Conclusies van BenW: Ontwikkeling industrie HOOGSTE VAN VLAARDINGEN AGENDA Scheerapparatuur was buit van inbraak r 7 ;de uitverkoop bij; l¥3ET 1 -1 - J Vier „Legerpe haalden 1200 op Statuut naar adspirant-deelnemers Gemeenschap van kerken wordt breed opgezet „Wagen" duurder dan gedacht mts i I STUKKEN SLAAT I I I AN Meisie brak been Hans van der Sloot geeft boekenlezing Burgerlijke stand Totale waarde van 10,000 Forse boetes voor beledig- politi en van ïeman MEUBELFABRIEK VERMAAS ADMINISTRATIEVE KRACHT Kwart eeuw bij de zieken 120 pet. lager dan waar ook V.M.C. starte bliksemaktie voor het L.d.H. Thema voor agape enquête„God in Nederland" Onder invloed rijden kost 75 gulden boete Apollo bij bejaarden Oude Haven Wilhelminahaven vraagt Kon. Wilhelminahaven N.Z. 27 Viaardjngen - Tel. 010-343006 Avonds teief. 01899-2967 1? jpE ROTTERDAMMER^ Pagina 3 DONDERDAG 26 JANUARI 1967 1 SCHIEDAM Vandaag «en dagelijks -fot? I<42cuxsu2üy?e*u Mej. Moerman jubileert HET IS BEWEZEN DAT ONZE PRIJZEN ZIJN VERGELIJKBAAR MAURITSWEG 58 - ROTTERDAM - TELEFOON 13.59.93 SCHIEDAM De plaatselijke Gemeenschap van Kerken, die zoals wij eerder hebben bericht, de Oecu menische Raad van Kerken te Schiedam voorbereidt wordt een lichaam waarin niet alleen de kerkbesturen en de centrale kerke raden,. maar. ook vertegenwoordi gers van de wijkkerkeraden der Hervormde Gemeente en van de Gereformeerde Kerk en van de rooms-katholieke parochies, als mede van de kerkelijke jeugd- groeperingen zitting zullen hebben. iVieuwe plannen voor gemeente VLAARDINGEN De mannenzang- vereniging Apollo, die enkele weken ge leden een uitvoering gaf in het bejaar dencentrum De Valkenhof heeft ook de bewoners van. het bejaardencentrum De Wetering een prettige avond be zorgd. In de recreatiezaal van dit ge bouw waren alle plaatsen bezet toen Apllo onder leiding van Andries Noor- degraaf een concert gaf van gelijk ge halte. Medewerking verleende ditmaal de heer J. J. Sleeboom, die op de van hem bekende wijze een verhaal vertel de. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Oude Haven moet worden afgesloten en de Koningin Williclminahaven dient, evenals de Buitenhaven, verder le worden ontwikkeld als industriehaven. Wanneer een grote behoefte blijkt te bestaan aan zeehavencapaeiteit in de dienstverlenende sector zal een geheel nieuwe haven aan de rech ter Maasoever moeten worden gegraven. Men houdt niet meer vast aan <le reeds eerder geuite suggestie om een nieuwe haven aan te leggen tussen de mondingen vah de Buitenhaven en dc Koningin Wilhelmina- liaven. Dit zijn de conclusies van B. en ty., die zijn gebaseerd op het rapport „Havenstudie Vlaardingen" van de Rotterdamse ir. N. Th. Koomans. De ze conclusies moeten in de toekomst het beleid voor de gemeentelijke ha vens bepalen. B, en W. stellen de gemeenteraad voor met de hoofdlij nen van dit beleid akkoord te gaan. Volgende week donderdag zal de raad het voorstel in behandeling ne men. Het doel van het havenrapport was de mogelijkheden te bestuderen tot een intensiever gebruik van de havens. Een andere opzet was het aanwijzen van eventuele uitbreidingsmogelijkheden in de nabije of meer verwijderde toe komst. Dit laatste moest worden gezien tegen de achtergrond van de ontwikke ling in het Nie iwe Waterweggebied. B. en W, en met name wethouder T. de Bruyn, aie de portefeuille van stadsontwikkeling en economische .aan gelegenheden beheert, hebben hun con clusies uit het rapport getrokken. In een achttien punten tellende documen tatie hebben B. en W. de hoofdlijnen van het in de toekomst te voeren be leid uitgezet. Naar aanleiding .van de Oude Haven merkten B.en W.op dat deze haar betekenis