Commissie zette op papier: w* „Hele centrum bestemmen voorstad van toekomst In jaarverslag 196566: Coöp. „Nw. Waterweg verantwoordt fusie AGENDA meubelen Animo bereidt zich voor op tienjarig bestaan Lange lijst diefstallen 9(|1oUcröanimfr m Vrij-dandecaravan! CARAVAN RAI'67 Juliana boekte krappe 3-2 zege Motorrijder Bijtende stof op auto Samenstelling van commissie stormloop DEKUERK&ZN cadeau-tip heetman J Veulen trapt meisje Oud-strijders verhoogden contributie TSF-team behaalde grote overwinning Burgerlijke stand waardincen Parkeer zone Boulevard paste bruggen B. J. Nugteren lid van Rijnmondraad (WD) Rijnmond-hand heeft leerlingentekort nE ROTTERDAMMER Pagina 3 MAANDAG 30 JANUARI 1967 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Een nieuw hart voor Vlaardingen. Dat is de strekking voor een ingenieus en veelomvattend wegenplan van de Coördinatie Com missie Stedebouw, die de binnenstad wil laten fungeren als een centrum voor het gehele Vlaardingen van de toekomst met zijn 150.000 inwoners". indien het plan bij B. en W. en de gemeenteraad weerklank vindt'zal de binnenstad een geheel ander gezicht krijgen. Hen centrum ligt namelijk zeer excentrisch ten opzichte van de nieuw te bouwen wijken. Wil men deze wijken bij het centrum betrekken dan zal men de binnenstad als koopcentrum aantrekkelijk maken. Het gevolg zal zijn dat de gehele bin nenstad, tot saneringsgebied wordt verklaard. ,5? Melkafdeling 27«JANTM 5 FEBR. Levensmiddelen Brandstoffen en dagelijks en dagelijks 3-2ITS BANKSTELLEN, in semi-klassieke uitvoering, bekleed met draion-velours, en afgewerkt met koordfrarije. De lesse schuimrubber zit-en rugkussens van bank en fauteuil zijn bekleed met bijpassende gefigureerde draion, van 1895.- Nu voor 1295.- Enkele MODERNE BANKSTELLEN bekleed met wollen stóffen en skai armleggers. Het houtwerk is uitgevoerd in teakkieur, van 1295.- Nu voor 845.é Geheel eiken WINDSOR BANKSTELLEN met losse rug-en zitkussens;, bekleed met prachtige schotse ruitstoffen, van 895,- Nu voor 695.- BANKSTELLEN géheei bekleed met zwart kunstleer. De losse zit kussens zijn bekleed met een moderne weefstof in diverse kleuren, van 1095.-Nu voor 845.é -*S MAANDAGS GESLOTEN: 100% service op dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag en zaterdag Uit .'■■.is Sü /Nog;noo1t kocht U zo'n prach tige, moderne foundation als deze... voor nog géén tientje. Daarom is dit een zeer bijzon* dera aanbieding,'n luxe corse let, mét voorgevormde cups, uit de sarles tot 16 gulden, die Uw figuur tot in de perfectie corri geert!.. Morgen verkopen wij deze cor selets van tule elastiek, met stretch schouderbandjes en bij zonder prettige en stevige pas- vorm. binnenstad Morgen om 9 uur begint de ver- koop. van deze corselets voor Japonmaten 42't/m 50, in wit, B en C cups, voor m Cttn tel. of schrift best, Duur van <f« Opruiming 12 januari tot, 2 februtri. voor De Coördinatie Commissie Stede- bouw heeft onder voorzitterschap van wethouder T- de Bruijn het nieuwe we genschema gèënt op het „Verkeersplan Vlaardingen 1963" van ir. D. A. Jokinen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het verslag van de Coöp. Nieuwe Waterweg, over 1965 1966 noemt dit boekjaar een tijdvak i ingrijpende veranderingen voor het; bedrijf. Coöp. Nieuwe Waterweg' en Coöp. Vooruitgang