Animo voor uitverkoop s. meubelen Gebed voor de eenheid Jan Meuldijk verslaat favoriet Van Slobbe AGENDA 1 Jongen met gestolen wagen tegen boom Huisvrouwen hoorden veel van „donker Amsterdam" f\# Ifl .daliijoedjMlml AAN DEIU KW-Fonds begin' ledenwerfactie L t nï ri 9 m 198.- Man gedood door val inn diep Juik 30.- DEKUERK&ZN EZZZ3 GARAGE iLANTINGA Duitse zeelieden gearresteerd opruiming Ds. C. v. d. Steen neemt afscheid VfUKAOE Burgerlijke stand opruiming 1* 7* te stormloop INTERIEUR li 1® DE BOTTER!) UIMKR VRIJDAG 13 JANUARI 1967 II Stuk van Brederode beneden de maat Stemmen bij volmacht Tafelteniiiskampioenschappen MODELWONING I •dniin en dagelijks Hippo Campusreeks HBSS verloor eervol van For tuna (01) nylon heren ankiets Uw brii 1 jaar gratis verzekerd voor OPRUIMING DEVIES EN WINTERJASSEN KOSTUUMS Napp» gg fü pasma Ondanks de stijgende prijzen op de wereid-ledermarkt, kopen onze klanten morgen een fantas tisch mooie akte tas voor een ongekend lage prijs Magnifieke dubbele akte-tas sen met twee ruime vakken, cwee grote voorzakken zo solide dat de fabrikant elke tas 10 jaar garandeert, morgen voor iets meer dan een tientje. ideale tassen voor de kinderen naar school, maar evengoed voor hun vaders, die naar kantoor zo n tas kunnen gebruiken. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze dubbele aktetassen met 10 jaar garantie op het leder voor m 12 JANUARI T/M 2 FE8R. Ruime keuze uit een grote partij EETHQEKEN waaronder deense import, met ronde en vierkante tafels, of tafels van stuiver-model, me! en zonder tuimelblad Bijbehorende stoelen in teak, met skai of stof bekleed Compleet reeds vanaf Geen te/ of schrift best Duur van de Opruiming /2 januari tot 2 februari SCHIEDAM Op sr jJag 20 jaiuau zo! in het kader van te Week van Ge bed voor de Ecnhe.d aer christenen (18 tot 25 januar.) m de Magnalia Deïkerk, Albardastiaat 67 een gebcdcdien't wor den gehouden Deze b jeenkomst wordt belegd doo- de Oecumenische Raad van Kerken te Schiedam Voorgangers uit vier velschillende plaatselijke kerken zullen medewer king verlenen (Van ten on/er verslaggevers) SCHIEDAM De kolderachtige fa- m heverwikkehngen van het memen- rialletie Ben tk getrouwd of. met', een blijspel tn drie bedujven van Sam Ba te OtoPr regie van Karei Tuobmg dat de Schiedamse toneelvereniging E e- derode dondu dagavond m Mums Sa rt um opveerde kwam niet erg uit de ve.f Het was niet zozeer het spel van Biederode dan wel het verhaal dat be neden de maat was De keuze van een toneelstuk blijkt met altijd even ge makkelijk te zijn De ruim driehonderd bejaarden ble ken er overigens van te gemeten De rolbezetting was als vo'gt Alfred Soames (Gilles de Veth) Martha Marsden (Miep van Noort). Viotot Bos- ser (Trees v d Hale-Uilenbroek), Anne Hunter (Cor Gruyters-Van Noonen) Egbert Bones (Ben Meershoek), Irma /Gerda c Meershoek-Westgeest) Wil- kins (Anneke Ham), Jim Fortersque 'Jan Daniels), Lola (Lent Stegman- Ham), Horace Sheeperley (Jan Gudde) Het was de tweede toneeluitvoering in het kader van de S G -Toneelwed strijd 1966'1<>07 leld naar deze foto iteid gemaakt, maar tn heel de Sthte- damse binnenstad tuas het gis- I tet morgen vroeg drukker dan gewoonlijk Die dru' te werd met vei