U bent er een uit duizend Ontploffing bedreigde Blokmakersstraat -\ r Een goed uiteinde... I /A en een goed begin Morgen roept de Mok Burgemeester ontving leden havenverenigin g MN unij J AGENDA Burgerlijke stand SMYRNA TAPIJTWOL jJelioltcrdannner Huisvrouwen starten nieuwe activiteiten J. MOSTERT MET PENSIOEN mm mmt Toekomst voor Rdani belangrijk Kerkdiensten op Oudejaarsavond Medische dienst 9? GRAAFSTROOM ~4f „CLEO tussen 5 en 7" 2A ZATERDAG 31 DECEMBER 1966 55 melk heerlijk boter vers kaas kostelijk MM masm Afscheid K. Bonten van Bottelo ÏSW. Belangrijke teaeli-in over staclssanering HBSS bewees PPSC sportieve dienst dank u wel, van harte 't zelfde! tot ziens in 1967 VLAARDINGEN SCHIEDAM Politie trad weer op tegen baldadig vuurwerk afsteken N.V. BAGDAD-WOLFABRIEKEN Eén vereniging voor christelijk onderwijs Nieuwjaarsreceptië van padvinders en „Liefde en Vrede" nF. ROTTERDAMMER Pagina 3 rHCf'toiir' sanoapes -'•oKimV £Oi;DSEfijwEG/«VffAAP.T%RRAC: (Van een medewerker) VLAARDINGEN De dames van de plaatselijke aideling van de Neder landse Vereniging van Huisvrouwen hebben zich voorgenomen in het nieu we jaar weer tal van bijeenkomsten en excursies te houden. In Café restaurant Oe Maas aan de Maasboulevard begint woensdagmorgen 4 januari om half elf het koffieuurtje. Natuurlijk zal er gele genheid zijn om de contributie voor hét nieuwe jaar te voldoen, maar daar naast zullen voorbereidingen worden «etroffen voor een aantal discussieon derwerpen, namelijk „Functieverande ring van het gezin"; „De gehuwde stu dent" en „Is de huisvrouw betrokken bij.de vormgeving?" Reeds zijn enkele dames benaderd voor de leiding van de gespreksgróe- pen. Op de donderdagen 12 en 2G januari worden bezoeken gebracht aan het Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam. Dinsdag 17 januari zal om kwart over twee in de Harmonie een voorlichtir.gsmiddag van de Neder landse Pluimveehouderij worden gehou den met als onderwerp „Kip en Ei". Na de pauze zal de film „Vijf mil jard eieren" worden vertoond. Een' excursie naar de Keuringsdienst van Waren te Rotterdam staat donder dag 19 januari op het programma van de NWH. De vele clubjes van de vere nigingen hopen ook in 1967 weer regel matig bijeen te komen. Voor inlichtin gen kan men. zich wenden tot mevrouw K. van SlooienEphdeirn, Broek weg 249. waar tevens de ledenadministratie van de vereniging is ondergebracht. (Van een onzer verslaggevers) AL AARDING EN Na bijna 45 jaar te hebben gewerkt bij de ENCK is f'jnag efe heer J. Mostert flink in het zonnetje gezet ter gelegenheid van „li"] pensum®rl'J£- De vele geuite loftuitingen waren minder bedoeld voor erknemer j. Mostert als wel voor' Jaap Mostert, gewaardeerd eontactman ssen het personeel en de directie. Dat hij de laatste tien jaar mee zijn Stempel heeft gedrukt op de personele verhoudingen in het bedrijf bleek ttuidclija uit de woorden van directeur ir. W. A. den Bakker. „U bent geen chef en u hebt geen titel, maar u neemt een uitzonderlijke plaats in, een plaats die u zelf heeft waargemaakt", zei hij. De waardering van de directie was vooral gericht op het positieve resultaat, dat