Paldiuizencomplex hoort er bij Gemeenteraad gaat aan de monumentenlijst dokteren J. Roelfs 2 in dienst van gemeente AGENDA Geslaagden Nog 9 weken en't is lente Ratii Doodeheefver Filmkring met goed plan nieuw jaar in Ramingen sterk gestegen Ombouw politiebureau vergt hoger krediet „Sammy, kijk omhoog" Jaarvergadering SGP had rustig verloop Chef volkshuisvesting Scholengemeenschap voor christelijk voortgezet onderwijs Vis bij NS geen snelgoed meer Inbraak bij NS Schilderijtje ophangen Amandelen, witte bonen en pitten gestolen Vrouw stal tas van kleutertje PPSC/HBSS winst Burgerlijke stand Vrouw gewond bij val van brommer Gebedsdienst Brandje in nieuwbouw Dan vraagt iedereen om het nieuwste r&d-behang (want voorjaar is tijd van vernieuwing). Maar... de complete collectie 1967 is nu al uit Vraag erom bij de vakman; die heeft nu (nog) alle tijd voor u! Studiekring houdt „verkeersavond" nF, ROTTERDAMMER DINSDAG 17 JANUARI 1967 SCHIEDAM Het ziet er naar uit dat de gemeenteraad in zijn eerstvolgende vergadering zich op nieuw zal gaan verdiepen in de his torische monumenten. In ieder ge val komt er een voorstel van B. en W. op tafel dat tot strekking heeft de bestaande lijst te wijzigen en aan te vullen. Afvoeren en dagelijks Beswaren ontwerpers en fabrikanten van behang Twaalf maanden geëist Fortei loft m jetel «lp stf toot) de «oderai man, die «et mt fiij 11L J WeiteWiiiMlfito J Pagina 4 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De jaarvergade- I dng van de Staatkundig Gereformeer- ge partij kenmerkte zich maandag- I aVond "'n de zaal van de Christelijke Besturenbond door een rustig en geani- I jDêerd verloop. Over belangstelling viel niet te klagen. Ruim dertig leden woon- l dm de vergadering bij. De huishoude- I Hike zaken, zoals de jaarverslagen van I penningmeester en secretaris, werden f zonder moeilijkheden afgehandeld. I Met een grote meerderheid van stem- I men herkoos men de heren A. C, Ph. I Hardonk en J. van der Staay in het I bestuur. Bij het bespreken van de te voeren propaganda voor de verkiezing I van leden voor de Tweede Kamer der I staten-Generaal besloot men huis-aan-huis verkiezingsfolders te verspreiden. Bovendien zal de SGP ge- bruik maken van de aanplakborden van gemeente en AR. Donderdagavond 9 februari zal de heer C. N. van Dis, raadslid voor de t SGP te Rotterdam, om acht uur in ge- i bouw Obadja voor leden een lezing i houden over „De inzet van de verkie- zingen." Vlak voor 15 februari belegt <3e SGP nog een openbare bijeenkomst, tijdens welke een predikant een tijdre- f de zal houden. VLAARDINGEN Vanmorgen om half twaalf ontstond brand in een flat aan de Sperwerlaan in de wijk Holy. Een oververhitte oliekachel was de oorzaak van het vuur. De brandweer rukte met groot materieel uit, snaar kon het vuur do ven met een brandblusapparaat. De schade beperkte zich tot enkele zwart geblakerde muren, een totaal verniel de kachel en een beschadigde olietank. (Van een onzer verslaggevers) Zo stelt het college voor de minister van cultuur, recreatie en maatschappe lijk werk in overweging te geven aan de ontwerp-lijst van beschermde monu menten toe te voegen het pakhuizen- complex van het Algemeen Handels En trepot, een fraai voorbeeld van de 19de eeuwse pakhuisbouw. Verder zouden moeten worden toege voegd achter het pand Lange Nieuwstraat 107, een pandje, dat deel uitmaakt van het fabriekscomplex Noordvest 103/ Zijlstraat 6, een van de weinige panden in Schiedam van Giudi- ci, het pand Markt 21, dat één geheel vormt met het pand Grote Markt 19, dat reeds op de lijst staat, een pandje uit het laatst van de 16e en begin van de 17e eeuw aan de Dorpsstraat II in v.m. Kethel en een grenspaal van de Hoogheemraadschappen Delfland en Schieland in het plantsoen aan Vlaardingerdijk