0TOCOATS ALVEPRÜS Blok van totaal 168 woningen Flatcomplex Patrii wordt 48 meter ionium hoog Ruim 500jongeren met politie in aanral tffsaso Brandweerlieden vierden hun zilveren jubileum Kostelijk toneelspel op Gehoorzaalplanken AGENDA I Organisator PPSC werd laatste Duizend kijkers bij zaalvoetbal I lantinga Huuropbrengst huizen gemeente: 7 miljoen DEUI J VffcKADE Bouw 188 huizen in wijk Holy start februari Meer parkeerruimte in de binnenstad Jaarrapport Kinderpolitie Burgerlijke stand Burgemeester uit bewondering voor korps Unieke aanbieding Karakter van de Kethelse branden sterk veranderd INTERIEUR OPRUIMING Lv) GARAGE J. Po t 25 jaar bij Vlaardingen-Oost yE ROTTERDAMMER 2A VRIJDAG 27 JAMJAR! 1967 SS VOOR HEREN Royaal langspeel- banden VLAARDINGEN ere morgen .en dagelijks DEMIES EM WINTERJASSEN KOSTUUMS H van fï2ï5ör (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Burgermeester H. Hoelfsema heeft donderdag avond vergezeld van zijn echt genote, in de Brandweerkazerne zeven koxpsleden gehuldigd in verband met hun zilveren brand weerjubileum op 1 januari jl. De jubilarissen, die allen deel uit maakten van de brandweerpos ten in Kethel, waren de heren W. L. Peters, adjunct hoofdforand- meester Ie klasse, J. van der Vlugt, onder brandmeester, H. C. Baartmans, hoofdbrandwacht, A. Jongste, hoofdbrandwacht, J. Klein, hoofdbrandwacht, J. F. van N-oordt, hoofdbrandwacht en A. Poot, Jacobzn., hoofdbrand wacht. De heer A. Poot Jaczn,, die eveneens gehuldigd had moe ten worden, vertoefde helaas sinds woensdag in het ziekenhuis. Herinneringen Voor medemens Pagina 3 caucoK VIND 2W BïO BEN van 98^ voor van .H0= vcor (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De "Vereni ging tot Verbetering der Volks huisvesting „Patrimonium's Wo ningen" zal het tot nu toe hoogste flatgebouw van Vlaardingen met acht meter slaan. Donderdag maakten wij melding van het veertig meter hoge flatcomplex aan de Van Leeuwehhoekstraat- Dirk de Derdelaan, dat zijn vol tooiing nadert. De vooruitstreven de woningbouwvereniging gaat nog meer de hoogte in met een complex van 168 woningwetwo ningen, dat met zestien verdiepin gen zal verrijzen aan de Kethel- weg. "ij-./,, i COTTEROAM ROTTERDAM ROTTERDAM ROTTERDAM HOOGVLIET SCHIEDAM VIAARDINGEN LEIDEN ZEIST ARNHEM West Kruiskade Korte Hoogstraat Meent Katendr Lagediik Winkelcentrum Hoogstroat Winkelcentrum Liesveld NaarJemmerifraot 5lot!aan ■Winkelcentrum Preiifchaaf VLAARDINGEN Een aantal braakliggende terreinen in de bin nenstad, ontstaan door het slopen van krotwoningen, schaadt ten zeerste het aanzien van de binnenstad. B. en W. stellen de gemeenteraad daarom voor op deze terreinen tijdelijke parkeer plaatsen aan te leggen, temeer daar een spoedige bebouwing niet is te ver wachten. De terreinen zullen op een eenvoudige manier worden verhad. De plaatsen die voor deze verharding in aanmerking komen zijn het terrein tussen de Paterstraat en de aan het Westnieuwland gelegen bijzondere school, het terrein aan het Westnieuw land ten oosten van het complex open bare scholen, het terrein bij het kruispunt Nieuwlandstraat Weeshuisplein, het terrein nabij het kruisplein Markgraafstraat - Rid derstraat, het terrein bij het "kruispunt Waalstraat - Kuiperstraat en het ter rem aan. de Kuiperstraat hoek Pe perstraat- De laatste twee terreinen wil men voorzien van een betegeling. De totale kosten van de uitbreiding van de Vlaar- dingse parkeer ruimte zullen naar ra ming ƒ19.000 