1 >1 3 I 1 Boeken lezen RUSLAND: SAS MAG OVER SIBERIË NAAR TOKIO VLIEGEN De Gaulle naar Polen Beurs overwegend gunstig ondanks tegenvallers Premier Smith heft in land perscensunr op Financieel Weekoverzicht Vertrouwen in kabinet Vrijspraak in Tina Scarlett Weer aardgas aangeboord Vrij—da" ée caravan'. CARAVAN RAI'67 m In 1966 1,8 miljard meer gespaard Geen vrijheid van vakorganisatie; Weer proef met stemmachines Sterk dalend aantal landbouwbedrij ven I LJ m Si tlmSMiÊÉÊÉmÊ&Ê wËËm Terugkeer naar normale toestand 196? )E rotterdammer 'Is- Prioriteit Liefdesverhalen &£14oD£ 6A.tftl£Jcsef c>'iankie- mm mSSÊUMÉSm 27 JAN. TIM S FEBR. Tegenvaller Britse disconto SER-secretaris c Pagina 3 ZATERDAG 28 JANUARI 1967 Het inruimen van een boeken kast behoort tot die eenvoudige I lezigheden, die tegelijk ver- twikkend en teleurstellend kun- ïen zijn- Verkwikkend, omdat n goed gevulde en systema- sch ingedeelde plank je het iet- at snobistische gevoel geeft in- Jlectueel „bij" te zijn. Een ogenblik verkeer je in de illusie, Jat het bezit van duizend en een pockets over allerhande histo- fjsche, theologische, politieke, 'h sociologische, economische en J' lalhiurfilosofische onder tv «sr- ,en identiek is met je kennis ran die onderwerpen. Maar dat blijkt inderdaad niets meer dan •cn illusie, en dan komt de te- eurstelling. Je ontdekt dat je geen flauw benul neer hebt van de inhoud van het boek. dat je tien jaar geleden het breislond. Erger nog: je ontwaart dat an minstens een derde van je boekenbe- ongelezen is gebleven Je hebt er Se bekende vluchtige blik in gewor- ter. |en die überhaupt nodig is om tot We lanschaf over te gaan, maar daarbij is het gebleven. Andere boeken heb- Iben wc tot de helft doorgeworsteld, naar toen kwam die ellendig drukke Pijd waarin ons hoofd alleen nog Sfh baar een luchtig romannetje stond. garl Barth legde het af tegen lan Flaming, Toj-nbee moest wijken voor ®el Agatha Christie. 8p- l Manmoedig begonnen we eind 1959 als &na de lectuur van prof. dr. J. Pen's Aula-pocket over „Moderne Econo mie", maar nog vóór de jaarwisseling de Kleven we steken op pag. 99. om pre- «- bies te zijn: in de zin: „Een inkomens- ad stoot, gegeven hetzij bij de export, *lt hetzij bij de investeringen, hetzij bij 'ij ie overheidsuitgaven, leidt dus tot een ianwas van het nationale inkomen die I maal zo groot is; dit is de -f- m -j- t multiplier; hij is veel kleiner dan de I ,ezer, die bij is blijven staan, zou s parlementair-politieke toon. Minstens een kwart van de Kamer brengt het Kerstreces in Oostenrijk of Zwitser land door en dat is goed, want boven de duizend meter ga je het betrekke lijke van alle Binnenhofse zaken in zien. Op de lange latten wordt de conservatiefste parlementariër de vooruitstrevendheid zelve. Nu we het toch over Skiën hebben, moeten we op deze plaats even een vergissing corrigeren. Nederhorst is wél naar de wintersport geweest, hoor, de verkie zingen ten spijt. En Zijlstra gaat waarschijnlijk ook, na de 15e februa ri. Het komt 'm toe, want als we z'n ambtenaren mogen geloven heeft hij in twee maanden harder moeten wer ken dan De Quay in vier jaar. Dat krijg ;e als je tegelijk op het Plein 1813 en de Kneuterdijk wil wonen en bovendien nog een beetje wil mee doen aan de anti-revolutionaire ver kiezingscampagne. Om naar de boeken terug te keren: we hebben er een onvermeld gelaten, n.L de vierde herzieke druk van dr. E. van Raalte's parlementaire kook boek „Het Nederlandse Parlement", al zo'n kleine negen jaar oud, maar in de laatste versie bijgewerkt tot halverwege de formatie-Zijlstra. In 406 bladzijden onthult de schrijver alles wat er over de volksvertegen