door gladheid „Eindelijk Vlaardingse IJsclub kreeg duizendste lid Nationaal programma zangers in Grote Kerk Jongen ruit op (13) viel door dak van auto AGENDA Waterscout schonken koffie met koek 6 NO AD verloor van oud-internationals Deze week in Koopmansbeurs: Tafelteniskampioenschappen '67 GARAGE VISSCHER fö AUT0M0BIELBEBR. WIJHANDS Vele ongelukken j-i. j 1..1 ?9 j Johan Verwey was gelukkige Nieuwjaarsinstuif DOK goed bezocht Geslaagd tafeltennis-tornooi Burgerlijke stand Excelsior gaf contactavond Atletiefcverenïgiiiff hield wedstrijden Kachel zette behang van zolder in brand Grote auto? Kleinere auto? Inbraak bij GEW nE ROTTERDAMMER Pagina 3 2A MAANDAG 9 JANUARI 19Ó7 Vandaag in gebruik VLAARDINGEN ..en morgen .en dagelijks SCHIEDAM Vandaag.... rn dagelijkt. (Waarom, niet allebei tegelijk? Waarom niet een Simca 1000? Rijprestatie, zitcom fort en vering van de .dure' wagen, maar dé wend baarheid en prijs en ruimtewinst bij het parkeren van het kleine type autol Let op de felle acceleratie, op 't makkelijke sturen, op 't schakelgemak, op de verbluffende lage nieuwprijs, op de hoge inruil- waarde. Waarom niet een échte auto, een ruime 4-deurs(!) Simca 1000 voor een kleine prijs! Proefrit kost u niets en verplicht u tot niets. SIMCA SIMCA AUTOSERVICE WILLEMSE SIMCA SIMCA Uripëelt .Volgièndè; wéék al de' éérste melodieën:! SCHIEDAM De gladheid heeft in hei afgelopen weekeinde weer heel wal verkeersongelukken tot gevolg gehad. Op j» Noordvest kwam de personenauto van de 21-jarige autohandelaar M. B. T. J. D. ju botsing met de van tegenovergestelde richting kortende auto van de 29jarige A J- H. Ho*wel de autohandelaar nog remde, gleed zün auto door. Een derde auto, be stuurd door de 43-jarige boekhouder G. v. d. S. werd eveneens geraakt. De auto van H. werd zwaar bescha digd, terwijl de beide andere voertuigen minder ernstige schade opliepen. gen personenauto reed op de Lange Haven de negentienjarige mejuffrouw p. h. S, aan, die als duo-passagiere op eer brommer zat. Zij liep een vlees wond aan haar linkerknie op. De be stuurder van de wagen, de 23-jarige schipper J. C, de M., bracht haar naar het gemeenteziekenhuis. Een andere personenauto werd zwaar beschadigd, toen de trekker zonder op legger van de 35-jarige T. de R. op de Westerkade achteruit reed en tegen dei auto van de 24-jarige Rotterdammer H. J O. V, botste. Een 40-jarige vertegenwoordiger gleed met zijn auto bij het Frans Halsplein uit de bocht en ramde een lichtmast. Zijn wagen werd aan de voorzijde bescha digd. (Van onze correspondent) MAASSLUIS De A.V, Maassluis die nu bijna vier maanden bestaat en reeds meer dan 70 leden telt heeft za terdag voor het eerst onderlinge i wedstrijden gehouden. Met medewer- f king van de bouwmaatschappij Elemen tal» kon men beschikken over een ter rein achter de Schubertiaan, waar een parcours was uitgezet van 700 a 800 meter. In totaal gingen vier groepen van start. De eerst» groep waren de D-meisjes die ongeveer 300 meter He pen. Mejuffrouw Y, L. van den Berg zegevierde ondanks een val kort voor het einde. In de tweede groep liepen zowel de dames als de meisjes A en de meisjes B. Als eerste ging hier door de finish mejuffrouw D. van den Bliek. Als derde groep liepen de jongens C en D twee ronden. Heenie Ruhl nam reeds kort na de start de leiding en hoewel hij goed gevolgd werd door R. Hiüenaar en H. Hendriks Sn, wist hij een voorsprong op te bouwen en als eerste door de finish te gaars. i .HOEK VAN HOLLAND Omdat er 1 voorlopig geen uitzicht te op hervatting van Ce korfbalcompetities, hield de Hoekse Sport Vereniging zaterdag een miero-korfbaltor- aool in de halien van de veiling Woutersiweg ie 's-Gravenzande. Twaalf