om zaakt door het Verkeer, I maai door de v inheiende huis vrouwen ook tn Schiedam v as het de eeiste, altnans de eerste j öfjiciele, dag van de o nuvmtng j Al gertnme tijd voor het one- mngsnur stonden ei 11,en i ooi I i de winkels die n, hun ctalaaes spotkoopjes hadden uitgestald SCHIEDAM De Christelijk-Histo- rische K'esverentgtng verzoekt ons mee te delen dat zieken, gehandicapten en zij die m het buitenland vertoeven, voor de Tweedë Kamer-verkiezingen van 15 februari een volmacht kunnen aanvragen om te stemmen Dit moet voor 1 februari gebeuren Kiezers, die met kunnen lopen kun nen per auto afgehaald en thuisge bracht worden Voor beide gevallen kan men zich wenden tot de heren 3 Baggerman, Parkweg 57, telefoon 26 28 70 en Van Krieken Warande 20 B (Tan een medewerker) SCHUD VU De wedstrijden om bet pcrseonlljl* kampioenschap tald ten nis van Schiedam zijn donderdagavond in de Korenbeurs voortgezet met de overgangs. en eerste klassers. Evenals maandagavond moesten ook nu enkele verrassingen worden genoteerd Im mers Nico van Slobbe (Serviee) en Freek Suttorp (XOVD) die topfiguren van dit tornooi zijn leden een onver- vvanhte nederlaag Hun titelkansen zijn nog met verdwenen, maar zij zullen z'ch toch tot het uiterste moeten inspannen om de .Khtmt'ml in te lo pen Goudseaingel 221 Rotterdam tol. 116673-123082 In de Eurowoningen aan de Anna Verhoevestraat 53 te Brieile heb ben wij een Ingericht In deze modelwoning zijn verschillende materialen toe gepast, waarop woningzoekenden zelf kleurrijk kunnen voortbordu ren Hel is moeite waard, eens een kijkje te gaan nemen Geopend, van maandag t/m vrijdag van 1400-1700 uur, zaterdags van 10.00-1700 uur. Arcade Huziekvei Gusto muziekuitvoe ring 20 en morgen Geref Jeugdhuis Ctn Leesbibliotheek boekenuitlenlng 15 17 Uarijke; ver Het Smgelkwartiei lilmmia- dag 14 Tlvoti Schied Jazz Sociëteit Guilluume" bijeenkomst, 28 30 Opstandlngskerk- Sociëteit Den Teer- quasth dansavond 20 Arcade, Muziekvei Gusto uitvoering 20 Bijkantoor De Rotterdammer Lange Kerkstraat 82 uitsluitend redactiezaken tel 203034 i)Zg 115588 b E '4GS19 Agentschap J van Gogh Dr Zamen- hofstraat 139 tel 152400 Klachten bezorging Agentschap z'e boven Belangrijke telefoonnummers Alatm poli tie tel 284666 brandvveei 2I.912B GG en GD 269280 Apotheek Evers Lange Haven 81 tel 268242 Slobbe had een betere g?me-te hou ding en kon daardoor voor de vo'genne .onde geplaatst v orden F eek Suttorp krijgt via de herkansmgspartijen een kans als neg tot de finale dour te drt- nen lan Meuldijk (NOAD) komt de eer toe Van Slobbe de nederlaag 'e hebben toegebracht na de standen 1721 2113, 21ld Na de eerste garre nam Van Slobbe de strijd te licht op en Meuldijk had weinig moeite de tweede game met 2113 op z-ijn naam te bren gen Ofschoon Van Sobbe het gevaar inzag kon hij toen met meer tn zijn eigen spel komen en ging ook de laatste game verloren met ?113 Meuldijk groeide in deze pa' tij naar een grote vorm Ondanks een tweede goede overwinning plaatste hij zich echter niet bij de laatste acht v mt A Dues en Van Slobbe behaalden ook twee overvvmrtbgen en Je game-tel- ltrg vie' m run voordeel uit De tweede poule die een verrassing bracht was die, waarin de als