Jongen kreeg rotje in oog Vlaardingen ging rustig van oud naar nieuw AGENDA Schiedam vierde kalm de Oudejaarsavond Star of Suez laatste van 28.352 schepen Enorm enthousiasme over jeugdfestival MN Dl LU J isssm&m MEDEDELING m fy 4 INENTING Ingebroken m - *ïm" 9f|?0Uerdantm?r Groene Kruis boekte nadelig saldo 1965 Gemeeutegids in concept gereed Dronken achter stuur zonder rijbewijs Automobilist in Holy stichtte verwarring 'i, tl Opdracht voor nieuw jaar Discussies waren opvallend y Ciinard ook in Atl. Gont. Line Bejaarde dame overleden na val van stoep 99 99 T)E ROTTERDAMMER Pagina 3 2 A MAANDAG 2 JANUAHI i'- ft#) O SCHIEDAM en morgen .en dagelijks VLAARDINGEN (Van een medewerker) VLAARDINGEN De jaarwis seling is in Vlaardingen op de gebruikelijke wijze gevierd. Het merendeel van de bevolking toon de zich na middernacht nog pre sent en velen maakten hun eerste ommetje in het nieuwe jaar. este-b -J-Wesimiseling Studiekring houdt j aarvergadering Aufiustinus zevende in schaatswedstrijd i In le grijp' ■ti van m! lytijlin-róll" Kus-traditie Uitslagen toernooi schooltafel tennis trostatipn riftètiiijg 3i Hccbhbcr oni 10.30 de Christelijke scholen onder nieuw bestuur tegen difterie-kinkhoest-tetanus- kiiiderverfamming en tegen pokken. Bijna 35.000 bollen Voor kerheiverk en Rijnmondband Jaarwisseling had een rustig verloop Ook'pers ontkomt niet aan tij dsversehij nsel SË van 50, jaar geleden MAASSLUIS Uit het jaarverslag J965 van het „Groene Kruis", afdeling Maassluis, blijkt dat de vereniging een nadelig saldo van 759,59 heeft. Dit on danks de verhoogde contributie van 13,50 naar 15,00 in dat jaar. Als oor zaak van dit tekort wordt opgegeven dat de stijging der lasten geen gelijke tred kon houden met de hogere ont vangsten. Bovendien speelde het op trekken van de lonen en sociale lasten een voorname rol. Het „Groene Kruis" ontving aan con tributie ƒ46.692 van 3210 leden. In ver gelijking met 1964 bedroeg de stijging van het ledenaantal 176. De Kruis-vere niging moet aan subsidie nog van het rijk ƒ30.428 ontvangen, van de provin cie Zuid-Holland 3.500 en van de ge meente Maassluis 23.050. Uit het financiële overzicht is verder gebleken, dat het bedrag van het bouw fonds, dank zij de hulpvaardigheid van het Damescomité tot 2.406.82 is geste gen. De jaarlijkse collecte bedroeg 1.681,92. De wijkverpleegsters van het „Groe ne Kruis" brachten 6385 bezoeken bij 292 patiënten. Voorts zijn 3160 bezoe ken aan het consultatiebureau voor zui gelingen genoteerd en bij de kleuters bedroeg dit aantal 4819. De activiteiten van de Kruis-zusters strekken zich echter nog verder uit. Zo zijn ten behoeve van de rheu- rr.a-bestrijding tien bezoeken bij vijf patiënten afgelegd. Het jaarverslag gaf tot slot een melding van 1822 hoogte- zon-behandelingen en 3877 diathermie- bestralingen. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS De gerr.eentegids is In concept gereed. De eerste uitgave zal ongeveer 8250 exemplaren bedra gen. Het is de bedoeling dat alle ge zinshoofden, alleenstaanden en „nieuw komers" gratis een exemplaar van de gids krijgen. In andere gevallen zullen kosten in rekening worden gebracht, in verband met het uitgeven en versprei den van de gids vragen B. en W. de raad het nodige krediet beschikbaar te stellen. De gemeentegids zal een uitvoerige bron van inlichtingen zijn. Opgenomen zullen worden gegevens over de ge meentediensten, het onderwijs, de ge zondheid, de