teams uit het Westland en Den j Haag namen deel aan dit tomooi voor adspi- l ratsten, dat organisatorisch een bijzonder j goed verloop had. De Hoekse adspiranten i wormen een eerste en een tweede prijs, i 6.13 R2A IS» J/LAARDINCEN SCHIEDAM De jeugd van Vlaardingen en Schiedam heeft het afgelopen- weekeinde «oor het eerst in dit winterseizoen de gladde ijzers ondergebonden. Zowel op ten nisbanen als op ondergelopen stukken land kon naar hartelust worden geschaatst. Het feeste lijk verlichte tennispark „Soen- doin Vlaardingen trok zater dagavond grote belangstelling. Ook op de beide sproei-ijsba- nert op het tennispark aan de Spieringshoek en Stadhouders laan in Schiedam hebben schaatsliefhebbers volop van het ijs geprofiteerd. De sleetjes ont braken evenmin op alle vijvers, die krioelden van de schaatsen rijders. Op het ondergelopen stuk land achter de nieuwe flats aan de Burgemeester van Kaarenlaan richtte de jeugddie nog wat wankel op de ijzers stond, een ,.proefbaantjein, compleet met enthousiaste „baanvegers". De kwaliteit van het ijs Het, met name op de ondergelopen tennisbanen, nog wat te wensen. De banen zijn echter opnieuw be spoten zodat na de strenge vorst van zaterdag- en zondagnacht het ijs harder en dus beter be rijdbaar is geworden. (Op de fo to: de drukte op het tennispark Stadhouderslaan te Schiedam). (Van een medewerker) VLAARDINGEN Op een oranje gekleurd stencil stonden de liederen i vermeld, die zaterdag werden inzongen in de Grote Kerk tijdens het wekelijks zanguurtje van „Kom zing met ons en doe als wij". Het was een nationaal programma in verband met het huwe lijk van prinses Margriet en mr. P. van Vollenhoven. De KZMO-commissie heeft inmiddels een brief naar paleis Soestdijk gezon den. gericht aan het bruidspaar, waar in mélding is gemaakt van hét karak ter van de zangbijeenkomsten. De heer J. Thurmer deelde mee, dat burgemeester mr. J. Heusdens de bij eenkomst gaame had willen bijwonen, maar dat hij verhinderd was in ver band met een bijzondere vergadering. Het nationale programma omvatte on der meer de liederen: Gelukkig is het land, O schittrende kleuren van Nederlands vlag, en O dierbaar plek je grond en de twee bekendste cou pletten van het Wilhelmus. Ongeveer drie jaar geleden werd een begin gemaakt met de Kom zing-bijeen- komsten en er ging geen zaterdag voor bij of er werden enkele giften verant woord, die bestemd waren voor de restauratie van het kerkgebouw. Zaterdag werd met deze 167 weken durende traditie gebroken, want voor het eerst moest de heer J. Thurmer laten weten, dat hij niets te verant woorden had. Toch wordt het restauratiefonds steeds meer aangevuld. De offerblok ken, die zich bij de uitgangen van de kerk bevinden, werden nog geen enke le keer vergeten. Na het zangfestijn werden 35 bloe- menattenties bezorgd bij zieken, eenza men en bejaarden in het Zonnehuis, het Holy-ziekenhuis, in enkele bejaar dentehuizen en bij sommige zieken, die thuis worden verpleegd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Een petroleum- vergasser op de zolder van de familie T. aan de Kortedijk 56-58 veroorzaakte zaterdagmiddag brand. Het toestel stond te dicht bij de buitenwand. Het behang vatte vlam, maar de be woners wisten met enkele emmers wa ter het vuur te blussen. De brandweer behoefde geen dienst te doen. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De vijftienjarige Johan Verwey, wonende aan de Van der Werffstraat 274 is het duizendste lid gewerden van de Vlaardingse IJsclub. Namens de IJsclub werd Jo han een gratis abonnement aangeboden in de vorm van een waardebon, gelijk aan de betaalde contributie. Tevens ontving hij een schaats- paspoort met startzegel, een jaarabonnement op de „IJsberichten", mededelingenblad van het Gewest Zuid Heiland van de KNSB, alsmede een jaarabonnement op het officiële orgaan van de KNSB, „De Schaatskroniek". Voor de fortuinlijke schaatsenrijder was het bovendien een verrassing te vernemen dat de firma Chodzynski, die de geluidsinstallatie op de nieuwe land- ijsbaan zat verzorgen, een transistor radio beschikbaar had gesteld voor het duizendste lid. IJsclub-voorzitter, de heer A. Maat deelde mede, dat voor het 10.000ste lid een televisie-toestel in het vooruitzicht wordt gesteld, hoewel hij er aan toevoegde dat het contract daarvoor nog niet is getekend. Met ingang van vandaag kunnen nieuwe leden zich uitsluitend opgeven bij- het VW-kantoor aan de Westha- venkade 12 of bij de AMRO-bank, Westhavenplaats 40. Ook zullen vanaf vandaag de verhoogde tarieven worden toegepast, namelijk "f 7,50 voor senio ren en 4 voor junioren tot en met 18 jaar De nieuwe landijsbaan aan de Broek- weg zal vermoedelijk reeds vandaag in gebruik worden genomen door le den van de Vlaardingse IJsclub. Mor gen zal het publiek ook van de baan gebruik kunnen maken. In samenwerking met het Vlaardings Comité Nationale Gedenkdagen zal het bestuur van de ijsclub dinsdagavond aan het rijden op de baan een feeste lijk tintje geven, vanwege het huwelijk van Prinses Margriet en mr. P. van Vollenhoven. Er zal een schaatswedstrijd worden gehouden, waarvoor het comité als prijs een be ker beschikbaar heeft gesteld. De banen worden feestelijk verlicht met fakkelvuur. Bijzonderheden over de wedstrijd zullen op de landijsbaan worden bekend gemaakt De baan zal woensdagmiddag offi cieel worden geopend. Zoals in de be doeling lag, zal dit dan geschieden met het houden van schaatswedstrijden met deelname van de nationale da meskernploeg. Het openstellen van de ijsbaan zal worden bekendgemaakt bij het VW-bureau. Voor trainingsgroepen hardrijden en kunstrijden/ijsdansen is de baan beschikbaar gesteld van 18 tot 19 uur. Voor het kunstrijden betreft dit uitsluitend de jeugdleden van 4 tot en met 12 jaar. Met medewerking van de Vlaar dingse IJsclub en met gebruikmaking van de nieuwe iandijsbaan is een rege ling in voorbereiding voor het houden van schoolschaatswedstrijden. VLAARDINGEN Floris de Vijfdelaan: hoek Dirk de Derde'aan, centrale kerstboom verbranding. 19.30 Harmonie: Oranjebals. 19.30 tot 22.30 en 23.00 tot 02.00 uur. Muzan- "k: Oranjebat CSLD. 20. Triangel: non-stop tienerfeest CJV Liefde en Vrede, w. De Valkenhof: uitvoering mannenzang- ver. Apollo, 20. Bijkantoor De Kotterdammer: Smalle Ka- venstraat 11, tel. 3267,5. Kuchten ber.org|ng: H. Verhel] Wagnerstraat 24 tel. 343345. Re dactie: tel. 346775 b.g.g. 119)88, b.g.g. 346613. Apotheek: Westerapotheek. Voorstraat 53, telefoon 342S83. Apotheek Maassluis: De Jong, Markt 11. teïef. 2234. De Verzamelaar, rail- bijeenkomst» Arcada: Ned. Ver, beurs, 19.30. De Bron: Zakenstudiekring', 20, Irene: Toneeluitvoering door toenee Inroep „Brederode" voor ouden van dagen, 14. Sporthal; Ver. Nat. Feest- en Gedenkda gen, Schoolkin derf eest. 10 en 14. Musis sacrum: VNIFG en Schled. Jeugd raad, Margriethal, 20. Arcade: Ned. Ver. van. Vogelliefhebbers, bijeenkomst, 20. Bijkantoor Dc Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82, uitsluitend redactiezaken, tel. 2*13954, b.g.g. 1/15588, b.g.g. 346619, Agentschap: jr. v. Gogh, Dr. Zamen- hofstraat 139. tel. 152409. Klachten bezorging: Agentschap zie boven. Belangrijke telefoonnummers: Alarm politie «4666, brandweer 289128, GG en GD 269280. Apotheek: Evers, Lange Haven 81. telef. 286242. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De dertienjarige J. D. klom zaterdagmorgen via het balkon van zijn woning aan de Stationsstraat op het dak van een daar achter gelegen werkplaats. Toen hij de sneeuw van een ruit wilde verwijderen verloor hjj zijn evenwicht. De jongen viel door de ruit en kwam 2,5 meter lager terecht op het dak van een personenauto. D. liep een wond op aan zijn rechterarm. De wagen werd zwaar beschadigd. .{Van een medewerker) SCHIEDAkt Het'jaar 1S67 is voor „Door Oefening Kracht" in eigen kring begonnen met een zeer goed bezochte feestavond, die zaterdagavond in de zaal van de Opstandingskerk werd ge gaan door een Nieuwjaarsinstuif. houden. De avond zelf werd voorafge- Veel leden maakten daarvan gebruik en voorzitter B. van Dam kon töt zijn vreugde constateren, dat ook enkele ereleden en cud-leden present waren. Dit voor DOK nieuwe initiatief vond men zo geslaagd, dat het stellig een tradUie zal gaan vormen. „The Family Singers" zorgden voor een charmant en geslaagd optreden. Aan de goede leiding van de heer W. Troost was het mede te danken dat het feestprogramma een groot succes werd. Het Rad van Avontuur vond veel af trek, zodat de kas Van het toestel- en materiaalfonds weer wat werd De filmpjes over de vorig jaar gehou- van zegels en bonnen bij winkeliers, voor een groot deel door het inruilen versterkt. De prijzen verkreeg DOK den KNCGV-bondsdag in Den Helder en over het DOK-weekeinde in Groet haalden prettige herinneringen op van Zij betekenden een stimulans voor de DOK-ieden, om zich straks op te geven voor de KNCGV-feesten, die dit jaar met Pinksteren in Groningen wor den gehouden, het „Scala Gymnastica". Ook drumbanden zijn daar welkom, hoewel het DOK-bestuur nog geen beslissing heeft genomen of men dit jaar naar Groningen gaat of een Pinksterweekeinde houdt. 9 HOEK VAN HOLLAND Dc politie heeit ue 2I-jar.ee zeeman C. v.d. B. aange houden. lip heeft bekend in de nacht van 1 op 2 januari uit een goederenloods in Har wich verscheidene artikelen te hebben gesto len, o.a. een doos bloembollen, een kist kwasten en bloempotten. LTit vrees voor ont dekking had hij de" gehete buit overboord gegooid. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse wa terscouts hielden zaterdagmiddag in hun clubhuis op de werf van de firma Ouwens aan de Havenstraat hun ge bruikelijke nieuwjaarsreceptiewaar voor van de zijde der ouders en het stichtingsbestuur veel belangstelling was. Onder de aanwezigen was ook de assister.c-districts-commissaris, J. M. N. Adriaanse. De waarnemend schipper, stuurman D. de Ligt vertelde dat er veertig wa terscouts zijn, van wie 16 verkenners van 11 tot 17 jaar en 24 welpen van 8 tot 11 jaar. Er zijn te weinig verkenners. Het afge lopen jaar verloor de groep twee be kwame leiders. Over het aantal wel pen heeft men niet te klagen. Bin nenkort gaan velen die de leeftijds grens bereiktenover naar de verken ners, zodat deze dan weer op voldoen- zijn er weer te weinig welpen. Bij de vorige nieuwjaarsreceptie was de nieuwe vlet te bezichtigen, die uit eigen middelen werd gefinancierd. Er is thans een tweede, nieuwe vlet in bestelling. Een renteloze lening van het hoofdkwartier maakt dit moge lijk. Men heeft ook een grote mast- sloep. De bemanning van de vletten bestaat" gewoonlijk uit zes zeeverken- nrs. Verleden jaar hebben de waterscouts hun gelederen kunnen versterken met de laatste leden van de padvin- dersgroep II. Tijdens de Paasvakantie krijgt de groep buitenlands bezoek. Twaalf ka derleden en twee leiders van de Cud- p dington Waterscouts uit Epsom in het j graafschap Surrey ten zuiden van Londen komen vijf dagen in Schie dam logeren. Voor deze jongens staat een aantal aantrekkelijke trips door Nederland op het