tweede geplaatste Freek Suttorp (NOAD) en Rene Schevve (Service) speelden Belden wonnen vlot twee partijen hoewel de eeistgenoemde duidelijk favoriet werd Suttorp verloor echter de eerste game met ,1321. herstel de zich weliswaar in de tweede (2117) maar rag in de derde game toch geen kans zijn jongere tegenstander de baas te blijven Met een 2118 zege bracht Rene Schevve deze meer dan een uur dur#nüe partH op zijn naam De overige pouls brachten geen verrassin gen of het zou de nederlaag van Is o! Braak tegen Noad-ciubgenoot Ftans Meijer moeten zijn Hans Kiciseher van Service bracht de vierde poule op zijn naam voor Johnr.) Buyk (NOAD) De kwartfinales (nummers 1 tegen num-i mers 2 uit de poules) zien er als volgt uit i .V v Slobbe J Buyk, F Meijer F.1 Suttorp. R Schcwe N Braak en H Krelscher A Dries Ook de tweede-klassers speelden hun poules 1 gedeeltelijk In 11 Wigmans J Wijzen- i biot, en J vis hebben de Schiedamse1 verenigingen elk al een vertegenwoordiger in de kwartfinales A Rieken H Frede- rtks en J Hendriks moeten via de her kansing proberen zich daar een plaats te verwerven Bti de leken (insein ijvers die geen lid i zijn van een Schiedamse vereniging) zijn al drie van de vier halve finale-plaatsen bezet tv Duym J Kloppers en w ïalentijn won nen hun poule één van de favorieten Ger de Jager werd slechts tweede en moet de herkansing benutten om toch nog een kans t kunnen maken NOAD liep in de strijd om de vereni- jrmgsbeker verder weg van Service en kan nauwelijks meer bedreigd worden met een puntental van 48 Service is wel énig concurrent gebleven met 31 punten want TSF is met 15 punten ver achter gebleven Zaterdagavond worden de finales gespeeld nadat s middags de junioren in twee klas-1 sen in de voononden ten strijde zijn gttrok-, ken Het piogramma vooi zaterdagavond' luidt van 7 15 uur tot 8 30 utu kwart- em halve finales in alle klasven 8 45 uur fina les junioren t/m 14 jaar en niet-NTTB le den 9 00 uur Finale jumoien t/m 16 jaar 9 20 uur finales 3e en 4e klasse 9 40 uur finale 2e klasse en 10 uur .finale overgangs eersie klasse De prijsuitreiking geschiedt om 10 30 uur Belangstellenden zijn welkom SCHIEDAM Btj een., bedrijfsonge val ,op de werf van Gusto rs de 44-jart- ge A P M Elshof om het leven geko men De man. werkte aan de zandzui ger Geo Potes IX Aan het einde van zijn dagtaak moet hij bij het verlaten van de zuiger door een vuftien meter diep luik zijn gevallen Het slachtoffer werd eerst donderdagmorgen op de bo dem van het schip gevonden VLAARDINGEN De gitarist Louis Ignat.us Gall en het Vlaardings klart- net-ptano duo Jan van der Zvvan-Ton Stolk verzot gen dinsdag 17 januan in de zaal Harmonie een muziekavond m het kader v an de Hippo Campus-serie I van de Stichting Stadsgehoorzaal i Het programma vermeldt onder meer Sonate opus 12 van Xavieri Lefevre, Satabande van I S Bach en I verscbe dene werken van de gitarist Gall Het concert wordt besloten met, de Sonatine 1951 van T Stolk door het' klarmet-piano duo j Aanvang 20 00 uur (Van een meden ei kcj SCHIEDAM Het onbespeelbare nalf-ve. narde tranvngsveM van HBSs op Harga bler-w donderdagavond nog wel zo goed dat de Sch edammers een' oefenwedstrijd aandurfden tegen het Vlaardmgse Fortuna dat m h~t oetaa'-. de voetbal speelt De Hongaarse tra>-1 rer Laszlo Zalai kwam met een sterk team naar Sch'edam HBSS moes' het zonder de achterspelers Mulder en Prins deen De spelers hadden veel moeite zich m de plassen staande te houden, maar I konden toch na vtjf kwartier voetbalS (eerste helft dertig minuten aveerie he'ft drie kwertiei) van een ges'aagdel oefenwedstrijd spreker I Fortuna scoo-de het winnende dre!