OKTAANDELTAWEG Superbenzine Benzine 43.9 Kvoor snel Maakt Uw avonden gezellig :jüH 'ppBgBfc^^'jl zomer keuning BEDREIGING MET MES IN SLAAPKAMER I 1 Blinde man te water geraakt c BÉpiZlïiÉlM GOEDKOPER GEISER- REPARATEUR HERSTELLEN VAN GEBROKEN RUITEN 9 FA. F. J. KLOET ZN HET WAPEN VAN RUSSEN VAN DER BEEK GEZELLIGHEID IN HUIS 1 vrouwelijke kracht 24 en 31 dec. a.s. J GESLOTEN „Verminderd toereken <aaO m fc Wacht niet langer. X wk. if mm KORTE HOOGSTRAAT 15 I VLAARDINGEN N PASFOTO'S DHA'S J N3JLVaVdd VSlHd LICHT IN HET DONKER KNMTP-leden maakten weer kerststukjes m pipMnHnnnHWMMB $$$0i 'rt fRUI X-v^'M. 2'A VRIJDAG7 23 DECEMBER teg ÉS? fefe' mi :f Wk» ft ..b X-. T 7' M- r WsMF^MêÊM^Vj Schiedamseweg 41 - Vlaardingen tel. 018 98 87 44 5 lijnen) Ook in Winkelcentrum Van Hogendorptaan 33 tet.i01898) 49 96 r—Speciaalzaak voor stijlvolle sfeerverlichting —b Korte Hoogstraat 15 - tel. 37 14I Bij de gemeentelijke energie- en waterleidingbedrijven is plaats voor een GEMEENTE VLAARDiNGEN Het bezit van het dipioma L.T.S.-bankwerken is vereist. Salaris tot 616,37 per maand. Soil, binnen 10 dagen na het verschijnen van.dit blad in te zenden aan de afd. personeelszaken, stadhuis, Vlaardingen. schildersbedrijf 2e Maasbosstraat 80 - Tel, 3276 - Vlaardingen KAMER BILJARTS VOETBALSPELLEN 8 SJOELBAKKEN T.T. TAFELS RING5PELLEN TREKTAFELS ENZ. Waalstraat 12 bij het stadhuis Vlaardingen - Tel. 342257 Binnensingel 105 tel. (34)240$ Vlaardingen WONINGTEXTIEL BEDDEN en MEUBELEN 2 Vooral in 'deze donkere winter- maanden heeft elk gezin nóg meer •g behoefte aan "S Laat daarom BOOGAARD uw huis -ft tot uw „thuis" maken, met t Gezellig flonkerende lampen Leuke sfeervolle wandspiegels Salon- en bijzettafels met marmeren blad -a - ook LEUK OM TE GEVEN ft "HEERLIJK OM TE KRIJGEN ft Overleg eens met on2e deskundige 2 medewerkster, Mevrouw Bos. ft Zij zal U graag de met zorg samen- ft gestelde collectie in onze speciaal- zaak tonen. Héél graag zelfs i D KÉNT HET ADRES: 5 DE BURGEMEESTER VAN VLAARDINGEN yen| mevrouw HEUSDENS zullen ter gèlegenheidl van de JAARWISSELING recipiëren ten stad^f huize op maandag 2 januari 1967 van 20.00-J 21.00 uur. -X- XP m GEMEENTE SCHIEDAM In het GEMEENTE ZIEKENHUIS t« SCHIEDAM kan worden geplaatst een De Chr. Openbare leeszaal en bibliotheek Schiedamseweg 24 Vlaardingen zal op om 4 uur zjjn GEMEENTE SCHIEDAM GEMEENTE SCHIEDAM Os. A. C. O. van don Bosch die door zijn TV-dagölutön- gen, reeds velen tot steun is geweest, schreef hst prachtigeboek)* Bemoedigende woorden over het Licht dot ds meeat ver warrende en duister» situaties doordringt f Z90 (Van een onzer verslaggeefsters). ROTTERDAM Verminderd, zo niet sterk verminderd toerekeningsvat baar. Dat was de conclusie van een psychiatrisch rapport over de negen tienjarige bijrijder P. J. L. uit Rozen burg, die' donderdagmiddag, voor de rechtbank verscheen. Daarom verbond de officier van justitie, mr. A. Nlessen, ook aan zijn cis (twaalf maanden ge vangenisstraf met aftrek, vier.daarvap voorwaardelijk en drie jaar proeftijd) de voorwaarde dat L. zich tijdelijk zou laten opnemen In een psychlatrisofae in richting. L. had op 2 juni in Rozenburg, na dat jüj. anderhalve-fles wijn naar bin nen had gegoten, een weduwe die te genover hem woonde bedreigd en mishandeld. Hijwas, „helemaal van de kaart", zoals hij zélf toegaf, bij de weduwe via een, adhterdeur naar bin nengegaan, was de slaapkamer in geweest en had de vrouw, in bed,zien liggen. Hij was