woordiging te weten valt en dat is heel veel, al is het niet allemaal we tenswaardig. Dr. Van Raalte is jour nalist en rechtsgeleerde. Die laatste hoedanigheid zit de eerste soms dwars. „Lekker schrijven" is er bij dr. Van Baatte niet bij en zijn boek is er dan ook niet een om in één ruk uit te lezen. Maar als naslagwerk is het onovertroffen. Wie „Van Kaalte" niet in huis heeft, moet niet over parlementaire onderwerpen schrij ven. We blijven nog even in de sfeer van de recensies. In het januari-num- mer van „Wending", maandblad voor evangelie en cultuur, geven zes poli tieke schrijvers antwoord op vragen als: „Wat zijn naar uw mening op dit ogenblik de belangrijkste onder werpen (en problemen) in de Neder landse politiek en tot welke desidera ta concludeert u met het oog daar op?" en „Moet naar uw mening prio riteit worden verleend aan overheids- SCHIPHOL In Moskou is gis teren een nieuw luchtvaartverdrag tussen Scandinavië en Rusland ge tekend, waarbij de SAS het recht heeft verkregen om „op gelijke voorwaarden als andere maat schappijen nieuwe corridors over Siberië te gebruiken". Bovendien mag SAS gebruik maken van al lerlei andere luchtwegen over Rus land voor vluchten naar o.m. Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Cey lon en verdere bestemmingen. De Russisiche toestemming om via Siberië naar Tokio te vliegen is ech ter niet voldoende: SAS zal ook van de Japanse luchtvaartautoriteiten ver gunning moeten krijgen. Maar SAS- president Nilsson is hoopvol gestemd. reimoeden". Nou, we waren inderdaad bestedingen (recreatie, onderwijs, ver blijven staan en dat was na- uurlijk verschrikkelijk dom. Na zo'n .•ergissing geef je het maar op, vooral ds er iets leuks is op de tv. Maar goed, iets ih je blijft zich 'iï^erzetten tegen de geestelijke afster ving die het onvermijdelijk gevolg is fefiian de o zo verleidelijke verslaving aan het moderne huisamusement. ï«j'j|pus keer je op gezette tijden voor parlementair redacteur zijn dat to! |5ie Kamerloze weken terug naar ie boekenkast. Je inspecteert de ban- ien als een kolonel z'n regiment en e slaat aan het lezen, avondenlang. 3p voelt dat je weer kan inademen ',a een lange periode van alleen naar uitademen. En je voelt je vrij in |§>mdat het je eigen lectuur is, geko- :en naar eigen voorkeur. Tot je je met eeii schok herinnert, iat ergens in het huis nog een stapel boeken voor bespreking in de krant »P je ligt te wachten. Weg vrijheid, t is weer werken geblazen. Hoofdre- iacteuren,,laat staan uitgevers geven liet zomaar boeken weg. Ze moeten gerecenseerd worden, liefst voordat ie derde druk uit is. Elf degelijk ge bonden pennevruchten staren Je ver- wijend aan, een enkele al in een toestand van dreigende vergeling. Je riet het jaartal 1965 staan en plotse ling voel je je schuldig. 't Is gelukkig niet allemaal politiek waarmee de hoofdredactie ons heeft bedacht. Er is een lichtzinnige „Omni bus Franse Liefdesverhalen" bij, met als principieel tegengif: „Hoe wij het verkiezen" (toelichting op het "W-beginselprogram) door dr. A. J. Verbrugh en „Het leven is één" (over het ontstaan van het PGV) door J. P. de Vries. De luchtigheid van de Haagse thrillers „Sambals voor Sweelinck" en Paspoort voor moord" door Pim Hofdorp wordt in even wicht gehouden door zwaarwichtïger Publicaties als „Wegen van wijsgerig denken" door J. M. Bochenski. „Socio logisch denken" door Peter L. Ber ber. „Wat Is sociologie?" van drs. D, C' J> Van Pepye en „Van individu tot staatsburger" door prof. dr. P. J. Bou- man e.a. Tot slot twee boeken over skiën: Zo leert u skiën door Himalajabe- Whomer Jan Boon en „Het Oosten- njkse Ski-Leerboek" van de Oosten- njkse bond van Beroepsskileraren. Hoe die in vredesnaam op onze tafel komen? Wel, een Journalist die een Paar keer naar de wintersport is ge weest staat bij z'n krant te boek als ski-expert. Dat is logisch en boven wen makkelijk als er wat gere censeerd moet worden. De collega die voor z'n nummer bij de luchtmacht neat gediend, is tot aan z'n pensioen luchtvaartspecialist. Als men.'m bij Pen haringkar heeft gesignaleerd, ■~?Pt hij bovendien de kans tot visse- njaeskundige worden gebombar deerd. 