Inge Burggraaf heeft grote plannen: Korenbeurs moet trefpunt worden voor de Comité vraagt gemeente tien mille subsidie iond Heemschut niet over plan Brandersbuurt AGENDA jeugd Mr. Wineke kreeg eervol ontslag boekhouder Bedrijfsfilms Wilton geslaagd in première m DEUJ J 9. BENDER ag 0E ROTTERDAMMER AR if voor vrouwen Politie redde jonge Robinsons Crusoë uit Plas Noren wilden op fiets tunnel in Winkelcomplex onder de kap Burgerlijke stand Behandeling aanrijding ^ijzigt niet Gewonden bij botsingen Inbraak in school Ombouw Rona Star hoogtepunt Nieuwe autospuit voor Maassluis waardugen Naargeestig "1 Vakantie sluiting Pagina 5 ROTTERDAMMER MUZIKALE PROEFTIJD deskundig in klank SCHIEDAM Inge Burggraaf (17) wil van de monumentale Schiedamse Korenbeurs een Ontmoetingscentrum voor de jeugd ma ken. Daaraan is grote behoefte, zegt ze. De jongeren hebben een tref punt nodig, waar ze elkaar iedere avond kunnen ontmoeten. Vandaag. en dagelijks ï-iM0*19-00 uur. 1 en morgen SCHIEDAM Vandaa en morgen cn dagelijks i.yj feil 11 3jt WÊuÊjè 1 - Spontaneïteit si0 f|§f§|§ GEMEENTE SCHIEDAM Bestemmingsplan „Ha- vendijk-Maasboulevard" Probeer het eens met een Koerier EEN ADVERTENTIE IN BRACHT VELEN SUCCES VERKIEZINGEN TWEEDE KAMER Uitoefening kiesrecht door personen die in dienstbetrekking zijn. iftgjg MtKlkale «tudla willen wij stimuleren. I Noemt U het gerust eigenbelang. rnMT houdt het in gedachten. Bij voorbeeld als Uw kind piano wil leren I spelen en U niet weet of U met een I tijdelijke bevlieging dan wel met een ontluikend virtuoos te maken hebt I Bender geeft Uw kind een muzikale I proeftijd. Is het ernst dan blijft de i piano en betaalt U de koopsom. Was I tièt toch een bevlieging dan zijn Uw 5 «nige kosten de huurprijs. Overigens zijn er veel meer redenen om aitljd bij Bender advies in te winnen! Rotterdam. W. de Wlthetreat 32 - tei. 138113 Amsterdam - Arnhem - Breda - Leiden (Van een onzer verslaggevers) t 1 j MAASSLUIS De nieuwe autospuit tan de Maassluise Vrijwillige Brand- jeer (model „Rotterdam") is gereed, jurgemeester W. J. D. van Dijck zal de jjjto bij het pompstation van het water- fi Sfedrijf zaterdagmorgen om 10.30 uur 'fffen de Sportlaan overdragen aan Brandweercommandant H. P. Mooi man. !Na de overdracht gaeit dg nieuwe btospuit een demonstratie. Daarom heeft Inge een actiecomité opgericht, samen met Henk Fieggen (18), die op een reclamebureau werkt en Albert Engelsman (18), die op het ogenblik zijn militaire dienstplicht ver vult en later in de politiek wil gaan. Inge loopt al twee jaar met dit in genieuze plan rond. Het begon feite lijk met het Cultureel Jeugd Paspoort Ze heeft natuurlijk ook haar mondje geroerd op de onlangs (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM sb Ir. Ch. C. van der lis, adviseur van de Bond Heemschut Amsterdam, tevens oud-directeur Openbare Werken te Haarlem eelt in gezelschap van de directeur an Gemeentewerken Ir. J.C. Broeijer a de gemeente-archivaris, drs. G. van er Feyst, dezer dagen een bezqek ge SCHIEDAM Miljoenen vrouwen omen op 10 februari, de eerste vrij- ag in de lijdensweken, over de ge- ehele wereld weer bij elkaar in een orte gebedsdienst. Voor Schiedam ■orden deze samenkomsten gehouden i- de e vangelische-lutherse-u kerk Westvest), r.k. kerk-St. Jan de-Doper Mans. Nolenslaan), r.k. kerk van het f. Hart (Pinasplein) en de Bethelkerk Nieuwe Maasstraat). Alle diensten eginnen óm 20 uur. ROTTERDAM De politie heeft ■oebsdagmiddag' vier jongens in de ritijd van elf én twaalf jaar van een landje in de Krallngseplas gehaald en aar hun ouders gebracht: De kinderen 'areD kletsnat. Met een boot van een an de jongens waren ze naar het ei- andje gevaren en aan land gegaan. De terke wind deed het bootje afdrijven. 