religie, het openbaar ver voer en het verenigingsleven. Vooral voor de nieuwe bewoners van Maassluis zal deze eerste uitgave een waardevol bezit betekenen. B. en W. zijn van plan reeds over drie jaar een geheel nieuwe uitgave te laten verzorgen. Dit om te voorkomen dat met een verouderde gids wordt ge werkt. Advertentie Met ingang van maandag 2 januari 1967 treedt de heer R. K. B. Hoekstra op als redacteur van ons blad voor Vlaardingen. Hij volgt de heer H. Weststrate op, die niet meer aan onze krant verbonden is. De heer Hoekstra is reeds ge ruime tijd werkzaam geweest op de eindredactie van onze Water weg-editie. Onze Vlaardingse redactie is gevestigd aan de Smalle Haven straat 11, telefoon 346775, b.g.g. 115588. Redactie „De Rotterdammer". direcdSa SCHIEDAM De 43-jarige brander A. van T. is op zondagavond naar het politiebureau gebracht, omdat hij on der invloed verkeerde, toen hij met zijn personenauto op de oversteek plaats van de Koemarkt een onbekend gebleven vrouw aanreed. Op het bu reau blejk bovendien dat de man niet in het bezit was van een rijbewijs. Op de Noordvestgracht te Schiedam is op vrijdag de 61-jarige wielrijdster, mevrouw H. G. van K. gevallen, toen zij de macht over het stuur verloor. Ze werd met een gebroken onderbeen naar de Dr. Noletstichting gebracht. An la Stedelijk Museum: Nieuwjaarsrecep tie. burgemeester en mevrouw M. A. itoelfse- ma-Poelstra, 20-21.30. Arnstelbron: Bond v. Oud-Strijders: Jaar vergadering, 20. Arcade: Aquariumver. „Natuurgenot in huls", vergadering. 20. Bijkantoor Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82. uitsluitend redactier.aken, tel 263954 (b.g.g. 010 - 115588 en 01890 - 6619). Agentschap: J. v. Gogti, Dr. Zamen- hofstraat 139, tel. 152100. Klachten bezorging: Agentschap zie boven. Belangrijke telefoonnummers: Alarm, poli tie 26466, Alarm brandweer 269123, alarm GG CB GD 269280. Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5B. 'el. 258855. Bijkantoor De Rotterdam, Smalle Ha venstraat 11, tel. 34677S. Klachten bezorging: Verheij, Wagnerstraat 24. Tul. 343345. Uitsluitend redactiezaken: tel. 316G19, b.g.g. 11558a. Apotheek: A. Bot. Bimtnnlaan GG, tel. -•H'29. Apotheek Maassluis; Rijnmond, Moz- a"laan. Maassluls-Wesl. Voor dc dertien-jarige Jan Verheul uit de Lombokstraat begon 1967 wei nig hoopvol. Van de duizenden rotjes die ontploften kreeg hij er één in zijn oog. Hij moest worden opgeno men in het Holy-ziekenhuis. Vanmor gen was nog niet bekend of hij zijn getroffen oog zou moeten missen. Ongelukken deden zich verder niet voor. Bijzonder druk was het op het kruispunt Mendelssohnplein - Wagner straat waar kerstbomen werden verbrand. Het grote illegaal gestookte vuur versperde de doorgang. Bovendien regende het rotjes. Honder- (Van een medewerker) VLAARDINGEN De Studiekring Vlaardingen houdt dinsdagavond in de sociëteitszaal van gebouw Harmonie haar algemene jaarvergadering, die om acht uur begint. Zoals mén gewend is bij deze kring, zal men eerst kunnen luisteren naar het nieuwjaarswoord van voorzitter P. de Goede. Na de gebruikelijke verslagen zal er een bestuursverkiezing worden gehou den. De heren N, Lens en M. van der Vlis zijn niet herkiesbaar. Kandidaten voor deze vacature rijn de heren P. Borsboom en D. Donkervoort. Tijdens de vergadering is er nog gelegenheid met nieuwe kandidaten naar voren te komen. HOEK VAN HOLLAND De Hoeke- naar Jan Augustinus, lid van de jeugd- ploeg KNSB en de ijsclub