voegden op 12 Sep tember 1966 hun" bróód- en! banketbak-: kerijen samen in een gemeenschappe lijk.'bakkerijbedrijfonder de naam Kijnmónd Bakkerijen NVin de Zomer- hofstraat te Botterdam. De-bakkerijbedrijven in Schiedam en Vlaardingen waren aan vernieuwing toe, vrat een grote investering vereiste, dié tegenover de leden niet was verant woord. Indien men het hoofd wilde bie den aan de toenemende .concurrén tiestrijd in de bakkerij wereld moest |jmen tot een grotere efficiency in de bedrijfsvoering komen. Ook wat de exploitatie van de: melk afdeling betreft, kwam men tot. over eenstemming met Rotterdam Reeds ve la jaren was het Schiedamse melkbe- drijf een' zorgenkind. Melkremise en materiaal voldeden aan de hoogste eisen. Maar hier was het tekort aan personeel het grote struikelblok en was het onmogelijk ofn de'wijken voldoen de te bedienen. Coöp.' Vooruitgang, leverancier van de melk aan de Coöp. Niéuwe Water weg, verklaarde zich bereid het melkbe- dtijf over te nemen en thans worden dé Schiedamse wijken bediend vanuit de remise in Rotterdam-West Representatief aanbod van binnen*en buitenlandse caravans en toebehoren. open van lo-17.uur en vanlÓ-22 uur zondagenIOt 17 uur ioogangf 2.SO AW5TEHDAVI .NIEUWE V bmt gtbrv* mtAtn vtrt at. roonfehffi NS. ngtüag at OB ~2- digtn-Amnttiftar mmgtmm&tt Met een vermeerdering van 1.8 Mil joen gulden of meer dan 15 pet. bereik te Coöp. Nieuwe Waterweg in het boek jaar 1965-1966 eeri omzet van 13,5 mil joengulden. f.Eet léverismiddéleribedxi jfkwab met 20 pet stijging heel goed uit de biis. Dit kwam vooral, omdat de super- coöp Laan van Bol'Es en Wiardi ,Beck- manslngèl thans een volledig jaar hun omzet bijdroegen. Bovendien werd in november 1965 de semi-përmanente su permarkt in Holy geopend als ónder- deel van de Stichting Midhal, waarin een' tiental winkeliers samen werken. In februari 1966 werdin Maassluis eveneens eeri semi-permanen- te supermarkt geopend. 'Daartegenover moesten de winkels, die in de nabijheid van de vier nieuwe vestigingen zijn gelegen, een gèdeelte van hun omzet afstaan. Hoewel het bakkerijbedrijf met 2 procent omzetstij ging uit de bus kwam, liepen, de hoe veelheden terug. Afnemend broodver- bruik en moeilijke personeelsbezetting waren hiervan de oorzaken. De afdeling brandstoffen toonde een stijging aan van ruim 20 procent, In hoofdzaak verkregen door een hogere omzet in hectoliters kolen. De komst van het aardgas leidde tot een verhoog de verkoop van gasfornuizen. In Schie dam geschiedde dit door handelaren en installateurs aangesloten bij de daar voor speciaal in het leven geroepen aardgasmaatschappij Sico-Aardgas en in Vlaardingen door het gemeentelijk Energiebedrijf, dat te zijner tijd een bepaalde provisie aan de handelaren zal uitkeren. De verkoop van gaska chels en haarden kwam in beide steden in juli en augustus op gang. Het aard gas was niet van invloed op de omzet van brandstoffen. SCHIEDAM Dank zU een krappe 3—2 zege op het Alkmaarse Octopus heelt Julia na haar vierde plaats op de volleybalrang lijst kunnen behouden. De Schiedammers on dervonden bijzonder veel hinder van de lage zaal. maar hun enthoudiosme was er niet mlnder-om. Octopus, wist desondanks het 'Initiatief te nemen, door de eerste set -met 15—11 op hun naam te brengen. Juliana liet zich hier ech ter niet