10TTERDAM Woensdagavond zijn bij de Ingang van de Maastunnel aan gehouden de zeventienjarige Noorse olieman H. O. K. en zijn zeventienja rige landgenoot, de lichtmatroos A. L. van het schip Tugela. [Zij wilden met een door hen in de binnenstad gestolen fiets door de au- totunnel naar hunschip fietsen. Het was allemaal extra gevaarlijk omdat alle verkeer door één tunnelbuis moest- Gjmeêntehuis: gemeenteraadsvergadering. '•Ju uur. Roode Krulsgebouw: Emmastraat 38, blj- raïomst herv. gerei, comité. 20.00 uur. ,7—oprichtingsvergadering Ar- afdeling. 20 uur. Maasslutssedljk: dr. C. Blankesiijn: ODlemen rond de sexualltelt". 20 uur. .--De Rotterdammer": Smalle JjJtnstraat 11, tel. 346775. Redactie: tel. ™j<5.b.g.g. 115588. b.g.g. 346619. Klachten soröng: H. verwey, wagnerstraat 24. tel. h™: Cagelljks van 18J0-19.30 en zaterdags iW»heek: Delta-Apotheek. Flores de Vljf- ,aa«n 112, tel. 348888. chr- Hist. Kiesvereniging, Groen VlfThmerer, jaarvergajering. Belangen: Retorica, spreken In openbaar, 20. JriP3?!? De'-kerk: Filmavond voor alle kret. wil ken 20 „Dooremalen", mode- wijken 29 Arcade: Modehuis "Ow, 14 en 20. bracht aan de Brandersbuurt. Vermoe delijk had het „Werkcomité tot onsoli- datie, herstel en ontwikkeling van de Brandersbuurt" hem uitgenodigd.- De adviseur van Heemschut toonde zich niet bepaald enthousiast over wat hij had gezien. Hij vond het oude buur tje nogal troosteloos en er was al veel afgebrokèn. De heer Van der Vlis wil volgende week terugkomen en nog eens rondneu zen. Hij is van plan dan enkele foto's te maken. Zijn rapport is dus nóg niet afgesloten. In het voetspoor Van de drie heren hebben ook wij woensdagmiddag, on der hevige regenbuien, een bezoek aan dit eeuwenoude Schiedamse stadsge deelte gebracht. De domein van het „Vier Pleinen Plan" van Hans de Ridder en Jan Scha per zag .er naargeestig uit. Hier én daar' flikkerde een gaslantaarn. In de nauwe Prinsensteeg en Sint Pietersteeg zijn ettelijke kleine bedrijven ge vestigd en er is zelfs nog een cafeetje. Het voormalige „Soephuis" is thans een timmermanswerkplaats. De grote tuin achter de kerk en pastorie van de Oud-Katholieke gemeente aan de Dam is een complete ravage. Niet zonder ge voel voor humor heeft Gemeentewer ken boven de nog geen meter brede ingang van de Sint-Janssteeg een bord „Verboden ingang voor voertuigen" aan gebracht. De smalle steeg is slechts een nauwe sleuf tussen twee hoge, grauwe muren. Aan het einde ervan ligt een rommelig pleintje, waar nog een zestal gezinnen woont in vervallen huisjes niet armetie rige tuintjes,'die grotendeels verborgen liggen achter houten kippen- en konij nenhokken en gammele schuurtjes. Dit waren de grauwe decors uit de no velle „Bij gaslicht", een pictorale plaatsbeschrijving van de Verbrande Erven, van de auteur F. Bordewijk: „Ze keek naar de allersomberste ge vels, soms bijkans