de heer Mostert beeft bereikt ais lid van de ondernemingsraad en als woord voerder van het personeel. „U bent er een uit duizend, iemand met wijsheid die niet gauw wordt gevonden, niet op di rectieniveau en niet onder het perso neel", aldus de heer Den Bakker. Mr. Westerhout. directiesecretaris, die veel contact heeft gehad met de heer Mostert. prees vooral de gezonde kiik van de scheidende po de zaken'in bet be drijf. Hij zei dat de heer Mostert veel. heeft bereikt met zijn standpunt, dat'dei belangen van nersoneel en bedrijf paral- j 1c! moeten lopen. „Verstand en wijsheid kenmerken uw loonbaan. Uw scherpe op-j merkingen bij jubilea en andere gelegen-j heden waren dikwijls op het kan je.; Maar op het nunt dat er boze gezichten! konden komen wist u het altiid zo te; keren, dat er gelachen werd", aldus ric j heer Westerhout. Als man van de bond werd de heer' i bleskana graaf 01849-246 Mostert waarderend toegesproken door de heer Penninkhof van de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale. Hij sprak mede namens de beide andore bonden zijn waardering uit voor de steun die de bonden hebben gehad aan het optreden van Jaap oMstert. De heer H. Smit van de katholieke bond kwam. mede namens de "heer Spoelstra van de Christelijke Bedrijfsgroepen Centrale, nog even apart dank zeggen voor het werk dat de heer Moster en zijn collega's tijdens vele be sprekingen hebben gedaan- De heer Mostert zelf was niet zo onder de indruk van ai deze goede woorden. Ook bij zijn vertrek bleef hij zichzelf, bleef hii de man die het allemaal van de betrekkelijke kant ziet. Hij zsi dat hij niet vee! had gezien in een ondernemings raad. Nu geloofde hij dat, wil de onder nemingsraad werkelijk worden "vat zij worden moet cv con generatie overhncn zal grnn. Hii hield zi-n collega's voor dat, ondanks het feit dat men hem" wol eens een rem had genoemd, in de prakt:tk dik wijls is geblrken dat een dergelijke rem nodjg was. Zi?n laatste daad bij tie ENCK was de overdracht van een beeldhouwwerk van de beeldhouwer P„lgrom. dat ge kocht is van het geld dat het personeel bijeengebracht heeft bH het veertig jarig bestaan van de ENCK in I960. De overdracht van het kunstwerk ge beurde door het opschroeven van een gedenkplaatje. In de bedrijfskantine kregen de col lega's van de heer Mostert gelegenheid afscheid te nemen. NATUURZUIVER OPWEKKEND VERKWIKKEND (Van een onzer verslaggevers) 1 ROTTERDAM Vrijdagmiddag j waarschuwde een garagehouder in de Blokmakerstraat de brandweer, omdat 'door terugslag in de brander een gas ifies warm werd en dreigde te ontplof- Ifen. De eenheden 422 en 431 rukten tuit met de Gil onder leiding van j brandmeester R. Doorn, de het gasfles jgtugt kopje-onder in een bak water en j de politie sloot ter voorkoming van ieen entastro/e de hele Blakmakerstraat j voor het verkeer af. Anderhalf uur la- j ter was het gevaar bezworen. ROTTERDAM Traditiegetrouw heeft burgemeester W. Thomassen aan het eind van liet jaar weer de leden van de Havenvereeniging „Rotterdam" ontvangen in de burgerzaal, lïij gaf het gezelschap (dat kleiner was dan vorig jaar en voor 't eerst kennismaak te