naar. haar toegegaan, had haar keed dichtgeknepen, zodat ze bijna geen adem meer kon krij gen, en had haar vervolgehs op het hoofd en de ogen geslagen. Toen de vrouw had gezegd: „Laat me los, Ik ben zo moe", had hij tegen haar gezegd: „Kleed je uit" en „Als je je niet uitkleedt sla Ik je hartstikke dood". Daarbij hield hij een dolkmes voor haar. Daar de vrouw niet reageer de was L. langzaam opgestaan en was weggelopen. L. kon zich de gebeurtenissen niet meer zo goed herinneren, hij 'wist al leen nog dat M] naar binnen'was ge gaan. in het huis. „Ik geloof niet dat er hier sprake ds van enige opzet om zich niets meer te herinneren", aldus mr. Niessen; „En Ik geloof ook niet dat dit gezien moet worden als een poging tot doodslag of zware mishandeling. Be dreiging met d&odslag of zware mishan- ROTTERDAMDe 26-jarige blinde muziekstudent G. J. E. uit Barendrecht •is donderdagmiddag in het water van •het Hang gelopen. Zwemmend' bereikte hij de wal weer, waar omstanders hem •op .vt drpge hielpen. De'man is voor onderzoek naar het 'Dijkzigtziekenhuis gebracht Twee havenarbeiders zijngistermid dag bij een arbeidsongeval gewond ge raakt. Eén van hen,, de dertigjarige C Kuif uit Lopik, liep een hersenschud ding op, de ander, de 23-jarige Th. L. Reuvers uit Schoonhoven brak een voet. Het ongeluk gebeurde toen krat uit een hijs doorzwiepte. een deling, daar zou Ik het op willen hou- den. Bovendien heb ik niet ae. indruk dat het .mes uit de leren schede, is ge-., weest, want de vrouw heeft een kartel rand gevoeld, en die Is op het nies niet. aanwezig". Mr. Niessen vond een zo snel moge-:, lijke plaatsing in een inrichting noodza-V kelijkvoorL. De raadsman van L., Jhr. mr. A. E. Stoop, vond de zaak een „duidelijk kli-v nisoh geval". Hij zag graag dat een drankverbod (zoals dat ook in een rap-j; port stond) zou kunnen worden doorge voerd, want onder invloed van alcohol was L. zichzelf niet meer meester. Re e verdachte mocht volgens hem boven dien niet de dupe ervan worden dat - officiële instanties niet tijdig genoeg konden Ingrijpen (een geschikte inrich-,- ting is nog niet gevonden) en vroeg daarom een straf, gelijk aan het voorar rest. L. zelf voerde aan dat hij, na rij» behandeling, graag weer zou gaan va ren, „onder leiding van een strenge ka- pltein". En op zijn mededeling dat bij „blij was dat het niet zover gekomtn ls, dat de vrouw de dupe ls geworden" reageerde de president van de recht-'; bank, mr.'Jolles, met: „Heel keurig, dat je dat zegt". Over veertien dagen lalj de rechtbank uitspraak doen. "i? sa mi! ia vc* we zal hoi vit I pis gel Ra- l hal hel zal net Er OE zor na; I (av een onzer verslaggevers) :>W§ SCHIEDAM Een aantal damesle^ den van de Koninklijke Nederlandse^ Maatschappij voor Tuinbouw en Plant-;? kunde kwam donderdagavond in - het/.- gebouw Irene bij elkaar om onder vak-., kundige leiding van de tweede voorzit- ter, bloemist J. Krabbendam, fleurige: en aantrekkelijke kerststukjes te ma- ken. Op de onlangs gehouden ledenvérga- dering werd tot eerste voorzitter geko-'- zen de heer J. A. Overzet, chef van de j afdeling Plantsoenen van Gemeente Werken., De eerste penningmeester»,3 mej iff rouw Nlemahtsverdriet, werd op-;ï gevolgd door de heer Kemper. Hét.4; bestuurslid G. J. de Kooter, wav.na/! vier jaar zijn functie te hebben waarge- j nomen, periodiek aftredend. "V; Op 11 januari is er weer een leden-; vergadering. De heer Krabbendam zal dan officieel de voorzittershamer ne»- ieggen. Op deze vergadering zal dé heer J. Kortlandt uit Vlaardingen een causerie met geluidsband houden;.ov®| vogels, -insecten, vlinders en wilde pian;f ten'.' Op 15 februari spreekt de h«sr^, Oortgrijs uit Den 'Haag óver bloemriW^l kuiist. Tevens zal hij demonstratiès-"ga-.