Z| ek Koffiedikkijkerij Huidig beleid wekt weer vertrouwen in economie Drie ruimtevaarders door rookverstikking gedood jv 36 ontslagen in Brammen GENERA AL-MAJOOR J. G. M. NASS DRAAGT ZIJN COMMA OVER Woordvoerder voor politie nodig Olie- en gaswet ingediend Den Uyl wijst verwij t af Kogel uit pistool doodt brigadier Gratis verzekerd in warenhuis Bij hen Verdiend Rotterdam Om te reageren op actuele situaties FINANCIEEL WEEKOVERZICHT Verkeerd vliegtuig neergeschoten Juwelendief krijgt zes maanden Jongen n£ ROTTERDAMMER Pagina 3 2A ZATERDAG J I ■M:*, \R1 1967 I ■uit fel jjf DEN HAAG gaat het ver haal, dat een overbekend i politicus vorige maand naar een residentiële achterbuurt is gestapt om zich door een waar- zegster de verkiezingsuitslag te laten voorspellen. De man was voor die gelegenheid voorzien van kunstbaard en donkere %|Ibrib taant politici willen niet m gribussen worden gesigna- leenl, tenzij ze met werklozen I op de foto kunnen. Het verging I onze politicals als Saul in Endor: een sombere Samuel voorspelde hem een nederlaag om V tegen te zeggen. Hele Sahara De grootste Kabinet Fokker Geruchten Gelijk Nood m t§Ü$$ÉSüf (Van een onzer redacteuren OTTERDAM Meer dan zes jaar heeft hij. met af en toe een onderbreking omdat hij dan op dienstreis was. dagelijks vannit zijn kamer in het hoofdkwartier aan het Westplein kunnen uitzien op de Veerhaven en op de Maas. Dat beeld van het steeds van kleur veranderende water en van varende schepen zal hem nog voor ogen staan, lang nadat hij afscheid heeft genomen van zijn mariniers. En de stad Rotterdam. Want deze lange, slanke spor tieve generaal, die iedereen altijd zo hoffelijk en charmant tegemoet treedt, wist zich in deze stad een eigen plaats te verwerven. (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG De Nederlandse politie zou moeten beschikken over een woordvoerder, die di rect in bepaalde actuele situaties met een gezaghebbende mening voor radio, televisie en pers kan reageren. „Het achterwege blijven van een dergelijke reactie wordt nog steeds uitgelegd als een vorm van onzekerheid om een politiële mening te geven. Vorming van' bepaalde functionarissen, die als televisie- en radiospreker kunnen optreden is dringend gewenst." ADVIES Het verhaal hoeft niet waar te I ajn, maar toch kunnen we ons m- denken dat de politici langzamer- hand zo crazy worden van de el kaar tegensprekende verkiezings prognoses van het NIPO, De Tele- graaf, Hevu, Volkskrant's Wandel- ganger en ga maar door, dat ze in wanhoop hun heil gaan zoeken bij de vrouw met de rollende ogen ach ter de glazen bol. Dat kost niet veel en is minstens even betrouw- baar als de wetenschappelijk aange- l kiede koffiedikkijkerij van de er kende enquêtes. Politici willen vooruitzien En mo derne politici vinden het diep in hun hart eigenlijk onuitstaanbaar, dat er in de eeuw van de technocra tie nog dingen zijn die niet vooraf exact voorspeld, gepland en georga niseerd kunnen worden, zoals ver kiezingsuitstagen. Computers en opiniepeilingen kunnen veel, maar niet alles. Waar hun vooruitziende blik faalt, kan die van de doodordinaire waar zegster misschien uitkomst bieden. Want ergens moet er toch een gat in de muur komen. Nou, voor ons hoeft dat niet. Electorale onzekerheden en ver rassingen mogen dan het zand zijn in de machine van de moderne de mocratie, wat ons betreft mag "r een hele Sahara m. Hoe meer onze kerheid, hoe meer politieke roman tiek. al moet 't natuurlijk niet te erg worden. 