met de gemeentelijke bestedingsbe perking: chocolademelk en een aman delbroodje) gistermiddag een overzicht van het afgelopen havenjaar en de plannen voor de toekomst. Vooral die toekomst is voor Rotter dam belangrijk, zo maakte de burge meester duidelijk. Volgend jaar zullen de problemen die kleven aan de aanleg van de haven tussen Hoek van Holland en Maassluis zeker worden opgelost. Jok iv-ffl.» Coiffures HAURITSWEG 55 - TEL. 137852 G.N. Daarnaast dient het rijk snel een beslis sing te nemen inzake de financiering van de vaargeul in de Noordzee voor tankers van 225.000 ton. Over enkele jaren kan er om de andere dag zon schip worden verwacht, maar dan moet de zaak wel snel worden aange pakt, aldus de heer Thomassen. Het aantal schepen groeit de laatste jaren niet meer zo hard, wèi het aantal schepen met grote diepgang. Voor dit jaar wordt het aantal geschat op 28.320 (vorig jaar 28.103), terwijl aan lading naar schatting 132 miljoen zal zijn over geslagen (tegen 122,7 miljoen ton). In zijn rede legde de burgemeester ditmaal nadruk op het belang van de binnenvaart voor Rotterdam. Vorig jaar voerden 215.000 binnenschepen 77 miljoen ton lading aan en af. een enor me hoeveelheid gezien de 52 miljoen ton die 1962 nog te zien gaf. De dit jaar uit de Parkhaven verdreven bin SCHIEDAM Vrijdag hebbende voltallige personeelscomissié, deléga»'l-sOHIKl»AM ilërv/ Gemr.GrotisrKerk" itir.isö' ties van de-afdeMngen en directieïéroh' cj-> Hbffcnan! Drrfeohnitammschooi to.sp ds Jansen: „Betoelkerk .0.30 ds WUMnfc: Ópstr«flirtsikér k-' 0-30 dsSj5aïf&?ï "Vre des kerk 1£.2X) ds Van. der Steen; De Rank ICJO ós Vons. Gercf Kerk: Oosterkerk M) cis De Bruin, 17 drs Kcuwenhoven: De Ark 5.36 cand Stroes, 17 ds Rijper;- Magnalia Dei Ker.k 10 as Rijper. 17 cand Stro es: De Goede Haven 10 ds De Jon-gh, 17 ds Kou- wenhoven; Julianz-keik :xj ds Kouwenho- ven, 17 ds Bos. Chr. Geref Kerk: Warande •iO ieescienst. ia ds Van Leeuwen. Hcrv. Geref Evang Nieuwe Haven 155, 10 dhr Van de Karr.ip. -L5 ds Poort. VLAiARDT.NGEN Hcrv Gem: Grote Kerk ds Van Veen,- jeugddienst nrm-v Bazuin koor en combo, onderwerp „Toekomst is reeds begonnen. 3 ds Boutor.-e; "Nieuwe Ke:k 10 cs Bierbrrcek. 5 ds Bos; Bethel- 'kerk ds Nauta. 7 dhr Hocgendt-n:; Im- manuelkerk IC- ds Hoorn, 7 cs Blesbroek; Rehobothkerk 9 en 10.23 ds Blei, 7 ds Bos; Ichtuskerk 10 ds De Jong7 ds Bouterse; Holy kapel 10.39 - dhr Van Zetten: Zonne- huis; IC: ds KoLkert. Geref, Kerk: Ooster- Kerk Ifl ds Bievbroek, 5 ds Bos: Bethei- I Swen; Emmaüskerk 10 uur ds Th Swen. o j uu:' ds Joh Lever; Holy-kop el 9 .uur ds I Joh. Lever 5 uur ds J. F ter Hart; i Pniülkerk 9 en tC.30 uur ds H. J. Kouwen-j hoven 5 uur ds L R Krol: Marannthakerk lü cis L R Krol. 5 u-ur ds G Aal- bersberg. Geref Gemeente: Kerk West-i nieuwlard 55, 10 en 5 ds Huisman, Chr Geref Gemeente, Dijksteeg 6. 