Zeer c i ukke receptie bij burgemeester Kerstbomenbrand gaf een enorme vuurzee Binnenkort herziening van het Schiedam oud blijven oet m AGENDA I m VERKOPER liüüiitt lp |3§^|<foj| iflejeflfrg ajgj] Levendige gesprekken in de aula F raai schouwspel hij Emmaflat Drs. Van Leeuwen: 1967 uitermate belangrijk jaar voor RET Plannen voor: FORTEX ACTIEVE JONGSTE BEDIENDE w Telefooncentrale voor De Hoek Burgerlijke stand Jongen (11) viel uit bestelauto r, MEDEDELING Net van RET 436 km lang Nieuwj aarsreceptie ook in Maasland Jeugdige Hoekenaars TEACH-IN TEGEN SANERING succesvol in tafeltennistomooi Mariniers: parade en mars in stad Carillonstichting is zes mille gepasseerd DE ROTTERDAMMER DINSDAG 3 JANUARI. 1967"" INTERIEUR MODELWONING Stuivers tram Alexanderslad ontwaardingsapparaten mobilofoons BELANGRIJK METRO HOOGVLIET Zonder vergunning MAINS Fortei heeft een geheel eigen stijf voor de moderne man, die weet wat hij wil. Fortei herenkleding verkrijgbaar hij Vandaag. en morgen .en dagelijks Tweede Kamer der Staten-Generaal VERKIEZING TWEEDE KAMER VAN NEERB<5S;i:UIJJEN N.V. vraagt voor spoedige indienst treding een (mnl.) Sollicitaties te richten aan ons hoofdkantoor. x fin een dJiblSd zf'h dijiis Pagina 3 Goudsesingel 221 Botterdam tel,116673-123082 In de Eurowoningen aan de Anna Verhoevestraat 53 te Brielie heb ben wij een ingericht. In deze modelwoning zijn verschillende materialen toe gepast, waarop woningzoekenden zelf kleurrjk kunnen voortbordu ren. Hat Is moeite waard, eens een kijkje te gaan nemen. Geopendrvan maandag t/mvrijdag van 14.00-17.00 uur; zaterdags van 10.00-17.00 uur. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND De PTT is begonnen met de bouw van een meuwe telefooncentrale. Deze centrale wordt gebouwd op liet terrein tussen het ener giebedrijf en de Christelijke school aan de Middenscheepvaartstraat. Tot voor enkele weken stond op dit terrein een installatie van propaangas. •Dit gas werd gemengd met het aardgas om een vlotte voorziening te waarbor gen. Verbetering van de aardgasinstal latie door een nieuwe persleiding maak te de levering van dit „gemengde gas" overbodig, zodat de installatie werd verwijderd. Hierdoor kreeg de PTT de beschik king over het terrein en men is onmid dellijk begonnen met de voorbereiding voor de bouw van de nieuwe telefoon centrale. De centrale geeft, naast de oude die achter het postkantoor staat d'e moge lijkheid voor enkele duizenden meuwe aansluitingen. Een groot deel van deze aansluitingen is nodig voor telefoonlei- dingen in verband met de werken aan de havenmond voor kantoren en perso neel. HOEK VAN HOLLAND De har monievereniging „Rotterdam aan Zee" heeft een muziekuitvoering vastgesteld op vrijdag 13 januari in gebouw „Har monie". De Hoekse muziekvereniging heef) enkele interessante werken op het pro gramma staan, zowel m het klassieke als in het moderne genre. Een toneel groep van ATC breng na de pauze de klucht „O, die mannen". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zelden was een nieuwjaarsreceptie van de burge meester zo druk, bezocht als dit jaar. De gehele maandagavond was de aula van het Stedelijk Mu seum stampvol bezoekers. Voor iedereen had burgemeester Roelf sema een vriendelijk woord. Mevrouw Roelfsema-Poelstra was wegens een lichte ziekte helaas verhin- (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM" tRuim vierduizend kerstbomen zijn maandagavond ver brand op het vrij drassige terrein tus sen de r.k. begraafplaats en Nieuwe Damlaan, Koningin Emmaflat en Vlaar dingerdijk. Het was bitter koud en er viel direct al een druilerige regen. Toch zag het zwart van de mensen Vooral op de Vlaardingerdijk stond men dicht opeengehoopt te kijken naar de woedende vlammenzee, die hoog op laaide m de richting van de oude mo len aan de Velievest, waar veilig heidshalve enkele brandweerlieden had den postgevat. Ook de brandweercom mandant D. de Jager hield een oogje m het zeil. Het schouwspel begon precies om ze ven uur. Twintig minuten later volgde een laatste stuiptrekking van het gewel dige vuur, waarna om half acht nog slechts enkele smeulende resten over waren. Onmiddellijk daarop begon de terug tocht van de talrijke vaders en moe ders met hun kinderen, van de vele personenauto's die bumper aan bum per hadden gestaan en van de lawaai erige tieners, die met hun rotjes de .ouderen voor de laats,te„jriaal schrik aanjoegen. Velen van. de jeugdige toeschouwers hadden een goed en warm plekje op gezocht in de hoge trappenhuizen van de Koningin Emmaflat, waar de politie hen weer even gauw met zach te hand naar buiten dreef. Het ging inmiddels steeds harder regenen. Op alle kinderspeelplaatsen in de stad had men verzamelplaatsen voor de bomen ingericht. Padvinders hielden er cle wacht. Voor elke boom werd prompt vijf cent uitbetaald. Twee wa gens van, gemeentewerken haalden de bomen op en brachten ze naar de Vlaardingerdijk. De bewoners van Kethel hebben niet meegedaan. Zij verbrandden hun kerstbomen waarschijnlijk liever zelf. Verleden jaar heeft men de oude kerst bomen verbrand aan het emd van de 's-Gravelandseweg, ter hoogte van Plem '40-'45. Op deze plek konden echter meer mensen van het schouwspel genieten. derd aan wezig te zijn. Haar dochter nam de honneurs waar. De stemming was bijzonder geamimeerd. Vee! bezoe kers kenden elkander, wat aanleiding gaf tot levendige gesprekken. Op deze" tweede Nieuwjaarsreceptie van burgemeester Roelfsema m Schie dam was de belangstelling nog groter dan op de eerste, verleden jaar. Toen schreven we, dat we op deze traditionele nieuwjaarsreceptie toch wel graag de eenvoudige werknemer hadden gezien, die op de Schiedamse werven of m de fabrieken zijn dage lijks brood verdient. Hij was er ook ditmaal niet, noch zijn vrouw. Of dit voortkomt uit een soort drem pelvrees of uit een zekere onverschillig- seid, blijft een open vraag, maar het feit is onloochenbaar en te betreuren. We bedoelen natuurlijk de kleine bur- eer(es) als individueel bezoeker, niet als vertegenwoordiger van een vereni ging. Wel was Koos de Klapper er, met hoge hoed op en m zwart jacket. Onder de talrijke aanwezigen bevon den zich de aanstaande schoonouders van prinses Magriet, de heer en me vrouw P. van Vollenhoven, de voorzit ter van het Openbaar lichaam Rijn mond, mr. W. G. M.- Marijnen en echtgenote, de commissaris van poli tie K. Rijpma en echtgenote, de di recteur van N.V. Wüton-Pijenoordj ir. B. Wilon, en echgenoe, de wehou- aers, gemeeneraadsleden, hoofden van diens, he hoofd van de BB, de heer Vogelzang, prominene zakenlieden en een groo aanal afgevaardigden van he Schiedamse verenigingsleven, o.a. van de Rijnmondband en van de Chr. Besurenbond. Het was reeds ver over tijd, toen de laatste bezoekers de aula verlieten. MAASLAND Maandagmiddag heeft burgemeester F. J. Groot Enze- rink een nieuwjaarsreceptie gehouden. Zeer velen hebben