programma. Deze zomer hopen de Schiedamse wa terscouts gebruik te maken van het regionaal zeeverkennerscentrum aan de Brielse Maas. Een t-zwaar is ech ter, dat het met anderhalf uur fietsenwel wat ver weg ligt. In september wordt de derde Operatie Grote Beer in het Beatrixpark ge houden. De padvinders hadden zaterdag een op- klapbrug van hout en touw gemaakt. Sjorren noemen ze dat in hun eigen jargon. De meeste gasten gingen er voorzichtig overheen. Op het besneeuwde terrein stonden drie houten keten. In een ervan werd de receptie gehouden. De gasten, on der wie zich de liberale fractievoor zitter drs. J. Houtman met echtgeno te bevond, kregen warme koffie met koek. Er was een kleine fototen toonstelling met plaatjes van de Eng- gelse waterscouts en van de in 1965 gehouden landwedstrijd in Ameron- gen, een phtrouillecompetitie, waar van de „bak" van de Bevers deel- - nam. De verkenners zijn namelijk verdeeld in drie groepen of bakken: Bevers, Otters en Zeehonden- Het interieur van het gebouwtje had een aantrekkelijke, rommelige en ro mantische padvinderssfeer, waar het oude fornuis en de paar scheepsmo dellen goed bij pasten. SIMCA 1000 VANAF f 5395 - NEOiRUNO N.V. Dealer voor Rotterdam v.m., Capelle a/d IJssei. Krimpen a/d IJssei, Krim pen a/d Lek. Lekkerkerk en Berkel/ Rodenrijs. 5 servicepunten in Rotterdam Kipstraat/hoek Groenendaal Groothandelsgebouw Telefoon 13 IS 88 Afd, verkoop Stationsplein -45 Telefoon 1197 05 Voor Leerdam Culemborg Geldermalsen - Vianen e.o. Kerkstraat 29 Telefoon 03455-1603-1918 TRICHT Noordwal 81-85 Telefoon 03451 - 2021 LEERDAM Cs Zondags gesloten) Voor Maassluis TAANSTRAAT 3 MAASSLUIS 13 Telefoon 01889 - 2282 (Van een medewerker) SCHIEDAM De tafeltennisvereni ging NOAD heeft zaterdag met 51 verloren van een team, bestaande uit de oud-internationals Wim Stoop, Will van Zoelen en Jan Hoogendoorn. Dit gebeurde tijdens een bijzonder goed geslaagd en zeer drukbezochte-nieuw jaarsbijeenkomst, diezaterdag in de Koopmansbeurs werd gehouden. NOAD had Nol Braak, Remy Xelaar en Freek Suttorp geselecteerd voor de ze nu voor de derde maal gehouden ontmoeting en de uiteindelijke 5—1 ne- Piano, Harmonium, Electron. Orgel, Phiïicorda, Gitaar, Accordeon, Met eon KLAVARCURSUS leert u in 6 maanden méér en beter spelen, don an ders in 3 jaar. Probeer het maar geheel vrijblijvend en vraag per brief of brief- kaart Om toezonding van de lessen ge durende 1 maand op proef. (Vermelden voor vvelk Instrument!- KLAVARSKRIBO SLIKKERVEER Postbus 39 voor vvelk MAASSLUIS Naar de politié eerst thans meedeelde is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in de kantoren van de gemeentelijke elektri- citeits-, water- en gasbedrijven aan de Havenstraat. Men heeft zich toegang verschaft via het w.c.raampje en via een zijraam de kantoren weer verlaten. Slechts een bedrag van 32 wordt ver mist Er werden geen vernielingen aan gericht. SCHIEDAM Geboren: Gilsbcrt z.v. W. Goedhart en A. van Tilborg. Charles JAM z.v. C. de t»eyster en J. M. E, van der Veer, Theod>rU$ H z.v. P Florijn en T. A. Brett- Iter Overleden: C. H. Bode, 66 j. A. Groene- weg. 78 j en echtg. van J. W. van Aaken. W. Metaal. 