door beïnvloeden en kwam met 13—15 terug. De derde set bracht- een maximum aan Winning door vele langdurige ralleys en oortdurende opslagwissels. Tenslotte wist j'uliana een17—19 zege uit het vuur te sle pen. Nadat de Schiedammers, waarschijnlijk door een te grote Inspanning in de vorige set, .de vierde met 15—9 verloren, moest de laatste set de beslissing brengen. Juliana legde een grote zelfbeheersing aan de dag en wist zodoende die beslissende set in een 13—15 zege te bepalen. Het nog steeds gehavende derde team van Juliana verstevig de haar leiderspositie met een 3—0 overwin ning op Animo Z. J^Wj^htoor „De Rotterdammer: Smalle Ha- FfStraat H, tel. 316775. Redactie: tel. 340775, rin'£' b-8-g. 346619. Klachten bezor- Vert>ey. Wagnerstraat 24, tel. 343345, ÏK. i.i'iLvan 18.30-19.30. en zaterdags van i9.oo uur. «bmktëiDM^aApotheek' Florcs de V13t" SCHIEDAM w.fJJ'tantoor De Rotterdammer: Lange jsjïWraat 82. uitsluitend redactiezaken, tcL CwS'M' 115583 b.g.g. 346619. telefoonnummers: Alarm poli- toMfcro8 .264666,- Brandweer269128. GG en 't Goude Hert, Goudsesingêl lel 136900. De visie van stedebouwkundlgen leid de tot het nieuwe plan, dat als beleids- schema moet worden gezien voor de ontwikkeling en groei van het centrum in de naaste en verre toekomst. De .com missie hééft in een. wetsontwerp de huidige verkeerss tructuur dusdanigge wijzigd, dat het centrum voor alle wij ken snel te bereiken is. Wordt het plan in principe aanvaardt dan zal de nieuwe functie van de bin nenstad een ingrijpende verandering en verruiming vande winkelvoorzie ning met zich meebrengen. Het - -cen trum zal leefbaar worden gemaakt. Het Veerplein en het Liesveld zullen het levende hart van geheel Vlaardingen vormen. Uitgestrekte winkelpromenadés, uitstralend in verschillende richtingen, zullen worden aangelegd. Ten westen van deze voetgangersgebieden zal een groot aantal parkeerterreinen een be langrijk stadsdeel opeisen. ROTTERDAM De 75-jarige A.P. Luut .uit.Rotterdam is zondag in Kalmt- hout (België) op de weg naar Essen met zijn motor uit een bocht van de weg geraakt en tegen een boom gere den. Het- slachtoffer werd op slag ge dood. ROTTERDAM Een bewoonster van de Strevelsweg heeft aangifte- ge daan dat in de nacht-van vrijdag op zaterdag men een- bijtepde stof over haar auto hadgespoten waarna de lak ef hélemaal af was. De.gedachte om het Liesveldviaduct te doen eindigen, in een krul wordt losgelaten. Het viaduct zal wordéri doorgetrokken, tot de Markgraaf laan en verder een directe verbinding vor men met de Westwijk. De automobi listen uit Vlaardingen-oost zullen dan tevens in de gelegenheidzijn over het viaduct heen de par keerplaatsen ten westen van dé pro menades op te zoeken. In verband met de behoefte om van het.''Vlaardingenaart;-,weerszijden yan rijksweg - 20. eeri stedebóuwkuridigr gé- heelte maken is de gedachte ontwik keld ookhet noordelijk 'deel van 'het stadscentrum, zij het, in een later sta dium, in de ontwikkelingente betrek ken. In één eindfase vóórziet het plan zelfs in de-mogelijkheid het centrumge bied uit te breiden tot aan'rijksweg 20, aan west- en oostzijde begrensd door de Burgemeester Verkadesingel en de Knottenbeltsingel. Daarmee ontstaat een centrum, gespannentussen Maasboulevard en Holyziekenhuis, waardoor ook de nieu we wijken Holy