Brandersbuurt toont zwartste ellende van Schieda plan Havendijk Niet de rente alleen obligatierente -rekeningen V. Mees Hope VMC huldigde drie bestuursleden I? Andere beheersvorïii voor Marnix-ulö Nog 8 wéken etftislente Rath Doodeheefver DE LUI jm „Kom hier in Holy Melkkar verdween in haven stef meeder Vallende steen Wondt fietsend meisje Voor 20 jaar verantwoordelijkheid IJlt i i Invoering van Mammoetwet VC-team verloor van Achilles-Delft M7 I I 9? Beklemming Maar deze interesse voor ge meenteproblemen moet Biet in de discussies blijven steken. We zijn vergeleken bij andere steden met onze sanering achterop getaakt. Dat mijn betoog soms zo emotio neel was komt, omdat ik van Schiedam ben gaan houden", aldus de burgemeester. Sp Wankel Gesprek NTERIEUR Grootste aandeel in tafeltenniswinst voor Intiem aren nam toe m december 1966 Bij de keuze van uw spaarrekening gaat het. niet om de rente alleen. Een belangrijke zaak is ook voor hoe lang u zich vastlegt: hoe langer de opzegtermijn, des te minder uw vrijheid om over uw spaargeld te beschikken tegen de tijd dat u het nodig heeft. De opzegtermijn van de is, naar uw eigen keuze, drie maanden of (met een beperkte rente- vermindering) één maand, terwijl disposities tot 2000.per maand en effectenaankopen zonder opzegtermijn kunnen plaats vinden. Als maximum per rekening geldt thans 100.000.- De rentevergoeding wordt elke maand vastgesteld en is automatisch, gekoppeld aan het officiële rendement op negen staatsleningen; Het renteverloop in 1966 ziet er als volgt uit: JAN. FEBR. MRT. APR. MEI JUNI JUU SEPT. QKT, BANKIERS AMSTERDAM - ROTTERDAM Keizersgracht 577 Blaak 10 alsmede bij onze overige vestigingen te IgsL ''-i SCHIEDAM Vandaag - - eh morgen -en dagelijks MODERNE MAN FORTEX GEKLEED! Fortn heeft een geheel eigen stijl m de moderne man, die west «at hij «II. Forten herenldedino «erkrilobaar hli ff <- -i Koren zongen Latijnse liederen in Harmonie Dan vraagt iedereen óm het nieuwste r&d behang (want voorjaar is tijd van vernieuwing). Maar... de complete collectie 1967 is nu al uit. Vraag erom bij de vakman; die heeft nu (nog) aüe tijd vöcfr u! ZE, Centrum kreeg klop (Van een onzer verslaggevers) IQCHIEDAM Met 29 tegen zeven stemmen heeft de gemeente-, f >J raad maandagavond de ontwerp-monumentenlijst van B. en W. I aanvaard. Daarmee heeft de raad zijn standpunt ten aanzien van ide opruiming van krotten in de binnenstad gehandhaafd, een stand- fpunt dat ondanks sterke aandrang van jongeren niet is he/zien. Zoals bekend heeft de jeugd Itijdens een geruchtmakende fteach-in zich gekant tegen het Ibestemmingsplan „Schie-No-Ko' tin een bewogen en soms beklem- fmend betoog heeft burgemeester lH. Roelfsema, in tegenwoordig heid van vele jongeren, het voor- stel van B. en W. verdedigd. „De oude Brandersbuurt ademt een Kwuffe en duffe sfeer, de sfeer van ver rotting. Beklemming overvalt mij wan neer ik deze buurt zie. De Bran dersbuurt herinnert mij aan de zwartste ellende van Schiedam. Twee Ijaar geleden, toen ik hier nog geen bur gemeester was, wist ik niet wat zwart iNazareth was. Maar ik heb het daar |gezien". Deze scherpe en met sociale bewo- E genheid geladen woorden van de burge- fmeester waren gericht tot het „Werk-comité tot Consolidering, Herstel en Ontwikkeling" van de Brandersbuurt. Het