Wat met de Korenbeurs? CHU gaat nu weer bergopwaarts oi*e* Jeugd begint zondag „Vastenactie 1967" AGENDA MM 1KASF f l I Project Patrimonium raad toegejuicht m „Vuilnisman" in de bloemen gk^oltcrtattunfr Februari- aan bieding Politiek en kerk niet te scheiden DEKLERK&ZN Voorzitter Ormel verwacht veel KVP-kiezers Waterpompen voor India Twee bromfietsers bij botsing gewond Overstekend kind aangereden Kijk daarom bij hèm de kunst van het wonen af. „Jeugd op drift" in Magnaliakerk „Oliestook heeft luchtvervuiling tot gevolg' Burgerlijke stand HBSS ontvangt Duitse club Ds. Oliemans: Onderzoek toestand Jacob Verolme verliep vlot Inbraken in winkels, kantoor en apotheek INTERIEUR DE ROTTERDAMMER Pagina 3 VRIJDAG 3 FEBRUARI 1967 Bekende merkregenjassen Vandaag. *en morgen en dagelijks Ontwikkelingshulp Adhesie (Van onze correspondent) MAASLAND De CHU staat steeds open tot samenwerking met/andere partijen maar van fusie kan geen sprake zijn. Dit be toogde de hervormde predikant ds. A. Oliemans uit Dordrecht donderdagavond m Het Trefpunt, waar de c.h. kiesvereniging haar jaarlijkse ledenvergadering hield zegt de Engelsman. De Britten weten van wonen. Wonen is voor hen een kunst, een liefheb berij en een wetenschap tegelijk. 'My home is my castle,' zegt de Engelse woongenieter: mijn woning, mijn thuis is mijn kasteel. U hoeft de Noord zee niet over te steken om te ontdekken waarom. De Klerk heeft de kunst van het wonen in Engeland afgekeken en richtte enkele stijlkamers in, waarin alleen de butler nog ontbreekt. 'Every inch British' is dit bankstel, klassiek van vormgeving èn van comfort. Overtrokken met dralon-velours (naar wens ook met rundleder) en met vormhoudend schuimrubber ge stoffeerd. De zitkussens van fauteuils en drie-zitsbank zijn los. De wandcombinatie"Notmandy' van antiek-finish eiken kan per sectie worden aangevuld met een secretaire, eep juxüeiize, met marmer afgewerkte bar, een tv-kast of een glazenkastje met glas-in-lood deurtjes; Er zijn speciale hoeksecties, ladensecties en deursecties. De sierlijke salontafel - naar keuze met eiken of kunstleer-m-eiken blad - heeft een smeedijzeren onderstel. In dit interieur komt uw Pers (öf het Perzisch tapijt dat u bij de Klerk hebt gezien) pas goed tot zijn recht. Pas na een bezoek aan De Klerk hebt u alles over de inrichting van uw binnenhuis gezien. (waarvande fabrikant hier niet mag wor den genoemd). POPELINE en 7ERLENKA in drie modellen "TftJW" en diverse tinton. JAii Normaal f Nu voor S9.75 ROTTERDAM West Kruiskade ROTTERDAM Korts Hoogstraat ROTTERDAM t Meent ROTTERDAM t Kalendr. Logedijt HOOGVUET i Winkelcentrum SCHIEDAM Hoogstraat VtAARDINGEN Winlcelcenlrinn liesveld LEIDEN t rloorlemmerslraat ZEIST Slotfoan ARNHEM t Winkelcentrum Presikhaaf SCHIEDAM De CHU- in Schie dam heeft geen gemakkelijk jaar ach ter de rug. De gemeenteraadsverkie zingen gaver.' door de combinatie niet de AR en het afvallen van de SGP (Wat de PCG de zevende zetel Kostte) een wat vertekend beeld. In het najaar kwam de kiesvereniging in een diepte punt toen de heer K- de Baat zijn func tie neerlegde en me» een nieuwe voor zitter moest kiezen. Dankbaar was men toen dokter G. W. Ormel rich als zoda nig ter beschikking stelde en sindsdien gaat het weer snel bergopwaarts. Dit alles bleek uit het jaarverslag van secretaris B Baggerman op ae donderdagavond in gebouw Irene ge houden jaarvergadering van de kiesvereniging Groen van Pnnsterer, die uitstekend werd bezocht De verkiezmgsactiviteiten vormden de hoofdschotel van het menu en voor zitter Ormel wekte de leden op vooral door persoonlijke