ruïnes. Haar neus .zoog de zonderlinge dampkring in. Bij tijden maakte de lichte alcohol haar doezelig. En vreemde dingen zag ze. Daar waren scheefstaande bo ven hoge kruimelende muren latten- brouwsels van donker groen hout". De kunstenaar Bordewijk ontdekte al leen maar romantisch-literaire schoonheid in dit lelijke brok Zwart Schiedam en de socialistische wet houder Piet de Bruin gaf in zijn ten- hemel schreiend rapport van 1909 tdeerd worden en Nederlandse liedjes Franse chansons, Engelse songs en Duitse Lieder zullen ongetwijfeld in de Korenbeurs weerklinken. Het actiecomité loopt verder met plannen rond voor een toneelclub, waarvan de jonge leden hun artistieke creativiteit voor het voetlicht zullen brengen. Dit alles is echter nog slechts een losse greep uit het voorlopige werk program. Men wil zo gauw mogelijk beginnen, eerst met de weekeinden en later elke avond. Daarbij zal men proberen gratis toegang te verlenen voor iedereen Voorwaarde is echter dat de gemeente de Korenbeurs natuurlijk kosteloos beschikbaar zal stellen. Het actiecomité wil bovendien een subsidie aanvragen van tien mille om de schone droom te verwezenlijken. In Amsterdam is er al iets dergelijks en de gemeenteraad van de hoofdstad verleent veertig mille subsidie, om de jongelui van de straat te houden. Als we Inge vragen, wanneer ze van start wil gaan, antwoordt ze: ,Als het moge lijk is, liefst morgen!" nstrnsfi-fr* wrtiijiaiMi INGE BURGGRAAF liefst morgen gehou -n teach-in van Hans de Rid der, de jonge assistent van de cine ast Jan Schaper. De, Korenbeurs belooft althans vol gens de plannen van Inge, een tweede Hy.depark te worden, waar iedereen vanaf een zeepkist zijn mening in het openbaar mag verkondigen. Nu de de mocratie steeds meer openbaarheid eist, kan men dit experiment oppor tuun noemen. Het is ook de bedoeling dat er een discotheek wordt aangelegd en natuur lijk zal men er vrij kunnen dansen. Verder zal er een welgevulde biblio theek ter beschikking van de bezoekers staan. De jongelui zullen zich, in de goede zin van het woord, op allerlei manier kunnen „uitleven" waarbij de nadruk zal yallen op.de spontaniteit der aanwe zigen. Heeft - 'men., muzikale talenten, dankunnens.ze hier, worden ontplooid. Ook zullen vocale prestaties gewaar- ROTTERDAM Een complex van 21 winkels en 24 flatwoningen van drie en vier kamers, dat aan het Samuel Esmeyerplein in de Prins Alexanderpol- der in aanbouw is, heeft het hoogste punt bereikt. Het complex sluit aan op een lager gedeelte van tien winkels en het wordt gebouwd voor rekening van De Spaarbank te Rotterdam, die een van deze, tien eerder gereedgekomen tien winkeleenheden in gebruik heeft genomen. De architectuur as van het Rotter damse architecten- en ingenieursbu reau Vermeer, Van Herwaarden en Bos, de bouwkosten zijn drieëneenhalf miljoen gulden, Van der Vorm's Aanne mingsbedrijf NV voert het werk uit. SCHIEDAM Geboren: Eric M zv M A van Reenen en H M WUke; Maria E dv H Gunneweg en J G Verver; David P S zv P S Boer en J Bos. (Van een onzer correspondenten) MAASEAND Burgemeester F. J, Groot Enzerink heeft in zijn woensdag avond gehouden nieuwjaarsrede de wens uitgesproken dat, nu steeds meer kleine gemeenten door steden worden opgeslokt, de zelfstandigheid van Maasland behouden zal mogen blijven. In