10% Historicus A.Bijl Mz. zegt: „Vlaardingen van nu is eentonig" was van korte duur Burgemeester krijgt eerste fotoboek Tennisteams gereed voor tweede helft Vierde lustrum feestelijk gevierd Goede start Mj strijd loenen 'AGENDA Schiedamse delegatie in Haag Geref. school Drukte in Koopmansbeurs NMnaSNMBSEir .^laë-gronaM HpPÖis Beeldverhaal van Vlaardingen Enkel gebroken bij uitglijden ACTIVITEITEN NAMEN TOE Burgerlijke stand moderne FORT RTEX Boereiirixtlc Biesboscfeaan; Besmettelijk Bedreigd Geslaagde start van instuiven pniëlkerk 2 X VOORDEEL Uitgebreid Papieren leden ¥an de Hoek fof Vlaardingen Niet veel kans VLAARDINGEN Vandaag .en morgen .en dagelijks SCHIEDAM en dagelijks MAN GEKLEED! Fortei heeft een geheel eigen stijl roor ïe moderne mm, die weet «af kfj wil. Fortex herenkleding eerkrijghair bij de rotterdammer DINSDAG 10 JANUARI 1967 mum Op de gehele, aantrekkelijk» Hollandia collectie voor het hele gezin (ondergoed en nacht kleding) geven wij U Bovendien wordt U de nieuwe textielomzetbelasting niet be rekend, dankzij onze tijdige extra grote aankopen. U profiteert dus van Ja, wees ook in de opruiming kwaliteits- en prijsbewust! Vanaf donderdag 12 januar- in alle filialen van MAASLAND Na lange tijd van voorbereiding gaat men zaterdag het 100-jarig bestaan van de gereformeer de school vieren. Om 10.30 uur is er een herden- Jcingsdienst in de gerei kerk en daarna een gezellig samenzijn in de bijgebou wen van de kerk. Wil men daar tevens een broodmaaltijd gebruiken dan moet men dit bij de aanvang 'van de kerk dienst opgeven bij de beheerder van het buffet, de heer C. Poot. Om 15.30 uur begint de receptie, die in het Trefpunt wordt gehouden, waar na de tentoonstelling in de school zal worden bezichtigd. In verband met het groot aantal aanmeldingen voor de reünie, heeft men van het Trefpunt moeten afzien. De reünie, die om 18.30 uur begint, wordt nu gehouden in de geref. kerk en bijgebouwen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „Al die ga ten in de stad. Ze slopen maar raak, de hele stad door. Al die gaten waar niets voor in de plaats komt. De Historische Vereniging i.o. gaat er tegen in. De heer H. K. van Minnen is erg actief. We schrijven brieven aan B. en W. om gebouwen te behouden en om te letten op eventuele bodem vondsten. Vrijdagavond 20 ja nuari houdt de Historische Ver eniging in de burgerzaal haar op richtingsvergadering. Het college van B. en W., de raadsleden en vele anderen zuilen uitnodigingen worden gestuurd," Aan het woord is de heer A. Bijl Mz. uit de Willem Beukelsznstraat. Hij is een begrip voor Vlaardingen en Vlaardingen is een begrip voor hem. De stad. die hij zo goed kent, die hij dwars door de geschiedenis heen kent, dat Vlaardingen gaat hem aan het hart. Toch is hij een reëel man. een man die zonder meer beseft dat de slopershamer moet vallen, dat een Liesveld moest worden gebouwd en dat huizenblokken moeten verrijzen om in de woningnood te voorzien. Maar hij is ook een gevoelig man. Gevoelig voor de historie van Vlaar dingen, geivoelig voor het nieuwe om dat hij de waarde van het oude kent Hij wil geen krotten handhaven. Die moeten worden afgebroken, is zijn mening. Wel vindt hij dat huizen, die kunnen worden hersteld, pas goed in verval raken en tot krot worden wan neer ze op de lijst staan om te wor- den gesloopt. Eigenlijk is de heer Bijl van mening dat het Vlaardingen van nu geen ka rakter, geen sfeer heeft Het is niet oud en niet nieuw. De stad heeft geen gezicht „Het karakteristieke en A. BIJL MZ. eigen gang sfeervolle