aan hét einde van Korte Haven. de de (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Tijdens een druk bezochte receptie in de burgerzaal van fhèt gemeentehuis heeft de heer J. Koelfs (47), hoofd van het bureau voor huisvesting, maandag het feit gevierd dat hij 25 jaar geleden in gemeente dienst trad. Daarvoor was de jubilaris werkzaam bij een scheepvaartkantoor te Rotterdam. Bij het uitbreken van de oorlog riep men hem onder de wape nen en na de capitulatie werd hij op wachtgeld gesteld, 'Hij slaagde er ech ter spoedig in bij de gemeente Rotter dam, afdeling volksgezondheid; in dienst te treden. Wethouder E. P. van der Veen opende de rij van sprekers. Hij zei dat de heer Roelfs in 1955, toen hij tot waarnemend chef van het bureau huisvesting te Vlaardingen werd be noemd, een uiterst moeilijke en kwestbare taak aanvaardde. „Achter alle dossiers schuilen mense lijke problemen. Ik heb een brief ge lezen waarin u een harteloos mens wordt genoemd. Uit ervaring weet ik dat u dat niet bent. De wijze waarop u objectief de aanvragen om een huis hebt beoordeeld is boven alle lof verheven, aldus de wethouder. Na mens het gemeentebestuur bood hij de heer Roelfs een envelop met in houd aan. Mevrouw Roelfs kreeg bloemen. De heer J. C. van der Knaap sprak namens de adviescommissie woonruim- leverdeling. Hij roemde het evenwichti ge karakter van de jubilaris en bood hem eveneens een cadeau onder cou vert aan. Tot slot voerde de heer H. M. J. Dub beldam het woord namens de commis si e woonruimteverdeling. Hij zei dat Vlaardingen nog een aanzienlijk wo ningtekort heeft, zodat het niet gemak kelijk is de mensen tevreden te stellen. Hij was de heer Roelfs bijzonder erken telijk voor de -wijze waarop hij met zijn ambtenaren de woningen heeft ver deeld. Velen maakten van de gelegenheid gebruik de jubilaris, zijn vrouw en drie kinderen te feliciteren. Onder de aanwezigen bevond zich later ook bur gemeester mr. J. Heusdens. Gemeentelijk inspecteur van on derwijs C. Baan feliciteert de jubilerende chef van het bureau Huisvesting J. Roelfs. Achter de inspecteur de heer L, T. Velt- huizen, chef van de bouwkun dige afdeling van de dienst Ge meentewerken. Van 13 tot en met 29 Januari exposeert ain 5 erle Punt Vier aan de Rotterdamse ot)k cc Amerikaanse kunstenaar Carmen Ci cero (geb. 1926 te Newark), die reeds expo seerde in Peridot Gallery, Museum ot Mo- v7n N.y.c., Musee d'Art, Parijs en het Newark Museum. collecties van hem zijn ook te vinden in net Stedelijk Museum te Schiedam. Tevens exposeert Galerie punt Vier drie recente wuiiehes van Bram Bogart, Men kan de m£!'"opwelling bezichtigen elke werkdag jen isoo tot 21.00 uur en zaterdags en zon dags van 14.09 tot 17.00 uur. NlEtnvLAND NCVB lezing 20. Magnalla del kerk: „PUkantoor De Rotterdammer: Lange iStkstraat 82. uitsluitend redactiezaken, tel. SB954, b.g.g. 115588, b.g.g. 346819. Agentschap: J. van Gogh, D.R Zamen- mMstraat 139. tel. 152400. Machten bezorlgng: Agentschap zie boven. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli- jte 'oestel 264866, brandweer 269128. GG. en GD. 269280. ^ïojheek: Nleuwland, dr Wlbautpl. 17, VLAARDINGEN De vier plaatse lijke christelijke Ulo-scholen zijn per 1 januari 1967 ondergebracht bij het Groen van Prinstereriyceum. Het be treft de (tot dusver hervormde) Groen van Prinsterer- en Mr. J. J, L. van der Brugghenschool en de (tot dusver gere formeerde) Dr. H. Colijn en A. W. P. Idenburgschool. 4 De Vereniging voor christelijk mid delbaar- en voorbereidend hoger onder wijs, waarvan tot dusver alleen het Groen van Prinstereriyceum uitging, is hiermee een gemeenschap van protes tants-christelijke v.h.m.o.