10 en Bofteló ;N.V.' afscheid genomenvan ;de heer A. J. Bonten pit Rotterdam, pie dertig jaar voor Coca-Cola werkzaam is geweest. De heer Bonten, die verge- zeld was van zijn echtgenote; werd on- j der meer door zijn directeur, de heer B. J. Rijks, waarderend toegesproken. Hij bracht in herinnering dat de heer Bonten tot het eerste, personéei be hoorde dat vóór de oorlog in de bot telarij aan de Schiedamse Singel werk zaam was. Ook de sprekers namens i het personeel wensten de scheidende magazijnmeester van harte toe, dat hij lang van zijn pensioen zal mogen ge nieten. Chr Geréf Kerk: 9 30 en IS.30 ds De'Jong, Gerei'Kerk Vrljsem: 3.3G en IS.IS ds Van Tongeren. Ned Prot Bond: .10.15 ds Brinke- Ilnk. Legerdes Heils: heiligingfdlenst; 19.30 eair.cnikomst mxv gitaarband. M.AASLA.N.D -- Iterv Gem: ir ds Keijzer. Gerei. Kerk: 10 ds Potjer, 14.30 ds Kelder.' ROZ&N'BUHG Herv Gejn: InMianuelkeik 13.30 ds Weslerveld: De Schans 9.45 Us Evetein. Geref Kerk: 9.30 en 18.30 ds Mantz. Chr, Gerei Kcik: 10 ds Planllnga. 1.7 ds Van de Schaaf Geref Kerk Vrijgem: 9.45 en '.6>!5 ds Deddens, H.OEK VAN' aOLliAND - Herv Gem: 10 ds Wasstok. 19 ds Van Noort. Gercf Kerk: 10 en 17 ds Bel. Herv Evang: 12.30 ds Vroegtn- Gewey. r\p DEZE laatste dag van het U jaar voor het laatst iets over de actie „Tienduizend bijbels voor Vlaanderen". Ik heb nu veertien za terdagen achter elkaar mijn lijn aan dit onderwerp gewijd en voor wat Rotterdam en omstreken be treft is in deze tijd het doel bereikt. Dat is een mooi resultaat en daarom wil ik de „bijbellijnen" nu beëindi gen. Misschien is er later nog wel eens een aanleiding op dit onderwerp te rug te komen, maar het vaste weke lijkse opwarmertje zult u hier niet meer vinden. Om de eenvoudige re den dat dit niet meer nodig is. Alle maal nogmaals hartelijk bedankt voor al het werk dat werd verzet en voor de vele enthousiaste brieven en telefoontjes die ik hierover heb ontvangen. Onze afdeling expeditie is bezig de buit geleidelijk aan naar het ge bouw van deze krant te brengen. De depothouders die nog niet zijn be zocht kunnen binnenkort de Rotter dammerauto voor hun deur ver wachten. En a!s alles hier binnen is gaan we de Belgische Evangelische Zending melden dat zij de bijbels die onze lezers verzameld hebben aan ons gebouw kan laten afhalen. VERDER KAN ik ftnt nlc: oUpg Vfl?ffP! (Van een medewerker) SCHIEDAM In het -zojuist versche- nen clubblad van PPSC geeft een doorj „Een speler" ondertekend artikel te i kennen, dat PPSC bij de training moei-i Iijkheden heeft gehad en dat hieraan j door een mooi gebaar van HBSS een' einde is gekomen. Het is een bewijs dat de samenwerking tussen deze twee plaatselijke in het zaterdagvoetbal spe lende KNVB-verenigingen, voortreffelijk is. Het artikel „Een mooi gebaar" heeft de volgende inhoud: „Zoals u weet trainden wij 's avonds altijd op het bijterrein van Martinit. ,De toestanden daar na het trainen waren van dien aard dat dit niet vol te houden was. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Donderdagavond 5 ja nuari zal een belangrijke teach-in in De Korenbeurs worden gehouden naar aanleiding van de sanering en de ande re plannen van het. gemeentebestuur ten aanzien van de binnenstad. De initiatiefnemers menen, dat men moet afblijven van de rustieke sfeer van dit plekje Rijnmond. De teach-in begint om 20.00 uur. Ie dereen heeft vrij toegang. diens: des Woords Item. Geref. Gemeente, kerk Hoflaun, lft rnjir ds. H. R. Posbma. Leger des Heils Baanstraat 10 en 7.30 uur samenkomsten. Chr Gcr Kerk: Em-1 rnastraat tij. 10 en 5 uur ds Kleisen: Aula ds De Cockschool. Ph de Goedeslraat 152. 