Hoek van Holland, is tijdens internationale jeugd- schaatswedstrijden te Deventer zeven de geworden. De wedstrijden, die in de Kerstvakan ties werden verreden, gingen tussen jeugdploegen uit Gothenburg, Vedevag, KNSB-west Deventer IJsclub en Inzeil. De jeugdige schaatser, die uitkwam in een gezelschap van twintig rijders, kwam op de 500 meter tot een fraaie tweede plaats met een tijd van 44.9 sec. Verder won Jan Augustinus een wedstrijd tussen jeugdploegen uit Zuid- en Noord Holland. Op 8 januari zai hij met de jeugdploeg naar Inzeil in Duitsland vertrekkcil, voor training en enkele wedstrijden. MAASSLUIS De afdeling Maassluis Jan het Verbond voor Veilig Verkeer start dLnsdag 3 januari met een voorlich- tingsavond en donderdag 5 januari met de eerste lesavond van een verlteerscursus. Bei de avonden beginnen pm acht .uur en wor den gehouden In éen der leslokalen van de N V Key en Kra'"ér aab de Adr. van Heelstraat 19- De kosten van de cursus be dragen voor niet-leden vijf gulden en voor leden 2,50. (Van een onzer verslaggevers) SdjllEpAiVI I)e (lutje, fen In de stad zijn kerslooiiin tyeer echter niet ji «.lÜ? Hdi één i 11» vi verèeide dé politie dat een Jiuls van een jtM dé Parkkade was gevallen. Het dak entty tl |(ii dëlijt opgelopen den mensen en kinderen hadden zich daar verzameld maar velen zochten spoedig een veilig heenkomen. Vanzelfsprekend dat ook op het Liesveld de jeugd in groten getale present was. Wel wist men zich hier in de aanwezigheid van enkele agenten, maar de politie behoefde niet in te grij pen, Vanaf het Liesveld-viaduct had den vele Vlaardingers een riant uit zicht. Ook op deze plaats werden rotjes bij tientallen tegelijk afgestoken. De Westhavenplaats tegenover de Visbank was eveneens een verzamel plaats van de jeugd. Geen meisje dat zich na de twaalf slagen liet zien, kon passeren zonder gelukkig nieuwjaar te zijn gekust door de jongens, al of niet gekleed in leren vest. Enkele jonge automobilisten toonden bravourstukjes door met hun oude voertuigen dwars door brandende kerst bomen te rijden; iets wat merkwaardig genoeg zonder ongelukken werd ge presteerd. In de Holywijk, waar tientallen gezin nen voor het eerst in hun nieuwe huis een nieuw jaar ingingen, was vrijwel iedereen op de been. Voor een niet ge ring deel was dit te wijten aan een automobilist, die alle straten door kruiste cn daarbij een meertonïge hoorn gebruikte. Velen verkeerden in de mening dat een brandweerauto in aantocht was, een ziekenauto of een politieauto. Vuurpijlen zag men hier ook, evenals kerstboombrandjes en rot jes. Het bijzonder fraaie weer bracht meer mensen op straat dan in voor gaande jaren die even. familie en ken nissen gingen opzoeken. Alle telefoon cellen kregen nachtelijk bezoek en soms stond men zelfs in de rij. De verenigingen die gisteren hun nieuwjaarsrecepties hielden, en dat waren er verscheidene, kregen ook de nodige belangstelling. Andere ga ven er de voorkeur aan vanavond gelegenheid te geven clubwensen aan te bieden. In de Holykapel begon op oude jaarsavond om zeven uur een gerefor meerde kerkdienst; de hervormde kerk dienst zou om half aeht beginnen. Hier was natuurlijk sprake van een misverstand. De koster van de gerefor meerde kerk begaf zich onder de preek van ds. H. J. Kouwenhoven naar bui ten om een en ander te regelen. (Van onze correspondent) Mansslnfse Gemeenschap hebben vrijdag de plaatstelijke tafeltennisverenigingen Smash en TOG een