tl Bezoek Margriet was hoogtepunt Schiedamse feiten in passeren de revue '66 1 jaar sjf^otlrntainintt HOOGERWERF AAN DflU m, Sportfondsen Ixid ss» Doodsbenauwd M7 éf -aêIIIIIR m GEZELLIGHEID IN HUIS 4 et&agen. KWARTET Een nieuwe kans voor het Passage Theater? PAPERCLIP PROBLEMEN Jubilarissen bij W. F. Bronswerk Massa-jubileum bij Verolme Actie oliebollen groot stiffces Vrouw kreeg rotje in oog Wm& PP RET-diensten bij jaarwisseling zeer beperkt MÈËÉm scheffer deze krant behoort tot het NTERIEUR GARAGE) alle bekende' wasmachines 396 j BOTTERPAMMER Pagina 3 1 VRIJDAG 30 DECEMBER 1966 tm (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In 1966 heeft het in Schiedam niet ontbroken aan belangrijke evenementen. De be langrijkste gebeurtenis was onge twijfeld het recente bezoek van prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven. Cultureel isloo j* Uit H WHKDAftl CALLENBURGSTRAAT 41 VLAARDINGEN ;k4ntöo^ W ereld-jeugdtornooi handbal voor halve finales in Sporthal D W its' tm HS modehuis 3- GEZELLIG FLONKERENDE LAMPEN LEUKE SFEERVOLLE WANDSPIEGELS SALON- en BIJZETTAFELS MET MARMEREN BLAD DS. GABE VAN DUINEN ALS UW KOFFERS TE ZWAAR WÓRDEN f4.90 KORTE HOOGSTRAAT 15 VLAARD2NGEN (chr. dagblad eenheid met grote oplage) Tot de laatste dag van het Jaar paken wij Uw zaterdagse tocht naar ter meulen tot een geld- verdienend feest. in wat voor een feest, want ledereen die weet waarvoor dete paperwhites verkocht worden, aal versteld staan van onze prijs. Franse paperwhites, de tros- narcisjes, zeer welriekend, die U op grind of kiezel op schalen plant en direct in het licht kunt zetten. plant nu zo'n schaaltje, en U ge niet heel de winter door van Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze franse paperwhites met cultuurbe schrijving 5 bollen en grind voor zaterdag om 5 uur gesloten. Gtin ut. of schrift, .bit Ilct jaar begon met dc eerste Nieuw jaarsreceptie van de burgemeester en mevrouw M. A. Roclfscma-I'oestra in de aula van het Stedelijk Museum. In 1965 had de Schiedamse bevolking deze jaarlijkse traditionele plechtigheid moeten missen. We hebben het vorige jaar ijs gehad, want volgens onze krant van maandag 17 januari was er veel belangstelling voor de ijsbaan in het Beatrixpark. De baan was verlicht met 800 lampjes. De woningbouw sing in het afgelo pen jaar in een vlot tempo verder. De hervormde bejaardenflat „Spaland" in Kethel werd geopend en die van „Hu- manitas" bereikte het höogste punt. Een belangrijke gebeurtenis was eveneens de opening van het nieuwe postkantoor met ernaast het hoofdkan toor van de Spaarbank Anno 1820 aan de Lange Nieuwstraat, Verder was'er. de ingebruikneming van de Stations fiat, waarin o.a. zich de Rijnmond- raad vestigde- In april werd de Sport hal „Margriet" geopend. Kr kwam een nieuwe gemeenteraad en na een lange zittingperiode namen de wethouders W. van Schooneveld iprot.) en H. Sabel (soc.) afscheid van de raad. In hun plaats kwamen de wethouders mejuffrouw G. D. de Graaff (soc.) en M. Eijkenaar (prot.). Mijlpaal in het plaatselijke culturele leven was de restauratie van het Stede lijke Museum, dat thans behoort tot de grotere musea van ons land. Het even eens gerestaureerde Zakkendragershuis- ie werd een z.g. Open Studio en cen trum van creatieve kunst. Jan Schaper kwam dit jaar met zijn documentaire film „Schiedam kiest voor het water," Dat er in het Passage