'andschip voor Vlaardingen te water urgemeesler wenst Virgo vaart )pspuiten van Holy-Noord flan doorgaan anders dan andere Kunstenaars over atelierruimte Vlaardingse IJsclub huurt landijsbaan Transterminal start met fosfaatopslag Kampioenschappen tafeltennis Zeer enthousiaste Hein de Koster maakte er een „happening" van Meer dan 700 leden Kind aangereden bij oversteken Paal voor dure Patiohuizen in Holy IA Distributie voor West-Europa constante kwaliteit 966 g rotterdammer DONDERDAG 29 DECEMBER "1966 RÏ 'msmm z a 'I Mém Burgemeester houdt Nieuw j aarsreceptie BRONSWËRK - FlJENOORD international Dertig kunstenaars Gemeenschap roti GEMEENTE SCHIEDAM Uitloting 4% lening 1952 Pagina 3 tt M feil ut Ir. Vli» v. j< s' 7an een onzer verslaggevers) y,-i U ANTWERPEN De voortgang n het opspuiten van de toe- mi mstige woonwijk Holy-Noord «a verzekerd: het Rotterdamse f adoverslagbedrijf Oosterwijkj jfy. heeft zijn vloot uitgebreid j et een fors zandschip, dat wordt gezet bij het zandtransport naar aardingen. Het is de 4500 ton etende Virgo (Maagd), die jensdagmiddag op de Cockerill ards in Hoboken bijzonder vlot de Schelde liep. k tewaterlating was een zuivere isrclingse aangelegenheid, want bur- neester mr. J. Hcusdens verrichtte doopplechtigheid in aanwezigheid a al zijn wethouders met hun dames, node op een plankcnpodlum dat j afgeschermd met de Belgische en derlandse vlaggen." hakte hij met fzllveren bijltje een koord door, wil de traditionele fles ehampagne xa de boeg van de „zandmaagd" ka- I sloeg. „Ik doop u, Virgo, en ik ia as n en de bemanning een on- Ac ithonden vaart", aldus mr. stir nsdens. 41 C Tevoren had Maria de Bruine, sl* igste bediende van de N.V. Ooster- pt, mevrouw Heusdens en mevrouw sterwijk een boeket rozen aangebo- ö»t i Na de tewaterlating volgde in The ntury Hotel aan de Antwerpse Kei- rial id een receptie, tijdens welke de i J. Conrad, directeur van de Cocke- j* Yards, met een enkel woord het ïcip aan de N.V. Oosterwijk over- ,fft eg. Zich richtend tot burgemeester j nsdens zei hij onder meer: „U komt ',ti Schiedam en bent dus met de si «ensbouw bekend"... m; it< j, Krachtdadig lelukkig herstelde de werfdirecteur ts h snel van deze vergissing. Schie- n kende htj van Wilton-Fijenoord Vlaardingen van het Delta-Hotel. igemeester Heusdens oogstte verder t i compliment voor de „krachtdadige ite". (bedoeld was zijn luide stem) armee hij de doop had verricht. Na het officiële gedeelte volgde een (tussen het VJaardingse ge meen: p- dmer, dat deelnemers voldoende ruim- bestuur en de N.V. Oosterwijk werd té liet om toespelingen te maken op de tenslotte onderstreept met de aanbie- naam van het nieuwe schip. De relatie ding van een gravure van de Vla ir- ding.se haven in de iate middeleeuwen, een geschenk dat burgemeester Heusdens de heer J. C. Oosterwijk overhandigde. 'J)e Virgo heeft een lengte van 45 me ter. de breedte is 12,5 meter en de diep gang 4,65 meter. Zij is het zevende schip dat Oosterwijk, die een mtaie vloot van ruim dertig schepen met een gezamenlijke tonnenmaat van 93.600 heeft, hij de Cockerill Yards liet bou wen. De opspuiting van Holy-Noord geschiedt met zand, dat uit de Schelde en het Haringvliet wordt gezogen. Voor dit karwei dat nu ongeveer een jaar aan de gang is en nog ruim twee jaar zal duren zijn reeds enige miljoenen kubieke meters zand verzet. 