I Ledenwinst van ijna zeventig Kleurige vogelpracht in diergaarde te zien Meester Baatenburg is van school üirJfoÜTrdiUMmae Route kerketochten Morgen roept de klok r Stroeve verkiezing onder-voorzitter Kampioenen worden aangewezen Kunst in Visbank Vijl kinderen bij brand omgekomen Medische dienst Burgerlijke stand Nieuwe straatnamen en wijzigingen Directeur Mennens nam afscheid nB ROTTERDAMMER Bij Kamer van Koophandel: ZATERDAG 21 JANUARI 1967 Ontzegging en boete geëist HISTORISCHE VERENIGING Geen verzekering IN STADHUIS OPGERICHT: Half geld Niet wegzenden Veel lof na 45 jaar Kuyperschool Meisje aangereden VLAARDEVGEJ* Vandaag (Van een onzer verslaggevers) a VLAARDINGEN Tijdens de open- bare vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de 'f geneden-Maas is ir. B. Wilton vxijdag- i middag bij acclamatie tot voorzitter I herkozen. De verkiezing van de onder- voorzitters verliep stroever. In de va- s cature C. Rauws stonden de heren L. f a. ra. bracco Gartner en F. Sterenberg 1 handidaat Bij de eerste stemming 'f staakten de stemmen. Pas nadat de f briefjes voor de vierde maal waren i yond gegaan werd de heer Sterenberg definitief gekozen. De heren J. Alijks en P. Hoogerwerf werden herkozen. l Een van de leden van de Kamer i vroeg of het aantal onder-voorzitters opnieuw op vier kon worden gebracht, I namelijk met een vertegenwoordiger van Voome en Putten. De heer Wilton l antwoordde dat het dagelijks bestuur reeds van plan is dit te doen. s Wat betreft het vervoer van aan I rijn de Nederlandse Spoorwegen niet l geneigd een algemeen geldende mant is regel te nemen. Wel is het mogelijk I individueel een aparte regeling te tref- fen. Dit hebben de NS geantwoord op een verzoek van het Bedrijfschap voor de groothandel in vis en aanverwante i bedrijven om een regeling te treffen ten aanzien van de vachtprijzen voor j vervoer van snelgoed. I Ds NS hebben namelijk op 1 januari de verzanding van goederen als snel- goed. gestaakt f 1 DORDRECHT Uit principiële over wegingen wilde hij zich niet verzeke ren, de 49-jange technisch beambte L. H. uit Sassenheim, maar diezelfde prin cipiële beweegredenen hadden hem niet belet om zowel voor de politie sis de rechter- commissaris, de kantonrech ter en de president van de rechtbank, mr. H. van Zeggelen, onwaarheid te spreken. Vrijdag moest H. terecht staan omdat hij op een afrit geen voorrang had ge geven en omdat zijn scooter niet WA. was verzekerd. Enige tijd geleden had hij voor de kantonrechter gestaan, die hem twee maal zestig gulden boete en drie maanden ontzegging van de rijbe voegdheid had opgelegd. H. had echter bezwaar tegen die ontzegging genad en was in hoger beroep gegaan. De officier van justitie, mr. J. E. Vis ser, was met dit hoger-op-zoeken van de verdachte helemaal niet tevreden. „Hij zegt dat hij bezwaar heeft tegen die ontzegging, maar tegelijkertijd zegt hij dat hij voorlopig niet meer rijdt. Waarom hebt u dan het rijbewijs no dig? En bovendien heeft de verdachte verklaard dat hij zijn accountant aan het werk had gesteld om een vrijstel ling voor verzekering te vragen, maar de accountant beweert' dat hij van niets afweet". Ook de president toonde zich ver baasd over de principes van H. „Princi piële bezwaren tegen verzekeren is een recht dat ieder heeft Maar dan moet u niet gaan rijden. Als u dat doet, stelt u niet aileen u zelf maar ook anderen bloot aan gevaren". De officier eiste ten slotte een strat gelijk aan het vonnis van de kanton rechter. Over veertien dagen doet de rechtbank uitspraak. VIiAARDINGEN By na zeventig leden. Dat is ae wonst aie de Histori sche Vereniging Viaardingen vrijdag avond