schooltafeltennistoemooi gehou den, waaraan ongeveer tweehonderd jongens en meisjes deelnamen. Na' afloop van ^ie wedstrijden "reikte wethouder J. Smit de prijzen nit. De uitslagen waren als volgt- Meisjes tot 15 jaar: 1. Liesbeth Cleveringa; 2. Willy TJle- man; 3. Simone Wolthuis, allen van de Prin ses Choristinasehool. Meisjes NTITB: 1. Helga Lemcke; 2. Francisca Mol, beiden van de Kon. Juliana-ulo. Jongens lageT onderwijs tot tl® jaar: 1. Freddy Carstans, St. lAntonius- school; 2. Eddy Trion,Pr. Bemhardschool; 3. Peter v. d. Gaag, Gr. van Prinste- rerschool. Jongens voortgezet onderwijs: 1, Jan de With, Marnix-ulo; 2, R. Slinger, Ca land LTS: 3. F. Grashoff, Caland LTS: 4. N. Wijnhorst Caland LTS. Jongens van 15 jaar en ouder: 1. A. J.(Sonneveld, Caland LTS; 2. A. .v d. Bung, Caland LTS; 3. Ca Manz. Kon. Juliana-ulo, Jongens lager onderwijs NTTB: l. Han v. d. Broek; 2. Harry Huizing: 3. Bram v. d. Brink, allen Prinses Christi- nagchool. Jongens voortgezet onderwijs NTTB: 1. Herman v. d. Hoeven, Ma mix-ulo 2 Johan de Waard, Kon. Juliana-ulo; 3. B. Ca pellen, Ma mix-ulo. Schoolprijs: 1. Prinses Christinaschool; 2. Koningin Juliana-ulo; 3. Caland LTS en 4. Mamix-ulo. (Vcui een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Kerstrede van koningin Juliana kun ons helpen in het nieutoe jaar de Kerstgedachte vast te houden. Dit stelt ds. Y. J. Tiemersma in de ,JCerkbode van de Gereformeerde Kerk van Vlaardin gen" van zaterdag 31 december 1966. De gereformeerde predikant ver- zocht de lezers van. het kerkblad de rede van de Koningin te herlezen en daarin te onderstrepen tcat hun het meest aanspreekt, «lat zij belangrijk vinden of «fat hun tot tegenspraak dringt. Men kan ds. Tiemersma schrijven waarom men bepaalde ge dachten of uitspraken belangrijk vindt. Ook kunnen hem naar aanlei ding valt de Kerstrede vragen worden gesteld. De predikant is van plan alle re acties die tot 15 januari a.s. bij hem binnenkomen, voor zover zij daartoe aanleiding geven, de Koningin toe te zenden. Zijn adres luidt: Binnen singel 71, Vlaardingen. „Zoek de krant op en knip de rede uit, lees en herloes", aldus ds. Tiè- rnersma, die zijn artikel besluit met de raad Houdt in ieder geval deze toespraak vust en zie hem als een opdracht voor een gelukkig nieuw jaar." hg 31 tic uUcfcn vari het metrostation Stadhuis 1VIE' Nog juis| dm dicht gingen kwam de idatste bezoeker. Hét was de heer H. Kainan met gezin eh dit groepje deëd dé eindstand ojj 33.720 kolfieh. De RËT is bijzonder blij met deze resultaten, wanrtlit blijkt dat itotlerdalli til tllitdli! „htcInMtlltliliai" Is, AiVlBlttlltiJAJvi Gisteren is In Kil- liriéy Ibij Düblin) overleden dr. A. üostdrnüis (64), dié in de oorlog onder de naam Zwaantje belangrijk verzets werk heeft verricht door stichting en leiding yan de naar zijn schuilnaam genoemde groep Zwaantje. nE kerstboombrand op hst Mendels- sohnplein trok een grote belang stelling. De vlammen bereikten hoog ten van zes tot zeven meter. De politie hield een oogje in het zeil, maar be hoefde niet op te treden. (Van een "onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vier hervormde en drie gereformeerde scholen zijn met ingang van 1 januari 1967 ondergebracht bij de Sinds oktober 1S'52 bestaande scholen voor Christelijk Schoolonderwijs. Zaterdag hebben wij abusievelijk gemeld dat nu aUe hervormde en gereformeerde scholen hij de nieuwe vereniging zijningedeeld. DU is ech ter