in de Buitenhaven Clubleden staken auto van kennis in brand Bazuinkoor van CJV viert koperen feest AGENDA Overwinningen vooi tafeltenniselubs Raadsleden stellen vragen over ongeluk op zebrapad Koninklijk goud voor J. Wagenaar (64) r Ut Lu J INENTING I' Burgemeester reikt opstelprijzenuit Chauffeur zwom naar de kant en bleef ongedeerd Zes maanden celstraf geëist „Meewerken aan erediensten" F abrieksarbeider overleden na val Mooie zege voor Intiem k:ff: Drie inbraken ven WIENER EIS-REVUE meubel stoffen in SPORTHAL "MARGRIET" de rotterdammer Pagina 3 DINSDAG 31 JANUARI ,196* gaafste dag van de opruiming '?i I Wedstrijd Lionsclub Dierenbescherming start cursus in Schiedam mm MODERNE MAN FORTEX Snoer i fóB,'dieweefwat lij liL i«fkr§gbaar Korte Hoogstraat 11 a tel. 346151 - Vlaardingen Vandaag...... sa?' 2°. en mor gen IDEE ANDERS GEMEENTE SCHIEDAM Meer hulde Europa's grootste ijsrevue, de originele komt voor de eerste keer naar ROTTERDAM - SCHIEDAM van 8 t/m 19 februari Damlaan- Schiedam SVC behaalde zege op Haags Syrèna V) Als bijzondere aanbieding op deze laatste dag. van de Oprui- ming eert grote partij restant rollen Meubelstof. Meubelstoffen in diverse kwa liteiten en In vele kleuren, de laatste rollen... YÓor een fractie van de normale prijs, per meter voor nog géén drie gulden. Uw meubels weer In het nieuw zetten... maar dan niet wachten, maar mi kopen. 130 cm breed Morgen om 9 uur begint de ver koop van déze restant partij Meubelstoffen, 130 cm breed, per meter. voor r Cttii tel. ef ttbrift, btst. Duur vin de Opruiming 12 Jtnutri. tut Z febnnri. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN s Burgemeester mr. J. Heusdens zal' dinsdagavond 7 februari om acht uur in de burgerzaal van het stadhuisdé prijzen uitreiken van de „Internationale Lions Opstel wedstrijd voor de: Vrede". Voor de twee uitgekozen opstellen zijn prijzen van honderd gulden en ƒ25 beschik baar gesteld. Burgemeester Heusdens is voorzittér van een jury, die de inzen- dihgen van jonge" mensen tussen veer tien en 21 jaar heeft beoordeeld. De lionsclub stelt.zich onder het mot to „"Vfij Dienen" in dienst van de ge- ineenschap. De belangrijkste .dóelstel- ling van? dei iriterhatioriale vereniging is het bevorderen van dé vrede. De opstel wedstrijd is één-van de hoogtepunten bij de "viering Van' het vijftigjarig bestaan van de vereniging.' SCHIEDAM Toen de 35-jarige meubelmaker A. J. Hoordijk, werk zaam bij de meubelfabriek Modern aan de Buitenhavenweg, vanmorgen om half acht op de Buitenh'avehweg zijn personenauto aan de waterkant wilde zetten, heeft hij waarschijnlijk per on geluk op. het gaspedaal getrapt in plaats van op.de rem. In ieder geval schoot de auto met een vaart het water in. Hij kwam ongeveer halverwege de haven terecht. Nu had de heer Noorddjk wel eens op de televisie gezien wat men in derge lijke gevallen moet doen. Hij volgde deze instructie op en liet zijn wagen gedeeltelijk met water vollopen, totdat het tot aan zijn borst kwam. Hij deed het portier open en zwom naar de kant. Op zijn hulpgeroep snelde een onbe kend gebleven fietser toe die hem door- handreiking uit het waterhaalde. De heer Hoordijk heeft geen enkel letsel opgelopen. Hij heeft zich thuis van drog kleding voorzien. Later op de dag is de auto met een takelwagen op het droge gebracht. SCHIEDAM Morgen, woensdag, begint de Dierenbescherming afdeling Schiedam bij de dierenarts J. J. de Kaper in de Jan Steehstraat 39 een kadercursus Dierenbescherming- E.H.B.O. Er zijn zestien cursisten, acht dames en acht heren. Ook inspec teur C. Spermon, de beheerster van het asiel en