Kasgeldmaximum weer verhogen Eerste raadsvergadering boeiend 1967 weinig VLAER&KOL AI in de tijd van Newton... Men noemde ons glazeniers boogaard Bus stremde verkeer NIEUWJAARSRECEPTIE X SERVICE eo van ïenand DE i If Jan wegens opruiing jeugd gearresteerd Slapende autodief gearresteerd Drainage van groenstrook Elementumhuizen Gratis grond van gemeeente voor verkiezingsborrden ..en dacht aan glas-indood ruitjes maken Jaarvergadering van oudstrijders Kerstverkoop redelijk goed Vrouw alarmeert Snelliusbuurt „IJzeren hond*' reed jongetje klem •U965 as li! rottebdammer Spannend toernooi van „Hollandiaaiv' Ruim 200 scholieren doen mee aan tafeltennistoemooi Kampioenschap VDV 2 niet uitgesloten Wij vinden bet leuk, goedkoper te zijn dan een ander! Drainage Uw rekening draagt een naam bij Vlaer Kol Seliiedamseweg 41 «Vlaardingen IIIEDAM en dinsdag V\R»IXGE.\ en dagelijks Schiedam De Burgemeester van Schiedam eri Mevrouw M. A. Roeifsema-Poelstra zullen op maartdag, 2 januari a.s., van 20.00 uur tot 21 uur 30 in de Aula van het Stedelijk Museum recipiëren. Kind in vijver EHBO haalde zieke van kustvaarder A, MAASSLUIS Ongeveer vijftig jon- ,m hebbers vorige week op de Markt inleidine gegeven tot ongeregeldhe- L ge ontstaken rotjes, gooiden een Jate van bet politiebureau stuk en sten een band van een politiewagen igglopcrL 'ïte politie kwam tot de conclusie dat 49.jarige B.A. uit Maassluis de jon- M tot deze en andere strafbare fei- bad opgeruid. Vrijdagavond erscheen hij weer op de Markt en öditie opnieuw de jongeren te be hoeden. jjjj is aangehouden en m verzekerde swaring gesteld wegens opruiing. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De Icekse politie heeft de 28-jarige J. v. uit Botterdam aangehouden, die zes Mailen van autodiefstallen en joyri- iiig heeft bekend. Donderdag had T. I Botterdam een auto gestolen. Na een it van ruim zeshonderd kilometer be- ifidda hij in Hoek van Holland. Hij arkeerde da wagen aan de Wierstraat, Bk een kampeerhuisje open en ging kpen. pe politie ontdekte inmiddels de stolen wagen en sleepte deze naar •t bureau omdat de auto niet was besloten. Later kon ook de dief wor- s gearresteerd. Vermoedelijk heeft T ch ook aan oplichting schuldig ge- aükt Hij heeft namelijk een in de sgen liggend chequeboekje gebruikt a daarop benzine te krijgen. VLAABDINGEN De stukken die de gemeenteraad in de eerste vergade ring van het nieuwe jaar te behande len krijg!, zullen over het algemeen weinig discussie uitlokken. De burgemeester zal in de vergade ring van 5 januari traditiegetrouw zijn Nieuwjaarsrede uitspreken. Daarna volgt de behandeling van een vrij lan ge agenda. VEILING WESTERLEE DE LIER Spruiten AI ST—101 19 500 kg i£ SS—07, BI 99104. BH 5—106. CO «—85 114. Witlof 103 132 kg. Boerekooi 27—35 L Prei AI 20—4# 18.60 Selderij 18 300 bos I Ilöit 21—25!j II0JÖ0 «uks, Zw»*r S'5- (Van een medewerker! ytAAHDINGEN Het Jaarlijks* kerst sraooi ran de tafeltennisvereniging De Hol- nduan. gehouden in de kantine van het artpark 't Nleuwelant, is een gezellige ont- «tfcg geworden. Voor een groot deel was I te danken aan het echtpaar Berkhout, i» voor sfeer zorgde in de kantine en aan t editoaar Vermast en Adri de Korte, die de organisatie verantwoordelijk waren Sijna aile leden namen aan hot festijn deel. ii sportief gespeeld. De deelname was 20 oot, dat in drie groepen werd gespeeld, ggeiu ontbrak het aan spanning. Vooral groep A was er sprake van wetnig ü&verschU. Toen hier de helft wa» smid bedroeg het verschil tussen de turn en 1 en 6 slechts één punt. Eto ster sterk spetende Ger Ba! slaagde er «b op dé eerste plaats te eindigen, direct »!