Hoogleraar blijft actief Prof. dr. Boekenoogen vertrok van Unilever 1 Dameskoor „Vivezza bestaat halve eeuw AGENDA Beatdoemt jazz ondergang tot s AyAfA Antwoord aan raadslid Extra niet onbillijk Twee scholen in West Chr. onderwijs voor plotten) animer Schade in Harmonie 120.000,- gulden Schooljeugd Westwijk gaat bomen planten heetman Sociëteitsbestuur treedt af Burgerlijke stand Hollandia-directeur iVan Selm naar R'dam fVDV won overtuigend van Gorkummers Ook Arj os-afdeling in Vlaardingen Harmonie krijgt laatste loodjes uit gemeentekas INTERIEUR niét graag per vierkante meter. ALS UW KOFFERS TE ZWAAR WORDEN Groep kunstenaars teilsociëteit Spaarbank anno 1820 sloot goed jaar af Brand in verhuiskist Dokter G. Ormel op CH-j aarvergadering Kt. rotterdammer Pagina 3 WOENSDAG"! FEBRUARI 1967,;: (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN In verband met zijn pensionering heeft prof. dr. H. A. Boekenoogen, directeur van het Unilever Research La boratorium, dinsdagmiddag af- •>9 jVLAARDüiGEN I Vandaag. en morgen •en dagelijks SCHIEDAM Vandaag en morgen en dagelijks scheid genomen tijdens een re ceptie in de stampvolle lunch- kamer van het laboratorium. Ty perend voor de heer Boekenoogen was, dat hij na de vele goede woorden en geschenken zelf ook met een cadeau naar voren kwam als dank aan het gehele personeel voor de goede samenwerking. Hij overhandigde de heer A. Vrijhof, vice-voorzitter van de laborato- riumraad, een wisselbeker. De personeelsvereniging van URL zal deze beker tijdens onderlinge wedstrijden inzetten. Hoogleraar TRIOMF VAN DE EENVOUD KIR 1 meter boekhuis den draak Verkiezingen School Oude Kerkhof 13 GEMEENTE SCHIEDAM Een Koerier kun! u om een boodschap sturen gebonden f4.90 Verkrijgbaar in de boekhandel MODERNE MAN fortei hifi een gebeel eigen stftóer de modems man, die weet vat hi) «0. Fortex herenkleding ïeMjgbaarlg 2A (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND Gebleken dat de eerste schattingen van de •hade na de brand in gebouw Haxmo- je aan de lage kant waren. Experts Jan' verzekering en herbouw schatten e schade nu omtrent de 120.000. ne schade aan de bovenzaal blijkt ILger dan aanvankelijk werd gedacht. S» is veel waterschade en de hele zaal onder een dikke laag roet. Omdat %)fc het woonhuis door de rook vrijwel Onbewoonbaar was geworden, is de fa- Ljlie Van Beijeren voorlopig ge- Jiuisvest.in een leegstaand woonhuis in Ide Harmoniestraat. I Met de herbouw van het café en de Restauratie van de bovenzaal zal zo mogelijk worden begonnen. Wet karwei wordt uitgevoerd door de linna J. Kleywegt en Zonen. Er wordt ïgetracht binnen tien weken het project Sf te maken. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De heer J. van fedm, directeur van de Koninklijke Hol- j handiafabrieken te Vlaardingen, wordt Let ingang van vandaag (woensdag) Overgeplaatst naar Hollandia te Rotter dam, waar hij de leiding krijgt over de Imelkverwerkende afdelingen. Opvolger van de heer Van Selm is de jj.eer W.