Primeur voor Sporthal Margriet „Wiener Eisrev99 komt 8 februari in Schiedam OM Koste wat het kost, bouw nieuwe kerk" T GRAND van het AGENDA In 1966 drieduizend verkeersongelukken Tosca Balm heeft studio op de tapijtafdelinr I iïïïl NO AD won verenigingsprijs Suttorp kampioen tafeltennissen Patatkraam Vleersteeg afgebrand Cyclus van vijf lezingen M. de Bot bij CJV over stadsontwikkeling eo van ïenand Sf^ottcrJanniirr opruiming OM*?" IDs. C. van der Steen bij afscheid: VIERDE WEEK Schilderijtje l ophangen Telexaansluiting voor politie met Rotterdam j Man (25) gewond bij nachtelijke ruzie JAARRAPPORT POLITIE: Prinses Margriet dankt VJaardingen Vernielingen in flats aangericht stormloop DE KLERK&ZN Burgerlijke stand DE rotterdammer Pagina 3 M4 4ND4G 16 JANUARI 1967 VEEL EFFECTEN 99 IN KUUR EN TECHNfSCOPE ere dagelijks GROTE TROEF Spiegelruit sneuvelt Chr. Huishoudschool breidt leerplan uit Jubilea bij Co-Op Drs. Boersma sprak voor AR-Kiesverenigingen 100% zuiver wollen MOQUETTE TAPIJT, een K.V.T. kwaliteits product in 4 prachtige kleuren (goud, grijs, brons en ayt 80 rood), 100 cm breed, van 29.50 per meter, nu voor £li Een opruimingspartij W0L-FRISÉ TAPIJT (met kleine schoon heidsfoutjes). Een uitstekend tapijt in 8 gloedvolle kleuren, op KING SIZE kamerbreedte van 370 cm, van 158.- -j Q QQ nu voor I I (dus slechts 32.40 per m2) per strekkende meter, Volledige veiligheid voor perfekt brillant Kwaliteitsuitdrukkingen zoals "V.V.S.", „licht piqué", „wesselton", „commercial white", etc. komen in ons woordenboek niet voor. WIJ ZIJN DE ENIGE DIAMANTAIRS IN NEDERLAND die, behoudens een enkele occasion, uitsluitend perfekt brillant in voorraad hebben. Perfekt wil zeggen, wit van kleur, loupe zuiver en 1ste slijpsel. Voor deze waarheid ontvangt U bij aankoop een loupe- zuiverheidscertificaaf. Onder de spiegel Scheidsrechters geen succes in Den Haag Uit Een ongekend genot, om met goede spullen te werken... en een werkelijk goede zeem Is in onze vensterrijke woningen toch onmisbaar. Daarom koopt U deze grote, prima zemen van pracht hui den, soepele, volle traangelooi- de zemen, die een maximum aan vocht opnemen, in een ongekend grote maat... voor nog géén driegulden. Morgen om 9 uur begint in onze Huishoudafdeling beneden de verkoop van deze prachtige, voile zemen (en kooffer ook een voor Pa, voor de autoj een uitzon derlijke mooie kwaliteit, Geen te!, of schriftbest. A Duur van de 12 januari tot Opruiming 2 februari. SCHIEDAM Nauwelijks is de Amerikaanse qsshow „Holyday On Ice" uit ons land vertrokken, of er staat opieuw een ijsrevue aan onzp landsgrenzen. Het is de „Wiener Eisrevue. Op het ogenblik heeft dit gezelschap in Brussel veel succes met de nieuwe show „Regenbogen". Avond aan avond is het Cirque Royale uitverkocht. Na de finale staat het publiek als één man op, om solisten en ballet met een lang durige ovatie te huldigen. Deze grote show komt 8 februari naar ons- land. De eerste plaats, die wordt aangedaan, is Schiedam. Op woensdag 8 februari is het daar een dubbele première. Allereerst natuurlijk de eerste voorstelling uit een serie van 15 shows en m de tweede plaats een première "oor de sporthal zelf. Nu in Rotterdam de ruimte voor een dergelijke show vrij beperkt is, .