Interieur in lichte kleuren uitgevoerd Bibliotheek Kethel open oÓ» Oprichtingsvergadering historische vereniging AGENDA AGENDA jfcJIdUmdantmer Vermoedelijk kortsluiting Behoud Voornse duinen WORDT VERNIEUWD Doortrekking metro: somber pers is een Morgen roept INVËSTERINGSMAlHEiJR IS NIET UITGESLOTEN gés 3HC If Gusto's muziekkorps geeft uitvoering Extra uitkering GEB-personeel is onbillijk Thomassen over havenplannen: Burgerlijke stand Orgel uit Bospolderkerk Modeshow voor bejaarden Medische dienst Burserliike stand. GRAAFSTROOM ...cm nE ROTTERDAMMER Pagina 4 2A ZATERDAG- 14 JANUARI 1967 fonkelnieuwe 30 cm langspeelplaten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanmorgen om elf uur verrichtte in het wijkcen trum „De Bank" de wethouder van Onderwijs, en Culturle Zaken, mejuffrouw C. D. de Graaff de offieële ingebrukneming van. het gemeenschappelijk filiaal van de Gemeentelijke- én R.K. Openbare VLAARDINGEN Vandaag en dagelijks SCHIEDAIU Vandaag.... en dagelijks Ulf melk heerlijk boter vers kaas kostelijk R. van Cortenberghe: bibliotheek „Kethel" aan de De Biestraat. Ook de voorzitter van het bestuur van de r.k. biblio theek, de heer A. A. L. Stegmann voerde het woord. Architect Putter Assistenten Oorzaak brand bij R. Remmersivaal: NV Hazenberg opende nieuw modecentrum Balkenfabriek teeg? 'n.v. verzekerings maatschappij Voor een goede particuliere ZIEKTEKOSTENVERZEKERING kiest u dan het beste een polis van de RIJNMOND. PREMIE-TARIEF" (tot 1-1-'68) Verpleging '.in klasse. per jaap ,7 për maand yolw. kind. vqlw." kind m 196.- 118.- 17.48 10.52 Hb 260.- 150.- 23.18 13.38 Ha 320.- 192.- 28.53 17.12 "Toeslagen bij hogere leefti den: 55-60 Jaar: 30%; 60-65 Jaar: 50%; voorvrouw(en)-alleen tevens 30%. Per gezin wordt premie berekend voor hoogstens drie kinderen beneden 16 jaar; voor studerende kinderen tot 27 jaar kinderpremie. in de verzekering is begrepen: verpleging in een ziekenhuis, sa natorium, psychlatr.inrichting, ind. bijkomende kosten, ziekenver- voer. Specialistische behandelin gen inclusief medicijnen, röntgen foto's, laboratorium-onderzoek,; bestraling, enz., enz. Kuisartskosten kunnen worden medeverzekerd. Vraagt uw assurantieman of rechtstreeks: westblaak22~r,dam tel.010-110004* Mej. Zeelenberg: geen financieringsplan Bijdrage Eer» Opruiming, waarbij alle magazijnen op de kop gaan, en waardoor wij nu deze partij fonkelnieuwe langspeelplaten gaan verkopen voor éen be spottelijke prijs. 30 cm Langspeelplaten voor opera-liefhebbers, (en wonen er hiervan In Rotterdam niet duizen den?)... met hoogtepunten van de twee meest geliefde opera's Rigoletto en La Traviata. Uitgevoerd door 1e klas arties ten, Stereo,of Mono afspeelbaar, met een sublieme,geluidsweer gave, langspeelplaten, voor nog géén drie gulden. Maandagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze fantastisch mooie opera-platen, per stuk, voor oop van deze Geen tel. of schrift, best. Duur vin dn Opruiming 12 Jinvtri toe 2 februiti. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdagavond 20 januari sai, zoals wij reeds eerder heb ben aangekondigd, om half acht tij1 dens een vergadering in de Burgerzaal van bet stadhuis, de Historische Vereni ging Vlaardlngen worden opgericht. De heer H. K. van Minnen geeft een korte uiteenzetting van het doel en de beteke nis van de vereniging. Verder zal de heer G. J. Verburg, lid van het bestuur van de Historische Ver eniging Zuid-Holland onder dë zinspreuk .