13 teesdlenst. 3. ds Kieisen. MAASSLUIS Herv Gem: Grote Kerk 10 ds Kalkman, l» ds Vogel: Ichtuscentrum 10 dhr Ver.hare. Geref Kerk: Immanuel-1 ■kerk 10 ds Dercksen. 9330 ds Bohfaieijer: Maianathakerk 10 ds Bohlmeijer. 16.30 ds: Derckscn: .Anrireaskapel 19 ds Bohlmeijer. SCHIEDAM Herv. Gem: Grote Kerk IJ ós Jansen: Befhelkerk 19 drs Wissink: Opstan- d'ngskerk '19 ds Zimmerman; Vreöeskerk 19 ris Van der Steen; Huize Spaland 16 ds Vons: Dorpskerk 19.30 ds Vons. Geref. Kerk: Magnaka Dei Kerk 19 ds Van Da len; Julianakerk 1) ds Nammensma. Chr Geref Kerk: Warande. 13 ds De Joode. uur! VLAARDINGEN Herv. Gem: Grote Kerk „„icend imr Pen Bemodderde spelers konden na afloop nenschepen. knj0en volBend jaar e ^jj temeperaluren tegen hei vriespunt in nieuw onderkomen aan een pornon tni het donker onder een koude douche -19.38 ds Siesbroek; Nieuwe Kerk 29.30 ds Bos; Bethelkerk 19.30 ds Nauta; Immanuel- kerk 13.39 dhr Van Lambalgen; Rehoboth kerk 19.30 ds Blei: Ichtuskerk. 19.30. ds De Jong: Holy ka pel 19.30 dhr Van Z*»tt én. Ge ref. Kerk: Oosterkerk 19 ."30 ds Aal- 'bersberg: Emmaüskerk '10.30 ds Tie- mersma: Iloly-kapel 19.30 ds Kouwenho- ven; Pniölkerk 13.30 ds Ter Hart; Marana- thakerk 13.30 ds Lever; De Wetering 19.36 ds Krol. Geref, Gem: Westnieuwiand 56. 20 ds Huisman. Chr. Geref. Gem: Dijksteeg 6. -19.30 dienst. Leger des Hells: Baanstraat, jaarsluiting en bidstond. Hoïyzlekenbuis: 20 ds Bouterse. Chr. Gercr Gem: Em- j mastraat MS, 20 ds Kieisen. MAASSLUIS Herv Gem: Grote Kerk 1 I ds Vogel. Geref Kerk: Immanuelkerk 19.30 j ds Dercksen. Chr. Geref. Kerk: 19.30 ds De j Jong. Ned Prot Rond:' 19.30 ds Postma. i Leger des Heils: 19 outiejaarsoverdenking. MAASLAND Hcrv Gem: 19.30 ds Keijzer Geref Kerk: 19.30 ds De Jongh. HOEK VAN HOLLAND Herv. Gem: l«0 j ds Wassink. Geref. Kerk: 1930 ds Bel. Herv Evang; 17 ds Van Kooien. Vriiz Herv: 19 mej Tuinman VLAARDINGEN Trocphuis Prinses Irenegroep V Koningin Wilhelminahavcii ZZ2; Nieuwjaarsinstuif. 11.00-12.U0. Triangel: Nieuwjaarsbiieenkomst CJV L en V. 16.00-17.30. Bijkantoor De Rotterdammer, Smalte Havenstraat 11, tel. 346775. Klachten he- jorging; H. Verhei], Wagnerstiaat 24. tel. 343345. Uitsluitend redactiezaken: tel. 346619. b.g.g. 115588. Apotheek: A. Bot, Billitoniaan 66. tel. 344729. Apotheek Maassluis: Rijnmond. -Mozartlaan, Maassluis-West. SCHIEDAM Bijkantoor De Rotter dammer: Lange Kerkstraat 82. uitsluitend redactiezaken. tel. 263954 (b.g.g. 0!0- 115588 en 01893 - 6619). Agentschap: J .v. Gogh, Dr. Zamenhof- straat 139. tel. 152400. Klachten hierboven: A gentschap zieR Klachten bezorging: Agentschap zie boven. Bcjangryke telefoonnummers: Alarm. Politie 26466, alarm brandweer 269123. alarm GG en GD 269280. Apotheek Rembrandt, Rombrandtlaan 5b, tel. 268855. de Maashaven. Temidden van die binnenvaart neemt de duw vaart ook een steeds gro tere plaats in: vorig jaar'7,7 miljoen ton lading. Aan het eind van zijn toespraak kruipen. Op