| ven. Op 22 maart is er een grote gandabijèenkomst in hét gebouw^p*?; Rank in Kethel. De nieuwe voor^ttct.: de heer Overzet houdt dan een lézinSj over het onderhoud van kleine tuinenyj -•vw-rv-J-Xi'-u-ijvv'i%^* P$&&# MCKjxi-*:v-. •■'-;■• v^DR^lïO I^1 'KKTIA1WMT,T?;r>* £*>"':.*x£Hv>r v.>:-. X»'"rV affiSiffi -i--i "i~V. r;.:-* -1^* V' -V ■.•».-*<• .- -v ':- J :.t>''\ V.'i.i Vr-*;>* -:*.V* X-'.'-i V-. '.?•£- :~V vX X* "if A- L- V- r - - r "r* ife iG^r^tVi .DeÓmroepen bieden U rond Kerstmis en Nieuwjaar een serie uitzendingen waarin alle, maar clan ook alie programmamoge iijkheden zijn.toegespitst. Dé meest feestelijke Inleiding tot hét Jarenlange plezier van een: nieuw.toestel uit ons,omvangrijke assortiment Besfuit.nu tot het kopen van een nieuwe radio of TV—. en U geniet direkt al van die fantastische decembermaond-programma's. ft. y*** GRUNDIG radio RF125 Scao'dlnsvitche vormgeving en Gnifldig- ootvsngstperfectie een combinatie o» hoger niveau i» niet denkbato. DeGrundig is bovendien beroemd om zijn ongeive- ngaide volheid ven idtck. Cettlogu^rijs 328.- Boogurd decemberprljs GRUNDIG bandrecorder-TK140 Vlersporentechniek s bandbespsrend en voorvaarde voor vele trucagemogeltjk" heden. Bewaar de programma's die U later ndg eens horen wilt! Catalogusprijs 419." Boogaard decemberptlji Compleet met alle toebehoren. GRUNDIG televisie T 5000 "Export" GRUNDIG kwaliteit is bedrijfszekerheid. Ongeëvenaarde harmonie, van beeld en geluld, en ontvangst van Slle bereikbare zenders Catalogusprijs 898.- Boogaard decemberprljr boogaard VOOR AL UW WONINGINRICHTING Nliiwtlun 3 - T*t. 8793 Toonzitl WtK Nl.uwland 97 VLAARDINGEN •tt ■ft ft ft 'V' ft ft - mjmjm VEERPLEIN 29 - TEL: 2128 - VLAARDINGEN PASSAGE 12 - TEL: 262924 - SCHIED. KINO voor de bediening van de boek houdmachine en bijkomende werk zaamheden. Enige boekhoudkundige kennh strekt tot aanbeveling. -■; /'v-' Salaris volgens de gémeentèlijke regeling (6% vakantietoeslag). Sollicitaties1te richten aan de Geneesheer- directeur. .,yv;7\.' 71 téi SLUITINGSTIJDcN GEMEENTELIJKE DIENSTEN G«m. Openbar* Ucixtd ■n 8iblieth**ki De Openbare Leeszaal eh Bibliotheek aan de Lange Kaven 131. alsmede het till a al aan de Leliestraat 10 zijn op de zaterdagen It en 31 december 19e» om 15 uur ge sloten. Gem. Vervoer-, Reinigingt en Onlimettlngidianiti Op Tweede Kerstdag wordt geen huls- en bedrljfsvutl opgehaald. Stedelijk Muteum: Tijdens de Kerstdagen ls het Stedelijk Museum alleen ge opend van 12.30 uur -17.00 uur. Op OudXHgndag alleen van lü.ot) uur - 12.00 uur. Op Nieuwjaarsdag ls het Museum de gehele dag ge sloten. Schiedam. 21 december 196». Aanstaande zaterdagmiddag, U december en zaterdag, 31 de cember (gehele dag) zal het Voorlichtingscentrum- voor de AARDGAS-ombouw gesloten zijn. i Schiedam. 22 december-1960. HoofdstuMcost HoodvsrtkJittwf in ords? - Hst grote waarom - Een Behaam voi pQn aw soa koperen hamei - Een verwar rend# vijand Hst problssm van de wet - Waarom ie hst In da kerk niet maar „de Immal o» aarde"? EEN HOOGTEZON-BOEKJE VeStrijmwr Md» XnUwida vttfonlngtm J it j»a se Ji ll! fat du hu se sa gei aai jaa vo< 'I tég m uit hel ka

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1