2S STUKS f 1.50 - £EN LAURENS PRODUKT (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgemeester en me vrouw'M. A. Koelfsema-Poelstra zullen maandag 2 januari van 20.00 tot 21.30 uur in de Aula van hgt Stedelijk Museum recipiëren. Deze receptie is voor iedereen toegan kelijk, zodat verwacht mag worden, dat stadgenoten uit alle kringen van de Schiedamse burgerij op deze Nieuw jaarsreceptie aanwezig zullen zijn. 0 MAASSLUIS Burgemeester en me vrouw W. J. D. van Dtjck zullen maandag avond 2 januari van half acht tot negen uur in de aula van de Galand LTS een Nieuw jaarsreceptie houden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De bestuurder van een personenauto heeft woensdag morgen de aclit-jarige G. N. aangere den op het zebrapad bij de Vondel straat Het meisje liep de rijweg op zonder voldoende op het verkeer te letten. Zij kreeg een schaafwond en een bloeduitstorting aan het rechter been. Op het kruispunt Burgemeester Pruissingel-Soendalaan verleende don derdagmorgen de 78-jarige wielrijder A. D. v. H. geen voorrang aan een vrachtauto. De man is aangereden en met een beenwond en een vermoede lijke hersenschudding naar het Holy- ziekenhuis worden vervoerd. 4 HOEK VAN HOLLAND De kerstboom verbranding wordt maandag 2 januari gehou den op een terrein bij de camping aan de Tasmanweg. Het feestvuur begint om halt acht. HOEK VAN HOLLAND De harde wind van de laatste weken is er de oorzaak van dat veel wrakhout, oude planken, bal ken en andere rommei is .losgekomen en aangespoeld in de Berghoven. De lage kaden zijn bedekt met veel drijfhout. Rijkswa terstaat zat het hout weghalen. ït iï H8' udt si s« it eï gevestigd in een modern oirconditioned kantoor gebouw aan het Stationsplein te Schiedam, vraagt (Van een medewerker) VLAARDINGEN Wat de Vlaar dingse IJsclub betrèft, kan het gaan vriezen. Het contract met het gemeenté- bestur voor het huren van de land- ijsbaan is door het bestuur van de ijsclub ondertekend. Het bindt de par tijen slechts voor het winterseizoen. Wel heeft het bestuur ook voor de zo mermaanden wat betreft de conditie training en contactbijeenkomsten plan nen gemaakt en heeft het goede hoop, dat de medewerking van het gemeente bestuur bestendigd wordt. De afrastering is reeds aange bracht, de lichtkabels zijn gelegd en verder geeft het informatie-bureau VVV voorlichting. Eén van de knelpunten is nog de ac commodatie, met name het onderko men voor verpozing, de verkleedruimte en ruimten voor materiaal en kaartver koop. Het bestuur zal noodvoorzienin gen treffen. De gedachten gaan uit naar aannemerswagens, directieketen en eventueel grote tenten, terwijl ook gehoopt wordt op medewerking van be drijven en particulieren. Inmiddels is het ledenaantal de 700 overschreden en het bestuur heeft daar uit geconcludeerd, dat Vlaardingen wel bijzonder schaats-minded is. Vele ou ders, onderwijzend personeel en bedrij ven hebben hiervan bijde geslaagde ledenactie blijk gegeven. Om de administratieve afwikkeling gunstig te bevorderen zal per 31 decem ber de ledenwerfactie worden beëin digd; ook daarna zijn nieuwe leden har telijk welkom, maar het honoreren met een waardebon' zal dan zijn vervallen. Scholen en verenigingenhebben geïnformeerd naar de mogelijkheid op de landijsbaan eigen wedstrijden te houden. Het bestuur verzoekt iedereen nu reeds plannen te maken en de orga nisatie te bespreken van eigen wedstrij den. Eén en ander moet schriftelijk worden aangevraagd bij de commissie voor baan- en jurywezen, de heer H. L. Spa, Zuldbuurtseweg 1. Het bestuur is erin geslaagd de gehe le dames-kernploeg van de KNSB naar Vlaardingen te krijgen als de nieuwe landijsbaan officieel wordt geopend. Over verschillende afstanden zullen wedstrijden worden gehouden. Zelfs is het niet uitgesloten dat buitenlandse rijdsters zullen deelnemen- De Vlaardingse jeugd heeft vertrou wen in Rudie Liebrechts; het is geble ken dal men bijzonder is ingenomen met de foto op het bewijs van lid maatschap van de Vlaardingse IJsclub. Voor Rudie is het een stimulans te we ten, dat extra veel clubgenoten zijn prestaties nauwlettend zullen volgen; te beginnsn in januari bij de kampi oenschappen te Amsterdam. BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Geboren: Wilhelmus J z.v. J C M Schaap en E C Nederpel; Bianca M A d.v. A van Dijk en M J J van Gerwen: Carel z.v. D van Veen en C C Veeter; Elisa beth d.v. J Overakker en E de Boer. Overleden: J