nog niet het geval. - s -,.r De Vereniging voor Bijzonder Christelijk Schoolonderwijs heeft per 1 januari 1S67 de Nioolaas Beetsschool, de Mr. Willem BUder- dijkschool. de Govert Maanschool en de Ds. A. S. Tabnaschool naar de nieuwe vereni ging afgestoten. -; Van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs gingen de Ds. H. de Codkschool. dc Prof. Mr. P. S. Gefbran- dyschool en <de Prof. Dr. V. R. Rugersschool naar de Vereniging voor Christelijk School onderwijs over. - Op DONDERDAG 5 JANUARI 1967 van 1.30 tot 2.00 uur n.m. zal er ten huize van de Vlaardingse artsen gelegenheid worden gege ven voor kosteloze inenting: tegen pokken voor kinderen,die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt; tëgen difterie-kink- hoest-tetanus-kinderverlamming voor gebo renen in 1961 of later. Aan kinderen, die een half jaar geleden driemaal werden ingeënt tegen difterie- kinkhoest-tetanus-kinderverlamming, moet nog een vierde injectie worden gegeven om de verkregen immuniteit voor een aantal jaren te bestendigen. Men kan zich zonder voorafgaande aanmel ding vervoegen bij de huisarts, waarbü het oranje inentingsboekje moet worden over gelegd. Ouders, die hun kinderen geboren iri 1963 volledig lieten inenten tegen difterie-kink- hoest-tetanus-kinderverlamming, worden er aanherinnerd, dat deze kinderen nu voor een 'herinenting in aanmerking komen. Hier door wordt de immuniteit weer verlengd. Deze herinenting vindt plaats door gebruik van gemengd vaccin tegen de genoemde ziekten. Door de huisarts zal bon 5 uit het oranje inentingsboekje worden ingenomen. 5?- (Van een medewerker) SCHIEDAM De oliebollenaktie bij de Hervormde Gemeente „Voor kerke- werk en Rijnmondband" is een record géworden en mocht zelfs „uitverkocht" worden genoemd. Niet minder dan 33.878 oliebollen zijn gebakken en be zorgd. Een 5000 reeds bestelde bollen konden niet'.meer worden gebakken. Wel waren ér zo'n 150, medewerkers, maar de capaciteit was niet groter dan genoemde bijna 35.000 oliebollen, die gebakken werden in de werkplaats van de finha C. H. Schwagermann in de Strijerisestraat én ingepakt en verzend- klaar werden gemaakt achter de win kel van genoemd bedrijf in de Beijer landsestraat. Daar 'heerste vanaf woensdag reeds een grote bedrijvigheid, omdat men eerst 200 oliebollen vooruit moest bak ken en bezorgen en daarna nog eens 2000, Degenen, die teleurgesteld moesten worden, kregen zaterdagmor gen bljiijds een briefje, bezorgd, waar op stond, dat het het oliébcllencomité buitengewoonspeet, dat het niet moge lijk was de bestelde oliebollen te bezor- gen. - Over de netto-opbrengst was nog niets te zeggen, omdat men de juiste onkosten nog niet weet. De bruto-op brengst bedraagt ruim 4800. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De jaar wisseling heeft' een rustig verloop ge had. Incidenten van enige betekenis kwamen niet voor. Wel werd even na twaalf uur een grote hoeveelheid vuur werk ontstoken. De politie hield rich bij dit alles tactisch op.de achtergrond en slechts waar de zaak uit de hand dreigde te lopen, greep men in. Dat behoefde maar in één geval te gebeuren. De kerstboom op het plein bij de gereformeerde kerk wais name lijk éven na half een het mikpunt van een aantal jongelui. Verschillende lamp jes werden vernield. Men was juist van plan dc boom met benzine te over gieten en in brand te steker, toen de politie ingreep 'en de jongelui verspreid de. Vanavond zullen op het