Weer kritisch artikel in „Econ.Stat.Berichten Uithuilen en opnieuw beginnen Nog 10 weken entis lente Rotterdam overtuigen is de moeilijkheid' Wegen en oeververbindingen „Prioriteitenschema" voor infrastructuur Rath Doodeheefver Mr. Marijnen: belangrijk jaar voor Rijnmond Mes was losse gevaarlijk handen" h r iJcJloUcrflammcr R in Rijnmond is op telefoongebied nogal achter9 Dan vraagt iedereen om het nieuwste r&d*behang (want voorjaar is tijd van vernieuwing). Maar... de complete collectie 1967 is nü al uit. Vraag erom bij de vakman; die heeft nu (nog) alle tijd voor u! WijksraadsvoorzitterL. v. d. Houwen: Vuilverbranding Botlek maakt vorderingen Rijnmond en luchtvervuiling Centrale post milieuhygiëne gaat starten Nota over structuur opkomst Chantage liep uit op steekpartij Jongens stalen honderd platen In Rijnmondgebied zijn 28.000 woningzoekenden Cabaret V. d. Merwe uitgesteld cadeau-tip heetman J KRITISCH HEKEKIN INTERIEUR W DE ROTTERDAMMER 2A DINSDAG 10 JANUARI 1967 (Van een onzer verslaggevers) OTTERDAM Volgens de heer J. Hasper, oud-gemeen tesecretaris van de Maasstad, kan het openbaar lichaam wor den opgeheven. „Het beste zou zijn dat de Rijnmondwet wordt ingetrokken", meent hij in een artikel in het maandblad „Eco- nomisch-Statistische Berichten". „Dat bij die intrekking geen va cuum zal ontstaan is het beste bewijs van de overbodigheid." Twee miljoen j Dï Perspectieven Grote gevaren MODELWONING ontwerpers en fabrikanten van behang WENSEN (Van een onzer verslaggevers) Rotterdam „Het jaar ïse? wordt belangrijker voor Rijn mond", aldus de voorzitter mr V. G. M. Marijnen op een pers conferentie, waar de memorie van antwoord over de begroting werd toegelicht. GROEN FLAT? <J< w 9< w ht °1 m N di ui Pagina 3 KRITIEK O) T)E heer HASPER heeft -weer zijn kri tiek op Rijnmond gespuid. Nu is men zo langzamerhand gewend dat hij geen blad voor de mond neemt. Dat behoeft ook niet» want kritiek moet mogelyk zijn. Maar de heer Hasper overdrijft hier en daar wel enigszins. Pat komt vermoedelijk omdat zijn uit gangspunt van het begin af is bepaald. Hij gaat uit van de gestalte van Rijnmond, zo als Rotterdam die in het verleden heeft ge zien. Maar die tot teleurstelling van het toenmalige gemeentebestuur niet is gevolgd. Rijnmond is in een andere gedaante dan de Maasstad wilde „uit de Staten-Generaal ge- koinen". R_etinelijk heeft de heer Hasper toen ge legd; Rijnmond deugt niet. En daarom ",l maar dat het openbare lichaam verdwijnt. In zijn artikel spreekt hij zich- zelf echter tegen. Want hij zegt ook dat spoedig een herziening moet komen. De heer Hasper begrijpt dus wel dat een een- maat ingesteld orgaan niet zonder meer wordt opgeheven. We weten alle maal dat Rijn mond het pro- dukt is van een compromis. Dat tijdens de behan deling in de Tweede Kamer spanning ont- stond omdat het er even naar uitzag dat de regering het ontwerp zou intrekken. Zij wilde niet zo ver gaan als een deel van de Kaïncr. Gro tere bevoegdheden werden gevraagd. Men was daartoe niet bereid. Rijnmond is toch geboren, zelfs wat laat. En niet zonder mankeren. Dat stond meteen vast. Maar, hebben de wetgevers gerede neerd, beter zo'n Rijnmond als proefkonijn, dan niets. De zaak kan niet wachten. En daarom slaat Nederland nu een openbaar licham in experimenteel stadium gade. Te beweren dat die miljoenen weggegooid geld zijn, zoals de heer Hasper min of meer doet, gaat ons te ver. Inderdaad is geble ken dat Rijnmond meer bevoegdheden moet hebben om beter tc kunnen werken, Daarvan is de Rijnmondraad wel overtuigd. Men maakt echter een fout als men na ruim een en kwart jaar werken al grote re