„VigLiate. DeoConfidentes", het belang bepleiten van de samenwer king met deze vereniging. Na de pauze, waarin historisch materi aal valt te bezichtigen, zullen twee films worden vertoond, die het ge meentebestuur heeft beschikbaar gesteld voor het onderwijs. Ook zal de'rolprent „Uit het gemeentelijk filmarchief' worden gedraaid. Be.drie films tonen beelden van gebeurtenis sen en van soms al verdwenen buur ten in Vlaardingen uit de eerste tien jaren na de bevrijding. De vereniging heeft zich ten doel gesteld de kennis van de stads- en streekhistorie te bevorderen in de ruimste zin. Zij tracht dit te bereiken door het houden van vergaderingen, excursies, lezingen en voordrachten, het uitgeven van een tijdschrift en Stadsgehoorzaal» Shaffy Chantant IX. 20.15. Mtixanda: beat- en cabaretavond van De Arkbouwers. Kaartverkoop ook aan de zaal, 20. Bethelkerk: 19,38 tot 20.15 avondgebed. Harmonie: Combo Jeugddienst, 10. Triangel: M, Bot spreekt voor CJV-leden over stadsontwikkeling, 20, Zaal chr. Besturenbond: Jaarvergadering SGP, 20. Bijkantoor De Rotterdammer: Smalle Ha venstraat 11, tel. 326775. Klachten bezorging: H. Verhey, Wagnerstraat 24. tel. 343345. Re dactie: tel. 346775, b.g.g. 346619. Apotheek: Ir. A. L. Backer, Hoogstraat 226, tel. 342162. Arcade j; Muziekvereniging „Gusto", uit voering 20 bopstandlngskerk. Sociëteit „Den Teir- Quasth". dansavond, 20. Tivoll. schied JAZZ. Soc. Guillaume". bijeenkomst. 20.30. Bijkantoor De Rotterdammer: bange Kerk straat 82. uitsluitend redactiezaken. tel. 263954. b.g.g. 115588, b.g.g. 346619, Agentschap: J. van Gogh, Dr. zamenhof- straat 139. tel. 152400. Klachten bezorging: Agentschap zie boven. bbelangrljke telefoonnummers: Alarm poll- tootel. 264666. brandweer 269128. GG. en GD. 269280. Apotheek: Nieuwland, dr. Wibbautpl. 17, tel. 265532. van. boeken, geschriften en prentwer ken op historisch gebied; het aanleg gen' en onderhouden van een biblio theek, alsmede van een historische verzameling, het beschermen van ge bouwen of voorwerpen van hlsto rlsche waarde. Ook staat het stichten van een stedelijk museum op het pro gramma. Zij die niet zijn uitgenodigd de oprich tingsvergadering bij te wonen en toch interesse daarvoor hebben kun nen1 êenuitnodigïttg :'aanVrageri~bij voorlopig Secretaris Van Minnen, Hofsingel 3, tel.-'342S63."'Hët vöórlo pig bestuur van de vereniging bestaat uit de heren J. Anderson, A. Bijl Mzn„ Van Minnen en P, J. Westerdljk. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vanavond geeft Gus to's Muziekkoprs in het gebouw Arca de een uitvoering met bal. Gisteravond gaf Gusto in hetzelfde gebouw even eens een muziekuitvoering, die werd geopend door de heer J. Velthuizen. Men had een gevarieerd programma met nummers van, het populair-klassie- ke en het meer moderne, genre samen gesteld, die met veel- virtuositeit onder leiding van de dirigent Beerd Boerman toen gehore werden gebracht. Er was veel belangstelling. van 50 jaar geleden Een onderaardsche smokkelgang. Men meldt uit Maastricht: Door de mili tairen is onlangs in den St. Pietersberg een onderaardsche gang ontdekt, die in verbinding stond met de gangen in den Berg van Lanjjue, op Belgisch gebied. Het schijnt dut heel wat smokkelwaar door die gang is gepasseerd. Eens ge geniesoldaten hebben nu door