33 j. SCHIEDAM De Schiedamse tafel tenniskampioenschappen 1967, die deze week (met uitzondering van dinsdag en woensdagavond) in de Koop mansbeurs worden gespeeld, hebben een zeer bevredigende inschrijving ge had: 95 deelnemers gaan in zeven klas sen om evenveel kampioenschappen strijden. Dit deelnemers-aantal is iets hoger dan het vorige jaar (88), maar de 110 of meer inschrijvers die zich enkele jaren geleden lieten boeken, werden toch niet gehaald. De inschrijving in de sterkste groep (gecombineerde overgangs- en le klas se) is jammer genoeg kwantitatief be langrijk kleiner dan het vorige jaar: 16 nu, 24 toen; ook de kwaliteit heeft daar onder te lijden. Nu Henk Eikmans nog niet voldoende is hersteld om zijn titel te kunnen verdedigen en ook de tweede finalist van het vorige jaar, Cas van Koetsveld, niet inschreef, is de titelstrijd volkomen open. Nico van Slogbe (Service) en Freek Suttorp (NOAD) lijken de beste kanshebbers, met Nol Braak (NOAD) en Hans Kreischer (Service) als sterke outsiders. In deze volgorde werden ge noemde spelers dan ook geplaatst. Ook de in de tweede klasse vier ge plaatsten van de 20 inschrijvers: P. de Looze (TSF), J. Vis (NOAD), H. Wig mans (TSF) en J. J. A. Dries (Service). Eerstgenoemde ontging vorig jaar de titel op het nippertje; zijn papieren lij ken nu goed te staan. De derde klasse is de grootste: 25 inschrijvingen. Don Nuis (TSF) kon het het vorige jaar in üe finale niét bolwer ken; zijn plaatsing als eerste toont dat hem dit jaar opnieuw uitstekende kansen worden toegekend. Dat geldt trouwens ook voor de NOAD-spelers H. Dronkers, \V. Esibach en B. Janse en voor A. Rieken (Service). P. Joosse :NOAD) verdedigt zij ntitel in de vierde klasse en hij werd als nummer één geplaatst. Hij zal o.a. van B. Hoekstra en A. Maan (TSF) grote tegenstand ondervinden. Ook de groep van niet-NTTB-leden is kleiner dan het vorig jaar: tien nu tegen achttien toen. W. Falentijn, toen tweede, is nu een goede kanshebber, maar ook G. de Jager, J. Kloppens en E. Bijl zijn al bekende namen in dit kampioenschap voor niet bij een tafel tennisvereniging aangesloten Schiedam mers. Is de inschrijving bij dc senioren over het algemeen iets minder dan het vorig jaar. zeer verheugend is het dat. bij de junioren een belangrijke stijging valt waar te nemen: het aantal inschrij vers sprong nota bene van zeven naar 29! Daaraan zal niet vreemd zijn dat nu gespeeld wordt in twee leeftijdsgroe pen: voor junioren tot en met 14 jaar en voor 15 en 16 jaar. De eerste groep telt twintig, de tweede negen deelne mers. In de laatste groep zijn P. v.d. Broek (TSF), D. Ammersdorffer (NO AD) en A. Broeren (Service) de grootste kanshebbers voor de titel Schiedams juniorenkampioen. Of de strijd om de wisselbeker voor de sterkste Schiedamse vereniging een spannend karakter zal hebben als in de laatste jaren het geval is geweest, lijkt twijfelachtig. De totale NOAD-inschrij- ving is zo dominerend dat nauwelijks kan worden aangenomen dat Service een rol van betekenis zal kunnen meespelen. Vanavond worden de poules gespeeld voor de 3e en 4e klasse, donderdag- en vrijdagavond die voor de 2e klassen en donderdagavond ook die voor de le klasse en voor de niet-NTTB-groep. De vrijdagavond is verder bestemd voor de herkansing van de nummers twee uit de poules en voor het verder afwer ken in alle klassen van de schema's tot aan de halve finales. Er wordt 's avonds gespeeld van 8 uur tot half 12. Zaterdagmiddag spelen van half 2 tot 5 uur de junioren in beide groepen, 's Avonds volgen dan vanaf 7 uur de halve finales en finales in alle klassen. De prijsuitreiking is gepland op 11 uur. De Koopmansbeurs is op alle speelda gen voor belangstellenden gratis toe gankelijk. SCHIEDAM Op 30 november 1966 telde Schiedam 82192 inwoners, te gen 82201 op 31 oktober. Er werden in november 92 kinderen geboren en er overleden 46 personen. Er vestigden zich 337 en er vertrokken 392 mensen. Het aantal gesloten huwelijken in no vember bedroeg 87, het aantal echtscheidingen vier. Binnen de ge meente verhuisden 115 gezinnen, waar bij 492 mensen waren betrokken. V MAASSLUIS De ijsbaan zal dinsdag of woensdag officieel worden geopend. Men is druk bezig de