-i punt m de ee-ste heTt via Baksteen (0I) De Sauedamse v corhoede kreeg geen kans de hechte defc-nsie van For- tuna te passet en Gok HBSS meld de zaak =>chter goed dicht In de eerste p'aats door de m i vorm zijnde keeper Van Heest, die goed werd bugest.aan door Arie Boen der d e pa zijn kme-operat e weer ge-i heel de oude b'eek AFRO-TEAK BERGMEUBELS speciale aanbieding voorzien van schenk- klep en lade, bijzonder vee! bergruimte, 170 cm lang 289.- Normaal 398 - nu slechts Prachtige partij SLAAPKAMERS, m blank berken, afgelakt in krasvnj polyester Bestaande uit 3-deurs linnenkast (1/3 leg - 2/3 hang), 2-pers. ledikant 130 x 190 met 2 losse nachtkastjes, 595.- nu voor de uitzonderlijk lage prijs van Met lits-jumeaux meerprijs van Bijpassende toilettafel /IC met grote pas-spiegel 1 H* w»"* maandag gesloten M/6795 COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG - 3 E IJ ER LAN OS E LAAN S ROTTERDAM/DEN HAAG (UTRECHT/VLISS1NGEN lOEVENT'm'HOORN agent CITROEN voor Vlaarifingen Maassluis rft' etrjomstrtken v. HOGENDORPLAAN 139 - VtAARDiNGEN TEL (010) 34 10.44; na 1» u. (010) 342211 SCHIEDAM Nog geen kwartier na het stelen van een personenauto op de Rotterdamsedijk, is donderdag de acht tienjarige J.B. aangehouden. De jon gen, die kennelijk te diep in het glaasje had gekeken gaf op de Nieuwe Damlaan geen voorrang aan een van rechts komende wagen Hij moest daarvoor ver naar ltnks uitwijken Eerst reed hij een paar ver- keerszuiltjes om Daarna ramde hij een lantaarnpaal, veegde vervolgens negen Al hoeft U niet op een dubbeltje te kijken het ligt toch niet in de aard van Rotterdammers om het geld over de balk te gooien. Daarom voor Pa en de jongens deze prachtige Mousse Nylon anklets... die U morgen, dank zij een speciale partijkoop uit zoekt, per paar voor nog géén gulden- Nylon herenanklets, die altijd passen en die U nooit hoeft te stoppen, In diverse modieuze kleuren "TA (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Over .Vrouwen lil donker Amsterdam sprak donderdag middag in gebouw Irene mejuffrouw A M Hoekendijk voor de afdeling Schiedam van -de Nederlandse vereni ging van huisvrouwen Het onderwerp trok veel belangstelling, ei moesten stoelen bijgezet worden De spreekster, een dochter van ds Hoekendijk, de oprichter van „De maoht van het kleme", toonde zieh een geboren vertelster Zij heeft ge werkt onder de vrouwen van de „walletjes" en zelfs temidden van hen gewoond. De vertelkunst van mej Hoekend jk maakte van elke viouwenfiguur een 'deunge uitbeelding van het karakter buiten het geijkte zwart-wit schema De toeschouwsters luisterden ademloos naar de verhalen over Rooie Nel en andere lichte vrouwen Humor lardeerde de verhalen smake lijk maar ook fijnzinnige levens wijsheid, zoals dat men moet leien