bedragen. De gemeente raad zal volgende week donderdag avond over het voorstel een besluit ne men. De plannen verkeren reeds in een ver gevorderd stadium. Indien de rijksgoedkeuring tijdig afkomt hoopt men omstreeks juni van dit jaar met de bouw te starten. De 168 woningen zullen worden gebouwd volgens de arbeidsbcparende methode. Dit is overigens niet het enige bouw plan dat de actieve vereniging dit jaar ter hand neemt. Reeds m de tweede heift van februari zal de eerste paal worden geslagen voor een complex van 188 eengezinshuizen m de woning wetsector. De huizen zullen verrijzen in de wijk Holy op een terrem dat wordt begrensd door de Aalschol verstraat, Kraanvogellaan, Duifstraat en Havikstraat Deze bouw gebeurt,eveneens volgens de arbeidsbesparende methode en zal zestien maanden vergen, zodat het ople- venngstempo gemiddeld vier woningen per week bedraagt. De royale vierka- merwoningen zullen m totaal 36 blok ken worden opgetrokken. Elk blok zal vier, vijf o es woningen bevatten. De woonkamer krijgt een oppervlakte van 28,5 vierkante meter. Boven de drie slaapkamers wordt nog een begaanbare zolder aangebracht De gemiddelde huur is berekend op ƒ28,60 per week. Bij dit bedrag moet nog 7,50 worden geteld voor de cen trale verwarming. Een bijzonderheid is dat de schuurtjes bij de woningen zo zijn geprojecteerd dat men niet dwars door de huizen heen kan kijken, zodat een maximum aan „privacy" wordt ge waarborgd. T?EN perspectief-tekening toont de eengezinswoningen, waar van er 1SS in 36 blokken sullen verrijzen in de nieuwe woon wijk Holy. B. en W. stellen de gemeenteraad voor Fatrimonium's Woningen een voorschot te geven van bijna zes mil joen gulden ter financiering van de bouw van de 188 huizen. Het voorstel zal donderdagavond tijdens de gemeen teraadsvergadering in behandeling wor den genomen. Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Schiedamse Kin derpolitie behandelde in 1966 566 (vorig jaar 486) gevallen van minderjarige kinderen, van wie 417 (339) jongens en 1.49 (127) meisjes. Bij diefstal waren 131 (76) jongens en 13 (15) meisjes be trokken. Voor meer ernstige gevallen, zoals inbraak, kwamen 37 (v,j. 56) jon gens in aanraking met de kinderpolitie. Aan het plezier maken op een gestolen brommer, het zogenaamde joyriding, maakten zich 32 (v.j. 36) jongens schul dig. Elf knapen (v j. 20) namen een ander mans fiets weg. Er bleven 51 (36) kinde ren stiekem van school weg, terwijl 61 (41) jongens en 44 (38) meisjes van huis of uit inrichtingen wegliepen. Gedragsmoeüijkheden moest de Kin derpolitie oplossen bij 38 (27) jongens en 29 (28) meisjes, waarbij werd onder zocht, wat hiervan de oorzaak kon zijn. Bovendien vroegen 38 gevallen van ge zinsmoeilijkheden de aandacht van de Kinderpolitie. Bij 25 ernstige delicten van mmderja- U bent we! iets «tn ons gewend op 't gebied van itngspeelbanden maar deze aanbieding steekt met kop en schouders boven al 't voorgaande uit! Een grote partij BASF iangspeel- banden, waarvan de kwaliteit een begrip is... verkopen wij morgen voor onze prijzen. Splinternieuwe BASF lang* speelbanden in de originele fabriekscassettes, voor prijzen, die alleen in een Opruiming mogelijk zijn. 8 cm 61 mtr 13 cm 270 mtr. 15 cm 360 mtr 18 cm 540 mtr. SCHIEDAM Uit het clubhuis Sint Joris Doelen aan het Doelenplein 1 is donderdagavond van de zestienjari ge leerimg-verkoopster M. S. een nachtpon ter waarde van 70 ont vreemd. Morgen begint de verkoop van deze fabrieksnieuwe originele BASF banden, voor prijzen, die U geen tweede keer kunt verwachten. Geen tel. afschrift, best. .yw Duur vin de Opruiming 12 jinuari tot 2 februari. VLAARDINGEN Getrouwd: Martinus Petrus Johannes van der Raad. 19 en Catha- rina Johanna Maria van Uttelen. 