Theater geen culturele avonden meer gegeven kon den worden, werd door de Schiedam mers gevoeld als een zekere discrimina tie veor hun stad. Thans op de valreep (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De vereniging „Het Igelkwartier" blijkt een goed jaar iter zich te hebben. Dit vermeldt het irverslag over 1966, dat afgedrukt al in het maandblad van december. :t Jubileumfeest was een groot suc- Het bestuur betreurt het echter I in Schiedam geen zaai beschikbaar Ook '„Het Slngclkwartfer" vindt l jammer, dat in het Passage Thea- geen evenementen meer kunnen eden gehouden. filmmiddagen voor de jeugd wer- rofèsll goed bezocht De oudere leden kwa- vork jen is ir ee ara', e Nt- Ligte sewi MOT teer uitje. •n ra ■ekec raeiu tol eigen ge ODBtff ctrsii Goudsesingel 221 Rotterdam tel. 116673-123082 van 50 jaar geleden jeeli nder ^t<'t'r^r'nc'sc^l(' kapitaal in Koe- ast 1™'"' u7' Dins verneemt nil V, eenen «lat volgens berekeningen or vernieling vim tie ltoeniernsciic ntroleiimbfonnen. ongeveer een kivnrt slUiard Hollnmlsrh kupitaul verloren is pan. Dc hervatting van hel bedrijf kan etst over 2 maanden plaats hebben. p k eter- -Tinr >epC Row üjlantoor De Rotterdammer: Lange okstrar.t 82. uitsluitend redactiezaken. tel. li P» Ibxg.OlB - 115588 en 01898 - 6019). wwentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamenhofstr. lel. 152400. "achten bezorging: Agentschap zie boven klangrljke telefoonnummers: Alarm, poll- .5*66. alarm brandweer 269123. alarm GG C?> 269280. ^otheek: Gouka. Groenelaan 127. telef. (zaterdag en zondag): van Westend- Parkweg 207, telef. 2G7C74 (maandag). men zodoende meer in kontakt met de jongeren. Men wil er dan ook in 1967 mee doorgaan. De belangstelling voor de dansavonden van de adspirant-ledert is minder ge worden. De laatste maanden kwam hierin verbetering. De jeugd zelf neemt thans het initiatief deze avon den te doen Sla-gene - Ook "het jaarfeest van de' klaverjasvere-* niging is bijzonder geslaagd. Het werd in zaal Marijke gehouden. De heer Huis trad uit het bestuur. Voor zitter werd nu de heer C. Zonneveld. De heer W, van Kampen werd eerste secretaris, de heer P. C. Manders eerste penningmeester,mevrouw C. Velthuizen tweede secretaresse en de heer J. Levering tweede penning meester. Het jaarverslag prijst de af getreden heer Huis, die men tot ere-voorzitter benoemde. De reisafdeling van „Het Singel kwar tier" maakte haar twaalfde reis. De vaste ledenkern bezoekt trouw, de kontaktavonden, waar de reispro gramma's worden besproken.: „Het Singelkwartier" houdt zijn jaarlijks zomerweekkamp van 8 tot 15 juli in de .kampeerboerderij „De Trippema- ker" te Hulshorst. Ten slotte spreekt voorzitter J. H. F. Frederiks,' de wens uit, dat 19G7 een jaar zal worden van veel eensgezind handelen en werken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij Wilton-Fije- noord-Bronswèrk zijn vanmorgen twee jubilarissen gehuldigd die veertig jaar bij het bedrijf in dienst waren. Het zijn de heren C. de Vries (Loeffstraat 40, Schiedam), baas koperslager-fitters en J. F.' Gerritsen(Verboomstraat 145c, Rotterdam), voorman-elektromonteur. De heer De Vries (61) werd on derscheiden met de ere-medailie ver bonden aan de orde van Oranje-Nas- sau in zilver en de heer Gerritsen (58) met dezelfde medaille in brons. Burgemeester H. Roelfsema heeft hun vanmorgen in de kantine van het hoofdkantoor van