ver geven en vergeten en dan er verder met over p'-aten wat trouwens met alleen voor deze vouwen geldt De sp-eekser schroei een boekje over haar e- aringen met De vrouwen van donker Amsterdam" Het bevat 23 hoofdstukken Het laatste handelt echter over haarzelf want de dame d>e het interessante boekje had moe- ten afsluiten zet Mij krijgt u er n et voor m Gaat u er zelf maar m staan Toen meutffroim Hoekendijk eens voor een w>n h3ir pupillen in de recht- m'J f an de P-msengraeht moest zi|n, 'O" ze h«t br:"ktussen mdere papie ren op <ip sroene tafel liggen terwijl de rethter (mr begroette met „Ha, daar hebben we het drieëntwintigste hoofdstuk De leiding van deze eerste en bijzonder geslaagde bijeenkomst m het nieuwe jaar had de voorzitster, mevrouw E de Yos-van Harmeien Op donderdag 26 januari is er een filmmiddag in Irene die georganiseerd wordt door het Centiaal Vrouwen Co mité Vertoond wordt de documentaire Schiedam kiest voor het water' van Tan Schaper (Van een medewerker) SCHIEDAM In de Grote of St Janskerk zal zondagmiddag om vijf uur de afseheidsdienst worden gehou den van cis C van der Steen, her vormd predikant van Oud-Mathenesse, (wijkgemeente 6) Een week later, zon- dat 22 .anuan zal ds v d Steen m de Betblehemkenc te Hilversum worden bevestigd door ds W Dijckmeester, waarna m dezelfde dienst die om 16 30 uur zal aanvangen de intrede- predikatie van ds v d Steen volgt De dienst van zonlagmiddag m de Grote Keik wordt dit keer met gevolgd door een mtiem samenzijn m Sursum Corda, omdat ds C v Steen weinig met de wiikgemeente in Schiedam te ma ken heeft gehad Wel zal m het koor van de kerk gelegenheid worden gege ven de scheldende predikant de hand te drukkf n vierkante meter plantsoen weg en be landde tenslotte tegen een boom de gestoten wagen liet hij op het rij wielpad staan en hij maakte zich vut de voeten Via telefonische meldingen wiot de' politie de dief op Schuttersveld waar hij zich onder een trap verborgen hield, te achterhalen R De Rotterdamse politie verrichtte twee andere arrestaties Twee Dmtse zeeheden die op de Hoogstraat een bromfiets hadden, gestolen, zijn aan gehouden Het waren de 22-jange II H en de 18-jarige H S Zij waren in de Maastunnel op de gestolen brom fiets gesignaleerd Twee diefstallen zijn nog niet opgehel derd Bij de NV Heck Co. heeft men twee geldkistjes ontvreemd met een inhoud van ruim ƒ800 De dief kwam binnen door een deur te force ren VEILING WESTERLEE DE DIER 12 januan Andijvie 5658 1400 kg Alicante 330, 160 Spruiten Aï 102—106 All 103—106 BI 117—120 Bil 110—117 C2I 38—99 Dl 118 20 000 Boere- kool 6 210 Uien 3911 400 Prei AI 51—64 2500, Selderij 8V—12Vs 4100 bos Sla I Licht 17*/-24V. Zwaar 25—40 118 000 krop Knolselderij A 17 80 stuks W HOOGSTRAAT 150 VLAARDINGEN Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze Mousse Nylon ankiets, goed jgk voor alle maten mTM Êfjf per paar Geen tel of schrift best Duur van de Opruiming 12 januan tot 2 februari Op a le 20». KORTING 10 TOT 40<-c KORTING Op alle met-afgeprnsde artikelen rmmmial 10<7 KORTING moaenuis schiedamse weg 61 vlaardlngen lel. 32Q2 SCHIEDAM Ondertrouwd R F Hem- ueh'. 