baan in gereedheid te bren gen, maar een grote handicap is, dat zij niet afgesloten is. zodat verscheidene schaatsen rijders er reeds nu gebruik van. maken, on danks het feit dat het ijs nog niet goed is. Dit komt de kwaliteit van het ijs niet ten goede. derlaag mag eervol genoemd worden. De uitslagen luiden: Nol Braak Wim Stoop 1321 en 1621, Remy Selaar Will van Zoelen 15-1-2l en nogmaals' 1521, Freek Suttorp Wim Hoogen doorn 2115 en 21—18, Remy Selaar Wijn Stoop 11—21 ên'll—23, NoKBraak -A Wim UoógendponLj-T^X etLff-MW/en Freeki: Suttorp. Will van5. ZÖelën 21—23 en 14—21. De heer J. C. Bronneman rei&te na afloop de wisselbeker uit 'aan dé oud-internationals: Hij sprak de wens uit, dat de Koopmansbeurs waarmee B. en W. immers andere plannen heb ben voor de tafeltennissport behou den zal mogen blij ven. Temeer nu ook de NTTB grote belangstelling toonde bij dit traditioneel geworden toernooi. De heer C. Marijnen overhandigde de bondsbestuurders enkele geschenken. De spelers en scheidsrechters (y. Keste- ren en Boymans) kregen ook iets aange boden. Namens de NTTB sprak de heer J. de Kruyffwoorden van dank tot de organisatoren. Dit gebéurde tijdens een eenvoudige maaltijd, die na afloop werd gehouden en waarbij ook verte genwoordigers van de herenigingen Ser vice en TSF aanwezig waren. Veel lof werd hierbij ook toegezwaaid aan de organiserende NOAD-commissie. bestaande uit Hans Dronkers, Wijnant Wijnties en Piet Saas. In een zeer sportieve wedstrijd heeft PPSC zaterdagmiddag in de Veiling hal te Waddinxveen een door ons dagblad georganiseerd zaalvoetbaltor- nooi met 20 van HBSS gewonnen. Deze plaatselijke clubs waren ieder als tweede geëindigd in hun poule, na het nemen van strafschoppen. Aaldijk scoorde in de eerste helft, maar zijn doelpunt werd terecht' afge keurd, evenals dat van Rademaker, kort na de hervatting gescoord. Loek Kalden deed het daama beter en nadat hij PPSC op 10 had gebracht stelde Winkelman met een fraai doelpunt de zege veilig (20). (Zie verder de sport pagina's.) MAASSLUIS De voetbalvereni ging Excelsior M heeft in De Sluis haar vierde contactavond gehouden voor leden en donateurs, georganiseerd door het damescomité. Toen mevrouw A. van Dijk-Lagerwey, voorzitster, een welkomstwoord sprak kon zij ruim 100 leden en donateurs met dames begroe ten. Zij sprak een bijzonder woord tot de nieuwkomers. De voorzitter van Excelsior M, de heer P. van Dijk, reikte de traditionele insignes uit. Naast de velen met tien jaar trouwe dienst memoreerde hij het 40-jarig lidmaatschap van de heer P. van der Snoek, die tot 1958 secretaris is geweest en het 25-jarig lidmaatschap van de heer Joh. van Dijk, die thans nog 2e secretaris is. Hijwas ook vele jaren voorzitter van de technische com missie. De muzikale omlijsting verzorgde me juffrouw A. van der Stelt op .de piano, en het muziekgezelschap „De Cuba- no's" uit Dordrecht hield velen op de dansvloer. 9 VLAARDINGEN De Rotterdamse Ont spanningsvereniging „Shell" houdt zaterdag van 9 tot 17 uur een tafeltennistomool in de Shell-sporthal. Tot nu hebben zich reeds 60 leden van de Vlaardingse tafeltennisvereni gingen opgegeven. Na het tornooi zal men gezamenlijk een Chinese maaltijd nuttigen ln de clubzaal van het Sportpark Do Vijfslui zen. Zaterdag 14 januari om elf uur wordt het nieuwe gemeenschappelijke filiaal van de gemeentelijke en de R.K. Openbare Bibliotheek „Kethel" aan de De Biestraat officieel in gebruik geno men. In het wijkcentrum „De Rank" aan de Schiedamseweg, hoek-. Iepen- laan, wordt eerst een bijeenko*nst-ge houden, na afloop waarvan er' gelegen heid bestaat het filiaal te bezichtigen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1