een gegeven moment was de maat vol en richtte onze voorzitter (de heer L. Noordzij) zich tót het be stuur van HBSS. Binnen drie dagen was het .beslist en konden wij van de prach tige akkommo'datie van HBSS gebruik, maken. Wij als spelers van het eerste wees de burgemeester nog eens op het! elftal van PPSC bedanken langs deze belang dat het Deltagebied in de toe- i weg het bestuur van HBSS". komst als havenareaal zal hebben. j Hij besloot met de enkele maanden; oude slagzin: „Rotterdam groeit in de: De r.k. toneelvereni- clelta de delta wordt wereldhaven". Sibg Brederode brengt dinsdag 10 janu- jari om 14.30 uur het toneelstuk „Ben ik 'getrouwd' of niet?" in gebouw Irene, De voorstelling wordt ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Margriet gegeven onder auspiciën van de Oranje vereniging en is in de eerste plaats bedoeld voor dé Schiedamse bejaarden. Besturen van bejaardenbonden. so ciëteiten enz. kunnen bij de heer P. J. Drenth, Van Haarenlaan 946 (tel. 263838) opgeven hoeveel gratis toe gangskaarten zij wensen te ontvangen. ROTTERDAM Dat de politie „een oogje dichtknijpt" betekent niet, dat zij op het gebied van „vuurwerkerij" alies maar over haar kant laat gaan. Vrijdag is een anatal jongens van leeftijden tus sen 13 en 19 jaar op verschillende politie bureaus gebracht wegens baldadigheden met vuurwerk. De jongsten werden aan de ouders te ruggegeven. tegen de oudsten werd pro- ces-verbaal opgemaakt. Opgetreden werd tegen het afsteken van kanonslagen op de Beurstrappen en op andere plaatsen en ook een jongen die bij de Bijenkorf vuurwerk wierp naar de benen van een passerende vrouw werd prompt ingere- kend, Mensen van het bureau Boezemsmgei controleerden enige winkeliers. Bij drie winkeliers werd in totaal zes kilo vuur werk in beslag genomen. VLAARDINGEN Getrouwd: Jan Kruide- nier, 22 en Maria Ges ma Louisa Hoekman, 20: Johannes van der Windt, 27 en Kathari- na Janny Timmer. 20; Johannes Hans Lazet, 23 en Maria Anne. Krommenhoek 18; Arie Vrijland. 33 en Diane Mary Burley, 23; Dirk Constant Muller, 31 en Annaatje Reijnierse. 25. Geboren: Linda Geertruida, dv C. van Woensel en H. M. Fassotte, Handelstraat 27. Overleden: Jocobus Klinge, 92, 'Holysingel 4; Jan van Reij, 80 wedr v M. Koster, Ho lysingel 4; Erik Paulus Johannes Jansen, 4 dagen. Gendringen; Maria Woensdregt, 83, wed v P. K. van Beek, Maasstraat 19; Ale- wijn van der Valk, 52, echts-v J. van den Berg, Kündelstr. 29; Hugorina Catharina van Vliet, 89, wed v J. Nuijfc, Flatgebouw 5-5S; Petronella Maria de Jonge. 61, wed v J. van Witzenburg. v d Spiegelstraat 68a; Alewijn Polderman, 87, wed. v. G. Goedknegt, Plein 1940 nr. 19. SCHIEDAM Ondertrouwd: H. J. van Beek, 24 en C. van Aarden. 22: M, Bos, 24 en J. M- Vonk. '21: S. de Eugenio Chrispin, 33 en. C. J. Zwagerman, 33; G. P. C. Hoogstad, 17 en A. Pak, 15: H. A. van Huisstede, 22 en A. Jansen, 18; F. A. C. Meijer, 22 en A. P. Reckweg, 20: A. P. Rotteveel, '33 en A. van Advertentie I007:- zuiver scheerwol. Kleur-, mot- en tapijtkeverecht. Levering rechtstreeks van fabriek aan particulier 3,45 per 100 gram. Keurmerk Ned. Ver. van Huisvrouwen, Wilt U advies, dan komt een onzer dames U graag vrijblijvend bezoeken. Vraag GRATIS sialen, handleiding en patronenfolders. LEYWEG 2 POSTBUS 110 TILBURG TELEFOON 04250 - 31023 der Waard, 19; H. C. van dor Velden. 