ïeeft merx een andere ruimte gezocht en deze gevonden in Schiedam. Er wordt geschaatst op een grote vloer. Het oppervlak is 512 m2. Rondom de vloer komen grote tribunes te staan, waarop 2500 mensen een plaats zullen vinden. De show is een tegenvoeter van V Amerikaanse ijsshow. De Amerik: producers werken met veel effecten wijl het echte schaatsen in velt <h len op de tweede plaats komt, -rs het Ijs getoverde taferelen zijn daarom wel imposant, maar einig gracieus. Bij de Weense ijsrevue staat het gra> cieuze eenter voorop. Aan decor wordt slechts weinig gedaan. En de ijsrevue T Haanappel, de grote ster in ■lener Eisrevue, die woens- februari in de sporthal V -griet te zien zal zijn. (Van een medewerker) SCHIEDAM In zijn zondagmiddag i in de Grote Kerk gehouden i afscheidspreek voor zijn vertrek naar Hilversum, heeft ds. C. van der Steen [even het accent gelegd op de bouw van 1de nieuwe Vredeskerk, waarvoor al di- verse akties zijn gehouden. Vooral ten [opzichte van de jeugd hebben we als kerkleden een grote verantwoording. We moeten eigenlijk nergens anders •lijd voor hebben dan voor huisbezoek, jeugdwerk en liefdedienst". Even later stelde de predikant dat in fde wijk Oud-Mathenesse wel een grote [offervaardigheid heerst, maar dat nog itevelen achterblijven. Het wel en wee i van de -bijna zes jaren van zijn ambte lijke arbeid in Oud-Matbenesse belicht- i te ds. v.d. Steen eveneens en hij prees de prettige samenwerking met Gerefor- jmeerden en Rooms-Katholieken. De tekst was 1 Corinthiers 1 vers 31: [„Wie roemt, roeme in den Here". Ds. i v.d. Steen stelde, dat het bij een UITGEBRACHT DOOR FILMEX ROTTERDAMDat getekende mopjes l ook wel eens. en niet altijd prettig, werke- I hlkheid worden, ondervond vanmiddag i eeS .bewoonster van de Waterloostraat. Zij wilde een schilderijtje ophangen. Zij deed dat met een flinke spijker. Maar j toen ze die de muur injoeg, doorboorde 5 Oe spijker de waterleiding. werd allemaal vervelend toen de 5 vrouw de hoofdkraan niet kon vinden S en haar woning langzaam dreigde vol te E jopen. Wie werd er te hulp geroepen, en I kwam onmiddellijk?... de politie. De J *uten klaarden het wel even. Bijkantoor oe Rotterdammer: Lav ge Kerkstraat 82, uitsluitend redactiezaken. tel. 5-S-g. 115588, b.g.g. 346619. v„,£cntschap. j. van Gogh, Dr. zamen-, "•Straat 139. tel. 152400. "Jachten bezorging: Agentschap zie boven. „Belangrijke telefoonnummers: Alarm poll- rn fettd 264666, brandweer 269128. GG. en UD. 269280. te! »eell: Nleuwland, dr. wibautpl. 17, afscheid soms moeilijk is de afscheidne mende uit het middelpunt te laten, maar hij zei dat hoewel de predikant vertrekt, het gemeentewerk blijft bestaan. Dat nog veel moet worden ge daan verheelde de predikant niet en hij riep alle gemeenteleden op tot grote aktiviteit, ook waar het offervaardig heid betreft. Namens de Centrale kerkeraad richt te ds. J. ,G, Jansen een woord van dank tot ds. v.d.-Steen. Hij-prees hem voor de grondige wijze, waarop hij het ambtelijk werk deed en voor zijn grote voortvarendheid. Ds. Jansen kwam ook terug op de opmerking van ds. v.d. Steen over de nog steeds niet gebouwde nieuwe Vre deskerk, waarbij hij troostwoorden meende uit te spreken door te zeggen, dat zowel de Betheikerk als de Opstan- dingskerk 25 jaar hebben moeten wach ten alvorens zij gebouwd konden wor den. Ds. Jansen'sprak de wens uit, dat ds. v.d. Steen met zijn gezin zegenrijk werk in Hilversum mag doen, waarna de gemeente haar scheidende predikant Psalm 121 vers 4 toezong. Na de dienst namen zeer velen van hem afscheid. Veel afgevaardigden woonden de dienst bij, zoals kerkelijke en burger lijke autoriteiten, zowel uit Schiedam als Rotterdam {De gemeenteleden van Oud-Mathenesse ressorteren kerkelijk onder Schiedam en burgerlijk onder Rotterdam