heelt geDoekt tyoens een aruK Dezocnte opricntmgsvergaaering in de Burgerzaal van het staonuis. De vere niging telde reeds twintig leden, maar m de pauze maakte veien van gele genheid gebruik zich aan te meiden. De jaarcontributie bearaagt zes gul den. Het lidmaatschap van de Vlaar- ■dtngse vereniging gecombineerd met die van Buia-Hoiland somt op tien gulden contribuue per jaar. Tyaens een ongedwongen vergade ring neette ae heer H. k. van Hunnen, voorlopig secretaris, iedereen van nai'te weikom. in een uitvoerig Detoog zette mj „net waarom" van ae msturiscne vereniging uiteen. kuj zei aal net oeantwoorden van aeze vraag geen weienscnappelyite, maar een gevueis- zaaa is. De neer van Minnen zei dat in het veneaen te w euug nu. w>i u>ch ugeaaem, zodat veel dingen van gescnieaiiunaige waarde venoxen zyn gegaan, „pieten ten opzicme van geoouwen, woningen en boerderijen was iets, dat in net algemeen weinig sympatme ontmoette. De weraeiijK waaraevoue iusionscne geDouwen ui onze gemeente zijn wei nig tairijK. ue meeuogenioze siopeis- numer wordt wei eens te gemanoveujit en te viug genanteera aiuus ue neer van Aunneu. mj vervolgde dat overheid en parti culieren Desnst met anes neooeu ge daan om waar ae voire zan.ea te oenuu- aen. „imsscmen san onze vereniging ae geesien in au opzicnt omouigen en ae jacnt om net materiele corngeien naar ae ncnung van net laeelezei xuj. De neer V an Minnen siaaitte de verzuchting dat veel is vernietigd en opgeruimd, waarvan men nu zegt: „Hadden we het nog maar". Hij sprak ae wens uit dat het vragende en waarscnuwende woord van ae histon- scne vereniging veel zat veranaeren. Het realiseren van een stedelijk- of streekmuseum, zag hy als ideaai. Na de in de pauze genuttigde ge- meente-koltie vertoonde de iumaienst van ineiae en Vrede drie nlms uit net gemeentearcmef. De rolprenten toon den onder meer beeiaen van het Koninklijk beroete aan Viaardingen op 17 augustus lasu. Ook was er een inm met opnamen uit I9a0 van reeds ver- awenen straten rond het raadhuis en op ae piaats van het Liesveld. Tijaens een voigenae vergadering zal uit ae ongeveer negentig leaen uw be stuur worden gekozen. woonlagen, centraal verwarmde drie- en vierkamerflats. Toen de heer Bos de kosten van deze huizen noemde, respectievelijk 140 en 150 per maand, ging er een lichte schrik door de zaai. Hierop kennelijk gerekend vervolg de de heer Bos met de mededeling dat.de directie bereid is om in deze hoge tegemoet te komen door de helft van de huur voor haax reke ning te nemen. De schrik sloeg om in applaus. Hoewel de gemeente Maassluis nog met dit voorstel ak koord moet gaan verwacht de direc tie dat men in dit geval de inkomen- eisen voor de bewoning van deze flats niet zo zwaar zal laten wegen. Toen de heer Bos ook nog meedeelde dat de verhuiskosten zouden warden betaald, alsmede vijfhonderd gulden voor de inrichtingskosten, ging een goedkeurend gemompel door de rij en. Nadat enkele dia's waren vertoond van de in aanbouw zijnde woningen in Maassluis, was er gelegenheid vragen te stellen en kon men zich als be langstellende voor een nieuwe woning aanmelden. Van beide mogelijkheden werd een druk gebruik gemaakt zodat het er naar uitziet dat de noging van de directie om woningen vrij te krij gen, in een aantal gevallen zal slagen. gehouden. De zaal bleek te klein om het onverwacht groot aantal be langstellenden te herbergen, waar door een aantal mensen gedwon gen werd in de gangen te blijven. De heer Bos gaf een uitvoerige toelich ting op de brief die vorige week door de RDM-directie aan gepensioneer den en wduwen van werknemer? werd verzonden en waarin werd ver zocht