-T. J. Veelenturf, adju.nct-direc- 'leur te Rotterdam. I j VLAARDINGEN Het eerste tiental van] Jde Vlaardingse damvereniging, dat zijr Kt damvereniging is uitstekende conditie. D Gorkummers die starten met een 12-6 zege op DOS te Delft, waren niet opgewassen tegen het sterk aanvallende spel van VD, dat met 13-7 overtuigend won. C. Biel, J. Vermeulen, N, Voogt en w, F. Verburg wonnen hun partijen en zorgden voor een e—0 voorsprong. Vijf patrljen ein digden remise, namelijk van W. H. Niestadt. C.v. Veelen, J. J. v. Leeuwen, M. v. Splunter en van H. A. Lansbergen. De enige neder laag leed D. v.d. Kerkhof!, die een zeer sterke tegenstander had, alhoewel de VDV-er een remisevariant over het hoofd stand luidt: VDV 3 2 23—17, Damlust 3-2 21—19, DOS 2—2 20—20. GDC 2—2 19—21, DCK 1—2 19—21. KDC 1—2 13—22. i (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN —Vrijdag 17 febru ari bestaat het dameskoor „Vivezza" met zijn 27 leden een halve eeuw. Bo vendien zal mevrouw K. Ver- hoeff-Tqm (72) op, deze 4ag. herdenken, dat zij vijftig jaar" fang" dirigente is. Vrijdagavond geeft -Vivezza in de Stadsgehoorzaal een jubileumconcert. Een dag daarvoor, donderdagavond 16 februari, wordt ter gelegenheid van bei de, jubilea van half aeht tot negen uur een receptie gegeven in gebouw Amïci- tia aan de Markgraaflaan 36-38. Een- klein clubje dames woonde vijftig jaap geloden de oprichtingsver gadering bij.' De eerste repetities wer den in'het Zeemanshuis gehouden en al snel groeide de belangstelling voor het koor, hetgeen tot uiting kwam in een stijging van het ledental tot zestig.-Er volgden, zelfs jaren dat een iedenstop moest worden ingesteld. Mevrouw W. Grol-Erkelens is de eni- ge die van 1917 af lid is. Reeds twee jaar na de oprichting deed Vivezza mee aan een zangcon cours in Bergambacht. En met succes. In de vierde afdeling sleepten de da mes een eerste prijs in de wacht. In de loop der jaren steeg de kwaliteit van het koor aanmerkelijk. Gedurende 1925 tot 1935 nam Vivez za, onder de bezielende leiding van diri gente mevrouw Verhoeff, aan tal van concoursen deel. Eerst :n de eerste afde ling, maar later via de afdeling uitmun tendheid en ereafdel'ng zelfs in de hoogste klasse, de superieure afdeling. In deze afdeling bereikte het koor een van zijn hoogtepunten tijdens een wedstrijd in Boskoop. Daar wonnen de dames een eerste prijs en vier bekers, waaronder een wisselbeker. Deze wis selbeker is thans definitief het trotse bezit van het dameskoor geworden, na dat ook in 1965 en in 1966 de eerste Prijs te Boskoop werd behaald. Aan het jubi.eumconcert in de Stadsgehoorzaal doen ook mee het j Geref Genu Westnieuwland 56, bijbellezing as LHulsman, 19.45 uur. I ktadsgehoorzaalpremière bedrijfsfilms Wiiton-Fijenoord, 19.30 uur. munanuëlkerk: interkerkelijk avondgebed, W-30 tot 19.50 uur. Gemeentehuis; gemeenteraadsvergadering 19.30 uur. Rooae Knilsgebouw: Emmastraat 38, bij eenkomst herv. gerei, comité, 20.00 uur. Bijkantoor „De Rotterdammer": Smalle ffivenstraat 11. tel. 346775. Redactie: tel. «6175, b.g.g. 1X5588, b.g.g. 346519. Klachten be- Verwey, Wagnerstraat 21, tel. aageüjks van 18.30-19.30 en zaterdags van ig.00-19.00 uur. .Apotheek; Delta-Apotheek. Fiores de Vijl- delaan 112, tel. 348888. Jrene: Smalülmclub, avond, 20 Schiedam, contact- Irene: Chr. Hist. Kiesvereniging „Groen Prinsterer", jaarvergadering 20 Sociale Belangen: Retorica, spreken w het openbaar 20. trïï)it!lnt0oir De Rotterdammer: Lange Sflttfraat 82. uitsluitend redaeüezaken, tel. tf?1 115588 b.g.g. 346619.' iwr?