red) zou met echt Weens zijn, wanneer er niel een aantal walsen in het program ma was opgenomen. Vooral na de pau ze wordt er veel aandacht aan het Weense aspect besteed. Da grote troef van deze revue is de in Rotterdam geboren en (officieel) in Den Haag wonende Joan Haanappel. In Brussel is zij op het ogenblik de lievelinge van het publiek. Ze is name lijk een show-schaatster bij uitstek. Vooral in het nummer „Kiss Me Kate' laat zij een groot aantal voortreffelijke showsprongen zien. Enkele weken terug is bekend gewor den dat .Jofm Haanappel zich uit de revue terug wil trekken. Het is niet de eerste keer, dat zoiets bekend werd ge maakt. Een aantal jaren terug was er ook sprake van een vertrek bij de Wie ner Eisrevue. Op het laatste moment is toen echter het contract weer verlengd. SCHIEDAM B. en W. hebben de gemeenteraad verzocht een krediet te verstrekken van ƒ2.700,— voor de aansluiting van het politieapparaat van Schiedam op het interne telexnet van Rotterdam. Dit telexnet is zo geconstru eerd dat ook de politie-apparaten van omliggende gemeenten via een neven toestel hierop kunnen worden aangeslo ten. De Rotterdamse politie heeft aan verschillende politiekorpsen van omlig gende gemeenten aangeboden van deze mogelijkheid gebruik te maken. De aansiuiting blijkt geen belemmering te zijn voor de aansluiting op een eventu eel toekomstig nieuw landelijk telexnet voor de politie-apparaten. De abonnementskosten bedragen ƒ1800 per jaar. De aansluitingskosten zijn ƒ150 de aanschaffingskosten van een tafel ƒ600 en van een geluiddem pende kap 150. Aangezien door de inwerkingtre ding van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens op 1 januari een groot aantal nieuwe verkeersborden moet worden aangeschaft is verzocht hiervoor ƒ18.000 beschikbaar te stellen. SCHIEDAM Zaterdagnacht kregen twee Schiedammers, de 45-jarige H. W. en de 25-jarige T. S. hevige onenigheid in een cafe m de binnenstad. Zij gin gen uiteen, maar ontmoetten elkaar even later weer bij de radiozaak Van Dijk aan de Hoogstraat, hoek Brede Marktsteeg. Zij raakten handgemeen, waarbij S, die zelf zijn bril en arm bandhorloge kwijtraakte, W. door een grote spiegelruit duwde. Laatstgenoem de kreeg een diepe snijwond aan de knie en moest ter behandeling naar het Gemeenteziekenhuis worden ge bracht. Door de glasscherven werden in de etalage bandrecorders, transistorradi o's, elektrische scheerapparaten en de neonverlichting beschadigd. Later bleek dat een Tansïstorradio was gesto len. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Om een aantal leerlin gen in staat te stellen in ziekenhuizen, inrichtingen, internaten, huishoudscho len enz. verschillende verantwoorde lijke verzorgende functies te vervullen wil de christelijke huishoud- en in dustrieschool aan de Westmolenstraat het leerplan uitbreiden met een tweeja rige opleiding voor inrichtingsassisten- te (INAS) B. en W. hebben de gemeen teraad verzocht deze opleidingen nodig te verklaren. Volgens het reeds bestaande leerplan kunnen meisjes, die de tweejarige oplei ding hebben gevolgd, zich bekwamen voor een getuigschrift als assistente A (een eenjarige opleiding met de nadruk op de theoretische opleiding) of als as sistente H (een éénjarige opleiding met de nadruk op huishoudelijke vor ming). Men wil nu deze assistenten met een tweejarige opleiding klaarmaken voor inrichtingsassistente. De leerlingen krijgen negen maan den onderwijs, vervolgens een jaar parktijk en als afsluiting weer drie maanden onderwijs. Voor deze