PIJW? 0 shoudJ|%iL fePOT mwux I - SOEPBMUTlES^j 9 "■SHAMPOO C331 1.29 HM >9 SIAM RIJST 4 500 gram 19 CIR1 EL fill AO ss m Wiffiifl IJ |j P 4 C OP Maat uw keuze uTt-* f TOT 11 FEB!. Zetka zakbijbels Als u een glanzende vaat wilt en verzorgd-zachte handen Als u niet méér wilt betalen dan nodig is.neem dan mmr NU 189 mmm WfSmm» - m~v *9 3ERV0ETS' WONING MET SCHUUR ZIJ DIE DEZE WEEK ABONNEE WORDEN ONTVANGEN DE KRANT GRATIS. Zeg het ana wie u op de bon wilt zetten. dubbelflacon: J. G. BOON Nu meisje- straks vrouw JU MXTUM J MEVEKA n.v. ADM. KRACHT (mnl. of vrl.) 0OEKHOUDK. KRACHT (mnl. of vrl.) CONFECTIE- ATELIERS TV- RADIO-BANDRECORDERS-PORTABLES- GRAMMOFOONS-GRAMMOFOONPLATEN - KOE LKASTEN - WASAUTOMATEN,CENTRIFUGES EN HONDERDEN ANDERE HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. ALS UW KOFFERS TE ZWAAR WORDEN MEDEWERKER BOEKHANDEL J. DE SLEGTE gebruikte boeken gehele bibliotheken dragen dit merk Hfljji m rotterdammer Pagina 4 >*mifc*DVBrriNT!Es %efd*n opg.norrrn tm AFWEZIG werkt binnen 10 minuten I DONDERDAG 26 JA3VUART f 3.90 ASSISTENT (E) BOEKHOUDER •3 too GRAM j RIUIII VAN 92 VOOR gratis zegels vooreen. aandeel inde' winst ROTTERDAMSchiedamseweg 145 Straatweg 5S Plein weg 150-154 Asterlo 29-31 Tel. 134700 Winkelcentrum Hoogvliet Tef. 160822 Kerstendijk 3 IJsselmonde Tal. 197640 Winkelcentrum Koperwiek - Capeiie a/d IJssei Tel. 010-2024 44 Alexanderstad, Winkelcentrum Het Lage Land Tel. 010-20 36 78 f 4.9O (DE BON STAAT ELDERS IN DEZE KRANT) Kennisgeving uitloting van obligaties der 2Vz% PREMIELENING ZUID-HOLLAND 1959 groot 20.000.000,--. 3SM1! fmim IS «J tA*. Roffardimmeï Nfouw* Haags* Crt Ni#üW* Uidi« Crt Oordti Dagblad Prii» 42 et par mm *lraö*k «wnnai? I* ook ïr» ons blad worden opg»neman 4 26 et per mm. Redsa is in Heerlijk- beid opgenomen onze leve moeder en be- buvvdmoeder TRIJNTJE SMttDE-van der Kam weduwe van Lubertus Smilde ofi de leeftijd van 70 jr. Psalm 23. Rotterdam, 25 januari 1967. Mathenesserlaan 197. Wakefidd (R.I.Ü.S.A.) P b- SMILDE Corona Del Mar (Calif. U.S.A.) P. V. SMILDE Peenendaal 5. J. E. DE HAAS- Smilde P. t- DE HAAS Pe overledene ligt op- g®baard in de rouwka mer ziekenhuis „Eudo- aan de Bergsingel. Gelegenheid tot bezoek donderdag van 20.00 20.30 uur. Pe begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 2? januari a.s., op de begraafplaats' Croos- WÜk, te 12 uur. Vertrek van Mathe- nesserlaan 197 om 11.30 u«r. jJa de begrafenis gele genheid tot condoleren in de kapel. orthopaedisch chirurg tot s februari bij apothekers en droqüsten 3ff Uw hoest is niet onb« itoingbaar. Buckley's Mixture bedwingt hem gemakkelijk! Eens unieke drank, die u direct verlichting geeft. De prikkeling verdwijnt, het slijm lost op, u kunt weer vrij ademhalen! Een ware uitkomst hij hoest, verkoudheid, bronchitis. Zorg dat u het altijd in huis hebt. Hmte Show i fotottstfc 'i DS-TM.BOVET R Seksuele voorlichting yoor meisjes van vee»*, tien tot achttien jaar Vertaald doot A, Vwrtfuyi, art» VwSnit»»» *o»« s kebinm voor volwassenen Voor kinderen is ar de. speciale KINDERHOESTSIROOP Bij apothekers en drogisten Kantoor te Hottexdam-C, vraagt: LÓefttW Lfrt—20 jaar. MuH>- oH B-S.