middel van dynamiet die verbindingsweg doen invallen, zoodat de passage geheel ver broken is. tltir blMkantgmaf 01849-245 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het raadslid R. van Cortenberghe (pas. soc.) heeft het college van B. en W. schriftelijk vra gen gesteld over een extra uitkering, die het personeel van het GEB zouden hebben ontvangen. Deze uitkering zo honderd gulden plus één procent van de jaarwedde bedragen. Volgens de heer Van Cortenberghe gaat het om personeel dat heeft deelge nomen aan de omschakeling op aard gas. Het raadslid is van- mening dat hierin een onbillijkheid schuilt ten op zichte van het' overige personeel in dienst van de gemeente. Het raadslid vraagt het college of dit met hem van mening is dat hierdoor een onrustige arbeidssfeer is ontstaan die de arbeidsvreugde niet ten goede komt. De heer Van Cortenberghe vraagt voorts de mogelijkheid te onderzoeken het overige gemeentepersoneel alsno, eenzelfde bedrag uit te keren. De directrice van de Gemeentelijke Openbare Leeszaal, mejuffrouw R. G. P. Viwer en de directrice van de r.k. peis. mejuffrouw G. van der Lende, bibliotheek, mejuffrouw I. W. P. Knlp- van'de kinderbibliotheken en mejuf frouw M. Stieiistra, assistente, yvoon- den dë plechtigheid bij.-Van het be stuur- van de bibliotheek was nog aanwezig de heer P. SXONDERMEIJER. Na afloop van de opening kreeg de bevolking van Kethel gelegenheid het interieur te bezichtigen. Voor de kin deren was er een extra verrassing in de vorm van een poppenkast. De oppervlakte van het gebouw be draagt 150 vierkante meter. Gemeen te- architect J. C. Putter maakte het ontwerp. Het is van binnen in lichte klepren geschilderd. Er ls een voor- leeshoekje voor de kinderen. De leden kunnen zich zelf bedienen. Er liggen ook dagbladen en tijdschrif ten. In een vitrine heeft de directeur van betStedelijk jMuseu, de .heer J. Paalman, een collectie Aangelegd van in Kethel gevonden archeologische voorwerpen. Het eigen boekenbezit van de biblio theek bedraagt 3000 boeken voor vol wassenen, waarvan 1400 romans en 1600 wetenschappelijke boeken, 2650 kinderboeken, waarvan 1900 boeken verhalende lectuur en 750 ontwikke- lingsboeken. Het oude gebouw was driemaal per week geopend, thans vijfmaal, te we ten: maandagmiddag, dinsdagmiddag, dinsdagavond, woensdagmiddag en vrijdagmiag. De bibliotheek heeft op het ogenblik 700 leen. Het lidmaat schap van dit filiaal geldt ook voor de twee centrale bibliotheken. Ruim veertig jaar geleden was de heer G. W. Meijers correspondent van de Schiedamse gemeente- bibliotheek in Kethel. Hij was dat tot 1936. In de oorlog is hij door de Duitsers wegg- voerd en nooit meer teruggekomen. Daarna hebben leeriing- assistenten tot 1941 dit werk gedaan, en vervolgens de heer en mevrouw Brunt. In een zijka mertje naast de raadszaal van het gemeentehuis aan de Schledamseweg werden de boeken ondergebracht. Tot dinsdag 10 januari was de boekenuitlening voor Kethel in het katholieken hadden een kleine biblio- tegenover de r.k. kerk in noord-Kethel. De r.k. provinciale platteland- biblio theek zorgde voor de boeken. Ook pastoor Wuyster van Groenoord had voor zijn parochianen een kleine bi bliotheek. Door de overeenkomst, die in 1964 werd gesloten, beheren de gemeentelij ke en rk. bibliotheek gemeenschappe lijk de filialen, wat niet allen econo misch is, maar ook uitstekende resulta ten oplevert. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het vermoeden bestaat dat de brand in de werkplaats van BP-raadslid en rijwiel- en brom fietshandelaar H. Remmerswaal aan de Van Riebeeckstraat woensdagmorgen is ontstaan door kortsluiting. In de werk plaats lag een groot aantal leidingen; veertien stoppen waren nodig om ze te zekeren. Een lekkage, overigens niet de - eerste, heeft vermoedelijk de kortslui ting veroorzaakt. Het vettige interieur van de rijwielhandel gaf het vuur gele genheid snel om zich heen te grijpen. Ambtenaren van het gerechtelijk labo ratorium zetten het onderzoek naar de oorzaal van de brand voort (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Zonder officieel vertoon is het modecentrum N.V. Ha zenberg aan de Hoogstraat 210 .- 212 vandaag voor het publiek geopend. Het bedrijf, dat zeven filialen heeft in Amsterdam en een in Den Haag, begon in Vlaardingen voor het eerst met de verkoop van dameskleding. Voorheen was de N.V. uitsluitend georiënteerd op herenmode. Het modecentrum beroemt zich op het feit, dat er geen artiest in Neder land is die niet bij Hazenberg heeft gekocht. Een moderne collectie dames- en herenmode komt voornamelijk uit Italië, Duitsland en België. Voorheen was gedurende 45 jaar de fa. Dulfer aan de Hoogstraat gevestigd. De heer A. E. Dulfer wijdt zich thans echter geheel aan de inkoopvereniging Centurion, waarvan onder meer de N.V. Hazenberg lid is. VLAARDINGEN Getrouwfl: Casper Hartman. 25 en Johanna ChrisUna Sluijter 22. Geboren: Maria Jannetje Pietronella d v A J van der Endt en A Roozeboom, Sche penstraat 47; Reijer Ronald z v A XIen en L Kal Broekweg 60; Coenraad Gideon z v W van Baaien en P G vaistar. Maassluis; Ar- mand Franciscus z v L J Ommering en E C van den Berg Delïseveerweg 43d. Overleden: Cornelis Willem Visser 15 Maassluis. ROTTERDAM Vrijdag en zater dag 17 en 18 februari houdt de Besten dige Commissie voor de Nederlandse Congressen haar 37-ste Nederlands con gres in De Doelen. Dit congres is een vervolg op het begin november in Antwerpen gehou den congres, waar onder anderen de toenmalige minister-president mr. J, M. L. Th. Cals het woord heeft ge voerd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ruim twee honderd bewoners van het hervormde bejaar dentehuis „Spaland" in Groenoord za gen donderdagavond in de grote recre atiezaal van het tehuis een modeshow van het Schiedamse modehuis „Alja' De collektie was met zorg samenge steld en werd geshowd door de ver koopsters van het xnodetuis. De dames Bosman, Den Ouden en Smits demonstreerden de grotere mate en Brenda, Rita en Willy de kleding voor de twnties. De mantelpakjes hadden veel succes, vooral een zwarte met kraten garne ring langs de kraag en zakklepjes. Van de lichte kleuren was vooral beige favoriet. Een zwarte bouclémantel met een chique verwerkte bontvoering en een gedistingeerde camelmantel met een kraag van beverbont bracht de dames in verrukking. Verder was er een rijke keuze van japonnen, deux-piècés. VLAARDINGEN De vastgestel de Verordening tot wijziging der Alge mene Politieverordening Vlaardingen ligt van heden af ter inzage bij de gemeente-secretarie. De wijzigingsver ordening treedt met ingang van 1 fe bruari 1967 in werking. (Van een onzer verslaggevers) D OTTERDAM De kerkzaal van het ziekenhuis „Eudokia" aal een ingrijpende vernieuwing