vissersdorp is eentonig ge worden". in Rotterdam. Alleen werd de Maas stad gebombardeerd en Vlaardingen wordt thans gesloopt. „Jaren geleden kon je naar Kethel wandelen en zag je de weidevogels en alles wat daarbij hoort. Daar was de rust. De weilanden strekten zich uit tot bij de hervormde kerk aan de Binnensingel. Vanuit mijn raam kon ik horen hoe de koeien werden opge dreven wanneer ze 's morgens om vier uur moesten worden gemolken. Nu hoor ik ook sinds lang de koe koek niet meer". Hij houdt meer van het oude, ai was het alleen om er in te kunnen grasduinen. Over het aantal samen te stellen fotoboeken zegt hij lako- niek: ,,'t Is niet gezegd dat het er vijf worden of dat het bij vijf zal blij ven". Hef uitgeven van prentenboeken is net een besmettelijke ziekte. Rotter' dam, Delft, Maassluis en Schiedam zijn allen door deze ziekte aangetast. Ik wil het prentenboek niet afkeu ren, maar ik zou het niet hebben uit gevonden. Misschien omdat ik niet zo van opdrachten houd en liever m'n eigen gang ga, aldus de heer Bijl. De uitgever denkt echter aan vijf delen in de serie „Beeldverhaal van Vlaardingen". Het eerste behandelt het stadsbeeld rond 1900 tot heden en het vijfde deel over het verander de stadsbeeld. Vooral dat laatste zint de heer Bijl niet zo, omdat iets derge lijks, namelijk „Vlaardingen in ke rend tij", reeds bij boekhandel Pon- tier is verschenen. Toch houdt de historicus zich nu al bezig met het veranderde stadsbeeld en heeft hij daarover een uitgespro ken mening. Als lid van de Histo rische Vereniging i.o. staat hij achter j de brief van B. en W. om het huis met bordes op de Dayerwaarin de winkel van de Gemeentelijke Sociale Dienst is gevestigd, te behouden. Het huis wordt reeds bedreigd door de dopershamer. >,Bij de sloop achter het stadhuis, waar een uitbreiding van het gemeen tehuis moet worden gebouwd, willen we dat. het college let op bodem vondsten. De Waal-, Ridder-, Pa- terstraat en Westnieuwland is het ter rein van een klooster geweest. Moge lijk heeft de heer Van Minnen al een brief over deze krwestie geschreven aan het gemeentebestuur", zegt de heer Bijl. Vroeger, zegt hij, kon je de oude vorm en de vroege ontwikkeling van de stad herkennen aan de bouw rond de Grote Kerk. Direct achter het stadhuis en de kerk de boerderijen. Daarna werd het gebied verder volge bouwd. Het is precies zo als vroeger (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Dit is het acht tienduizend ton metende motor schip Keizerswaard dat vannacht voor de steiger van de N.V. Tankcleaning lag te branden. Pompbediende W. Wijts had de brand ontdekt in de wasserij van het schip. Men vermoedt dat daar een brandende sigaret tus sen het wasgoed is gekomen. De brandweer was met vijf wagens snel ter plaatse, maar met een enkele straal uit open water was hel vuur spoedig geblust. VLAARDINGEN De 21-jartge voet- gangster M. H. A. gleed maandagmorgen in het Hof uit op het gladde trottoir. Zij vlei haar naar het HolyzkÏMrnhuls gebracht. VLAARDINGEN Burgemeester mrj. J. Heusdens heeft de hoofdcommies eerste kïas- en brak haar rechter enkel. De GGD heeft se J. van der Ende, chef van de administra tie der gemeentepolitie met Ingang van 1 januari 1967 bevorderd tot referendaris. (Van een medewerker) VLAARDINGEN De Vlaardlngse tafel tennisverenigingen bereiden zich voor op de tweede helft van de competitie van het seizoen 1966-67, die binnenkort gaat begin nen. Enkele verenigingen besloten hun teams gedeeltelijk ie wijzigen, om een kam pioenschap te veroveren of om zich te trach ten aan degradatie