sultaten wil zieiu Vergelijking met be stuursorganen, die al eeuwen geschiedenis achter zich hebben, gaat hier niet op. Het stadium van instellen en inwerken is nu pas ongeveer voorbij. KRITIEK (2) RIJNMOND heeft met wat kinderziekten gekampt. Die zijn ten dele overwonnen. In andere gevallen is de diagnose voorlo pig gesteld. Geneesmiddel is hier: wetsver andering. Het zal bekend zijn dat de rege ring uitdrukkelijk heeft gesteld dat zodra het nodig blijkt wijziging van het wetsont- werp aan de orde moet worden gesteld. Het tijdstip dat de Tweede Kamer deze zaak opnieuw op haar agenda krijgt lijkt niet Ver meer. Er is een kans dat zij vol- - gend jaar daarover moet beslissen. Rijn mond zelf is bezig roet het opstellen van een nota over de gewenste wijzigingen. Een Commissie uit de raad is ingesteld, de - gemeentebesturen worden geraadpleegd. - Nog dit jaar zal de Rijnmondraad zelf "kunnen'beslissen over een nota inzake de structuurveranderingen. Het lijdt geen twij fel dat daarin zal worden voorgesteld Rijn mond te handhaven als bovengemeentelijk orgaan. Landelijk immers, streeft men naar deze agglomeratie-organen om de ptoble men van gebieden, die sociaal-economisch en geografisch een eenheid zijn, op te los sen. Niet steeds is daarbij precies dezelfde weg bewandeld. Er zijn structuren in op richting en zelfs al in werking met ele menten, die Rijnmond niet kent. Met deze ontwikkeling kan men dus hier zijn voor- - deel doen. Omgekeerd heeft men elders weer geleerd vgn de wordingsgeschiedenis van Rijnmond. Ter verbetering van Rijnmond's kracht zal Waarschijnlijk worden gestreefd naar verder gaande bevoegdheden. Het aantal daarvan zal niet groot zijn. Die bevoegdhe den moeten betrekkingen hebben op zaken, die over d» gemeentelijke grenzen reiken. Daarbij dient de doelmatigheid voorop te staan. Coördinerend en adviserend zal het lichaam werkzaam moeten blijven. Van groot belang is verder ook de rege ling der financiële verhoudingen. Duide lijk b dat zowel Rijnmond als de gemeen ten in het gebied af willen van het huidige financiële statuut. Een nieuwe wettelijke re geling tussen rijk en Rijnmond zal nood zakelijk zijn al was het alleen maar om de nieuwe bestuurslaag meer onafhankelijk te maken. Inmiddels echter werkt Rijnmond door. En al zijn er wensen, tot dusver hebben de nieuwe bestuurders hun best gedaan te ma ken wat er van te maken valt. Verheugend is in dit verband dat tussen het dagelijks bestuur en B. en W. van Rotterdam nu een periodiek contact is gelegd. UPant Rijnmond zal het vooral moeten hebben van goede betrekkingen met alle in stanties, die het welzijn van dit bijzondere gebied mede behartigen. J. Hasper: kan Rijnmond nu opgeven In zijn artikel gaat de heer Hasper ïn op de voorgeschiedenis van Rijnmond. Zoals hij ook een vorige maal al deed wijst hij er op dat Rijnmond in het leven is geroepen, zonder een specifiek uitvoerende taak te krijgen. Het lichaam .moet zich bepalen tot toekijken, be middelen en adviseren zonder een we- zienlijke kans aan de bioei van de agglo meratie zelfstandig deel te nemen". De heer Hasper wijst op een verschil met de situatie der andere in Neder land al werkzaam zijnde agglomera tie-organen. De constituerende ge meenschappen gingen er daar van uit dat de burgemeester van de cen trumgemeente ook binnen de agglo meratie een centrale functie zou ver vullen. De voor-vorige regering zag echter van zulk een positie voor de burge meester van Rotterdam af. „Zij heeft", schrijft de heer Hasper, „in vreemde verwondering over de ex-" pansieve kracht van Rotterdam, aan gestuurd op de paradoxale toestand van thans, waarbij