ondergaan. De bedoeling is dat het werk dit jaar wordt uitgevoerd. Een compleet orgel zal worden ingebouwd. De kerkzaal in zijn huidige gedaante bestaat sedert 1911. Ruimte, opstel ling en kwaliteit van „inventaris" vol doen niet meer aan de huidige eisen. Er zal dan ook een volledige nieuwe zaal te voorschijn komen na de ver- (Van onze verslaggevers) ROTTERDAM Even is de zo ge wenste doortrekking van de metro naar Hoogvliet in de gemeenteraad ter sprake gekomen. Wethouder mr. H. C. G. L. Polak moest meedelen dat de toe komst er zeer somber uitziet. De balkenfabriek, die heeft geprodu ceerd voor het metroviadukt in Zuid, staat nog steeds aan de Ooltgensplaat- weg. Thans worden er balken ge maakt voor het viaduct van de te verlengen lijn 5 van de Schieweg naar Schiebroek. Zoals bekend, was er aanvankelijk een plan dat de fabriek ook nog een voor raad balken zou maken waarmee men nu of later het viaduct zou kun nen doorbouwen naar Zuidwijk/Pen- drecht. B en W hebben nu de indruk dat tot stopzetting moet worden over gegaan. bouwing. Men weet nog niet precies wanneer het werk zal starten. De hoop is erop gevéMigcS dat het in ieder geval in bet najaar gereed zal zijn. Vast staat wel, dat de zaal ongeveer één maand voor de diensten (eenmaal per zon dag) gesloten zal zijn. De diensten kunnen niet elders in „Eudokia" wor den gehouden. De bedoeling is dat de kerkzaal na de verbouwing meer een kapel zal zijn. Ht project ligt nog op de tekenta fels. Waarschijnlijk zal de opstelling worden veranderd. Er komt nieuw meubilair en nieuw avondmaalsgerei. In de nieuwe kapel zal het beter mo gelijk zijn dat liggende patiënten de diensten bijwonen. „Eudokia" heeft voor de nieuwe kerk zaal het orgel gekocht dat nu nog staat in de (verkochte) Bospolder- kerk van de Geref. Kerk van Delfsha- ven. Na veel passen en metèn is het zeker dat het instrument hier kan worden opgebouwd. Thans wordt voor de diensten gebruik gemaakt van een twee klaviersharmonium. i Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op de laatste dag van het begrotingsdebat in de gemeen teraad. is burgemeester Thomassen na der ingegaan op eventuele toekomstige havenplannen. Hij stelde dat het be houd van het duingebied op Voorne een volksbelang is, aangezien de Rotter damse burgers daar recreatie zoeken. De heer Thomassen sprak over moge lijke uitbreiding van de Maasvlakte nadat dit project zijn nu geplande vorm heeft gekregen. Voorstellen tot havenuitbreiding moeten worden ge toetst in de bestuurswerkgroep-Van Aartsen, die gaat optreden voor de havenontwikkeling van de „Gouden Delta." Havenplannen op de zuidelijke Maasvlakte kunnen slechts worden uitgevoerd als bijdrage aan het ge heel van Zuid-West Nederland. Voorshands lijken de heer Thomas sen de nadelen van eem dergel-jk pro ject groter dan de voordelen. Als de Maasvlakte naar het zuiden wordt uitgebreid dan zal het typische duinlandschap van Voorne worden in gesloten en in alle opzichten aangetast doordat het van de zee wordt afgesne den. Van bodemgesteldheid, flora en fauna blijft niets over. In plaats van zee ziet men dan in het westen niets dan fabrieken en haveninstallaties. Deze stelling, vond de heer Tho massen, geldt uiteraard niet voor al tijd. Als het in de toekomst werke lijk wordt vereist, dat het havenge bied voor diepstekende scheoer, wordt uitgebreid, moet men van zelfsprekend anders redeneren. Voor barig is het te spreken van in dustriële uitbreiding langs het Ha ringvliet. SCHIEDAM J. van Buren. Buys Bal- lotslnael 72-76, tel. 155050; A. Q. C. Klomp, Jul. van Stolbersstraat 3. tel. 269932. G. Pet, Tulnlaan 38, tel. 266898; Hoek van Holland: A. W. L. Hut. de Cordesstraat 22. tel. 3489, Maasland: J. W. Oltmans. 