terrein bij de camping de verzamelde kersbomen in brand worden gestoken. Dit zal ge beuren door de jongelui zelf, onder het wakend oog van brandweer en politie. Men hoopt ongeveer duizend bomen, in vlam te kunnen zetten. SCHIEDAM De Schiedamse Wa terscouts houden zaterdagmiddag 7 ja nuari van drie tot vijf uur een Nieuw jaarsreceptie in het clubhuis aan de Havenstraat op de werf vande firma Ouwéns. ■r (Van een onzer verslaggevers) SPIJKENISSE Het Jeugdfestival Voome-Putten Rozenburg, dat vorige week woensdag, donderdag en vrij dag is gehouden, is een enorm succes geworden. De organisatoren en de jeugd zijn over het culturele evene ment zo enthousiast, dat men van plan is het festival elk jaar te hou den. Bijzonder opvallend waren de discussies. De jeugd had aan de daar voor bestemde tijd nauwelijks- ge noeg om kritieken, ideeën en vragen te spuien. Het festival heeft de organisatoren ge leerd dat de nabesprekingen volgend jaar, indien de plannen doorgaan, meer aandacht moeten krijgen.De discussies liepen soms wel een half uur uit. Dit was echter geen pro bleem want de'samenstelling van het programma liet enige speelruimte wel. toe. Na het slotfeest van vrijdagavond heb ben de medewerkers van de Stich ting voor Jeugd- en Buurthuiswerk „De Repelaer" en van de Stichting „Jeugd Voome-Putten-Rozenburg" een stafvergadering gehouden. Besló ten werd de deelnemers aan het festi val uit Spijkenisse, een veertig jonge ren, over ongeveer drie weken bij een te roepen voor een informatief gesprek. Beide stichtingen, die wat betreft de organistie alle lof vérdie nen, willen' de ^diverse programma punten, nog eens kritisch „doorlich ten". Daarmee hoopt men een vól- gend jaar voordeel te doen. Tijdens de- laatste - festivalavond heeft de heer A. Maarsen, direceur van buurthuis De Repe'.aer, 1 mevrouw ROTTERDAM De Cunard Line heeft zich aangesloten bij de Atlantic Container Line, die in september een transatlantische container roll/on roll/off dienst gaat onderhouden tussen West-Europa en de oostkust van de Verenigde Staten. Cunard zal twee schepen laten bouwen, waardoor de vloot van de ACL over 10 schepen zal beschikken. In de combinatie zitten reeds, zoals békend, de Holiarid Amerika Lijn, Wal- lenius Lines, Compagnie Générale Transatlantiqué, Swedish American Line en Swedish Transatlantic Line. De beslissing van Cunard om toe te treden is gedaan in de overtuiging dat met het oog op. de noodzakelijke hoge kapitaalsinvesteringen doelmatige"' con tainerdiensten slechts dan aan dé han del kunnen worden aangeboden wan neer dé scheepvaartmaatschappijen, sa menwerken. - - De eerste vier schepen, waaronder de Atlantic Star van de 'HAL,komen dus in september in de vaart. Het rijn 14.000 tón dw schepen, met ruimte voor 1400 auto's en 300. grote containers als basislading. De Atlantic Star is in aanbouw in Duinkerken; waar het tweede schip van de HAL zal wordengebouwd, is nog niet bekendgemaakt. (Van een onzer verslaggevers) D OTTERDAM Het Egyptische vrachtschip Star of Suez was het laatste schip dat in 1966 in Rotterdam is aangekomen. Om vijf voor twaalf zaterdagavond passeerde het schip de pieren van de Nieuwe Waterweg en zodoende bracht de Star of Suez liet totale aantal schepen van het afgelo pen jaar op 28.352. Dat is dan wederom een nieuw rekord, hoewel het aantal tegenwoordig niet zo "belangrijk meer is. De hoeveel-1 heid lading is hetgeen waarom het in een haven draait. Ook op dat