-opleldlng en met verdere studiezin noodzakelijk. Afwisselende betrekking met promotiekansen wordt geboden. Telefoon: 010—122703. Vraagt voor haar nevenbedrijf in Borgschenhoek voor spoedige indiensttreding, een en een Sollicitaties aan jvfEVEfCA, Eeridrschtsweg 68, R'dam, tel. 010-121086 ESSENfeüRGSENGEL 28 1 ROTTERDAM Voor onze werkaiministratie vragen wij een vf°uvJelijke kracht, die in staat is haar werk- zdO-mheden accuraat te verrichten en op prettige wijze met al onze medewerkers (sters) samen te werken. Leeftijd beven 25 jaar. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen te richten aatt S'V, Kleedingxnag. v/h Gebr. Bervoets, post bus 142, Rotterdam of mondeling Grootbandclsge- boitw, ingang B3, Weena 695, Rotterdam. U,(iiitiiiifi'!iiini3tiii[iiiiiiiiinjiii!i(ifiniiiiiifiiüitiiiiii!Esiniiniiiifiii!iiiifiiiiiiiiiiiiiiiimiif 3 H.V, Assurantiebedrijf W. SCHIPPERS Co., 3 MARINIERSWEG 261 - BOTTERDAM 3 Telefoon 010-11.32.44. S Voor de BRANDAFDELING vragen wij Ml Prijzen geldig t/m 1 februari (wijzigingen voorbehouden) CA 67-04 mo ern DS. O ABE VAN DUINEN O* blijdschap van hat «vangt!Ie In alle '-wensomstandlgheden Verkrijgbaar in de boekhandel lOMlRtKCUglIIRoWAaiHIRaia de met ci«ge ervaring in brandverzekeringen die via heitrs tot stand zijn gekomen. De gegadigde met voi- doebde technisch inzicht bieden w« interessant werk, Bogde vooruitzichten en bovendien de mogelijkheid tot volgen van assurantlecursussen op onze kosten. M.UL.O.-opleldlng vereist. Leeftijd tot 23 jaar. Sollicitaties te richten aan bovenstaand adres. Cooisingel^o-^l^o-^olierdam en Speciale afdeling technische en wetenach. boeken. TE HUUR: (voor- en achtertuin) te Zwjjndrecht. (Indeling: ruime woonkamer, vesti bule, gang, keuken. Boven: 3 slaap kamers en douche). Te aanvaarden na overleg. Inlichtingen: N.V. BOUW EN EXPLOITATIE MIJ. G. VERWELIUS HUIZEN (N.H.) Telefoon 02952 3151 <5 lijnen). Gedeputeerde staten der provincie Zuid-Holland maken bekend, dat overeenkomstig het plan van aflossing op 23 januari jl, in het openbaar, ten overstaan van notaris F. H. van den Steen te 's-Gravenhage, heelt plaatsgehad de uit loting van 500 obligaties (50 series, -ik groot 10 obligaties, genummerd 1 t/m 10) van de 2%% premielening 1959. groot 20.000.000,—, aangegaan krachtens statenbesluit van 16 januari 1957, no. SCÖX. Het nominale