het leven in de agglomeratie zich ontwikkelt zonder j Rijnmondorganen, terwijl de Rijn mondraad zoekt naar bezigheden, die- hij wel zou willen, maar niet kan verrichten. In de laatste maanden heeft men van de voorzitter van de Rijnmond kun nen vernemen, dat het statuut niet goed werkt en de stichtingswet ingrij pend zal moeten worden herzien." De heer Hasper gaat na wat de Rijn mondraad inmiddels heeft gedaan: be grotingen vastgesteld, ambtenaren be noemd, een reglement van orde aange nomen, salarissen geregeld, commissies ingesteld, zich opgeworpen als beoorde laar van de Zeehavennota, zijn zetel overgebracht naar Schiedam en de sala rissen met 8,8 pet. verhoogd. Richtlij nen, als door de wet bedoeld, zijn niet gegeven en aanwijzingen zijn niet vastgesteld." leiding geven bij de distributie van de woningvoorraad; stichting van een nieuwe vuilverbrandingsinrichting in de Botlek; maken van een luchtveront reinigingsstudie; verzorgen van het ver voer in het gebied van het stadsgewest Rotterdam. f/ Sy yutyyiv-/--wv V f v Tv «fe WÊBii /vWfy/- Y: '7\ f Het lijkt veel, maar de voorstelling is niet reëel, vindt de heer Hasper. Want voor het eerste heeft Rijnmond de medewerking van de minister van fi nanciën en de wetgever. Voor het tweede kan Rijnmond niet zelfstan dig optreden, omdat het aangwezen blijft op de vrijwillige medewerking van de 23 gemeenten. Wat de vuilverbranding betreft, kan de raad niets doen zonder wetswijziging en zonder risico's van de omslagplich- tige gemeente, die tekorten zouden moeten dekken. Voor de verkeersstu die is men aangewezen op Rotterdam om kostbare en overigens onverant woorde doublures te vermijden. Over luchtvervuiling worden reeds deskundige studies gemaakt en voor het vervoer heeft Rijnmond geen be voegdheid, geen geld en geen appa raat. De heer Hasper concludeert dat de nieuwe perspectieven weinig perspec tief openen. Dan zegt hij dat er lieden zijn gekozen, die nog moeten uitzoeken wat ze zouden kunnen gaan doen. Dat salarissen worden betaald, waarvoor geen voldoende prestaties worden gele verd. Dat het ruimtelijke orde ningsplan al was vastgesteld toen de wet in werking trad. Een en ander kost de gemeenschap meer dan twee miljoen per jaar, met de zekerheid dat voor hetzelfde werk J. HASPER weg met Rijnmond dc uitgaven nog aanzienlijk zullen stij gen. De gemeenten moeten dat geld zelf opbrengen, op een betrekkelijk 'kleine bijdrage van het rijk na. „Aangezien de gemeenten werkelijk niets meer kunnen missen, sluit de Rijnmondraad zich bij de verzoeken om bijdragen uit 's rijks kas gretig aan. Én tereoht. Want de wetgever heeft de betaling voor het experiment op de gemeenten afgeschoven". Dan somt de heer Hasper het pro gramma van Rijnmond voor het tweede levensjaar op. Hij noemt zes punten: verbetering financiële positie, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De voorbereidingen van het project voor een vuilverbran dingsinstallatie in de Boetiek, waarmee een werkgroep zich in Rijnmondver- band bezighoudt, zijn zodanig gevor derd dat nog dit jaar een definitieve opzet zal worden voorgelegd aan de belanghebbenden. Dit staat te lezen in de memorie van antwoord van het dagelijks bestuur van Rijnmond over de begroting. Men denkt aan het vormen van een naamlo ze vennootschap, waarin ook Rijnmond zal deelnemen. De gedachten gaan uit naar een raad van commissarissen, bestaande uit vertegenwoordigers van Rijnmond, Rotterdam, overige deelne mende gemeenten en zogenaamde geld gevers-garanten. Vrij spoedig na gereedkoming van het Botlekproject zal een huisvuil ver- brandings installatie in de Prins