comité had B. en W, als resultaat van de teach-in ver- jzocht de panden Oude Kerkhof 5 en 9abc en Dam 28 en 30 te handhaven op de monumentenlijst Bovendien wilde het comité de Brandersbuurt en het Oude Kerkhof als te beschermen stadsgezichten aan de ontwerplijst toe gevoegd zien. té in de gelegenhe.d stellen het „Vier pleinen plan" met het bueau Stads ontwikkeling te bespreken. De heer A. Sonneveld (prot.) zei dat zijn fractie voor het oude Schiedam grote belangstelling heeft. Naar zijn mening is het echter niet nodig hele buurten op de monumentenlijst te zet ten. „Ook zonder de omstreden panden kan het plan van het comité worden gerealiseerd. Misschien zelfs met min der moeite. Maar laat de suggesties van het comité onderwerp van een gesprek worden", zei hij. De burgemeester zei in zijn betoog dat de van de ontwerplijst afgevoerde panden geen' enkele architectonische schoonheid of historische waarde heb ben. „We moeten het los zien van aller lei sentimenten. Reeds in 1958 hebt u besloten de bewuste pandjes aan het Oude Kerkhof onbewoonbaar te verkla ren. Van het begin af aan stond vast dat het krotten waren. Wat u nu wilt is pseudo-romantiek bedrijven", aldus de heer Roelfsema. zijn betoog. „U hebt als niet-Schiedam- mer gewonnen van de Schiedammers die hier aan het woord, zijn geweest", zei hij. De burgemeester zei dat hij de jeugd bij zijn beantwoording bijzónder tege moet was gekomen. Hij sprak de wens uit dat grote belangstelling voor ge meenteraadsvergaderingen zou blijven bestaan. De kritische woorden van de burge meester waren niet alleen tot het co mité gericht, maar ook tot de raadsle den. drs.J. Houtman (lib)., B. E. Collé (commE), rhevrouw J. H. H, Gerding-Eg- gink (pac. soc.), drs. J.,H. Simons (sóc.), fr. van Roséüm (soc.) en A. de Roede (bp). Zij wilden het voorstel van de, agenda afvoeren en het werkcomi- Goudsesingë! 221 Rotterdam tel. 116S73-123082 (Van een medewerker) VLAARDINGEN De Vlaardingse tafeltennisverenigingen hebben de tweede helft van het seizoen ingezet met een score van 33 punten uit 29 wedstrijden. Intiem zorgde met dertien punten uit elf ontmoetingen voor het grootste aandeel en daarna volgt URTTC met zes punten uit vier wedstrijden en De Hollandiaan met zes punten uit zeven ontmoetingen. Shell kwam tot vier punten, Sunlight en Flardinga lieten elk twee punten voor zich aantekenen, terwijl De Wind molens twee nederlagen moesten incas seren. De enige eerste klasser, namelijk In tiem 1 behaalde tegen Noad 3 een kost baar gelijkspel (55), mede dankzij de fraaie hattrick van Hoogendijk. In de tweede klasse had Intiem 2 geen schijn van kans tegen 21 Up 2, dat met 10—0 zegevierde. Hollandiaan 1 viel in deze klasse ook wel tegen want -■ van Hermandad 1 werd met 8—2 verloren. Het tweede team van de melkmannen zag Germi nal 3 met een '73 zege huiswaarts keren. In de derde klasse won Intiem 4 van US 2 met 82 en" speelde Intiem 5 tegen Hoogvliet 2 met 55 gelijk. In tiem 3 deed goed werk tegen koploper Diveko 2 een 55 resultaat te be werkstelligen. De hattrick van Ger IJtsma was daar voor wel noodzakelijk. Shell I was te gen TBSM 3 ih prima vorm, getuige de 9—1 zege op de gasten uit. Bolnes. Het derde team van De Windmolens verloor met 6—4 van CSCR1 m Voorts zei hij dat de gemeenteraad 1965 „met vreugde" heeft