gesprekken uropagan- da te maken Bij de Tweede Kamerver kiezingen verwachtte hij een gioot aan tal roomspkathoheke CHU-stemmers die geschrokken zijn van het kabinet Cals en toch confessioneel zullen willen stemmen Ook mag op stemme van liberale zijde wordengerekend, gezien- het onbehagen dat daar heerst ovei het feit dat de VVD indertijd het kabinet Marijnenliet vallen en daarmee de weg opende voor Cals en de zijnen De heer Ormel sprak na de pauze over: „Wat leeft, beweegt zich voort', (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De Inter kerkelijke Jeugdwerkgroep start zondag 5 februari met een „Vas- tenaktie 1967". In de Lijdensweken zal een aantal jongeren op be paalde uitgaven bezuinigen en elke week een gulden opzij leggen. De bedoeling is op deze manier ongeveer tweeduizend gulden bij elkaar te brengen. Van het geld zullen waterpompen voor India worden gekocht. De jeugdwerkgroep wil niet, zoals vorig jaar voor Kythera, een grote financiële aktie ontketenen. Anders zou het gevaar bestaan dat de aktie «Een nieuw tehuis voor het Leger des Heils" wordt doorkruist. Naar buiten zullen dan ook geen activitei ten worden ondernomen. De aankoop van waterpompen voor Magnalia Delkerk: filmavond voor alle Ge rei. wijkgemeenten, 20, Arcade: Modehuis Dooremalen, modeshow, Sk«Umis: Politiek Jongeren Contact, verga- tiering, 20, m?ere'* Jeugshuis: Chr. Bibliotheek, uitle- Wj??. 15-17, XS5?»; Cefai filmavond, 20; «voli;, Schled» Jazz SocGuillaume", ^savond, 20, ^wijkcentrum: Gepatrieerden, dansavond, ^.Opstandlngskerk, bendenzaal. Soc Den teirquasth, dansavond, 20 J?,!,bïïntoor De Rotterdammer: Lange Snjstraat 82, uitsluitend redactiezaken, tel Ög g. 115588 b g g. 348619. iJ™ïc,nten bezorging. Dr. Za men hofstraat teL 152400. «f^ABWiike telefoonnummers: Alarm poll- CD 269280 2946Brandweer 289124 GC en Goude Hert, Goudsesingel 'India is een project van de Neder landse Gemeente te Berlijn- De Duitse predikant H. Roever, inmiddels tot In- dier genaturaliseerd, heeft te Perambu- lar m Zuid-India de leiding over een tehuis met vijfhonderd jongens, die tot landbouwer worden opgeleid. De Indiase regering heeft de grond rond het tehuis geschikt gemaakt voor groenteteelt Twee bronnen zijn gesla gen, maar men beschikt met over de installaties om het water naar boven te pompen. Ds B Ruijs van de Nederlandse Ge meente te Berlijn heeft de leiding van een aktie op zich genomen om 1GCO0 Mark op tafel te leggen. Thans is de mzameüng enigszins m het slop ge raakt en Duitsland ziet weinig kans de ontbrekende 4000 mark bij elkaar te brengen. Wim Loeve, die gedurende een halt jaar stage in Berlijn heeft gelopen, hoorde van de aktie en heeft de Inter kerkelijke Jeugdwerkgroep van de pro blemen op de hoogte gesteld naar een citaat van de Franse wijsgeer Pascal, die leefde in een tijd waarin stilstand als hoogste wijsheid gold Pas later is men gaan inzien, dat juist voortbeweging essentieel m het leien is Dit moet vooral de christenen aanspreken, omdat ze naar iets toe ie- ven Spreker wilde meer effectieve hulp aan de ontwikkelingslanden. Hij zag dat als een opdracht van God. Ens een steeds groter wordende kloof tussen ar me en rijke landen. Een uitdaging aan de westerse beschaving", noemt de Ko ningin deze ontstellende armoede, die er wel altijd is geweest, maar door de moderne communicatiemiddelen thans vlak hij onze deur is. Dit verschil m levensstandaard is ta vergelijken met de klassenstrijd van de negentiende eeuw Als hoog-geindus- tnaliseerde landen produceren worden ze njker, de ontwikkelingslanden wor den daarentegen, elk jaar armer