en Broekpolder, via de groene zone langs de Vlaardingse Vaart direct op het centrum zijn be trokken. Het sehetsplan geeft de eerste aanzet in deze richting in de sanering van de omgeving van het Buizengat Belangrijk ook in dit verband is het voorstel aan de gemeenteraad de Oude Haven voor het scheepvaartverkeer te sluiten. Dit voorstel wordt donderdag avond in behandeling genomen- Wan neer de Oude Haven ophoudt "haven" te zijn kunnen de bedrijven daar ver dwijnen. In het plan is aan de Havenstraat Hoogstraat en Kortedijk open bebou wing geprojecteerd met aan de overzij de een parkzone langs het water, aansluitend; op het Oranjepark. Zo zal men ..van de Hoogstraat en Kortedijk af een fraai en vrij uitzicht over het wa ter erihet stadspark hebben. De aanlooproutés'naar het winkelcen trum' worden de Hoogstraat en de Vdn- delstraat. De Statiónsboulevard blijft ook in dit wégenplan als entree van het centrum de volle aandacht verdie nen. Deze 'boulevard krijgt twee 'func ties, namelijk ais voetgangerspromena de van het hoofdstation naar de bint nenstad en: als aanvoerweg, naar het centrum. O" 'I. Het gemotoriseerde verkeer zal ech ter' via de Burgemeester .Pruissingel naar de parkeerplaatsen-worden geleld. Voetgangers kunnen over de Maassluisedijk via trappen hét cen trum bereiken. Bij de opzet van het plan het ver keer zo snel' én "zo' dicbt 'mógelijk 'bij het centrum te brengen is voorzien in een stelsel van stadsautowegen, bestaande uit: 1'. de stadstrekweg; 2, het tracé Horvathweg-Bufgemeester Van Haarenlaan-Parallelweg Rijksweg 20-Burgemeester Pruissingél-Van Beet- hovensingel-Parallelweg-Vah r:- Leyden Gaelstraat-Mr. L. A. Kesperweg; -3. Broekweg. Deze stadsautowegen zijn er ook op gericht het centrum en dejndtis- 'trieyèstigihgeri 'langs de' Nieuwe" "Maas op vlotte wijze te benaderen. Voorts is er naar gestreefd ook. het interwijkverkeer via het stadsautowe gennet af te wikkelen om het céntrumge. bied niet extra te belasten.- Bij de stel sels „stadsautowegen", „wijkverzamel-- wegen" en „aanvöerwegen "voor het centrum" heeft men getracht een ruit-: wormig stramien .„te verkrijgen óm een. held ére opzet var. het plan te bereiken en een gelijkmatige'Verdeling-van- het verkeer te bevorderen. Opvallend is dat de Schiedamse- dijk- als verkeersverbinding is verval len. De diagonale weg'zou de struc tuur van het ruitvormige we- gènsMsel -verstoren. De- opstellers j -van hef plan,willen deze"dijk bestem- men', -voor voetgangers, als een uit breiding'van het stadspark. Voorts voorziet het - plan.m een. tweède /bragverbinöing ovêr de Oudé. Haven'.bij .de Afrol of in het verlengde- van: de Willem. Beükelszoonstraat- Ook ten'zuiden .van de spoorbaan is naast de reeds bestaande brug een oeverver binding gedacht. Dit laatste echter in tegenstelling met het voorstel wat be treft het te, voeren beleid voor de ge meentelijke havens, waarin de aanleg van deze brug wordt ontraden. De bruggen zuilen allen „vast" worden. Debereikbaarheid van de markt en het raadhuis levert problemen op. Een oplössingds gezocht ln een nieuw gepro- jecteerdeVerbinding tussen Markt en Westhavenkade, halverwege de Smalle Havenstraat en de Kerkstraat-Dayer. Wanneer-na de realisatie van de nieu we-waterkering langs de Nieuwe Maas een plaatselijke doorbraak van de Maasslüisédijk