Visser, 63, echtg. Kalkhoven: C Koenderman, 78; M van Houting, 75, wed. Voortman. (Van eén onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het smoorhete en eivolle bovenzaaltje van café „Het gou den glaasje" aan de Vlaardingerstraat kwam woensdagavond een aantal kunstenaars bijeen om te sprken over de wenselijkheid van atelierruimte. Hein de Koster, die vanwege zijn orga nisatorische prestaties in kunste naarskringen een zekere bekendheid ge niet, had de leiding. Een grote pleister dwars over zijn -mond geplakt belette hem het spreken. Hij droeg een hoofddeksel van ver fomfaaid plastic. Een rode mantel bedekte zwierig zijn schouders en hij had een ganzevleugel in de hand. Zijn verzegelde mond liet het roken niet toe, zodat hij af en toe een siga ret in zijn neus stak. De sprekers kregen van hem éen stevig applaus en soms begeleidde hij hen met gescandeerd voetgetrappel. Op een tafel stonden allerlei „happe ning-rekwisieten. De twee aanwezige raadsleden, de heren B E. Colle (comm.) en G. P. Verhulsdonk (lib.) zorgden ervoor, dat' concrete zaken werden behandeld. Tot slot werd een comité gevormd om vaste vorm te ge ven aan de velerlei problemen rondom de broodnodige atelierruimte voor de Schiedamse beeldende kunstenaars. Het comité bestaat uit de heren Bos, Schamlé en Wiegman jr. Ze moeten op korte termijn hun taak consolideren en dan komt men opnieuw bij elkaar. Eerst daarna wil men zich tot B. en W. richten. Dit laatste is vooral noodzake lijk, aldus de beide raadsleden, die een reeks vragen stelden om te weten te komen wat de kunstenaars nu eigenlijk willen. Op de vraag van het raadslid Ver hulsdonk hoeveel beeldende kunste naars Schiedam eigenlijk telt, ant woordde kunstschilder Jan Wolvers, da» het er ongeveer dertig zijn, voor de helft beroepsschilders. Het raadslid Collé zei nog, dat hij betwijfelde of het in de zaal allemaal echte kunstenaars waren. Vinnig werd geantwoord, dat dit zo niet te beoorde len was Verder stelde het raadslid dat, als men iets in de wereld wil bereiken, daarvoor ook arbeid moet worden ge presteerd. Niets voor niets. De ge meenschap moet inderdaad voor ruim te zorgen, maar daar moet wat tegen over staan. Trouwens het probleem kunst is niets iets speciaal Schiedams, het is universeel en van alle tijden. De kunstenaars vormen daarbij een klasse apart, zei hij. Een van de oudere kunstenaars, de heer Zomermeijer, adviseerde de aan wezige kunstnaars een soort vrije kun stenaarsgemeenschap te stichten. Niet te formeel en beslist geen vakorganisa tie, maar uitsluitend voor meer onder ling kontakt, zodat men elkaar niet lan ger meer voorbijloopt. Hij achtte dit wenselijk en bereikbaar. Overigens was bij het eens met een duidelijke aanpak van de atelierruimte problema tiek. Als uitgangspunt voor verdere kunstenaarsaktiviteiten, wellicht zelfs later in Rijnmondverband, was deze vergadering geslaagd te noemen. ROZENBURG "Maandagmiddag 2 'ja nuari worden op een terrein ten zuiden van de Laan van Nieuw-Blankenburg. teger.over de Kerkweg, kerstbomen verbrand. VLAARDINGEN Het clubkamp), oenschap van de tafeltennisvereniging In tiem '55 za! maandag 2 januari worden verspeeld in het clublokaal aan de Westha- venkadc 95. Behalve de wlsseiprijs, die thans in het bezit is van A. Stolk. zullen tal van prijzen beschikbaar worden gesteld. Ver der wordt een nieuwjaarsreceptie gehouden. Qt 's avonds half a Het festijn begint E acht. VLAARDINGEN Donderdagmid dag heeft mevrouw De Vos in Holy. IA de eerste paal geslagen voor een tiental woningen, dat naar het ontwerp van architect A.D.Vos zal worden gebouwd. Het plan voorziet'in twee blokken van ieder vijf woningen in het duurdere genré. De architect heeft de huizen aanvan kelijk ontworpen bij wijze van experi ment. Bij de ontwikkeling van Ho ly heeft hij de gemeente de tekeningen voorgelegd. De gemeente zag er wel iets in voor Holy IA waar