80 Geschikt voor kunstenaarscentrum? Proveniershuis ademt een weldadig klimaat W Automatenkrakers gepakt Huisvrouwen gaan vijftigjarig bestaan vieren MN DflUN VI» AN Tweetal gewonden in het verkeer Stemmen bij volmacht 0 scheffer Activiteiten van jazz'sociëteit güOSk.«S*"k, ifondekJfeeL Groots Europabal in Musis Sacrum VW start met propaganda van Schiedam Automobilist in paniek tegen hek GROTE WINKLER PRINS ENCYCLOPEDIE! INTERIEUR DEZE 3-DELIGE ENCYCLOPEDIE NU GRATIS BON nE ROTTERDAMMER Pagina 3 VRIJDAG 6 JANUARI 1967,-: A, bovenblad doorgestikt (luxe serie) B. geheel doorge nopt V3-V3 1 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM „Wees voorzichtig met die trap. Het kan u een gebroken been kosten, meneer", waarschuwden de twee vriendelijke oude dames toen we naar boven wilden. De roodgeverfde trap hing horizontaal tegen het plafond van de gang. Aan de bovenkant zat hij met haken vast aan de vloer van de zolderverdieping. modehuis sehledamseweg 57 s vlaardingen Vandaag. en morgen .en dagelijks WESTHBVENKflDE 11 Monument Rust heerst twee-persoons flanellen lakens In geruit of gestreept MODELWONING Receptie in bruikleen BIJ INTEKENING OP DE BEFAAMDE 2CLDELIGE UNIEKE SERVICE VAN ROEKHUIS DEN DRAAK Wetend dat een grote encyclopedie nu eenmaal een lange verscliljningsduur heeft komen wij u tegemoet in het tijdelijk gemis. Daarom krijgt u, onmiddellijk na intekening, een complete Kleine Winkler Prins Encyclopedie in bruikleen (waarde; 103.50). Nu kunt u metéén al alles opzoeken, van A tot Z in een volledige (zij het beknopte) informatiebron. EEN ENCYCLOPEDIE-ABONNEMENT: EEN VERSTANDIGE BETALINGSVORM. Vijftien gulden per maand: dat is nog eens in uw budget in te passen; zó komt uw betaling geleidelijk parallel met het verschijningstempo. U betaalt daarvoor géén kosten of rente. Betaling per deel is uiteraard ook mogelijk. i WILT U ER MEER VAN ZIEN EN WETEN Stuur ook dan de bon in en vraag de uitgebreide documen tatie aan. UW KLEINE WJ*. ENCYCLOPEDIE IS VERZEKERD! GEBRUIK DEZE SERVICE-BON VÓÓR HET AANBOD VERVALT EEN MONUMENT VAN KENNIS EN WETENSCHAP 100 medewerkers 100.000 onderwerpen en artikelen, waarvan 35.000 met literatuuropgave 9 75.000 regis terwoorden 12.000 functionele platen, foto's en tekeningen, deels in prachtige kleuren 2.000 tabellen, schema's en andere overzichten, 350 aardrijkskundige, cultuur historische en historische kaarten in kleuren. Intekenprijs ƒ54,50 per deel. boekhuis den draak 2 Dit zijn matrassen voor hen, die goed, gezond en lekker willen slapen en toch geen brokken willen maken van hun begroting! Twee-persoons binnenveer matrassen, In 2 uitvoeringen, doorgestikt of doorgeknoopt. Prima bedden, met een uitsta» kend interieur, afgedekt met een dikke watten laag, overtrok ken met fraaie damast, (genopt of gestikt). 120x190 cm Op onze beddenafdeling zoekt U deze droombedden uit, twee persoons, die U 100% slaapge- not geven. Twee-persoons ledikant, met aan gebouwde nachtkastjes, extra zwaar spiraal, GUn tel. of tchrlft. bat. Aan de andere kant aan een touw, dat over een katrol liep en waaraan een zwaar gewicht hing. Je kon de trap makkelijk naar beneden trekken en met een haak vastzetten. We gingen de trap op, duwden met ons hoofd een luik open en stapten de zolder op: een ruimte van circa 21 bij 12 meter, door latwerk verdeeld in een aantal hokjes, waar overtollig meubi lair van de bewoners was opgebor gen. We zijn op de zolderverdieping van hof van het oude, historische Prove- het einde van de rechthoekige binnen hof van het oude, historische Proven- niershuis. In dit gebouw bevin-dt zich tevens de regentenkamer, terwijl er on geveer vijfenveertig mensen wonen. In het gehele complex zijn het er onge veer 250. We waren we naar het Proveniershuis gegaan, omdat we verwachten, dat SCHIEDAM Op een gladde oversteek plaats aan de P.otterdarasedijk is gis teravond de Sa-jarige mevrouw J. F. v. d. K.