hun beste wensen aangeboden. De raadsleden met hun dames, afge vaardigden van verenigingen en coöpe raties, brandweer, politie en vele vele anderen waren ter receptie aanwezig. (Van een onzer verslaggevers) jP OTTERDAM In de nieuw- jaarsrede voor het gezamen lijke personeel heeft drs. C, G. van Leeuwen, RET-directeur ge sproken over de plannen van het komend jaar. Hij eindigde zijn rede zeer optimistisch met de op merking: „Er ligt een program ma voor ons dat er wezen mag, dat van ons allen veel zal vragen, veel werk, veel doorzettingsver mogen, veel improvisatietalent. Maar we kunnen het aan. We zul len in het komende jaar met el kaar de kans krijgen te laten zien dat Rotterdam aan de verbete ring van het openbaar vervoer niet slechts woorden wijdt, maar daarop daden laat volgen". De heer Van Leeuwen wijst er op flat 1967 het jaar voor de opening van de metro is, een voor de RET uiterma te belangrijk jaar. In 1967 zuilen tram en busnetten drastische veranderingen moeten ondergaan en zal de tariefstruc tuur van de RET moeten worden gewij zigd. De herziening van de netten zal in fasen moeten geschieden. Voor de eerste fase zijn bij het gemeente bestuur reeds plannen ingediend. De RET hoopt die herziening in de eerst komende maanden te kunnen door voeren. Andere grote werken m 1967 zijn: Aanleg lijn 2 naar IJsselmonde waarmee men aan het emd van het jaar gereed hoopt te zijn. Zorgen zijn er over het feit dat de NS niet-tijdig gereed zijn met station en tunnel Lom- bardijen. De doortrekking van de sporen van de lijnen 16 en 17 naar de Laan van Nooitgedacht. Bouw sporen in Coolsmgel tot aan Binnenweg. Vernieuwing sporen in Schiedamse- weg in verband met werkzaamheden aan de waterkering. Inmiddels zijn ook plannen inge diend om Alexanderstad een tramlijn te geven. Als alles meezit kan die rail- verbindmg in 1969 een feit zijn. Dat is ook zo met lijn 5 naar Schiebroek met de aanleg waarvan is begonnen. In 1967 zullen verdere proeven wor den genomen met ontvvaardingsappara- tuur op trams en bussen. Er worden voorbereidingen getroffen om in 1967 te beginnen met een proef met mobilo foons ©p trams en bussen waardoor een betere regelmaat in de diensten kan worden bereikt. Verder zullen in 19C7 dertig tot veer tig nieuwe trams moeten worden besteld zodat er in 1969 voldoende zijn als lijn 5 en de tram naar Alexan derstad gereed zijn. Ook is er een bestelling van dertig nieuwe bussen no dig die m 1968 moeten worden afgele verd. De heer Van Leeuwen zou de allerbe langrijkste ontwikkeling vinden het besluit de metro naar Hoogvliet door te trekken. Het beslissende woord zal ech ter door de rijksoverheid moeten wor den gesproken. De heer Van Leeuwen wees er ver der op dat „Den Haag" in 1966 niet altijd voldoende heeft meegewerkt. Een wetsontwerp over belastingverho ging werd weggestemd en het nieuwe wegenverkeersreglement is voor het openbaar vervoer niet gunstig. On danks dat en ondanks de financiële moeilijkheden van Rotterdam is de RET niet ontevreden. Er is ondanks alles veel gepresteerd. BURGEMEESTER H Roeljse- ■*-* ma nam gisteravond m de aula van het Stedelijk Museum onder andere ook de nieuwjaars wensen m ontvangst van de schoonouders van prinses Mar griet, de heer en mevrouw P. van Vollenhoven. SCHIEDAMGeboren: Dirk A zv A Buij- tenhek en A de Bruin, Peter zv P A. van der Kruit en M P van Geerenstein* Richard P M zv J M M B Zalm en M G G van Munsteren. Coenraad G zv C G van Baaien en J van de Brug; Miranda dv E van Voor den en I F de Vliegere, Gerard zv G Ane- maat en J M Pronk, Marcel J zv A J J M de Geest en E Timmerman; Christiaan zv H J Polet en G Elberse, Irene CM dv A G Baartmans en C A M van Kleef, Edward S zv P Mastenbroek en M C den Fizcn, Hen drik W zv H van der Vlist en T Knops Overleden: G C F Westhuis. 