Veel belangstelling bij Leger-kerstfeesten Duizend scholieren in zwemtoernooi Medici richten stichting op: Me Engelse jongens vermoord Tien beren en elftal honden (z)onderdak „Dat gaf een hele hoop poespas Demonstraties Vietnam zeer rustig verlopen i'jÈotUTflunnner Veel deelnemers aan Judotornooi Veel vogels uit volière gestolen Vroegdienst in Passage Theater Scooterdief na klopjacht in cel Inbrekers sloegen; hun slagèn Twee dagen in Sportfondsenbad Honderd radio's gestolen van haventerrein Vastende betogers voor Hilton Hip A. Vermei] commissaris Vuurwerk in beslag INTERIEUR nr. ROTTERDAMMER DINSDAG 27 DECEMBER 1966, MODERNE MAN Fortei heeft een geheel eigen stijl »oor de moderne min, die wee! wit hij wil, Auto contra scooter op Europaweg Showroom Cooisingei bijHofpiein j Jeugdsamenkomsl Drak zijn neen Nieuwjaarsinstuif voor padvinders Jaarverslag '65 van Alg. Ziekenfonds Expositie gouaches in <.Puiit Fier" Meueba-Dc sleutels werd opgericht „Raad van beheer" museum vergadert R<S?fE&nl p (Van onze correspondent) I MAASSLUIS Aan het kersttor- rool dat zaterdag in de Sportschool Henneveld werd gehouden, namen 206 t judoka's deel. Zijkwamen uit 'j Maassluis, Hoek van Holland, Rozen- burg, maar er was ook een grote deel- lej. njuje uit de nieuwe wijk a*. Maassluis-West. Alle records werden d, gebroken. Het vorig jaar waren er 165 judoka's, drie jaar geleden slechts 64. b. |n tegenstelling tot vorige jaren werd nil zewerkt in gewichtsklassen. UW UITSLAGEN: U de klasse tot en met 25 kg (40 aor ieêlnemers), werd Jan Liefoort van Ro ta tenburg eerste. In de finale versloeg ids lij Wim van Ballen uit Maassluis, die rfc sn goede tweede werd. De derde prijs tt ging naar J. Kleywegt, Maassluis en W. ,st slotboom, Rozenburg. Tot en met 30 kg (43 deelnemers): 1. ot, i carstens, Maasluis, 2. L. Segers, |jlaassluis, 3. L. Uyel, Hoek van Hol landen A. Planken, Maassluis. in de klasse tot en met 35 kg waren 13 deelnemers. Peter Mijk, Maassluis, grerde de prestatie om ais eerste te ledigen. Tweede werd Eddy Bos- rtaardt uit Hoek van Holland, derde Oosthof, Rozenburg en Kees Meijers, iaassluis. Van 36 tot en met 42 kg (29 leelnemers): 1. Rudy van Gent, Itaassluis, 2. J. Bals en 3. A. Boer bei- jen uit Maassluis. Van 51 tot en met 60 kg (12 deelne mers): 1- J- fte Graaff, Hoek van Hol- md, 2. C. Bouma, Hoek van Holland, L H. Booister, Maassluis en H. Vessels, ioek van Holland, 61 kg en zwaarder 6 deelnemers): 1. M. Lieneman, 2. L. loerman, beiden Maassluis. i pagina Korte Hoogstraat 11 a Tel. 6131, VtULfltbigen (Van onze correspondent) ROZENBURG Ten nadele van een vogelkweker is in de nacht van zater dag op zondag een zestiental tropische vogels en kanaries verdwenen uit een volière aan de DeRuiterstraat. Na verbreking van het slot had de dader vrij spel, want de bewoners wa ren afwezig. Hoewel de eigenaar zijn beste vogels binnenshuis had, betekent deze diefstal voor hem behalve finan ciële 'strop ook een verlies bij het op bouwen van een stam goede kanaries. des Heils meegemaakt Als gasten wa ren aanwezig mevrouw Sleegers, die de grotere kinderen een ^erhaal vertelde en zuster L. Hennekes, die een vertel ling had voor de kleineren. De beat- groep „The Salvation Beats" en het jeugdmuziekkorps verleenden hun mede werking. De leider van het jeugdwerk.van het Leger des Heils in Nederland, briga dier H. J. Hofman, woonde met zijn echtgenote de Kerstfeesten bij. Er was een record-opkomst van zondagsschöol- kinderen, van wie de kern aanzienlijk is vergroot Na deze Kerstfeesten is er nog een jaarsluiting met de jeugdleiders