de twee controleurs doen mee aan deze cursus, die maximum twaalf avonden van ongeveer 2 2V= uur in' beslag zal nemen en altijd op woensdag wordt gehouden. De cursisten verplichten zich examen handleiding die ze voor een gulden bij Dierenbescherming kunnen kopen. Bij het theoretisch gedeelte worden wit-zwart en kleurendia's vertoond. De cursisten verplichten zich examen te doen, waarvan het mondelinge ge deelte wordt afgenomen door prof. Theunisse van de diergeneeskundige fa culteit te Utrecht en hét praktisch ge deelte, door dierenarts J. J. de Kaper Als zij slagen, ontvangen ze een offi cieel diploma van de Nederlandse Vere niging tot Bescherming'van Dieren. Hoewel .men twee ja^r geleden reeds een proef heeft genomen betekent daze nieuwe cursus 'toch wel 1 een primeur voor.de afdelingSchiedam van Diëren- bescherming. SCHIEDAM Geboren: Maria J d v J F Ierschot en ,1 ?B H Babeliowsky; -Ronald A z v A Heljboer-en-M "W "Weergang; Antonia d v.C Woiters en T Liekendlek; walls W R z v A den. Harga .en C- H van der? haaf: Jurgen z.v Jt-,W Pewy,"ea.A H-'.Meulstee; Martin. A J^A^Ienthot van Noorden en" T.rc KoBrevaar: Mméwt B-J zv B K-van der Kraan en G van Beefen: Leendert 'A z t M van Hagen"en D C Veldt: Peter J.z V J. Mulderen? C RoeleveK. Overleden:? J. A vaW1 Jr; H J Welma 70 jr. Hóom 5S jr;. I JPost 63 <Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGV Vrijdagavond 24 februari viert het CJV Bazuinkoor, bestaande uit koperblazers, om acht uur In de Ichtuskerk zijn koperen leest De avond zal niet het karakter van een uitvoering of kerkdienst dra gen. In een vlot tempo zal een program ma van zang en muziek worden gebo- museum: aula Ver. Vrienden «vond* 20 Smallilmclub Schiedam, contact- „Bijkantoor De Rotterdammer: Lange Jgrkstraat «2. uitsluitend redactiezaken. tel. b.g.g. 115566 b.g.g. 346619. .«•ftnien bezorging: Dr. Zamenhofstraat "j: tel. 152400. tirV^Srijke telefoonnummers: Alarm poll- ;W>2m$ 264666. Brandweer 269128. GG en ifotheêk: 't Goude Hert.Goudseslngel «t 136900. den. Het motto voor deze avond Is: „Looft God met bazuingeschal". Het Vlaardingse bazuinkoor is het in- Nederland dat zich ten doel stelt mee te werken aan erediensten. Een groep blazers uit Hagen in West-Duitsland inspireerde een aantal jongeren tot de oprichting van het ba zuinkoor met ais oogmerk mee te wer ken aan samenkomsten en kerk diensten. Met wat gekregen instrumen ten konden de jongeren met het oefe nen beginnen. Tien jaar geleden bestond er in kerke- lijke kringen slechts een geringen be hoefte aan een „Hoempa-orkest". Me dewerking aan kerkelijke plechtighe den of ere-diensten behoordede eerste jaren tot de uitzonderingen. Al leen bij hoogtijdagen was er altijd wel een kerkeraad te vinden, die zich bereid verklaarde één of meer liederen door het bazuinkoor te laten begeleiden. Dat lag anders bij de bijeenkomsten die de CJV zélf belegde. Die bleven niet tot Vlaardingen bépérkt. Thans gaat men ook in kerkelijke kringen de bazuinklank naast het orgel steeds meer accepteren. Gedurende het laatste jaar zijn de aanvragen om medewerking steeds tal rijker geworden. Een hoogtepunt was de deelname var. het „schippers-kerst- feest" in de grote zaal van De Doelen te Rotterdam. Daar droeg het koor voor het eerst de donkerblauwe costuums met zilvergrijze strik. Zondag 5 februari staat in Vlaardingen de.me dewerking aan een IKOR-jeugddienst op het programma. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De 35-jarige J. van Doesburg uit Arkel is maandagmid dag overleden na een val van ruim zes meter op het fabrieksterrein van de Lever's Zeepmij NV aan de Deltaweg. Het ongeluk gebeurde tijdens werk zaamheden in een fabriekshal in aan bouw. Het slachtoffer was op een hoog te van zes en een halve meter bezig met het stellen van betonplaten. De pla ten begonnen plotseling te schuiven en sleepten Van Doesburg mee. Hij viel zes meter en kwam terecht op de vloer van de fabriekshal. Zwaar gewond bracht men hem naar het Ho- ly-ziekenhuis. Bij aankomst bleek hij reeds te zijn overleden. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM Zé kwamen beiden uit die club aan de 's Gravendijkwal, de twintigjarige broodbakker A.P.F. en zijn achttienjarige kameraad A. H. „van N. K. (al was de laatste dan geen lid), en over die club was de president van de rechtbank, mr. A. R. Jolles, dinsdag helemaal niet tevre den. „Waarom moeten jullie daar rondhan gen, waarom? sluiten jullie je niet aan bij een goede, georganiseerde club. Ze zijn, er genoeg hoor, in Rot- .terdim".:.;^.^^' TEn.de: officier waal justitie, mr. P. A. H. ïBós, deeder. nog' een. schepje bo- venop 'in-zijn requisitoir: „Van deze club xit-de portier op het ogenblik hier in de'gevangenis, en tal van anr dere heren daarvandaan hebben hier ook enige tijd doorgebracht. Van die club uit vertrekken ze namelijk al tijd, wanneer ze iets uit gaan halen". F. en Van N. K. waren op 18 decem ber van het vorig jaar ook in deze club op het idee: gekomen eens iets te gaan doen aan de auto van ene De Jong, een kennis die vooral F. eerder op de avond dwars had gezeten om niet meer dan een rijksdaalder. „Ik steek zijn sportauto in. brand" besloot F.' temidden van, zijn vrien den, Van N, K. haddaarop - gerea geerd. met: „Dat geloof ik niet, dat wil, ik wel eens.zien". Om de daad bij het woord te voegen was de hele groep naar de Navan derstraat getogen, waar De Jong zijn auto placht neer te zetten, en daar had Van N. een stuk van een militai- re regenjas in benzie (uit een ande re auto) gedrenkt en had F. deze lap brandend op de zitplaats in de 'auto gelegd. - Enkeleogenblikken later bleken de gevolgen al: de auto stond in brand, en toen de tank ontplofte kwam een steekvlam tot twaalf meter hoogte en blakerde een gevel van een trappen- De brandweer was door een wakker- ge word en buurman gewaarschuwd, en kon een grotere ramp voorkomen, „maar evengoed hadden andere au to's in brand kunnen vliegen, en dan had de straat, ie helemaal niet breed is, er heel anders kunnen uit zien",'zei mr. Bos. Hij eiste tegen beide jongenes een gevangenisstraf van zes maanden waarvn twee voor waardelijk met een proeftijd van drie jaar. RAadslieden, mr. F.G. M. van Schijndel (voor Van N.K.) en mr. H. M. Behrens (voor .F J.) pleitten respectievelijk voor onmiddellijke in- vrijheidsstelling en een kortere straf voor hun cliënten. De rechtbank wees het eerste verzoek af en zal over veertien dagen uitspraak doen. TEGEN DIFTERIE - KINK HOEST - TETANUS - KIN- DERVERLAMMING EN TE GEN FOKKEN Op donderdag 2 februari 1967 van 1.30-T-2.0Q uur nm. zal er ten huize van de Vlaardingse artsen gelegenheid worden gegeven voor kosteloze in enting: tegen pokken voor kinderen, die de leeftijd van twee -jaar nog niet hebben bereikt: tegen difterie-kinkhoest-teta- nus-kinderverlamming voor geborenen in 1961 of Tater. Aan kinderen, die een half jaar geleden driemaal wer- den' ingeënt tegen difterie- kinkhoest-tetanus-kinderver- Iamxning. moet nog een vier de injectie worden gegeven om. de verkregen immuni teit -voor een aantal jaren te bestendigen. Men kan zich zonder voorafgaande aanmel ding vervoegen bij de huis arts, waarbij het oranje in- entingsboekje moet worden