*<i door F. Pattlapon en T. Jansen, die ik» 8 punten hadden (Bal had er 7). ulna volgden W. Top met 3. M. Struljs it 3 en A. Stuye eveneens met 3 punten ïa Groep B werd J. Mulder winnaar met punten T. Teijgelaar (9). N. Vermaal 1 s tester! (7). P. Hoeks (6). H v d. Hoek i, D. Bijleveld (5> en T, v. d. Knaap met 3 aten. ia Groep C werd aangevoerd door J. v. d. Bk met 11 punten. De tweede prijs was or G. Eggeimom (91. B. Kersbaum (81, C. Veen (6), T. v. Balen <41, C. Termijn (4 A. Timmermans was de enige deelnemer, t het kersttoernooi beëindigde zonder éen erwmnlcg te hebben behaald. MAASSLUIS Het schooltafelten- nistoernooi, dat vrijdag onder auspi ciën van de Maassiuise Gemeenschap wordt gehouden, zal voor de Verenigin gen Smash en TOG een marathon wor den om de bijna tweehonderd deelne mers te verwerken. Bij het voortgezet onderwijs hebben de Caiand LTS en de Koningin Juliana ULO met tachtig leerlingen ingeschreven, In de groep „lagere scholen" zullen uitkomen de Prinses Christinaschool, St. Antoniusschool, Dr. Kuyperschool, Groen van Prinstererschool, Minister de Visserschool, Koningin Wiihelmi- naschool en Prot. Chr. school ,,'t Hoec- kertje" met een totaal van 95 leerlin gen. Voorts doet een aantal leden van de diverse tafeltennisverenigingen mee. Het toernooi wordt van 's morgens half negen tot 's avonds zes uur gehou den in de turnzaal van de Min. de Vis serschool aan het FenaeoHusplein. De wedstrijden worden beëindigd met het uitreiken van de prijzen. ïi (Van een medewerker) VLAABDINGEN In de eerste klasse van de Rotterdamse Dambond won het Rotter damse CDR 2 met 140 van Hoogvliet, waar door CDR thans is uitgespeeld en zeventien punten behaalde uit tien wedstrijden. Het Vlaardlngse VDV 2 kwam tot dertien punten uit acht wedstrijden en moet dus de twee achterstallige wedstrijden winnen om met CDR gelijk te komen. Dinsdag wordt In Hoogvliet tegen KDV 1 gespeeld, te leder geval Js VDV 2 van plan om evenals VDV 1 het kampioenschap te veroveren. Voor de huishoudelijke competities van VDV werden gespeeld' G. Vos F. G. v Mourlk 2—0: M. v Splunter D v d Kerkhof! 2—0: C Biel H. Lansbergen 2—0: W. H Niestadt C. v Veelen 2—0. P Alblas T Sluimer 2—0; R C. v Woerden S, M Kotver l—l: C. J. Suyker t. Torn 1—1: M. Mooi) J. Lucassen jr. 11; D. Tamboer L. Smits 1—1. J. Lucassen Sr J. Weisscher 02; W. Achterberg D. Mast 0—2. In groep 1 zijn Van Veelen en Biel de kandidaten met de beste kans op de bo venste twee plaatsen. In groep 2 zijn Ven Woerden en Weisscher de spelers met de meeste punten en in groep 3 ziet het er n: ar uit. dat Boudewtjns als nummer een zal eindigen. BLAUPUNKT radio "SULTAN" Afm.: 57 t 20 19 cm, AIsracnL' voor dit juweeltje 3?S gulden vraagt» is dit de offlciSIe prijs. Boogaard kan hem U, door eigen imports voor f.328.-leveren. Let wel: MET service en garantie 1 De mooie strakke lijn en de grote ontvangstgevoeiigneid, die ook rer&fgelegen readers haarscherp en klankrijktevoorachijn tovert, wekken in wijde kring bewondering. Een perfect etuk muziek verleent extra sfeer aan Uw gezellige avon den. Deze radio kunnen wij U van harte aan bevelen i (Van een onzer verslaggevers) Een van de voorstellen van B. en W. heeft direct betrekking op de krappe geldpositie van de gemeente. In novem ber besloot de raad kasgeldleningen aan te gaan tot een bedrag van 20 mil joen gulden voor het eerste kwartaal van 1967. Dit bedrag week al aanzien lijk af van de norm die de Wet kapi taalsuitgaven stelt. Het college zegt de raad, dat niet met zekerheid valt te zeggen hoe het verloop van de vlottende schuld in het