onder leiding van brigadier Hofman. Op 1 ja nuari zullen jongens en meisjes, die trouw, de zondagsscholen hebben be zócht, een boek als beloning ontvangen. (Van een medewerker) SCHIEDAM Ook dit jaar heeft de Kerstvroegdienst die het Leger des Heils ieder jaar op Eerste Kerstdag 's morgens om zes uur in het Passage Theater houdt, grote belangstelling ge had. Onder leiding van de heer A. Bij- ioo bracht het muziekkorps van het Le ger enkele nummers ten gehore, die werden afgewisseld met samenzang en koorzang. Daarna voerden ongeveer der tig dames en heren een kerstspel op. De heer H. Hennekes sprak een kort woord en de secretaresse van het korps te Schiedam, mejuffrouw J. Boele, leg de een getuigenis af. Het kerstspet van de heer en mevrouw K. Vos had dezeifd decors als vorig jaar, maar gedeelte lijk een andere inhoud. Het her begon met het zingen van „Zend ons die Heiland", waarna het engelenkoor het „Ere.zij God" zong. Met het „Komt allen tesamen" is het spel besloten. Majoor C. C. Gerstel zet in zijn slot woord dat God géén boemand is, tnaar een Heilig God, voor wie in ieders hart plaats moet zijn. Met het „Ere zij God" besloot men de indrukwekkende dienst Tijdens de kerstdagen sloegen die ven hun slag in een complex huizen in aanbouw aan de Laan van Nieuwblan- kenburg. Er' werd een partij van enige honderden meters koperen leiding ont vreemd. (Van onze correspondent) ROZENBURG Vroeg in de morgen van de. Tweede Kerstdag wilde J. K. uit Rotterdam met zijn auto op de Eu ropaweg linksaf slaan naar de North Sea Ferries. In de mening verkerende dat hij op een weg met gescheiden rij banen reed, sorteerde hij uiterst links voor. Uit tegenovergestelde richting na derde een driewielscooter bestuurd door S. C. uit Postvoome, die op deze manoeuvre niet had gerekend. Er ontstond een ernstige botsing, die beide voertuigen zwaar beschadigde. Mevrouw C. die achter haar man zat, klaagde over pijn in de borst en de heer C. had een ontwrichte schouder. Na behandeling in een ziekenhuis wer den zij naar huis vervoerd. -SCHIEDAM Na een ferme klop jacht is de politie er vrijdagnacht in geslaagd, de 21-jarige Engelsman D. W. A., derde stuurman van het in de Wll- helmlnahaven liggende ms. Saldana, in te sluiten. Hij werd ontdekt toen hij op de Koemarkt argwaan wekte terwijl hij een scooter stond te starten en de vlucht nam toen hij politie zag. Via de portofoon waarschuwden poli tiemannen vanuit een surveillancewa gen hun collega's in de omgeving. In dé Lange Kerkstraat liep de hijgende Engelsman de politie in de armen. Later bleek dat hij de aan het Ru bensplein geparkeerde scooter van de beer H. T. had gestolen en deze op de Nieuwe Haven onbeheerd had achterge laten. Toen hij op de Koemarkt een tweede scooter aan de gang probeerde te krijgen, werd hij gesnapt. TELEFUNKEN radio "GAVOTTE" Afro.: 62117 r 19 cm. SCHIEDAM Door inklimming van een niet afgesloten bovenlicht verschaften onbevoegden 21'ch zondag nacht toegang tot de bibliotheek en tijdsehrifterihandel van dé- 27-jarige A. C. de V.'aan de Rotterdamsodjjk 74. Zij namen honderd 'gulden uit-de geldla mee. Drie diepvriéskonijnen .werden zondagnacht uit de -grceritenzaakvan mevrouw J. E. G. I-S. aan de Béijer- landsestraat ontvreemd. Men was aan de achterzijde van 'het pand over de schutting geklommen -en had. daarna de deur opengerukt. Dè Turkse fabrieksarbeider A. O. van het woonschip Rotterdam dat aan de Buitenhaven weg ligt, miste vrijdagavond een-bedrag van ,350 uit zijn portefeuille. Hij-had 's mid dags met vijfhonderd', gulden op zak inkopen, in de