Havenbeleid Nieuwjaarsrede voorzitter K. van K. Nog eens de over Rijk bedrijft 19e eeuwse dorpspolitiek harde woorden Zeehaven - nota Smeekschriften Subsidie woningbouw sjgJJtfUerfliumner Huisartsen Dankbare provo's wilden wensen Westland ziet toekomst niet donker in Tegen hasjishbezitter drie jaar cel geëist Aardenburgh: schip met zijdeuren in romp r Éfaf Voor ibtenaren IV2 procent m Rc INBRAAK MET KLEINE BUIT 'ié Loden last op volkshuishouding Stadhuis: „Groep te groot'5 P arkeerprobleem snel bestrijden Nederland moet gelijke tred houden1 Politiek forum in Hoogvliet KRITISCH BEKEKEN Eerste Australische erts in Rotterdam Teleurgesteld DE ROTTERDAMMER (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Nog eens, maar nu veel uitvoeriger, heeft ir. J. van den Berg, voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophan del, harde woorden gezegd over de onlangs verschenen Zeehavennota. In zijn nieuwjaarsrede zei hij van middag, dat de nota als basis voor een zeehavenbeleid van de rijks overheid ver beneden de maat is gebleven, waarmee Rotterdam mers gewoonlijk en noodzakelijker wijs meten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Volgens ir. J. van den Berg, voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophan del moet de regering bezuinigen op de subsidies voor de nieuw bouw. Het huidige subsidiebeleid voor de woningbouw en de wo ningexploitatie drukt als een lo den last op onze volkshuisvesting, zei hij vanmiddag in zijn nieuw jaarsrede. MISSER (Vervolg van pag. 1) OVERLEG (Van een onzer verslaggevers) OTTERDAM De „provo- groep Nieuwe Generatie" heeft een open brief gericht aan burgemeester W. Thomassen. Daarin stelt deze groep, dat zij maandagavond is opgetrokken naar de nieuwjaarsreceptie ten stadhuize en in dat voornemen is gehinderd door personeel van het stadhuis en door de Rotterdamse politie. „Nieuwe Generatie" stelt, dat burge meester Thomassen de provo's zeer welgezind is, dat zij dankbaar is voor de beatkelder, die er onder de oprit naar de Willemsbrug wordt in gericht, dat zij van die dank heeft willen getuigen en dat de provo, als ieder Rotterdams burger, het recht heeft op deze receptie de burge meester de beste wensen voor het komende jaar aan te bieden. Ondanks Rotterdamse havenplannen t ,1||l 1 UriïJSf -k-V L; Pneina 4 2A DiNsDAG 3 JANL TJ ET -was te verwachten dat de voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koop handel de reeds geuite kritiek op de Zee- 'liavenneta in zijn nieuwjaarsrede nog- eens dik zon overdoen. Zijn felJe oordeel is vervat in een hoofdstuk over „Rotterdam en het zeebavenbeieid". Ver beneden de maat, waarmee we in Rotterdam moeten meten, concludeert ir. v. d. Berg. Hp pleit voor een reëel beleid, hetgeen inhoudt dat grondstofvcredelende in dustrieën moeten worden aangefrotkken in de Delta. Havenbekkens voor de aanvoer van grondstoffen moeten er komen en een reserve aan industrieterreinen dient in ge- reed hei d te zijn. Met instemming citeren wjj: „Het begrip voor de verre economische toekomst ontbreekt in „Den Haag" blijkbaar geheel, zoals dat voor de nabije toekomst al ontbreekt." In plaats van smeekschriften tot de regering te richten (een na tionale schande, zegt de KVK- voorzitter) moe ten alle betrok kenen kunnen werken volgens een beleid „dat het mogelijk maakt om ons land mee te doen groeien in de Europese en de wereldeconomie, om een wereldhaven haar taak nu en in de toekomst te laten vervullen." Economisch beleid met tegelijk een in- richüngsbeleid, aldus ir, v. d, Berg. Juist aan dat laatste geeft de zeehavennota geen inhoud. Geen voorrang voor alleen maar ruimtelijke ordening. „Ecu zeehavenbeleid van -de rijksoverheid dat alleen daarop is gebaseerd, is