bedrag van het uitstaande gedeelte der lening bedraagt 19.660.000,- Uitgeloot zijn de series: 20281 20272 20464 20718 21389 21402 21978 22593 23001 23445 24580 24811 24834 25324 26720 26884 37086 28634 29077 29087 29262 29397 29935 30718 30815 30831 31655 31797 32552 32836 32680 33396 33431 33614 34243 3497.1- 35132 35556 «mi 35959 36791 36855 37256 37360 38285 33320 38552 39105 39164 39431 Alle obligaties zijn aflosbaar met 125,uitgezonderd: serie 20404 nr. 10 aflosbaar met serie 20718 nr. 1 aflosbaar met serie 21389 nr. serie 21SÏS nr. serie 22593 nr. serie 23445 nr. serie 245S0 nr. serie 24811 nr. serie .25324 nr, serie 26720 nr. serie 27086"nr. serie 28634 nr. serie ",*9087 nr. serie 29397 nr. serie 23935 nr. serie 30831 nr. serie 30831 nr. aflosbaar met aflosbaar met aflosbaar met aflosbaar met aflosbaar met aflosbaar met f aflosbaar met aflosbaar met aflosbaar met 9 aflosbaar met 3 aflosbaar met 5 aflosbaar met 1 aflosbaar met 2 aflosbaar met aflosbaar met serie 30831 nr. 10 aflosbaar met serie 31655 nr. 9 aflosbaar met serie 31797 nr. serie 328S8 nr. serie 32686 nr, serie 33396 nr. serie 33431 nr. serie 33614 nr. aflosbaar met 5 aflosbaar met 7 aflosbaar met 3 aflosbaar met 8 aflosbaar met aflosbaar met serie 34999 nr. 10 aflosbaar met serie 35132 nr. 4 aflosbaar met serie 35536 nr. serie 35959 nr. serie 56791 nr. serie 86791 nr. serie 36791 nr. serie 36855 nr. serie 36855 nr. serie 37360 nr. serie 38320 nr. serie 38552 nr. serie 39105 nr. serie 39164 nr. serie 39431 nr. aflosbaar met aflosbaar met aflosbaar met aflosbaar met aflosbaar met aflosbaar met aflosbaar met aflosbaar met aflosbaar met aflosbaar met aflosbaar met 1.000,— 500,— 500,— 10.000,— 1.000,— 1,000,— 500,— 500, 500, 500, 500,— 5.000,— 1.000.— 1.000,— 500, 500,— 500,— 500,— 500,— 1.000,— 500,— 1.000,— 50.000,— 500,— 1.000,— 500,— 500,— 500,— 10.000,— 100.000,— 500,— 1.000,— 500, 500, 500, 5.000,— 1.000.— 500,— 500,— 500,— 8 aflosbaar met 4 aflosbaar met Bovenbedoelde obligaties, voorzien van de niet verschenen coupons, zijn per 15 maart 1967 aflosbaar gesteld bij de op de coupons vermelde kantoren. Van de obligaties, welke vóór 15 maar: 1967 aflosbaar werden gesteld, zijn nog niet ter verzilvering aange boden: serie 29040 nr. 7; serie 29710 nr. 3; serie 33883 nr. 4; serie 34601 nr. 4; serie 35235 nr, 6 en serie 3837fi ar. 9; alle af losbaar gesteld met 125,— per 15 maart 1965; serie 25776 nr. 2; serie 25880 nr. 1; serie 28083 nr. 2; serie 28195 nr. 7; serie 29256 nr, 5; serie 29387 nr. .4; serie 30821 nr. 3; serie 31997 nr. 5; serie 32452 ar. 8; serie 35188 nu 7; serie 35788 nr. 7 en, sens 38S07 nr. 1; alle aflosbaar gesteld met 125,— per 15 maart 1966. SS» S mii

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2