binnenstad, gedaanten ondermeer .een. bezoek aan de week markt ophef Bróersveld gebracht Bij het boodschappendoen had men' de man wèerschijniijk het 'geld' ohtfut- Als voor deze prima radio 378 gulden betaalt, la dat redelijk, Het 1» de officiële prijs en hij Is het wSIrd. Boogaard Importeert hem échter zfclf en kan hem leveren voor mèt de bekende Boogaard service en garantie. De prachtige tintda elgontijdw vormgeving, bet blank geSloxeorde metalen front en het geheel gut rans isloriscerdo mechanisme maken deze radio tot een toestel om Jaloers op te zijn Catalogusprijs 378. Ruim vijfhonderd kinderen, verdeeld over drie groepen, hebben de kerst feesten voor de jeugd van het Leger SCHIEDAM De achtjarige Mar cel van Soest werd maandag, toen hij met zijn fiets de kruising Meeuwen- singel en Zwaluwenlaan overstak, aangereden door eer. personenauto, bestuurd door de 50-jarige fabrikant W. A. P. De jongeman viel en brak zijn linkerbeen. De GGD heeft hèm naar het Gemeenteziekenhuis ge bracht. De 20-jarige Spaanse arbeider A. T. G. uit Vlaardingen brak zondag middag op de speelplaats aan de Alei- dastraat zijn rechterpols toen hij met enige vrienden aan het spelen was. De man werd in de Dr. Noletstichting opgenomen. VLAAF.DINGEN Leden van de NPV, district „Beneden Maas" kunnen Nieuwjaarsdag terecht in de so ciëteitszaal van het clubhuis „De Ha ven". Van drie tot vijf uur 's middags houdt de Deltastam daar een nieuw jaarsinstuif. In het kader van de samenwerking met het Nederlands padvindsters gilde worden ook de leidsters van het district Zuid-Holland Zuid uitgenodigd. De instuif wordt gehouden: in burger kleding. z (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Donderdag en vrijdag rardt in het Sportfondsenbad een cbooizwemontmoeting gehouden, waar- ra 44 scholen met 990 leerlingen zul- deelnemen. Dit betekent dat in- iosief de estafette-ontmoetingen 1395 ml 25 meter zal worden gezwommen. Alle leerlingen ontvangen een «scheiden herinnering aan deze schciol- «remontmoeting. Ertra prijzen zijn «schikbaar voor zowel de meisjes en e jongens, die aan de individuele num- iers deelnemen. Voor eik van de in staal vier estafette-onderdelen zijn 4e prijzen. Bovendien is er voor de este estafette-ploeg van elk onderdeel er. wisselbeker. In verband met het toegenomen aan- 1 deelnemers is het programma voor «individuele zwemontmoetingen zo in- edeeïd, dat de leerlingen van een zelf- e school of 's morgens of 's middags idlen zwemmen. Het zogenaamde over- itijven wordt hiermede voorkomen. De prijsuitreiking zal, voor zowel de winnaars van de individuele nummers, als voor die van de estafette, vrijdag morgen omstreeks kwart over elf geschieden, - - (Van onze correspondent) MAASSLUIS Onlangs is hét jaar verslag van het Algemeen Ziekenfonds „Maassluis" over 1965 verschenen. Het aantal wettelijk verzekerden nam toe met 453 tot totaal 12133. Het aantal vrijwillig verzekerden liep daarentegen terug van 2728 naar 2534. Het aantal verzekerden in het aanvullende fonds ging met 226 vooruit, namelijk van 14123 naar 14349. Gedurende 1965 werden 1124 pa tiënten, wettelijk en vrijwillig verzeker den, in een ziekenhuis opgenomen. Het aantal verpleegdagen bedroeg 21091, hetgeen in vergelijking met 1964 een toename betekent van 989 dagen. De totale verpleegkosten van wette lijk verzekerden bedroeg 673,740. van vrijwillig verzekerden 128.595 en van aanvullend verzekerden 1339. Het aantal verwijzingen naar een speci alist gaf een toename te zien van 4728 tot 4892. In 1965 werden totaal 1094 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen met een aantal verpleegdagen van 21300. BOTTERDAM Van een terrein aan de Merwehavenzijn .honderd Philips- radio «gestolen en een doos met radio- onderdelen ter waarde van ƒ22.000. De radios moesten ^worden verscheept. Dankzij, de activiteiten van een macht waker kon de politie de 26-jarige ma troos J. -N. arresteren, die maandagavond b'l een-verffabriek aiaa de Vierhaven- straat had ingebrokenén de brandkast had geforceerd. Vrijdagavond is ingebroken in dé elek- taciteitszaak van Vatt Embden aan' de Zwart Janstraat. Uit ecu brandkast ver- dween-een portefeuille met zesduizend gulden. Eveneens in dié Straat werden bij de tabakswinkel vair Van Steeden zeventig boxen sigaretten gestolen. Zowel bjj de firma" Loos én Co. aan de Waalhaven als bi} de N.V; v/h Dltmar's Import aan de Schiestraat werd ingebro ken en egn grote, ravage aangericht zon der dat iets werd gestolen.: - j Bij eén inbraak in café. „De Kléine Soos aan de Vijverholstraat is een siga rettenautomaat opengebroken én zTin sigaretten ter waarde van 170 gestolen. Uit een kast wordt 25 vermist. .Uit een opengebroken muziekautomaat verdween ƒ180. Goudsesingel 221 Rotterdam te!.116673-123082 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Gelijk met de ope ning vari de tentoonstelling van de Ne derlandse Zondagsschilders vrijdag avond in het Stedelijk Museum opende burgemeester H. Roelfsema in Galarie Punt Vier aan de Rotterdamsedijk de expositie van gouaches, litho's en teke ningen van Martin Tissing. De be langstelling was bijzonder groot. De burgemeester had als uit gangspunt van zijn openingstoespraak gekozen het gevleugelde woord van de Franse wijsgeer Maritain, „Penser par les mains" (Denken met de handen). Hij zwaaide de eigenaar van Punt Vier, de heer C. van der Veer. lof toe voor wat hij op kunstzinnig gebied in Schiedam tot stand heeft gebracht. ROTTERDAM De directies van de Meel fabrieken der Nederlandsche Bakkerij te Rotterdam en de N.V. Meelfabriek De Sleu tels te Lelden delen mee, dat is opgericht de VOF Verkoopmaatschappij Menebs/'SIeutels, die gevestigd is te Rotterdam. Deze firm;:, waarvan beide eerder genoem de ondernemingen de vennoten zijn, zal als entge verkoopster gaan optreden van de door deze meelfabrieken voor verbruik in Nederland geproduceerde bloem, hardgries en het meel. Tevens zal de verkoop maatschappij de verkoop van alle molenbij- poodukten van Meneba en De Sleuteis gaan verzorgen. In de nieuwe maatschappij is mr. F. Mar tin benoemd tot directeur, terwijl de heren G. Vellenga en J. Kortland als adjuact-direc- teur/aigemeen werkooieider resp. plaatsver vangend verkoopleider optreden. (Van onze correspondent) MAASSLUIS Donderdagavond komt de raad van beheer van het Ge meentemuseum, in het raadhuis, aan de Hoogstraat, in openbare vergadering bijeen. De agenda vermeldt o.a. mededelin gen inzake officiële overdracht van het pand Zuiddijk 16 door het gemeente bestuur aan de raad van beheer, voorstel tot vaststelling van "de „Rege ling betreffende het beheer van geschiedkundige- en/of kunstvoorwer pen, regeling van de tijden van openstelling van het Gemeentemuseum voor het publiek, vaststelling van tarie ven en wijziging van de begroting over de periode van april tot en met decem ber 1966. HOMEWOOD De Engelse politie heeft gisteren in de bossen in de buurt van Homewood, in "de omgeving van Birmingham, de lyken gevonden van ae 15-jarige Vaughan Murphy, zijn broer Steve (13) en Will Binzel (13). In verband met de moord heeft de politie de buurman van de twee broers gearresteerd. Het is de 