naar aanleiding van een dringende behoefte aan woningen om elders een huis te betrekken, „Wij willen", zo zei de heer Bos, „graag enkele honderden nieuwe werknemers aantrekken. Aangezien het om vaklieden gaat, mensen die elders wonen en veelal thans werke loos zijn, zal dit alleen lukken, wan neer wij deze mensen een huis kun nen aanbieden Van die gedachte uit heeft de directie gemeend dit ver zoek aan u te doen." De heer Bos merkte voorts op dat de RDM op Heyplaat over achthonderd woningen beschikt Daarvan worden zeshonderd bewoond door thans nog werkende RDM-ers, ruim honderd door gepensioneerden en weduwen van werknemers, terwijl de rest wordt bewoond door middenstand, geestelijken en doktoren. De heer Bos wilde ook op deze avond nadrukkelijk onderstrepen dat er geen sprake zal zijn van mensen wegsturen, dat is in het geheel niet aan de orde. Ten aanzien van de woningen in Maasluis merkte hij op dat het daar flatwoningen betreft die bestemd zijn voor de industrie. Voor de RDM-werknemers is de afstand te groot en daarom werd gedacht aan de gepensioneerden en weduwen. In principe is toestemming verkregen om een aantal van deze flatwoningen te reserveren en zodra er belangstel ling is wordt contact opgenomen met B. en W. van Maassluis. Het zijn blokken flatwoningen in vier HET wordt de Rotterdammers wel moeilijk gemaakt. Wat moet je nu doen, aanpakken die briefjes, enveloppen, bonnen en wat dan ook dat door allerlei mannen op straat zo maar in de handen wordt gefrommeld of gewoon doorlopen. Een mogelijkheid is nog aanpakken versnipperen en(nee niet op de grond gooien), thuis in de prullebak stoppen. Er zijn al heel wat mensen bedro gen uitgekomen als ze ingingen op de aantrekkelijke voorwaarden en aanbiedingen. De bon. voor een kleu renfoto blijkt maar ai te vaak slechts bedoeld om mensen te trek ken naar een hokje waar tegen beta ling een zwart-wit foto wordt ge maakt en daarna ingekleurd. Laat ik dan maar met spreken over de cadeaus die worden aangeboden als men voorlichtingsfilms gaat bezien ol een demonstratie van snelkook pannen gaat bijwonen. Pas op, het zijn allemaal lokkertjes en onderde len van een speciaal verkoopsys teem waarbij de adspirant klant naar een bijzonder goed van de tong riem gesneden verkoper wordt ge trokken, een verkoper zo rad van tong dat maar weinigen tegen hem zijn opgewassen. Een man die voortreffelijk alle goeds van zijn aanbieding weet aan. te zeggen en alle dingen die niet zo" voortreffelijk zijn met een glimlach wegschuift. Vele Rotterdammers weten dat door schade en schande of door waarschuwing in de kranten. Maar wat nu als een bonafide maatschap pij, samengesteld uit te goeder naam en faam bekend staande be drijven, haar toevlucht neemt tot de ze verkooppraktijken en het publiek in blanco enveloppen een bon voor een gratis langspeelplaat aanbiedt ais men naar die en die zaal wil komen om te kijken naar een exposi tie van boeken en grammofoonpla ten. Ook op die uitnodiging ontbreekt echter de naam van diegene die uit nodigt, een typisch staaltje van on hoffelijkheid, maar misschien een vorm van „psychologische aanpak, van het publiek" zoals men dat pleegt te noemen. Het al of niet bonafide zijn blijkt dan ook pas als men (en voor de meesten pas na het overwinnen van enige schroom) er op ingaat. Maar dan iigt het grammofoonplaatje (geen langspeelplaat......) helemaal gratis al te wachten en zit er de keurig gekapte verkoper voor on waarschijnlijk lage prijzen boeken en grammofoonplaten aan. te bieden, als men lid wordt. Met het inschrijfgeld (graag met een te voldoen) van een rijksdaal der heeft men waarschijnlijk zelf al- het plaatje betaald. Zakelijk gezien, helemaal een succes maar het doet beslist niet prettig aan hoe safe of. hoe bonafide het geheel ook is. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een schilder kan ze zo mooi niet op bet linnen zetten zoals de natuur dat doet We doelen hiermee op de vogelpracht die tot en met 28 januari in de Rivièrahal van de Diergaarde Blijdorp te zien is. De Nederlandse Bond van Vogellief hebbers, de Nederlandse Kleurkwe- kersclub en de Alg. Ned, Bond van Kanarieteelt en Vogelbescherming heb ben deze tentoonstelling georganiseerd met als sportieve bijzonderheid dat er nu voor de eerste maal de Nederlandse kampioenen kunnen worden aangewe zen want voorheen hield elke hond een aparte tentoonstelling. Daarbij werd de volledige medewer king van Diergaarde Blijdorp verkre gen die als een prettige familierelatie graag haar medewerking aan deze gevederde manifestatie heeft verleend. Er is een oneindige variatie van kleu ren waar de bezoeker geboeid naar zal kijken. De kwaliteit van de inzendin gen is dan ook zeer hoog. De keuxm- meesters, 52 in getal, hebben dan ook voor een zware taak gestaan om de kampioenen er uit te halen omdat het onderlinge verschil wel zeer klein is. Er zijn op deze kampioenententoon stelling kleur- en zaagkanaries, parkie ten, tropische vogels, tropische duiven, kwartels en bastaarden. Er werd tij dens de opening gesproken door dr. A. C. V. van Bemmel, directeur van Diergaarde Blijdorp) en de drie voor zitters, de heren Adema (NKC), A. Bos (ANBKV) en A, van Liempd van de NBW. Allen spraken er hun vreugde over uit dat deze vogelpracht door een krachtige samenwerking tot stand kon komen. De tentoonstelling is tot en met 28 januari, geopend van 10.00 tot 22.00 uur. De volgende deelnemers kwamen als kampioen uit de bus: Kleurkanaries, goud agaat: M. Pen- nings; Citroengeel: L. Doornen; Isabel: Steenbeke; Rood: H. van Rijen; Enkelingen: A. Blondeel; Putters: J. van Kempen; Bastaarden, baxmsijs x kanarie: W. van Duyn; Groenvink: J. v. d. Elshout; Ze bra vinken. Bont: R. Botünga; Meeuwen, donkerbruin: J. Laport; Tropische vogels: Cerasama- dine: A. van Liempd; Tropische vogels, enkelingen: H. de Heer; Grasparkieten: Du Chatenier; Luitino: G. Buwalda; Papegaaien: Mevrouw M. v. d. Jagt; Jisheri: A. Bvegaars; Kwartels: J. de Haan; Grote parkieten: W. de Bruin; Halsbandparkiet: F. Jager; Insecten- ea vruchteneters: J. van der Aa; Waterslager: "W, T. van Koll; Idem waterslager: H. Janse; Idem: A, Bus- ser; Idem: R. van Drurapt VLAARDtNGEN *-1 Mevrouw M. ter Spill- Witteveen exposeert van zater dag 27 januari tot maandag 13 februari wandkleden en tekeningen in de Vis bank. Ir, F, W. van der Haer verricht vrijdag 27 januari om 20.00 uur de officiële opening van deze tentoonstel ling, die gehouden wordt onder auspi ciën van de commissie voor beeldende kunsten. CHARLESTON j-en hevige Uxand heett gisteren m Charleston in ae Ame- riKaanse staat Carolina het leven ge- Kost aan vijt kinderen in de leeftijd van negen maanaen tot vijl jaar. De kinderen waren van twee echtpa ren die de dag bij hun grootmoeuer doorbrachten omdat hun ouders over dag werkten. In totaal bevonden zich tien kinderen in het houten huisje. De brand ontstond toen de grootmoeder even boodschappen ging doen. ROTTERDAM: B. en W besluiten in te trekken de straatnamen TibalcUpac! en Veer- pact De weg tussen Vaanweg en Poelenburg in het verlengde van de Maeterlmckweg heet voortaan eveneens Maeterllnckweg. De toegangsweg tot de sportvelden aan de Char- loisse Lagedilk tn de nabijheid, van de Groe ne Kruisweg heet Tramput. Het plein aan «e Meidoornslngei ia oe