overgelegd. Ouders, die hun kinderen geboren in 1963 volledig lie ten inenten tegen difterie- kinkhoest-tetanus-kinderver- lamming, worden er aan her innerd, dat deze kinderen nu voor een herinenting in aan merking komen: Hierdoor wordt de immuniteit weer verlengd. Deze herinenting vjndt plaats door gebruik van gemengd vaccin tegen dé .genoemde ziekten. Door de huisarts zal bon 5 uit het oranje inëntingsboekje wor den ingenomen. Tiende wijziging Bebouwings voorschriften voor de Bebouw de Kom (gronden begrensd dóór Celsiusstraat, Dr. Zamen hofstraat, Hogenbanweg. Cor nells Drebbelstraat, Fultonstr. en Lorentzpïeln) De Burgemeester van Schiedam brengt ter openbare kennis, dat ingaande 1 februari 1967 voor -de tijd van één maand ter ge- - tneèjrte-secretarie (afd. Open- bare Werken, Oude Kerkhof 19a).'voor een ieder ter inzage zal worden gelegd het ontwerp van bovenvermelde wijziging. Gedurende genoemde termijn kan ieder schriftelijk- bij dc Gemeenteraad bezwaren tegen dit .ontwerp indienen. - Schiedam, 30 januari 1967. Dé'Burgemeester voamoemd,. SI VLAARDINGEN De zeven Vlaar dtngse tafeltennisverenigingen behaal den in de afgelopen ronde bij elkaar 31 punten uit 28 wedstrijden. Er zijn twaalf overwinningen behaald, zes wedstrijden eindigden in een gelijkspel en tien ontmoetingen verloor men. Intiem 1, dat in de eerste klasse alles in het werk stelt zich te handhaven, behaalde een verrassende 7-3 overwin ning op TBSM 1. Ben Versteege was topscorer met drie overwinningen. Intiem 2 deed het in de tweede klasse zeker niet minder, want leider 21 Up5 kreeg met 6-4 klop van Mudde, Stolk en Tuytel. De Hollandiaan 1 stel de teleur door met 6-4 te verliezen van Germinal 4. Struys was in dit team de „zondebok", die al zijn partijen ver loor. De Hollandiaan 2 speelde tegen Overschie met 55 gelijk, een uitslag die de situatie op de ranglijst juist weergeeft. In de derde klasse waren IJtsma, Huisman en Ommering met Intiem 3 goed op dreef tegen Noad 8, dat onver wacht met 6-4 verloor. Intiem 4 raakte het eerste puntje kwijt aan SVA 2, dat op het nippertje met 5-5 gelijkspeelde en nu wacht totdat Intiem nog een mis stap begaat. Intiem 5 verloor van leider Een dracht 10 met 6-4. Sunlight 1 verricht te een fraaie prestatie door leider TSF 2 een 5-5 uitslag af te dwingen. Het eerste team van Shell was tegen Stad R'dam 2 enorm op dreef getuige de 8-2 zege, die te Rotterdam werd behaald. Uitslagen 4e klasse: Noad 11 In tiem 6 1-9; Windmolens 1 Intiem 7 8-2; Intiem 8 SVa 5 4-6; Intiem 9 Hagero 10 0-10; Holl. 3 Robaver 3 8-2; Holl. 4 ?^-Tava 2 6-4;VBP 2 VLAARDINGEN In het afde lingsbestuur Vlaardingen van het Prinses Be atrix Fonds Is sinds hort voorzien in de vakature van een penningmeester. Het dage lijks bestuur Is als volgt samengesteld: me vrouw J. C. Ruseler-Schoel. Van Boisotstraat 49; secretaris C. Goedkoop. Van Leeuwen hoekstraat 40: penningmeester w. van Baar- le. 2e Van Leyden Gaelstraat 1c. SCHIEDAMTwee leden van dr gemeenteraad hebben B. en W. schrifte lijke vragen gesteld over de aanrijding op een 'zebrapad in de Burgemeester van .Haarenlaan, waardoor zeven schoolkinderen werden gewond. Mevroüw M. A. C. Taverne-van Cam- peri (kath.) vraagt naar de toedracht van. het .ongeluk en wil weten, of B. en SCHIEDAM Gedurende het afgelo pen weekeinde verschaften onbevoeg den na het verwijderen van een ruit zich toegang tot het kantoor van Ferro; Buitenhaven 42. Zij trokken de stalen bureaus open en namen uit een. geld kistje honderd gulden mee. Vannacht werd ingebroken in het kantoor van het expeditie-bedrijf C. Voogd, aan de Nieuwe Mathenes- serstraat 