Inzameling voor nieuw tehuis KERKEN ACTIEF VOOR LEGER DES HEUS Expositie over reclame in gemeentebibliotheek 'J AGENDA Plan Havendijk voorziet groot recreatie in i lyAfAfiyA- Ut UI JA Auto rijdt door na ongeluk tfël Zalencomplex gaat acht ton kosten m? Aanbeveling Scholieren brachten huwelijk in beeld Burgemeester huldigt brandweerlieden Open Deurdienst in Bethelkerk Jeugd-judokamp op 11 februari Afscheid van mr. Joh. Knape Voorstel maandag in de raad Woningen (200) met uitzicht op de rivier kontant betalen. Veel animo voor Bogaerswoningen Kind onder vrachtwagen aïeS; Ms Wethouder reikt in Holy sleutel uit FORTEX Bezwaar Uitzicht Vrouw op fiets gaf auto geen voorrang de rotterdammer WOENSDAG. 18" 'JANUARI, =196? i .vvhjüs I (Van eea onzer verslaggevers) VLAARDINGEN „Vlaardin gen geeft het Leger des Heils een" nieuw huis". Dat is het motto van een unieke interkerkelijke aktie, die vier kerken op touw hebben gezet met als doel het Leger des Heils aan een nieuw onderkomen te helpen. Het huidige pand aan de Baanstraat verkeert in ver vallen staat en is voor zijn doel nagenoeg niet meer geschikt. Bo vendien ligt het gebouw in het sa- neringsgebied. Reeds lang be staan bij het Leger nieuwbouw- plannen, maar het korps is niet kapitaalkrachtig genoeg het geld zelf op tafel te leggen. Daarom is deze eerste aktie in 1967 een ty pisch Vlaardingse zaak. Spontaan Expositie de Visbank Zilveren jubileum Leerzame collectie MAÏM Fórtei heeft een geheel eigen stijl m de wderne man, die Reet «at hij wil. Fortei herenkleding verkrijgbaar IQ Inzameling GEMEENTE SCHIEDAM Vandaag. en morgen .en dagelijks Zonder geld in de portefeuille te hebben kunt u tóch kontant betalen: met uw giroboekje! Betaal uw aankopen met een ingevulde, onder tekende girokaart. Zo wordt uw girosaldo kon tant geld, zonder problemen, zonder moeite. boekhuis den draak Spiritteams doen het nog steeds goed '"•In ,32a li».-> I doi'f. h K bêni j eyirt^cl'eï gel e* -Vê 1 - fya»11 js laïr- f?i;3- ?-*» 3ese VS® Sï-éxyrb innoib-' te DD-fa-: c ril e w 3f £6 S BZ e;; aëaïró31 aos 'eekrXliïTfjze a ,1 e 'i.v,-3.r±eri7:d st&sè 'Aaiic d<S f I ere teapaxöla o aetvCar g na# ,iI&Évraii:gki lte;:-S^aa^|i;;^|)p,cisass^g;j ge DAvznaa e s, eyfALt Lre g.| të l',èsVëriyïte!5;i£aS?;irl'ë oaaLSary-g aiamexr'-i- 12 a" Hxië-i e ës'v b ea, Di;e la e d;:'1 li- uoegesegy y Stebisa'sa 'SBvqiso-i fHss^ii-eDï-ia-b &3.e Pagina 3 ff M r id Wmh 1 't jj ,*A jJP ^r"M4K a-a?- Zht? j 'f\r-n (Van een onzer verslaggevers) yLAARDINGEN Zoals vele instellingen heeft ook het aktie-comité „Vlaardingen geeft het Leger des Heils een nieuw huis" een comité van aanbeve ling. Hierin hebben zitting bur gemeester mr. J. Heusdens, me vrouw M. W. de Vries-van der Spek, kapelaan J. M. van Ros- sum, ds. J. W. de Jong, de heer L. A. M. Bracco Gartner (namens de Vlaardingse Middenstands Centrale) voorzitter J. v. d. Most van de NVV Bestuurdersbortd Vlaardingen en de gemeente raadsleden J. van der Linden (kath), Af. Mooy (prat)mevrouw J. Jongerius-Mulder (bp) en S. Barendregt (soc). Het interkerkelijke actie-comi té is samengesteld uit mevrouw R. Korver-Costing en de heren V. C. J. A. van den Eynde, F. W. M. Kusters, A. van To or, P. de Goede, J. Ligthart, G. van Tey- lingen, J. Thurmer en voorzitter S. B. van der Molen. Het „nieuwe huis" van het Leger des Heils moet verrijzen aan de Gedempte Biersloot. Het gebouw zal drie verdie pingen tellen. Men zal trachten de be nedenverdieping door verhuur of ver koop exploitabel te maken. De kosten van de Lbouw-bedragen ongeveer 800.000.Het hoofdkwartier van he. Leger des Heils zal van dit bedrag tweederde bijdragen. Voorts kan men rekenen op een saneringsvergoeding. Dit alles is echter nog lang niet voldoende voor een nieuw te