besloten tot de sloop van de oude r.k. kerk met pastorie aan de Dam 28 en 30. „Daarna heeft het kerkbestuur nieuwbouwplan- nen gemaakt. Wanneer u binnen twee jaar uw standpunt wijzigt is de rechtszekerheid van de burger in het geding. Dit maakt het gemeentebeleid wankel". De burgemeester gaf de verzekering dat het Oude Kerkhof en de Bran dersbuurt als stadsgezichten zullen wor- 'den beschermd, maar niet door het be houden van krotten. Waar de slopersha mer zijn werk heeft gedaan zal aange paste nieuwbouw verrijzen. „En geen torenhoge kantoorflats, zoals een tele visiefilmpje van zondagavond sugge reerde. De nieuwbouw zal in verhou ding komen - te ;staan met .deoude be bouwing:. Ook moderne bouw kan histo rische architectuur steunen", aldus de burgemeester. Tot slot deed hij een beroep op de raad het bestaande beleid van de sane ring te volgen. „Wanneer we krotten aankopen en slopen zal de binnenstad in nieuwe luister herrijzen. Ik ontaadt u ernstig het voorstel van de agenda af te voeren. Stel deze lijst vanavond vast en vestig daarmee een vast beleid waar op de burger kan vertrouwen". De heer Houtman zei in tweede instantie, dat veel jongeren het betoog van de burgemeester als beledigend zul- H. ROELFSEMA beklemming len opvatten. Het raadslid overwoog de mogelijkheid dat de heer Roelfsema daarmee de jeugd tegen zjch in. het harnas jaagt. Hij geloofde, niet dat'de plannen van het werk-cornité zomaar waren weg te wuiven. Het betoog had hem doen schrikken. De heer Collé zei dat te merken was dat de burgemeester geen Schiedammer is. Volgens hem bekijkt een geboren Schiedammer de zaak heel anders, in elk geval niet met een beklemd gevoel. Mr. J. B. Schueler (kath.) maakte de heer Roelfsema een compliment voor (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De 29 punten feilende agenda -van degemeenteraad - heeft maandagavond, behalve het laatste voorstel over de ontwerp-monumenten lijst, geen noemenswaardige discussies opgeleverd. Voor het grootste deel wa ren de voorstellen hamerstukken. Alleen de fractie van de WD vroeg aantekening te hebben gestemd tegen het voorstel tot het verlenen' van. een aanvullend krediet van ruim 50.000 voor de verbouwing van het hoofdbu reau van politie. De leden gingen zonder meer ak koord met het belangrijke voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Havendijk-Maasboulevard. VLAARDINGEN December vorig jaar is bij de .Spaarbank Vlaardingen ƒ5.308.685 ingelegd en ƒ4.387.546 tèrüg betaald, hetgeen een spaaroverschot be tekent van ƒ921.139 tegen ƒ312.908 in december van 1965. Aaii rente is 1.724.355 bijgeschreven, waarmee het totale tegoed aan spaarders op 54.520.417 kwam. Eind december 1965 bedroeg dit tegoed 48.972.232. Gedurende het gehele jaar 1966 werd ƒ44.904.840 ingelegd en ƒ41.081.010 te rugbetaald. Het afgelopen jaar .leverde dus een spaaroverschot Op van 3.823.830 tegen 3.922.910 in 4965. Het aantal in omloop zijnde boekjes steeg gedurende december 1966 niet 59 van 49.962 naar 50.021. Bij het schoolsparen werd voor 6.805 aan ze gels verkocht. Over het gehele jaar 1966 werd voor ƒ75.634 aan spaarzegels verkocht, in 1965 bedroeg dit j77.762. VLAARDINGEN Bij 'bestratings- werkzaamheden op het Emous.. kreeg maandagmiddag de vijftienjarige wielrijd- ster Maria Tiedeker die onder een tran sportband door reed, een steenop Paal hoofd. Gewond is het meisje-naar het Holy-ziekenhuis gebracht.. „S De 40-jarige JE C. Simon verloor maandagavond komende vnn' de Dirk de Derdelaan, en rijdende naar Ede Mamix- laan, .de macht over het stuur van zijn. personenauto. Hij ramde een lichtmast. De auto liep zware schade ..op én de mast werd geheel vernield. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. '5 51/4 5:/4 '51/2. 5V4 5Vz SVz 'PAo' P/a .0/0 Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij ALBLASSERDAM, DELFT, 's-GRAVENHAGE, HEERLEN. SCHIEDAM, VLAARDINGEN, BOTLEK EN EUROPOORT (Van een medewerker) VELAARDINGEN Op de buitenge wone vergadering van de Vlaardingse Middenstands Centrale, maandagavond gehouden in café-restaurant Markant aan de Broekweg werden drie bestuursleden gehuldigd, die zich in de twintig naoorlogse jaren op velerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt v -vy.;y SSpe: Schiedamse Fltmkrlns. lezing. 20. -Wijkcentrum:-VVV-Schiedam. propoganda- avond. 2». Musis Sacrum: Toneelvereniging Geron, to- A uitvoering. 20. Magnalia Dei-kerk: Toonkunst, concert, 20. „iïInsis Sacrum: Toneelvereniging Geron. uitvoering, 20. ^.Bijkantoor De Rotterdammer: Lange iifrksfraat82, uitsluitend redactiezaken. tel. 253954 b.g.£. H5588 b.g.g. 346619. ..Belancrljke telefoonnummers: Alarm poll Sl-toestel 264666, brandweer 269128, GG en G° 289230. -Apotheek "t «Ja. tel. 136909. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS De vereniging voor christelijke ulo te Maassluis is in ver band met de invoering van de Mam moetwet omgezet in een nieuwe- ver eniging die de naam draagt „Vereni ging voor christelijk voortgezet onder wijs". De besturen van de plaatselijke hervormde en christelijk-nationale scholen, die tot dusver de enige leden waren van de Vereniging voor christe lijk ulo, participeren niet in de nieuwe vereniging. De Mamix-ulo is onder- het beheer van de nieuwe vereniging gekomen. Korte Hoogstraat 11 a tel 346151 - Vlaardingen Het is de bedoeling dat deze vereni ging ouders en andere belangstellen den als leden "en donateurs, aantrekt. Het bestuur van de „Vereniging voor christelijk voortgezet Onderwijs" be staat uit acht personen, van .wie er vier tot de Hervormde Gemeente en vier tot de Gereformeerde Kerk be horen. Twee van hen zijn inwoners van Maasland.' Het moderamen be staat uit de heren ds. K. W. Dercksen, voorzitter, W. Haakma, secretaris en W. Goudappel, penningmeester. Op de dezer dagen gehóuden op richtingsvergadering sprak de, heer J. Stehouwer, hoofd van dé Marnix-ulo, over de toekomstige ontwikkeling van het ulo-onderwijs (mavo)en gaf hij een uiteenzeiting over de doelstellin gen van de nieuwe wet op het voort gezet onderwijs, de zogenaamde Mammoetwet. VMC-vaorzitter J. Ligthart kréég een draagbare radio vóór twintig jaar bestuurslidmaatschap. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Samen met een groot aantal medewerkers heeft het dameskoor Vox Humana maandagavond een geslaagd concert ge geven in de Harmonie. Onder leiding van Ton Wessling zong Vox Humana zelf een aantal liederen die bij het tal rijke publiek bjjzonder in de smaak vielen. Het Latijn bleek de dames nietvoor onoverkomenlijke moeilijkheden te plaatsen. De drie werkjes: Vere Langu- ores Nostros van Lotti, Duo" Seraphim van Vittoria en Jesu Rex Admirabilis van Palestrina leverden daarvan het bewijs. Ook het oud-Hollandse „lek segh Adieu" van Clemens werd goed ge zongen. Na de pauze het Hoekse kuor het „Zigeunerleven" van Schumann en de wals „An der schonen blauen Do- nau" van Strauss. Behalve het Hoekse dameskoor werk te aan dit concert mee het. Liers Ge mengd koor onder leiding van Jos Vrancken. Ook dit koor bleek een voor liefde te hebben voor Latijnse teksten ontwerpers en fabrikanten van behang als „Exsultate Justiti" van Viadane, het bekende „Angus Dei" van Hasler en verder „Benedictus" yan de Neder landse componist H. Altink. SCHIEDAM Het eerste herenteam van de Schiedamse Volleybal Club heeft op het nippertje een 1—3 nederlaag geleden tegen het Sterke Achilles uit Delit. Het was een spannend gevecht, waarbij de hardere Delftse aanval steeds voor minimale setwinst zorgde. Setstanden: 13—15, 13—15. 15—7 en 13—15. Dames 1 speelde niet, aangezien het agse Blokkeer niev volledig opkwam. Het tweede damesteam zorgde voor een fraai succes. Hew gehele team speelde zeer en thousiast en behaalde na goed volleybal een verdiende 3—1 overwinning op het sterke VCK. Ook dames 3 zorgde voor een goed resultaat. Het Rotterdamse ZVC 3. één van de leidende ploegen, werd met 3—1 geklopt. Dames 4 bleef in de gevaarlijke zone na een 3—0 nederlaag tegen leidster Kangeroes. Heren 3 speelde weer gelijk, ditmaal 2—2 te «en Splvo 2. Heren 4 verloor opnieuw, DRL werd met 30 overwinnaar. SCHIEDAM vermoedelijk door overbelasting is maandag een lift met zes volwassen personen en een kind in een pand aan de Toon Verheystraat in Groenoord halverwege blijven steken. Pas na vijf kwartier zijn de mensen uit hun benarde positie bevrijd. m en mede verantwoordelijk zijn geweest voor het wel en wee van de mid denstand. De heer A. van der Meer, vice- voorzitter van de VMC, bracht een eresaluut aan het driemanschap J. Ligthart, L. A. M. Bracco Gartner en E. R. Naujoks, die hij hartelijk toesprak. Hij noemde hen „werkers van het eerste uur en alle andere uren", die vormen gestalte, hebben gegeven aan de VMC. Het was een volslagen verrassing voor de drie jubilarissen, dat zij fraaie geschenken kregen. De heer Ligthart thriving eer, draagbare radio en de heer Bracco Gartner mocht een elektrische boor-set in ontvangst nemen. De heer Naujoksi, twintig jaar penningmeester van het Middenstands Aktie Fonds, keek wel vreemd toen hij een fiets ge presenteerd kreeg, maar later zei hij, dat dit geschenk hem toch wel het meest welkom was. Men had namelijk ontdekt dat de heer Naujoks al jaren lang op een min of meer oud „karre tje" reed. Voorzitter J. Ligthart had aan het begin van de feestelijke bijeenkomst een summier overzicht gegeven van de twintig na-ooriogse jaren waarin zeer veel veranderd is in Vlaardingen. Ver der merkte hij op, dat de Chr. Midden standsvereniging en de R.K. Mid delstands Vereniging samen de stoot hebben gegeven, die leidde tot de op richting van de Koninklijke Neder landse Middenstands Bond. Zeer belangrijk vond hij de taak van het Middenstands Aktie Fonds, dat o.a. de bekende St. Nicolaas-akties orga niseert. Tenslotte vestigde hij alier aan dacht op de ontwikkelingen in de nabije toekomst „We moeten terdege op onze qui-vive zijn", aldus de* heer