onaanvaardbaar." Dan spreekt de voorzitter over „19de- eeuwse dorpspolitiek" als het gaat om de afgrendeling van die Rotterdamse activi teiten om redenen van ruimtelijke ordening. Het zijn harde woorden, waarmee vanzelf sprekend een functionaris, die het bedrijfs leven achter zich heeft, gemakkelijker kan komen dan een burgemeester. Maar zij spruiten voort uit bezorgdheid. Terecht haakt ir. v. d. Berg in op de nu groeiende „Delta-gedaclite" als lui vraagt naar een „op de expansiedrift afgestemd ruimtelijk en in de tijd ver vooruitziend beleid". Daarbij 2ipt liij het Belgisch- Nederlands deltagebied als één geheel. Om zijn woorden te gebruiken: „AU een machtig gebied van potentiële kracht in onze naar nieuw bloed bunkerende economie" Volkomen juist stelt ir. v. d. Berg dat bet allemaal aat) bedrijfsleven en overheid in Rotterdam niet zal liggen. Aanpassing aan, zelfs voorblijven van de on wikkeling is steeds gelukt. Maar nu is het tijdstip aan gebroken zo laat de voorzitter ook merken dat de rijksoverheid volkomen 'achter dit beleid moet staan.' Dat er een koers wordt gevaren, die niet alleen ge dreven wordt door wat „onderop" als nood zakelijk ziet Maar een krachtige politiek, waaraan op het hoogste niveau leiding wordt gegeven. 'Onbehagen over de gang van zaken klinkt duidelijk in deze woorden door. Het is te hopen dat zij te bevoegder plaatse worden verstaan. Mis«cluen is het juist op tijd ara een nieuw kabinet te confronteren met braakliggende terreinen voor voor gangers. Opdat er nu iets nationaals en dynamisch worde gezaaid! i Hij noemde het een negentiende eeuwse dorpspolitiek, wanneer gezegd wordt, dat de Rotterdamse haven niet groter mag worden, vooral omdat daar zuiver ruimtelijke ordeningsredenen voor worden aangevoerd. Onlosmakelijk verbonden met de Rotterdamse havenontwikkelmg zag J. v. d. BERG dorpspolitiek OTTERDAM nnn fia "Roti Drs. C. G. van de Rotterdamse Kamer van Koophandel, ir. J. van den Berg, heeft het een nationale schande genoemd, dat een bur gemeester van Rotterdam voort durend moet bedelen om meer geld voor de haven. Elke keer weer, zodra een nieuwe minis ter van verkeer en waterstaat optreedt, staat of ligtj hij op diens stoepje, Het schijnt, dat we nog steeds in de tijd van de smeekschriften leven, zei de heer Van den Berg. Hij concludeerde, dat het in Den Haag ontbreekt aan begrip voor de verre economische toestand. Het ontbreekt zelfs al aan begrip voor de nabije toekomst, meende hij.. hij de activiteiten in het gebied van het Noordzeekanaal, in het Sloe, in Antwerpen en Gent. Het is een bekrompen, kortzichtige politiek om deze havengebieden los van elkaar te zien, aldus ir. Van den Berg. In zijn rede legde hij alle nadruk op een verdere ontwikkeling van de „Del tahaven". Hij pleitte voor de aanleg van havenbekkens waar de grootste en kleinste schepen grondstoffen kunnen in een krachtig pleidooi voor een vrijere markt, hekelde hij het huidige huur- en bouwbeleid. Het past niet meer in onze in beginsel vrije maatschappij, dat voornamelijk de overheid laat bouwen met allerlei en verkapte subsidies, zei hij. Deze poli tiek heeft volgens hem de bouwnijver heid vrijwel om hals gebracht. Hij noemde de regeringssteun aan steeds meer woningen grotendeels onno dig. Hij vond het onaanvaardbaar, dat veel Nederlanders maar zestig procent van -de werkelijke prijs voor hun woon genot betalen en profiteren van over heidsgeld, dat door anderen wordt op gebracht, bijvoorbeeld door hen, die een eigen huis laten bouwen. De heer Van den Berg was duidelijk voorstander van dit laatste. Zo zei hij, dat ongeveer een kwart van het ge zinsinkomen aan huur of nog beter aan rente en aflossing voor het eigen huis moet worden