De bevolkingsexplosie m deze landen is on meetbaar De historie leert, dat waar een kloof manifest wordt, er een ca tastrofe dreigt. Verder sprak de heer Ormel over de veroudmg tussen kerk en staat op financieel terrein. Hij stelde, dat de staat de christelijke kerken zodanige fmanciele steun moet geven, dat deze met langer in hun arbeid worden be lemmerd, waarbij de staat natuurlijk geen invloed mag uitoefenen op - kerkelijke zaken Op de algemene vergadering van de CHU wil de voorzitter twee stellingen indienen, namelijk over -de noodzaak van meer -ontwikkelingshulp en over de verhouding kerk en staat. Er volgde een geanimeerde discussie, waarover na afloop het laatste woord nogmet was gevallen. SCHIEDAM - Wat gebeurt er met de oude Schiedamse Koren beurs' Het is lang geleden dat luer grote partijen graan werden verhandeld om m de stokerijen en branderijen te worden be werkt Sindsdien staat het forse gebouw met zijn monumentale voorgevel en zijn karakteristiek torentje wat doelloos in het oude centrum De tafeltennisverenigingen heb ben er tot dusver een dankoaar gebruik van gemaakt maa" daar- bij bleef het dan ook wei zo onge veer Pracht gelegenheid om de afde ling bevolking een ruimer onder komen te geven, dachten B en Wmaar daartegen kwamen de besturen van ae tafeltennisvere nigingen m opstand Inge Burggraaf, die gisteren m ons nieuws was, heeft grotere plannen met het oude gebouw Een ontmoetingscentrum voor de jeugd, zegt zij Hoe het zij, de Korenbeurs ver dient een betere bestemming dan de huidige, want die bestaat met En het is duidelijk dat met dit gebouw meer eer te behalen valt dan met de hele Brandersbuurt De jeugdwerkgroep heeft inmiddels ds Ruijs een telegram gestuurd, dat Vlaardmgen zich by de Berhjnse ak tie wil aansluiten. De christelijke en neutrale jeugdverenigingen zal worden gevraagd adhesie te betuigen en het inibatief van de vastenaktie over te neir.ua. De aktie zal worden afgesloten met een interkerkelijke paaszangdienst, waaraan onder meer het jubilerende bazumkoor van de CTV zijn medewer king zal verlenen. Zondag zullen de activiteiten van de kansels worden afgekondigd. De moge- «L a« *3 KiAeitoot oen hpfifflO io m ra *-<"> n umzu in-iM.1.. L-'CUlfl0 «rv» V«-V« op nummer 378492 van secretaris A Verburg, Emmastraat 16, tel. 350145 Bij de storting dient men „Vastenaktie 1967" te vermelden. Voorts bestaan er plannen dat begin mei een groep van 25 jongeren voor een weekeinde naar West-Berlijn ver trekt. De gegadigden zuilen worden geselecteerd en wel zodanig, dat alle kerken met een ongeveer gelijk aantal deelnemers vertegenwoordigd zullen zijn. Ook niet-kerkeüjken zullen aan het weekeinde kunnen deelnemen. SCHIEDAM Bij de oude hoofdin gang van de werf Wilton-Feyenoord op de Vlaardmgerdijk botsten donder dag de 62-jarige kraanmachinist K H uit Vlaardmgen en de 25-jange bank werker K O Z uit dezelfde stad op hun bromfietsen Beide vielen en moesten met wonden aan hoofd, armen en be nen naar de Dr. Noletstichtmg worden vervoerd. Het ongeluk gebeurde toen de brom fietsers probeerden elkaar m te halen. Ds. Oliemans sprak over het onder werp „Kerk en politiek Hij toonde aan dat de CHü ire de vrijheid wil staan en dat kerk en politiek niet van elkaar los te denken zijn. De CHU zou ongetwijfeld groter z.jn indien de C uit de naam weid geschrapt, maar de Unie wenst te han delen overkomstig het Woord van God Aiu lïilsidins van %2s. 01icin«n3 lichtte Br. W. Scholten te Den Heag actuele politieke gebeurtenissen. Hij stelde dat de CHU de belangen van de mensen uit alle lagen der bevol king wil behartigen, maar