20 Jaring Cornells Hillegers, 30 en Jaeoba Hendrika van der Windt, 20. Andries Roodenburg, 20 en Dina Zwaans, 20, Cornells van Kempen, 59 en Pleterne 11a Cornelia Berends. 45: Ger- rit Verhei), 34 en Christina de Wit, 21. Geboren: Daniél Sylvain, zv W Kofman en K. Muller. Speenkruidstraat 3A, Onno Gerard, zv A. A. den Butter en J Visser, Maassluis: Gerard Onno. zv A A. den But ter en J. Visser, Maassluis: Willem, zv J. Hofman en A. Rietdijk. Voorstraat 18 Overleden: Elizabeth Neeitje Salij. 67, ev G Harmsen, Leliestraat la; Gerardus Corne lls van der Meer, 52, 2e Faulus Buysstraat 5. MAASSLUIS Geboren: Thomas William, zv Th. W. Nieuw poort en G. E Prang; Hester Johanna, dv J C. v. Ingen en C. E. Schouten: Walter Anthonius. zv W. Verbrug- ge en M. J. M. v. Wijk. Teunis. zv D. de Ruiter en J. Verheij, Sandra Helena, dv M. L. Bnttijn en Y. v d. Meulen; Elisabeth Pe- tronella, dv A, v.d Lee en E. P Firet; Bésirée Charlotte, dv K. F. Gelauff en E. Moerman; Jacob, zv J Rensen en W v.d. Hout. rigen werd een proces-verbaal opge maakt. Op last van diverse instanties werden 36 (24) kinderen overgedragen aan observatiehuizen e.d. Hiervoor moest men verschillende contacten leg gen, o.a. met de Dienst voor Sociale Zaken, Bureau Onderwijs, Pro Juventu- te en het Bureau voor Gezinsmoeilijk heden. Ten slotte waren er nog 27 aan vragen voor naamsverandering, zeven (vier) huwelijksdispensaties, 2 te late geboorte-aangiften en een groot aantal andere gevallen van minderjarigen, waarbij de Schiedamse Kinderpolitie werd ingeschakeld. Goudsesinge! 221 Rotterdam tel. "116S73-T23082 i VLAARDINGEN De bijzondere op vatting van regisseur Ton Lutz om trent „De knecht van twee meesters' heeft enkele honderden leden van het Vlaardings Kunst Centrum donderdag ia de Stadsgehoorzaal een kostelijke avond vol pretentieloze humor bezorgd. Hij had het bekende werk van de Itali aan Goldini omgewerkt tot „Wie kan er twee heren dienen?" en de hoofdrol van de clowneske Truffaldino toegewe zen aan zijn broer Luc Lutz. Het is een heerlijk, af en toe bruisend spektakel geworden. Enkele momenten hadden zelfs de spelers moei te hun lachen te beheersen, zo werd er gechargeerd. Gelukkig echter met sto- BURGERLIJKE STAND SCHIEDAM Ondertrouwd: M. 3. Agter- berg, 2J pn M. J. D. van Noort, 18. J. Bouw, 22, en P. c. M. Vermeulen. 20. R. I-I. L. Buist, 20, en J. J. Maas, 27. S. Daalder, 24, en C. J, M. Zcnrultcr, 22. A. J. A. M. Gokke. 19 «n L. Klootwijk, 17. C. J. M. Guldemond, 23 sn M. M. Simons, 28 A de Koning, 22 en J w Gosens, 22 G, Mawii, 31, en C. A. M. vester, 17, L, Pelgrim i9. en E. van Loopik. is j. e. Relnertsen 21, en J. E. de Eoo, 20. J P. E Roeting, 22, en M. Simons, 22 W. Scholte, 23, en M. E. Oosterman, 20. H. A. van dêr Starre, 21. en v. Jonker, 19. W. J. 0e Wagenaar, 23, en M. C. Bakker, 19. Getrouwd: H. 3. van Beek, 24, sn C. van Aarden 22. C. K. L. Stutifzand, 40, en G. J. Vriederieh. 37. L. A. Strik, 20. en M. C. W. van de Water, 19 R. van Vlier 10. en B. Sprong 18. L. Kik. 22. en W. M. van der Vslden, 20. Whister™* Anthor"J z-v- Flooil en C. overleden: D. Noordzij. 84. avondgebed. 