eerste kwartaal van 1967 zal zijn. De geringe toewijzing van vaste le ningen maakt het evenwel twijfelach tig of een bediag van ƒ20.000,000 vol doende zal zijn. Het college stelt daar om voor het maximum van de kasgeld leningen te verhogen tot 25 miljoen. Als in het eerste kwartaal van 1967 leningen voor consolidatie van vlot tende schuld worden ontvangen is het vanzelfsprekend, aidus het college, Jat het gestelde maximum daarmee wordt verminderd. Het college moet van de raad goed keuring hebben voor een krediet van 24.000 om een drainage aan te leggen in de gemeenschappelijke tuinen en de groenvoorziening bij de twee com plexen Lars en - Nieisenwonmgen in Holy, Hoewel tijdens de bouw drainage met nodig leek, is nu gebleken dat de stand van het grondwater de groei van de beplanting belemmert. De bewoners van de begane grond krijgen last van het water en de gemeenschappelijke tuinen worden voor de omringende be woners ontoegankelijk. Voornamelijk is dit een gevolg van de slechte „doorlatendheid" van de bo vengrond. Voor de gemeenschappelijke 'uinen is hiervoor een bedrag nodig van 16.000 gulden. Voor het openbaar groen ƒ8.000. De raad moet ook gaan beslissen over een voorstel van het college de W a tersportvereniging „VI aard in gen" de outillage in het Buizengat formeel over te dragen voor een bedrag van een gulden. De bestaande outillage kost de ge meente aan onderhoud nog al wat geld. De betreffende vlotten en dergelijke zijn al erg oud. Vernieuwing zou erg veel geld kosten. De watersportvereni ging heeft voorgesteld de zaak in eigen beheer te nemen omdat zij zelf waarschijnlijk goedkoper kunnen wer ken. B. en W. hebbe.i hiertegen geen. be zwaar gemaakt omdat de vereniging heeft bewezen dat het onderhoud in goede handen is. De pacht van het wa ter zou m geval van overdracht 100 per jaar moeten bedragen. Dat is wel een laag bedrag maar de onder- houdsuitgaven komen te vervallen. De raad zaï verder een aantal voorsteilen behandelen over de aanschaffing van meubilair voor verschillende scholen, het vaststellen van voorschotten op de exploitatiever goedingen van scholen en voteririg van gelden voor de inrichtingen van de gymnastiekzaal aan de Spalandlaan. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN B. en W. hebben besloten stroken grond beschikbaar te stellen voor de plaatsing van 'verkie zingsborden voor de politieke partijen. De grond wordt gratis ter beschikking gesteld, van 16 januari tot 15 februari. Daarnaast blijft de mogelijkheid ver kiezingsmateriaal aan te plakken op ze ven publikatieborden. Op deze borden is voor iedere politieke groepering ruimte gereserveerd. Voor deze facili teit moet het geldende gemeentelijke tarief worden betaald. Het materiaal dat men hier wil aanplakken moet inge leverd worden op de afdeling algemene zaken. Voor de mogelijkheid gratis borden te plaatsen is tijdens de begrotingsbe handeling onder ar.dere de aandacht ge vraagd door de heer S. Barendregt. In lichtingen over deze zaken kan men krijgen bij* het bedrijf gemeentewer ken, Markt 47. Bankiers Utrecht, Oude Gracht 158, tel. 26351.* Rotterdam, Coolsingel 75, tel. 120126. Bilthoven, Julianalaan 4, tel. 2571/72.* IJsselstein, Kloosterstraat 7, tel. 2195. 1642 -1121) Engels wis- en •aatuurhindige ...deed Vlaer Kol (van 1691bankzaken. Dat is misschien wel interessant. Maar onze huidige cliënten vinden het belangrijker, dat Viaer Kol is uitgegroeid tot een eigentijds en efficiënt bankbedrijf. Een bedrijf, dat ook uw zaken behandeit, alsof het die van henzelf warendirect en persoonlijk, Geerr wonder dat men zegt bankgiro, buitenlands betalingsverkeer, kredietverlening, effecten, vermogensbeheer, beleggingsadviezen, belasting-aangiften, spaarrekeningen, reisdeviezen, assurantiën, deposito, open en gesloten bewaarneming, safeloketten, handelsvoorlichting. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vroeger noemde men cms glazeniers en men dacht hoofdzake lijk aan het maken van g!as-in-lood ruitjes. Tegenwoordig spreek ik liever C üalogu «prijs 373. - bij BoogaardSSS." Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De afdeling Schiedam nde Nederlandse bond van oud-stnj- ts en dragers van het Mobilisatie- Tis, houdt dinsdag 3 januari in de t'eizaal van de Amstelbron onder lei- van voorzitter P. van Rijn, haar '-"vergadering. zal een bestuursverkiezing wor st gehouden. Aftredend zijn de heren .1. van Hartingsveïdt en G. Rosman. wrts moeten de ieden van de ballota- -commissie, de heren Kunst, Kuiper Mak, worden herbenoemd en er zai h benoeming van een lid van de kas- Ktroiecommissie zijn, wegens het af wen van de heer Kunst. 'n het jaarverslag over 1966 staat, i op 22 apnl van dit jaar het bestuur pis maakte met de nieuwe erevoor- I .j Mh burgemeester H. Roelfsema. l#8»i pe afdeling was vertegenwoordigd IcraW <ie algemene vergadering van 23 „.j t, hl te Utrecht en op de buitengewone tijfl gemene vergaderingen van 24 septem- r te Breda en 15 oktober te Rotter- 0. waar o.a. de contributieverhoging I oe toelating van nieuwe ieden wer t h««,: Eft KfttJ <(antoor De Rotterdammer: Lange itraat 33. uitsluitend redactlezakert. tel. 1 (b-g-g. 010 113568 en 01898 - 6619 i. «entMbap: J. v. Gogh, Dr. Zameahofstr jtel. 152400. chten bezorging: Agentschap zie boven telefoonnummers: Alarm, poü- *H«e, alarm brandweer 269123, alarm GG GD 269280, h,eel5: Douka. Groenelaan 127, telef {saterdag en zondag): Van Westen- Parkweg 207, teief: 267674 (maandag). .kantoor De Rotterdammer. Smalle Ha- vaat 11. Telef. 346765. Uitsluitend recLc- «n, telef. 349493 b.g.g. 346619 b g g otheek: G. A. H v. d. eg 83, telef. 343224, Corput, Sente den besproken. In distnetsverband werd in 1966 tweemaal vergaderd. De in 1966 gehouden tien contact avonden toonden een teruglopende be langstelling (in 1965 gemiddeld 23 mensen en in 1966 21). De Vereniging Voormalig Verzet en Expogé, afdeling Schiedam, toont belangstelling voor de ze contactavonden en zou deze willen combineren. De beide besturen hebben dit m studie genomen. Het aantal donateurs en leden liep in 1968 weer iets terug. De afdeling nam met enige korpsen met succes deel aan de nationale wedstrijden op 28 mei en 4 juni te Rotterdam. VLAARDENGEN Shipmate Vlag N.V. wil een perceel grend kopen op de hoek van de Taanderljstraat en de 3e Industrieweg. Deze grond was al in huur bij het bedrijf. Shipmate wenst de grond tot het tijdstip van de verbouwing gebruiken voor proefne mingen voor haar produkten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „De kerstverkoop is dit jaar in de winkels redelijk goed geweest De koopavonden deden het minder goed. Vermoedelijk zaten de mensen liever bij de televisie", aldus de heer G, P. Verhulsdonk, voorzitter van de Schiedamse Handels- en Be- drijfsraad. Volgens de heer Verhulsdonk koopt het publiek meer prijsbewust hetgeen de bonafide zakenlieden toejuichen. Wel is gebleken dat de grote cadeaus niet meer zo erg m trek zijn en dat men het meer m de kleinere geschen ken zoekt. Ook de verkoop van kerstbomen heeft de handelaren nog geen reden tot klachten gegeven. Indien zij in 1967 de zelfde hoeveelheid omzetten als dit jaar is men dik tevreden. Met de prijsstijgingen, aldus de voor zitter, zal het in 1967 wel meevallen. Nu het geld duurder is geworden zal het bedrijfsleven de prijzen zoveel mo gelijk op het huidige peil trachten te houden, hetgeen ongetwijfeld gepaard zal gaan met rigoureuze onkostenbewa- kmg, het wegkappen van alle niet-noodzakeiijke onkosten en scherpe re calculaties. Aan representatie zal bijvoorbeeld veel minder worden gedaan. In overdre ven vorm was dit overigens dikwijls uitermate ongezond. Dit kan allemaal met meer, aldus de beer Verhulsdonk. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tijdens het spitsuur heeft een bus van de RET dinsdag middag in de Oranjestraat gedurende ruim anderhalf uur het verkeer gestag neerd. Om kwart over vier viel de remluchtdruk van de bus weg, waarna de remmen de wielen blokkeerden zodat het voertuig niet verder kon rilden. Gedurende de middagdrukte was de bus een verkeersobstakel. Pas om tien minuten voor zes arriveerde een takelwagen van de RET, die de bus wegsleepte. KOEK V\N HOIiLAM) De Hoekse politie wijst er met nadruk op <iat het verbo den is vmirwerk te erkopen aan personen beneden de achttien jaar. Dezen mogen ook geen vuurwerk in bezit hebben. Tegen, over treding of tegen onverantwoordelijk gebruik van het «vuurwerk door ouderen sal zo nodig streng worden opgetreden. MAASLAMD Donderdagavond houdt de Maasland^e vogelvereniging In het Tref punt haar algemene ledenvergadering, die om acliL uur Degmt. De prijzen ole ne le- den-uuenaeta neooen gewonnen tijdens de Laatst geaouaen vogehentoonsteliihg 2uUen worden uitgereikt Voorts zai er een bestuursverjuezing woroen gehoucen. MAASLAND B en W. zijn van plan bij voldoende belangstelling Bogaerswonm- gen te bouwen in het oes-temromgsplan Doelstraat. Woensdagmorgen 4 januari kan men van tien tot twaalf uur bij het bureau van gemeentewerken aan de Slot oe Hoeve laan 5 inlichtingen krijgen Men kan ook telefonisch een afspraak maken. Het num mer is 391 MAASLAiXD Mejuffrouw H Solioveld is te Wagemngen gestaaga voor het diploma ooianlsch anatisie VLAARDINGEN De gemeente kan weer een aantal panden kopen In delen van de binnenstad, waarvoor een saneringsplan bestaat en waar de mogelijkheid van sane ren aanwezig is. De raad moet op 5 januari beslissen over de aankoop van panden in de Nleuwelaan en oe Pieter Karei Drossaart- straat. VLAARDINGEN In verband met de uitvoering van het saneringsplan Emaus moet het pand Emaus 54 worden ontruimd. Het is eigendom van de gemeente. De heer Zegers. die in het pand een viswinkel drijft, is bereid zijn bedrijf te liquideren. Hij wil echter een bijdrage van de gemeente. B. en W. achten dit redelijk. Als de raad het voorstel tot ontruiming van het pand en verlening van schadevergoeding goedkèurt. kan er worden gesloopt. 0 VLAARDXNGE-N Als de raad akkoord gaat zal de ijssaJon aan fpansenstraat binnen niet al te lange tijd worden gesloten. De heer C. Stadhouders, die deze zaak ex ploiteert, wil de huur overdoen aan de heer G. A. M. Kempers, die nu de schoenwinkel van Kruiniger op het Liesveld drijft. Deze laatste zaak wordt opgeheven. De heer Kem pers gaat zelf een schoenenzaak beginnen aan de Fransenstraat MAASSLUIS Tijdens de kerstschiet- wedstryd ran oe gemeentepolitie wend voor Act eerst ook door vrouwelijk personeel gescholen. De winnaars van de diverse groe pen waren, hoofdagent C. 3. M. ftuhl. 