te onttrekken. Intiem heeft in de gewijzigde opstellingen het volste vertrouwen in het kampioenschap van het vierde en het zesde team. Het vier de heeft in de derde klosse een voorsprong van drie punten op nummer 2, terwijl het zesde in de vierde klasse één punt voorsprong en de leiding in handen heeft. Intiem is dusdanig gegroeid dat de tweede helft van het seizoen met tien teams zal worden gestart, dat is een meer dan voor heen. Bovendien zullen drie junlorenteams aan de competitie deelnemen. De teams zijn thans als volgt samen gesteld: 1: S. Hoogendijk, S. de Bruin en B. {Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Woensdag 25 ja nuari viert de Vlaardlngse Mid denstands Centrale, dat de winkeliers vereniging twintig jaar geleden werd opgericht. Aan dit vierde lustrum zal de nodige aandacht worden besteed tij dens een feestavond, die om acht uur begint, en die in de Stadsgehoorzaal en in een zaal van de „Harmonie" zal wor den gehouden. De organisatoren hebben gezorgd voor een druk bezet programma. Onder meer zullen optreden Conny van den Bos, The Shepherds, het Cooktail Trio en vele anderen onder leiding van conferencier Frans Vro lijk. Na afloop is er bal tot drie uur met medewerking van „The Scottel- li's onder leiding van J. Schotel. Voorzitter J. Ligthart schrijft in het programma dat in Vlaardingen veel is veranderd gedurende de twintig „VMC-jaren". In 1947 waren er nog geen winkelcentra aan de Billiton- laan. Korte Hoogstraat, Van Hogen- dorplaan, Fransenstraat, Westwijk, Zuidbuurt en ook geen Midhal in de Holywijk. Toen was Vlaardingen nog het oude vertrouwde Vlaardingen, waar ieder een iedereen kende, een stad zonder verkeersproblemen, want auto's kwam men er wel eens tegen en bromfietsen moesten nog worden uit gevonden, aldus de heer Ligthart. De voorzitter schrijft dat ook in de VMC de activiteiten zich ontwikkel den. De centrale voerde met de over heid veel besprekingen, soms met en soms zonder succes. De VMC hield geslaagde tentoonstellingen, onder nam verscheidene acties en stichtte een Christelijke Detailhandelsschool. Versteege; 2: B. Mudde. T. Stolk en P. Tuy- tei; 3: W. Huisman. A. Ommertng en G. IJlsma: 4: M, v. d. Knaap, C. Borsboom en S. Andree: 5: G. Korpershoek. J. Gyorfi en F. Rieken; 6: H. Bcrocz, W. Jacobs en H. Vonk: 7H. Geelen, A. Stolk en E. Voerman (S. Dumortier); 8: J. v. d. Akker, T, Groene- veld en G. Groeneveid (M. Stolk): 9: K. Drop. K. Schilder en G, v. d. Einden (J. Siersveld): 10: de dames R. v. Slobbe en T. Martijn en S. Slobbe en W. Verburgh. Bij de tafeltennisvereniging Shell verloopt het niet zo naar wens. In zes jaren tijd is deze vereniging behoorlijk achteruit ge gaan: het aantal teams verminderde van tien in 1960 tot drie, die dit seizoen in de competitie uitkomen. Team 1 bezet in de 3e klasse de vierde plaats met elf punten uit negen wedstrijden en team 2 neemt in de vierde klasse de vierde plaats in met twaalf punten uit negen wedstrijden. Het derde team heeft In de vierde klasse alle negen wedstrijden verloren en is rode lan taarndrager met twee punten achterstand op Contact 4. Om te proberen dit team van de onderste plaats te krijgen is in plaats van het roule- rlngssysteem. thans een vast team opgesteld. Als men bedenkt dat de t.t. Shell 34 leden heeft, dan blijkt zonneklaar dat het meren deels papleren leden zijn. Het eerste team van Hollandlaan, dat vorig jaar op fraaie wijze kampioen werd. be haalde tot nog toe tien punten uit tien wedstrijden en dat is ongetwijfeld een te genvaller geworden. Het derde team