84 ir. G van den Berg, 87, C F de Ronde, 74. M van Neerbos. 83, wed Roelfsema (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Onder lei ding van de heer A. Louw heeft een groep jeugdige tafeltennisspeiers tij dens de kerstvakantie deelgenomen aan een tornooi, dat werd gehouden door de Raad voor de Lichamelijke Op voeding in Rotterdam Ruim 900 deelnemers lieten bijna een week lang de balletjes met .nijdige tik kerrover tientallen tafels flitsen. Voor de Hoeksebe scholieren is d>t tomooi een groot succes geworden, h. dit zeer sterk bezette tomooi wisten ze maar liefst vier prijzen in de wacnt te slepen. Anneke Willemse behaalde m de groep meisjes tot en met dertien jaar een tweede prijs, ij speelde en kele zeer goede partijen, maar moest het m de finale toch afleggen tegen haar Rotterdamse tegenstanders. Bij de jongens van veertien en vijf tien jaar leverde Bert Ouwens een wa re titanenstrijd. Hij kwam tenslotte tot een vierde plaats. Henny Greve viel in deze groep weliswaar juist buiten de prijzen, maar hij eindigde ook in de kopgroep. In de jongensgroep tot en met der tien jaar gingen de Hoekse scholieren zelfs met twee prijzen naar huis. De meeste bewondering oogstte Freddie v. d. Bergh. Na vele spannende partijen in een groep van 363 jongens drong hij door tot de finale. Daar won hij de eerste set, maar verloor de tweede, zo dat een derde set de beslissing moest brengen. Hoewel Freddie uitstekend party gaf, bleek zijn tegenstander over een iets betera techniek te beschikken en dat gaf tenslotte de doorslag. Fred die v. d. Bergh veroverde echter met zijn tweede plaats een fraaie beker. De tweede Hoekenaar Hans Buijïng kwam hier tot de vierde prijs. Het was jammer dat Freddie en Hans in de hal ve finale tegen elkaar moesten spelen. Wanneer dat "niet het geval was ge weest, was de mogelijkheid van een Hoekse finale niet uitgesloten. Niette min was het als geheel een bijzonder fraai resultaat in dit sterk bezette tor nooi ROTTERDAM Woensdag 4 janua ri 1967 zal de'marinierskapel met tam boers en pijpers de vlaggenparade bij het hoofdkwartier van het korps mari niers aan het Westplein opluisteren. De vlaggenparade duurt van 9 uur tot onge veer 9.05 uur waarna een mars door de stad wordt gemaakt. Deze mars vangt aan om 9.40 uur in de Spartastraat en gaat verder langs de volgende route: Spartastraat - Nico- laas Beetsstraat - Mathenesserdijk (be neden) - 'Mathenesserdijk (boven) - Zoutziedersstraat - Mathenesserweg - Marconipfein (voorlangs) - Schiedamse- weg Havenstraat - Willem Buyte- wechstraat -Dirk Hoffstraat - Heiman Dullaertolein. SCHIEDAM Onder voorzit terschap van het liberale raads lid G. P. Verhulsdonk wordt don derdagavond om acht uur in de Korenbeurs een teach-in gehou den. Ook burgemeester H. Roelf sema zal aanwezig zijn. Een groot aantal raadsleden, bestuursleden van verenigingen, onderwijzers, kunstenaars en vooral veel jonge mensen worden verwacht. Ze zul len met alleen uit Schiedam ko men, maar uit het gehele Rijn mondgebied waar men pamflet ten heeft verspreid. De initiatiefnemer