-L. uitgegleden en gevallen. Met een gebroken pols werd zij naar het Gemeenteziekenhuis gebracht. Op de hoek van de Korte Singelstraat en de Broesvest verleende de 24-jarige me juffrouw P. E. W. geen voorrang aan een van rechts komende personenauto, bestuurd door de 19-jange scholier E. J. S. Met een diepe snij wond aan de rechterknie werd zij naar de Dr. Noletsticbting .gebracht. SCHIEDAM Het bestuur van de a.r. kiesvereniging Nederland en Oran je zal bij de Tweede Kamer-verkiezin gen op 15 februari de kiezers die niet naar de stemlokalen kunnen lopen, per auto afhalen en thuisbrengen. Ook kunnen er andere oorzaken zijn waarom men niet kan stemmen. Het bestuur denkt o.a. aan zieken, en aan hen die in het buitenland verblijf hou den In al deze gevallen kan men tot een februari een machtiging aanvragen bij de secretaris van de heer W. van Ra vens, Vondeilaan 23a, telefoon 261905. (Uiteraard kan men ook bij de secreta riaten van de politieke partijen terecht. Red.) SCHIEDAM Irene; Toneelvereniging Het zuiden, toneelavond, 20. ^De Bron: Pers. Ver. Schrijvers, feestavond. De Rank: Hervormde zondagsschool, afrï Kethel. contaktavond. 20. Sursnm Corda: is'CGOV, vergadering. 20 Gereformeerd Jeugdhuis: Chr. Leesbiblio theek, uitlening 15—17. OpstandingskerkChr Gymnastiekver DOK, feestavond, 20. Sportfomdsenbad: Diplomazwemmen voor bijeenkomst, 20 30 ïivoll: Schiet! Jazz Sociëteit „Guillaume", bijeenkomst. 20 39. UEN dagelijks Bijkantoor De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82, uitsluitend redactiexaken, tel 253954 (bigg, 010 - 115588 en 01898 - 6519). Agentschap: J. v. Gogb, Dr. Zamen- flofütraat 139, tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie boven Belangrijke telefoonnummers; 'Alarm, poli tie 264666. brandweer 269128, GG en GD 90mor* Apotheefc Rembrandt. Rembrandtlaan 5b, tel, 268855, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Zaterdagavond treedt in Tivoli voor de Schiedamse jazz-so- ciëteit Guillaume de Haarlemse jazz and beatformation The Ekseption op, zaterdag 14 januari het Rijnmond Sex tet met swing muziek en hot-viool, za terdag 21 januari de Amsterdamse Rhytme- en bluesgroep Granny's Lo vers en zaterdag 28 januari het kwar tet Herman Bakker met Ramsey Lewis' en eigen composities. Met ingang van 14 januari wordt de entreeprijs voor leden ƒ1,75 en voor introducé's 3. De eerste vier maanden van dit sei zoen werkte de sociëteit met verlies. Om achter de oorzaken van het da lende aantal bezoekers te komen hield het bestuur een enquête, die evenwel geen succes werd. Van de 230 uitgedeel de formulieren kwamen er in totaal 35 terug, waarvan er elf waren ingevuld door leden. Het grootste deel van de geënquêteer den vonden de sociëteitssfeer wel gezel lig, maar er is vaak te weinig publiek. Wat de reden hiervan „was,, is niet be kend. Voor meer ritme--en bluesbands werden 21 stemmen uitgebracht, ter wijl op zestien formulieren