van de melkmannen deelt in de vierde klasse de eerste drie plaatsen met Landman 1 en Repelaer 2. Verder heeft het zesde team in de vijfde klasse twee punten achterstand op leider Americano 4. Sunlight 2 mikt in de vierde klasse ook op het kampioenschap. Met vijftien punten uit negen wedstrijden zit er nog van alles in. Van de zes URTTC.teams maken twee teams kan sop het kampioenschap. Het eerste team kwam tot 15 punten uit negen wedstrijden en wacht op een misstap van (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Eind ja nuari zal boekhandelaar J. M den Draak het eerste exemplaar van het fotoboek „Beeldverhaal van Vlaardingen" aan burge meester mr. J. Heusdens over handigen. De heer A. Bijl Mz (70) heeft het boek samengesteld en de begeleidende teksten ge schreven. Men had de burgemeester het boek al eerder willen aanbieden, maar een stagnatie in de productie is er de oorzaak van geweest dat de streef datum van verschijning aanmerkelijk werd overschreden. Het fotoboek dat de heer Heusdens ontvangt is het eer ste deel van een serie, die uit totaal vijf historische werken over Vlaardin gen zal bestaan. Mogelijk zal het twee de deel reeds dit jaar verschijnen. Met de uitgave van de vijf „beeldver halen" wordt de historische literatuur over de groei van Vlaardingen van vissersdorp tot woonkern met indus trie, aanmerkelijk verrijkt. De in boek vorm verschenen geschiedenis va» Vlaardingen is vrij summier. Belangrijk was het verschijnen van „Vlaardingen in zyne opkomst, aanwas en geschiedenis", een duur boek dat niet alleen om deze reden een volgen de uitgave nodig maakte. Deze druk is een facsimile van een reeds in 1807 verschenen werk en bevat de geschie denis van Vlaardingen tot ongeveer 1800. Dit de reacties van het publiek op dit hoek bleek "èen vraag naar meer: Boekhuis Hen Draak, dat de uitgaven verzorgt, nam daarom contact op met' de heer Bijl Mz.,-genealoog, heraldicus (wapenkenner), historisch publicist met een voorliefde voor zeegeschiedenis, schrijver van vele grote en kleinere werken en bestuurslid van onder meer de Historische Vereniging ï.o. Hij verzamelde het nodige illustratïe- VLAARDINGEN Geboren: Monique, dv H. Peppel en M, Varekamp, Rozenburg: Bemhard Gerhard, zv F. G. Albers en G. van Oudheusden, Maassluis: Johanna Maria, dv D. van Gilst en I. Pasterkamp, Boter bloemstraat 9D: Hendrik Johannes, zv H. Swaneveld en D. Pronk. Rozenlaan 110: Lin. da. dv. J. M. 't Hooft en M. den Boer, Piet Helnstraat 16; Gijsbert, zv G. Verhelj en M. A. Stöver, Kemperstraat la: Anna Anthonia, dv I. J. Ringlever en G. Lanser. Sperwer- laan 63; Antonius Johannes Pieter, zv H. B, Aarden en G, Nieuwstraten, Sperwerlaan 629; Helena Francises, dv A. A. M. van der Lans en A. J. V/aar co jjVossiusstraat 184. Overleden: Jacob van den Berg, 52. Nieu- welaan 26: Petronella van der Hout, 88, wed v P. Groeneveid, Scbiedamseweg'248: Maan tje Maria Blom, 20, Prof. Mekelstraat 158. Getrouwd: Abraham Corne]is Terlouw, 23 en Maria Catharina Hage 23. materiaal en maakte daarbij gebruik van vijftig foto's uit het gemeentear chief en 150 platen uit particulier bezit, onder meer van de heer J. Sluimer. Waarnemend gemeente-bibliothecaris A. Soeteman schreef een. korte inlei ding. Het geheel gaat in zee met een „ten geleide" van de gemeentesecretaris A. Kranenburg. 