's Herenstraat 4, tel. 01899 - 2039. Maassluis: J. Beunk. Jac Boezemanstraat 25, Maassluis, tel. 2442. VLAARDINGEN Herv Gem; Grote Kerk 16 dhr Hoogendam 17 ds Hoorn, Nieu we Kerk 10 ds Bos HA, 11 üs Kruyt; Bethel kerk 10 ds De Jong, 19 ds Bos; Immanuel- kerk 10 dhr Van Lambalgen, 19 dsHoorn; Rehoöothkerk s en 10.30 ds Biel, 19 dhr Van zetten; Ichtuskerk 10 ds Blesbroek, 19 ds De Jong, bijbelstudiedienst; Holy-kapel 10,30 dhr Van Zetten: Holy-ziekenhuis 9 Leger des Hells; Zonnehuis 9 ds Kolkert HA. Geref Kerk: Oosterkerk 10 en 17 ds Aalbersberg HA; Emmauskerk 10 ds Bohlmeyer, 17 ds KouwenhoVen; Holy-kapel 8 ds Swen HA, 17 ds Bohlmeyer HA; PnielKerk 9 en 10.30 ds Kouwenhoven, 17 ds Swen: Maranathakerk 10 ds Lver HA, 17 ds Lever HA; Holy-zieken- huls 9 dhr Van de Molen. Chr. Geref Kerk: Ammastraat 116, 10 leesdlenst, 17.30 ds Van Wilsum; Philips de Goedestraat 162, 10 leesdlenst. 15 ds Nieuwenhullze. Chr. Geref Gem: 10 en 17 dienst. Geref Gem: West- nleuwland 45, 10 en 17 ds Hulsman. SCHIEDAM Geref Kerk Oosterkerk: 10 en 17 ds Aaftlnk, De Ark: 9 ds Rowaan, 17 ds vos, Magnalla Del Kerk: 10 en 17 ds Nam- mensma De Goede Haven: 10 ds Dondxop, 17 ds De Jager Julianakerk: 10 ds De Jager, 17 ds Dondrop Here Geref Evang Vredeskerk: 10 ds StoUc, Irene: 19 ds Vroeg- Indewey Chr. Geref. Kerk Waranda: 9.30 leesdlenst, 9.30 leesdlenst, 14.30 ds .Van der Schaaf Gem voor Oorspr Christendom. Lan ge Haven 129: 16 dienst. HOEK VAN HOLLAND Herv Gem 10 ds Wassink, 19 ds Hletkamp Geref Kerk 10 en 17 Perv Evang 14.30 ds VroeRinde- wey. Vrljz Herv 19 ds Buitkamp. MAASLAND Herv gem 10 en 19 ds Keljzer Geref Kerk 10 ds De Jongh. 14.30 ds Kel der. MAASSLUIS Herv Gem Grote Kerk: 10 ds Verhaere, 17 ds Kalkman, Ichtuscentrum 10 ds Kalkman, Sursum Corda: jeugd dienst dhr van der Pol Geref Kerk Imma- nue! kerk: 9.30 ds Dercksen. 16.30 ds Duursema, Maranathakerk: 9.30 ds Duurse- ma, 16.30 ds Dercksen Andreaskapel: 10 ds Bohlmeljer Geref Vrijgem 8.30 en 18,15 ds Van Tongeren Chr Geref Kerk 9.30 ds De Jong, 16.30 ds De Jong Ned Prot Bond 10.15 ds Beukman Leger des Hells 10 heill- gingssamenkomst, 1B.30 openluchtsamen komst, 19.30 verlossingssamenkomst Markt. ROZENBURG Herv Gem Immanuelkerk: 9.45 ds Evelein, 18.30 ds Quartel. Schans: 9.45 ds Westerveld, Geref Kerk 9.30 en 18.30 ds Potjes Chr. Geref Kerk 9.30 en 45.15 ds Planting» Geref Vrijgem 9.45 en 16.15 ds Deddens. ROTETRDAM „Ik wens de dames en heren van de gemeenteraad eens en vooral duidelijk te maken, dat percen tage en selectie onverbrekelijk met el kander zijn verbonden", zo begon me juffrouw mr. J. Zeelenberg, wethouder van financiën haar laatste rede in de Rotterdamse gemeenteraad. Want deze rede was inleiding van de laatste samenkomst in de begrotingsbe handeling. Over enkele weken wacht mejuffrouw Zeelenberg een nieuwe taak in Den Haag als lid van de Raad van State. Zij liet nu doorschemeren dat ongelukken op het gebied der in vesteringen niet ondenkbaar zijn. „Als wij van hetgeen wij hebben gevraagd tachtig procent krijgen toe gewezen