20 en C van dei Wet! ia G H Moor man 19 en M H den Hei der 16 ,r F Stlngei- 1-tnd 23 en J van Geii! 2) C K L Stuulzanü 40 en G J t rederich 37 F van Veen 24 en B C Tlsliof 20 K M van Vliet 24 en E Vermeer 19 R A "VI Weijnen 29 en T Anker 25, E j ic Wit 22 en T H van Cianenlmrgh 21 H de Vnea 20 en C L van Gei ven 17 F Wijnhorst 19 en G P Koldijk 20 Getrouwd C van Vliet 23 en J E Jaeger 19 S de rugenio Crispin 3t en c J Zwager man 33 H C van del Velden 30 en c E van Balen 20 D VOs 20 en C H \1 Rost 17 C de Gioot 2e en A M Peek 23 P H vi Vermeu len 23 en M AI Ruseier 20 Geljoren. Ingeborg P dv tv Hoek en S E L Vïevei Monique M C dv H vierhout en M c Koieman Paulus W A rv G J van Hees en C J Phnippi Pctronella K E VI dv W C M Coenen en G C M Lubbe VLAARDINGEN Getrouwd Cornells Jo hannes van Dijk 18 en Mana Johanna de Brum 19 Geboren David Reniamin zv G J L Hou- tlijk en VI Alblas Spechtlaan 318 Pleter zv L J Busker en E Roest Sehimmeipenninck* .tiaat 2A Monique dv P Homein en A G de uioot ASLeistraat 38 Sablm Apolioma Fellci- las Theresia civ P A van Hemen en S A D van der Meijden Maassluis Overleden. Hendrika Scharloo 40 Schie dam Geertje van Bruggen u8 echtst v Dek ker Zwanensinsel 10 Morgen is het de dag van de luxe dameshandschoerten van glad Nappaledergevoerd met charmeuse voering, die heerlijk warm Js en toch de hand slank afkleedt Gladde Nappa dameshand schoenen, met normale ver koopprijs van 13 tot 15 gulden, elegante handschoenen, tóch heerlijk warm in dit seizoen morgen voor nog géén zeven gulden. UHEBT het misschien aan de kracht gezien De Rotterdamse gemeentel aad is weer aan het begro ten' Niet dat de touwtjes aan el kaar kunnen worden geknoopt, want daarvoor is het tekort te gioot Maar je moet er in ieder ge val over praten De oplossing weet niemand Rotterdam lean het met meer zelf het rijk moet maar hei pen De Maasstad is overigens weer in goed gezelschap Amsterdam heeft maar liefst 100 miljoen tekort En een gemeente mag van haar „bazen" (het bestuur van de provincie en dat van het rijk] geen tekorten heb ben Wat moet je nu doen' Die soort geluiden hoor ik allemaal als ik de raad ga beluisteren Dat doe ik graag want je kunt er ook wel lachen Enige sfeer is er gelukkig nog m de raadzaal met de grote wandschilderingen, waarop de nijvere Rotterdamse botenbouwers en havensjouwers van vroeger zijn afgebeeld De begroting is altijd aan leiding om eens heerlijk in discussie te gaan over zaken die anders met aan de orde zijn Toch is het triest dat zo'n gemeen te niets mag tegenwoordig Zi] wordt maar verondersteld haar be volking goed te verzorgen De stra ten moeten berijdbaar zijn, er moet verlichting zijn en gas, openbaar vei voer ik noem maar een paar din gen Het zijn voorzieningen die veel kosten En als je dan dag aan dag tegen de tekorien en stijgende lasten moet opkijken MEE, ik zou niet willen ruilen - met de bestuuiders van Rotter dam Maar misschien kan ik die zwaargeplaagde mensen wat vat) dienst zijn Weet u wat ze eens moesten doen' Een zangkoor oprich ten Naar het voorbeeld dat me uit Duitsland werd bericht Daai bestaat namelijk een vrolijk zin gend gezelschap van mm is ten elf ambtenaren. Dat koor repeteert uitgerekend ïr het ministerie van financiën. Dat i' toch wel het toppunt van humor nietwaar' Het