0 MAASLAND Maandagmiddag is de ijsbaan aan de Kerklaan opengesteld. Reeds direct werd er druk gebruik van gemaakt. MAASLAND De netto opbrengst van de gehouden bazar voor het gereformeerd jeugdwerk bedroeg ƒ609,29. O MAASSLUIS Onbevoegden hebben zich dezer dagen toegang verschaft tot het kantoor van de veerdienst Maassluis - Rozen burg aan de Burgemeester van der Lelyka- de. Er werd niets vermist, maar wel bleek duidelijk dat de ongewenste gasten noax geld hebben gezocht. Intussen heeft de poli tie de 23-jarige J, H. H. en de even oude R. E. K„ beide wonende te Maassluis aangehou den en in verzekerde bewaring gesteld. 9 HOEK VAN HOLLAND De vereniging van postzegelverzamelaars belegt vanavond, dinsdag, een bijeenkomst in De Thuishaven, Concordiastraat 8. Deze bijeenkomst is uitsluitend bestemd als onderlinge ruüavond. Deroda 3 dat met één punt meer de leiding heeft in de vierde klasse. TJRTTC 2 heeft zich verzekerd van een voorsprong van twee punten op Atlantic 2, dat 15 punten heeft uit negen wedstrijden. T)e Windmolens maken niet zo veel kans op een kampioenschap. Het eerste team heeft een achterstand van vier punten; team 2 komt drie punten te kort voor de eerste plaats en het derde team bezet een plaats in het midden van de ranglijst- Het enige team van Flardinga is favoriet in de derde klasse C waar het de leiding heeft met 16 punten uit acht wedstrijden, 100 procent dus. In Maassluis doet TOG 1 het niet al te best. Uit de tien gespeelde wedstrijden wer den acht punten behaald. Daarentegen ver rast TOG 2 in de derde klasse vriend en vijand want met negen gewonnen wedstrij den wordt daar de hoogste plaats ingeno men. TOG 3 dat ook in de derde klasse uitkomt stelt alles in het werk om zich veilig te stellen maar dat zal nog veel moei te kosten. Hetzelfde geld voor TOG 4 in d vierde klasse. De openingsstrijd in poule 1 tussen P. Joosse (NOAD) en A. Maan (TSF) droeg het karakter van een finale, zo enthousiast werd er gespeeld. Josse won, maar zou toch geen poulewinnaar worden, omdat hij uiteindelijk gelijk met Maan eindigde. Maan had een bete re game-stand en werd daardoor eerste. Via herkansing kan Joosse zich alsnog een plaats bij de laatste acht verwerven. H. Donkers (NOAD) en S. van Valde- ren (TSF) wonnen met meer overtui ging in hun poule, maar in de overige wedstrijden moest ook game-telling worden toegepast om de winnaar te bepalen. Dat waren T. van "der Poort (Service) en B. Hoekstra. Met drie van de vijf als nummer twee geëindigden zullen deze poulewinnaars verder een gooi naar de titel in de vierde klas gaan doen. Bij de derde klassers werd een eerste selectie, gehouden, omdat' de 25 inge schrevenen om zestien plaatsen iri de achtste finales speelden. NOAD zal, met elf kanshebbers in de achtste fina les, in deze klasse stellig hoge ogen gaan gooien. Met 28 punten heeft, NO AD voor de verenigingsprijs reeeds een goede voorsprong genomen op Service, dat 17 punten vergaarde en op TSF, dat door het gering aantal inschrijvin gen maar op tien punten kwam. Toch is NOAD nog niet zeker van de verenigingsprijs, want op de donder dag, vrijdag en zaterdag te spelen wedstrijden kan deze stand nog veel verandering ondergaan. De hoogste klassen komen donderdagavond aan de beurt en de junioren komen zaterdag middag aan bod. Een nieuwtje is, dat een extra wisselbeker beschikbaar is ge steld voor de vereniging die met het beste resultaat voor de dag komt. (Van een medewerker) SCHIEDAM In de Koopmansbeurs Is maandagavond een begin gemaakt met de wedstrijden om het tafeltennis kampioenschap van Schiedam. De der de en vierde klassers kwamen aan bod en gezien de uitstekende prestaties mag gesproken worden van een goede start. De belangstelling was zeer groot en het spelpeil van de derde, maar vooral van de vierde klassers opvallend góed. Zo goed, dat van een kwalitatief uitste kende inschrijving in deze lagere klas sen mag worden gesproken. De vierde klassers beten het Spit af: in. vijf poules van elk vier, spelers; van wie nummer een zich direct bij de laatste acht plaatste en nummer twee nog een herkansingmogelijkheid krijgt werd van begin af aan fel gestre den. VLAARDINGEN Kolpabad: Fakkelop tocht; 19XK). Floris de Vijfdelaan: hoek Dirk de Derdelaan, centrale kerstboomverbran ding, .19.30. Harmonie: Oranjebals. 