Alexanderpolder te Rotterdam aan de orde moeten komen. Ln een verdere toe komst zou een tweede installatie met mogelijkheid tot verbranding van in- dustrievuil en een westelijke pendant op de noordoever van de Waterwe van de installatie in de Prins Alexan derpolder noodzakelijk kunnen blijken. voor Rijnmond en wat daarvan de ge volgen zullen zijn voor de bestaande slachthuizen. Bij concentratie van keu- ringskringen zal het vraagstuk van na keuring van het vlees bijzondere aan dacht krijgen. „In Rijnmondkringen is men nu lang zamerhand ook zelf tot het inzicht geko. men, dat het zo niet langer gaat", stelt de heer Hasper. „De herziening zal spoedig moeten komen omdat het voor ons bestuursstelsel grote gevaren biedt als gekozen bestuurders uit de openba re kas inkomsten genieten, waar geen evenredige prestaties tegenover staan. Maar hoe?" En dan concludeert hij dat de wet moet worden ingetrokken. En volgens de heer Hasper kan men er zijn voor deel mee doen dat de laatste tijd vele studies over het agglomeratieprobleent zijn verschenen. De visie op een verdere schaalvergroting is verruimd en de consequentie daarvan zal moeten worden aanvaard. „Rotterdam heeft steeds positief op samenwerking en gemeenschappelijk handelen aangestuurd. Zou de wetge ver ook niet eens kunnen uithuilen en opnieuw beginnen?", zo besluit de oud-gemeentesecretaris. 9 Onderzocht wordt de mogelijkheid te komen tot een vleeskeuringskring (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Het dagelijks bestuur van Rijnmond wil aan de hand van de verkeersonderzoekingen een prioriteitenschema opstellen ter re allsering van de noodzakelijke in frastructurele werken in het gebied. De volgorde moet zodanig zijn dat die wer ken np zo kort mogelijke termijn een optimaal nut garanderen. Op basis van de prioriteiten zal bij de bevoegde instanties worden aange drongen op uitvoering. Duidelijk moet echter worden onderscheiden, zo meldt de memorie van toelichting, tussen de vraagstukken op korte en dié op lange termijn. Voor het wegne men van een aantal knelpunten kan men niet wachten op de resultaten van verkeersonderzoekingen. De oeververbindingensituatie zal ver- beteren als de Beneluxtunnel (omstreeks 1 juni van dit jaar) wordt geopend, menen gecommitteerden. Het probleem, der oeververbindingen is daarmee, echter niet opgelost. Hoogste prioriteit moet worden toegekend aan de bouw van de Willemstunnel w Rot terdam. Tevens wordt er naar gestreefd de ganïeg van de Zoomse tunnel Cm Oude Maas tussen Hoogvliet en de Hoeksewaard) te bespoedigen. Deze tun nel zou voor de termijn, die in het rijkswegenplan (na 1971) wordt ge noemd uitgevoerd moeten worden. Tegelijk moet de aanleg van de Brielseweg op Voome-Putten begin nen met het oog op de totstandkoming van de verbinding via de Haringvliet- dam. Een en ander zou ontlasting van het verkeer op de Spijkenisserbrüg tot gevolg hebben. Wanneer de bouw van deze tun nels zal beginnen is niet bekend. Een aantal technische en financiële pro blemen moet nog worden opgelost. De aanleg van de Zoomse tunnel sluit niet uit dat de Spijkenisserbrüg binnen afzienbare tijd moet worden vervangen. Voor een goede ver keersafwikkeling tussen Voome-Put ten en overig Rijnmondgebied kan met een enkele oeververbinding niet worden volstaan. Het dagelijks bestuur van Rijnmond betreurt dat langzaam verkeer niet zelfstandig door de Beneluxtunnel kan gaan. Het bedrijfsleven beraadt zich nog over het vervoer van werknemers de tussen beide Maasoevers. „Tol-verbin- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Begin van dit jaar zal een centrale meldingspost starten van de