bestaat uit 130 dame.' en heren en onder de ereleden be vindt zich oud-kanselier dr. Konrac Adenauer, die veel waarde hech aan de zang Hij zou eens gezeg,. hebben dat hij zijn minister "bi moeilijkheden voor de aanvang vat een kabmetszittmg wel graag eet bed zou laten zmgen. Daarna zot he( dan allemaal vlotter gaan, aldui Adenauer J Dan vermeldt de geschiedenis noj dat dit koor misschien wel. de enigt instelling m de Westduits hoofdstad is waar iedereen het al tijd met iedereen eens is En aVe polit ek wordt met gesproker. IJ ET zou nog met zo gek z'jn als het Rotterdu nse ge meentebestuur dit voorbeeld volgde B en W, de raadsleden, een aanta hoofdambtenaren en Wie maar me wil doem Repeteien m de Burger zaal, co nkt het wel goed Mei zou hel itterdamse „stedelied" i studie 1en nemen Maar ook het versje van Sammy die „omhoog moet kijken" en zij' zorgen dar. enigszins vergeet. „Ir Den Haag, daar woont een graaf" ook een aardig lied als er weer ee~ moeilijk gesprek met een ministe wacht Een leuk afscheidslied voo als er eens iemand vertrekt Er zo wel een componist zijn, die speciaa voor dit (gemengde) koor een „Euro poortlied" maakte Een ode aan de geul, waar al dl diepe schepen door moeten komer kan ook met worden gemist Met al refrein „baggeren, baggeren voo onze olie" kun je heerlijk uitha lenIk zie er wel wat in. Probleer is we! dat er een echte dinger moet komen en dat kost geld. Mis schien kan het van het presentie geld' Enfin, eerst de begroting maar al handelen ^^handschoenen Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze elegante en luxueuze Nappa dameshand schoenen, m alle maten, in zwart, per paar, voor 0 Geen tel, of schrift besL Duur van ét Opruiming 12 januari tot 2 februari. (Van een onzer verslaggevets) SCHIEDAM De afdeling Schiedar van het Koningin Wilhelmmafond voor de kankerbestrijding begint eersf daags een ledenwerfactie, zei donder dagavond de presidente, mevrouw f Du'kzwager-van Loenen op eon vooi liehtingsavond in het gebouw Irene. De hoofdpromotor van het landehj bestuur, de heer H van Wijck, deeld mee, dat er op het ogenblik m Neder land veertien centra ter bestnjdm van kanker zijn In ons land wordt de laatste jare een verbeten strijd gevoerd tegen d kanker, alleen m Nederland overhjde. ruim twintigduizend mensen pe' jaa aan kanker Eén van de vijf sterfgeval len wordt door kanker veroorzaakt. D medici boeken evenwel reeds zeer be moedigende successen In net begmsta dium kan kanker veelal genezen. Het Koningin Wilhelmina Font voert zijn zware strijd met de volgend hulpmiddelen Inrichting en exploitsb van de met de meest moderne hulptrud delen uitgeruste centra, o a te Amster dam, Rotterdam en Utrecht; voc steeds verder en meer diepgaand we tenschappebjk onderzoek naar ce oorza ken en de beste bestrijding van dez ziekte, aanschaffing van bestralingsap paratuur en andere instrumenten, dl voor de behandeling nodig zajn, nauw keurige registratie van alle kankerpa tienten en medische voorlichting cuve kanker De afdeling Schiedam telt momenten slechts 543 leden. Dit moeten er mee worden. Tot slot is -de fraaie kleuren film Een van de vele" vertoond. k C SwjB

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1