- en Uloscho len geworden waarvoor haar statuten uiteraard moesten worden gewijzigd. De omzetting houdt verband met de nieuwe wet op het voortgezet onder wijs (de z.g. mammoetwet), die vol gend jaar in werking zal treden. Het is de bedoeling dat te zijner tijd ook een havoschool in de scholengemeenschap wordt opgenomen. Twee bestuursleden van de vereni ging voor bijzonder christelijk school onderwijs en van de vereniging voor gereformeerd schoolonderwijs, waaron der de betreffende uloscholen on derscheidenlijk ressorteerden, hebben zitting genomen in het bestuur vah de vereniging voor christelijk middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs. VLAADINGEN De Kamers van Koophandel Den Haag, Haarlem, Lei den, Rotterdam en Vlaardingen hebben besloten bij de Nederlandse Spoorwe gen aan te dringen ,op een regeling voor het vervoer van aan bederf onder hevige visserij produkten. Het Bedrijfschap voor de groothan del in vis en aanverwante bedrijven heeft de kamers namelijk een brief geschreven over het voornemen van de NS op 1 januari het verzenden van goederen als snelgoed te staken. Deze- maatregel heeft tot gevolg dat vele visserijprodukten niet meer per trein kunnen worden vervoerd. De ka mers hebben daarom in onderling over leg besloten bij de NS een regeling ten aanzien van de vrachtprijzen te be pleiten. Deze brief is op 28 december verzonden en de NS hebben er reeds op gereageerd. De verzending van haring en vis als snelgoed staat als laatste punt op de agenda van de KvK-vergadering, die vrijdagmiddag 20 januari om twee uur wordt gehouden in de vergaderzaal aan de Hoflaan 47. Daarnaast willen B. en W. de volgen de panden afgevoerd zien het Si ïmel- da-interaaat aan de Hoogstraat, dat geen enkele historische waarde heeft, het gebouw van het gemeentearchief aan de Oude Kerkhof. De monumenta le waarde hiervan is, zowel architecto nisch als historisch bezien, te gering om de nieuwe ontwikkeling in deze omge ving aan dit pand aan te passen. Ver der het pand Hoogstraat 87a, dat vrij kort geleden is gesloopt en herbouwd werd tot modem winkelpand de Oud-Katholieke kerk met pastorie aan de Dam 28 en 30, die niet als monu ment kan worden gekwalificeerd, voor al ook vanwege aan de gevel uitgevoer de reparatiewerken, het pand Schie 36, dat jonger dan vijftig jaar is en kort geleden werd vernieuwd (weliswaar op getrokken in een oude stijl maar ge heel afwijkend van de vroegere bouw wijze, zodat er niet kan gesproken wor den van restauratie) en een pand aan de Tuinlaan 76, dat ten onrechte op de lijst voorkomt, omdat pand no. 80 was bedoeld. Ook moeten op de ontwerp-monu- mentenlijst enkele correcties worden aangebracht. Na de plaatsing van hun pand op de definitieve lijst van beschermde monu menten kunnen de eigenaren en andere belanghebbenden hun bezwaren bij de Kroon kenbaar maken. De Monumentenwet onderwerpt deze panden namelijk aan beperkingen Zonder vergunning van de minister is het verboden een beschermd monu ment af te breken, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen, te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze, waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht Aan de belanghebbende, die schade lijdt door de weigering van deze ver gunning, kan de minister een naar bil lijkheid te bepalen schadevergoeding toekennen, voor zover die schade niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven. B. en W. ontvingen nog een brief, waarin werd gevraagd naar de moge lijkheid „de oude Gorzen, begrensd door Hagastraat, Dwarsstraat, Steenstraat en Groenelaan" op de lijst van monumenten te plaatsen. Schrijver gaf daarin aan, hoe hij zich dit stadsge deelte in de toekomst voorstelt SCHIEDAM Onbevoegden kwa men vannacht aan de achterzijde het kantoor van de Nederlandse Spoorwe gen aan de DelHandsestraat binnen. Zij ontvreemdden uit een geldkistje dat in een bureau stond 200. Bovendien haalden ze uit een koffie bus je in de kantine nog dertig gulden. Na door een raam aan de achterzij de van een pand "binnengekomen te zijn drongen onbevoegden vannacht het schoenenmagazijn van L. H. R. aa de Broersvest 12 binnen. Uit een lade van de kassa namen zij honderd gul den aan kleingeld mee. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Tijdens de eerste voorstelling van de Schiedamse Film- kring in 1967 (24 januari om 20 uur in gebouw Irene) zal Jan Blokker een le zing houden over: „Hoe nieuw is de nieuwe Nederlandse film?" Het filmprogramma van deze avond bevat „Onderaard", het filmdebuut van Kees Hin, Twee Sad-movies, een ge heel nieuwe filmstijl van Wim van der Linden, Tulips, bekroond op een buiten lands filmfestival en Rape, en ex tras-dimensionale film. Deze maand, bestaat de Schiedamse Fiimkring vijf jaar. Zij is geboren uit de wens in Schiedam goede films te brengen. Haar programma ver meldde een reeks voortreffelijke films uit het klassieke en moderne cinematografische tijdperk met ex clusieve films ais „Het mes in het water", het Poolse meesterwerk van Roman Polanski, „Au coeur de la vie" van Robert Enrico en de klassie ke draaiboeken „La passion de Jean ne d'Arc" en „Iwan de verschrikke lijke". Het ledental is gedurende deze vijf jaren vrijwel constant gebleven. De laatste maanden is er een teruggang in het bezoek. Slechts enkelen bezochten de voorstellingen van „Pickpocket" van Robert Bresson en „Don Quichotte" van Kosintsef. ROTTERDAMDat getekende mopjes ook wel eens, en niet altijd prettig, werke lijkheid worden, ondervond vanmiddag een bewoonster van de Waterloostraat Zij wilde een schilderijtje ophangen. Zij deed dat met een flinke spijker. Maar toen ze die de muur injoeg, doorboorde de spijker de waterleiding. Het werd allemaal vervelend toen de vrouw de hoofdkraan met kon vinden en haar woning langzaam dreigde val te lopen. Wie werd er te hulp geroepen, en kwam onmiddellijk?... de politie. De agenten klaarden het wel even. SCHIEDAM Aan de Koningin Wil- helmina Kweekschool te Rotterdam slaagden voor het examen volledige be voegdheid als onderwijzer mejuffrouw P. J. A. van Gendt en de heren P. I. van Enk en A. van der Vlugt uit Schie dam. In de hervormde Maranathakerk aan de Hillevliet zijn enkele offerblokken opengebroken, waaruit geld is weggeno men. De 27-jarige vorkheftruckchauffeur C, J, v. d. K. is op het Stationsplein ge arresteerd omdat hij twee ringen met briljanten zou hebben gestolen van zijn vroegere hospita, de 63-jarige J. van W, uit de Beatrixstraat. „Kleine karweitjes ln eigen huls", ls een maandag-avond cursus die binnenkort wordt gegeven door de Stichting voor Huishoude lijke en Gezlnsvoorllchtlng, In acht lessen kan men kleine karweitjes die regelmatig in een huishouden voorkomen leren zelf te doen. Aanmelden M. bij de StichUng, Nieuwstraat 12, tel. 264781, dagelijks tussen 10 en 12 uur. SCHIEDAM De afdeling Nleuwland, houdt dinsdag (NCVB) om 20.00 uur ln de Magnalla Delkerk een ledenvergadering. Mevrouw Coppoolse zal spreken over „Gast en gastvrouw". Donderdag 26 Januari is er om 14.30 uur een fllmmlddag, georganiseerd door het Centraal Vrouwen comité, met de film „Schiedam kiest voor het water". (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Amandelen, witte bo nen en abrikozenpitten, vormden dinsdag de inzet van de rechtszaak tegen de 33- jarige J. M-, de 37-jarige J. P., beide uit Vlaardingen en de 67-jarige G. G. uit Harderwijk. Deze bestanddelen voor de banketbakkerij waren vorig jaar gestolen bij de Damco NV in Vlaardingen. en zo> wel de stelers als de heler stonden dins' dag voor de rechtbank, gepresideerd door mr. A. R. Jolles, P. en M. beide werknemers van de Damco, hadden het plan voor diefstal uit gevoerd. M. kon 's