30 en C, E. van Balen, 20, Getrouwd: A. Trotsenburg, 19 en J. P? Breuker. 18; G. C. v.tl. Oever. 23 en J. M. L. Ruts. 20; J. W. Knijnenburg.' 25 en C, S. Poots, 22: JT. M. Rebers, 20 en J. G. Blderson, 20; J. J. Meeder, 24 en C. M. Tjaden, 2G; A. E. Kanniainen. 19 en H. Kostense. 19; J. L. A. Lamb, 35 en G. E. L, van Geene, 24; C. Bltekendaal. 31 en C. M. L. Engering. 20; J. J. C. C. Mol, 22 en C. P. M. Balm. 21: J. van Beers, 24 en H. J. F. Scholte. 13; A. Ripzaad. 29 en A. van. Zwieten, 29; s Termeer 52 en J, E. Schippers, 23; P. Goor, 33 en C. Verwiel, 23; J. pluijmers. 23 en W. Boelhouwers, 19; J. F. Hijenhuis, 51 en A; Jongste. 44; 'G. C. 't Hart. 21 en H J. van Dijk, 23; A. Dijkshoorn, 23 enC. Kuijpers, 20; T, C, Putters. 23 en E. M. van Dijk. 20; P. Robijn, 27 en C. M. Elberse, 25: G. Braber. 22 en D. G. M. van den Berg. 24: C. T, Putters 3i en M. L. de Kievith. 26. Geboren: William C. z.v. G. van Es en H. E. C. van Katwijk: Johanna M. d.v. T. J. Lindaart. en M. A. J. Snel; Leo z.v. J. W. J. van Steenoven en M. C. M. van der Moor; Monique H. d.v. L. M. van der Lubben en G. BrökÜng. Schiedam: W J Franke Brug Knappert- laan 30. tel. 25Ï163: F Jungerius. Jac Caulaan 8. tel. 2S7355; G in 't Veid. W de Zwijgerlaan 23. tel. 2S859D. Vlaardingcn: H A Itr.hotf. Verpl Chasséplein Ga. tel. 347562: D J Wieringa. Karei öe Grulelaan 143. tel. 345669. Maassluis: B D ELsman. Haven 40, tel. 2)09; vêrloskundlge mej Var, de Hoeven, Wil lem Pijperpleto 64. Maassluis-West, tel. 4380. Maasland; J WOltmans, Molenweg i tel. 01839 - 2039: veearts, voor Maasland en Vlaar- dlngen C vd Most. Kethélweg 13a.' Vlahrdln- gen. tel. 010 - 343084. Hoek van Holland: A W L Hut. de Cordesstraat 22. tel. 3496. u vertéllen, dat. als alies volgens de plannen: is verlopen (en. dat neem ik aan, want ik heb geen bericht ontvangen^.; dat het anders is), dé eerste NedeT-v landse bijbels al in België zijn gear-: riveerd. Dat houdt verband met de tournee die het Rotterdams Christe lijk Jongenskoor deze week door België heeft 'gemaakt. Uit onze. krant'van dinsdag kunt u weten dat; dit koer op Tweede Kerstdag in d&'; Grote Kerk „een geslaagd concert; heeft' gegeven ter gelegenheid van' zi.in tienjarig bestaan. - Daags daarna zijn 'de jóngens^ ón-' der leiding van hun 'dirigent' de ;'hf ér1 F. Veiders - naar Gent vertrokken, waar zij enkele dagen hebben geld-: geerd. - ij Woensdagavond concerteerde het- koor in Gent éndonderdagavond inV de Zendingskerk in .Antwerpen. Vér-!, der werd in Brussel van hun zang- een opname gemaakt voor- öe: Bel- i gische radio. s Koorvoorzitter A. van Wagenin- gen' kwam mij van te voren vertél- len'dat alle zangers een'bijbel naar Beigië zouden meenemen, als een kleine voorzending van de tiéndui- zénd die zullen volgen. Dat was een prachtig begin van het sint van deze grote actie! 