voor de scheepvaart .duide lijk heeft verloren. Zij zien voorts geen specifiek Vlaardings belang gediend met een bestemming van dezè haven als gelegenheid tot het opleggen van schepen. Ook voor de watersport ach ten B. en W. deze haven niet de aange wezen plaats. Zij menen dat lig plaatsen voor pleziervaartuigen moeten worden gekozen in de Vlaardingse Vaart oi in de Brielse Maas. Men wil daarom de Oude Haven afsluiten met een dam op kade-hoogte. De plaats van deze afsluiting moet nog in studie worden genomen. Het ver- keersaspect speelt hier een grote rol. Overleg met Delfland, Rijkswaterstaat, provincie en Nederlandse Spoorwegen is nodig. B. en W. ontraden in verband met de ontwikkeling van deze haven het creëren van een verkeersverbin ding tussen Galgkade en Koningin Wil- helminahaven. Ook za! men zich nog moeten bera den over hetgeen in de toekomst met de afgesloten Oude Haven moet ge beuren. Vooral de stede bouwkundige aspecten spelen hierin een grote rol. De Koningin Wilhelminahaven is an- gelegd ten behoeve van de visserij. De ze functie heeft de ligging,.vorm, afme tingen en outillage van de haven be paald, hetgeen onvermijdelijk zijn te rugslag uitoefent op de toekomstige mo gelijkheden. Hoewel de betekenis van de visserijfunctie is afgenomen valt een ontwikkeling als industriehaven waar te nemen. B. en W. betreuren het dat de visse rij-activiteit een aflopende aangelegen heid is. „Wij achten het niet raadzaam om de beperkte mogelijkheden, die de haven voer zeeschepen biedt, te Vergro ten. Zelfs ten koste van zeer grote in vesteringen zóu slechts een outillage ontstaan van zeer bescheiden omvang en gebruiksmogelijkheid. De op brengsten zouden in geen enkele ver houding staan tot de kosten", aldus het college. B. en W. achten het daarom reëler het beleid af te stemmen op de voortschrijdende, ontwikkeling van de Koningin Wilhelminahaven ais in dustriehaven. Zij schrijven verder dat een bedrijf, dat voorzieningen wenst te treffen, in beginsel zelf de kosten van deze werken moet dragen. Eenzelfde standpunt neemt het college in ten aan zien van ile Buitenhaven. Het tegengaan van de havenvervui ling noemt het college een belangrijke zaak. Aangezien van ambtelijke zijde grote aandacht aan deze kwestie wordt geschonken acht men het niet nodig daartoe een commissie in het leven te roepen. VLAARDINGEN De zesjarige C. Verboord gleed woensdagmiddag uit op de stenen vloer van het Kolpa-bad. Het meisje viel en brak daarbij haar linker been. Zij is in het Holy-ziekenhuis opge nomen. SCHIEDAM voor beeldende kunstenaars uit Schiedam en omgeving bestaat gelegenheid van 3 maart tot 2 april deel te nemen aan de „Salon der Maassteden", die in het Stedelijk Museum wordt gehouden. Inschrijving bij het Museum, Hoogstraat 112, tele foon 265491. SCHIEDAM Hans van der Sloot zal dinsdag 28 februari in gebouw Ire ne een lezing houden over zijn onlangs verschenen boek „Schiedam rond de eeuwwisseling". Met dia's zal hij zijn betoog illustreren. In de aula van. het Stedelijk Museum brengt op vrijdag 3 maart de acteur-ca baretier John Lanting zijn bekende „Man met de snor" en „De Aap" ten tonele. De activiteiten worden door de Openbare en RK bibliotheek in samen werking met de Schiedamse boekhande laren georganiseerd in het kader van de boekenweek. SCHIEDAM - Geboren: Edwin R. z.v. G. H. M. Oostrum en M. C. van Baarle; René z.v. H. A. Jansen en J. M. Gloudl; Robert S. C. z.v. p. J. de Haan en I. C. de Glopper; Manike I. d.v. S. A. van der Sluis en I. M. de KruiffRichard z.v. G. Vellekoop en K. M. van Vooren; Karin d.v. J. van den Ou denhoven en N. Mulder. Overleden: C. J. Alblas, 63: R. Mulder, 48; C. van