zijn waarderende woorden tot het gemeentepersoneel en dat van de brandweer wijdde de heer Groot Enze rink bijzondere aandacht aan de ver diensten van gemeentesecretaris mr. J. Wineke, aan wie de raad op zijn ver zoek per 1 april a.s. eervol ontslag ver leende in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer .Jb. van der Wel (a.r.) beant woordde de toespraak van de burge meester en memoreerde de vele ontwik kelingen, die Maasland in het nieuwe jaar te wachten staan. Het voorstel tot het delegeren van bevoegdheden met betrekking tot het nemen van verkeersmaatregelen is zon der hoofdelijke stemming aangenomen. De burgemeester zegde de heer B, Stolk (lib.) toe dat B. en W. de raad mét de te: nemen maatregelen op de hoogtë zullen houden. De raad aanvaardde voorts een voorstel tot wijziging van de reini gingsrechten: In besloten zitting beraadslaagde ■men over de benoeming van een hoofd gemeentewerken. SCHIEDAM „Overstekende schoolkinderen", sinds het onge luk van vorige week vrijdag op de'zebra Van de Burgemeeste? van Haarenlaan het gesprek van de dag. „De zebra deugt niet", „de verkeerslichten zijn onjuist gesteld", „de chauffeurs rijden maar. raak" enzovoorts. Mis schien kan er ook nog wat ver beterd worden aan de begelei ding bü het oversteken. De foto hierboven toont de ordeloze ma nier waarop een groep school kinderen woensdagmiddag de Parkweg overstak. Dit vraagt om ortgelukken! ROTTERDAM B. en W. stellen de gemeenteraad voor de vakantiesluiting voor sigarenwinkels voor dit jaar vast te stellen op vierdaagse perioden val lende in de tijdvakken van 20 februari tot en met 23 maart en van 19 juni tot en met 21 september. De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Rotterdam heeft tegen de ze perioden geen bezwaar. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Burgemeester W. Thomassen antwoordt op vragen van het gemeenteraadslid J. Reehorst (sac.) dat de nieuwe landelijke normen die voor de politie gelden met betrekking tot het opmaken van proces-verbaal in geval van aanrijding niet veel verschil len van de gedragslijn die in de grote steden al enige jaren door de politie werd gevolgd, namelijk, dat een pro ces-verbaal achterwege blijft wanneer er slechts sprake is van lichte mate riële schade. Er zal, aldus de burgemeester in de toekomst Vpor Rotterdam op dit gebied weinig veranderen. Evenals voorheen maakt de politie van elke .aanrijding waarbij zij wordt geroepten een rapport op, zij het in eenvoudige gevallen in minder uitgebreide vorm. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Door het niet verle nen van voorrang zijn op de kruising Utenhagestraat-Ebenhaëzerstraat een vrachtwagen en een personenauto woensdagavond in btosing gekomen. De 31-jarige A. W. Kleppers uit de Kor- haanstraat kreeg een wond boven het rechteroog. Hij kreeg 'bovendien glas in dat oog. De man is naar het Oogzieken huis gebracht. Op het fietspad van de Waalhaven- weg zi;n woensdag de sturen van twee bromfietsers bij een inhaalpoging in el kaar geraakt. De 45-jarige machinist P. van Tol uit de Steven Hogendijkstraat is met hoofdwonden en een zware hersenschudding naar het Zuiderzieken huis gebracht evenals de 45-jarige ha vencontroleur A. J. Polderman uit de Turksetuin die enkele hoofdwonden kreeg. Bij het plotseling oversteken van de Pleinweg (door het rode licht!) is de 44-jarige mevrouw N. van Houwelin- gen-Hodde uit Alblassexdam aangere den. Met diverse verwondingen is zij naar het St.