speciaal bun galows, herenhuizen en patiowoningen zullen verrijzen. De huizenblokken kenmerken zich door hun eigenaardige opstelling. Ze staan schuin ten opzichte van de straat De woningen hebben de vorm van éen T en grijpen getand in elkaar. De kopwoning beeft een praktijkruim te naast het huis. Elke woning heeft aan de voorzijde een open garage. Daarna krijgt men een soort patio en vervolgens de voor gevel. De hal, keuken en bijkeuken lig gen, aan 'de voorzijde. De 'kamer loopt .over de breedte'van hef.huis met een groot raam aan deachterzijde dat uit ziet op een flinke tuin. De woonkamer mei open haardvuur heeft afmetingen van negen bij 4,65 meter. 0 ROZENBURG Ter gelegenheid van de installatie van de heer H. Sloots als burge meester; van Rozenburg zal woensdagmiddag t januari van kwart over vijf tot zès uur een receptie worden: gehouden in De Schans. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Woensdagmor gen arriveerde in alle vroegte de Libe riaanse bulkcarrier Matilde in de Vul- caanhaven. Het 26.634 bruto registerton metende schip was geladen met 45.000 ton fosfaat en bestemd voor Transter- minal NV, een Nederlandse dochteron derneming van de New Yorkse Central Resources Corporation. Transterminal is opgericht om kunstmestfabrieken in Nederland, België, Noord-Frankrijk en die, afhankelijk van geschiktheid, ambitie en ervaring, o.m. met bepaalde administratieve en archiefwerkzaamheden zal worden belast. Vereisten; e (M)ulo-diploma of gelijkwaardige opleiding Goede kennis van de Nederlandse en Duitse taal (kennis van de Engelse en/of Franse taa! strekt tof aanbeveling). Sollicitaties te richten aan Bronswerk-Fljenoord- Intemationai, Postbus 44, Schiedam. Voor het maken ban een afspraak voor een persoonlijk onderhoud kunt U zich ook telefonisch met ons in verbinding stellen: (010) 156411, toestel 37. Onderwerp (Burgerzinlening Op 15 december 1966 zijn de navolgende nummers uitgeloot van de 4% lening 1952 tot een totaalbedrag van 67.000,—. 819 1081 1596 1804 876 1224 1640 1805 908 1231 1645 1863 911 1245 1 651 1923 A-B 916 1283 1656 1927 A-B 948 1284 1665 1932 A - B 964 1311 1684 '1948 A - B 994 1338 1752 1018 1424 1769 1037 1593 1803 25 95 184 •281 298 302 408 466 476 494 518 525 526 527 539 547 585 626 627 645 668 676 693 723 730 775 780 795 813 Schiedam, 22 december 1966. SCHIEDAM Niet minder dan 274 scholieren, die dinsdag en woensdag aan het schooitafeltenniskampioen- sahap in de Korenbeurs hebben ge toond, hebben laten zien, dat er nog steeds grote belangstelling bestaat voor de tafeltennissport. Luid zijn de deelne mers door de vele jeugdige toeschou wers aangemoedigd in de Koop mansbeurs, waar allé wedstrijden pre cies op tijd begonnen enhet gehele programma tot op de minuut kon wor den afgewerkt volgens het schema. Ie dere keer weer wanneer een finalist bekend werd, laaide het enthousiasme op. Uit dit enthousiasme en spontaan lawaai én uit bij vlagen in de fina les uitstekend tafeltennis is de R.K. Technische School St. Jozef als win naar te voorschijn gekomen. Met 25 punten zegevierde deze school voor de St. Jozel ULO (22 pnt.), het Stedelijk Gymnasium (20 pnt.) en het Spiering- hoek-Lyceum (18 pnt.). Dé Willem de Zwijger ULO's II en I werden met twaalf respectievelijk tien punten 5e en 6e op de ranglijst; daarna volgden nog vijf scholen met elk ten minste tien deelnemers. Al stond de „schoolstrijd" dan in het middelpunt van de belangstelling, de persoonlijke resultaten vormden mede inzet van de strijd. Bij de meisjes wa ren bet José v.d. Boomen (Spiering- hoek-Lyceum) en Sonja Scholte (Huishoud- en Industrieschool) die in hun leeftijdsgroep, elk met een eerste prijs naar huis gingen: E. Kars en C. Osterholt werden tweede. De jongens speelden in vijf leef tijdsgroepen. H. Pieron (Pr. Irene ULO) won bij de jongsten (12-jarigen). I In de A-groep (16 jaar en ouder) was Bij de 13-jarigen