54 punten: brigadier H. Kool, 63 punten; briga dier W. Haatana 51 punten: reserve agent Van Buuren 54 punten, reserve agent Zonne veld 54 punten en mejuffrouw A, v. d. Berg 45 punten. MAASSLUIS Met lucifers spelende kinderen hebben dinsdagmiddag brand ver oorzaakt in het woonhuis van cc familie Kroeïe aan de J. Israelslaan 30. De brand weer had het vuur bmnen enkele minuten geblust. Het meubilair in de huiskamer liep door brand en bluswater ernstige schade op over „ons atelier van monumentale am bachtelijke kunst." Dit begnp is name lijk ruimer. Ook keramiek valt er bij voorbeeld onder zegt Frits, een van de twee gebroeders Henderickx, die hun werkplaats aan de Oude Sluis 7 heb ben. Vandaag leveren ze een fraai, kleur rijk mozaiek af (3.50 m lang, 1.40 m breed en 2,5 cm dik) aan de pas ge bouwde gereformeerde Koelmanschool te Goes. Als een decoratieve „blikvan ger" wordt het aangebracht aan de bui tenkant van de school. De zes stukken van het kunstwerk worden ter plaatse aan elkaar gepast en met een twaalftal ijzeren bouten in de stenen muur ge klemd. Dit i seen precies werk en Frits Hen derickx wil er dus zelf bij zijn. Hij moet trouwens de gaten weer keurig met mozaiekglas dichtmaken. Zeil heeft hij dit produkt van moder ne ambachtelijke kunst ontworpen en gemaakt, waarbij creativiteit en tech nische handvaardigheid samengingen. Op een ondergrond van stevige as bestpiaten heeft hij een onnoemelijk aantal stukjes Duits en Italiaans-klas siek glasmozaiek geplakt in een rijk dom aan kleuren, die siak voor stuk met elkaar harmoniëren. In een syn these van onderling tegengestelde kleu ren wist de ontwerper de juiste kleu- rensymfonie te scheppen. Uitgaande van het Bijbelwoord „En Hij zag dat het goed was" is dit unieke mozaiek het tableau geworde nvan de zich in opwaartse richting bewegende Scheppingsgedachte. Onderaan begint het met de zee en de vissen. In het midden het paard ,dan de vogels en tenslotte de zon als hoogtepunt met de sterren, als vensters op het heelal. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een vrouw heeft dinsdagmiddag de omgeving van de SnelliussingeL in staat van alarm ge bracht met de mededeling, dat de vijf jarige Diana van der Jagt uit de Boerhaaveiaan in de vijver was geval len. Een politieman sprong in het wa ter. maar kon het kind niet vinden. Later zag men het meisje, dat zich van geen kwaad bewust was, in de buurt van de singel spelen. De politie agent heeft de moeder, die geheel van streek was, gerustgesteld. Het gebeur de trok veel belangstelling. (Van een onzer verslaggevers SCHIEDAM De elf-jarige Jo hannes Boom van de Vlaardingerdijk raakte dinsdag beklemd tussen een „ijzeren hond" en de muur van het hek, dat de kerk van de Protestan tenbond bij de kruising Westvest- Westmolenstraat van de weg scheidt De jongen liep diepe vleeswonden aan een van zijn benen op. De GGD bracht hem naar de Dr. Noletstich- ting. Het ongeluk gebeurde toen de ne- gentiemarige I. de Z. de macht over het stuur van zijn voertuig verloor. VOOR UW AANKOOP afgeregeld. FabrieKsfouten uiigesloten. TIJDENS AANKOOP deskundig advies. NA UW AANKOOP Elk horloge wordt gelasten afge regeld op onze nieuwe vibrograph type 1967. Bij voorkeur laten wij U adviseren door gediplomeerde horloge makers. Ook na Uw aankoop blijven wij MAARHEEZE Op de rijksweg botsten vanmorgen twee vrachtwagens tijdens een inhaalpoging frontaal op elkaar. Een der bestuurders, de 32- jarige G. M. Meuwissen ,uit Echt kwam om het leven. Bijzond ere garanlie en nazorg voor belangstelling yoor Uw horloge een lang leven van Uw horloge, koesteren, hiertoe in staat gesteld 2 Jaar gratis verzekerd. door ons eigen, met de meest mo derne apparatuurultgerust atelier - w LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM HOEK VAN HOLLAND Met een vaartuig van de roeiersvereniging „Een dracht" heeft een EHBQ-ploeg een ge wonde van boord gehaald