Raad voor de milieuhygiëne. Dit wordt een voorlopig instituut van de Raad voor de Milieuhygiëne, aldus het dagelijks bestuur van Rijnmond in zijn memorie van antwoord op de be groting. Die post wordt ondergebracht bij de Rotterdamse -brandweer. Een viertal gemotoriseerde opsporingsambtena ren zijn ingedeeld die in het gehele gebied krachtens de Hinderwet kun nen speuren naar luchtvervuiling. Zij hebben de verplichting tot rappor tage aan het betreffende gemeente bestuur. In 1967 zullen deze ambtenaren nog ad ministratief in dienst zijn van Rotter dam c.q. Vlaardingen. Maar zij zul len werkzaam zijn onder leiding van de Rijnmond staffunctionaris voor de milieuhygiëne dr. L. A. Clarenburg. Per l januari 1968 zullen dan de werkzaamheden van de Raad voor de Milieuhygiëne geheel naar Rijn mond overgaan. Rijnmond zal opnieuw bij Rotterdam aandringen op publicatie van de Hin- derwetsvoorwaarden, die gelden voor de raffinaderijen van de Gulf en de BP in Europoort. De Rijnmondraad heeft daarop al eerder aangedrongen dit te doen nadat de Amsterdamse voorwaarden voor de Mobiloil-raffi- naderij bekend waren. Goudsesingel 221 Rotterdam »el,116673-123082 In de Eurowonïngen aan de Anna Verhoevestraat 53 te Brielle heb ben wij een ingericht In deze modelwoning zijn verschillende materialen toe gepast waarop woningzoekenden zelf kleurrijk kunnen voortbordu ren. Het is moeite waard, eens een kijkje te gaan nemen. Geopend: van maandag t/m vrijdag van 14.00-17.00 uur; zaterdags ran 10.00-17.00 uur. Ti„c -1 lL-ü J- >7 (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND „Het ko mende jaar zal voor de wijkraad niet gemakkelijk zijn. Er zijn enorm veel problemen en het ziet er niet naar uit dat daarvoor op korte termijn een op lossing te vinden zal zijn." Dit is de mening van de nieuwe voorzitter van de wijkraad voor Hoek van Holland, de heer L. van der Houwen. Niet alleen de problemen met de op bouw. van Hoek van Holland zijn een voortdurende bron van zorgen. Ook in tern is er nog wel het een en ander te regelen. De heer Van der Houwen is van mening dat de wijkraad naar bui ten zoveel mogelijk een eenheid zal moeten vormen. Het college werkt nog maar kort in de huidige samenstelling en daardoor zijn cr nogal wat tegen gestelde meningen. Dat is op zich geen bezwaar, mits men elkaar in de loop van de discussies kan vinden. Natuurlijk zijn er ten opzichte van de ontwikkeling van Hoek van Holland nog wel de nodige wensen. De meeste daarvan zijn reeds samenga- vat in het werkprogramma, zoals het dagelijks bestuur dat in de laatste vergadering van de wijkraad lanceer de. Uiteraard blijft de woningbouw een van de voornaamste zorgenkinderen. Het uitbreidingsplan Oost, zoals dat tot nu toe is voltooid, vormt een zeer wel kome aanvulling van het woningte kort Het zal nu zaak zijn regelmatig met de bouw door te gaan. Op die ma nier kan men de tekorten steeds opvan gen. De moeilijkheid is echter Rotterdam te overtuigen van die noodzaak en daar» De concrete, feitelijke werkzaamhe den kunnen nu voiop tot ontwikkeling komen, zo meende de heer Marijnen. Tevens zal dit jaar een nota tot stand komen over de structuur van het bo vengemeentelijk bestuursorgaan. De nota zal dienen om de regering te adviseren over wenselijk geachte wij zigingen van de Rijnmondwet. Het dagelijks bestuur beraadt zich reeds intern over dit stuk. Overleg wordt gepleegd met een commissie uit de Rijnmondraad. Bovendien is overleg geopend met de gemeentebesturen. Met B. en W. van Rotterdam is nu een maandelijks contact tot stand ge komen. In de loop van de zomer zal de nota gereed zijn, zodat de Rijn' mond zich