bouwen ciptef-tegenteTififlu\tenLvIfhPyrpo: 44283 van de Spaarbank Vlaar- 6 - dingen ten gunste van het actie-comite. Gelet op de zeer korte tijd van voor bereiding is met toestemming van de vluchtelingencommissie dankbaar ge bruik gemaakt van het bij de Tïbet-ak- tie gevolgde systeem. Alle „wijkhoof- den" hebben opnieuw spontaan htm me dewerking toegezegd. Vlaardingen is weer verdeeld in 42 wijken. Ongeveer vijfhonderd mensen zijn nodig deze wijken te bewerken. Men hoopt op de zelfde medewerkers van de Tibetaktie te kunnen rekenen. Het Comité Vluchtelingenzorg heeft wegens de zeer korte tijd van voorbe reiding besloten deze keer de helpende hand te bieden. De vrijwilligers zullen niet meer bij een andere aktie worden betrokken. Het comité geeft de verzeke ring dat na het afsluiten van de inter kerkelijke aktie de hem toevertrouwde namen aan niemand znllen worden doorgegeven. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer P. de Goede, voorzitter van het Comité Vie ring Nationale Gedenkdagen, zal don derdagavond om acht uur in de Visbank een tentoonstelling van 375 te keningen openen. De expositie is het resultaat van de tekenwedstrijd, die ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Margriet was uitgeschreven voor scholieren van het lager- en kleu teronderwijs. Alle tekeningen hebben betrekking op dit huwelijksfeest en uit elke klas zijn de beste werkstukken gekozen. Donderdagmiddag zal een deskundi ge jury de tekeningen beoordelen en prijswinnaars aanwijzen. Na de offi ciële opening wordt het publiek in de gelegenheid gesteld de tekeningen te bezichtigen. De expositie zal geopend zijn donder dag van 20.30 tot 22.00 uur, vrijdag van 14.00 tot 17.00 en van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 to 17.00 uur. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Maandagmorgen 23 januari zal de heer E. P. van der Veen, wethouder van volkshuisvesting, de huissleutel uitreiken aan de toe komstige bewoners van het eerste ge reed gekomen huis van het complex van 455 woningwetwoningen in de wijk Holy. Tevens zal de nationale vlag worden gehesen op het hoogste punt van een hoogbouwflat, dat van dit bouwcom plex deel uitmaakt. SCHIEDAM Burgemeester H. Roelfsema zal donderdag 26 januari, om 19.30 uur in de.brandweerkazerne acht leden van het Brandweerkorps huldi gen in verband met hun zilveren brand weer-jubileum. De jubilarissen, die allen deel uitma ken van de brandweerposten in Kethel en Spaland, zijn de heren "W. L. Pe ters, adjunct-hoofdbrandmeester eerste klasse, J. van der Vlugt, onderbrand meester, H. C. Aartmans, hoofdbrand wacht, A. Jongste, hoofdbrandwacht, J. Klein, hoofdbrandwacht, J. t F. van Noordt, hoofdbrandwacht en "A. Poot Jacobzn. SCHIEDAM In de Bethelkerk aan de Nieuwe Maasstraatwordt zondag om 10.00 uur een Open Deurdienst ge houden. Voorganger is drs. R. H. Wis- sink, voorzitter van. het plaatselijk Open Deurwerk. Het onderwerp van zijn preek luidt: „Botsende generaties". Medewerking verleent de christelijke muziekvereniging Harpe Davids onder leiding van de heer A. L. Glotzbach. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De gemeente biblio theek aan de Lange Haven houdt op het ogenblik een oriënterende expositie van bedrijfseconomische lectuur, hoofd zakelijk in het administratieve en re- klamèkundige vlak. In „Credo van een reklameman" door David Ogilvy, met als ondertitel „Onthullingen uit de reklamepraktijk", vindt men het volgende citaat: „Crea tieve mensen zijn altijd bijzonder op merkzaam en hechten meer waarde aan zorgvuldige observatie (dat bete kent zichzelf de waarheid vertellen) dan andere mensen. Ze debiteren dik wijls halve waarheden, maar ze doen dit levendig. Ze zien dingen zoals ande ren, maar