-Claraziekenhuis gebracht. De 62-jarige mejuffrouw E. A, N. Stephan uit de Noortwijckstraat is woensdagavond op een oversteekplaats in de Burg. Baumarmlaan aangereden. Zij is voor onderzoek naar het Dijkzigt- ziekenhuis gebracht., ROTTERDAM In de nacht van dinsdag op woensdag is ingebroken in het St.-Fransciscus College aan de Beu- kelsdijk. Er is een radio gestolen en enkele honderden guldens. De kinderpolitie heeft in Zuid drie vijftienjarige jongens aangehouden die twaalf automaten hadden opengebro kenen daaruit geld en snoep hadden gestolen. ROTTERDAM De 27-jarige reini ger A. Pcschl, opvarende van hét Duitse motorschip Mary Nubel, dat bij Hanno in de Maashaven ligt, uitgegle den en in he: water gevallen. Opvaren- den. hebben hem aan.boord gehesen. over lonen en arbeidstijden van de Schiedamse arbeiders in een fel re kwisitoor tegen onmaatschappelijk on recht zijn sociaal-economische visie over dezelfde „woonwijken". yv -f 'ïi dïvV- N.•v.n/i'V. SYNRES heeft plaats voor een Deze functie vraagt een grote mate van zelfstandigheid en initiatief en ligt op een niveau, waarvoor het diploma M.B.A. nood zakelijk geacht wordt. Kennis van ponskaartenadministratie strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties te richten aan N.V. Chemische Industrie SYNRES, Slachthuis- weg 30 te Hoek van Holland. De Burgemeester der gemeen te Schiedam maakt Ingevolge het bepaalde In artikel 26, lid l, van de Wet op de Ruimte lijke Ordening bekend, dat met ingang van 3 februari 1967 gedurende één maand voor een ieder ter gemeentesecre tarie (afd. Openbare Werken, Oude Kerkhof 19) ter inzage zal liggen het door de 'Ge meenteraad in zijn vergade ring van 23 januari 1967 vast gestelde bestemmingsplan „Ha- vendijk - Maasboulevard" met de daarbij behorende voor schriften en toelichting. Zijr die zich tijdig met bezwa ren tot de Gemeenteraad heb ben gewend, kunnen geduren de bovengenoemde termtfn bij Gedeputeerde Staten der pror vincie Zuid-Holland bezwaren tegen het plan indienen. Schiedam, 31 januari 1967 De Burgemeester voornoemd, H. ROELFSEMA De Rotterdammer: Lanxe uitsluitend redaetiezaken, tel. ■yéijkantoor j&kstraat 82. 'l55*4 °-8 B. 34661». JSiS 1Ï5 ^worging: Dr. Zamenhofstraat hJft 152400. S®6rljhe telefoonnummers: Alarm poll- Sswlso 2646€6> Brandweer 269128 GG en Sa fis®??1 coude Hert, Goudsesingel -—•tel. 136900. De burgemeester der gemeen te Schiedam herinnert in ver band met de aanstaande ver kiezingen van de leden der Tweede Kamer aan de onder staande bepalingen der kies wet. 1. Volgens artikel I 10 der kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere werknemer, die bij hem in dienstbetrekking is en bevoegd aan de stem ming deel te nemen, voor zover deze niet buiten de tild van zijn dienstbetrek king aan de stemming kan deelnemen, daartoe de ge legenheid krijgt. Deze ver plichting geld niet ten aan zien van de werknemers, die uit hoofde van hun dienstbetrekking binnen de voor de stemming bepaalde tijd niet vertoeven in een gemeente, waar zij aan de stemming kunnen deelne men, of in eenaangrenzen de gemeente, tenzij zij om aan de stemming deel te nemen niet meer dan gedu- gedurende twee achtereen volgende uren verhinderd zullen zijn, hun arbeid te verrichten. 