'y'-.Ly, En nu gaan we afsluiten. De actie, en het-jaar' Het einde van een zaak is beter dan haar begin, zegt de Pre diker. Als dit met deze actie ook het geval is, dan zal dit zaad. zeker vruchten gaan dragen.; Het jaar dat bijna voorbij is heeft voorspoed en tegenslag gebracht, vrede en oorlog, gezondheid en ziek te, leven en dood. Voor ieder van ons.ligt dat anders. Maar wat. het ook was, het einde kan beter zijn dan het begin. Ik wens u van harte toe dat het einde van 1966 goed zal zijn. Want dat betekent dar. tegelijk een goed begin van 1967! o o VLAARDINGEN Met ingang van 1 januari 1967 zullen alle scholen, aan gesloten bij de Vereniging voor Bijzon der Christelijk Schoolonderwijs en bij c!e Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs zijn ondergebracht in de in 1962 opgerichte Vereniging voor Crhistelijk Schoolonderwijs. Gedurende de afgelopen drie jaren werkten de twee schoolverenigingen reeds samen met het doel uiteindelijk één christelijke schoolvereniging te creëren, hetgeen dus gelukt is. Eerst werd besloten dat nieuwe scholen zou den worden gebouwd door de gecombi neerde vereniging. Dit is het geval ge weest met de Jhr. mr. A. F. de Savor-- nin Lohmanschool, de F. J. F. van Has- selischool en de ds. J. D. de Stoppe- laarschool. Vier scholen met te weinig leerlin gen, namelijk twee hervormde en twee gereformeerde scholen, werden tot twee scholen samengevoegd, namelijk de Pr. Juiianaschool in de Stations straat en de Mr. J. Terpstraschool in de Chrysantstraat. Voorzitter van de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs is momen teel ir. H. W. MoII. Het secretariaat berust bij de heer J. van Lindonk. SCHIEDAM Tijdens een bijeen komst in de kantine van het hoofdge bouw van Wilton-Fijenoord zijn de he ren K. C. Baris (beambte) en J. Soete-, man (kernmaker) vrijdagmorgen gehul digd in verband met het feit, dat zij 25 jaar geleden bij de scheepswerf in dienst zijn getreden. Een der directeu ren, ir. O. J. van der Vorm, sprak hen toe en overhandigde beide jubilarissen het gebruikelijke cadeau onder cou vert. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zondagmiddag- houdt de CJV „LiefdeTen Vrede" van vier uur tot half zes in gebouw Trian gel de traditionele nieuwjaarsreceptie voor leden, oud-leden en belangstellen-^: den. 'y De patrouilleleidersraad van de oad— vindersgroep „Prinses Irene groep V". verwacht op nieuwjaarsdag leden van de groep en hun ouders in het troép- huis van de Koningin Wilhelminaha- ven ZZ 2. Op deze nieuwjaarsinstuif worden eveneens verwacht de leden van de districtsstaf en allen die de groep een •varm hart toedragen. Dé instuif wordt 's morgens van elf tot twaalf uur ge houden. DINSDAG 3 JANUARI 1967 in de STADSGEHOORZAAL Toegang voor ieder boven 14 jr. Uil van 50 jaar gclcilen De nieuice stantsleening. Naar men ons mededeelt,-vormden de inschrijvin gen op de nieuwe süialsleening gisteren nog slechts een in verhouding gering bedrag. Het schijnt in verband hiermede niet ondienstig cr op te vijzen, dat mén goed zal doen er niet te sterk op te ver- trouwen, dat de ieening evenals' de bèïdè vorige malen vel za! volteekënd worden.-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1966 | | pagina 1