19.30 tot 22.30 en 23.00 tot OfiiCO uur. Muzanda: Oranje- bal CSLD, 20. Triangel: non-stop tienerfeest CJV Liefde en Vrede, 20. De Valkenhof: uitvoering mannenzangver. Apollo, 20. Sociëteitszaal: Nut van 't Algemeen 20.00. Iminanuelkerk: vergadering NCVB, 20.00. Bijkantoor De Rotterdammer: Smalle Ha venstraat 14, tel. 326775. Klachten bezorging: H. Verhey Wagnerstraat 24, tel. 343345. Re dactie: tel. 346775 b.g.g. 346S19, Apotheek: Westersapotheek, Voorstraat 53, telefooi 342683, Apotheek Maassluis: De Jong, Markt 11, tel. 2234, Sporthal Marsriet: Ver. Nat, Feest- en Ge denkdagen, schoolkinderfeest, 10 en 14. Irene: Toneeluitvoering door toneelgroep Brederode ivoor bejaarden, 14. Musis Sacrum: VNFG en Schied. Jeugd raad, Margriethal, 20. Arcade: iNed. Ver. Vogelliefhebbers, bijeen komst, 20. Opstandingskerk: Fieterman's Pers. Ver. feestavond, 19.30; lezing KNMP, 20. Bijkantoor De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82. uitsluitend redactiezaken, tel. 253954, b.g-g. 115588, b.g.g. 346619. Agentschap: J. v. Gogh, Dr. Zamen- hüfstraat 139, tel. 1S240Ü. Klachten bezorging: Agentschap zie boven. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli tie tel. 264666, brandweer 269128, GG en GD 259280. Apotheek: Bvers, Lange Haven 81, tel. 2S8242. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De eerste instuif van de werkgroep „Open Jeugdwerk" van de gereformeerde wijk Pniëlkerk voor jongeren vanaf achttien jaar is zaterdagavond een groot succes gewor den. De belangstelling voor de instuif, die de naam „De Boei' heeft gekregen, overtrof alle verwachtingen. Ongeveer tachtig jongens en meisjes bezochten de feestelijk met ballonnen, visnetten en slingers versierde beneden zaal van de Pniëlkerk. Van de gelegen heid tot dammen, biljarten, schaken en tafeltennissen werd druk gebruik ge maakt. Bovendien kon men dansen op de muziek van grammofoonplaten. Zateddagavond 21 januari wordt om acht uur de tweede instuif gehouden en vervolgens om de veertien dagen. Kleedt altijd til klam keurt Korte Hoogstraat 11 Tel. 6151, Vlaardingen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanzelfsprekend was Schiedam vandaag vertegen woordigd bij de huwelijksplechtig heden van prinses Margriet en haar Schiedamse bruidegom mr. Pieter van Vollenhoven. Het ma ren mevrouw Roelfsema en de bur gemeester van Schiedam die met gemeentesecretaris mr. M. J. Blok de wethouders en commissaris van politie K. Rijpma vandaag in Den Haag acte de presence gaven. Ook een delegatie van het comité tot viering van nationale feest- en gedenkdagen, de voormalige Oran jevereniging, die zich zo heeft in- gespannen voor het geschenk van de Schiedamse bevolking aan het prinselijk paar ontbrak niet. Voor zitter J. van der Griend, secretaris P. J. Drenth en de heer G. Rosman waren evenzeer getuigen van de plechtige huwelijksvoltrekking. Gisteravond woonden dezelfde Schiedammers en vele anderen, on der wie de voorzitters van de ge meenteraadsfracties in Den Haag de show Bruidsspiegel bij. Het Haagse gemeentebestuur had deze avond georganiseerd. Met twee bussen vertrok het Schiedamse ge zelschap om kwart over zeven van het parkeerterrein aan het Broers- vest. (Van: j 'VERKEND AMmË^ÊÈ [volg j raingen- e4&'Je greao, Möx: boctt-n habbim fy.