besteed. Hij vond dit een alleszins redelijke norm. De bezuiniging op de woning- bouwsubsidie was volgens ir. Van den Berg een duidelijk voorbeeld, dat de hoge overheidsuitgaven in de sociale sector verminderd kunnen worden. Dit was volgens hem een noodzakelijke maatregel om de welvaart te handha ven. Daarnaast noemde hij onder meer de bewaking van de lonen, de rationalisa tie en betere organisatie van de produk- tie, de verbetering van het vesti gingsklimaat, exportvergroting en selec tie bij de investeringen. De heer Van den Berg zei nog, dat een harde, maar rechtvaardige soci aal-economische politiek, die wellicht niet steeds populair zal zijn, de huidi ge, wankele, economische situatie moet versterken. Het sociaal-economi sche beleid zal ondernemers en werk nemers vertrouwen moeten schen ken, de gezagscrisis opheffen en het gevoel van bedreigd zijn wegnemen, aldus de voorzitter van de Rotter damse Kamer van Koophandel. Hij voegde hieraan toe, dat er vol doende inzicht is en voldoende midde len om de economie te sturen, maar dat het te vaak ontbreekt aan politieke bereidheid om daarnaar te handelen." Uit van 50 jaar geleden De „Times" over Nederland in 1916. Til het jaaroverzicht van de „Times" komt het volgende stukje over Nederland voor: „Nederland blijft nog steeds in zoo weinig benijdenswaardige positie verkeeren als eenige neutrale staat in Europa. Terwijl liet teland bloot staat aan allerlei vormen van afpersing, met het doel het te dwingen zijn overschot aan levenstnuldelen aan Dnitschland af te staan, is de Nedcrlandsche zeevaart aan de verschillende gevaren, waaraan de „Tubantia", de „Koningin Regentes" en zoovele andere schepen bet slacht- offer zijn geworden, blootgesteld. De Nederlandsche regeering gaat desondanks moedig voort, de onafhankelijkheid des lands te handhaven, en heeft nog onlangs op een eerbiedwaardige wyze gepro testeerd tegen de wegvoering van de na burige bevolking van Belgie, ROTTERDAM De ruim 48.000 brt. metende Liberiaanse bulkcarrier Sigfu- ji heeft zaterdag 72.000 ton Australisch erts in Rotterdam aangevoerd. Het was voor het eerst dat erts uit dit land in de Maasstad werd gelost (tevens was het een der grootste ladingen ooit aan gevoerd). Het erts is bestemd voor fabrieken in Engeland, Duitsland en België. In de Sint Laurenshaven bij Frans Swart- touw's Havenbedrijf wordt het erts in kleinere zee- en in binnenschepen over geladen. De vorig jaar in Japan voor de Tri ple Ocean Operation Inc. te Monrovia gebouwde Sigfuji wordt in 72 uur ge lost. aanvoeren, nodig voor de grondstofver- edelende industrie. Hij haalde een EEG-brochure aan, waarin gezegd is, dat Nederland deze kapitaalintensieve industrieën zal moe- h ten aantrekken met uitbuiting van zijn economisch- geografische situatie. Aansluitend hierop zei hij, dat de woon- en recreatiegebieden niet op Voome en Putten aangelegd moeten worden, maar op Goeree en Overflak- kee met verkeersverbindingen naar het Waterweggebied, het Sloe en Antwer pen. Hij noemde deze gedachten de ba ses voor een werkelijk nationaal of be ter een Benelux zeehavenbeleid, waar over in de Zeehavennota evenwel niets, is gezegd. De heer Van den Berg verweet de regering, dat door de nota in het bui tenland een volkomen onjuiste en ge vaarlijke voorlichting Is gegeven. Als dat nodig is, zal Rotterdam door goede publiciteit en representatie duidelijk moeten maken, dat de zeehavennota een hoogst ongelukkige „misser" is ge weest, die niet stoelt op de werkelijk heid. Het is niet hekend hoeveel Rotter damse artsen bereid zijn met de zie kenfondsen te blijven samenwerken. Vandaag zou de minister van socia le zaken, dr. Veldkamp, opnieuw over leg plegen met de ziekenfondsen over te treffen