nachts de zakken met pitten of bonen meenemen, omdat hij vaak nachtdienst verrichtte. De koper van de in totaal 4100 kilo was de banket bakker G. uit Harderwijk, die graag vele guldens bespaarde op de grondstoffen, omdat hij diep in de schulden zat. Volgens mr. B. van der Meulen, de officier van justitie, was het plan van F. uitgegaan. F. was met de banketbakker in contact gekomen toen hij hem enige tweedehands bakkerijmachines verkocht, en hij had gemerkt dat G. wel een willig afnemer zou zijn. Tegen M. eiste mr. van der Meulen we gens diefstal twaalf maanden, waarvan drie voorwaardelijk en een proeftijd van drie jaar. Tegen M. eiste hij, voor mede plichtigheid aan diefstal twaalf maanden waarvan twee voorwaardelijk, met twee jaar proeftijd. Van G. vond h« de schuld- heling bewezen, en daarvoor eiste hü vijf maanden. De raadslieden pleitten voor kortere straffen, de raadsvrouwe van de banket bakker voor vrijspraak. Volgens haar had de man niet beseft dat de goederen van diefstal afkomstig waren. Uitspraak over veertien dagen. Wel komen de laatste tijd meer mid delbare scholieren. Het bestuur wil in het nieuwe seizoen het accent verleg gen naar meer recente films, vooral van jonge Nederlandse en buitenlandse cineasten. Bovendien wil men proberen het aantal voorstellingen te verdubbe len. De Vlaardingse filmclub bestaat al niet meer en de Rotterdamse filmliga ontplooit vrijwel geen activiteiten. Op de bijeenkomst van 24 januari staat discussie voor de bezoekers open, zodat deze avond het karakter van een teach-in" kan krijgen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De 24-jarige me vrouw E. A. M. H. uit de Grote Visserij straat heeft aangifte gedaan dat haar tas met portemonnee met 25 een onder- gebit, een sleutel, een etui, medicijnen en een toillettasje, is gestolen dat haar driejarig dochtertje even vasthield, toen zij zelf een kinderwagen uit een auto moest halen. Een onbekende vrouw had het van het kind afgenomen. SCHIEDAM In het gemeenteziekenhuis slaagde voor het examen voor de aanteke ning kinderverpleging: mejuffrouw A. C. A. Bakkeren. I) De teams van de volleybal club hebben e eerste wedstrijden in het nieuwe jaar met wisselend succes afgesloten. Dames I kregen onverwcht felle tegenstand van het laaggeplaatste VODO. De grotere routine van de SVC-melsjes gaf hier echter de doorslag 'en resulteerde ln een 3—l zege. Dames 2 deelde de punten (2—2) met Lek- kerkerk en ook dames 4 speelde onbeslist, 2—2 tegen Eurostar. Heren I moest op be zoek bij leider Libanon 2, Na een spannende strijd behaalden de Rotterdammers een ver diende 3—1 overwinning. Het 2e herenzestal zorgde voor een tegenwicht door Libanon 3 met 3—1 te kloppen. Heren 3 tenslotte speel de 2—2 tegen SFSV. (Van een medewerker) SCHIEDAM De hervatting van de voet balcompetitie betekende voor PPSC winst en voor GSS en gtb verlies. HBSS kwam ook ln het veld en wel vriendschappelijk tegen Zwervers, dat de sterkte van da Oranjehem den ondervond door een 8—1 nederlaag op Harga. PPSC was nog niet erg op dreef, maar bleek toch sterk genoeg om het matige Hvo een 3—0 nederlaag te bezorgen, GSS telde enkele Invallers en kon daar- door niet de zo begeerde winst boeken op het toch niet zo sterke Rotterdamse Groen wit, dat in Schiedam met 2—1 aan het langste eind trok. Keeper Den Ouden presteerde het om een strafschop van Gr. Wit te keren, en de groen-wltten schoten bovendien een strafschop over het doel. Niet temin kwam Groen wit met 2—0 voor en eerst daarna slaagde de vroegere keeper Van Beek erin de eer te redden, GTB staat er weinig beter voor na de verdiende 2—0 nederlaag tegen Sunlight. De zeepmensen kwamen na de rust door Brob- bel op 1—0 en twee minuten later (dat was ln de 20ste minuut) werd het door rechtshalf vink 2—0. GTB staat nu op de achtste plaats, met Rockanje en De Nationale alleen nog onder zich. SCHIEDAM Geboren: Déslrée M dv E J M Cammelbeeck en M T Deutz, Marieke C dv J J Wijchers en MM C Messbauer, Brigitte M E dv C J M R Vermetten en W Spruijt, Henrlëtte G dv B B Poldermans en J de Ruijter. Augustlnes D zv A D Klaassen Nieuwpoort, Eduardus C A zv A d J W Peeters en H M A Kemper, Johannes C zy J A Huis in 't veld en M P van der Linden. Slraone M C dv H B F Walkenbach en c Krabbendam, Robert J zv J J Versteeg en C EJ Zaehartasse. Overleden: w Rademakers, 72. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM B en W hebben de gemeenteraad een aanvullend krediet van ƒ54.550 verzocht voor de uitvoe ring van de eerste fase verbouwing van het hoofdbureau van politie. Op 28 januari 1983 verleende de raad voor de eerste fase een krediet van ƒ600.000 dat op 27 juli 1964 werd ver hoogd tot ƒ850.000. Nu het werk klaar is, blijkt dat de werkelijke kosten de raming met ƒ54.550 zullen overschrij den, want de totale kosten zijn 904.550, als volgt gespecificeerd: bouw kosten, werkelijk ƒ554.107, raming ƒ550.000 verschil ƒ4.107, inrichtingskos ten werkelijk 144.432, raming 136.000, verschil 8.432, overige kosten werkelijk ƒ206.011, raming ƒ164,000, verschil ƒ42.011. De nadelige verschillen tussen de ge raamde en de werkelijke bouw- en in richtingskosten werden veroorzaakt door de loon- en prijsstijgingen. De overschrijding van de overige kosten was grotendeels het gevolg van tegenvallers bij de uitvoering van de funderingswerken. Aan de zijde van de Nieuwe Haven werd namelijk over de volle lengte een oude kademuur aange troffen, waarvan de resten moesten worden verwijderd, alvorens de stalen damwand en de betonpalen konden worden ingeheid. De hieruit voortvloeiende extra kosten bedroegen rond ƒ26.009. Tot de overige kosten behoren ook die van de dienst Gemeentewerken en de ad- SCHIEDAM De trapper van de bromfiets van de 31-jarige landbouwer C. van T. bleef maandag op de Kerk laan in voormalig Kethel haken achter het spatbord van een vierwielige trak- ker die de bromfietser passeerde. Zijn vrouw, de 26-jarige M. J. van T.-A., die achterop zat, viel en kreeg een hersenschudding. Zij werd naar de Dr. Noletstichting gebracht. Haar man klaagde over pijn In de benen. De bromfiets werd ernstig bescha digd. SCHIEDAM In het kader van de week van Gebed voor de eenheid der christenen zal vrijdag in de Magnalia Delkerk aan de Albardastraat 67 om 20 uur een gebedsdienst worden gehou den. De bijbelgedeelten worden gelezen door vertegenwoordigers van verschil lende kerkgenootschappn. De vier pre dikanten die aan deze bijzondere dienst meewerken zijn: ds. J. Nam- mensma (geref.), kapelaan G. Pieterse, ds. J. .W Zimmerman (herv.) en pastoor drs. F. Smith (oud-kath.). De NCVB -afdeling Centrum, houdt woensdag om 29 uur ln het Geref. Jeugdhuis haar Jaarvergadering. Er zal een hervormd bestuurslid worden gekozen in de vakattire van mevrouw Poot. Het bestuur steltr me vrouw I. J. Keetbaas-Scholten kandidaat. Na de pauze wordt de film „Schiedam kiest voor het water" van Jan Schaper ver toond. Op 17 Januari ls er een excursie naar Museum Boymans-v. Beunlngen. Op 13 febru ari houdt mevrouw Groot-Enzerink een boekbespreking en op 16 maart is er een lezing van Ds. G. Blesbroek over secteh. KORTE HOOGSTRAAT 11a TEL. 6151 VLAARDINGEN Nieuwjaarscabaret met Ramses Shaffy VLAARDINGEN Opnieuw heeft het Vtaardingse Kunst Centrum het jaar ingeluid met een cabaretprogram ma. Na Wim Kan en Wim Sonneveld was het ditmaal de snel omhooggeko- men ster Ramses Shaffy, die als „trek pleister" was uitgekozen. En terecht, want in de eerste plaats was de Stdsgahoorzaal eindelijk weer eens vrijwel uitverkocht en in de tweede plaats heeft Ramses Shaffy ervoor ge