oplei ding is een minimum-bezetting van 15 leerlingen vereist. SCHIEDAM In 1966 gebeurden in Schiedam 2812 verkeersongevallen, waarvan 246 (v.j. 267) zware schadege vallen en 2443 (2403) lichte gevallen. Er waren 662 (650) gewonden van wie 487 (421) lichtgewonden boven de 15 jaar en 102 (90) lichtgewonden beneden de 15 jaar, 51 (106) zwaargewonden boven de 15 jaar en 14 (28) zwaargewonden beneden de 15 jaar. Dodelijke ongeluk ken boven de 15 7(3) en dodelijke onge- lukke beneden de 15 jaar 1 (2). Voornaamste oorzaken waren: Geen voorrang verlenen 555 (534) gevallen, doorgang niet vrijlaten 221 (222) geval len, te kort achter elkaar rijden 243 (343), onvoorzichtig passeren 320 (193), niet rechts rijden 143 (92), onvoorzich tig wegrijden 112 (95), onvoorzichtig achteruitrijden 202 (168), onoplettend heid 442 (344), onvoorzichtig oversteken 138 (125), slippen 177 (189). Bij deze aanrijdingen waren in to taal betrokken 5736 (5734) voertuigen, waarvan 2984 (2891), 241 (286) bestel auto's, 621 (542) vrachtauto's, 822 (751) bromfietsen, 181 (175) fietsers boven de 15 jaar, 116 (113) jongere fietsers, 97 (97) voetgangers boven de 15 jaar en 89 (78) jongere voetgangers. Op de grote doorstromingswegen door Schiedam zoals Vlaardmgsedijk Burg. Knappertlaan - Nieuwe Haven, ROTTERDAM De heer C. v. Vliet heeft wegens zijn 40-jarig jubileum als magazijnchef van de afdeling bakkerij van Co-Op Vooruitgang, thans Rijn mond Bakkerijen NV, de zilveren ere medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Thuis werd hij gehuldigd door direktie, staf en collega's, waarbij een enveloppe met inhoud en andere geschenken werden aangeboden. Donderdag viert de heer B. Groene- veld zjjn 45-jarig jubileum bij de Co- Op. Hij is wijkverkoper bij de melk inrichting. Ook hij zal thuis worden gehuldigd. Gerrit Verboonstr. Koemarkt - Rot- terdamsedijk, Koemarkt - Broersvest - Singel en Burg. Van Haaxenlaan - Hor- vathweg waren er in totaal 982 (1164) aanrijdingen, waarvan op het Koe- marktplein 46 (107) en op de Burg Knappertlaan 208 (249). Op de 54 zebrapaden waren 44 (64) aanrijdingen. Hierbij viel één dode (0) te betreuren Voornaamste oorzaken bij deze zebra-aanrijdingen waren onoplet- tenheid 14 (5) gevallen, onvoorzichtig oversteken 15 (9) gevallen en dicht ach ter elkaar rijden 15 (6) gevallen. Hondertien verkeersbrigadiertjes hiel pen op zes oversteekplaatsen geregeld de schoolkinderen de gevaarlijke rij baan oversteken. ROTTERDAM Drie anti-revoluti onaire kiesverenigingen uit het noorde lijk stadsdeel hebben -vrijdagavond m „De Smidse" aan de Straatweg een vergadering gehouden. Drs. J. Boers ma, lid van de Tweede Kamer, sprak over het onderwerp „Christelijke poli tiek". De verwijten die de confessionele partijen na de kabinetscrisis hebben gekregen op het ontbreken van een politiek program of koers zijn volgens hem niet helemaal onjuist. „Wij waren niet steeds volkomen duidelijk", zei hij. Toch wil de ARP openstaan voor reeële kritiek, maar daarbij ook zelf kritiek toepassen. Drs. Boersma: „Wij wensen een beginselpartij te zijn, die opkomt voor het belang van alle bevolkingsgroepen, in de eerste plaats voor de verdrukten. Bij dit alles kunnen we niet zonder een vast punt dat buiten de mens ligt En dat is het Evangelie". Tijdens een discussie over het on derwerp werd geklaagd over de gerin ge politieke belangstelling. Men achtte het noodzakelijk dat er een figuur komt die het hele volk aanspreekt en vertrouwen heeft. VLAARDINGEN Van de particu lier secretaresse