Heijst, 68 jr. (Van een onzer verslaggevers) T/'LAARDINGEN Het veer tig meter hoge flatgebouw, het hoogste van Vlaardingen, op de hoek van de Van Leeuwen hoekstraat-Dirk de Derdelaan nadert zijn voltooiing. Indien al les volgens plan verloopt zal het gebouw over een maand kun nen worden opgeleverd. Thans is men bezig aan de laagbouw naast de flat, waarin een dag winkel en veertien garages wor den ondergebracht. Het hoofdgebouw telt dertien woonlagen die op twee onder verdiepingen rusten. Van de to taal 76 vierkamerflats zijn er momenteel ongeveer tien ver huurd. De huur bedraagt f 350 per maand. Het flatgebouw is een ontwerp van de Vlaardingse architect D. de Vbs. HOEK VAN HOLLAND De Oranj ever- ,;eniEing houdt maandagavond om 20.00 uur •liiaar- jaarlijkse vergadering in hotel Ameri ka. Er zal onder meer een nieuw bestuur pvorden gekozen. ji HOEK VAN HOLLAND Op dinsdag 7 februari belegt de wijkraad in Hotel Ameri ca een openbare vergadering. De wethouder van Openbare werken, mr. H. G. C. L. Polak tn üe directie van Stadsontwikkeling zullen de toekomstige ontwikkeling van Hoek van Holland uiteenzetten. Aanvang 19.30 uuï. Maasland De jaarlijkse uitvoering van de muziekvereniging Euterpe dinsdag avond in het Trefpunt, heeft weer een volle taai getrokken. Voorzitter J. Moerman me- jmoreerde het feit dat de vereniging bin nenkort zeventig jaar bestaat. Een toneel- £.oeP, uit Naaldwijk voerde later op de - avond het blijspel „Jachttrofee" op. Maasland m xoes-werden 102 kinde ken geboren, waardoor het aantal Inwoners JJJjanuari van dit jaar op 5152 kwam. Er vestigden ztch 290 nieuwkomers en 28 perso- Prei} overleden. Naar andere gemeenten ver- «vKken 297 mensen. Het aantal inwoners u!~ïe: Centraal vrouwen comité, bij'een- «omst. 14.3O; .A'fsis Sacrum: Schied. gemeenschap, to pwedstrijd. 20; Soc. Belangen: Retorica, spreken in «et openbaar, 20; ue Rank: C.M.C. Jaarvergadering, 20. »...EïJ MORGEN 16 30 ig ls.: Alser|cldsrccc-ptie Mr. Xnape. *Sr', s°c- Bel: C.M.B., ledenvergadering 20; Sacrum: Politie Muziek Gezelschap. herv. kerk. gemeente- r,---jond. 20; s„. RanK; Ned. lv<snd. 2». De Rotterdammer: Lange 82, uitsluitend redactiezaken, tel. 115588 b.K.e. 346619. tie- f"BriJke telefoonnummers: Alarm pou- GD 269280el 264666, brandweer 269128. GG en jApotheek 't Goude Hert, Goudsesingel tel, 136900. verminderde met 731 als gevolg van de wij ziging der gemeentegrenzen. MAASSLUIS De commissie van ad vies voor het, nieuwe wijkcentrum, die zich beraadt over de wijze van beheer en ver huur, bestaat uit de heren wethouder P. van der Snoek, de gemeente- ambtenaren J. C. Stam en H. Hinsje. en de directeur van de gemeentelijke sociale dienst, J. H. de Jager. Namens de particuliere organisaties hebben zitting mevrouw J. Hengeveld- Peters (Ned. Prot. Bond), ir. A. Schouten (herv, diaco nie). J. C Dercksen (geref. diaconie), A. Beek (kath.). N. M. Gautier (M.G.) en J. van Luipen (kruisverenigingen). ROTTERDAM Electrlsche scheerapparaten tot een waarde van 10.000 vormden de afgelopen nacht de buit van een inbraak bij een handelsonderneming aan de Gustoweg. Bij de NV Stork aan de Waaldijk is eveneens ingebroken. Hier is een be drag van 100 gestolen. Deuren waren geforceerd. Dit de Mgr. Deckerschool aan de Groentetuin zijn balpennen, waskrij tjes en een doos met stukken stuf gesto ft De laatste tijd worden er per dag zo'n een of meerdere winkeldieven of -dievegges naar het politiebureau ge bracht Woensdag waren het er vier, die in warenhuizen en modemagazijnen hun slag hadden geslagen: de twintigja rige secretaresse C. M. W., die voor ƒ25 aan levensmiddelen had gestolen bij' De Bijenkorf; de 45-jarige me