't Is net ais in militaire dienst. Wie hwi daar op een onzalig ogenblik als Muziekliefhebber ontpopt, is voort- an geabonneerd op het versjouwen piano's en het poetsen van 's kapelmeesters schoenen. Uw Kamer- Muzikant werd inderdtijd bij herha- uugsoefeniiigen benoemd tot soldaat wtste klasse A(lgemene) OCntwikke- P1®! hetgeen inhield dat hij in de ïantme kruiswoordpuzzles mocht 'Middelen, en dat alles cp grond van n0 journalistieke antecedenten. Want uat soort puzzles plegen immers in te verschijnen, je goed doordenkt vallen die u-boeken niet eens zo erg uit de keersvoorzieningen, ontwikkelings hulp) of aan particuliere beste dingen?" De schrijvers zijn o.m. mr. dr. P. J. Boukema (AR), dr. C. de Galan (PvdA), prof. dr. H. W. J. Bosman (KVP) en mr. B. van Harsma Btxma (CHU). Dr. Boukema wijkt en dat mag een beetje af van de lijn van zijn partij waar hij bepleit dat de „confessionele partijen duidelijk maken aan welke regerings- oombinatie zij voor de volgende peri ode de voorkeur geven". „Inderdaad verliest men daardoor manoeuvreer ruimte bij de onderhandelingen over het te vormen kabinet, maar dit argu ment lijkt mij meer ingegeven door partijbelang dan door het landsbe lang", Nog een pittige uitspraak van deze AR-man: „De poging het eventu ele gebruik van kernwapens te recht vaardigen met een beroep op Romei nen 13 („De overheid draagt het zwaard niet tevergeefs") grenst mijns inziens aan godslastering". Mr. Van Haersma Buma is minder zwaar op de hand. Hij pretendeert politicus noch eco noom te zijn. „Wel lees ik Tom Poes. Of Tom Poes christelijk- historisch is? Dat weet ik niet. In juffrouw Doddel herken ik wel christelijk-historische karak tertrekken: gelijkmoedigheid, sociale bewogenheid, een zekere Hollandse burgerlijkheid." PARIJS President de Gaulle zal nog in de eerste helft van dit jaar, mo gelijk in juni, een officieel bezoek brengen aan Po len. Dit is giste ren te Parijs be- bendgemaakt. Ai in septem ber 1965 is hij daartoe uitgeno digd door de Poolse premier usn* «/e w«iwvwicZ) toen deze een bezoek aan Frankrijk bracht. De Franse president is zoals be kend de enige westelijke leider tot dusver die verklaard heeft dat zijn land de na-oorlogse Oder-Neissegrens tussen Duitsland en Polen als defini tief erkent. Hij tracht nu waarschijn lijk de Poolse vrees weg te nemen dat de Westduitse politiek van toenade ring tot Oost-Europa gericht is op isolering van Polen en Oost-Duits- land. Volgens diplomatieke kringen in Pa rijs wensen de Polen dat Frankrijk eveneens tot erkenning van Oost- Duitsland overgaat. Voor de KLM betekent deze con- eessie van Rusland aan de SAS een hard gelag. De KLM heeft nu al ja renlang slepende besprekingen met de Russen over de mogelijkheid van een soortgelijke lijn die via Russisch grondgebied naar Karachi zou lopen. Ook gaat de SAS thans een route openen op Leningrad. Men zal zich herinneren, dat Aero- flot vorig jaar een vergevorderd plan om een route tussen Leningrad en Amsterdam te openen op het laatste moment moest laten varen, omdat de Deense regering de maatschappij geen toestemming wilde verlenen om over Deens grondgebied te vliegen, zolang