maatregelen. Er moet na melijk een ministeriële maatregel ko men, die bepaalt dat de ziekenfondsen na 8 januari aan de verplicht verze kerden mogen terugbetalen voor een doktersvisite of een consult De dok toren vragen resp. 12 en 8, de te rugbetaling zal niet veel meer dan de helft zijn. Inmiddels blijft men in Haagse po litieke kringen ernstig rekening hou den met de mogelijkheid dat de rege ring een prijzenbeschikking zal af kondigen, waardoor het de artsen on mogelijk zal worden meer dan een be paald bedrag per consult of visite te vragen. Dit bedrag zou dan door de zieken fondsen volledig worden terugbetaald aan de patiënten. Het wordt echter moeilijk geacht in een dergelijke be schikking onderscheid te maken tus sen particuliere en ziekenfondspatiën ten. De LHV heeft tegen een dergelijke beschikking reeds scherp gereageerd. Zij verklaart hiertegen tot in de hoog ste gerechtelijke instanties in beroep te zullen gaan. Behalve deining onder de huisart sen zelf, blijkt er bij de ziekenfonds patiënten grote onzekerheid te bestaan. Velen menen dat thans reeds per visite afgerekend moet worden. In Amsterdam, maar ook elders in het land, was het gisteren voor de maan dag bijzonder rustig op de spreek uren van de artsen. Zelfs de apothekers was opgeval len dat de patiënten minder medi cijnen kwamen halen. Een aantaj mensen, dat had begrepen dat de nieuwe situatie niet voor 9 januari intreedt, bracht nog eens een extra bezoekje by de dokter en kwam by de apotheek voortijdig de medicij- nenvoorraad aanvullen. Over het algemeen viel bij de pa tiënten een grote terughoudendheid waar te nemen. Duidelijkheidshalve zij nog eens opgemerkt dat de huis artsen zelf een directe betaling per visite of consult door de ziekenfonds patiënt hebben opgeschort tot na 8 januari. In een aantal bladen hebben de huisartsen per advertentie laten weten dat zij „gedwongen worden" van de fondsleden directe betaling te vragen. Het commentaar erbij luidt, dat de minister ervoor kan zorgen dat de patiënt alles terugkrijgt. Maar van politiezijde werd de jongelie den zelfs zo staat in de brief toegevoegd: „Niet agressief worden, want dat kunnen wij veel beter!" In hun open brief willen de provo's alsnog de burgemeester, zijn echtge note en „onze geliefde stad Rotter dam" een voorspoedig nieuwjaar toe wensen. Van de zijde van de gemeentesecreta rie werd op deze gang van zaken het volgende commentaar geleverd: „Een grote groep provo's kwam stoeie- rig het stadhuis binnen. De bode-por tier vond deze groep te groot, te jong en te luidruchtig en hij heeft de jon gelui dus opgehouden. Op dat moment kwam hoofdcommissa ris van politie A. Wolters voorbij, die op weg was naar de receptie. De heer Wolters adviseerde de bode poli- tie-assistentie te vragen, omdat hij vond dat de bode-portier gelijk had. De politie kwam en die kwam met de provo's overeen dat een afvaardiging van twee tot drie man naar boven mocht. Deze jongens hebben de re ceptie bezocht en de burgemeester gelukkig nieuwjaar gewenst. Later is een andere groep van drie ongehin derd naar de receptie gegaan. Deze groep, die zich behoorlijk gedroeg, is gewoon binnengelopen." De heer Van den Berg zei, dat met deze nota geen beslissingen zijn geno men over de toekomst van Rotterdam. Hij twijfelde er niet aan of deze toe komst zal er anders uitzien, dan in de nota is aangegeven. Daarvoor is nodig, dat in onderling overleg tussen allen, die bij de haven- aanleg en -exploitatie betrokken zijn, de grote lijnen van. een nationaal en zo mogelijk van een internationaal gefun deerd zeehavenbeleid worden vastge legd. Speciaal voor Rotterdam zei de voorzitter van de Kamer van Koop handel, dat in de haven geen fouten behoeven en mogen gemaakt worden door gebrek aan organisatie en pro grammering. Door aanpassing, die moet blijven bestaan kon Rotterdam hét Europese centrum van container- en unit load-vervoer worden. Be drijfsleven en overheid in onze stad verstaan wat dat betreft de tekenen des tijds, aldus de heer Van den Berg. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophan del, ir. J. van den Berg, heeft vanmid dag in zijn nieuwjaarsrede aangedron gen op het snel doorvoeren van gediffe rentieerde parkeermaatregelen. Vol gens hem is er lang genoeg proef ge draaid met betaalde en onbetaalde par- keerregelingen, om een goed inzicht in de behoeften te hebben. De heer Van den Berg waarschuwde, dat er niet gestreefd moet worden naar een te grote perfectie. Doel is een vlot te afwikkeling van het verkeer en dat laat zich moeilijk combineren met inge wikkelde combinaties van circulatie- en parkeerheffingen, aldus ir. Van den Berg. Hij wilde niet te zwaar tillen aan de gevolgen, die de parkeermaatregelen zullen hebben voor het sociaal-econo misch leven in de binnenstad. Volgens hem zouden ze minder zijn dan wan neer er geen beleid wordt gevoerd, zo als thans vaak het geval is. Verder vroeg de heer Van den Berg nog om een uitgebreid verkeers- en ver voersplan voor het hele Waterwegge bied, in overeenstemming met het we reldniveau van de Rotterdamse haven. NAALDWIJK „We hebben volle dig vertrouwen in de toekomst van het Westland als tuinbouwgebied, ondanks de havenplannen van Rotterdam, die we beslist niet ten uitvoer zien ko men", zo verklaarde de voorzitter van de Bond Westland, de heer L. J. Ra- rendse uit Poeldijk tijdens de bespre king van de omzetcijfers der twaalf veilingen die bij deze Bond zijn aan gesloten. De heer Barendse wees erop. dat de ze streek ieder jaar voor ongeveer 300 miljoen gulden aan tuinbouwproducten en bloemen produceert dus ook op eco nomisch gebied voor ons land heel wat heef e beekenen. Hij meende da op geen enkele wijze van enige steun voor de Rotterdamse havenplannen is geble ken en in elk geval alle Westlandse gemeentebesturen en organisaties rich ertegen hebben uitgesproken. „Waar vindt men een plek in Neder land, waar op zulk een klein gebied zo veel wordt geteeld?" zo stelde de heer Barendse zich de vraag. Er is dan ook voor het Westland geen enkele reden om de toekomst wat zijn -voortbestaan betreft, donker in te zien. Het afgelopen jaar gaf voor het West land een uitbreiding van 36 ha. glasare aal te zien, totaal ml 2519 ha. Deze uitbreiding zet zich nog steeds voort, vooral ook als gevolg van diverse ontsluitingen welke worden toegepast De' secretaris van de bond, de heer D. van Velden, verzette zich ook scherp tegen een defaitistische toon omtrent de toekomst van dit voor Nederland zo belangrijke tuinbouwgebied De enor me investeringen die nog regelmatig worden gedaan zijn en volle gerech- vaardigd zo meende hij. METROSTATION Nog juist voor dat zaterdag 31 december om 16 30 de deuren van het metrostation Stadhuis dicht gingen kwam de laatste bezoeker. Het was de heer H. Kaman met gezin en dut groepje deed de eindstand op 33.728 kennen. De RET is bijzonder blij met deze resultaten, waaruit blijkt dat Rotterdam al aardig „metro-mmdecf" is. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM „Als de Neder landse justitie bij het bepalen van de strafmaat in deze zaken geen gelijke tred houdt met de naburige landen, waar de straffen vrij hoog zijn, bestaat de kans dat de handel in verdovende middelen zich op Nederland gaat con centreren, In Amsterdam zijn dit jaar veel meer vonnissen voor dit delict uit gesproken dan enkele jaren geleden", aldus officier van justitie nu A. Wen- dels in zijn requisitoir tegen de 36-jari- ge Surinaamse koopman J. G. Hij eiste tegen de man, in wiens woning 580 gram hasjisch werd gevonden, een ge vangenisstraf van drie jaar met aftrek. Mr. Wendels berekende, dat de man voor 7000 aan hasjisch in huis heeft gehad. Hij ging er daarbij van uit dat je van 1 gram hasjisch *vyf siga retten kunt draaien en dat de prijs, die hiervoor in september in Amster dam gold, 2,50 tot 3 bedroeg. „Ik kan me dan ook niet voorstellen, al dus de officier, dat de verdachte slechts ƒ75 zou hebben betaald aan degene, van wie hij deze partij heeft - gekocht". De man is reeds drie keer voor hetzelf de delict veroordeeld, twee maal tot een straf van anderhalf jaar, een keer tot drie maanden. Er hangt hem nog een voorwaardelijk vonnis van vijf maanden boven bet hoofd. Zijn raadsman vestigde de aandacht op de opinie van de farmacoloog dr. O, M. de Vaal, die het feit, dat hasjisch onder de Opiumwet valt, kritisch be ziet. De advocaat was van oordeel dat niet bewezen is o£ de verdachte van plan was de hasjisoh te verhande len. Hij achtte het waarschijnlijker dat de man de partij voor eigen ge- jbruik had bestemd, ETe verdachte zou, volgens zijn verkla ring, de hasjisch hebben gebruikt om pijn te verzachten. Tenslotte merkte de raadsman op, dat de Surinamer zich in Nederland nooit heeft kunnen aanpassen en graag naar zijn geboor teland terugwil. Uitspraak over veertien dagen. (Van onze sociaal-economische redactie) DEN HAAG De minister van binnenlandse zaken, prof. mr. P. J. Verdam, heeft besloten om het «ver heids- en onderwijzend personeel een salarisverhoging toe te kennen van 4 procent per 1 januari jl. en van 114 procent per 1 juli as. Dit is in over eenstemming met de eind vorig jaar genomen regeringsbeslissing over de maximaal toelaatbare loonstijging in 1967. Eveneens in overeenstemming met deze beslissing zal het minimum in komen van het overheidspersoneel worden opgetrokken van 120 tot 126 per week met ingang van 1 januari en tot 128 per week met ingang van 1 juli a.s. Dit is vanmiddag door het ministerie van binnenlandse zaken bekend ge maakt nadat in de centrale commissie voor georganiseerd overleg in ambte narenzaken vanmorgen geen overeen stemming was bereikt over de salaris maatregelen voor volgend jaar. De overkoepelende organisaties van overheidspersoneel konden wel instem men met de 4 1% procent en de voorgestelde verhoging van het mini mum- inkomen, maar zij hadden de ruimte voor de salarisverhoging wat genuanceerder willen verdelen. Zo meenden zij dat het op zijn plaats zou zijn geweest een minimum salarisverhoging en) of een minimum vakantie-uitkering, ver meerderd met een vast bedrag per kind, door te voeren en de extra kosten daarvan ten laste van de al gemene salarisverhoging te brengen. Hierdoor zou het mogelijk zijn de sociaal zwakkeren iets meer te ge ven dan de hoger gesalarieerden, omdat de eersten het meest worden getroffen door de stijging van de kosten van levensonderhoud. In het overleg van vanmorgen deel de minister Verdam mee, dat hij wel sympathiek staat tegenover deze ge- dachtengang van de bonden van over heidspersoneel, maar dat de verlandge maatregelen niet passen in het strin gente loonbeieid dat in 1967 moet wor den gevoerd. De bonden hadden ook nog enkele andere verlangens op het lijstje staan waaronder de invoering van een com pensatieregeling voor het gemis aan winstdelingsovereenkomsten, vtrbete- ring van de vakantieregeling voor lagere en oudere ambtenaren en ver korting van de arbeidstijd. Door het niet bereiken van overeenstemming over een genuanceerder verdeling van de salarisruimte zijn deze punten in het overleg van vanmorgen niet meer aan de orde geweest. Zij zullen na de vorming van een nieuw kabinet opnieuw in