vrouw S. H., die bij Galerie Modernes een nachthemd wegnam; de 44-jarige mevrouw J. T. M., die bij C en A een blouse stal en de 39-jarige mevrouw B. de G., die voor 70 aan kleding bij C en A had meegenomen zonder te beta len. Op de Stadionweg heeft de politie SCHIEDAM „Een politieman in functie beledigen en bovendien zijn au to klem rijden, is een ernstig feit", al dus kantonrechter mr. W.E. van Vlo ten. De Maassluizenaar C. J. v.d. H. betuigde wel zijn spijt, maar de kanton rechter kende geen pardon. De man werd gestraft met boetes van tien en vijftig gulden voor de bele digingen, een week onvoorwaardelijke hechtenis en eveneens onvoorwaarde lijk een jaar ontzegging van de rijbe voegdheid. Leeftijd 18 tot 20 jaar. ULO-opleiding en kennis van boekhouden gewenst. .Adres; woensdag de negentienjarige leer ling-dafebedekker L. K, de vijftienjari ge L. G. en de achttienjarige F. D. L., alle drie uit Duitsland, aangehouden, toen zij' mét een Opel Caravan reden. De jongens konden de herkomst van de auto niet aannemelij k maken. Later bleek dat de auto in Maastricht was gestolen, en dat de jongens clandestien Nederland waren binnengekomen. Ze zijn in bewaring gesteld. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Mejuffrouw C. Moerman (60) van de Binnensingel 202 a, lid van de huishoudelijke dienst van het Holy-ziekenhuis, vierde vandaag (don derdag) het feit dat zij 25 jaar geleden in dienst trad bij het Algemeen Zieken huis. In tegenwoordigheid van tal van personeelsleden is zij vanmorgen iri de recreatiezaal gehuldigd. Directéür-geneesheer H. 'B. Meèrdink was de eerste'die haar toesprak en haar feliciteerde met het bereiken van. 'de voor haar-zb, belangrijke-rmijIpaaL Adjunct-directrice mejuffrouw; A. Bdaii' bood de jubilaresse namens 'directie en personeel een grammofoonplaat en een platenkoffer aan. Mejuffrouw W. Stoei voerde het woord namens de huishoudelijke dienst. Mejuffrouw G. W. van Briest, kinder arts, gaf eveneens van haar waardering blijk. Zij gaf de jubilaresse een naaibox. Mejuffrouw Moerman begon 25 jaar geleden haar werkzaamheden in het ziekenhuis aan de Binnensingel. In 1954 werd zij overgeplaatst naar het Flat-ziekenhuis en bij het gereedkomen van het Holyziekenhuis werd zij daar bij de huishoudelijke dienst ingedeeld. Zij is werkzaam op de kinderafdeling op de zesde verdieping. I I I ROTTERDAMS GROOTSTE PERZENHUIS WAT BETREFT ZIJN KEUZE EN LAAGSTE PRIJS Zie ook onze etalages Binnenweg 125 en Mauritsweg (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vier paarse „Le gerpetten" gingen woensdagavond rond door de rijen van de stampvolle Stadsgehoorzaal, waar het jubileum van de, Vlaardingse Middenstandscen trale is gevierd. Hiermee is spontaan de interkerkelijke aktie „Vlaardingen geeft het Leger des Heils een nieuw tehuis" van start gegaan. Deze eerste informele aktie heeft 1251,55 opge bracht. De VMC deed daar nog eens duizend gulden bij. De voorzitter van de middenstands vereniging, de heer J; Lighthart, ,nam het initiatief tot de inzameling op. v;een psychologisch' juistgekozen mo- ~;meftfc"Nadairconferèhclë|i,Frans* gtS- «i lijfe en< hét'accördèdn-3'üo De Pico's de zaal in een feestelijke stemming hadden gebracht, zette.hij het doel van de aktie uiteen. Hij zei dat niemand de zaal mocht verlaten voordat duizend gulden op. ta fel zou zijn gebracht. Op sommatie van de heer Lighthart gingen wethouder E. P. van der Veen, commissaris van poli tie dr. C. N. Peyster en gemeente-secre taris A. Kranenburg op het balkon met de petten rond. Vrijwilligers „bewerk ten" dë benedenzaal. Na telling van het geld .overhandigde de voorzitter het bedrag aan. de heer P. de Goede, lid