°."'en bezorging: Dr. Zamenhofstraal o \ei- 152400. „i^'hngtijke telefoonnummers: Alarm poli- GD JS&ao51 2Sl666' Brandweer 269128 GG en •ASvttteêk: 't Coude Hert, Goudsesingei '««.tel. 136900. K. VERHOEFF-TORN bezielend meisjeskoor „Jong Leven" en het man- nenensemble „Euphonia". Voorts verle nen Lenie Hoogland"'(sopraan) ■en 'Lenie van den Endt (piano) hun medewer king. Als speciale gasten tredenThe Shepherds op. Op de dag van de uitvöe- ring bestaat van 's morgens tien tot 's middags een uur aan de zaal gelegen heid tot het bespreken van plaatsen. Ir. H. B. Peteri, research-coordinator van de Unilever NV, voerde als eerste het woord. Hij roemde de harmonie in de directie, die bij het wetenschappe lijk onderzoek altijd een open gedach- tenwisseling mogelijk maakte. Ook zei hij dat de':lscheidendfe" directeur op een heel -eigen wijze veel aan het beleid lieeft bijgedragen. Prof. dr. J. Boldingh, directeur van URL te Vlaardingen, zei dat de heer Boekenoogen zijn scoren heeft ver diend op wetenschappelijk terrein. „In de afgelopen twintig jaar is veel ge beurd. Naast een handvol tegenslagen zijn veel spannende en succesvolle on derzoekingen verricht. Dit alles kon worden gerealiseerd dank zij de vrij heid die u aan uw prominete medewer kers Hebt gegeven, en die een democra tische sfeer tot gevolg had. Dr. Boldingh zei_te verwachten dat de hoogleraar zich ook na zijn pensionering actief zal blijven bewe gen op wetenschappelijk terrein. Hij haalde in dit verband de woorden van de heer Boekenoogen aan, die onlangs heeft gezegd: „Niets de monstreert de enorme ontwikkeling van de wetenschap zo sterk als mijn handboek over „De scheikunde der oliën en vetten" van 1948, dat in kor te tijd hopeloos is verouderd. Voor mij is de taak weggelegd het hand boek opnieuw te bewerken". Tot slot sprak de heer Vrijhof. Hij zei dat de directeur tal van perso neelsproblemen op goede soms vader lijke wijze tot een oplossing heeft ge bracht. Ook dankte hij hem voor de goede samenwerking met de pcrsoneels- J)ROF. dr. H. A. Baekenagen kreeg bij zijn ajscheid van het Unilever Research Labora torium onder meer een televisie toestel. De heer A. Vrijhofvice- voorzitter van de laboratorium- raad bood hem dit cadeau aan. vereniging. Namens het gehele URL-personeel en uit naam van vrien den en en relaties van buiten Vlaardin gen bood hij de professor een televisie toestel, een tuinatneubiement en glaswerk aan. Dr. Boekenoogen aanvaardde op 1 no vember 1947 een functie als scheikundi ge bij Unilever NV om leiding te geven aan de Nederlandse Researchgroep te Zwijndrecht. Deze werd in 1955 naar Vlaardingen overgebracht, waar hij tot dinsdag met prof. dr, J. Boldingh en dr. ir.-L. H. Ruiter de directie voerde. m 'brt -•*«»)«- 'V* i Op 16 "november 1962 aanvaardde hij het "buitengewoon hoogleraarschap in de afdeling scheikundige technologie aan de.Technische Hogeschool te Eind hoven. De titel van zijn inaugurele re de luidde „De vang weer opgehaald". Sinds 1965 is hij president van de „Section des Matrières Grasses" van de „Union Internationale de Chemie Pure (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het-landelijk co mité „Nationale Boomfeestdag" heeft woensdag 22 maart tot datum van de nationale boomfeestdag uitgeroepen. Vorig jaar heeft Vlaardingen voor de tweede keer medewerking verleend aan het comité om door middel van een boomfeestdag de schooljeugd be langstelling en liefde voor plantsoenen en parken bij te brengen. Het succes van vorig jaar rechtvaardigt een herha ling van dit festijn. B. en W. hebben dan ook besloten op 22 maart ongeveer zeventig bomen on der toezicht van de plantsoenendienst door de schooljeugd te laten planten. Dit zal gebeuren op een terrein aan de Floris de Vijfdelaan ter hoogte van de onlangs gereed gekomen flatgebouwen. Totaal 175 leerlingen uit de vijfde klas van een aantal openbare en bijzon dere lagere scholen uit de Westwijk zullen deze bomen planten. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Vrijdagavond 3 februari zal om acht uur in de Em- mauskerk een plaatselijke afdeling van de Arjos worden opgericht. De heer A. Plateel, voorzitter van het provinciale verband van de Arjos zal het woord voeren. Verscheidene verenigingen zijn bena derd de oprichtingsvergadering bij te wonen. Tijdens deze eerste bijeen komst zal, bij volodende animo, een bestuur worden gekozen. De leiding heeft de heer M. H. L. Weststrate jr. J. trrFp 'i'tr Wat is zó flatteus en toch gedistingeerd ais een snoer met glanzende parels? Een sieraad dat door zijn klassieke eenvoud en bijna schuchtere schoonheid aan eik toiietje een chic, modieus accent geeft snoer cultivé parels vanaf 80.- edelsteenkundigef.g.a. diamant expert g.i.a. LUNSAANS2 fiüaai: oostzeedijk'155-157, rotterdam (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS De christelijke mu ziekvereniging „Maassluise Harmonie" heeft het geld voor een nieuw instru mentarium op 4500 na bijeen. Dat is te danken aan de opbrengst van aller lei acties en niet het minst aan een gift uit het Anjerfonds van 2.500, waarmee de Harmonie haar grote zelf werkzaamheid beloond zag. De vereniging heeft nu een gemeente lijke subsidie ter grootte van het voor de aanschaf nog ontbrekende bedrag aangevraagd. B. en W. stellen de ge meenteraad voor hiertoe over te gaan. De totale kosten van een nieuw instrumentarium bedragen ruim 18-000. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Op öe vraag van de heer R. van Cortenberghe (pae. soc.) of een extra uitkering Is toegekend aan personeel van de gemeentelijke ener gie- en waterleidingbedrijven hebben B. en W. een bevestigend antwoord ge geven. De uitkering bedroeg honderd gulden plus één procent van het jaarsa laris, verminderd met de daarover verschuldigde loonbelasting en premie ingevolge de Sociale Verzekeringswet ten. B. en W. geven als motief de extra prestaties die alle personeelsleden van deze bedrijven hebben verricht in het kader van de omschakeling van stadsgas op aardgas. Het raadslid had voorts gevraagd of oak het personeel in dienst van het GEB, dat niet aan de omschakeling op aardgas heeft meegewerkt, dezelf de uitkering heeft ontvangen. Het col lege antwoordt ook op deze vraag dat het personeel van de afdeling electriciteit 'van' genoemde bedrijven extra prestaties heeft geleverd bij de omschakeling van een belangrijk en gecompliceerd gedeelte van het lioog- spannings-distributienetin, de bin-. nenstad van 5.000 naar 101000 Volt:" B. en W, zijn het niet met de heer" .Van-Cortenberghe eens, dat in beide uitkeringen een onbillijkheid schuilt ten opzichte van het overige" gèmeen- tepersoneel. De vraag-of hierdoor een Goudsesingei 221 Rotterdam - t«1,116673-123082 et Apljquée". Voorts is'.hij 'lid en vOO- zitter van de Normalisatiecommissie 55 (oliën en vetten) en T-9a (bindmidde len der verfindustrie), alsmede lid van de Raad van Bijstand van het