zegevierde J. Molen- Nico van Slobbe een klasse apart; dat dijk (W. de Zwijger II) en Steven Poll!stond bij voorbaat vast en hij was zo bezorgde in de groep 14-jarigen zijn school (Sted. Gymnasium) een zege. De Christ. Techn. School had een winnaar bij de 15-jarigen in A. Koogje. In de groep IS-jarigen en ouderen tenslotte won G. Bronsgeest (St. Jozef ULO) na spannende strijd van W. Janssón (T.S. St. Jozef). De scholleren, tevens lid van een ta feltennisvereniging. waren onderge bracht in twee afzonderlijke groepen. sportief uitsluitend mee te spelen voor de schoolprijs. Individueel winnaar werd nu G. Overmans (Spierings- hoek-Lyceum), die in N. van Slobbe met eervolle cijfers zijn meerdere moest erkennen. Tweede werd P. v.d. Broek (Sted. Gymn.), die H. v.d. Lin den versloeg. In de B-groep won H. Degenaar (T.S. St. Jozef) eerst na een zeer fel duel van S. Hoekstra (Chr. Techn. Sch.). De heer J. v. d. Griend sloot dit toer nooi. Hij was vooral de samenwerkende tafeltennisverenigingen dankbaar, en de commissie, die de organisatie zo per fect in handen had. Daarna las toernooileider J. D. De gree! de prijswinnaars op, die alien uit handen van de heer v.d. Griend de prij zen ontvingen. Nico van Slobbe kreeg de wisselbeker, omdat zijn school (St. Jozef) de scholenprijs won. Tevens werd hij gehuldigd daar hij bij de an dere wedstrijden buiten mededinging had gespeeld. Duitsland van grondstoffen voor de kunstraestfabricage te voorzien. Voorna melijk komt dit neer op' de levering van fosfaat Tot nu toe zorgde ieder bedrijf voor eigen grondstoffen. Hoe meer lading er in een .keer wordt vervoerd des te goedkoper wordt het' transport Het betekent echter ook dat er een grote over- en opslagcapa citeit moet komen. De investeringen hiervoor zouden de winst op het ver voer weer teniet doen. De grootste producent van fosfaat "oor Europese fabrieken, een firma in Casablanca, heeft daarom het idee ge lanceerd van een opslagplaats dicht in de buurt van de bedrijven. De Ameri kaanse CRC voerde dit plan uit en vestigde de Transterminal in Vlaardin gen omdat deze plaats gunstig aan de Waterweg ligt. Bovendien bleek het Ha venbedrijf Vlaardingen-Oost de mo dernste outillage te bezitten voor het lossen van fosfaten en had het bedrijf een jarenlange ervaring. Transterminal treedt nu op als transporteur en distributeur van de kunstmestgrondstoffen. Dat bespaart voor de bedrijven vervoerskosten en dure opslagruimten. De lading wordt aangevoerd in zeeschepen en opgesla gen in silo's tot een totaal van rond 800.000 ton per jaar. Transterminal heeft voor het vervoer van de fosfaat het oog laten vallen op de Matilde, Dit schip is in februari in Japan op geleverd- Het heeft een laadvermogen van 50.000 ton. Per, keer brengt het ongeveer 45.000 ton naar Vlaardingen. Afladen tot de maximale diepgang van 41 voet is niet mogelijk. Het schip is 29 meter breed en 209 meter lang. De 34-koppige bemanning bestaatgeheel uit Spanjaarden. Gezagvoerder is de heer Arana. - De directeur van Transterminal, de heer G. C. Loodema, vertelde dat zijn bedrijf optreedt als reder voor het schip. Het schip vaart uitsluitend voor Transterminal in langlopend time-char ter. Het maakt ongeveer twaalf maal de reis naar Casablanca en weer terug naar Vlaardingen, een trip van vier da gen heen en vier dagen terug. Twee dagen laden in Casablanca en anderhal ve dag lossen bij HVO. De resterende tijd van het jaar gaat het schip fosfaat halen in Togo, de tweede grote produ cent van fosfaat. Ook in Kpeme zal het schip een aantal malen per jaar. ko men. Eind 1967 komt de terminal bij HVO gereed. Dan kan men vanuit de silo's lichters, binnenschepen en kustvaar ders.aan de Waterwegkant laden en .de grondstoffen vervoeren naar de betrok ken fabrieken. Tot zolang wordt er van uit de Matilde direct in binnenschepen geladen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1