onraiaaeliaka naoy- heid van de WUgenplaslaan heet voortaan Meidoomhoek. De weg tussen de Wilderseka- de en de Bovendijk in het verlengde van De Doenkade zal eveneens zorden aangeduid als Doenkaüe. De weg tussen Molenlaan en Doenkade heet voortaan Verlengde Molen laan en de weg tussen Schieweg en de Doen kade heet G. K. van Hogendorpweg. Het pad tussen de Bormenweg en de Oude Hooislag zal Bonnenpad heten. Het Nieuwe- larsüse Molenpad zal voortaan het pad heten dat In de polder Het Mleuwiand van de NieuwianosedUk af In noordelijke richting via het Nieuwlandse Molenpad in 's-Graven- zande aansluit op de Maasdijk. De weg die van de Poortershaven af in noordelijke richting aansluit op de Schenkei- dijk in .Naaldwijk zal eveneens Schenkeidijk heten. Het pad loodrecht op het Reinoutpad heet voortaan Canteeleerpad. De naam Galvanidwarsstraat wordt gewij zigd in Henry Fondstraat, de naam Tasman- weg voor wat betreft het gedeelte tussen het punt van samenkomst met de De Cor- destraat en de Houtmanstraat zal voortaan De Cordesstraat heten. ROTTERDAM Per 1 februari a.s. zal jonkheer H. Reuchlin, directeur van de Holland-Amerika Lijn, in zijn funktie van voorzitter van de Raad van Bestuur voor de Zeevaart te Den Haag worden opgevolgd door de heer G. Vermeulen, directeur van de Ko ninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij N.V. te Amsterdam. ROTTERDAM De heer H. J. Men ners en Co c.v. (ijzerwaren, gereed schappen, etc.) heeft tijdens een druk bezochte receptie in restaurant Eras mus vrijdagmiddag afscheid genomen van relaties en collega's. Het personeel i bad al eender de directeur, die zich nu op zeventigjarige leeftijd terugtrekt uit i het bedrijf, de hand gedrukt. P De heer Mennens is behalve in zijn ff eigen zaak ook daarbuiten actief ge- p weest Hij was penningmeester en H voorzitter van de Nederlandse Verga- P de-ring van Ijzerhandel aren en mede- oprichter van de Inkoop-combinatie Necomij. Opvolgers zijn de heren D. Mennens «n P. E M. van der Cammen. De scheidende directeur blijft als commis- I saris nog aan het bedrijf verbonden. ROTTERDAM pa De tweejarige Johan na Lancee uit de Everookken te Mij nsheerenlsnd werd donderdag in de Weissenbruchlaan aangereden door een scooter toen zij plotseling de weg overstak. Zij is met een hoofdwond naar het Bergwegziekenhuis gebracht. ROTTERDAM De heer W. D. Mo!, gemeente-p-jotenaar D op de gasfabriek van het Gemeente-Energiebe drijf vierde vrijdag zijn zilveren jubileum bij het GEB. In 1942 kwam hij als arbeider in dienst bij het voormalig Gemeente- Gasbedrijf. In zijn woning aan de Zegenstraat 111b is de Jubilaris geh—Idlgd. De adjunet-direteur ir. J. J. Flameling en diverse chefs en collega's boden hem cadeaus aan. van 50 jaar geleden Van koude omgekomen. Door de poli- lie te Utrecht is gisterenmorgen in een steeg aan de Varkensmarkt een arme zwerver gevonden, die daar blijkbaar den nacht had doorgebracht en van kou de gestorven was. De „Boemclbaron", zoals deze man in den volksmond genoemd werd, was vooral in wijk C. een bekend straattype. opvouwbare tuinstoelen en een bij behorend tafeltje. De voorzitter van het schoolbestuur, de heer A. Hoek, herinnerde eraan, dat de heer Baatenburg de Jong vier schoolhoofden, de heren Lub, Blij dorp, L. van den Berg en Velvis heeft meegemaakt, mannen met ver schillend karakter en inzicht, maar hij had uitstekend met hen samen gewerkt. Nooit hoorde het schoolbe stuur van enige moeilijkheid. Het werk had de liefde van zijn hart. Hij had het trouw verricht Hij had meegewerkt aan de maatschap pelijke vorming van de kinderen, maar hen vooral gewezen op de grote Kindervriend, de