üans de Ridder, assistent van cineast Jan Schaper van de befaamde „Open Studio" in het Zak- kendragershnisje, kwam op de gedachte om een teach-In te houden naar aanlei ding van de debatten in de Schiedamse gemeenteraad over de sanering van de binnenstad. Tevens kwamen toen het stichten van een kunstenaarscentrum en de bestemming van. het Prove niershuis ter sprake. Burgemeester Roelfsema voelde wel iets voor een teach-in, mits deze niet zou ontaarden in een Babylonische spraakverwarring. „Wat de Duitsers 25 jaar geleden met Rotterdam deden, willen de Schiedam mers nu met hun eigen stad doen. Er zijn plannen voor doorbraken en hoog bouw. Wij, jonge mensen van de Rijn mond, zijn tegen die plannen. Wij wil len Schiedam oud houden. We willen er ateliers en winkeltjes, studio's en kleine theaters". Dit staat onverbloemd m het pamflet te lezen. De voornaamste onderwerpen van de teach-in worden de sanering van de oude binnenstad en het stichten van een kunstenaarscentrum in het Prove' niershuis. Tevens zal worden gesproken over de bestemming van de naaste om geving van het zakkendragershuisje, met o.a. het weinig bekende „Soep huis", en over de Korenbeurs. Daar wil men een „beurs" vestigen, waar de jeugd uit het gehele Rijnmondgebied zal kunnen zingen en musiceren dansen en zaalspelen beoefenen. De teach-in belooft dus heel wat te worden. Men verwacht ook het drie- mans-comité, dat verleden week is ge vormd tijdens de kunstenaarsbijeen komst van Hein de Koster in „Het gou den glaasje". Hans de Ridder wil ter sprake brengen dat hij zaterdagmiddag met drie meisjes en een jeugdige mede werker op de Koemarkt is aangehou den, omdat ze zonder vergunning pamfletjes over de teach-in hadden uitgedeeld. Hans de Ridder werd toen mee naar het politiebureau geno men. s Ongetwijfeld zal donderdagavond in de oude Korenbeurs de grote trom da nig worden geroerd. Ook in het Rijn mondgebied blijkt de jeugd thans Ia opmars te zijn; niet om de oude bolwer ken te slechten, maar juist om ze te beschermen. „Omdat de commercie al te veel greep op ons leven heeft gekre gen", staat er nadrukkelijk in het pam flet. SCHIEDAM De „Stichting Caril lon Schiedam" heeft sinds haar oprich ting op 1 december 1964 de som van' ƒ6303, bijeengebracht. Verder beschikt de Gemeente over een m de jaren 194Sd>0 door een comité ingezameld be- - drag dat inclusief rente 14.392 be draagt, zodat men totaal ƒ20.695 ter beschikking heeft. Zoals bekend begeeft de stichting zich met op technisch ge bied. Zij spaart en belegt de aan haar geschonken gelden. De Stichting maakt geen kosten. Als de Schiedammers b.v. bij gelegenheid van een jubileum aan de stichting denken en een gift bij de Spaarbank Anno 1820 storten kan wor- p den bereikt dat het Schiedamse Caril lon in zijn oude luister wordt hersteld. Als er totaal ƒ50.000 bijeen is, kan de gemeente de plannen voor de restaura tie ter hand nemen. -1 SCHIEDAM De bestuurder van een bestelauto, de 45-jarige broodbezor ger M. P. M. uit Capelle ald IJssel ver-" leende maandag op de kruising Burge-' meester Honnerlage Gretelaan-Park-' weg bij het naar rechtsaf slaan geen voorrang aan een personenauto,, bestuurd door de 20-jarige veehouder] M R De voertuigen kwamen met el-,' - kaar in botsing. De 11-jarige Arié Blok-, land uit Capelle a.d. IJssel viel door de schok uit de bestelauto op straat en kreeg schaafwonden aan hoofd en be nen. De GGD kon hem ter plaatse be handelen. K-irtp Hoogstraat II Te' S1S' Vlaardingen Met ingang van maandag - 2 januari 1967 treedt de heer R.. K. B. Hoekstra op als redacteur van ons blad voor Viaardingen. Hij volgt de heer IL Weststrate op, i die niet meer aan onze krant ver bonden is. De heer Hoekstra is reeds ge ruime tijd werkzaam geweest op de eindredactie van onze Water weg-edities. Onze Vlaardingse redactie is gevestigd aan de Smalle Haven straat 11, telefoon 346775, b.g.g. 115588. Redactie „De Rotterdammer". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM e=i Drs. C. G. van Leeuwen, RET-direc- teur, heeft in zijn nieuwjaarsre de enkele interessante cijfers verstrekt De lengte van het lijnennet is 436 km, waarvan er 118 door de trams en 318 door de bussen wor den bereden. De trams legden samen negen miljoen kilometer af, de bussen zestien miljoen. Het aantal reizigers liep terug van 154 miljoen in 1965 tot 144 miljoen in 1966 een sterkere da ling dan het Nederlands gemid delde. Het nadelig saldo liep op van 21.6 miljoen m 1965 tot 22.7 mil joen m 1966, maar zou volgens de heer Van Leeuwen nog veel groter zijn geweest als met tal van efficiency-maatregelen zou den zijn genomen. De tariefsverhoging leverde 5.5 miljoen op. „Dat is duidelijk te weinig geweest", aldus de heer Van Leeuwen. ROZENBURG Zaterdagmiddag wordt om twee uur De Keet aan de Jan van Goenstraat de eerste ruilbeurs na de kerstva. kantie gehouden. O ROZENBURG Zondagmiddag wordt om kwart over vier in wijkgebouw Blanken burg een jeugdzangbsjeenkomst gehouden Met begeleiding van combo Rythm Four zul len geesteliuke liederen worden gezongen. Amstelbron: Ned Bond \an Oud-Strijders, jaarvergadering, 20 Arcade: Aquariumver „Natuurgenot in Huis", vergadering, 20 Korenbeurs: Teach-in over sanering bin nenstad, 20. Arcade: Stedelijk Gymnasium, dansavond. 20. Bijkantoor De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82. uitsluitend redactiezaken, tel, 263954 (bgg 010 - 115588 en 01898 - 6619) Agentschap: J v Gogh, Dr Zamen- hofstraat 139. tel 152400 Klachten bezorging; Agentschap zie boven. Belangrijke telefoonnummers: Alarm, poli tie 264666, brandweer 269128, GG en GD 269280 Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5b. tel. 268855. Verkiezing van cfe leden van de Tweede Kamer '67 Stemmen bij volmacht. De burgemeester van Schiedam brengt in verband met de op 15 februari 1967 te houden stem ming ter verkiezing van de le den van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ter openbare kennis, dat gelegenheid bestaat lot het indienen van een ver zoekschrift om bij volmacht te stemmen Het stemmen bij volmacht ts mogelijk voor de kiezers, die vermoedelijk niet in staat zal zijn in persoon aan de stem ming deel te nemen Het verzoekschrift wordt uiter lijk op 1 februari 1967 ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente ui welker kie- zersreglster de verzoeker op de dag van de kandidaatstelling (3 januari 1967) is opgenomen. Ter secretarie dezer gemeente, afdeling bevolking, c.a., Nieuw- straat 26, zyn formulieren voor het verzoekschrift kosteloos ver krijgbaar, alwaar nadere in lichtingen worden verstrekt Schiedam, 3 januari 196? De burgemeester voornoemd, H ROELFSEMA Deelnemen aan de stemming in een andere gemeente 1. De burgemeester van Schie dam brengt ter kennis van belanghebbenden, dat een kie zer op zijn verzoek kan wor den toegestaan te zijner keuze aan de a s. stemming ter ver kiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal deel te nemen, het zij in de gemeente. In welker kiezersregister hij op de dag der kandidaatstelling is op genomen, hetzij in een door hem bij het indienen van dat verzoek aan te wijzen andere gemeente. 