Ligthart. Voor de woensdag in de Stadsge hoorzaal te houden grote feestavond zijn alle plaatsen uitverkocht. TAE LAATSTE kruimels -heb ik zo- juist van mijn mond geveegd, de excellente stroop heeft mij een ogenblik doen beseffen dat een be zoek aan de tandarts niet tever geefs zou zijn, en de bus staat nog te pronken in mijn bureaula. Welke kruimels, stroop en bus? De kruimels van de stroopwafels, de stroop van de stroopwafels en de bus waarin de stroopwafels enkele uren geleden nog zaten. En nu, na dat ik deze Goudse lekkernij heb opgegeten, heb ik het heilige voor nemen nooit meer één, laat staan méér onaardige woorden van me vrouw inr. F. James-Heyboer te zeggen of schrijven. Misschien herinnert u het zich nog: vorige maand schreef ik niet zo aardig over deze advocate. Ze had tijdens een pleidooi iets over de rechtbankverslaggevers en -geef sters gezegd, dat sterk wees in de richting van een beschuldiging over subjectiviteit van ons aller troetelkind „De Pers". Ik heb toen geschreven dat de rechtbankver slaggevers hun best doen om uit sluitend weer te geven wat er tij dens een zitting naar voren komt, en dat er van een zwart maken van de verdachte geen sprake is. Op die „Aan de lijn" heeft me vrouw James nu bijzonder geestig enerzijds en bijzonder maagver- kwikkend anderzijds gereageerd. Ze stuurde mij namelijk (en laat ik maar met het voor ons belang rijkste beginnen, want de liefde gaat tenslotte door de maag) een bus overheerlijke Goudse stroop wafels uit haar woonplaats. En ten .tweede een brief, waarvan ik u enkele gedeelten niet wil onthou den. Ze schrijft: „Mijn door u ge wraakte opmerking (nl. „dat er vanavond wel weer in de krant zal staan wat een slechte vrouw ver dachte is", J. K.) is in het alge meen gemaakt, uiteraard zonder de minste bedoeling daarmede iemand iets te verwijten of te kwetsen en zeker niet verslaggevers of -geefster, wier beroep mij altijd zeer na aan het hart heeft gelegen maar nu u zich die blijkt te hebben aangetrokken, sterker nog, u te hebben bezeerd, past mij een: „pardon, Heer Kramt!". Ik wil mij evenwel niet vleien met de hoop dat dit voor u voldoende zal.'zijn, want één zinsnede uit mijn opmerr king „néémt u niet". En dat is jammer, want, gesteld al dat ik dat zou willen, die zinsnede kan niet meer worden teruggenomen", aldus mevrouw James. V- EXCUSEERT zich dan voor haar late reactie, vraagt zich af of er in het bewuste verslag nog enige positieve kanten voor haar cliënte naar vorenv.zjjn, gekomen (ik hoop het naar behoren gedaan te hebben> mevrouw James, en ik zal u het betreffende artikel alsnog toesturen) en vraagt dan óf ik: her bijgaande busje stroopwafels wii accepteren om de tussen haar en mij ontstane breuk te lijmen (ai gebeurd). Ze gaat verder: néémt mijn opmerking niet, doch ik wil u gaarne als verzachting voor be-v zeérde tenen iets geven, want zo is. het leven nu eenmaal,'Heer .Krant, geven en nemen. Daarom hoop ik dat u deze pleister op de wonde zult aanvaarden, want' indien dit niet het geval mocht zijn, dan moet ik u eerlyk zeggen dat bij mijn eerstvolgende strafzaak mijn aan dacht niet uitsluitend zal zijn bij cliënt en rechtbank, doch mijn blik tersluiks zal afdwalen naar de plaats van .de voeten der verslag-" gevers en -geefsters, om uit nieu ws gierigheid te zien of zich