punt klom Rotterdam weer hoger met een totaal van ongeveer 132 miljoen ton. Wat aantal betreft liepen vorig jaar j 249 schepen meer binnen (28.103 in 1965). De Star of Suez kwam met stukgoed vanuit Duinkerken en meer de af in de IJssolhaven. Enkele minuten na het Egyptische schip, begon de Noorse vrachtvaarder Gerore aan een nieuwe reeks, die mo gelijk weer voor een hoger cijfer kan zorgen. De Gerore kwam leeg uit Ca lais om kunstmest te laden in de Bot lek. ROTTERDAM De' Rotterdamse journalist, de heer H. W.. Eldërmans, heeft vanmiddag tijderis'de vierde Si renèlunch van dé remonstrants-gere formeerde gemeente gepraat over dé verhouding pers en publiek. Na. een uitéénzetting over de vera'm derende situatie in de samenleving zei de heer Eldermaiis, hoofdredacteur van het Rotterdams Nièuwsblad,dat ook de pers niet ontkomt aan de hui dige versnellingen van-het openbaar leven. Het zal van het publiek afhangen of ers op welke wijze de -pefs daar door heen korrit. Het publiek krijgt name lijk de pers die het verdient", aldus vatte de heer Eldermaris zijn betoog samen. Sou bloemen aangeboden. Mei haar man heeft, zij twee maaltijden „stamppot" "bereid voorde deelne mers. Burgemeester P. J. Bliek heeft zich vrijdagavond op de hoogte laten stellen van de gang' van zaken. Hij sprak met 'verscheidene jongeren en stelde een aantal vragen. De heren J. v. d., Linden, bestuurslid van de Stichting Voorne-Putten Ro zenburg en G. H. Hormann, secreta ris van de stichting buurthuiswerk De Repelaer, spreken om tien uur een kort slotwoord. Het féést ging door totdat om kwart voor elf de laatste bussen vertrokken, zodat defi nitief een einde kwam aan het, cultu rele evenement, dat als experiment volledig is geslaagd. ALLE aanlèi'ding om toch even voor de dag te kómen. Al is de maandag mijn verschijningsdag niet. In de eerste plaats wens il u allen „Gelukkig Nieuwjaar": Ik hoop dat we elkaar, maar vaak mo gen spreken. Dat u mij deelgenoot zult. maken-,van vragen, verlangens en kritiek' op., allerlei gebieden; Eh dat ik 'wel eens een beroep op u mag doën'.ais,ér'.,;iets r.odig" is.' Zo als ik dat;óok iruhèt afgelopen jaar herhaaldelijk'heb gedaan. In dë' tweede plaats is ex'het éehja- rig bestaan van deze -„instelling".' Op maandag3 januari 1966 verscheen; de .eerste„Aan de Lijn"; Hetwérd éen..praktischdagelijkse hoek in uw krant, die zich mocht verheugeri;, in- jdruk"; mééleven. Eén ding. st.aat. namelijk vast: het is eeri tweegesprek geworden van de le zers mét een .aantalredaktieleden. dié rich achter- de; symbolische -.fi-r guur Jan Kpapt verschuilen.- V Voornamelijk mede door- uw reac ties kón .deze,'rubriek zich! staande houden.'Denk maar- ééns aan de. ac tie.'„ÏO.QOO,-.bi jlsebvóor Vlaanderen.'.', die zoveel, .steun ondervond. Nu s'ta- pelende vbijbels,!rich; in een; „cen traal magazijn"!, op. Hoeveel? Daar ben ik ook benieuWd -naar. Die' actié was"eeh !bewijs,dat vele lezers door middelvan éen. 'rubriek.; als., deze hechter' aan huh krant kunnen, wor-: den gëboncjeh.. .:Het -'nieu,we-.jaar!!en het' ,t\yéé"de jaarii'an-mijn,Liiin. Twee verheugen de aanleidingen, om. over. te. schrij ven. 'ik' wéhs er u, geluk-mee:' Met 'een jaar -.van bieiivyé .kansen en met het uit2ichct pp-;ë^h j a argang, jwaarin. JanKrant .weer,hooptpositief té sunnênischrijven dver dékléine en. grote dingen, die u en 'mij naast het „echte" nieuwd dagelijks bérig hou den.