mogelijk wordt, is een contact tussen 'de Stationsstraat en de Schoolstraat 'op eenvoudige wijze te verwézenlijken, zodat ;hét bestuurlijke centrum ook van het zuiden uit makke lijke té bereiken is. - De geschetste ontwikkelingen van de 'commissiewijzen vooruit naar een ver re toekomst. Het' plan is nog niet offi cieel ih dé vergaderingen van B. en W. en raadscommissies besproken. Voorts is het nóg. eeri sehetsplan, waarvan, op vele' 'printen kan worden afgeweken. Wordt het' plan aanvaard, dan zullen de nieuwe" gedachten voor een groot deéi hét beleid van 'de gemeente bepa len ten aanzien van nieuwe verkeers verbindingen en de situering van toe komstige bouwprojecten. T\IT is de schets van het negen- schéma voor zover het betrek- hing heeft op de binnenstad, De voetgangersgebieden bij de tvinkel- promehades zijn met vette lijnen aan- gegeven. Op deze manier zijn ook dê aanlooproutés Hoogstraat, Vondel- ilraat en Stationsboulevard aange duid, pe Piet cirkeltjes omkranste gebieden ten tuesten van de lijn Weeshuisplein, Veerplein en Ge- .dempte' Bierslool geven grote en kleinere .parkeerplaatsen aan. De - schets laat ook de open be bouwing zién aan dc Havenstraat, ■Hoogstraat en Kortedijk niet dan de overzijde een parkzone langs het sea ler, 'dié, aansluit'-', ip "hoi!:- stadsparkr Ook del brug bij de Afrol is-reeds ingetekend. :r" Onder ;aan detekening ziet men ■het naar links verschoven hoofdsta tion mét èen poortgebouw over de Parallelteeg. Bij de Grote Kerkis een, doorbraak getékend,tussen Markt en Westhavenkade. Belangrijk is het doorgetrokken Liesveldviaduct - tol aan de Markgraaflaan. (Van een onzer - verslaggevers) VLAARDINGEN De Coördi natie 'Commissie Stedebouw, die de nieuwe gezichtspunten heeft neergelegd in het wegenschema 1966, is 'samengesteld uit jhr. ir. J. de Ranitz van het Bureau voor RuimtelijkeOrdening en Archi tectuur- Kuiper, De Ranitz, Van der Ree en Van: Tol, ir. H. M; Goudappel van het 'Adviesbureau voor -Verkeerskunde en Ver keersplanning, directeur van ge meentewerken ir. J. G. Gerritze, commissaris van politie dr. C. N. Peyster, chef van de afdeling stadsontwikkeling ir. M. Bot, zijn waarnemer G. H. Luyting (secre taris) en wethouder T. de Bruyn (voorzitter). De consequenties van het we genschema voor het verkeer moe ten nog in het verkeersonder- zoek, dat het bureau van de heer Goudappel onlangs heeft in gesteld, worden betrokken. ROTTERDAM De voorzitter van het centraai-stembureau voor de verkie zing der leden van de Rijnmondraad heeft de heer B, J. Nugteren (671 uit Ridderkerk benoemd tot. lid van deze raad. Dit geschiedde ter voorziening de vakature, die ontstpnd doordat de heer J. Leenheer uit Rhoon (11b',) ontslag nam. "v 12 JANUARI T/M 2 FSBR. I COMPLETE WONINSINRiCHim M/67/250 K2nF.5H5f("DENt HAAS/UTRECHT/VUSSiNQEN ■CEVENTEfVHOORN Passepartoutringen (vanaf 66,-) met verwisselbare stenen (vanaf 27.50) LIJNBAAN 92 OOSTZEEDIJK 155 -157 ROTTERDAM SCHIEDAM Voor het eerst zal de Rljn- mond-band m het openbaar een uitvoering geven. Dit gebeurt 30 april met een uur lang durende show. Om dit te bereiken repeteert de band elke vrijdagavond. De bezetting van de band bestaat op het ogenblik uit veertig man, maar men-streelt naar een aantal van vljitig. Vrijdagavond bestaat de mogelijk heid zich in de school in