ook zoals anderen ze niet zien". Vele van deze vlot-geschreven boeken zijn van Amerikaanse origine. In Mo- KORTE HOOGSTRAAT 11a TEL. 6151 VLAARDINGEN tivation in Advertising, vertaald als „Psychologie van de Reklame" door Pierre Martineau, staat dat de essen tie van „marketing'-filosofie het be kijken is van produktie en diensten vanuit het standpunt van de konsu- ment". Een zinnetje, dat vooral thans opgeld zal doen, springt gewoonweg uit de tekst van „De Efficiënte Administra tie" door E. P. Strong. Het luidt: „De onkosten stijgen evenredig met ge brek aan- efficiëntie en lage produk tie". Een andere uitschieter vermeldt het geschrift van A. Goudvis, een eigen naam met verbale symboliek: „perso neel krijgen en behouden", waarbij de nadruk op het laatste valt. „Onze mo derne industrialisatie schept een steeds grotere vraag naar hooggekwalificeer de vaklieden en specialisten". SCHIEDAM - Zaterdag 11 februari worden in de trainingszaal aan het Ou de Kerkhof de Schiedamse Jeugd-judo- wedstrijden gehouden. De technische leiding is in handen van het Schie damse Zwarte Banden College onder voorzitterschap van de derde Dan W. Bishoff van de Sportschool Bishoff. Men werkt op een speciale wedstrijd- mat die honderd m2 groot is en-bestaat uit delen van 1 x 2 m, zodat zij gemak kelijk'kan worden verplaatst. De wedstrijden zijn voor jongens van acht tot en met veertien jaar. Voor elke leeftijdsgroep wordt een beker en een stijlprijs beschikbaar gesteld. De wedstrijden worden op vier matten te gelijk gespeeld en beginnen om 11.00 uur. SCHIEDAM Gemeente-ontvanger mr. Joh. Knape, die zoals eerder meld wegens het bereiken van de pen- sioegereehtigde leeftijd per 1 februari de gemeentedienst gaat verlaten, neemt vrijdag 27 januari afscheid. Die dag wordt van half vijf tot zes uur in het stadhuis een receptie gehou den waar-ieder van de heer Knape, die tevens chef van de afdeling financiën ter gemeente-secretarie is, afscheid kan nemen. theken, zodat het volle bedrag moet zijn bijeengebracht voordat de bouw kan beginnen. Het bedrag dat de plaatselijke aide- ling uit-eigen middelen moet bijdragen wordt geraamd op anderhalve ton. Een kleine kring van mensen uit de her vormde gemeente, rooms-katholleke kerk, gereformeerde kerk en re monstrantse kerk heelt het initiatief ge nomen het Vlaardingse korps te hel pen. De aktie zal Vlaardingen dus ƒ150.000 gaan kosten. De inzameling, die het nodige deel van het streefbe drag moet opbrengen, wordt van maan dag 30 januari tot en met vrijdag 3 februari gehouden. Huis aan huis zul len lijsten worden aangeboden, waarop ieder een bedrag kan intekenen dat contant moet worden afgestaan. In de week van 23 januari tot en met 31, januari kunnen de bedrijven tonen wat hun het Leger waard is. Bij een aantal grote ondernemingen, winkelbe drijven, banken en bij het Hoiyzi eken huis zullen tonnen worden geplaatst met een voor zichzelf sprekenede affi che. De diverse bejaardenflats hebben toestemming van hun directies gekre gen intern gelden in te hameien. Voorts kan men een bedrag storten op giro- Bestemmingsplan Bijdorp De Burgemeester van Schie dam brengt ter openbare kennis, dat het ontwerp-be- stemmingsplan „Bijdorp" met ingang van 23 januari 1967 gedurende één maand ter gemeente-secretarie (afd. Openbare Werken, Oude Kerkhof) voor een ieder ter inzage zal worden gelegd. Ieder, die tegen dit ontwerp bezwaren heeft, kan deze ge durende genoemde termijn schriftelijk bij de gemeente raad indienen, Schiedam, 18 jan. 1967 De Burgemeester voor noemd, H. ROELFSEMA. Gerei. Jeugdhuis: Ned. Chr. Vrouwenbond, Jaarvergadering, 20. Chr. Sociale Belangen: Cursus Retorica, 20 Bijkantoor De Rotterdammer: Lange Kerkstraat 82, uitsluitend redactiezaken, tel 263954, b.g.g. 115588, b.g.g. 346619. Dri .Agentschap: J. van Gogh. D. R. Zamen- hcfetr. 