39 30 tot 2015 Bethelkerk: Uur. Stadsgehoorzaal: Jubileum-concert L. van K«k: Markt, kom zing met ons, 11 OIJK, 20 uur. "uur, Jliangel: Fico-voorstellineen. 14 00. 18 30 20.45 uur. Bijkantoor De Rotterdammer: Smalle Ha venstraat 11, tel. 326775. Apotheek: v. d. Corput, Schiedamseweg 33. tel. 343224. Op alle 20 KORTING 10 TOT 40 KORTING Op alle met-afgeprijsde artikelen minimaal 10 KORTING moaenuis schiedamseweg 61 vlaardingen lel.3202 rend, want men bleef juist beneden de grens van het o vertrokkene. Naast Luc Lutz hebben Simone Booskens, Annet Nieuwenhuyze, Ene Schneider en Gerard Hartkamp veel tot het slagen bijgedragen. Uitermate goed doordacht waren de draaistukken op het toneel, waardoor een hoog tem po in de voorstelling werd gelegd. Een vondst apart waren de lichtbeel den, die uitstekend de tekst hebben on dersteund. Nicolaas Wijnberg heeft hiermee eer ingelegd, alsmede met zijn kleurrijke costuums. 1e klas 17 steens ANKER HORLOGE f Schokvrij, antfmagnetisch Luxueuze wijzerplaat Edel doublé Schriftelijks garantie H «2 jaar verzekerd idem vol-automatiseh gg VaiLSZ64.7SJH WINKELCENTRUM BINNENWEG 4 5'. ROTTERDAM, TEL. ll.SS.15 Burgemeester Boelfsema zei, dat de waarnemend commandant, de heer J. Keuzenkamp, een aantal herinneringen uit de „goede oude tijd" op schrift had gesteld, waarvan hij dankbaar gebruik maakte. In het oude dorp Kethel, dat 1 januari 1942 zijn zelfstandigheid ver loor en bij Schiedamwerd gevoegd, bluste men de branden nog met materi aal, dat in vergelijking met thans vrij primitief was. De heer Peters, die de hooi- en sehoorsteenschouw nog heeft gekend, bracht het in die jaren van „bedienaar der brartdkranen tot aanschroever van de brandspuit". Er was een verorde ning, waardoor iedere ingezetene van Kethel, van twintig tot zestig jaar, ge dwongen kon worden mee te helpen bij het blussen van een brand. Men kon dit evenwel afkopen voor vijf gul den per jaar. De burgemeester herinnerde eraan, dat men vroeger veelal met boerderij- branden te maken had, maar dat in de toekomst de branden waarschijnlijk eer een stedelijk aspect zullen krij gen, nu er in Kethel een geheel nieu we, moderne stad verrijst Tot slot zei de "burgemeester er prijs op te stellen (Van een medewerker) SCHIEDAM Bijna duizend toeschouwers zijn donderdagavond ge tuigen geweest van zes voetbalwedstrij den, gespeeld door SW, Hermes DVS, ExeelsiortiO en organisator PPSC. Dit gebeurde in de Sporthal Margriet, die zich voor zaalvoetbal uitstekend leent, zodat het aantal veldspelers op vijf in plaats van vier gesteld kon worden. Het waren dus partijen van zes te gen zes, waarbij Excelsior en Hermes DVS het spit mochten afbijten. Excelsi or won met 10 door een doelpunt van Joop den Brinker. Hennes DVS zag door scheidsrechter Van der Veer een treffer afgekeurd, zodat het geen 11 werd. De tweede wdestrijd ging tussen SVV en PPSC en werd de mooiste partij van de avond. Met snel voetbal trachtte men elkaar de loef a fte ste ken en uiteindelijk werd SW door een doelpunt van Osterholt winnaar. SW bleef daarna nog even in het veld om tegen Hermes DVS te spelen, m welk duel met werd gescoord, omdat de aanvallers het doel veel te hoog zochten. Vervolgens kwam PPSC aan de beurt om te proberen het sterk opgekomen Hermes DVS te kloppen, maar de Thurlede-bewoners konden met tegen de overmacht van Hermes DVS op en verloren met 41. Het emge PPSC-doelpunt scoorde Van der Lugt. Daarna volgde Excelsior PPSC, waarbij PPSC in de eerste speelhelft de mindere was, maar na het draaien tot