er in het najaar over kan uitspreken. In de memorie van .antwoord «egt het dadelijks bestuur er niet van over tuigd te zijn dat de middelen, die de Rijnmondwet geeft tot verwerkelijking van een beleid van integratie, zoals de bedoeling is» toereikend zijn. „Twijfel rijst in het bijzonder", zo wordt gesteld „of de dynamiek der in gang zijnde en zich aankondigende ontwikke ling de tijd zal laten, die de toepassing van de aan die middelen verbonden vrij omslachtige procedure vergt" Op een andere vraag zeggen gecom mitteerden dat er bij de gemeentebestu ren weinig geneigdheid bestaat gebruik te maken van de in wet voorziene mo gelijkheid van overdracht van bevoegd heden. Evenmin is gebleken van voor keur voor intergemeentelijke regelin gen. Als het regeling van zaken betreft die de gemeentegrenzen overschrijden moet worden gedacht aan behartiging door het openbaar lichaam. Met Ged. Staten is een regeling ge troffen voor inschakeling van Rijn mond bij voorstellen tot grenswijzigin gen. In de diverse stadia van de proce dure zal het dagelijks bestuur gelegen- dingen" zijn ongewenst, maar de finan ciering van deze tunnel kon alleen rondkomen als tolheffingen in het voor uitzicht werden gesteld. Wat de industrievestiging betreft, zegt de memorie van antwoord dat er aanwijzingen zijn dat het tempo van ontwikkeling in 1967 trager zal zijn dan het in de laatste jaren het geval Is geweest. Wat het toegezegde onderzoek naar de bestrijding van calamiteiten en de gevolgen van calamiteiten betreft, stelt de memorie dat een nota in voorberei ding is. De coördinerende taak van Rijnmond in dit opzicht wordt onder zocht. (Van een onzer verslaggeefsters) P OTTERDAM Als een jongeman A*- met „aan alle kanten losse han den" karakteriseerde rechtbankpresi dent mr. A. R. Jolles vanmorgen de 31-jarige kelner W. S. G. De verdachte had zijn vingers niet alleen uitgesto ken naar goederen die hem niet toe behoorden, maar ook een mes gehan teerd, waarmee hij een kennis een verwonding toebracht. Het wapen was een „mes met sprin gend lemmet", dat mr. Jolles met in teresse bekeek. Bar goed kon hij er niet mee overweg, want G. moest er zelf aqn te pas komen om het ding weer te sluiten. Dat was dan ook waar schijnlijk de laatste keer dat hij het in handen had, want de officier van jus titie eiste verbeurdverklaring van het wapen. Mr. P. A. Bos vorderde voorts een jaar en zeven maanden jeugd gevangenis. De verdachte beriep zich op nood weer, een excuus dat de officier niet gegrond achtte. Hij achtte poging tot zware mishandeling bewezen. De raadsman was het daar niet mee eens. Hij vestigde er dc aandacht op dat de dag erna het slachtoffer bij G. op bezoek was geweest om geld uit het geval te slaan. De jongeman be loofde niet naar de politie te gaan als G. hem contanten zou overhandigen. De verdachte ging niet op die chanta gepoging in, aldus mr. A, Fiévez. Hij verzocht de rechtbank G. alleen te veroordelen op grond van diefstal en hem te ontslaan van rechtsvervolging voor wat de mishandeling betrof. Bij de diefstallen had G. assistentie gekregen van de achttienjarige A. van W., wiens zaak bij verstek ver oordeeld werd. G. moest hierbij als getuige optreden, maar dat had nogal wat voeten in de aarde. De jongeman was inmiddels al weer naar de gevan genis teruggebracht en het bleek een moeilijke procedure om hem snel weer in de rechtszaal te doen verschijnen. Na een kwartier schorsing stond G. weer voor het hekje. Zijn verhoor vergde aanzienlijk minder tijd. De officier eiste tegen Van W, „een vervelende, beroerde jongen" een maand gevangenisstraf. De recht bank zal over veertien dagen