van het aktie-comité. Hij sprak de wens uit dat velen, die om welke reden dan ook feest vieren, deze bliksemaktie zullen overnemen. Het overladen feestprogramma van de twintig jaar oude VMC was zeer gevarieerd en over het algemeen geno men bijzonder boeiend en afwisselend. Het was een bont feest met en muzi kaal hoogtepunt van The Shepherds, het sympathieke en zeer muzikale trio met hun volksliedjes en negro-spiritu- als. Voorts traden op Cpnny van- den Bos, het Cocktail Trio, het virtuoze vioolduo Sem 'Nijveen. en Benny Behr en de circusartiesten Het Kalmar Trio, The Croeksons en The Wikkel Bros. SCHIEDAM Uit de niet afgesloten cabine van een trekker met aanhang wagen is -een draagbaar radiotoestel ten nadele van de 26-jarige chauffeur M. P. uit Vlaardingen ontvreemd. De wagen stond geparkeerd aan de Kommiezenlaan. Uit het St.-Joris Gasthuis aan de Overschiesestraat is de overjas van de vijftienjarige K. B. gestolen. De jas ver tegenwoordigt éen waarde van f 150. (Van een onzer verslaggevers) Dit althans is de strekking van het ontwerpèstatuut dat de plaatselijke Oe cumenische Raad in overleg met de - landelijke Oecumenische Raad de ker ken heeft voorgelegd. In dit statuut wordt als ideaal en leidraad gesteld dat men alles samen gaat doen wat naar de overtuiging der participerende kerken de zichtbaarmaking van dc in Christus gegeven eenheid kan bevorde ren. Ket is de bedoeling van de Oecume nische Kaad te zijner tijd alle betrok ken kerken en instanties uit te nodi gen voor een grote bijeenkomst om met elkaar over de' plannen te spre ken en gezamenlijk wegen te zoeken die tot aanvankelijke resultaten kun nen leiden. Weliswaar neemt de Oe cumenische Raad hiertoe het initia tief, maar hij hoopt en verwacht dat de kerken zelf de Gemeenschap zul len gaan vormen. De'bedoeling is dat de bijeenkomst ten minste zal leiden tot de. stichting van een werkcommissie die de besproken plannen nader gaat uitwerken. Het ook reeds aangekondigde Liefde maal (agape) dat zaterdag 4 maart zal worden gehouden, heeft tot doe! christenen van alle leeftijden uit de verschillende plaatselijke kerken te verenigen aan een gemeenschappelijke broodmaaitijd om daarmee uitdrukking te geven aan de onderlinge verbonden heid in Christus. Het hoofdbestanddeel van de maal tijd vormen de tafelgesprekken. Het thema van deze gesprekken is het onderwerp van de verleden jaar gehouden Margriet-enquête: „God in Nederland". Zoals men weet werd ïn deze enquête een onderzoek ingesteld naar de vragen hoe men over de kerk, het geloof en zijn functie in het maatschappelijk leven denkt. De gesprekken zullen worden gehou den aan de hand van een samenvatting van de conferentie die het hervormde instituut Kerk en Wereld te Drieber gen onlangs over dit onderwerp in het Eykmanhuis heeft gehouden. De samen vatting zal vooraf alle deelnemers wor den toegezonden. De Oecomenische Raad koos dit on derwerp in het bewustzijn dat velen hiervoor belangstelling hebben. Verder zal aan de maaltijd een nieuw lied wor den ingestudeerd. Een andere nieuwe activiteit van de Oecumenische Raad is het zogenaam de kennismakingsbezoek. Velen voe len het namelijk als een leemte dat de leden van de diverse kerken in het algemeen zo weinig weten van het ieven, het werken en de ere dienst van andere kerken, waardoor de onderlinge toenadering wordt ge remd. De Oecumenische Raad wil dit doorbre ken door enkele malen per jaar een bezoek aan een dienst in een bepaal de kerk te organiseren met de moge lijkheid van kennismaking met de le den van die kerk. Na beëindiging van de dienst zal er een korte ont vangst van de bezoekers zijn met een gesprek over het