zorgd dat het peil van voorgaande caba retvoorstellingen bleef gehandhaafd. Het programma „Shaffy Chantant II" is een logisch vervolg op het voor gaande programma, dat Ramses Shaffy met zoveel succes heeft gebracht Ver geleken met het eerste cabaret heeft hij aan de conceptie weinig veranderd. Ook nu weerl veel iedjes, de meeste door hem zelf geschreven, en opnieuw met Liesbeth List. Natuurlijk loopt men met eep derge lijk eenzijdig repertoire een groot risi co. Maar om meteen aan een onzeker heid een eind te maken, Ramses Shaffy heeft een uitstekend programma ge bracht. Voor de pauze werden de lied- js gebracht door Liesbeth List, die me de door haar medewerking aan het eer ste Shaffy Chantant, een grote bekend heid heeft verworven. Haar optreden was ook ditmaal goed van de enkele Franse chansons is bijna on-Nederlands te noemen en zij geeft met haar, ietwat rauw aandoende stem, extra diepte aan deze chansons. Haar speelse „Sjaantje met het haantje" be wees haar veelzijdigheid als chanson- nière, want met dit leuk geschreven liedje had zij een ovationeel applaus, mede door de sterk mimische on dersteuning van pianist Louis van Dijk. Na de pauze als een soort muzikale wervelwind Ramses Shaffy: Als een nit te stuiten stroom warden de lied jes achter eikaar gebracht en het is opvallend hoe weinig moeite het hem schijnt te kosten zich geheel om te schakelen en zich aan te passen aan het karakter van zijn liedje. Als de tekst speels is, dan is Ramses speels, is de tekst ondeugend, dan is Ramses de verpersoonlijking van die juist niet té ondeugende ondeugd. Hij begon met zijn bekende „Hallelu jah Amsterdam" en wist in geen mo ment de zaal aan zich te binden. Van zelfsprekend mocht zijn tot grote be kendheid doorgedrongen „Sammy, kijk omhoog" niet ontbreken. Het werd dan ook met een hartelijk applaus van her kenning begroet Toch vonden wij het direct daaropvolgende nummer „Ma rijke" het hoogtepunt van deze lied- jestroom. De vertolking van de sfeer rond dit liedje was groots. Een woord apart verdient de sublie me begeleiding van het duo Louis van Dijk (piano) Jacques Schols (bas). De wijze waarop zij rond de liedjes heenspeelden en waarop zij de solisten hebben ondersteund was zonder meer goed. Louis van Dijk is eveneens zo langzamerhand een bekendheid gewor den, zij het op het terrein van de mo derne jazz. Hij kreeg dan ook alle gele genheid zin virtuoosheid te demonstre ren met o.a. „My funny Valentine" en „Concorde". Vaste begeleider op de drums, John Engels, was niet aanwezig. Desge vraagd wist de impressario van het ge zeischap geen reden te noemen voor zijn afwezigheid. Wel heeft hij verze kerd dat het gezelschap compleet zou zijn tijdens de daaraanvolgende nacht voorstelling in De Doelen te Rotter dam. Voorzitter Van den Berg had in het begin opgemerkt dat de drempelvrees, zoals die was geconstateerd in het cul turele rapport, ditmaal kennelijk niet aanwezig was. Merkwaardig is het overigens, dat juist de ongesubsidieer de voorstellingen van het VKC de hoog tepunten van het seizoen vormen, wat het seizoen vormen, wat het aantal toeschouwers betreft tenminste.Zoals bekend, weigert het gemeentebestuur voorstellingen in het „klelnkunstvlak" te subsidiëren. J.C.K. viseur, die door de salarisverhogingen in 1964, 1965 en 1966 met 16000 waren gestegen. Aangezien het Rijk een uitkering heeft toegekend in de totale verbou- wingskosten, hebben B. en W. gepro beerd de uitkering aan te passen aan het bedrag der werkelijke kosten. T\E HEER N. J. de Witte," Span- •L/ jaardstraat 96b, Rotterdam, schreef me een brief, waarin hij ui ting gaf aan zijn bezorgdheid over de Distilleerketel, de molen, die „op de kop" van Delfshaven heeft gestaan en waarvan nu nog maar een stomp over is. De heer Witte wil zo graag