Wilton-Fije- noord-Bronswerk de medailles uitge reikt. Dat zal niet. Maar het mechanise ren van Uw boekhouding kan 'n moeilijk probleem zijn. U kunt: voor beide bij ons terecht. Van paperclip tot faklureer machine U vindt het allemaal in onze show room. bel voor al Uw kantoorbe hoeften 9063. (Van een medewerker) SCHIEDAM —-Het Nederlands Hand- Balvèrbo'n'd (NHV) bestaat in maart 1967 25 jaar. Het kreeg daarom toestem ming in ons land een wereldtoernooi- handbal te organiseren voor spelers van 18 tot'. 21 jaar.: Dit 'toernooi, dat reeds maandenlang in voorbereiding is, wordt van 4 tot 12 maart gehouden in een aantal steden van Nederland. Ook Schiedam is ingeschakeld, Vrijdag 10 maart warden in de Sporthal Margriet de halve finales gespeeld. Deelnemende landen zijn: West- Duitsland, Hongarije, Roemenie en Denemarken (groep A), Tsjecho-Slo- wakije, Zweden, Polen en Nederland (groep B), Hongarije, Senegal en Zwe den (groep C't, Tsjecho-Slowakije, Roe menië en Zwitserland - (groep D), West-Duitsland, Polen en Spanje (groep E), België, Ooslenrijk en Neder land (groep F). De groepen A en B .zijn damesploegen, de overige groepen he- renploegen. De organiserende commissie wil de wedstrijden in de Sporthal Margriet een speciaal tintje geven. Mogelijk zai burgemeester H. Roelfsema aan de ont moeting een officieel tintje geven. De heren A. J. Sigmond (voorzitter handbalvereniging DWS te Schiedam) en J. van Houten (bondsbestuurder). die over dit jubileum tijdens een persconferentie deze mededelingen de den, hebben grote verwachtingen van de internationale wedstrijden.' Voor de organisatie is 220.000 begroot. van het oude jaar gaat het gerucht, dat de Schiedamse Gemeenschap besprekin gen heeft gevoerd met dc directie van het Tuschinski-concem, met als resul taat de opnieuw beschikbaarstelling van hel theater voor te houden evene menten cp dezelfde condities als voor heen. Ondanks de kapitaalschaarste is het Schiedamse bedrijfsleven nog steeds in opmars en kwamen er bijvoorbeeld op het nieuwe industrieterrein bedrijven bij. Ook de plaatselijke werven hebben nog redelijke orderportefeuilles met schepen voor herstel of nieuwbouw. De tewaterlating van de grootste tanker Oiadema bij Wilton-Fijenoord en de af levering van_een sleephopperzuiger en een nieuwe rerrybcot voor de Kanaal Mij. waren belangrijke scheepvaart kundige feiten. Grote en kleine gebeurtenissen wissel den eikaar in het afgelopen jaar af. Onmogelijk ze alle de revue te laten passeren. Cm nog enkele te noemen: Begin januari begon de Fiaari vcor de Bejaarden met de verstrekking van warme maaltijden aan oudere stadge noten, de sportvereniging HBSS her dacht dankbaar het heuglijke feit van haar veertig jaar bestaan en het Koninklijk Schiedams Mannenkoor Orpheus vierde zelfs zijn eeuwfeest. De ohr.-historische kiesvereniging Werd zodanig gereorganiseerd, dat' .er voortaan in Schiedam plaats is voor meerdere c.h.-kiesverenigingen. „Harmonie" veranderde haar naam in „Rijnmond Band." De gereformeerde ieugd kreeg in het pand Hoogstraat 148 haar eigen heme. Bad Groenoord vier de met een aantal sportfeesten, zijn tweede lustrum en de Schiedamse brandweerlieden vierden het zestig-ja rig bestaan van hun vereniging. ROZENBURG President-directeur C. Verolme vart het Verolme-concern huldigde vanmiddag, vrijdag, niet min der dan 206 jubilarissen ohder wie algemeen directeur A. Rijke die twaalf en een half jaar in dienst van dit concern zijn. Van hen zijn er zeven verbonden aan Verolme Dok- en Scheepsbouwmij. -te Rozenburg, 46 -van de Verolme Scheepswerf te Alblasserdam. 