van Prinses Margriet heeft de Vlaardingse commissie „Kom zing met ons en doe als wij" een brief ontvangen waarin de Prinses en mr. Pieter van Vollenhoven hun hartelijke dank overbrengen voor de geluk wensen ter gelegenheid van hun huwe lijk en voor de toezending van de pro gramma's van de gemeenschapszang van zaterdag 7 januari, toen een natio naal programma werd uitgevoerd. „De Prinses en de heer Van Vollenho ven waren, bijzonder verheugd over het feit dat u dit programma hebt wil- ien samenstellen in het teken van hun huwelijk en zij hebben met veel be langstelling kennis genomen van de keuze van de liederen", aldus het slot van dit schrijven dat zaterdag in de Grote Kerk werd voorgelezen. De heer J. Thurmer, president-kerk voogd van de Hervormde Gemeente deelde mee, dat hij zo goed als zeker is dat medio april zal worden begon nen met de restauratie van de Grote Kerk. Met de architect en de over heid worden zeer veel besprekingen gehouden. Verder wordt gezocht naar een oplossing van het probleem met het voortzetten van de kerk diensten. Het is niet uitgesloten dat van een noodkerk, gebruik moet wor den gemaakt, zei de heer Thurmer. Het orgel werd bespeeld door de gastorgamst, C. Maat uit Maassluis, die als intermezzo het voorspel en de ca non van Psalm 38 van Jan J. van den Berg liet horen. Zaterdag a.s. zal mevrouw Pollema als zangsoliste medewerking verlenen. SCHIEDAM Geboren: Yvonne B dv A Vijfvinkei en T G Koudenburg Overleden: A van Loon, 35 echtü van J V.' van Oevelen: J Holstede, 86 wed van R C Ticheloven: J p L Borsboom, 75 eehtg van p ,T Meijer, P C v d Berg 78; J E Winkelman, Wietze Roskam zal haar aan het orgel ?9:.fLc J, Kostense. 28 echtg van c de Bost; hpuoloirlon N RUnacker, 81: w M P Hoogstad, 81 wed Degeleiaen. Ivan n wij zenbroek: (Van een onzer verlsaggevers). SCHIEDAM Na vier jaar hard werken heeft Tosca Balm (20) van haar balletschool met 350 leerlingen een stu dio weten te maken, waarmee haar wensdroom in vervulling gaat. De nieu we studio is gevestigd in een van de bovenzalen van het gebouw Arcade, waar spiegels van 7.38 meter lengte en 1.50 meter hoogte zijn aangebracht, zo dat de leerlingen voortaan zichzelf kun nen zien dansen. De leerlingen komen niet alleen uit Schiedam, maar ook uit Wassenaar, Vlaardingen, Rockanje en Maassluis (met liefst veertig). Tosca Balm schrijft zelf de choreogra fieën. Ze gelooft dat ze de tijd mee heeft. Ze brengt klassiek, dat haar het meest aan het hart ligt, Jazz en de laatste tijd ook beat, dat op het ogen blik „in" is. Op het Margrietbal de monstreerden een aantal van haar Go-go" girls beatballet als een rit mische wervelwind. Zij heeft ook veel huisvrouwen op les, die zich na de beat-oefeningen heerlijk fit voelen, want, zegt ze, de mensen nemen tegenwoordig te weinig lichaamsbeweging. De pianomuziek van jazz of beat is op een bandrecor der opgenomen. Zelf blijft Tosca Balm de voorkeur geven aan klassiek ballet. In de toe komst gaat ze zich wellicht ook aan het Spaanse ballet wijden. De beste van haar leerlingen hoopt ze klaar te ma ken voor het Scapinoballet. Over enkele weken trouwt Tosca met Jan Mol, een boordwerktuigkundige op het vliegveld Ypenburg. Het paar gaat in de nieuwe wijk Groenoord wonen. SCHIEDAM In het WUhelminafiat aan de Vlaardingerdijk hebben onbe kend gebleven daders vrijdagnacht, twee lichten buiten werking gesteld en enkele tl-buizen vernield. Zaterdagmor gen bleken in een flat aan de 's-Grave- landseweg vier tl-buizen te zijn wegge nomen. 