betekent dat beslist niet dat tachtig procent voor alles wordt gege ven. Dan moet er worden geselec teerd wat er volledig wordt gedaan en wat er helemaal niet kan gebeu ren." Drs. H. J. Viersen (ch) had gevraagd om een financieringsplan naast het in vesteringsplan voor vijf jaar. Dat nu, aldus wethouder Zeelenberg, ls een on mogelijkheid, omdat iedere post van zo'n investeringsnota afzonderlijk door de gemeenteraad moet gaan en men vaak niet eens weet, wat er te wachten staat. Als bekend voorbeeld haalde mejuf frouw Zeelenberg de geul in de Noord zee aan, waarvan niemand wist, dat die eind 1966 aan de orde zou komen. Dat selectie ook niet altijd vrij kan geschieden illustreerde mejuffrouw Zeelenberg met de gang van zaken bij het cultureel en recreatief centrum in de Lijnbaan. Zij had dit project gaarne willen uitstellen tot 1968. „Maar wat gebeurt er?", vertelde zij, „Ik krijg zo maar rijksgoedkeuring voor het door trekken van de Lijnbaan, zodat mijn opvolger reeds dit jaar met dat culture- Ie centrum moet komen!" Over de "Willemstunnel verdedigde mejuffrouw Zeelenberg zich fel tegen een liberale aanval, dat er beslissingen zouden zijn genomen waarvan de conse quenties niet te overzien zonden zijn. Zowel van Europoort, de Willemstun nel als van de metro wist men van het begin af de financiële consequenties. De Willemstunnel is, aldus de wet houder, geen rijksaangelegenheid. Het rijk beschouwt die ais -slechts van plaatselijke interesse. Wel kan het rijk wellicht daarvoor een bedrag als bij drage toewijzen. Ten slotte verzuchtte mejuffrouw Zeelenberg: „Door het niet afkomen van de rijksgoedkeuringen kon van het voor verschillende werken óp de in vesteringsnota opgenomen bedrag slechts een klein deel worden ultgë voerd. Calamiteiten zijn nog niet ge beurd, maar staan te gebeuren. Vooral in de elektriciteitssector is de situatie précair." Dit alles antwoordde de heer Tho massen op diverse vragen, die don derdag varen gesteld. Later infor meerde de heer R. Laan jr. (soc.) hoe B. en W. de komende ontwikkeling zien uit een oogpunt van programme ring. Hoe is de fasering en heeft. Rot terdam voldoende équipage voor al dit werk? Burgemeester Thomassen zei dat de eerste vergadering van de werk groep-Van Aartsen is vastgesteld. Bin nen een zekere tijd zullen bepaalde ge dachten over de ontwikkeling zeker kenbaar worden gemaakt. Wat de be manning betreft, die van Rotterdam is voldoende, er is een grote staf van be kwame werkers. Eenheid in het havenbeheer voor Zuid-West Nederland ziet de heer Tho massen voorlopig niet tot stand komeri. Het meest waarschijnlijk is thans een. federatief verband. VLAARDINGEN ondertrouwd: Cornelis Hendrikus Pronk, 27, Parkwes 36 en Corne lia Mathilda Maria van Gurp. 18, Dirk SchSferstraat 17a; Martlnus Petrus Johannes van der Haad, 19, Maasslulssedük 108 en Catharlna Johanna Maria van Uffelen, 19, Callenburgstraat 118; Willem Fokkens, 27. Rotterdam en Grietje van den Engel; 23. Jullanalaan 67: Alfred van der Geest. 22. 2e L. Gaelstraat 117 en NeelUe Geertrui Brouwer, 22. Salvtastraat 4c; Eot.trt Eduard van Zanten, 22, Jan van ArkeUtraat 9 en Deborah J tcoba Hclnsius, 20, Euoorsingel 41; Johny Lov.rens Wildeboer. 21. Kuipers-Riet- bergstraai 26 en Maria Wllhelmlna Voogd. 19. Dr. Wlardi Beokmannsingel 345. Getrouwd: Cornells Abraham van Klave ren. 24 en Jaecba Catharlna de Zoete. 