139. tel. 152400. Klachten.bezorging: Agentschap zie boven. ./Belangrijke telefoonnummers: Alarm poll- tletoestel 264566, brandweer 269128, GG, en GD. 269289. Apotheek: KiMtvoUnd, dr, Wlbautpl. 17. tel. -not J~\E maquette (boven) toont de tegen- L stelling met het vervallen gebouw aan de Baanstraat (onder). Het nieuwe tehuis van het Leger des Heils zal wor den gebouwd op de hoek Mesdagstraat- Gedempte Biersloot met de voorgevel op de Marisstraat. De heer H. Stöel- horst, architect van het Leger te Am- sterdamjieeft het complex ontworpen. De Legerzaal met nevenruimten lig gen volgens het ontwerp op qen open onderbouw, die aan een bedrijf zal worden verhuurd. De vergaderzaal biedt plaats aan driehonderd mensen. Dit aantal kan worden uitgebreid met nog eens 300 op de galerij die rond de zaal ligt. De zitplaatsen zijn in een halve cirkel ge groepeerd rond een podium, waarop muziekkorps en zangbrigade kunnen optreden. Behalve kantoorruimte, jeugdzaak bestuurskamermuzikantenkamer zangbrigadekamer en een ruimte voor diverse doeleinden is in het complex een woning voor brigadier M. Souve- rein ondergebracht. (Van een onzer verslaggevers)' SCHIEDAM Het bestemmingsplan Havendijk- Maasboulevard, dat de ge meenteraad -maandagavond wordt aan geboden, omvat een nagenoeg driehoe kig gevormd gebied. In het noorden wordt het begrensd door de Havendijk, in het oosten door het Hoofd plein, in het zuiden door de Nieuwe Maas en in het westen door de Spuihaven, Het ge bied is in totaal ongeveer 18.5 ha groot waarvan 10.2 ha (55 procent) voor re -creatieve doeleinden is bestemd. De rest omvat ondermeer een water- kerende dijk, en een gebied bestemd voor de bouw van ongeveer 200 wonin gen, 50 garages en 180 parkeerplaatsen. Aangezien het tracé van de waterke- rende dijk bij het Hoofd en de Voorha ven nog niet definitief is bepaald, heeft men dit gedeelte voorlopig buiten het plan gehouden. MC mi voorplein 27 vlaardingen tol. 343760 Voordat dit bestemmingsplan tot stand kon komen, moesten er van 4 juli 1944 a feen viertal uitbreidings plannen aan voorafgaan. Op 30 juni 1950 werden de uitbreidingsplannen in hoofdzaak en in onderdelen Het Hoofd gedeeltelijk ingetrokken. - Reeds bij het eerste uitbreidingsplan zocht men naar de mogelijkheid tot re creatief en visueel contact van de stad en de stedelijke bevolking met de ri vier de. Nieuwe Maas. Om dit te verwe zenlijken werden de gronden, ten zui den van de Havendijk voor recreatie bestemd, waardoor tevens werd voor zien in dé dringende behoefte aan wijk- recreatie voor Schiedam-Zuid. Dit was onder meer nodig door de verwach te opheffing van het park „Wilton" en het Sterrebos. Enkele ter plaatse gevestigde bedrijven als Van Deventer Kistenfabriek en de firma Hasekamp maakten be zwaar tegen deze recreatieve bestem ming. Door de moeilijke tijdsomstan digheden konden de bezwaarschrif ten niet worden behandeld en Gede puteerde staten gaven geen goedkeu ring aan dit gedeelte van het plan. Als gevolg hiervan werd kort daarop een afzonderlijk uitbreidingsplan in hoofdzaak voor Het Hoofd gereedge maakt. Later werd dit gevolgd door een uitbreidingsplan in onderdelen. Deze ontwikkeling liet geen praktische mogelijkheden tot verhoging van de bestaande waterkering tot de door de Rijkswaterstaat vereiste hoogte van 5.10 meter NAP. toe. Alle panden langs deze dijk moesten dan afgebroken wor den; wat enorm veel geld zou kosten. Om deze reden werd het uitbrei dingsplan in onderdelen Havendijk ver vaardigd en het tracé van de waterke- rende dijk zuidelijker geprojecteerd. De door de gemeente in eigendom verworven bedrijven vormden nu geen belemmering meer. In dit plan, dat zich