2. Op grond van artikel X 9 der kieswet wordt de werk gever die de hierboven vermelde, hem opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoog ste vijfenzeventig gulden. 1 februari 1967 De burgemeester voornoemd. (Get.) JH. ROELFSEMA (Van een onzer verslaggevers) VT.AARDINGEN Onder grote be langstelling zijn woensdagavond de be drijfsfilms 1966 van de Dok- en Werf- maatschappij WUton-Fijenoord NV en Bronswerk-Ffjenoord NV in de Stadsgehoorzaal in première gegaan. Ir. B. Wilton, directeur van Brons- werk-Fijenoord en lid van de Raad van Bestuur van Wilton-Fijenoord- Bronswerk sprak een openingswoord, dat langer duurde dan aanvankelijk in de bedoeling lag. Moeilijkheden met de geluidsinstalla tie maakten het namelijk niet mogelijk de rolprenten van de noodzakelijke mu ziek en gesproken tekst te voorzien. Ir. Wilton trachtte de tijd vol te praten, hetgeen niet lukte omdat het manke ment niet snel genoeg kon worden ver holpen. Daar men geen „stomme" film wenste te draaien ging men over tot het tweede deel van het programma: de vertoning van de speelfilm „Beau Geste". Na de pauze toonde de film, com pleet met tekst en muziek, de dyna miek van het Schiedamse bedrijf. Het was een waar vlagvertoon met als hoogtepunten de reparatie en ombouw van de Rona Star tot bulkcarrier Con- do (Ik ben gered) en de aanbouw en overdracht van de Diadema, de grootste tanker die ooit op de werf is gebouwd. Spectaculair waren de beelden van het verlengen van de Diana Clausen, een karwei dat dankzij verscheidene opdrachten langzamerhand routine werk is geworden. Als laatste onder deel van het journaal opende prins Bomhard het gigantische 150.000 tons reparatiedok in een stromende regen. Ook het journaal van Bronswerk-Fij- enoord gaf fraaie beelden te zien, on der meer de bouw en het vervoer van pijpen, ketels en reaktoren. De heer C. de Wit heeft beide films gemaakt met adviezen van de Commissie tot bijstand op filmgebied (C'ombof). SCHIEDAM Een vrachtauto, bestuurd door de 2D-jarige chauffeur J v. H., verloor dinsdag op de Vluardin- gerdijk uit de laadruimte vijftien plastiek kratten met lege flessen, waar van er 120 aan diggelen vielen. De chauffeur heeft de scherven van de rij baan verwijderd. SCHIEDAM Het Politiek Jonkeren Contact ..Schiedam" houdt vrijdag 3 lebrua- rl om 20.00 uur ln de Haadzanl het stadhuis een vergadering onder leiding van het raadslid, de heer B. E. Collé (comm.). De Paelllstisch-soclallstlsche Jongeren Werk groep zal een inleiding verzorgen over het onderwerp: „Is oorlog onontkoombaar!" Men zal trachten tot enige alternatieven te komen na een korte Inleiding over het ontstaan van oorlogen. wordt in een van de Rotter damse wijken een', aantal ge vels van woningcomplexen hersteld. Dat isniets bijzonders, in iedere gro te stad is er ergens wel zo'n klusje op te knappen. Wat mij opviel, toen ik de man nen daar aan het werk zag, is het prachtige materiaal dat zij tot hun, beschikking hadden. Nóg niet zót. heel lang geleden moesten daaraan ruw bewerkte boom- stammatjes te komen met' tou wen om'de zaak te sjorren,'grote ladders cn wat niet al. En hier: niets van dat alles. Een eenvoudig stalen staketsel, muurvast