22. MAASSLUIS Geboren: Eduardus Gerar- dus Maria, zv R B. M.,Holweg en A. M. C. Karremaris: Sebastlaan HendrlKus Wilhel mus, zv w. J. G. Le targe en M. M. de Boevere; Erik. Hendrik,, zy S. J, Ouwendijk en' M. W. ,v^„'Kuil,. .EvertLlohaïS;WiUeöi. zv E. Hollaar en A. J.' LeyenhorstjUFraiiclscüs Johannes Maria, zv-Lir. ï'.i'M, SpeeL eo E- ild. Péters. .I.* ":T- Ondertrouwd: P. de Bruijn -en IL Paal vast J. Oosterlee- en 'W. Van Aalst. i GetirouWd: A. M, van Leeuwen en N-,Over voerde. - IV,ORG EN ZONDACg! :-'k Ben be- nieuwd of de -.dominee van (Pe tertje z'n prekenierië over de Open baring van Johannes weer zal voort- zettenDe éerst'egreék^ in die serie ging 'overl -.de'antithése'';-De domi nee vertelde-'dat? Veel christelijke mensen. ziclL'idaarovqt, in.de laatsrte jaren ten., „In héfrjii^einënt'iligtl-inze kracht"'was toen;hün ieü2'ë."'v.^'v*V.' j Nou had ik niet de 'ihdrük /dat^-de dominee zich met'allë gèd'erd>-tëgèh deze vooroorlogse visie wilde'Verzet ten, maar wel liet hij duÖelijk-hait- komen dat yandaag' dé dag het ac cent toch wat" anders" ligt.' Of mis schien beter: behoort te liggen.-Hij achtte althans, als ik hét allemaal góed onthouden neb, voor deze.: mo derne tijd de „these" belangijker dan de „antithese". Het hangt misschien allemaal eëb beetje zwaar aan mijn Kjn, maar ik kan u verzekeren dat het geen zwa re preek was. Dan had ik het trou wens niet zo lang 'onthouden. f)E VOLGENDE week preelcté' de dominee over de- Antichrist Ook al zo'n begrip dat uit de jijd schijnt te zijn. Geen wonder, zei de dominee, eerst hebben,, ze de keizer van het Romeinse rijk als zodanig gedoodverfd, toen werd het de Paus en in de jaren '40-'45 was het Hit- Ier. Maar steeds bleek dat de mensen zich hadden vergist. In het vervolg van de preek maak te de dominee de kerkgangers duide lijk dat de strijd tegèn de an1 ti-christelijke machten toch - echt wel een actuele zaak is. V Ik geef het bovenstaande nu maai even gauw met mijn eigen gebrekki ge woorden weer, maar dat is nodig om u te vertellen wat pienter Peter tje ervan vond. Ook op deze vochti ge en koude zondagen was hij met zijn pappa in de auto met naar beslagen ruiten naar de.kerk gere den en hij had bij deze dominee goed kunnen luisteren. Toen hij thuis kwam maakte hl) precies dezelfde opmerking waar mee ik zo juist mijn lijn begon. En' hij vervolgde: „Ik denk dat 'ie het volgende week over antï-condens zal hebben, want dat is ook een ac„ tuele zaak." TVOU IK het toch over kinderen en de kerk heb vertel ik u ge lijk maar. even het verhaal van André, een jongetje van Petertje'» soort Hij was wezen kijken bij het slaan van 'de eerste paal voor da nieuwe kerk. Toen zijn 'moeder, hèm 's avonds toestopte kwam het er ui Hij zei: „Palen en een kerk, hóe kèn dat nou?" André's mamma begreep., niét waar het ventje heen Wilde,' -maar na enig geduld kwam zij tot. de ontdekking dat in André's 'gedach- tenwereldje een paa] en een kerk echt niet te combineren waren. André had namelijk op school pal een versje geleerd en dat heette ,,'s Heren goedheid kent geen palen.,..1 Ik weet niet hoe deze moeder het probleem van haar zoontje duidelijk heeft-gepraat. Ais het mijn zöón was geweest had ik hem gauw een onder versje geleerd. Bij voorbeeldt „Behoed uw Kerk, zef uit.O God „Behoed uw Kerk, zet uit o. God haar palen."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1