dat ook in internationaal verband veel werk moet worden gedaan. Op de inleidingen volgde een levendige discussie De heren A. Doelman en A. C. Dissel koen werden tot nieuwe bestuursle den gekozen. De heren Bijl en Nouwt werden herkozen. SCHIEDAM De zesjarige Alexan der K. van de Burgemeester Knappert- vestVondellaan door een personen- laan 144a is donderdagmiddag bij het oversteken van de kruising West auto, bestuurd door de 48-jarige me vrouw W. P aangereden Alexander stak plotseling van achter een gepar keerde auto de rijbaan over Het kind is met een hersenschudding naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd ROTTERDAM Het onderzoek naar de toestand van de gekapseisde tanker Jacob Verolme is gisteren zeer vlot verlopen. Bergmgsinspekteur Z Moerkerk van Van den Tak's Ber gmgsbedrijf is inmiddels weer Van Las Palmas op weg naar Rotterdam Men verwacht met dat er voor maan dag een beslissing over een eventuele berging zal worden genomen Vaststaat in elk geval wel dat dit niet zal gebeu ren ter plaatse (zuidpunt van het ei land Gran Canana) SCHIEDAM Donderdag is op het parkeerterrein aan de Broersvest een caravan GUK 3383, eigendom van de 48-jange automonteur J. L gestolen. mmwoMNGis (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Na de succesvolle voorstelling op Tweede Kerstdag m de Magnaliakerk presenteert de Cefa film dienst morgen, zaterdag, m gebouw Ire ne de film „In de greep van de angst" (The Silent Playground) Deze film vertelt van de panische schnk in een kleine samenleving, als daar op een middag kinderen zondej merkbare oorzaak bewusteloos raken Fdmkeunng 14 jaar Toegangsprijs Op dinsdag 8 februari verzorgt de Cefa een besloten filmvoorstelling in het hervormd bejaardencentrum „Spa- land" Vertoond zal worden de film van Bert Haanstra „Alleman" Op 18 maart geeft de Cefa in de Atagnalia-Deikerk een zeer bijzondere voorstelling, waar de film naar het laatste boek van Billy Graham „Jeugd op drift" zal worden vertoond. Hienn wordt op een onderhoudende wijze het probleem van de moderne jeugd aan de orde gesteld. I COMPLETE WONINGINRICHTING ROTTEflCAM/DEN HAA6/UTHECHT/VUSS1NGEN/DEVEMTEH/HOORN (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Vijf bedrijven heb ben donderdag aangifte gedaan van in braken Het waren een groentewinkel aan de Goudsesingel, waar 78 werd gestolen; een winkel aan het Zwaans hals, waar 150 uit de kassa ver dween; de winkel van de fa. Smeding aan de Beukelsdijk waar enkele hon derden guldens gestolen werden en een apotheek aan de Putsebocht, waar 180 verdween Verdacht van een pogmg tot inbraak bij het Grafisch bedrijf Weeber en Verstoep aan de Mariniersweg zijn de 27-jange R H ter H en de 29-jarige koopman B J de R. aangehouden en in bewaring gesteld SCHIEDAM Geboren: Johannes L z v J van Henten en A M Voorwald, Antoinette d v L G Boekestijn en J Beekman Jany J d v F Hakke en A G Zwartendijk Lanaber- tus L z v H Offenberg en E van Bladel On dertrouwd: J L Bakkers, 24 en H M S Leerentveld 19, C Benda 20 en A C T Montfoort 20 L J Boon, 22 en C Staat. 19 W Bos, 24 en T G J A Wlese, 26 J J Delmee, 23 en M S J Verweij 22. F T v d Lee 22 en W M van Gogb 1» C j Los. 26 en A T Teeuw, 22 A v d Hoest. 23 en M v Meurs, 23 A Theuns 29 en C J Naterop, 2Jt H 3 J T v d Velden 29 en J M v d Steen 19 H W Verboort, 21 en J C vd Heijden, 20 P Visser. 25 en P C v d Meu- Jen 22, H F J westbroek. 27 en C J M Haverhoek 22 J Zagwljn 26 en E W L Gouweleeuw, 24Getrouwd: L H M Walbeek 22 en E H A v Oostrom, 21 H C Ossewaar- de, 18 en F A Busscher, 18 W van der Linden, 26 en G M L Etman, 20 W M van Keulen, 24 en J W Schotel 22 w F van der Laan 22 en M Kulji 20 H de Vries 20 en CL van Gerven 17 J A Hulj ten berg 26 en G Beekhuis 26, F A C Meijer, 22 en A P Reckweg 20 J Meerman. 