uitspraak doen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Maandag heeft de politie twee jongens aangehouden die er van worden verdacht samen met drie andere reeds eerder gearresteerde jongens van zestien jaar in december in elf warenhuizen en winkels honderd grammofoonplaten te hebben gestolen. De jongens liepen tegen de lamp toen zij in een portiek de platen ston den te verdelen. Alle gestolen platen zijn in beslag genomen. Vanmorgen is voor de officier van justitie geleid de 24-jarige magazijnbe diende W. L. M. van V. en de 39-jarige doorsmeerder R. E. E. Zij worden er van verdacht, bij een autobedrijf in Lombardijen voor enkele duizenden guldens aan auto-onderdelen te hebben gestolen. heid hebben zijn zienswijze kenbaar te maken. Dit is reeds geschied in de ge vallen van ontworpen grenswijzigingen Rotterdam/Rozenburg (Europoort) en herziening van de gemeentelijke inde ling op Voome-Putten. Een berekening leert dat de budget ten der Rijnmondgemeenten globaal met 0,3 pet worden belast wegens bij dragen aan Rijnmond. Het ministerie van binnenlandse «aken geeft er de voorkeur aan de wijziging van de fi nanciële regeling tc koppelen aan de bespreking der taak en bevoegdheden van Rijnmond. Verder overleg over deze affaires is gestagneerd door de kabinetscrisis. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In het Rijnmond gebied zijn 28.000 woningzoekenden, zo is gebleken uit een enquête, die is ingesteld naar de woningbehoefte. Dit cijfer kan niet worden vergeleken met het statistisch woningtekort. De volkstellingen 1947 en 1960 gaven dit beeld: 1947 tekort 25.942 woningen (Rotterdam 21.058); 1960 22.852 (Rot terdam 18.576). Het statistisch tekort geeft het verschil aan tussen het aan tal huizen en het aantal huishoudens. Per eind november 1966 was het aan tal gevallen dat gezinnen samenwoon den ongeveer 14.000, waarvan 11.700 in Rotterdam. 9 Het gebied van de Maasvlakte gaat automatisch behoren tot het territoir van Rijnmond op het moment, dat het gemeentelijk is ingedeeld. Wat de ge meentelijke indeling van de Westplaat en het Brielse Gat betreft hebben gecommitteerden zich tot Ged. Staten gewend. Rijnmond zal worden betrokken in de beide grote plannen voor de lozing van afvalwater (van het gebied ten zuiden van de Waterwegnaar zee en geconcentreerde lozing op de Water weg via een rioolzuiveringsinstallatie bij Vlaardingen voor een groot gebied ten noorden van de Waterweg) zodra die uit de technische in de bestuur lijke sfeer komen. L. VAN DER HOUWEN wensen mee is het moeilijk een aannemer te vinden» die bereid is een klein wo ningcontingent te bouwen tegen een aanvaardbare prijs. Om dit alles'te overwegen en door te spreken gaat het dagelijks bestuur don derdag op bezoek bij de betreffende wethouders in Rotterdam. De verschillende uitbreidings- en bestemmingsplannen geven ook aanlei ding tot nadere overwegingen. Naast de bestemmingsplannen zijn er ook de finitieve plannen in de recreatieve sec tor. Zo zit men nog altijd met het terrein aan de Langeweg, waarop de noodcam- ping was gevestigd. Het is wel duide lijk dat dit gebied zal moeten gaan aansluiten op het recreatiegebied van het zogenaamde „Roomse Duin". Op welke wijze dat zal moeten gebeu ren is echter nog niet duidelijk. Men kan natuurlijk kiezen voor de meest simpele oplossing. Dat is om het ter- réin te egaliseferi, voor zover nodig te beplanten en er eenvoudige wan delpaden in aan te leggen. Nog een voudiger is het het terrein in de na tuurlijke staat te laten met alleen wandelpaden. Er zijn echter andere aantrekkelijke mogelijkheden, die wellicht de moei te waard zijn