de SAS niet over Russisch grondge bied mocht. Op Schiphol menen ingewijden dat het interessant zal zijn te zien welke politiek Japan Air Lines in dit opzicht zal gaan volgen. Deze maatschappij immers vliegt zelfs dagelijks over de Noordpool naar West-Europa en zal daarin voorlopig geen verandering brengen, omdat de kortere dienst over Siberië naar Moskou slechts 1 maal per week wordt gevlogen. Opvoering van de frequentie zal echter inhouden dat de JAL haar eigen route over de Noordpool concurrentie aandoet. DEVENTER De directeur-gene raal van de landbouw, ir. J. W, Wellen, verwacht, dat het aantal landbouwbe drijven (thans ongeveer tweehonderd duizend) in 1980 zal zijn gedaald tot tachtigduizend. Het aantal eenmansbedrijven zal vol gens hem'sterk toenemen. Zij hebben echter alleen reden van bestaan, als er de mogelijkheid is, bij ziekte van de boer een vervanger in te schakelen. a -tv, ■AsBSam .v t ,r-.v T" A A--vC-y* j. v. w 'mm >Ls: L {S M fes Ai ^5<v'j^ V fcw A Representatief aanbod van binnen-en buitenlandse caravans en toebehoren. O fcmf jrrftt/fl: mmkonyan de vocrMigm N& n SALISBURY - Premier lan Smith van Rhodesië heeft gisteren in het parlement aangekondigd dat een onafhankelijke commissie zal worden opgericht voor het opstel len van een nieuwe grondwet. Hij zei voorts dat de perscensuur zal worden opgeheven. Ook zal een tribunaal worden gevormd om de zaken te onderzoeken van hen, die op grond van de wetten inzake de noodtoestand worden vastgehou den. Herhaaldelijk in de rede gevallen door afgevaardigden van de oppositie betoogde de minister dat de onafhan kelijkheidsverklaring van 1965 geen onwettige daad was. Hij beschuldigde de Britten ervan, dat zij een „typische dubbelhartige di plomatie" voerden, toen zij indertijd de Hhodesiërs verzekerden dat de toenmalige federatie van Rhodesië en Nyassaland niet zou worden ontbon den, hoewel men toen in Londen niet van plan zou zijn geweest zdch te ver zetten tegen het streven van de Afri kaanse leiders de afscheiding van Noord-Rhodesië het tegenwoordige Zambia- en Nyassaland dat tegenwoor dig Malawi heet. De aankondiging betreffende de perscensuur en de instelling van een tribunaal kwam als een verrassing. Men beschouwt deze maatregelen als de belangrijkste stap naar een terug keer van de normale toestand. De cen suur die zowel voor pers als voor ra dio geldt, werd afgekondigd toen Rho desië zich op 11 november 1965 onaf hankelijk verklaarde. AMSTERDAM Ondanks ver schillende tegenvallers, zoals de verdubbeling van de Amerikaanse belasting op aankopen van buiten landse effecten en de grillige hou ding van Wallstreet, heeft de stem ming op de Amsterdamse effecten beurs zich overwegend als gunstig doen kennen en er werden ver scheiden koerswinsten behaald. De eerste maand van het nieuwe jaar heeft een verandering van klimaat gebracht. Met voldoening nam men ter beurze kennis van de besluitvaar digheid van het kabinet-Zijlstra, nu weer blijkend uit de voorwaar-, den inzake het verlenen van con cessies voor gas- en oliewinning uit het continentaal plat. Het Centraal Planbureau heeft een prognose voor 1967 gegeven, waaruit o.a. blijkt, dat een groei der produktie van 4 procent tegen v.j. 5 pet. wordt verwacht. De EEG-commïssie meende in haar jongste overzicht, dat de huidi ge Nederlandse regering een program ma hanteert, dat zonder twijfel stabi liserende effecten heeft. Voor de hele Europese Economische Gemeenschap verwacht de commissie een iets ver traagd groeiproces. Gewaarschuwd wordt tegen overdreven pessimisme. Er is geen reden daartoe als men Iet op de werkelijke gegevens van de econo mische toestand aldus de