34. van de Verolme Machinefabriek IJsselmön- de en 116 van Verolme Scheepswerf te Heusden. A agent CITROÈN voor-y/aordinger),:-: V. HqGEND6nPLMN'139*-,VLAftRblNGEN:. j TEL, (010) 341044, na.. :i87ü.:l(oVÓ).34^8ÏÏ SCHIEDAM De oliebollen die dit jaar door de Hervormde gemeente en het, Leger des Heils via acties worden verkocht, blijken bijzonder in trek te zijn. Het Leger des Heils had reeds woensdagavond bestellingen voor 8.000 stuks, zodat men. nieuwe bestellingen niet meer kon aannemen. De bollen worden in de bovenzaal aan de Lange Haven gebakken (vanaf donderdagavond) en zullen in plastic zakjes worden afgeleverd. De telefoon heeft donderdag niet stilgestaan. Nieu we klanten moest men echter verwij zen naar de Hervormde gemeente. Mede hierdoor werd de - actie van de Hervormden (die bestemd, is „Voor ker- kewerk en Rijnmond-band") een re cord. Reeds heeft men 20.000 oliebollen m bestelling en de kans is groot, dat men de 25.000 haalt. Deze bollen wor den gebakken bij de firma C. H. Schwagermann in de Betjerlandse- straat. Zaierdag zullen alle bollen wor den thuisbezorgd. SCHIEDAM Donderdag werd op de Grote Markt de 58-jarige mevrouw B. T. wonende aan het Oude Kerkhof, ernstig aan een van haar ogen gewond doordat enkele jongens rotjes in haar omgeving hadden aangestoken. Zij werd ter behandeling naar de Dr. No- letstiehting gebracht. De 40-jarige mevrouw A. B. K. liep donderdag in de Hema met haar hoofd zo hard tegen een draaideur dat ze bewusteloos raakte en naar de Dr. Noletstichting moest worden gebracht. Na behandeling kon ze naar huis gaan. SCHIEDAM - Van de veertien-ja rige A. B. werd donderdag in het' Sport- fondsenbad een portefeuille ter waarde van ƒ15 met een inhoud van zes gul den gestolen. T)E revue over Schiedamse fei- ten in 1966 zou. niet compleet zijn. zonder de aardgas-explosies die in meer dan een opzicht het nodige stof deden opwaaien. Op 30 augustus gebeurde het eerste ongeluk in de Kerklaan en nog géén week later veroorzaakte een ontploffing een hevige rava ge aan het Johann Staruszplein. Totaal werden vier mensen ge wond,. Na het. tweede, ongeluk: werd, onmiddellijk een intensie ve-,controle van .de leidingen in gesteld (zie foto), maar: bleek hetdas dat de zogenaamde, lek- zoeker niet deugde (Van een onzer verslaggevers). QCHIEDAMElk jaar worden begin januari in verscheide ne asielen huisdieren gebracht, die doodsbenauwd van het af steken pan vuurwerk in de Oudejaarsnachtsoms kilometers ver van huis zijn weggevlucht. - Het bestuur' van de afdeling Schiedarn]:y.pn de Nederlandse' vereniging tot bescherming 'van dieren verzoekt daarom geen vuurwerk af te steken in de na bijheid van dieren. Men adviseert de hond op Oudejaarsavond aan de lijn uit te laten geruime tijd vóór twaalf tnir.' Dit in belang van het dier, maar tevens in het belang van weggebruikers. Een geschrok ken honddie niet is aangelijnd, betekent namelijk een groot ge vaar voor het verkeer. Voorts verzoekt de dierenbe scherming geen vuurwerk te gooien in de richting van het dier. Dit kan kwade gevolgen hebben wanneer het dier, door angst agressief geworden tot de aanval overgaat. .Tot slot merkt de dierenbe scherming op dat volgens