beperkte tot een grondstrook van ongeveer 80 meter ten zuiden en even wijdig aan de Havendijk,. werd een aantal hoge flatgebouwen opgenomen. Westelijk staan thans drie woonge bouwen van zeven Jagen op een onder bouw en oostelijk twee gebouwen van elf woonlagen geprojecteerd. De plaatsing en vormgeving maken het voor de bewoners van deze flats mogelijk optimaal van het uitzicht op de rivier en het omringendegroen te profiteren. Het - karakter van deze open bebou- wing.zal echter behouden blijven. Het overige gebied vanhet plan wordt aangelegd, als een gróte recrea tieruimte met lig- en speelweiden, ter rassen, wandelpaden, het café-restau rant „Europoort" en de Jachthaven. De waterkerende 'dijk is vrijwel „ge ruisloos" in deze conceptie verwerkt De langs de :and van het gebied aange legde ontsluitingsweg "biedt het verkeer de gelegenheid dicht langs, de rivjer te rijden. VLAARDINGEN Op het kruispunt WesthavenkadeParallelweg verleende dinsdagmorgen de 54-jarige T. v. R. met haar fiets geen voorrang aan een perso nenauto. Zij werd aangereden en klaagde daarna over pijn in haar rug. Zjj is voor onderzoek in het Holyziekenhuis opgeno men. MAASLAND In het uitbrei dingsplan Commandeurspoider zal ver moedelijk nog dit jaar met de bouw van veertig Bogaerswoningen worden begonnen. Het gemeentebestuur heeft een op roep gedaan voor gegadigden voor deze woningen. Reeds vijftig mensen heb ben zich gemeld. De toewijzing geschiedt nu door loting. SCHIEDAM Bij het oversteken van de rijbaan is dinsdag op de krui- sing Burgemeester Van Haarenlaan Parkweg de tienjarige Sylvia van Gen nep uit de Henri Polakstraat aange reden door de vrachtauto bestuurd door R. de M. Met een hersenschud ding en een wond aan de rechterknie is het kind naar de Dr. Noletstichting gebracht. Eveneens is gisteren met een her senschudding de zeventien-jarige G. B. in de Dr. Noletstichting opgeno men. De jongen verloor bij de Troel- stralaan de macht over het stuur van zijn bromfiets en botste tegen een lantaarnpaal en zandkist. (Van een medewerker) VLAARDINEN Uit de tussenstanden van de afdeling Rotterdam en omgeving van de Christelijke Korfbaibond in Nederland, blijkt dat de Vlaardingse vereniging Spirit het lang niet slecht doet. Van de drie twaalf tallen bezetten er twee de bovenste plaats, terwijl de jeugdteams met twee topplaatsen ook goed voor de dag komen. In de derde klasse B leidt Spirit 1 met acht gewonnen wedstrijden en een doelpun- tensaldo van 74 voor en slechts 11 tegen. Oranje Nassau 2 is goede tweede met drie punten minder en een score van 41—16. Bei de teams moeten echter nog acht wedstrij den spelen waarvan één tegen elkaar Spirit 2 moet ln de derde klasse A toestaan dat Oranle Nassau 3 sterker !s en de derde plaats bezet met tienpuntenult ze ven wedstrijden. Met acht punten uit negen wedstrijden houdt Spirit 2 zich ln het mid den van de ranglijst op. ft*-Si"!** "S-f VLAARDINGEN Een onbekend gebleven bestuurder van een personenauto verleende vanmorgen op het kruispunt Kethelweg—Van Hogendorplaan geen voor rang aan de 54-jarige fietser G. V. De man is aangereden en-moest met een ver moedelijke heupfractuur naar het Holyziekenhuis worden gebracht. De automo bilist reed na het ongeluk door in de richting van de wjjk Holy. J t -ff; v ,.|-i 'r 1* Wl' 1 "r^' r ¥u'~f 81 r - ""vet 1» I .IS jt -.1 VWW r l.LTrv,,.,. ..litL f .1 ir 'j iT - jjUU-k jk -9»^' ril i. i;,1 t"u flpeiffiHs -"vM 7ri v Sr Cl »il !J'i_ jjteCr j" M nh fepV* rit. |R^^é«»un»Viu.'!ritt!5.,lIB l- JH i, «i l KI' j nm - I -• l - 1-W45 L"i i'i. _L2 12 JL Jt lJS .r' I _i 'iï ji >rl J li*l 7, jjfj IA "T ij j O"**!- ri Ji tj1; 3-1. £jj C. r* O - ,3-, r-,.1 - i - Fk i'Jr*' 1 v TT 4^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1