Here Jezus. De heer Hoek bood de vertrekkende onderwijzer een envelop met Inhoud aan. De heer H. Velvis, hoofd der school, roemde de stiptheid en het aanpas singsvermogen van de heer Baaten burg de Jong. Nooit waren er moei lijkheden geweest tussen de oudere onderwijzer en het jonge school hoofd. Namens de collega's gaf hij een herinnermgsalbum. De hoofdleider van de schooltuinen, de gereformeerde wijkkerkeraad, hield heer F. J. Klapwijk zei dat de 37- jange samenwerking met de collega's („we zijn daar vogels van diverse pluimage") altijd fijn was. De heer J. W. Faassen, lid van de een humoristisch getint toespraakje. Hij had nooit „meester Baatenburg" durven zeggen, wel „meneer", na derhand „broeder" en nog later „praeses", want sinds vele jaren is de heer Baatenburg de Jong ouder ling en fungeert hij ook wel eens als voorzitter van de wijkkerkeraad. Het vorige schoolhoofd, de heer L. van den Berg, dankte voor alle vriefd- schap, die hij in al die jaren van zijn vriend Baatenburg de Jong had mogen ondervinden. Toen deze daarna als slot van het officiële gedeelte van de bijeenkomst een dankwoord sprak, baalde hij de bemoedigende woorden aan, die de heer Van den Berg bij zijn 40-jarig jubileum tot hem had gericht: „Tot nu toe heeft de Heer u geholpen". Ze waren hem bijgebleven tot op deze dag. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Vrijdagavond nam de beer C. Baatenburg de Jong in de Dr. A. Kuyperschool aan de Stadhouders laan, waar hij bijna vijfenveertig jaar les heeft gegeven afscheid wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De belangstelling was bijzon der groot Het is een sfeervolle afscheidsbijeen komst geworden. De scheidende on derwijsman was vergezeld van zijn echtgenote, drie dochters en een schoonzoon. Talrijke collega's, leden van het schoolbestuur en. de ouder commissie, ouders van leerlingen, oud- leerlingen en leerlingen kwamen hem de hand drukken en veel herinnerin gen werden opgehaald. De voorzitter van de Ouderconunissie, de heer H. J. Kalfsbeek, had de leiding van de receptie. Hij sprak tevens namens de ouders en legde de nadruk op het goede contact, dat er altijd tussen de heer Baatenburg de Jong en de Ouderconunissie is ge weest. De commissie schonk twee t VEILING WESTERLEE I DT I.TER. 24 Januari Andijvie «9- 78 5 1209 Kg. Alicante S80- 370 180 kg. Spruiten AI I 71-7? AH 65—67, BI 73—75 51.000 kg. BH 67- - 70 CII 63-68, Dl 77-81, WiUof 95-H3 1400, Spinazie 1.71 60. Boerefcool 1 -!8 630. Rode 3 kool 14 180. prei AI 38-66 280. BI 17-23. i peterselie 24'/,-33 400 bos, selderij 15V, - 202 5000. Sal I licht 19'/i-2SVt 240.000 krop I zwaar 31Vi-48 knolselderij A 29- 30 260 stuks B17—23. SCHIEDAM T> Houthuysen, Marconlstr i S3, tel 288516; J Moor, Burg. Knappertloan lat, tel 269880; Ch Poll. Tulnlaaa 92, tel c 267856. 1 MAASSLUIS-ÏD Eisman. Haven 40. tel. si®*; Verloskundige mej. Van de Hoeven, w 4 Pijperaleln 64. tel 4280 en mej. Van de Veen. I Jae. Catssüf 24. tel 2376. I MAASLAND p Noordam, Molenweg 1, 'f tel 91899 - 2035 veearts C v. a. Most, Kethel- weg 13 a Viaardingen, tel 343084. VLAARDINGEN L T de Vries, Petuni- 6str aaic tel 344201; H S Mulder. Hoflaan 31. ROTTERDAM De eremedaille in zilver,verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau, is verleend aan de heer J. Smit voorzitter van hei college van collectanten der Geref. Kerk van Rotterdam-Centrum. TfOTTERDAM Uitgaande van de beide Oecumenische Raden wor den Tnaandagavondte beginnen om acht uurdrie kerketochten gehouden in het kader van de Gebedsweek voor de eenheid der Christenen. De routes (zie ook de kaartjes hier bij) zijn als volgt: Rechter Maasoever: I Nieuwe Zui- derkerk, Westzeedigk; Remonstrantse kerk, Mathenesserlaan; Oud-katho lieke kerk, Nieuwe Binnenweg; Dom- nicuskerk, Steiger; St.