de al gemene politieverordening het laten loslopen van honden is verboden ROTTERDAM Omdat - Oude jaarsavond voor de RET een bijzonder stille avond is zal .het bedrijf de diensten evenals verleden jaar beper ken. De wijziging komt er in de prak tijk op neer, dat on acht van de 48 RET-lijnen na 21 uur de diensten .zul len worden gestaakt. Deze lijnen zijn uiteraard zq gekozen,, dat er in alle .gevallen behoorlijke andere vervoers mogelijkheden zijn. De regeling is .tot stand, gekomen na overleg met het personeel en zijn 'vak organisaties. De tram- 'en buslijnen waarom het gaat zijn: 5, 9, 11,. 17, 42, 43 en 44, Voor "deze routes geldt, dat omstreeks 20.15 uur voor de laatste maal van de begin punten wordt vertrokken voor het ma ken van nog. een volledige rit. Daarna rukken de trams en bussen in. Voor autobuslijn 31 is éen tussenrege- ling getroffen. De normale, dienst ver valt om 20.15 uur.. Daarna wordt er een 20-nrpnutèn-dienst uitgevoerd tussen' het: Prinserihóofd en de halte Blaak Korte Hoogstraat v-v. Voor het overige verandert er weinig of niets: de veertig andere RET-lijnen rijden: overdag--hun normale zaterdagse diensten, 's Avonds na 19.3Ó',uur echter worden de frequenties iets verminderd. Voor al deze'lijnen geldt1, dat trams en bussen plm. 1.30 uur van het beginpunt vertrekken om nog een volledige rit te maken. - Op Nieuwjaarsdag zullentrams en bussen van de RET dé normale zon dagsdienst uitvoeren, zij het dat de diensten op enkele lijnen (waaronder 4A en 4B) tussen 12 en 18 uur worden versterkt. Op delijnen 15 en 22 zal de gehele dag met twee-mans-bediening worden dienst gedaan. 1 SCHIEDAM De Christelijke gymnastiekvereniging DOK houdt za terdagavond 7 januari in de zaal onder de Opstandingskerk een nieinv- jaarsir.stuif, gevolgd door. een contact avond. Om half acht begint dèzë bijeen komst, waaraan verschillende attrac ties zijn verbonden, o.'a. het optreden, .van „The family singers". jVIERKWAARDIG dat tegen het eind van het jaar de gezichten van vele mensen steeds langer wor den, steeds droeviger de wereld in kijken. Als de kerstdis eenmaal is verorberd, de uitvallende naalden van de kerstboom de huisvrouw tot wanhoop brengen omdat iedere dag de stofzuigerzak prop cii prop vol met die rommel geraakt, als er geen stukje kerstkrans meer in huis is te vinden, dan wordt de mens melan-' choliek. Scheiden doet lijden, zegt het spreekwoord en dat geldt blijkbaar ook voor het oude jaar. Wat het nieuwe zal brengen? Dat zuilen we moeten afwachten. Dat ligt „aan de andere kant van de barrière". De barrière van twaalf uur in de nacht tussen 31 december en 1 januarL Het lijkt wel, of het passeren van die barrière pijn doet, of we er bang voor zijn! Als je komt met de vraag: waar om? dan zit je er een beetje vreemd tegenaan te kijken. In feite betekent' de nacht van 31 december op 1 janu ari niet meer of minder dan iedere andere nacht. Er komt een andere kalender in de kamer te hangen. Ik moet nog even wennen aan een an dere agenda in m'n binnenzak, want de kaft daarvan voelt gladder aan dan die van het boekje dat ik dit jaar heb gebruikt. Verder verandert er niets in de wereld. Er is nog al tijd oorlog in Viet-Nam. De spanningen tussen Israël en de Arabische landen gaan voort. Rotter dam is dc grootste haven ter wereld en moet héél hard werken om die positie te behouden. De Rotterdamse gemeentelijke kas is