specifieke van de desbetreffende kerd. Het eerste ken nismakingsbezoek geschiedt op zon dagmorgen 2 april in de Oud-Katho leike kerk. SCHIEDAM De Hoekenaar A. F, L. zal voortaan wel uitkijken om onder invloed achter het stuur te gaan zitten. Enkele weken geleden was hij zo on voorzichtig met een snelheid van 110 kilometer, onder invloed van alcohol, door een flauwe bocht te rijden. Het gevolg was, dat hij de macht over het stuur kwijtraakte, slipte en in de Maaslandse Vliet dook. Voor de kantonrechter wist hij woensdag niet meer te vertellen hoe het allemaal in zijn werk was gegaan, en evenmin hoe hij uit zijn auto was gekomen. De officier hoopte dat de duik in de Vliet voor L. een langdurige ontnuchtering tot gevolg zou hebben. Mr. W. E. van Vloten veroordeelde hem tot 75 gulden boete, met een proef tijd van vijf maanden. SCHIEDAM De „wagen" van A. K. was toch duurder dan hij had ge dacht. Naar zijn mening moest je voor 450 gulden toch een aardig karretje hebben. De kantonrechter had daar woensdag echter een andere mening over. Het bleek dat zijn stuur defect was, de remmen niet deugden en dat de ban den nagenoeg waren afgesleten. Het oordeel was dan ook niet mild. Met een boete van 225 gulden of 45 dagen plus een hechtenisstraf van veertien dagen en een proeftijd van twee jaar kon hij naar huis gaan. JJERHAALDE malen' al heb r geschreven over mensen, die hc. anderen lastig maken. Daarover ko men veel klachten. Er blijken noga wat onbevredigende toestanden te bestaan. Als ik iets mag doen om die te helpen oplossen dan graag. Laatst deed ik u het verhaal van een benzinestation in een woon buurt dat omwonenden zwaar hin derde. Men was ook begonnen met repareren. Gevolg: de auto's staan op de paden achter de tuinen stank, lawaai en noem maar op. Lezers deden me dit verhaal. Ik' heb er de politie van in kennis gesteld. Dan duurt het even voordat je wat hoort. Wel kreeg ik een tele foontje dat er aan werd gewerkt. En kijk, dat deed me goed. Want zo vaak wordt over ambtelijke instan ties geklaagd, vanwege botte behan deling, laten wachten, niets laten ho ren. Pluim op de hoed van de Rotter damse politie, die zo attent werkt. In ieder geval in deze zaak. Deze week kreeg ik nader bc-'^ht. De zaak was uitgezocht, de kl. ~",«- ken juist te zijn. Zelfs r> was eraan te pas - daad was hi t zo d zo heet dat dan, ge^.„ .ergunning had voor repareren, wel voor ver koop van benzine. Maatregelen tot verbetering zul len worden getroffen. Want het mag niet stinken, althans niet hinderlijk. Er mag geen olierommel over de straten lopen. Er mogen geen auto's staan op de paden en bijna in de tuin van mensen. „Betrokkene" loopt de kans dat zijn vergunning wordt ingetrokken. Tja, dan had hij op moeten passen. TK ZEI zoëven: het mag niet stin ken, althans niet hinderlijk. Maar wat is hinderlijk? Ik vind net al hinderlijk als ik door de stad loop of rii en ik ruik van die bepaal de luchtjes. Chemicaliën, ik went al die nam°n niet. Het doet er ook niet zoveei toe cT het nu mercaptaan heet of tfctrahycirotholeen of „puppe- lup". Nee, het gaat erom dat al die geur tjes het leefklimaat aantasten, de „herbergzaamheid" om dat nieu we woord ook maar te gebruiken afbreuk doen. .ia, ik weet wel, men kan or soms mets aan doen. Maar het blijft hinderlijk. En zodra er mist hangt wordt het nog erger De auto's moesten zodanige voor zieningen hebben dat de uitlaatgas sen niet meer stinken. De fabrieken moeten „onruikbaar" hun rook pro duceren. De kachels moeten geen stank meer veroorzaken. De... ik hou op u bent het vast wel met mij eens. Alleen... hoe bereik je zo'n toestand?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1