de centrale overlegcommissie ter tafel komen met het oog op de salarismaatregelen voor 1968. Dan komt ook weer de wens aan de orde om een „vloer" in de vakan tietoeslagen te leggen en deze toesla gen te verhogen met een vast bedrag per kmd. De heer W. Wieringa algemeen se cretaris van de Nederlandse Christe lijke Bond van overheidspersoneel, toonde zich na afloop van het overleg eieurgesteld, „temeer omdat we volle dig binnen de toelaatbare geachte loonkostenstijging wilden blijven. Daar gaat het tenslotte om. Ook vorig jaar wiiden we binnen de ruimte wat mo duleren en toen kon het ook al niet". Een minderheid van de organisaties van overheidspersoneel steunde de re geringsopvatting, te weten de centrale van hogere ambtenaren en de rooms- katholieke een trie van overheidsperso neel. ROTTERDAM Door het inslaan van een ruit is men binnengedrongen bij de Tech. Handeimij. Zeevenhoven aan de Keenstraat. Alle kantoorruim ten werden doorzocht, kasten en bu reaus opengebroken en de inhoud werd ROTTERDAM Wm H. Müller cn Co. heeft vandaag het eerste schip dat door middel van zijdeuren in de romp kan worden geladen aan haar vloot toe gevoegd. Het is de, kustvaarder Aarden burgh, een schip met een draagvermo gen van 1100 ton dat gebouwd werd bij de Werf Amels in Makkum. Het voordeel van zijdeuren is dat de lading (merendeels stukgoed) met be hulp van vorkheftrucks direkt in de ruimen kan worden gereden. Kranen zijn dus niet nodig. In de ruimen wordt de lading ook met de vorkhef trucks zoveel mogelijk gestuwd. De deuren zijn op hoogte verstelbaar, dit in verband met de waterstand en de diepgang van het schip. Nadat ze zijn geopend, kunnen ze hoger of la ger worden gesteld. De Aardenburgh is sterk geautoma tiseerd. Vanaf de brug kan een man de machinekamer bedienen. Het met negen bemanningsleden varen de schip zal worden ingezet op de route Rotterdam-Stockholm v.v. HOOGVLIET Donderdagavond 12 januari kan iedereen van acht uur af in de grote zaal van het Recreatiege bouw aan de Oude Wal vertegenwoordi gers van de AR, CHU, KVP, PvdA, VVD, PSP en BP het vuur na aan de schenen leggen. Dit in verband met de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 februari. Onder voorzitterschap van mr. M. A. B. L. van Meetelen, voorzitter van de wijkraad Hoogvliet, zal een forum trachten vragen en opmerkingen uit de zaal te beantwoorden De forumleden zijn mr. H. W. van Doorn (kath.), mr. Th. J. A. M. van Lier (soc.), vermoedelijk J. A. van Ben- nekom (ar), H. Kikkert (ch) en mr. G. H. Slotemaker de Brume (pac.soc.), al len leden van de Tweede Kamer. De vertegenwoordigers van de Boerenpar tij en WD zijn nog niet bekend. Van de toehoorders zal 25 cent en tree worden gevraagd. De opbrengst is bestemd voor de Unicef. over de vloer gegooid. Een brandkast werd van zijn plaats gehaald. Uit de postzelgelkas verdween ongeveer 100 gulden. Bij de Crooswijkse Houthandel aan dezelfde straat werd ook een ruit ver nield. Van een brandkast werd de slot- plaat afgeslagen, bureauladen werden doorzocht. Er wordt niets vermist. BENT u ook al aan het denken over vakantie? Of behoort u bij de groep die maatregelen neemt op het allerlaatste moment? Dan heb ik een goede raad voor u. Ga tijdig naar het reisbureau om te bespre ken. Het is namelijk nu al te zien dat er weer meer belangstelling is voor vakantiereizen naar het buiten land of in ons eigen land en dat mensen die verleden jaar teleurge steld moesten worden omdat rij te laat bespraken nu ook bij de vroe gen behoren. Eens te meer geldt nu: wees er vlug bij als u tenmin ste zelf wil kiezen. De kleurige reisfolders gaan deze dagen bij honderden de reisbureaus uit. Hele gezinnen zitten al te puzze len wat er dit jaar kan worden