2. Deze bevoegdheid geldt met voor de kiezer, aan \ue is toegestaan bij volmacht te stemmen 3 De kiezer, die van deze be voegdheid gebruik wil maken, doet daarvan uiterlijk op de veertiende dag vóór de dag der stemming (dus uiterlijk op 1 februari 1967 in persoon mededeling ter secretarie ener gemeente aan de burge- meester of aan de door deze aangewezen ambtenaar Hij geeft daarbij o.m. op de ge meente en het adres, waar hij de verklaring welke van de mededeling wordt opge maakt, wenst te ontvangen. 4. De verklaring wordt door de kiezer en door de burgemees ter of door de door deze aan gewezen ambtenaar onderte kend. Een exemplaar van de verklaring wordt aan de kie zer verstrekt Nadere inlichtingen worden verstrekt ter gemeentesecreta rie, afdeling bevolking, c.a., Nieuwstraat 26. Schiedam, 3 januari 1967. De burgemeester voornoemd, H ROELFSEMA Stemmen in een willekeurige gemeente door de In het cen trale bevolkingsregister opge nomen kiezers (schippers, woonwagenbewoners enz.) De burgemeester van Schiedam brengt ter kennis van belang hebbenden. dat aan hen die zfjn opgenomen m het centrale be volkingsregister (sehinpers, woonv*ugenbewoners enz.), op hun verzoek kan worden toe gestaan ui een willekeurige ge meente aan de as stemming ter verkiezing van de leden van de Tweede Kamer deel te ne. men. De kiezer, die van de2e be voegdheid gebruik wil nxaken, doet daarvan uiterlijk op de veertiende dag voor die der stemming schriftelijk medede ling aan de burgemeester van 's-Gravenhage. Voor deze me dedeling wordt gebruik ge maakt van een formulier mo del J 15 dat ter secretarie van elke gemeente kosteloos ver krijgbaar is. Hij geeft daarbij op a. Zijn naam en voornamen of voorletters, b. de datum, het jaar en de plaats zijner geboorte, c de gemeente en het adres, waar hij de verklaring (kie- zerslegitimatiekaart). welke van de mededeling wordt op gemaakt, v,enst te ontvan gen. Het bovenstaande geldt met voor de kiezer, aan wie is toe gestaan bij volmacht te stem men De kiezer, die rechtmatig in het bezit is van een kiezersle- gitimatiekaart, kan zich op de dag der stemming voor het u-t- brengen van zijn stem tussen acht uur 's morgens en zeven uur 's avonds vervoegen aan een der daartoe aangewezen stemlokalen m een gemeente te zijner keuze, onverschillig welke. In iedere gemeente worden de adressen van dc stemlokalen, waar deze kiezers aan de stem ming kunnen deelnemen, ter openbare kennis gebracht. Schiedam, 3 januari 1967 De burgemeester voornoemd, H ROELFSEMA INDUSTRIËLE EN HANDELSASSOCIATIE V 'TE MO-3 -ï%„TElEX. fZ168D NiEUWERKERK a/d IJSSEL DORDRECHT LEKKERKERK GORIHCHEM NIJMEGEN OUO-BEMERLAND Aan de kleinhandel m de toedings- en genotsmid- dtlensector moet een bekend merkartikel verkocht en direct uit bestelwagen contant worden afgeleverd. Een actieve en betrouwbare Jongeman kan als in het rayon Waterweggebied en Westland worden aangesteld. Vereist wordt rijbewijs B-E Standplaats, Schiedam, Vlaardingen of Maassluis. Geboden wordt Vast saians en provisie alsmede onkosten vergoeding Uw sollicitatie wordt gaarne mgexvacht door N V Fritura, Postbus 3, Krabbendijke

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1