commissie. Het is prettig te horen, dat nationale en internationale economen bepaald geen grote recessie verwachten en wij menen, dat de effectenbeurs de laatste tijd, ondanks tegenvallende bedrijfsbe- richten, enigszins gerustgesteld is. Het zou echter onjuist zijn om nu in een andere 'fout namelijk van het overdre ven optimisme te vallen. Het bestuur van de Ned. OverzeebaWk zei op de gehouden aandeelhoudersvergadering, dat 1967 een „heel wat moeilijker jaar" zou worden, en dat moet men o.i. zeker voor ogen houden. De cijfers van de AKU over het 4e kwartaal waren niet best, als men ziet dat de omzet terugliep tot ƒ153 miljoen (v.j. ƒ191 miljoen), terwijl de netto winst daalde van 14.5 miljoen tot 9.5 miljoen. De vooruitzichten voor 1967 werden door het bestuur met enig pessimisme beoordeeld en er wordt een lagere nettowinst voor dit jaar ver-> wacht. De produktiecapaciteit is in de synthetica sneller gegroeid dan de vraag en er is tijd voor' nodig om de vraag in evenwicht te krijgen met de sprongsgewijze toegenomen produktie capaciteit. De berichten' in de pers brengen bij na iedere dag nieuws over werktijdver korting ('t Hart Ja.v.) en men moet er rekening mede houden, dat de komen de verslagen dikwijls in het teken zul len staan van moeilijker verhoudingen. Dat de beurs zich 'tot dusver toch niet uit het lood heeft laten slaan, wijten wij aan de mening, dat de teleurstellin gen van tijdelijke aard zullen blijken te zijn. Een tegenvaller was ook de onver hoedse verdubbeling van de Ameri kaanse interest-equalization tax van 15 tot 30 pet. terwijl het wetsvoorstel, dat reeds bij het Con gres is ingediend, beoogt deze beruch te belasting te verlengen tot 30 juli 1969. De bedoeling van president Donderdag sijn in het Ritzhotel in Parijs twee kapsels gepresen teerd. Links Vesna, een halflang kapsel met bloemversiering en Edwige, een kort kapsel dat de oren vrij laat en losse krullen op het voorhoofd heeft. Johnson is de Amerikaanse beta lingsbalans te steunen. Het wordt voor Amerikaanse ingezetenen nog moeilijker gemaakt om buitenlandse effecten te kopen, b.v. Nederlandse internationale aandelen. Wil men der gelijke fondsen buiten de "Ver. Staten kopen, dan moet men 30 pet. be lasting over de koopsom straks beta len. Men verhoogt dus „de drempel" om de export van dollars tegen te gaan. Het is eigenlijk een maatregel, welke in onze moderne tijd van open heid en internationale samenwerking niet thuishoort. - Maar het gevolg zal zijn, dat Ameri kanen meestal zullen kopen uit „de pot" Olies, Philips en Unilever, welke in Amerika aanwezig is, dus uit de bestaande Amerikaanse deelname in het aandelenkapitaal van genoemde concerns. Wel kan men vanuit Ameri- ka vrij naar buiten verkopen, dus het éénrichtingverkeer wordt door de nieu we maatregel bevorderd. Het komt er ook op neer, dat bij nieuwe emissies de Amerikaanse ingezetenen veel moei lijker daaraan kunnen deelnemen, zo dat claimaanbod uit de V.S. te wachten is. Alles bij elkaar is het een vervelende maatregel welke niet bevorderlijk is voor de koersvorxning van onze interna tionals. Deze week trok men zich er echter weinig van aan, Philips was zelfs behoorlijk hoger en kwam van 78 op 84, dus 24 punten hoger. Het aanbod aan de aandeelhouders van de Britse Pye door Philips uitgebracht wordt door het bestuur van dit concern sterk aanbevolen. Het bod is uitge bracht in contanten, waardoor Philips, als de transactie doorgaat, straks met 300 miljoen op tafel zal moeten ko men. De beurs vraagt zich af, waar het Eindhovense concern de middelen van daan haalt Zal men ten dele via een emissie de zaak financieren, b.v. van converteerbare