daarbij wellicht een extra grote schoenen- maat bevindt." Mevrouw James, ik beloof u plechtig: niets kan mijn genegen heid voor u meer breken. Maar ik moet u weL zeggen, dat ik mijn voeten zal trachten te verbergen in de rechtzaal. Want ik heb nu een maal een tamelijk grote schoen maat, en ik zou alles liever willen dan dat u daaruit een verkeerde conclusie zou trekken! (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Gemeenten die moeite hebben met het reali seren van hun contingenten wo ningwetwoningen kunnen in scSS£PAM De afdeling Rotterdam van ae nttb heelt na vier weken de taleltenni- scompetitie hervat. Deze hervatting heeft voor de vijf TSF-teams winst én verlies opgeleverd. Winst voor de seniorenteams een en drie, die hun tegenstanders geen kans op revanche gaven voor de in de - eerste helft geleden 6—4 nederlagen. Integendeel, het krachtsverschil met de la ger op de ranglijst geplaatste tegenstanders IS^Hm nu veel duidelijker tot uitdrukking. TSF won met liefst 10—0 van Centrum en TSF. 3 zegevierde met 91 over Nationale. Het verlies van koploper TSF 2 temperde de vreugde van deze overwinningen echter sterk. Met de 4—6 nederlaag verspeelde TSF 2^ae voorsprong die het nog had bij het afsluiten van de eerste competitiehelft. VOOR EEN ORGEL OF PIANO UW ADVISEUR 'S-GRAVELANDSEWEG 620 - SCHIEDAM SCHIEDAM De 23-jarige melkhandelaar M. J. de G. uit Zwijndrecht, moest gisteren tot zijn grote ontsteltenis constateren dat zijn driewielig bestel- karretje, langzaam maar zeker in de Korte Haven verdween. Zijn vergeet achtigheid de wagen op de rem te zetten, zal hem nog lang heugen. Toen hij de natte balans opmaakte, bleken namelijk 192 flessen melk, 130 eieren, veertig kg margarine, tien kg roomboter, dertig flessen karnemelk, 80 flessen yoghurt, 112 flessen frisdranken en dertig flessen koffiemelk verloren te zijn. Vlaardingen terecht. Deze ge meente heeft namelijk by de over heid een gunstige grondprys be dongen voor het bouwen van hui zen in de woningwetsector. Dit in tegenstelling tot tal van gemeen ten, die niet of nauwelijks hun contingenten woningwethuizen kunnen realiseren. „Kom hier in Holy bouwen;, wij heb ben ruimte genoeg". Dit uitnodigende gebaar maakte wethouder E. P, van der Veen tijdens een toespraak, die hij' maandag ter gelegenheid van het uitrei ken van een huissleutel in Holy (zie nok elders) hield. Daarvoor had de wethouder uiteenge zet dat Vlaardingen een bijzonder gunstige curveprijs kan hanteren. Hij doelde onder meer op Rotterdam, waar de grondprijs bijzonder hoog is BUKGEKUJKE STAND SCHIEDAM Geboren: Petrus T zv UW T Lassoolj en c M W van Oer XooiJ: Sandra dv A Brouwer en J v Feben: Marijke w M L dv M J L. Lansbergen en M w de Jong: Erik zv H G vermeer en E Bode: Quinta dv E Bies en N P van de Weele: Mark J zv F x M M Cremers en G E L Bunnik; Sylvia J M dv A J van der Hoeven en L M T de Paauw; Yvonne H B dv A S Kruining en NV' van der Linden: Daniella K G dv V Casalai;:,' na en N J Haartsen: MarUna M dv j.dS Rodenberg en M C M van den Berg; Adriana A dv a den Engelsman en C M de Heus: Remmert G zv G K Koch en E Koek; Johan nes w.a iv j Dalstra en A H Adelaar. Overleden: A C van Maastrigt 66: J J van- Dalen 68 wed v J J Riemersmaj -J van' der- Zwaan 70.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1