verfinsti- tuut TNO. Deze functies zal hij, evenals zijn bui tengewoon hoogleraarschap, na zijn pensionering bij het Unilever Research Laboratorium blijven vervullen. f SCHIEDAM Het gaat de eens zo bloeiende Schiedamse Jazz Sociëteit Guillaume" (opgericht 13 oktober 1959) niet voor de wind. De voorzitter, de heer Jacques Montfoort, gaat trou wen en in Ridderkerk wonen, waar hij geen nieuwe sociëteit zal oprichten, zo als wel wordt gesuggereerd. e~ -*i l\\ i Boeken kies je stuk voor stuk, om van elk boek apart te genieten, telkens wéér... Fijn om te horen dat u van uw boek genoten hebt, misschien mede dank zij ons advies. Fijn om de relatie met u in stand te houden: u bent dan ook méér dan alleen onze „klant". veerp's'o 27 vlaardingen tel. 343760 AANWIJZING STEMLOKALEN VOOR PERSONEN, OPGENO MEN IN HET CENTRALE BEVOLKINGSREGISTER De burgemeester der gemeente Schiedam brengt ter openbare kennis, dat burgemeester en wethouders dezer gemeente op grond van artikel J 18, lid I der kieswet de onderstaande stemlokalen hebben aangewe zen als "de stemlokalen, waar kiezers uit het centrale bevol kingsregister. die in het bezit 7-i)n van een kiezerslegitimatie- kaart. zich kunnen aanmelden om deel te nemen aan de stemming ter verkiezing van de leden van de tweede kamer der statengeneraal. 31 januari 1967 De burgemeester voornoemd, (Get.) H. ROELFSKMA Tiende wijziging Bebouwings voorschriften voor de Bebouw de Kom (gronden begrensd door Ceisiusstraat, Dr. Zamen- hofstraat, Hogenbanweg, Cor nells Drebbelstraat, Fultonstr. en Lorentzplein). De Burgemeester van Schiedam brengt ter openbare kennis, dat ingaande 1 februari 1967 voor de tijd van één maand ter ge meente-secretarie (afd. Open bare Werken, Oude Kerkhof 19a) voor een ieder ter inzage zal worden gelegd het ontwerp van bovenvermelde wijziging. Gedurende genoemde termijn kan ieder schriftelijk bij de Gemeenteraad bezwaren tegen dit ontwerp Indienen. Schiedam, 30 januari 1967. De Burgemeester voornoemd. H. ROELFSEMA. DS. GABE VAN DUINEN D« blijdschap van h«t «van- gal io ina)l« levensomstandig heden. Een voortreffelijk boekje van Ds. Gabe van Duinen. Leven dig, boeiend en verrassend! Prachtige lectuur voor ogen blikken van stilte en Inkeer. ZOMER KEUNING WAGENINGEN Het gehele bestuur is voornemens af te treden, althans aan het einde van het seizoen. De passiviteit van de leden is een van de belangrijkste redenen tot dit besluit. Het Nieuwjaarsbal en de avond met Het Rijnmond Sextet op 14 januari werden minimaal bezocht. Men loopt alleen nog warm voor de beat-bands en dat is niet de doelstelling van de sociëteit. Dat „Guillaume" zo nu en dan rhythm- and blues-bands engageert wordt uitsluitend gedaan om de finan ciële nood te lenigen. De beat eiste in 1966 veel slachtof fers. Op de normale zaterdagavonden is er haast niemand in Tivoli. Zelfs de verstokte stamgasten zoeken hun ver tier elders. Maar op de avonden, dat een beat-band het podium regeert,.is de zaal vol. Het verhaal wil, dat iemand zich eens- in de dikke rookwolken de hele avond had bediend van een naast hem staande asbak, die naderhand de tas van een in zijn gezelschap verkerende dame bleek te zijn, aldus „Guillau- me's"-maandblad „Soul," dat voor fe bruari de volgende bijeenkomsten ver meldt: Zaterdag 4 februari, de rhythm- and blues group Free Ltd., met o.a. Kees Mason, tenorsax, zaterdag 2 