48. De inbrekers kwamen aan de achterzijde van het bedrijf binnen, maar konden nits vinden. Ook bij het constructie-bedrijf Bova werd vannacht ingebroken. Hier klom men over het hek enversdiafte zich toe gang na'het verwijderen van de ruit in het kantoor. Daarna probeerde men - overigens zonder resultaat zijn krachten op de brandkast Uit een geld kistje in de kantine is zestig gulden meegenomen. SCHIEDAM Het Schiedamse Zwarte Banden College, bestaande uit de heren P. J. Jagtman, H. C. de Jong, Th. Veldhoven en w. BlshoH, heeft In de oefenzaal aan het Oude Kerkhof de volgende Judo-examens afgenomen. jeugdjudo, gele slip: Ed Klein, Paul Klein, Kon Klein, Peter van Mil. Wlm Rcodenburg, Jan stevens, Guus de Winter, Ho'and van Wijngaarden. Gele band: Jan van Eyk. Ruud van Haassen, Johan Janssen, Theo v. d.Tuyn, Sjaak van Zouwen. oranje slip: Ge rard Goudrlaan, Bon Keyzer, Jan Konijnen- ourg, José Schippers. Marlou Verspeek. Ton Walraven. Oranje band: Karei van Wijngaar den. Groene slip: Dlck Veraart. Senioren, geie band: J. Binneveld, J. Burger, H. P. van Ginkel, J, R, Kraan, P, van Peppen, A. G. Veldhoven, H. H. Veldhoven, S, Veldho ven. a. Vertngmeier, Oranje band: ju. Pran ger. (Van een onzer verslaggevers). SCHIEDAM Burgemeester H. Roelfsema heeft maandagmiddag in de aula van Gemeentewerken aan de Kor te Haven de heer JT(elle) Wagenaar, chef van de afdeling uitvoering, de gou den eremedaille, verbonden aan de Or de van Oranje Nassau uitgereikt Hij kreeg deze ter gelegenheid van zijn veertig-jarig ambtsjubileum. De burgemeester zei dat de jubilaris goed met mensen- kan omgaan, een goed organisator en een stoer calvinist is en dat met deze medaille de dank van de gemeenschap door de koningin werd uitgedrukt De directeur Gemeentewerken, Ir. .J. C. Broeijer, wenste de heer Wagenaar geluk met de koninklijke onderschei ding en overhandigde hem een cadeau onder couvert. Mevrouw Wagenaar kreeg een boeket. In zijn dankwoord zei de heer Wage naar, dat hij deze hoge onderschei ding niet had verwacht. Hij toonde zich niettemin verheugd met dit blijk van waardering en legde de nadruk op de noodzaak van een goed inter menselijk contact. Als calvinist ge tuigde hij. 'dat de krachtbron van al le dingen God is. Dé heer Wagenaar werd op 7 januari 1903 te Baarderadeel geboren en woont thans aan de Marconistraat 77B. Hij kwam op 15 oktober 1938 als opzichter le klasse bij Gemeentewerken te Schie dam, werd op 1 oktober 1947 technisch ambtenaar le klasse, op 1 januari 1955 technisch hoofdambtenaar A en op 1 januari 1963' technisch hoofdambtenaar •A, tevëns afdelingschef. De 'heer Wagenaar behoort tot de Ge reformeerde kerk en bekleedt al vele- Burgemeester' H. Roelfsema de coreert de heer J. Wagenmr mei de ere-medaille in goud. In het midden de heer J. J. Duijn die .een bronzen medaille kreeg. jaren belangrijke functies in het kerke lijk en prot.-christelijk organisatiele ven. Op vele vergaderingen is hij een bekend figuur. De heer J. J. Duijn ontving de bron zen ere-medaille. Hij werd op 22 janua ri 1902 te 'Velzen geboren en woont thans aan de Van Oldebarneveldtstraat 69. Hij 'is voorman-stratenmaker en verlaat.de dienst op 1 februari a.s. met pensioen,'na een "diensttijd van meer dan veertig jaar. De burgemeester zei. dat goed onder houden" straten bijzonder, belangrijk zijn. De heer Duijn kon terugzien op een welbesteed leven, waarvan de ba lans een prachtig saldo opleverde. Ook van de heer J. G. Oosterveer is afscheid genomen, omdat hij met pensioen' ging. Hij is achttien jaar in overheidsdienst geweest. Hij' was' nooit een man van