moderne jazz werd ingevuld. Bijna iedereen keurde het discobal af. •nmommrnvseMvymtt! •nJtfonrmr vw* w MET GIHARPE GLAZEN BRILLEN SPECIRLI5T Ekl VUMSPWfiSNI dit bij de teach-in over de sanering van de binnenstad in de koop mansbeurs in het brandpunt van de belangstelling zou komen te staan. De laatste tijd was er een discussie geweest over de mogelijkheid hier een kunstenaarscentrum te vesti gen. „Als het haalbaar is wordt dit een primeur voor geheel Nederland en een belangrijke attractie in het Rijn mondgebied", hadden de enthousiaste promotors van het plan gezegd. Het Proveniershuis staat op de lijst van onroerende monumenten van de gemeente Schiedam (art. 8 van de Monumentenwet). Het is een omvang rijk hofje, daterend uit de jaren 1756- 1759 en bestaande uit een mo numentaal poortgebouw, waarachter een rechthoekige hof, omgeven door woningen met verdieping Het poortgebouw draagt een schilddak met hoekschoorstenen, terwijl de ge vel wordt geleed door vier pilasters die een kroonlijst met rijk in Lode- wijk XV uitgevoerd luifstuk dragen. De middenpartij heeft een in Lode- wijk XV vormen gebeeldhouwd om lijsting van de boven de deur gele gen vensters, aldus de toelichting. We zijn ook in het poortgebouw ge weest. Ook hier liep over de gehele lengte een zolder, maar deze is onge veer 15 m. lang en 12 m. breed, dus kleiner dan de andere. De be woonster van de twee bovenverdie pingen heeft een riant uitzicht op het Overschieseplein en de Proven- lersbrug. Aan de achterzijde ziet de huiskamer uit op de ruime binnenhof, waarover het winterzonnetje vriendelijk kan schijnen, terwijl in de kale bomen mussen en spreeuwen druk kwette ren. Wat opvalt is de rust die overal heerst. Het verleden droomt hier nog stil voort en de tijd lijkt er stil te staan. Buiten het oude gebouw, een kleine wereld apart, klopt met veel lawaai de hartslag van de nieuwe tijd. Alle vertrekjes, van verschillende grootte, zijn kraakzindelijk, lekker verwarmd en met interieurs, die aan onze grootouders herinneren. Langs de meeste wanden, prijken vergeelde familieportretten, of wandspreuken in de trant van:„Wie als vriend hier binnengaat, komt nooit te vroeg, doch steeds te laat". In sommige ka mers staan ook fraai-bewerkte meu belstukken, nog uit de vorige eeuw en van een schrijnwerkerskunst, die men niet meer ziet We ontmoeten er opgewekte mensen, gaarne bereid tot een praatje. In al deze bekrompen kamertjes heerste een zonnige sfeer, die weldadig aan doet; een klimaat, dat niet meer van deze tijd Is. Het Is dan ook de vraag, of deze mensen wel blij zullen zijn met een woning in de kille nieuw bouw! SCHIEDAM Karin Kent, bekend van het songfestival te Knokke, zal één van de sterren zijn op het „Europabal", dat ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Margriet en mr, Van Vol- lenhoven, in de zalen van gebouw Mu sis Sacrum wordt gegeven. Het bal zal ook worden opgeluisterd met het regelmatig voor radio en tele visie optredende beat-ensemble „De To reros". Het ensemble bestaat uit Hans Holtesteile, die naast solo-gitaar nog pi ano en viool speelt; Jan Hollestelle die als bas-gitarist de Benjamin van de groep is; slag-gitarist Martin Bijlard en Rudi Kleyn drums. Verder zullen Tosca's Go-Go-Girls veel kleur aan het feest geven. Kaar ten zijn a ƒ2,25 verkrijgbaar bij het SG/V W-gebouwtje en vanaf half acht aan de zaai. •Heerlijk wsrme flanellen lakens, geen luxe, maar doodgewone noodzaak voor hen, die warm willen slapen «n - of reuma vrezen. Maar die zijn geen gewone flanel len lakens neen. flanellen lakens In gezellige streep- en rukdssslns, voor mear fleur en kleur In de slaapkamer, lakens In prima kwaliteit en royale maten. 