goede combinaties kwam. De kee per van Hermes DVS had evenwel goed kijk op de zaak en liet rich niet vermurwen. Kalkhoven dacht er aan de andere kant ook zo over, zodat het hier 0e=0 bleef. De laatste wedstrijd moest de beslis sing brengen. SW en Hermes DVS waren toen eikaars tegenstanders en onder leiding van scheidsrechter Van Ravens ontspon zich een vinnig duel met SW als overwinnaar door doel punten van Fels (schitterende tref fers) en Putters, die een strafschop benutte (20). De eindstand werd: 1. SW 35, 2. Ex celsior^!) 34, 3. Hermes DVS 32, 4. PPSC 31. Voorzitter L. Noordzij (PPSC) overhandigde direct na af loop van de wedstrijden de wisselbe ker aan SW-aanvoerder Hans Costenze, alsmede de vereni- gmgsprijs. De tweede, derde en vier de pnjzen kwamen terecht bij resp. Excelsior (Leen Westdijk), Hermes DVS (Frans v.d. Heyde) en PPSC (aanvoerder Jan Teeuw) SCHJEDAd Vannacht heeft de brandweer onder leiding van de hoofd- brandmeerier J. C. Pitter, in de Ri- o-bar aan het Rubensplein met twee stralen een brandje geblust, dat was ontstaan in een vuilnisemmer. De exploitant B. A. had even te vo ren de bar afgesloten en was naar huis gegaan. De bewoner, van de boven woning, ontdekte kort daarop rookontwikkeling en waarschuwde de brandweer. Waarschijnlijk was in de vuilnisem mer een asbak met brandende peuken geleegd. bij deze gelegenheid nogmaals zij'n be wondering te betuigen voor de Schie damse Vrijwillige Brandweer. Brandweercommandant D. de Jager, die het openings- en slotwoord sprak en tevens burgemeester Roelfsema en zijn echtgenote'bedankte voor hun aan wezigheid, zei in zijn toespraak, dat vijfentwintig jaar een hele tijd is en gedurende deze lange periode hadden deze acht leden van het brandweer korps het klaargespeeld hun mede mensen te beschermen tegen brandge vaar. De brahdweer, vrijwillig,of be roeps, staat voor dezelfde taak. De heer J. C. Putter, hoofdbrand- meester ie klasse, sprak als voorzitter van de vereniging van bevelvoerende commandanten de adj, hoofdbrand meester TV. L. Peters toe. J Ook voerden het woord de voorzitter van de Vereniging van Brandweerlie den, de heer J. A. Holswilder, een collega uit Kethel, de heer J. Noote boom en een van de gehuldigde brandwachten, de heer A. Poot, die met zijn herinneringen veel hilariteit verwekte. Voor de gehuldigde korpsleden leek het wel Sinterklaasavond met al die geschenken, fruitmanden, bloemen en ieder een cadeau onder couvert. Mejuf frouw J. Faber van de administratie kreeg van brandweercommandant J. de Jager een boebet bloemen. agent CITROEN voor Vlaardingen Maassluis en omstreken HOGëNDORPLAAN 139 - VLAARDINGËN TEL. (010) 3. 1004, m II 3. (0131 3432,1 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het aantal woningen en andere objecten van de ge meente is in 1966 met tweehonderd stuks toegenomen en bedraagt thans 8628, namelijk 1561 nieuwbouwprojecten, inclusief 410 semi-permanente woningen in de Babberspolder, en 1067 saneringspanden. De huuropbrengst per week is gestegen van f 125.000 in 1965 naar 138.000 in 1966. De opbrengst van bet vorig jaar bedroeg totaal f 7.200,000. Nog nooit zijn.dexe supergrote en solide Skaitassen één cent goedkoper verkocht dan voor 18.95..*'en dat wat reedt een' zeer tcherpe prijs! Daarom'te deze aanbieding een mirakel, want dan verkopert wtf diezelfde supergróte reistassen met extra versterkte riemen, treksiulclng met slot en zijvak met rits .