in. elkan der geschroefd, waarop alle verkeer en alle werk mogelijk is zonder lad ders en bijzondere klauterappara- ten. Waarop de mannen heel wat veiliger werken dan een jaar of wat geleden mogelijk was. Er is alleen één „maar" bij. Bouw- vakkers, ook als het herstelwerk be treft, beginnen vroeg en, zij scheiden ook vroeg met hun werk uit. Dat is zo'n soort bouwnijverheidstraditie. Een goede bouwvakker zit bij dag en dauw op z'n steiger en daarvoor heeft hij een plezierige lange avond. Dat betekent, dat deze steigers na' een uur óf vier aan de schooljeugd', wórden overgegeven. Die heeft erf een prachtig speelterrein aan.t- Dat is niet erg'voor steigers en'; bouwwerk. Die. stalen, steigers irijnf heel wat sterker dar- de svroegere houten en er moet héél .Wcit gebeU-S rem eer zo'n "staketsel, in3de vernier ling geraakf. 1 A'IAAR ik vond het toch wél een beetje griezelig, toen ik een stuk of wat jongens van een jaar «f negen zo'n tien meter boven1 het spla- veisel rekstok-capriolen aan.';: een stang van die steiger zi&'makem-yfy.:'V Toen drong het tot nie doorrfalé er bij zo'n.steiger geen ladders.niéeT nodig zijn,is het ook onmogelijk, zo'n steiger na het werk af te slui- ten voor bezoekers.'Hét is voor een jongen al te verleidelijk naar boven te gaan klauteren behoeft vhlèt eens én daar te laten zien wat voor branie je bent! Om dergelijke capriolen goed te zien ben ik eens in ecn' circus gaan kijken. Dat was leuk, Héél erg span nend. Maar er was onder die trape ze een net uitgespannen en: toen in derdaad een van die artiesten, waarschijnlijk met opzet, naar bene den dook, wipte hij even zo vrolijk weer omhoog om netjes op z'n be nen in het zaagsel van de piste te recht te komen. Onder zo'n bouwstefger is géén vangnet gespannen. Een val van tien meter op het plaveiselDenk je maar eens in dat je eigen kind zo iets kan overkomen! - De jeugdvoorstelling op deze stei ger duurde tot vrij ver in de avond. Ik. ben eens gaan praten met di verse instanties: het idee, dat een van die jongens wel eens dood op straat kan liggen, liet me niet los. Bouw- en Woningtoezicht: „Daar moet je niet voor bij mij zijn. Jan. Het gaat bij ons om het bouwwerk zélf." F)AN de politie: hoofdstuk acht, „Jan, volgens artikel 194 lid drie van de bouwverordening der gemeente Rotterdam is er de ver plichting dat zo'n werk wordt be waakt. Als die bewaking er niet is, is dat een overtreding. En daarvoor moet je echt zijn bij bouw- en woningtóe- zicht." Weer terug naar bouw- en wo ningtoezicht: „Je hebt volkomen ge lijk, Jan. Maar als je dat artikel goed leest, zie je daarachteraan staan de woorden: ...tenzij het bouw toezicht bewaking niet nodig acht. Daar zit 'm de kneep. Hoe maak je waar, dat hier bewaking nodig is, als vernieling vrijwel onmogelijk is?" Met een bezwaard hart schrijf ik nu dit „Aan de Lljn"-tje. Misschien gaat iemand van bouw- en woning toezicht of van de politie toch een oogje ln het zeil houden. Misschien gebeurt er ook hele maal niets, eer het werk gereed is en de steigers weg zijn. Grijpt er géén jongenshand mis, valt er niet een kind dood. Laten we het hopen. MAASLAND De uUïestelde.iairver*»-' dering tevens feestavond van dé CJV SÓU Deo Gloria wordt zaterdagavond ln het Trefr- punt gehouden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1