12 JANUARI T/M 2 FEBfl. COUPONS VOOR MINDER DAN DE HELFT DER WAARDE T/87/105 COMPLETE WONINGINRICHTING BINNENWEG - BEIJERLANDSELAAN I ROTTERDAM/OEN HAAG/UTRECHT/VUSSINGEN I DEVENTER/HOORN (Van een medewerker) SCHIEDAM Onder grote be langstelling heeft Freek Suttorp (NO- AD) zaterdagavond feeslag gelegd op de kampioenstitel bij de Schiedamse tafel tennissers. Hij ontving van TSF-voor- zitter J. D. Degreef de verdiende beker, waarop hij al enkele jaren loerde. De heer Degreef heeft van deze gelegen heid gebruik gemaakt het gemeentebe stuur te laten weten, hoe de plaatse lijke tafeltennisverenigingen over het eventueel niet meer gebruiken van de Koopmansbeurs - denken. In een fel be toog liet hij weten van welk groot ver- cnigingsbelang dit gebouw voor de ta feltennissport is. De nieuwe Schiedamse tafelten niskampioen werd al twee jaar als een ernstige kanshebber voor de titel gezien,'maar in 1965 verloor hij in de finale van Cas van Koetsveld en het vorige jaar werd hij zelfs voortijdig uitgeschakeld door Nico van Slobbe. Voor die nederlaag heeft Suttorp zater dagavond vooral revanche genomen; hij versloeg de Service-man na een zeer spannende en op uitstekend peil staande wedstrijd met 14-21, 21-17 en 21-16 en baande zich zo een weg naar de finale. Bij de senioren boekte NO- AD een tweede groot succes: het won de wisselprijs voor de sterkste Schie damse vereniging. Nog nooit echter was de spanning in deze strijd zo groot: toen bovengenoemde finale aanving stonden NOAD en Service met 68 punten gelijk en de individuele fi nale Suttorp-Kreischer moest dus me de de beslissing brengen in de strijd om deze verenigingswisselbeker. NO- AD (70 punten) won en Service kwam, met een verrassend geringe ach terstand op de tweede plaats. T.S.F. kon dit geweld lang niet volgen en werd met 24 punten derde. Al kwamen de twee grootste succes sen op naam van NOAD Service kan toch ook terugzien op een succesvol verlopen toernooi. Het won bij de senio ren de drie overige klassen (J. Dries', 2e klasse en. G. Overmans 3e en 4e tel.). en bij de junioren de oudste groep met A. Broeren; vier persoonlijke titels dus plus de wisselprijs voor de sterkste ju nioren-vereniging. 31 punten behaalde Service in deze strijd voor T.S.F. met 17 punten en als laatste NOAD 10 pun ten. T.S.F. tenslotte pikte 'één graantje mee van de zes te behalen titels en had in H. v. d. Broek bij de jongere junio ren een goed overwinnaar. De zeven de kampioenstitel, die van kampioen van de iiiet-N.T.T.B.-ers kwam terecjit bij Falentijn, die het vorige jaar in de finale verloor maar nu wel de hoogste plaats bereikte. Onbevoegden hebben zondag uit de personenauto van D, J. K. die aan de Appelmarkt geparkeerd stond, een zwart plastic hoofdsteun meegenomen. Uit een personenauto van W. H, die tegenover de dancing Alhena aan de Vlaardingerdijk stond, bleken twee rui tenwissers te zijn verdwenen. VLAA'RDINGEN In de nacht van zaterdag op zondag ontstond felle brand in de patatkraamop de hoek van de-Vleersteeg en'de Dayer. Poli tiemannen ontdekten de brand om streeks kwart over een. Op dat moment sloegen meters hoge vlammen, uit het houten gebouwtje, dat de naam „Club Seventeen" draagt. De gealarmeerde brandweer wist het vuur vrij snel onder controle te krijgen. Intussen werd uit een naast gelegen pand een slapend kind in veiligheid gebracht. De patattent, waarvan de eigenaar al sinds een week niet meer aanwezig was, brandde tot de grond toe af. Dc politie heeft de zaak in onder zoek. HOEK VAN HOLLAND Tijdens