„'voor nog géén tientje. HOEK VAN HOLLAND Een 15-jarige jongen heelt bij de politie bekend een brom fiets te hebben, gesiolen. De knaap had de brommer in de Hoek weggenomen en keurig in een andere kleur geverfd. Hij zal zich voor de kinderrechter moeten verantwoor den VLAARDINGEN Zaterdag geeft de Fi- co een aantal filmvoorstellingen in gebouw Triangel. »s Middags om twee uur is er een openbare voorstelling voor de Jeugd van acht tot veertien jaar met de hoofdfilm „Twee boeven en een lastig jongetje" Voor de Fl- co-leden van twaaif tot zestien jaar zai 's avonds om half zeven de film „Wlnnetou keert terug" worden vertoond. De oudere leden boven de zestien jaar zullen om kwart voor negen de film „De man. die Liberty Valanee doodde" te zien krijgen. VLAARDINGEN Zondagavond wordt van zeven uur tot half acht het programma „Zomaar een dominee" van de IKOR tele visie uitgezonden. In verband hiermee is de avonddienst van zeven uur In de Immanuel- kerk, waar het programma werd opgeno men, verplaatst naar vijf uur. Ds. J. Bou- terse zal deze dienst leiden VLAARDINGEN Zij die bij volmacht willen stemmen moeten dit voor 1 februari aanvragen De AR wil hierbij behulpzaam zijn Met kan zich wenden tot een van de volgende adressen: J. v. d. Werff. Mendels- sohnpleln 14d, tei. 243547: C. Blok, Wete ringstraat 2], tel. 341109: L. Romein. Delfse- veerweg 7c: H. van Dijk, Oostervantstraat 13. tel. 346035: M. H. L. Weststra te jr. J. Mulderstraat 4. tel. 343024 en D. Doorduin. Kievitlaan 23, tel. 34314». VLAARDINGEN Van de acht wij ken staat de Westwijk bovenaan wat het inwonertal betreft. Deze wijk heeft 17.577 inwoners, gevolgd door de Babberspolder met een Inwonertal van 13 438. Het Centrum heeft 10 434 Inwoners, de Vcttenoordsepolder 9128. de Oostwijk 8.737, de Indische wijk 6.035, Vlaardlnger-Ambaeht 5 606 en Holy 3.628. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer J. G. Post uit de Sweelmckstraat 30, kalkula- tor bij het Havenbedrijf „Vlaardingen- Oost", vierde donderdag het feit, dat hij een kwart eeuw geleden in dienst trad van dit bedrijf. Tijdens een bijeen komst in restaurant „Vulcaanhaven" belichtte ir, C, Oosthuijs, een der direc teuren, de grote waarde die de directie aan het werk an de jubilaris hecht. Vervolgens bood hij de heer Post de gebruikelijke gratificatie aan. Me vrouw Post kreeg bloemen. Namens het gehele personeel voerde de heer J, van der Ster het woord. Hij gaf de kalkulator een horloge. Als li van de ondernemingsraad overhandig de de heer C. J. Post de jubilaris een plant. Morgen om 9 uur begint de verkoop van deze lichtgewicht- Ska! tassen, fn zwart of cognac, voor- X! Geen tel. trf schrift best .jl», „Duur .ran .de Opruiming reA "12 Januari tot 2 februari. m MIEUWJAAKWENSEN kan je de hele maand januari nog doen, zeiden ze vroeger bij ons thuis. Dat mocht Waar zijn, voor ons als jongens wees de prak tijk uit dat j"e alleen op Nieuwjaarsdag van die en gene wat in je spaarpot kreeg. Nu ik de spaarpot ben ontgroeid zit ik in deze tijd van het jaar al jaren lang dik in de gemeentebegrotingen en als er gemeenten zijn die vinden dat ze zo laat aan de begrotingsbehandeling be ginnen dan zeg ik ..begroten kun je de hele maand januari nog doen." Overi gens zal je de gemeenten de kost moe ten geven die er in januari niet aan toe komen. Donderdagavond zat ik bij de begro tingsdebatten in Heerjansdam. Een ge meente met nog geen 2600 inwoners, tnaar niettemin een begrotingstekort van bijna 123,5 mille. Wat dat