25-jarige David McCarter. De jongens waren voor het laatst gezien op Kerstavond toen zy voor-- raden gingen inslaan voor een kam- peertocht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Hen beren en een „voetbalelftal" honden, inclusief een „scheidsrechter", van het Russische staatscircus .zijn vanmorgen met een vorkheftruck op drie vrachtwagens ge laden. Dit gebeurde in Kethel te Schie dam. warn de dieren sinds vorige week donderdag in een schuur aan de Groe- neweg gastvrijheid hebben genoten. Vanmiddag zijn de beesten in de Russische vrachtvaarder Bratsk in de Waalhaven overgeladen met bestem ming Leningrad. Het merkwaardige transport door Schiedam en Rotterdam was het einde van een circusachtige vertoning, waar in de dieren ditmaal de rol van slacht offers speelden. .N.V. Pakhuismeeste- ren, die het vervoer van de beren en honden regelt, kreeg vorige week een telexbericht dat tien beren, elf bull dogs en een keffer in de Prinses Bea- trixhaven zouden aankomen. SCHIEDAM Ondertrouwd: C de Groot 28 en A M Peek 22; L Kik 22 en W M v d Velden 20; P de Lange 56 en G F M Walt- man 36; J H F v d Meer 28 en C A M Looman 22; A A NSerop 21 en C Ouwens 22: H Rlsseeuw 21 en F Sehoester 20; T IV P van Slobbe 23 en C Schiller 22; C van Vliet 22 en J E Jaeger 19. Getrouwd: J H NoHes, 47 en M Paul 41; J J v d Knaap 25 en M Nüsse 24; J L A Wolffers 32 en R H J v d Ham 23; H A Post, 28 en F Oranje. 11: H Schouwenburg 25 en M J W de Wit 22; C L Bom 54 en J A Jurgens 36: W L M Kuipers, 35 en M M A v d Berg 28; A C J Corveleljn 19 en J H S Springer 19; W A v Druten 24 en A v d Ploeg 24; M J G Hollander, 20 en E J M W de Jong 20; T F W Helstek 24 en H A Blerhoff 22; A J F Roosloot 23 en G Otten 21; J C M Pre in 22 en L G v <3 Anker 19; B A Schmidt 25 en I Koot 23; J Voögt 20 en J M Löke 19: K Daraen. 22 en C P v Leeuwen 22; M V Hoffe 23 en E Verhagen 22; H W den Haring 24 en L de Leeuw 24; J T den Brinker. 25 en A M S Ronteltap 19: H M J Meijer, 26 en E M D G Zwanenburg, 26; J J v Oevelen 23 en M H Plomp 20; J Quantel 24 en C Woenmeijor 26; J de Zwart 30 en E M Biiloo 22, Geboren: Paulus RLAzvJJvd IJssel en A M L Hosrnan; Ericus F 2W F A Baart- mans en M J M Spaans; Jannetta VV dv.G J Staal en G J Timmer; Edward R zv T J v Minnen en F Verweij; Esther <tv H J v Dam en G M C Biesheuvel; Yvonne R M Dv A van Setten en G M J van Berkel; Felix P R zv P H de Koster en M F A Saez. Overleden: J van Dulvendijk 74: P J van Deventer, 69. (Van een onzer Hoofdinspecteur Al- bert Vermey (42) is per 1 januari benoemd tot commissaris van politie. De heer Vér- meij kwam in novem ber 1945 ais adjunct- inspecteur bii de Rot terdamse politie. Hij heeft diverse af delingen doorlopen, zowel bij de recher che ais de geünifor meerde diensten. In 1962 werd hij hoofd inspecteur en tevens chef van de recher che-afdeling bureau Oostervantstraat. Op het ogenblik i shij chef van de re cherche aan het hoofdbureau. Er is momenteel één commissarissenpost va- kant. Dat is die van hoofd recherche- afdelingen nadat commissaris W. J. v. d. Kroelt was benoemd tot chef kinder- en zedenpolitie. Welke taak de heer Vermeij krijgt is nog niet bekend. (Van eèn onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dit weekeinde heeft de politie van diverse jongens vuurwerk in beslag genomen dat zij op de Meent en op de Cooisingei lieten ontploffen. Een van hen had 35 rotjes bij zich. Op de Binnenban te Hoogvliet wer den verder bij een winkelier elf alarm pistolen en doosjes met patronen in beslag genomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1