de Anna- zusterstraat als lid aan te melden. ROTTERDAM De dertienjarige Jannetje v.cL Meer vanc|e GharloiSse, Lagedijk is zaterdagmiddag een braak liggend terrein bij de Geunenburg door een veulen getrapt. Zij liep daar 'mét het veulen, eigendom van haar vader aan de lijn. Zij struikelde en viel voor het dier. Jannetje is' in bewusteloze toestand naar het Dijkzigtziekerihüis ge bracht. ROTTERDAM In het weekeinde zijn uit een aan de Aelbrechtskade ge parkeerde auto veertien kistjes met ge pelde Chinese okkernoten gestolen. Het dekzeil was. vernield De schade be draagt vierduizend gulden. Aangehouden is zaterdag de 29-ja- rige chauffeur en zijn 24-jarige echtge note die; in diverse warenhuizen voor tweehondefd gulden aan goederen had- Óen gestolen, Uit een winkel in de Sint Andries- straat zijn in het weekeinde 150 doosjes sigaretten gestolen. Ingebroken is in een woonschip in de Schie. Er zijn gouden en zilveren sieraden gestolen. Bij de N.V. Fris en Mineraalmaal derij van-Nanneken aan de Keilestraat is geprobeerd een gat in de muurkluis te hakken." Er wordt niets vermist. In het Sportfondsenbad aan de Van Maanenstraat zijn. enkele automa ten open'gebroken en een kast én een schrijfbureau geforceerd. (Van een medewerker) SCHIEDAM De christelijke gym nastiekvereniging Animo: in Kethel gaat zich voorbereiden op een grootse viering vaR het tienjarig bestaan op 3 januari 1968. 'Dat kwam naar voren óp de vrijdagavond in De Rank 'gehouden jaarlijkse algemene ledenvergadering, die druk werd bezocht Onder leiding van voorzitter C.' L. de Groot werden de dertien agendapunten afgewerkt De aftredende bestuursle den W. T. dé Gids en J. Quartel wer den herkozen. Een luid applaus on derstreepte het akkoord dat dc leden hieraan gaven, waarna 'voorzitter De Groot zijn medebestuursleden bedank te voor het vele werk en tweede voor zitter W. T. Gids dat op zijn beurt de heer De Groot deed. Voor dit jaar staan op liet program ma selectie-wedstrijden van de Kring, Gewestelijke wedstrijden in Breda, oe feningen op koninginnedag, vaardig- heidsproeven voor dames en heren, waarschijnlijk; een aspirantendag en ten slotte onderlinge wedstrijden. Het tienjarig bestaan zal op feeste lijke wi:ze worden geviert. Men heeft vele plannen naar. voren gebracht,/die in de komende maanden nader uitge werkt en besproken zullen worden. Gaan die plannen door, dan wacht Animo in 1968 een.,ibelangrijk jaar vol activiteiten, beginnende met een-féeste-ó" lijke jaarvergadering op 3 januari, een2 uitvoering in maart, een mars met lam- pionoptooht op. koninginnedag, êenSl Animo-dag metde gehele jeugd Kefhël,invitatiewedstrijdé^een ïéón^li tactavond voor léden van 16 jaar'en: ouder, éen feestmiddag voor dé jeügdé eeridrumbandconcours in Kethel,' èehr;'-: uitvoering waarbij dé Kethelse; jeugd gratis mag komen kijken naar onder-"I lingé wedstrijden. - Als passend sluitsjuk zal.een speciate':'- dankdienst worden -gehouden, i waarschijnlijk in de oude Dorpskerk in Kethel.'