laatste betreft is bet tegenwoordig één gdote Koekoek enzang, of je nu in grote of in kleine ge meenten komt. Ook al wordt het geluid van de trawanten van boer Koekoek in - Heerjansdamr gemist. Nou ja, gemist Heerjansdam is een belevenis op 'zich - zelf. Als daar een paartje trouwt dan is dat dè gebeurtenis van de dag en in bet mooie gemeentehuis leggen ze voor elk bruidspaar ze voor elk bruidspaar de loper uit. Ongeacht de dag of het'unr waarop bet huwelijk wordt voltrokken, ïn 1965 gebeurde dat dertien maak'v De raadsvergaderingen in Heerjsiw- dam verheugen zich In een groot aantal i bezoekers, maar burgemeester maakt er dan ook wat van! Hij staat op het stand punt in de juiste betekenis van het woord gastheer te moeten zijn en daar om begint hij elke raadsvergadering met alle bezoekers hartelijk welkom le he ten. Ik weet niet of de ongebruikelijke, maar sympathieke manier waarop de burgemeester van Heerjansdam zijn gastheerschap vervult wel eens kritiek heeft uitgelokt, maar donderdagavond heeft de heer Ordeiman in zijn Nieuw jaarsrede een soort verantwoording van, zijn handelwijze afgelegd. r Hij vond dat wie door zijn aanwezig heid van zijn belangstelling voor de ge meentelijke zaken blijk geeft, het recht? heeft om gedocumenteerd te weten waar- 'J over gesproken wordt. Dat hield vol gens de burgemeester onder meer in dat de bezoeker de agenda op zijn stoel moet vinden en dat de voorzitter een enkel agendapunt best eens "een verdui delijkend, inleidend woord hiag mee geven. VANZELFSPREKEND vond de heer Ordeiman het dat de gasten mee- delen in de „consumptieve geneugten". De ervaring iind hem. geleerd dat dit zo wel om praktische als psychologisch re- denen niet te verwaarlozen elementen zijn. Aan de andere kant vond de heer Ordelinan het voor eigen glorie „op de tribune spelen" van raadsleden en voor- zitter een verwerpelijke zaak. „Maar als de aanwezigheid van de toehoorders nog een extra impuls zou kunnen zijn tot duidelijkheid en geargumenteerde be togen zo vervolgde de burgemeester, „geloof ik dat we dan nog weer een re den te meer hebben onze ingezetenen dankbaar te zijn voor hun komst". Die burgemeester! Ik moet tl zeggen dat dit geluid mij goed heeft gedaan, evenals burgemeester Ordeïmans „consumptieve geneugten". Ik kon kiezen tussen Amerikaanse en Virginia en ik kreeg tweemaal koffie van een kwaliteit zoals ik die in geen enkele andere gemeenteraad ooit heb ge dronken. Maar om dat laatste staat Heerjimsdam bekend! Volgende week donderdagavond wordt de behandeling van de Heerjansdamse begroting voortgezet. Ik hoop weer van de party te zijn. En als alles volgens de plannen verloopt zal ik niet de enige Rotterdammer zijn: Met gepaste trois heeft burgemeester Ordeiman zijn raad meegedeeld dat er volgende week mas saal Maasatedelijk bezoek komt. Een leraar van de Rotterdamse Ge meentelijke Kweekschool voor onder wijzers en onderwijzeressen heeft de Heerjansdamse raad uitgezocht om zijn klas le laten kennismaken met de werk wijze van een gemeentelijk béstuursap. paraat. Die leraar is zelf een inwoner van Ridderkerk, maar ds raad van bur gemeester Van der Hoeven noch die van de heer Thomassen kwamen blijkbaar in aanmerking! O ja, als er messen zijn die in Heer- jansdam de gemeenteraadsvergadering hebben bijgewoond en dan ondanks de toelichtingen van de burgemeester iets toch nog niet hebben begrepen, dan mo- gen ze hem opbellen!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1