-Laurenskerk (slotdienst, gezamenlijk met route II). II Lutherse kerk, Heer Vrankestraat; Noorderkerk, Jac. Catsstraat; Bosjes- kerk, Hofdijk; Doopsgezinde kerk, Noor dmolenw erf. Linker Maasoever: Vaste Burcht- kerk, Van Swietenlaan; Het Nieuwe Verbond, Jagerslaan; Vredeskerk, Leede: r.k. kerk, BevkenAaal. r,ïrtï?8?J:. receptie Van Dljk's Amusements- Orkest, 16 tot 18 uur. y^dsgehoorzaal: Cabaret Flardinga, 20 ®óthelkerkt avondgebed. 19.30 tot 20.15 SCHIEDAM Hevr gem Grote kerk 10 en 17 ds Jansen: Netheikerk 10 ds Wiss Ink; Opstandlngskerk 10 ds Zimmerman, 19 ds Oostenburg; Vredeskerk 10 ds Spaling, 19 ds Zimmerman; De Rank 8.30 ds Vons, 19 ds Le Cog; Dorpskerk 10 ds Vons; Geref Kerk Oosterkerk 10 ds Hagen, 17 ds Bohl- meyer; De Ark 9.80 ds oppedijk. 17 ds Brilman; Magnalla del kerk 10 ds Bohlmey- er, 17 ds visser; De Goede Haven 10 en 17 ds Nammensma: Julian akerk 10 en 17 ds De Vries; Chr Geref kerk Waranda 10 en 16 prof. dr Van Genderen; Her» Geref Evang Irene 10 dhr Van Hoeven; Opstan-' dirtgskerk 18 ds Oosten MAASSLUIS Herv gem Grote kerk 10 ds Kalkman. 19 ds Jansen; Ichthuscentrum 10 ds Vogel; Sursum Corda 10 dhr Van de Velde. Gerei kerk Immanuelkerk 9.30 ds Aaftrlnk. 16.30 ds Duursema; Maranatha-' kerk 9.30 ds Duursema. 16.30 ds Aaftlnk; Andreaskapei 19 ds Duursema; Geref Kerk vrijgem 8.30 en 17 ds Van Tongeren; Chr Geref Kerk 830 dienst, 14.45 ds Verhage; Prot. Bond 10 en 15 ds Van Ouwerkerk; Leger des Heils 10 en 18,45 samenkomst op de Markt, 19.30 majoor Wip. MAASLAND Herv gem 10 en 19 ds KetJ- zer; Geref kerk 10 en 14.30 ds Fotjer. ROZENBURG Herv gem Immanuelkerk 9.45 ds Westerveld, 1830 ds Eveletn; De Schans 94.5 ds Eveletn; Blankenberg 9.45 dienst; Geref kerk 930 en 18.30 ds Mantz; Chr Geref kerk 9.30 en IT ds Marls. VLAARDINGEN Herv gem Grote Kerk 10 ds Biesbroek HA. 17 ds Bouterse HA; Nieu we Kerk 10 ds Bouterse, 17 dhr Van Zet ten; Bethelkerk 10 ds Van Veen, 19 ds Nauta; Immanuelkerk 10 ds Hoorn. 13 dhr Van Lambalgen; Rehobothkerk 9 en 1030 dhr westmaas, 19 ds Biel; lehtuskerk 10 ds De Jong. 19 ds Blesbroek; Holy-kapel 1030 dhr Van Zetten: Holy-ztekenhuls 9 Geref gem vrljgemakc; Zonnehuis 9 ds Steln- hart Triangeldenst 1030 drs Schreuder, Ge ref kerk Oosterkerk 10 ds Lever. 17 dr Bos; Emmauskerk 8.45 en 10.30 dr Bos HL. 17 ds Lever HA; Holy-kapel 3 ds Tle- mersma, 17 ds Krol; Pnlëlkerk S.45 en 10.45 ds Ter Hart HA, 17 ds Tiemersma HA; Maranathakerk 10 ds Aalbersberg, evang dienst. 17 ds Ter Hart; De Wetering 10.15 ds Krol HA, Chr Geref kerk Emmastraaf 116. 10 en 17 da Dijkstra: Ds de Cockachool. Philips de Goedestr 162, 19 ieesdlenst, 17.39 ds Prins. Geref gem west- nieuwland 56, 10 en 17 ds Huisman. Geref êem in Ned Jacob v. d. windtstraat 17, 10 leesdienst Chr Geref gem Dijksteeg 6. 10 en 17 dienst. Leger des Hells Baanstraat 3. 10 en 19,30 samenkomst: De Visbank open* luchtsamenkomst, 1830. (Van een onzer verslaggevers) VLAABDINGEN „Na Botterdam zullen w(j noodgedwongen moeten overgaan tot het instellen van koopavonden, omdat de Maasstad een te grote zuigkracht uit oefent op het kooplustige pubUek". DU hebben B. en \V. van Schiedam de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas schriftelijk meegedeeld.. De brief werd vrijdagmiddag tijdens de openbare vergadering van de Kamer bij de Ingekomen stukken behandeld. B. en W. van Schiedam zullen binnenkort met een voorstel tot bet instellen van koopavonden in de gemeenteraad komen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1