150 x 220 cm 170 x 230 cm SCHIEDAM «-» Dinsdag 24 januari zal de VW van Schiedam starten met de eerste van een serie voorlich tingsavonden over vakantie. De avond wordt gehouden in het Wijkcentrum Nieuwland aan het Dr. Wibautplein 129. Aanvang 20.00 uur. Medewerking verleent het Nationaal Luxemburgs Verkeersbureau. De direk- teur van dit bureau zal een of meer films van het Groothertogdom verto nen. Tevens zal hij proberen antwoord te geven op alle mogelijke vakantiepro blemen voor zover zij betrekking heb ben op Luxemburg. De wijnbouwers van het Groothertog dom zullen in de pauze hun produkten laten proeven. Ten slotte zal de VW zelf dé; film „Schiedam 'kiest voor het water1';" van Jan Schaper In opdracht van het ge meentebestuur, vertonen. SCHIEDAM Na de arrestatie van de twee Rotterdamse automaten- krakers heelt de politie gisteren ook de negentienjarige kantoorbediende JT. O, O. uit Rotterdam aangehouden. Het drietal bleek sinds oktober niet min der dan veertien automaten te hebben gekraakt, waarvan vier in Schiedam. Ze namen in de hoofdstraat en op de Singel zelfs twee complete automaten in hun auto mee, die ze later in de Schie smeten. Uit anuere automaten haalden zij geid, sigaretten en chocola. In onze afdeling Huishoudtextiel verkopen wij deze genotvolle flanellen lakens, die U 's nachts de winter doen vergeten. Géfn tel. of tchrlft. feeit. SCHIEDAM De 34-jarige kelner J. M., bestuurder van een bestelauto, 2ag donderdag op de overweg van de spoor lijn Schiedam-Vlaardingen bij de Nieu we Damlaan een van de halve afsluit bomen langzaam boven zijn hoofd neer dalen. Snel gaf hij gas om er niet door ge raakt te worden. Midden op de spoor baan slipte hij eehtgr. Hij schrok zo hard dat hij weer nu volop gas gaf. Hij kwam aan de andere kant van de spoorlijn tegen een hek en een paal terecht. De voorzijde van zijn auto werd vrij ernstig beschadigd, terwijl de paal ver bogen werd. De man kreeg zelf geen letsel. Goudseainael 221 Rotterdam teU16673-123082 k.b - - in de Eurowoningen aan de Anna Verhoevestraat 53 te Brielie heb ben wij een ingericht In deze modelwoning zi|n verschillende materialen toe gepast, waarop woningzoekenden zelf kleurrijk kunnen voortbordu ren. Het Is moeite waard, eens een kijkje te gaan nemen. Geopend: van maandag l/m vrijdag van 14.00-17.00 uur; zaterdags van 10X0-17.00 uur. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De afdeling Schiedam van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen viert in november haar vijftigjarig bestaan. Het bestnur heeft plannen dit jubileum op min of meer grootse wijze te vieren. Om het nodige geld bijeen te bren gen is er eet -uibiieumpot, die dit jaar door di"erse akties moet worden bijge vuld. De leden zijn uitgenodigd origine le en leuke ideeën voor deze akties aan het bestuur door te geven. Woensdag werd in Maison Westhuis de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie ge houden. Het koffie-uurtje kwam daar door te vervallen. Donderdag 12 januari 's middags om 2.15 uur houdt mejuffrouw A. RL Hoe kendijk in gebouw Irene een lezing over „Vrouwen in donker Amsterdam" en op 26 januari is er in