februari de jazz- and beatformation The Eksep- tion, zaterdag 18 februari de zangeres Henny Vonk met haar trio, bestaande uit Ton Wijkamp, piano, Victor Kaiha- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De' 25 leden van de kunstenaarsgroep VL, 65 willén door middel .van:-een... sociëteit,, hetucontact, tussèn^ë-kimst^aara^hevorderén'- Als gesprekspartners VtorTafvëfsé^iïisteliin' gen hoopt VL.65 een stimulerende .in vloed te 'Hebben, op'culturele "activitei ten. Het bestuur 'is samengesteld uit Ton Stolk (voorzitter), Cor.van.Dorp (secre taris), Jack Tsang (penningmeester) en de leden Madeleine .von dem Borne,' Leen Dropper ën 'Joop Stigter. De kunstenaars Dirk Brouwer, Cor van Dorp, Jan 't Hof, Age Klink, Leen- dert Stolk exposeren van-27 januari tot en met 25 februari schilderijen, teke ningen en monotypes bij Binnen huis '67, Internationale Beurs voor -wo ninginrichting Ahoy „Heliport te" Rot terdam. De kunstenaars zijn allen le den van VL. 65. SCHIEDAM In december 1966 werd bij de Spaarbank anno 1820 3.011.075,74 ingelegd en 2.551.132,41 terugbetaald, er resulteerde dus een in- legoverschot van 459.943;33 (decem ber 1965 333.512,55). De spaarbank sloot daarmee een gunstig jaar af, waarin het inleggerste goed steeg van 54.824.816,07 tot 60.52,448,12. Het aantal spaarders steeg met 1.656 tot 57.479. De aan de spaarbank toevertrouwde gelden waren op 31 december 1966 voor 29.879.741,02 belegd in effecten voor 8.718.929,21 in hypotheken en voor ƒ15.874.765,33 in onderhandse le ningen aan gemeenten e.d. De onbeleg- de en op korte termijn belegde gelden bedroegen 7.872.835,15. SCHIEDAM Op de vierde verdie ping van de Fanoramaflat aan de Maasboulevard ontstond dinsdag brand in een met stro gevulde verhuisk'.st- De eigenaar "B.B. kon met behulp van enkele flatbewoners met eigen mid delen het brandje blussen, zodat de in middels gearriveerde brandweer onder leiding van brandmeester W. de Jager geen dienst behoefde te doen. Vermoe delijk hebben kwajongens het brandje aangestoken. tu, bas en Ruud Pronk, drums; zater dag 25 februari de beatgroup The Lightnings. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS Twee van de serie van vijf Simplex-scholen die in Maassluis-West in aanbouw is zijn voor het protestants-christelijk lager onderwijs bestemd. Eenzelfde aantal is voor het openbaar g.Lo, en de resteren de school wordt rooms-katholiek. Dit hebben B. en W. de gemeenteraad mee gedeeld. De openbare scholen komen aan de Plevierenstraat en aan het Willem Pij perplein. De in augustus 1965 gestarte openbare Meester Blomschool, die op het ogenblik met haar drie klassen In een van de twee houten noodscholen aan de Nachtegaallaan is onderge bracht, krijgt definitieve huisvesting in de Simplex-school aan dePlevie renstraat. In het gebouw dat aan het Willem Pijperplein verrijst, en dat reeds in het tweede kwartaal 1967 als eerste van de serie van vijf zal gereed komen, wordt een tweede openbare g.l.o.