27 en J van Geljl 24 J van Nieuwkoop 18 en M Schneider, 19 M Bos. 24 e nJ M Vonk. 21 Overleden: P. Zaal 82 SCHIEDAM Het personeel van de gemeentelijke vervoer-, reinigings- en ontsmettingsdienst heeft afscheid genomen van huisvuil-belader J. van dar Tas, die wegens het hereiken van de pensioengerechtigde leeftijd per 1 fe bruari de dienst heeft verlaten De heer Van der Tas, die dertig jaar lang Schiedamse vuilnisemmers heeft geleegd, oogstte veel lof van directeur E. T. Kraan. De heer T. C. Stip overhandigde hem een pendule als cadeau van de jubileumcommissie. Mevrouw Van der Tas kreeg bloemen. Ook de heer M. A. de Vries technisch hoofdambtenaar prees de verdiensten van de scheidende belader. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De activiteiten van het bestuur van de Vereniging tot verbetering der Volkshuisvesting Patri- tnonium's Woningen" worden zeer ge waardeerd. Verscheidene raadsleden hebben donderdagavond in de raadsver gadering de loftrompet over de woning bouwvereniging gestoken. Zonder meer ging men akkoord met het voorstel van B. en W. bijna zes miljoen gulden voorschot te verlenen ter financiering van de bouw van 188 eengezinshuizen in Holy. Mevrouw J. J van Gent-de Ridder (kath) noemde de oliestook, waarmee alle huizen centraal zullen worden verwarmd, een vervelende kant aan het project. „Vier hoge schoorstenen zullen de luchtverontreiniging m de nog scho ne Holy-wijk doen toenemen Moge lijk kunnen B en W, hun invloed aanwenden, dat de vereniging alsnog (Van mpripwprker SCHIEDAM De voetbalvereniging HBSS krijgt over enkele maanden bui tenlands bezoek van een Duitse voetbal vereniging mt een klem plaatsje m het Taunusgebergte. Het ligt in de bedoe ling in het weekend van 5 tot 8 mei de gasten te ontvangen. Vanzelfsprekend speen de gasten een oefenwedstrijd te gen HBSS Er wordt zoveel mogelijk getracht van deze reeds 75 jaar bestaande Duitse vereniging bij HBSS-leden onder te brengen. van oliestook- op aardgasverwar- mmg overgaat, zei zij. Mevrouw M. de Vries-Van der Spek (soc) zei dat het initiatief van de ver eniging tot het lenigen van de wo ningnood Zeker een compliment ver dient Ook de heer K. van Corten- berghe (pac. soc.) juichte de ontwik keling toe, vooral die van de aan vaardbare huren en van de centrale verwarming. De heer M. Mooij (prot) zei dat hij de m het voorstel genoemde huur reeds m zijn begrotingsdebat als aanvaard baar heeft genoemd. Wethouder E P van der Veen was van oordeel dat de 188 eengezinshuizen een verrijking van de wijk Holy zul len betekenen. Hij deelde mee dat over de oliestook reeds een gesprek met Patrimonium's Woningen gaande is. Het bestuur van de woningbouw vereniging is volgens de heer Van der Veen met ongenegen alsnog over te gaan op aardgasverwarming. Goudsesingel 221 Rotterdam tel»116673-123082 Uit van 50 jaar geleden Engeland op rantsoen. Lauden, 2 Fe bruari. De levenaraiddelendictator heeft een oproep tot de nmie gericht om vrij willig bet verbruik van levensmiddelen, vooral van brood, vleesch en suiker te beperken met ais maximum voor brood 4, voor vleesch 2IJ en voor suiker '4 pond per hoofd en per week. Hj} spreekt de hoop uit, dat het vrijwillig systeem zal slagen, maar voegt er aan toe, dat met het oog op een mogelijke noodzakelijkheid de organisatie van een verplicht systeem in bewerking "it. jp! t j. v?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1