om ze in Rotterdam aan de orde te stellen. Zo kan men bijvoorbeeld de strook grond langs de Langeweg bestemmen voor villa- bouw. Er zou zeker ruimte zijn voor tien twaalf villa's. Bij de eisen die Rotterdam aan villabouw stelt, moet men echter bij elke villa een tame lijk groot grondoppervlak reserveren en die grond zou dan voor recreatie verloren gaan. Wanneer men toch meent in dit ge bied een of ander bouwwerk te moeten projecteren, dan is er wellicht Iets te zeggen voor een groot object. Wat te denken van een flinke flat met bijvoor beeld 10D woningen of meer? De eerste iaag zou dan bestemd kunnen worden voor bejaarden en de overige lagen voor kleine gezinnen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In het Rijnmondge bied bestaat een grote achterstand bij de telefoonvoorziening. Die achterstand is relatief groter dan elders in het land. Uit een oogpunt van de eisen, die met name de ontwikkeling stelt moet deze situatie als hoogst onbevredigend worden beschouwd. Aldus de memorie van antwoord over de begroting van het dagelijk bestuur van Rijnmond. Het openbaar lichaam is betrokken bij het overleg tussen de PTT, de Kamers van Koop handel en de gemeente Rotterdam. Dit overlag heeft ten doel te zien welke mogelijkheden er zijn om de telefoon voorziening te verbeteren. De PTT er kent dat de behoefte aan telefoonaan sluitingen voor het gebied in het verle den te laag werd geraamd. Inmiddels houdt de PTT met de gro tere behoefte rekening. Gezien de hoge Investeringskosten en de beperkte fi nanciële middelen, die de dienst heeft zal het inhalen van de achterstand nog jaren duren. ROTTERDAM Het cabaret-pro gramma „Een olifant met een lange snuit op de afgang der autoriteiten" van Jaap van der Merwe, dat woensdag 11 januari in première zou gaan, is uitgesteld we gens ziekte van enkele medewerkers. De voorstelling zal nu worden gegeven op vrijdag 13 januari. Aan het programma werken mee: Jaap van der Merwe, José Menke, Frits Lam- brechts en Rob van de Meeberg. Zij zul-, len tot 5 februari in het Piccolo-theater; optreden. Op de begane grond zou wellicht het lang gevraagde verenigingsgebouw kun nen komen. Dus eigenlijk een vereni gingsgebouw met daarboven flats. De bejaarden op de eerste laag zouden dan tevens van dat gebouw gebruik kunnen maken, evenals natuurlijk de andere bejaarden. Met betrekkelijk geringe kosten zou men een dergelijk gebouw kunnen rea liseren, tegelijk met een aantal fraai liggende flats, die zeker gretig aftrek zouden vinden. Het is overigens te verwachten dat in de loop van dit jaar verscheidene plannen op papier gereed zullen ko- ritfen. Voor de Hoekse Brink mag men rekenen op een aanvaardbare oplossing. De havenplannen vormen nog steeds een moeilijk punt, omdat het niet duidelijk is welke positie Hoek van Holland in dit plan gaat innemen. Wit gouden armbanden met brillant, in prijzen van 825,-tot 5.000.- en hoger. LIJNBAAN 92 OOSTZEED1JK155-157 ROTTERDAM Uit van 50 jaar geleden Postcheque en giro-dienst. Over en kele maanden wordt door het Rijk bij alle postkantoren aan iedereen gelegen heid gegeven om op zijn naam eene rekening te doen openen, waarop men zelf gelden kan storten, of door anderen kan laten storten, en waarop van de rekeningen van anderen kan worden overgeschreven, ten einde over het te goed naar verkiezing te beschikken: hetzij door middel van een biljet van overschrijving (giro) op een rekening van een ieder, die ook zulk een rekening by de post heelt, hetzü door middel van chèques, die men afgeeft aan een ander of die men zelf kan innen. V dt ze

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2