daar een in volle glorie herbouwde Distil leerketel terugzien. Met draaiende wieken, een stelling en alles er op en er aan. Hij is bang, dat dat niet gaat gebeuren en dat wat er nu nog van de Distilleerketel staat hele maal wordt weggehaald en dat we daar dus niets meer 'van zullen over houden. Meneer Witte, als u in deze krant de artikeltjes van een van mijn col lega's over de Rotterdamse molens nauwkeurig hebt gevolgd, weet u dat de kans op behoud tan de Distil leerketel uiterst klein is, dat zelfs ais wij deze molen willen behouden,' wat. er staat eerst helemaal moet worden verwijderd. Die molen is indertijd uitgebrand en de bakstenen romp was bij die brand een schoorsteen, die heel hard trok, zodat het vuur in die mo- leiiromp fiks heet werd. Het resul-r taat was, dat de baksteen van de romp terdege afschilferde.- - i De Rotterdamse molendeskundi gen hebben dat gezien,, maar zo op hét oog wareh er nog heel wat gezon- de stukken metselwerk in de molen en men heeft lange tijd rêkening gehouden met restauratiemoge- ïijkheden. '*"r I**' jl/TAAR met het oog opde plan- nen tot conservering eri';restau ratie van- geheel Oud-Delfshaven het -Zakkendragershuisje"„is het eerste object van dat "planj.-r-Vbeb- ben deskundLgen niet zo heel-lang geleden de nog overeind staande romp van de Distilleerketel nauw keuriger onderzocht,. En toen bleek ,dat ook de steen die er op hét toog nog gezond uitziet evenzeer was aan gevreten en geschilferd als de steen, waarvan de beschadiging onmiddel lijk is waar te nemen. -Dat is 'een geduchte tegenvaller, die betekende dat, wat men ook met de Distilleer ketel wil doen, alles moet worden weggebroken. De enige mogelijkheid tot behoud is het bouwen van een geheel'nieu we molen. Dat is uiteraard moge lijk.... als er geld is! iets dergelijks is gebeurd met de molen De Zand weg in "Charlois, waar het herstel immers ook neerkwam op herbouw. Het nare is alleen, dat er nu, mét het enorme begrotingstekort waar mee de gemeente Rotterdam heeft te maken, aan een dergelijke operar tie niet valt te denken. Later, als er wat méér geld is, kan men verder zien. Misschien, dat er onderdelen van een molen van elders kunnen worden gebruikt. in ieder geval De Witte een Oud-Delfshavert verknoeid. Ge~ en de - directies TVTAAR laat het voor de heer troost zijn, dat beslist niet wordt meentebestuurders van de diensten van stadsontwikke ling en gemeentewerken willen wat er ook gebeurt, alle waardevols in Delfshaven vasthouden voor het na geslacht in het besef, dat Rotterdam zo weinig historische zaken heeft overgehouden. Er is daartoe reeds een „komverordening" vastgesteld. Volgens deze verordening mag nie mand meer bouwen of breken ln Oud-Delfshaven. Bij stukje en beetje wordt Oud-Delfshaven in de vroegere luister hersteld. In de gedachten van de mensen die zich daarmee be zig houden neemt de Distilleerketel zeker een plaats ln. Maar restaura tie van de nu nog overeind staande romp is onmogelijk, omdat de baksteen door de brand volledig is verwoest. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Studiekring Vlaardingen houdt vanavond (dinsdag) om acht uur in de bovenzaal van de Harmonie een bijeenkomst, waarop men zich zal verdiepen in de vraagstuk ken op verkeersgebied. Dit in verband met de wijziging in de verkeerswetge- ving, die met ingang van 1 januar ivan kracht zijn. geworden. De Rotterdamse brigadier van poli tie, de heer S. Baarda, zal een causerie houden over de nieuwe verkeersregels aan de - hand van een aantal dia's. Voorts zullen enkele verkeersfilms wor den vertoond, onder meer de' „Six Candles." - Na de pauze zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen, die de ver- keersspecialist Baarda zal beantwoor den.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1