obligaties hier of in het buitenland? KLBEF Alle zeven verdachten in het proces over de ondergang van.de Tina Scarlett zijn gisteren door de rechtbank van Kleef vrijgesproken. In het proces dat 'twee weken* ge duurd heeft had de aanklager reeds vrijspraak voor zes van de- beklaagden gevraagd' en alleen tegen de voormali ge commerciële directeur van de werf; waar de Tina Scarlett gebouwd was, Alois Bell, negen maanden voorwaarde-. lijÉ1 Alle beklaagden,1 óïidö! Wié de 'Nëdêl*- landse kapitein J., Schilperoord uit Dor drecht, was aanvankelijk dood' .door: schuld, veroorzaking van letsel en het in gevaar brengen van het verkeer, ten - laste gelegd. - Het Britse disconto is met een half procent tot 6V2 pet teruggebracht. Dit werd al eerder verwacht na de Duitse maatregel. Mogelijk zal ons land bin nenkort wel volgen. De inschrijvingen op de nieuwe 6 3/4 pet lening Bank voor Ned. Gemeenten lopen goed. Maandag a.s. is het voor de effecten beurs een historische dag. Dan gaat de handel om half twaalf beginnen tot kwart over één. De middenkoers wordt afgeschaft. De ongelimiteerde en uit voerbare gelimiteerde orders worden afgerekend tegen de notering welke het eerste tot stand komt. De handel in de kleinere fondsen wordt om kwart over twaalf voor een half uur onderbroken en daarna kan men eventueel weer or ders opgeven voor de tweede periode van de handel. Wij vermoeden, dat de eerste periode de belangrijkste wordt, maar we zullen met de nieuwe organisatie van de han del enige ervaring moeten opdoen,- alvo rens een afgerond oordeel kan worden gegeven. AMSTERDAM In het afgelopen jaar zijn de tegoeden op de spaarban ken toegenomen met 1,8 miljard tot een totaal van 19,5 miljard. Er werd vorig jaar ruim 10,7 miljard gestort (in 1965: 9,3 miljard) en 9,5 miljard opgenomen (J 8 miljard). .UTRECHT De heer D. W. Ormel, een van ,de secretarissen van de Soci aal-economische raad (en oud-secreta ris van het CNV), meent dat 'er in ons land in materiële zin geen vrijheid van vakorganisatie bestaat Hij baseert dit oordeel op de onmoge lijkheid voor categorale, vakorgariisa-, hes de ■yverkzaamheden van een vak bond te verrichten. De overheid blijft in gebreke om',de categorale organisaties recht te verschaffen, schrijft de heer Ormet in het orgaan van de Federatieve haven- - vakvereniging. Het is merkwaardig, zegt hij, dat In dit land, dat bedolven wordt onder wet- ten en wat dies meer ..zij, de wetten die - werkelijk nodig zijn, ontbreken. LONDEN Voor de vierde achter eenvolgende maal is op de Noordzee aardgas aangeboord. De groep van de Britse Gasraad en Amaco heeft dit gisteren bekendgemaakt De boring, met het booreiland Orion, in blok 49/27 van het Britse deel van het continentaal plat op ongeveer 56 kilometer ten noordoosten van Great Yarmouth, werd verricht om de beteke nis vast te stellen van het veld, waarop men bij de vorige boring op een afstand van twee mijl stootte. Volgens een woordvoerder van de groep kan men nog niet zeggen of de nieuwe put exploitabele hoeveelheden aardgas bevat. DEN HAAG Bij de komende ver kiezing, zullen opnieuw bij wijze van proef enige stemmachines worden ge bruikt: in twee stemlokalen te Maasdriel. De proef bij de Statenverkiezingen verleden jaar maart liep óp een mislukking uit, omdat de machines op bepaalde details onvolkomenheden ver- toonden. Daarna heeft de Amerikaanse, fa- briek een nieuw model geconstrueerd, dat begin deze maand de goedkeuring van TNO kreeg. De minister van binnenlandse zaken heeft toestemming gegeven, de nieuwe stemmachlne te gebruiken. - f I-#''- IV ■>- 4 f •VvvVJ, Vï" pjn ,:;i is

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1