even leeg als tevoren. De straten waar aan de me tro wordt gewerkt, zijn nog altijd even rommelig, er varen schepen op de Nieuwe Maas en de Nieuwe Wa terweg en er is nog steeds geen Wil lemstunnel, laat staan een Spoorweg tunnel. pjET Hele gedoe rond oud-en- nieuw is niet anders dan ge woon mensenwerk. Wij hebben ge maakt dat 1 januari juist op 1 janua ri valt. De aarde draait in een cirkel baan rond de zon en die baan wordt op 1 januari heus niet verbroken. Slechts enkele honderden jaren ge leden hadden we de „Juliaanse ka lender", die afweek van onze tegen woordige „Gregoriaanse",zodat nieuwjaarsdag van nu enige tiental len dagen .verschilt van nieuwjaar van vrpeger.. Nog:erger; in vele-lan- "den gebruiken ze nog steeds die Jüli- aanse kalender! Nieuwjaar; hief is dus een dag of twintig vroeger dart nieuwjaar ginds. Onze hele tijdrekening vertoont de tekenen van onze tekortkomin gen: we spreken straks van 1967 jaar na Christus, terwijl zo langza merhand echt wel is vast komen te staan, dat Christus heslist niet in het jaar nul is geboren! Er zou geen enkel bezwaar zijn het nieuwe jaar te laten beginnen met, Pasen. Misschien zou dat zelfs vee! beter zijn: Pasen is een goed symbool van de nieuwe tijd, die be gon met de opgestane Heer! Een symbool van een blijde, ver loste wereld, die men kan tegemoet zien met de óud-Russische gróet: „De Heer is waarlijk opgestaan!" Een nieuwjaar dat we van harte zouden kunnen, beginnen met het Bijbelse „Vrede, zij ulieden", zonder melancholieke, lange'gezichten. Waarom eigenlijk niet? k e (Van een onzer verslaggevers) Ongeveer duizend t w ïrlingen van 44 scholen hebben giste- i en vandaag deelgenomen aan een fiSi '"o'twemtornooi in het Sportfondsen- Inclusief de estafette-ontmoetin- X zwommen, zij met z'n allen bijna meter. Vanmorgen om kwart over elf reikte gemeentelijke inspecteur van onder- de heer C. A. Kamp, onder laai- enthousiasme van de aanwezige t*gd de prijzen uit •Ee uitslagen van het eslafettezwem- Tn waren voor meisjes van de zesde "*sse ais volgt: le prijs Comenius- °ol B: 2e prijs St.-Bernardus- r 10°l> 3e prijs Thorbeckeschool. ■jon„ Estafette voor jongens van de zesde 0t:i 's: le prijs W. A. Liefland school: 2c rti is Erasmusschool3e prijs St. Catha- rïtse ^school. Estafette zw ramen voor meisjes van J ^as' ls prijs W. A. Lief- o idschool: 2e prijs Comeniusschool i is Erasmusschool. estafette zwemmen voor jongens van •v "5e klas: le prijs W.A. Lie- tdschool; 2e prijs Comeniusschool 1 3e prijs St. - Jozefschool. Elke school wing een wisselbeker. schledamseweg 57 5 vlaardingen wenst u een voorspoedig nieuwjaar jiHiic-kicC^icirtrk-kirbic-k-CcirCrtr.: kir kirtrtitrüïrtrtrirlrk-üirk: Cr ïb p- p- p- p- P1 Vooral in deze donkere winter maanden heeft elk gezin nóg meer behoefte aan ip, 'P P Laat daarom BOOGAARD uw huis tot uw „thuis" maken met BINNENSINGEL 165 TEl. (34) 2486, VLAARDINGEN Ce blijdschap van het evangelie in alle levensomstandigheden Verkrijgbaar in de boekhandel EOUIRaKEUMINB-WAQENINSH cK» ook LEUK OM TE GEVEN HEERLIJK OM TE KRIJGEN Overleg eens met onze deskundige medewerkster. Mevrouw Bos. Zij zal U graag de met zorg samen gestelde collectie in onze speciaal zaak tonen. Héél graag zelfs U KÉNT HET ADRES: P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P' P P P P P P P P P P P P P P P 5- S

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1