on dernomen. Kaarten en gidsen worden voor de dag gehaald, mogelijkheden bestudeerd en verlangens kenbaar gemaakt. De een gaat weer naar het zelfde plekje, de ander zoekt iets exclusiefs (hoeft tegenwoordig ook met meer zo duur te zijn) de een laat zijn auto thuis en de adder gaat er een huren, die wil naar de bossen de ander naar het water en ga zo maar door. STEEDS meer mensen gaan in zien dat een vakantie buiten het normale seizoen vele voordelen heeft Het is goedkoper, het is stil ler, maar ook het weer ts de laatste jaren in de lentemaanden zeer goed geweest. Dat laatste spreekt minder als u naar het zuiden gaat. Per slot van rekening is het daar het hele jaar mooi weer. Bovendien kunt u als 11 buiten het seizoen gaat ook beter zelf de tijd uitkiezen op uw bedrijf. Vele collega's zitten wel aan de iu- ni-juli-augustus-maanden vast om dat zij schoolgaande kindexen heb ben. Want we kunnen met z'n allen nu wel uitvoerige pleidooien opzet ten over vakantiespreiding, in de praktijk is gebleken dat er maar een heel klein beetje van terecht komt Het rijn dan ook forse problemen waarvoor de vakantieplanners zit ten. Er rijn ouders die domweg hun kindeken In mei of juni van school halen om met vakantie te gaan. Van onderwijszijde komen daar ernstige bezwaren tegen. De kinderen komen achter, en die onderwijzers moeten het maar weer zien goed te maken voor de grote vakantie. Waarom, zo vroeg ik me af bekort men de grote vakantie niet tot drie of vier weken, een vakantie dus vooral voor de onderwijzers? Dan zouden ouders hun kinderen boven dien nog eens drie tot vier weken elders in het jaar naar eigen keus van school kunnen halenvoor va kantie. Het voordeel is dat de ou ders in de zomer niet verplicht een maand zitten opgescheept met de kinderen. Uit onderwijskringen heb ik ech ter gehoord dat deze regeling nade len heeft. Ten eerste zouden de on derwijzers ineens veel minder va kantie krijgen dan zij gewend zijnf!) en verder zou er te veel her haald moeten worden en tenslotte kan niet in alle perioden even veel geleerd worden. (Op een warme dag doen de kinderen veel minder biiv,) Hce het ook zij ik geloof dat het hele systeem van schoolvakanties op de helling moet WIST u dat er nog mensen zijn die niet met vakantie gaan7 Nee, niet omdat het financieel niet gaat, dat is erg genoeg, maar omdat ze het niet belangrijk vinden? Ik geloof dat iedereen dig werkt er minstens een keer per jaar helemaal uit moet zijn, in een andere sfeer, ii've mwt vin» on. gc otelijk en lichamelijk helemaal uit te rusten. Er zijn van die materialisten die hoewel ze financieel in gunstige omstandigheden verkeren voor va kantie geen geld over hebben. O nee. dat geven ze niet toe. Ze zeg gen gewoon: vakantie, dat is voor ons niet weggelegd, dat is veel te duur, hebben wij geen geld voor. Maar intussen kopen zeaan de lopende band luxe artikelen, zo als gouden sieraden, projectors (wat voor dia's worden daarmee ver toond?), ijskasten, wasmachines en zovoort. Het zijn mensen die wel geld willen uitgeven (voor de buiten wacht gaat het echter altijd slecht) voor zichzelf, maar ze moeten er iets voor terugkrijgen iets dat ze kunnen beetpakken. Vakantie 's voor deze mensen te abstract Ze zien niet wat ze er voor terugkrij gen, zoals gezondheid, rust, nieuwe kracht enzovoort. En dus blijft daar de auto voor de deur staan. Die wordt alleen ge bruikt om naar de markt te gaan en er wordt van het vakantiegeld een ijskast gekocht of leuke kledingstuk ken. Ieder zijn zin, maar ik raad u aan met vakantie te gaan. Waar heen en wanneer? Dat moet u zelf uitknobbelen, daar ben ik ook mee bezig. Als u maar weet dat er veel mensen vroeg gaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2