Irene een filmmatinee met de documentaire „Schiedam kiest voor het water" van Jan Schaper. Er wordt ook weer een aantal cursus sen gegeven. Dinsdag 17, 24, 31 januari zijn er gymnastieklessen in de Huishoud- en Industrieschool. In ver band met het huwelijk van prinses Margriet en de heer mr. P. van Vollen hoven is er op 10 januari geen gym nastiekles. AI die' jonge en a.s. moeders, die zo goed weten w»t er alle maal komt kijken voor haar kleintje, verwachten wij fn onze. Babyafdeling. Want dan kunnen zij oogjes- of tetra luiers uitzoeken, hagel witte luiers, gèmaakt van zui vere, zachte katoen (zender pap), die normaal uitgekookt kunnen worden, voor sets meer dan zestig cent. in onze Babyafdeling verkopen wij deze goed vochtopnemende luiers (8-fceusj oogjes- ot tetra, per stuk voor "fat Jitopnemende 63c Géén t«f. of schrift, best* KV 1~ 'B- u I?/ "sessvesE- sar nr ar zx- ar? SMS Gebruik mr Kleine W.P. als de uwe, laat ook uw kinderen deze kostelijke vraagbaak gerust raadplegen. Ieder besdiadigings- nsico is door ons ver zekerd en voor onze rekening. veeipleln 27 vlaanKngan 181.343700 Dit aanbod is, noodgedwon gen, gelimiteerd, Op een nader bekend te maken datum moet deze service- aanbieding onherroepelijk vervallen. Nu kunt u nog van twee voordelen pro fiteren: L de Kleine WJ. t,w.v. 103.50 gratis in bruik leen; 2. de lage intekenprijs van 5450 per deeL WAT KRIJGT U IN HUIS? De reeds verschenen eerste twee delen van de Grote W.P. plus de complete Kleine WIP. De overige delen met tussenpozen vaa 4 4 5 maanden. Aan BOEKHUIS DEN DRAAK Veerplein 27 - Vlaardingen (maak uw wensen kenbaar door n zwart te maken) 0 Ik teken hierbij in op de nieuwe GROTE WINKLER PRINS encyclopedie in 20 delen met de Kleine Winkler Prins in bruik leen en wens te betalen j~| f54-50 ï*r deel bij aflevering ƒ15,per maand in abonnement mi.v. deze maand. Zend ma vrublyvend uitgebreide documentatie over de nieuwe Grote Winkler Prins encyclopedie. Naam: Adres: Woonplaats: Beroep/functie:. Datum: TéL: Geboortejaar:... Handt.: Eens in de twintig jaar verschijnt er een encyclopedie van werkelijke allure: de Winkler Prins. De Grote W.P. is dan ook een 20-voudig vorstelijk bezit! Donderdag 12, 19 en 26 is er volley bal in de Sporthal onder leiaung vai mevrouw Nesse. Op woensdag 18 janua. ri beginnen om 10,15 uur weer de rond> leidingen 'in museum Boymans-vai Beuningen. Vrijdag 13, 20 en 27 januor is er naailes onder leiding van me vrouw Middelkoop. Op de ledenvergadering' in februar is mevrouw E. Lokker-Baltker regie mentair aan de beurt om af te treden Zij stelt zich echter herkiesbaar. Me vrouw A. van der Sloot-van Waert, dï» vorig jaar voor een jaar werd be noemd, stelt zich eveneens herkiesbaar Namen van eventuele tegenkandidater kunnen voor 23 januari worden inge diend bij het secretariaat TT KENT ZB WEL, de schone leuzen, van ga toch met he openbaar vervoer want het zoeker naar parkeerruimte is toch ook niets. Óf: reis met het openbaar ver voer want dan staat u niet in file's te wachten. Er zijn er nog een pam die ik niet een twee drie kan opnoe men. Voor mij hoeft dat allemaal niet Hier in Rotterdam leven we met de vervoersproblemen In eer kringetje. Door het grote aantal au to's komt het openbaar vervoer in de knel te zitten. Bussen en trams kunnen niet meer op tijd rijden en aan de elementaire eisen van goed openbaar vervoer voldoen. Gevolg is echter dat meer mensen van