van het Ne derlandse kustvaartuig „Lady Diana". Het was de matroos A. R. Cos, die tij dens zijn werkzaamheden was gevallen en een bekkenfractuur had opgelopen. Hij is naar het Havenziekenhuis te Rotterdam vervoerd. m VINDT u ook niet dat een recht bank-verslaggever of verslag geefster de verdachten zo vaak slecht afschildert? Bent u ook zo vaak een passage tegengekomen waarin het gaat over „de siechte me vrouw X. te Y"? Nee? Dan stelt u mevrouw mr. F. James-Heyboer erg teleur! Zij leest dat naar mijn idee wél iedere avond. Dat bleek tenminste dezer dagen, toen ze (ze is advocate) voor de Rot terdamse rechtbank een vrouw ver dedigde. De vrouw had zich schul dig gemaakt aan flessentrekkerij op grote schaal: in veel zaken had ze spullen gekocht die ze later niet had betaald. Mevrouw James zei in haar'-plei dooi, dat de moeilijkheden van de vrouw belichtte, toen letterlijk: „Toen ze (de verdachte) aangehou den werd gaf zelfs de radio nieuwsdienst die avond er een stukje over, met een complete lijst van wat ze had misdaan. Toen ston den er ook grote stukken in de kran ten. Ook nu is de pers weer rijke lijk vertegenwoordigd en vanavond zal er ook wel weer in de krant" staan wat een slechte vrouw deze verdachte is, en wat ze allemaal heeft misdaan". Pardon, mevrouw James, maar u hebt op enkele tenen getrapt. Vaker wordt de rechtbankverslaggever ver weten dat hij „zulke grote stukken schrijft". Ja. -wat moet hij anders? Een moord is opzienbarend, die kan je meestal niet in een hoekje wegstoppen. Grote fraudes zijn opzienbarend, en in dit geval was ook de flesse- trekkerij opzienbarend. De verslag gever slikt dit verwijt omdat hij meestai weet dat het gemaakt wordt in het belang van de verdachte. En hij zal de laatste zijn om dat belang niet te onderkennen. Maar rechtspraak is openbaar, wel weer in de krant staan wat een slechte vrouw deze verdachte is" neemt hij niet. Alles wat hij in de krant schrijft over een rechtbank zaak is een puur verslag van wat er is gebeurd, niet minder, maar ook beslist niet meer. Ooit wel eens gele zen: „De onguur uitziende verdach te liet zijn geslepen blik glijden over de rechters en zei op gemene toon dat hij geen enkei ten laste gelegd feit had gepleegd, iets dat ons onwaarschijnlijk voorkwam"? We zullen ons wel hoeden ons te mengen in zaken waar we niets mee te maken hebben. Maar rechtsspraak is openbaar, mevrouw James, en dat betekent dat iedereen die dat wil een zitting kan meemaken. Dat iedereen kan horen hoe de verdachte heet, in wel ke straat en welk huis hij woont, of hij drie of vier vrouwen heeft ge had, dat hij zijn jeugd heeft doorge bracht in inrichtingen, dat zijn va der en moeder gescheiden zijn, dat hij het houdt met zijn schoonzus- ter, kortom, alle feiten die de kran- ten verzwijgen omdat zij de ver dachte niet overmatig willen belas ten. En nog iets, mevrouw James, pu bliciteit aan rechtszaken werkt soms ook preventief. Politierechters doen graag een beroep op de pers, bij voorbeeld bij dronken rijders. En tot slot, mevrouw James: de daden mogen een verdachte tijdens een zitting in nog zo'n kwaad dag licht stellen (feit blijft overigens dat hij of zij ze gepleegd heeft), als er sprake is van omstandigheden die een heel ander licht werpen op zijn persoon, dan is daar toch altijd het pieidooi van de advocaat (of advoca te)? En als dat goed is zetten wij dat graag uitgebreid in de krant. P.S. Fijn, PTT, die postzegel boekjes uit een automaat Al- leen zo jammer dat de postzegels niet kleven. Kunt u er een lijmappa- raatje bijhangen? t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1