veel woorden, zódat hij zijn tijd niet-heeft verpraat. Maar hij was een ijverig en plichtsgetrouw werker, die altijd, bij nacht en ontij, klaar stond, aldus de chef afdeling bestratingen, de heer K. Jongepier. De heer L. M. van Damme sprak als voorzitter van de personeelsvereniging. Hij vond dat de jeugd een voorbeeld kan nemen aan de oudere leden, wat het meedoen aan het verenigingsleven betreft Namens.'de klaverjas vereniging voer de de heer P. J. de Jager het woord. W. er ten volle van overtuigd zijn dat iet ongeluk uitsluitend aan een mense- ijke fout is te wijten en dat er geen ochoefte bestaat tot het treffen van maatregelen voor het verkeer op de /an Haarenlaan. De heer J. Dijkstra (soc.) vraagt zich af of de verkeerslichteninstallatie óp de? juiste wijze heeft gefunctioneerd Hij vraagt-mok" welke maatregeléh"'rB. en W. op de meest korte termijn den ken te nemen om ongelukken op voet gangersoversteekplaatsen, en in het bij zonder op de Van Haarenlaan, tot het volstrekte minimum te beperken. „Welke doeltreffende maatregelen", zo vraagt de heer Dijkstra ten slotte, ,denkt het college op langere termijn te kunnen nemen ten aanzien van de verkeersveiligheid op de oversteek plaatsen in de gehele stad en in het bijzonder in de nabijheid van scholen". Tijdens een vakantie in Zwitserland is plotseling overleden Ér. J. Jager, di recteur van de Tilburgse waterleiding maatschappij. De heer Jager heeft in de waterleidingswereld in ons land een voor aanstaande plaats ingenomen. Iedere qvond-S uur-, Matinees: zondag 12 en'zondag .1 9-, .februari3 -üu'-r. De hal Is heerlijk- very/armd;. Parkeerplaats vöoc 1006 auto's.' Plaatsbespr.vanaf 1 -februdri '.bi j: SCHIEDAM Kassa's Koemarkt, Tel. (0101 262091* •3( Kassa's Sporthal Margriet, Tel. 26 07 99 Alle Co-op winkels TT ROTTERDAM ReJsbur. "DeMagneet", Schiewegl41»* Telefoon (010) 247020 •Slgarenmag. W. van Beek, NweBIn-xe nenweg 381, Telefoon (010) 231396 Sigarenmagazijn Koolman, Henegou-'* werlaan 120a, Telefoon (010) 12 5674 DELFT j. Sigarenmagazijn G. vanDomburg, Vol - dergracht 26Telefoon (01730) 2 30 SS HOEK VAN HOLLAND Sigarenmagazijn "Vonk*, Priru Hen-jz Jt drikstraat 203, Telefoon (01747) 23 06 TT MAASSLUIS W Alle Co-op winkels ■M. vlaardingen SigarenmagazijnI. C. Veihoeff. Hoog- ^•straat 145, Telefoon (010) 347521* Alle Co-op winkels HolL 5 8-2; Shell 2 Overschie 4'7-é URTTC 1 - —Xerxes 8 5-5; RN 2 - URTTC 2 1-9; Gakarb 1 —URTTC 9-1; URTTC 4 Xerxes 9 5-5; Rob a ver 2 Windm. 2 8—2. UitslfteB 5e klasse:- De Driehoek 2 - Intiem 10 10-0; Binnenhof 4 —HolL 0-10; USV 6 —URTTC 5 5-5; Windir 3 Insulinde 5 6-4; B. B. 1.- Flardinga 1 19. Junioren: TSF 2 Intiem 1 5-0; No ad 5Intiem 2 5-0; Intiem '3 Noa, 4 1-4. m riE 'meeste van u zullen ze ook wel kennen: die blauwe envelop, pen met die venstertjes. Meesta worden ze niet met gejuich uit d.' brievenbus gehaald.'Een belasting aanslag is eigenlijk altijd iets-daf je overvalt, iets waarop je wel maar toch niet helemaal gerekenc had. - Een belastingbiljet haalt op he' laatste nippertje vaak een streep door: een uitgave die je nu net een- voor iets prettigs had willen doen De brief van de belastinginspekteui bezorgt je vaak een paar- onprettige dagen. Maar er bóvenop komen doe je toch ook wel weer betrekkelijk snel. - Ais je ;e realiseert dat dé staat en de gemeente' ook riïet' zonder 'geld kunnen zitten en je 'nog eens1: diep nadenkt wat je er toch allemaal voor krijgt, kom je tot de. overtui ging dat die man gewoon zijii"plicht, gedaan heeft en dat u het straks ook moet doen. Maar dit gaat in het algemeen toch niet op voor de personelebe lasting die een grote groep mensen jaarlijks moet betalen. Die soort be lasting is al zo vaak verguisd en uitgemaakt voor een reeds lang 'ach terhaalde zaak, 'dat men eik-jaar ei genlijk weer met tegenzin aan - hét betalen van het bedrag begint. 