. Er werd geen proces verbaal Ta-, gemaakt. Later op de middag, alc de politie, trok nog een aantal jonge ren naar het Amerikaanse consulaat, waar de politie hen tot doorlopen ver-! maande. Da arana werd gevolg gege ven. Het geheel had een rustig ver loop. Uit van 50 jaar geleden De Rormeensehe petralëumbronnen. Herlijn. 18 December. Over de Roe. meennr.lie pclroleiimbronnen verluid»: Een deel der technische inrichtingen moer vernield zijn, toch kan men. er rekenen dut het hoor- en ratOncerbcdtjjf dadelijk in grooien omvang kan worden' hervat en binnen korten lijd aanzienlijk uitgebreid zal kunnen worden. De be volking der olievelden die In het bedrijf, ervaren is, loont zicli' vólkomen' bereid om te werken, 'f:.-: ','t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1