wedstrijden in De Lier heeft een junioren- ploeg van de Hoekse EHBO zaterdag een fraai succes Behaal. De heer J. Roodenburg behaalde met mej. van Egeraat en mej. de Lange het hoogste aantal punten. De opgave was het behandelen van een raggewervel- ïraetuur en een slagaderlijke bloeding. De beschikbaar gestelde prijs konden de Hoekenaren echter niet meenemen. Een administratieve voorwaarde was daar de oor zaak van. Niettemin waren de Jeugdige EH- BO-ers bijzonder gelukkig met hun resultaat. - w LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM (Van een medewerker) VLAARDINGEN Tijdens de eerste van een cyclus van vijf avonden over het thema „Woon- en leefruimte in Vlaardingen", hield de heer M. Bot, chef stadsuitbreiding van het stadhuis een causerie over de stadsontwikke ling. Ongeveer 130 jongeren van de CJV Liefde en Vrede waren zondag avond naar Triangel gekomen waar zij een goede indruk kregen van Vlaardin gen van vandaag en zoals het er vroe ger uitzag. De heer Bot nam allereerst een duik m de geschiedenis. Hij merkte op dat Vlaardingen 2500 jaar geleden al be woond was. De bewijzen daarvan be vinden zieh in de vitrines in het stad huis. Later is men zich steeds meer bezig gaan houden met de wijze van uitbouw en bebouwing van de stad, waarbij ge tracht is en wordt de stad dusdanig te bouwen, dat zal krijgen. iedereen het naar de zin DIAMANTAIRS SEDERT TWEE GENERATIES (Van een onzer verslaggevers). vlaardingen Het spelregelteam van de Vlaardingse Scheidsrechtersveremging, dat zich enige tijd geleden wist te plaatsen voor de tweede ronde in het toernooi om het spelregelkamploenschap van Nederland Is er niet in geslaagd deze ronde met succes door te komen. Van de 650 te Den Ha-e te behalen punten, behaalde het Vlaardingse team, bestaande uit G. van der Borden, H. de Koning en c. Verbiest 317 punten <7 pet.), hetgeen hun de derde plaats oplever de. De Amsterdamse scheidsrechters werden winnaars met 346 punten. Den Haag werd tweede met 340 punten. De jury bestond uit Karei van der Meer, Ir. A. van Emmenes en de Schiedamse eredi visie scheidsrechter Lou van Ravens. De vra- gen werden gesteld door de heer L. Schot- tlne, voorzitter van de Schiedamse scheids- I reehtersvereniglng. Dat Vlaardingen twee meter onder de waterspiegel leeft, wist lang niet ie dereen evenals het feit dat al het he mel- en ander water moet worden weg gepompt. Nadat de vier buurten van de West- wijk (Wetering, Lage Weide, Hoogka mer en Zuidbuurt) onder de gemeen telijke loep waren genomen, schakelde de heer Bot over naar de nieuwste wiik van Vlaardingen, Holy, die nog niet geheel gereed is. Hij stuitte daar bij op de geprojecteerde Europaboule vard, die in de toekomst de verbinding gaat vormen naar Schiedam-Noord waar eveneens sprake is van een nieu we wijk. Op de afrit van de Van Brienen- oordbrug is de wwagen van de dertig jarige kantoorbediende J, v. d. Lugt zaterdagavond tegen een betonnen af scheiding gekomen en over de kop ge slagen. De bestuurder is met een bloe dende hoofdwond naar het Zuiderzie kenhuis gebracht. van 50 jaar geleden Twee broeders van de Keizerin van Oostenrijk m 't Belgische leger. Ilavas meldt uit Parijs, dat Sixtus en Xaverius van Bourbon, broeders van de Keizerin van Oostenrijk, die als vrijwilligers in het Belgische leger hadden dienst geno men „voor de verdediging van de zaak van het recht", onlangs in een rapport zij'n vermeld wegens hun toewijding en doodsverachting. r-Li,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1