'Al thans, dat 'is mijn ervaring én- die van vele, vele anderen waarmee 'ik erover gesproken heb. Het is al thans voor zover wij het als -leken zien een onredelijke belasting. De Rotterdamse gemeenteraad zei laatst ongeveer hetzelfde toenés een verhoging van die belasting moest worden goedgekeurd. Laten we. toch proberen de; personele -be lasting af .te'schaffen", was een':van :de geluiden die wérden gehoord. Maar Rotterdam en ,de andere gé- meenten kunnen zoiets niet.'doen. Het is. een kwestie van de regering en die heeft:? er kennelijk nog geen zin in dat melkkoetje op stal. te zet ten.' - - PERSONELE belasting V is- een 1 soort extra strafV voor 'mëhsèn die.een hoge huur? betalen enan hun jarenlang bijeengegaarde.spaar- centjes mooi meubilair hebben ge kocht. Deze belasting'gaat -primair uit van de huurwaarde van een?wo ning en daarnaast grotendeels van de aard van de inrichting. Kinderaftrek e.d. zijn er oo-k van toepassing op, maar dat heeft met het onredelijke element in fejte niets: te betekenen. Belasting beta len naar verhouding van het.vven- diendeinkomen, akkoord. Maar be talen omdat je merendeels noodgeP- dwongen een duur huis moet bewo nen, dat kan er bij mij niet .in.-En dah •"echt' niet alleen omdat Jan Krant er ook slachtoffer van is. Ik' ken vele mensen die stukken meer verdienen dan ik en vele ande ren, maar die om wat voor reden dan ook een goédkoop huis hebben weelderig ingericht. Zij behoeven niet te -betalen. Is het dan vreemd dat men van eén soort straf spreekt? Een duur huis. Eën faktor waar aan men meestal niets kan doen in de tijd van de woningnood. En dan de waarde van het meubilair. Die wordt bepaald door iemand van de belastingen en geldt vaak voor tien, twintig of meerdere jaren. Geen re kening wordt er gehouden met afschrijving van de meubels, dat is tenminste de ervaring van diverse mensen die elk jaar weer met tegen- zin de impopulaire belasting beta- Jen. V V Maar ook dit - geschrijf zal', 'wel niet veel helpen. Er is al zoveel over gezegd en tegen geageerd. Maar wat onder het volk leeft, schijnt niet al tijd te worden geboord. De nog al tijd in stand gehouden personele be lasting is daar een duidelijk voor beeld van. SCHIEDAM Voor de'' eersie teams van de Sohiedamse Volleybal Club is het dtttnaat een Schledams-Haacse.aangelegenheid ge worden. Beide S.V.C.-teams speelden tegen Svrèna Uit Den Haag. - Dames 1 ontving hasr tegenstandster irv elgen zaal en speelde een -rootse.wedstrijd. Keihard aanvallend en subliem in de verde diging zegevierde - S.V.C. dames In. de beidé eerste sets resp. met 15—7 en 15—3. Helaas namn de 'Schiedamse dames het ln de der-" de set wat te licht op, wat Syrëna met - 12—15 set-winst bezorgde. De vierde set HetT voor de S.V.C.-damcs echter weer op roUe- tlee (15—5). wat een 3—1 zege op.everde. lieren 1 ging op -visite in Den Haag, maar kwam van een koude kermis thuis. Hier zegevierde Syrèna met 3—2 na een war rom- melige wedstrijd. Set-standen: 8—15,. 15-12, 3-15. is—e en 15—'7. Heren 2 deelde de punton C—5> met AMVJ 2, terwijl heren 4 nog dieper ln. de zorgen kwam door een- 8—3 nederlaag tegen" Spirit. w': Benoemingen. Tot onder-dlrekteuren van - Cornelderis Schéepvaait Maat-*', schappij 'NV zijn benoemd de heren H. C. v. Heusden, M. J. Rook jen H;: H. van Toen,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1