-school ge vestigd. Deze zal de eerste tijd met drie lokalen kunnen volstaan en de overige drie lokalen kunnen worden bestemd voor een dependance van de Koningin Juliana-ulo school B. en W. hebben de raad voorgesteld te besluiten tot oprichting van de tweede openbare glo-school in Maassluis-West en tot .vestiging van een ulo-dependance aan het Willem Pij- perpleiri- De voorstellen komen maandagavond 7 februari in openbare behandeling. onrustige arbeidssfeer is ontstaan die de arbeidsvreugde niet ten goede komt wordt ontkennend beantwoord. B. en W. voegen daar nog aan toe dat .hun- geen' feiten bekend- zijn,-- waaruit kan worden afgeleid dat van een onrustige arbeidssfeer sprake is. Het college is dan ook geenszins bereid alsnog het overige gemeentepersoncel eenzelfde uitkering te doen toeko men. „Wij hebben, indien wij daar toe bij bepaalde gelegenheden aanlei ding vonden, .ook. het personeel van andere gemeentelijke diensten en be drijven wel .eens een gratificatie Toe gekend. Bovendien doen wij van on ze waardering voor geleverde extra prestaties in individuele gevallen eveneens daadwerkelijk blijken", al dus B. en W. SCHIEDAM Op de jaarvergade ring van de christelijk-historische kiesvereniging Groen van Frinsterer, die donderdag 2 februari wordt gehou den zal' na de pauze de voorzitter,' dok ter G. W."Ormel, spreken over het on derwerp. Wat leeft, beweegt zich voort. Verder zuilen de voorstellen van. de algemene - vergadering van,.de ,CJLU. worden behandeld. Vóór de pauze is er verkiezing van bestuursleden met als kandidaten de heren J. de Pater-B, Baggerman (aftre den) en H. Meijers-C. H. Schwagerman (aftredend). r - VLAARDINGEN Geboren: Jacob -An- dr|cs z v A J van der usnde: ent M Sliedreclft Hïndelstraat 5: Elisabeth :d v J x,- van- der-.. Cftopinstraat lb: Michel Abraham z' v P A- de Bruljn en c P A van der Stap Schimmel- pennlncfcstraat. 20BMartij-n z v P Stroeven SS rilhjssen, Dr Wiardi Beckmansingel - 305: Anna Jacoba d v L -A'.KrUssman en M E van Beek Madoerastr 69a: Lueienne Sonja Ingrid d v Si L Meeuws en S-I Goudxiaan Spoorsingel 123; Marts Johanna d v A J.J van unen en J M van-Dam-Dr W Beek-, Nicoline d v N Snijders en K BUIBilderdiJkstraat 25. - Overleden; Adrianus Jan van der MeiJde 59 echtg van S van OostenP K Dros- saartstraat 130- Adriaan Geilvoet 62 echtg* van n Vermeulen Kamerltngh Gnnesstraat 209; Jannetje van. Voorbergen 79 wed van J loos Delïtseveerweg 33b: Petronella Josephina Antonetta van Tienen 77 echtg van p w Vermaas Vaartwes U9b; Wilhelmus Hendri- eus Holtkamp 62 echtg van M- T Meyr van' der Duynstraat 29, ^Getrouwd; WiUem "Abraham* van der Valk 22 en Maria Cornelia Leerdam 22. s,- HOEK VAN HOLLAND Geboren: SMart-l nus G z v M G Coulreur en A Langenbere: Yvonne P d v R D W- Siuimr en W -P M Horinas. Overleden: L A Langhorst 68. SCHIEDAMGeboren:'AUda C d:v.»j E Hoogeveen en J. Boon, Johannes P. z.v. J E TaheiJ, en W. Ooijen Marlies d.v. W. H: de Kievit en c P 3d. de vries Martin z.v. A. C. Hin-laar en J. B. Rijsdijk, Jacqueline d.v. P. Scheenloop en P. A. JJardy, Pauline B.d.v. A. Noordzij en C W. de Blois, Overleden: A. Catoen 80, A Bakker 88 wedr v A. Wollf; W. Govaart 91. KORTE HOOGSTRAAT 11 a, TEL, 346151 - VLAARDINGEN Uit van 50 jaar geleden ,Daor de kou bevangen. Te Middel-" burg is een jongen, die de ouderlijke woning had verlaten in denvroegen morgen en dit niet op zijn werk was gekomen, in het Plantsoen aangetroffen in bewustelozen toestand, ten gevolge van de koude. De bijna bevroren jongen, is door de politie naar het bureau ovèr-v gebracht, waar geneeskundige hulp" werd ingeroepen. Later kon de ongelukkige, jongen per brancard naar zijn huis wor-, den gebracht. b*t r" i f* "X i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1