hun eigen auto gebruik gaan maken en de tram de tram laten waardoor de moeilijkheden weer groter worden. Deze cirkel moet er gens worden doorbroken. De RET hoopt dat door de metro en de daar aan gepaarde herziening van de, au tobus- en tramnetten op de Rech ter- en Linker Maasoever de ge wenste doorbraak er komt. Ik hoop het maar ik geloof er niet in dat alle automobilisten-nu maar-ineens hun wagens thuis laten en per tram, bus of metro gaan reizen. Ik geloof dat automobilisten die jaar en dag in hun eigen verwarm de autp met een,.zacht muziekje op de radio, ontspannen in hun colbert; door de stad hebben gereden'en mis schien eens enkele dagen per tram of bus rijden voor zeer lange tijd genezen zijn van de voordelen van dat openbaar vervoer. Zeker als hij op een morgen het volgende te verduren krijgt: kletsnat regenen bij de halte, een half uur wachten omdat de bus overlijd is, samengeperst worden met andere kletsnatte men- sen-met-allerlei-luchtjes, heen en weer geschokt worden dankzij de slechte bestrating, overstappen en op de andere bus of tram wachten, een griepje oplopen omdat vanuit de warme bus nu weer in een toch tig huisje moet worden gewacht om vervolgens weer in andere bus ge propt te worden om tenslotte naar zijn kantoor te wandelen door de storm zal hij de volgende keer echt zijn eigen auto pakken. Hij zal dat zeker doen als hij bui ten Rotterdam woont in het gebied van de RTM waar nog uurdiensten zijn, waarop de RET niet aansluit en wachttijden van een uur en méér gewone zaak zijn. Echt, ik overdrijf niet Natuurlijk hoeft het openbaar vervoer geen luxe vervoer te wor den. Maar als men automobilisten wil overreden hun auto's thuis te laten, zal men toch iets goeds moeten aan bieden, iets dat precies op tijd rijdt, waar men niet meer mensen inpropt dan een bepaald aantal, dat snel rijdt en bovendien een voldoende aantal wachthuisjes. Misschien ma ken dan de vervoersbedrijven enige kans. Eerdei; beslist niet. T'OCH kan een busrit leerzaam zijn. Je hoort nog eens wat. Dé ze week maakte ik het volgen de mee. Bij een halte stapte een (naar het uiterlijk) dame in. Ze was gekleed In het uniform van de Ne derlandse vrouw, een eamelkleurige jas. Ze sprak met een vriendin op ontroerende toon over de verschrik kingen van Vietnam en hoe de ene mens een ander zoiets kan. aandoen ('t was pas Kerst geweest...) Bij een volgende halte stapt een teener in met een hockeytas waar aan een uitsteeksel. Dat uitsteeksel raakte (het meisje deed het niet ex pres) het kousebeen van de „dame" en er ontstond een laddertje. "Wat er daarna gebeurde kan ik moeilijk weergeven. De dame barstte los in een vloed van grofheden, beledigin gen en scheldwoorden tegen het meisje dat met een rood hoofd alles over zich liet heengaan. De vrouw (ik zal het woord dame maar laten schieten) zei dat het kousen van vier gulden waren, net nieuw, dat ze nu voor gek liep, enz., enz. Het meisje stapte bij de volgende halte vlug uit Ik houd niet van „preken", maar ik wilde wel opmerken dat als de mensen hier niet verdraagzamer kunnen worden er van een vrede in Vietnam en in heel de wereld niet veel terecht zal komen. En dat als we tegen elkaar nog allerlei grofhe den plegen en venijnigheden dat we het dan beter kunnen laten te spre ken over Vietnam waar de mensen zo boos doen tegen elkaar. y Ja, in een bus hoor je nog eens wat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1