-rsi» TLjTERBLT ziet u de „kop" en de „aanhef", zoals wij dat dan noe men van een bericht in onze krant van vrijdag jJ. Dat bericht stond daar zo, tussen allerlei ander prettig en minder prettig nieuws. En. ja, hoe gaat dat, het' valt je misschien nauwelijks op. Zo zal het u ook zijn gegaan. Maar het is dan toch maar zo, dat de boeren er zeer slecht voorstaan. „Aan de grond" is letterlijk en fi guurlijk waar! U weet het misr schien, ik hete eerder over de ramp zalige situatie ih de Bieschbosch geschreven. Dat gebeurde naar aan leiding van een brief, die de Rotter damse heer A. F. Driessen me stuur de. - "i VV Toen het 'bericht, waarvan 'hierbij een deel wordt afgebeeld, versche nen was beide de heer Driessen me prompt op. Of ik zijn vorige brief, nog had. Daar kon ik bevestigend op antwoorden. Want ik bewaar nog al veel of ik dat nog lang kan i volhouden is de vraag... Daarover gaat het nu niet Het zal enkele maanden geleden zijn, dat de heer Driessen zijn nood kreet stuurde. Hij zegt o.a. dit: „Zou' het niet mogelijk zijn, dat wij geza menlijk onze schouders hieronder zetten en onze landgenoten de hel pende hand toesteken, wat wij zo. royaal hebben gedaan tegenover het, buitenland. Hier zou een bedrag van ƒ109.000 al zo'n gewéldige steun zijn en ongetwijfeld dankbaar worden aanvaard. En verder suggereerde de héér Driessen dat onze krant gaarne zijn medewerking zal verlenen. Daarop heb ik gezegd dat dit zeker het ge val is, maar dat onze krant geen aktie kan voeren. I>aartoe moet men „iets" (comité, stichting hoe het dan ook heet) oprichten waarmee de ze zaak kan. worden aangepakt Dat herhaal ik hierbij. Natuurlijk za] 0112e krant gaarne initiatieven steunen als het gaat om toet uit de nood helpen van mensen. Dat hier hulp nodig is lijdt volgens mij geen twijfel. Maar wie zal er mee beginnen? Misschien zijn er le zers, die samen met de heer Dries sen iets willen ondernemen? Laten zij dan contact met hem opnemen. Zijn adres is: Wilgenlei 130b, Rotter. dam-12, tel. 229394. "KEN lezer stelt mij vragen over -Lj ó.e puzzel in onze krant, die hij wekelijks trouw oplost „Onze Jan is een eerlijk man", schrijft hij. „En daarom hoop ik ap een eerlijk ant woord". Dat krijgt hij dan ook. De kwestie is, dat deze lezer twijfelt aan de eerlijkheid van mijn collega, die over de puzzel gaat Hij heeft namelijk al eens een prijs gewonnen en vraagt zich nu af of men daarna dan nog wel in aan merking komt. Wel, ik kan u (en misschien meerderen) geruststellen. Het is gewoon ondoenlijk, kreeg ik van mijn collega te horen, bij te houden wie er al eens heeft gewon nen. Dus iedereen komt altijd weer in aanmerking. Dat is alleen al een praktische re den. Een ander feit uit de praktijk is dat er duizenden, oplossingen ko men. Uit de oplossingen wordt heel gewoon het gewenste aantal brief- kaarten getrokken. En als die de goede oplossing bevatten krijgen ze een prijs. Zo gaat het! Oneerlijk heid is er niet bij! 't Kan best dat u volgende week weer een prijs wint, het kan ook,' nog heel lang duren. U ziet dus: er is geen uitsluiting, iedereen doet al tijd mee. Wat ik nog wilde zeggen en dat schrijft deze lezer zelf ook al het gaat niet om de prijs, maar om het puzzelen. En daar hou. den we het dan maar op. pagina 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1