.', (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Bij behandeling van de verhoging van de contributie op de onlangs gehouden jaarvergadering* in „De Amstclbron" van de afdeling Schie dam van de Nederlandse Bond van Oud-Strijders en Dragers van het Mo bilisatie Kruis kwamen de tongen he vig in beroering. Voorzitter P. van Rijn gaf hierop de volgende toelichting: Door de verhoog de afdracht aan de bondspennirig- merftor zag het afdelingsbestuur zich genoodzaakt de minimum contributie van de leden vast te stellen op 5 per jaar. Hij' sprak de hoop uit dat velen htm bijdrage zouden verhogen tot bo ven het minimum. Hoewel de afgevaar digden van Schiedam op de algemene jaarvergadering tegen het voorstel ter verhoging van de afdracht hadden gestemd, achtte het afdelingsbestuur het zijn plicht al het mogelijk te doen, opdat Schiedam zijn verplichting zal kunnen nakomen. De heer Van .Rijn deed een dringend beroep op allen, die prijs stellen op het voortbestaan van de Schiedamse afde ling van de Ned. Bond van Oud-Strij ders het afdelingsbestuur in zijn steeds moeilijker wordende taak te steunen. De heren Rosman en van Har- tingsveldt werden bij acclamatie herko zen tot bestuurslid, evenals de heren Kuiper, Kunst en Mak als leden van de ballotagecommissie. Tot de heer Kunst, die aftredend was als lid van de kascontrolecommissie, richtte de voorzitter woorden van dank voor de verrichtte werkzaamheden. Iri zijn plaats werd de heer H. P. E. van Gerven benoemd, aldus het afdelingsor- gaan „Pen-Flits". (Van een medewerker) SCHIEDAMDoor een royale 91 overwinning op het Barendrechtse BTTC heeft TSF 1 zich op de derde plaats gehandhaafd. De kans nog de';? tweede plaats te bereiken, die recht geeft op promotiewedstrijden steeg ech- ter niet; Stadhuis 1 won eveneens en;: behoudt drie punten voorsprong op de i Schiedammers. De zege van TSF 1 kwam niet ge makkelijk tot stand. Vele partijen von den hun beslissing eerst in de beslissen de derde game. Uiteindelijk was het slechts het dubbelspel dat voor -' dé Schiedammers verloren ging;John Schilperoord en de zijnen brachtén, allé®; enkelspelen op Hun naam. V In de wedstrijd TSF 2 Sunlight 1 had het er aanvankelij k alleschijn® van, dat eerstgenoemde opnieuw een - nederlaag tegemoet ging; Jan; Bouwer® c.s. keken voortdurend tegen een ach terstand op en bij de stand 35 was er weinig hoop meer op een gunstig resul taat Dank zij Nüis eri Jorritsma echter kwamen partijen toch'nog op gelijke voet, waardoor TSF 2 een kampi oenskans behoudt. SCHIEDAM Geboren: Adrienug HM z v S J. Holler hoek en M G Ttmmers, Caroli-V ne d.v. J. Polderdijk en G. Voorburg Corne lls J. A. z v J. Rietveld en N. Maas. Petra': d.v. p. Kramer en L. M. Du!. Edwin z.v. F. Schotte en S. M. de Kwant Sylvia A. d.v. p. f- Lesape en P. de Waard. Marti n z.v. T. Holthuljsen en J. den HeUer Johanna M d.v.;' A. H. M. Scheerder en H. w. van de Kamp Marcel z.v. W. J. A. Pijnacker en J. Janse. Overleden: B. Hoogenboom. 57. M. TIJsse 78 wed. van J. BI Wasman. J. Saas, 67. 1. V: van 50 jaar geleden lis in voorraad. Men meldt ons uit Krimpen a/d L-De heldere vórèt der laatste dagen is den heeren A. van 'Wtj- nen en Zonen, ralmliandclaars, alhier, zeer ten goede gekomen: De voorgaande, winters konden r(j weinig of geen §s binnen krügen en thans zyn bun kelders propvol, wat niet alléén voor hun zaak maar voor heel de omgeving een groót voorrecht is. Des zomers toch komt mén van heinde en ver voor ernstige zieken, er ijs halen en steeds,' ook in het holle van den nacht, zijn de heëren Van Wjjnen tot. helpen bereid.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1