-U; weef'mij te.vinden! ORANJELUN W. E. Baron Snoec- kaert van Schauburg, algemeen procu ratiehouder. bij- de Oranje Lijn. (Maat schappij Zeetransport) NV, is per t ja nuari benoemd tot adjunkt-ddrecteur. Hij neemt de plaats in van de heer A J. Salvesen die kortgeleden zijn funfctie neerlegde in verband met zijn pensione ring. M.i.v, dezelfde datum-is.de heer P. W. Schilthuis. procuratie verleènd. GENNEP Twee stropers zijn giste ren het politiebureau binnengedrongen cm hun stropeiswerktuigen terug té stelen en daarmee bewijsmateriaal tegen hen weg te nemen. Donderdag was van drie stropers de auto met stroperswerktüigen walkie talkies, geweren en spijkerplanken in beslag genomen. De pogingen van twee van de drie om het bureau binnen te dringen, gingen echtèr niet gctülSloos, waardoor ze plot- selihg tégertoyer de adjudant kwamen te staaii. die boven liet bureau woont. o kwnmen ze wel liet politiebureau luimen, mam- dan In een cel. MAASSLUIS De politie heett de 27-jarige A. H. P. L. aangehouden. De man had de elektriciteitsmeter in zijn woning uitgeschakeld en verbruikte stroom zonder dat deze kon worden ge registreerd. Tegen hem zal proces-ver baal worden opgemaakt wegens diefstal van elektriciteit. Na verhoor is hij weer V-' v\ - •V"-"-'S-' A ROTTERDAM;Mevrouw: A. M. C. van der Horst-van Haar,-uit de 'Paulüs Potterstraat; weduwe, 78 jaar otid, is, toen zij zondagavond haar woning-ver liet, van -de-stoep gevallen. Met een. gebroken linkerheup is zij naarhét Dijkrigtziekenhüis - gébracht, i -, Enige; uren later is zij daar overleden. V - De kantoorbediende H. Th; Grem uit de Van Swietenlaan, 19 jaar, is'zon dagavond met zijn brommer tegen een op het Zuidplein kerende personenwa gen gereden. Jorina Korpershoek uit de' Zei3straa't,16" jaar, dié bij de heer (Grem achter op dé bromfiets zét, moest, met een hersenschudding naar het Zui- derziekenhuis worden gebracht. De. heer 'R.Zweistra uit de Sopho- clesstraat, 20 'jaar, geraakte zondag-, avond met zijn motor iri! de1 berm naast de Slinge. Hij viel van rijn motor en werd aangereden dooreen op dat Ogen blik naderende personenwagen.'Mét een hersenschudding is hij naar het Zuiderriekenhuis gebracht. Tóén' zondagmiddag de bestuurder van een personenwagen de bocht naar de Nassauhavenbrug té ruim nam, reed hij door het daar staande hek'heen. het talud af. Hij kwam terecht iri eén onge veer vijf meter beneden het wegdek gelegen droog staand 'stuk van de Nas- sauhaven. De man bleef ongedeerd. Over de wagen staat iakóniek in het politierapport vermeld: „de èutó ver keerde in onvoldoende staat van onder houd". dj De apotheek van E. M. Cohen aan dé Van' der Takstraat. kreeg vannacht ongewenst bezoek,, dat is binnengeko men via een-verriielde ruit. De buit was ongeveer, driehonderd gulden, die uit een geldkistje waren, gestolen. Van eeri voptiekzaak aari dé Slinge werd in de oudejaarsnacht de ruit met een straattegel ingegooid." Uit de etala ge is éen aantal filmcamera's wegge haald. jf-j.'j J De dood van Raspoetin, De eorres- ponden: van. de „Daily Chronicle" te St- Petersburg meld:, ;hoe de Russische ■monnik Raspoetin,: .wiens dood nn ai driemaal in een jaar tijds is gemeld, aan zijn ein(Iè*is gekonién. Hij werd in een automobiél.v'géyoërd naar een buis, dat aan prins joehmwsof uiebehoo/t en.blijk- baar fn den htitj; dondgesehoten. Het! 1 ijk wer'd 'daarna Vveér door de autojmee- genomeirien in' de rivier geworpen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1