't Zou een verschrikkelijk saaie bedoening worden als de verkiezin gen niet meer zouden zijn dan een offieieel-formele bevestiging van wat de NlPO-robotten al maanden tevoren hebben uitgerekend'. -1 Die tijd komt heus wel, maar la ten we voorlopig nog maar gloei- j end nieuwsgierig blijven naar de inhoud van de stembus. Een verkie zingsdag zonder spanning smaakt als jenever zonder alcohol. Als wij ons op deze plaats toch aan een voorzichtige prognose wa gen, doen we dat dan ook niet met de pretentie van een sociologisch ol politicologisch geschoolde opinie peiler, die de gebeurtenissen voor wil blijven. Zoveel valse beschei denheid is ons wel eigen. We zijn en blijven dilettant en onze indruk geven we in de stille hoop over tien dagen door de feiten voor schut te worden gezel Hier is dan die indruk, zonder cijfermateriaal en alleen al daardoor hopeloos ama teuristisch. De KVP blijft natuurlijk de grootste partij, al lijdt ze een ma tig verlies. Ze laat veren naar links (PvdA, D '66), maar krijgt als ge deeltelijke compensatie veertjes te rug van rechts (Koekoek, WD), Zo wel het een als het ander is een reactie op de oktober-manoeuvres van Schmeizer en de verwikkelin gen rond Cals en Bogaers. Ondanks een zekere toevloed van voormalige KVP- en Koekoekstem mers (duizenden arbeiders lieten zich vorig jaar door de Boerenpar tij paaien) blijft de PvdA nog on der het niveau van 1963, echter met onbelangrijk boven dat van '66. Relatief winst én verlies dus. De PvdA krijgt „conjunctuur stemmers", die zich door Den Uyl hebben laten wijsmaken dat de werkloosheid de schuld is van het kabmet-Zijlstra. Ze wint ook linkse kiezers terug, die in het ver leden om sociaal-economische rede nen PSP hebben gestemd, maar zich nu m het extreme klimaat van het PvdA-program weer heerlijk thuis kunnen voelen. Jammer voor de PvdA is, dat ze een groep Vietnam-verontrusten aan de PSP moet afstaan. En aan D '66 de „nette" socialisten, die de tien-over-rood-koers van de partij niet wensen te slikken. Om die re den gaan ook wat doorbraak- tnensen terug naar hun oude hospi ta's. D '66 zal vooral aan de WD gaan knagen, maar niet genoeg om Toxopeus c.s. van een flinke winst af te houden. De liberalen winnen terug van Koekoek en dat scheelt al direkt een paar zetels. Ze krijgen ook de categorie con- .lunctuurstemmers, die zowel Cals-Vondeling als Zijlstra de schuld van de economische inzin king geven. Bovendien speelt het anti-zuilenfanatisme, dat door de ontwikkelingen van de laatste we ken een nieuwe injectie heeft ge kregen, de WD in de kaart. voorspellingen over de ontwikke ling van onze economie. De Uniewinst had groter kunnen zijn als de doorbraak van ARP naar CHU normaal voortgang zou hebben gevonden. Maar die lijkt gestuit, en dat zou kunnen beteke nen dat de voornaamste oorzaak van de geleidelijke aftakeling van de AR is weggenomen. De anti's hebben afweermiddelen gevonden, Hoofdzakelijk hierin, dat ze zich als partij het gezicht van de CHTU van tien jaar geleden hebben aangemeten. Geen straffe partijdiscipline meer. Iedereen mag denken, zeggen en stemmen wat en hoe hij wil. De AR van nu biedt het Elck wat Wils. Biesheuvel spreekt gema tigd-links aan, Zijlstra het nuchte re midden, Roolvïnk de mannen broeders. Het beetje dat de AR desondanks nog aan de CH zou kwijtraken, wint ze ruimschoots terug door het persoonlijk optreden van haar lijst trekker, dat vooral jongeren blijkt aan te spreken, en door het image van de overgangspremier, die, ~al staat hij niet op de kandidatenlijst, toch kiezers naar lijst 4 kan lok ken. CPN, SGP en GPV blijven constant. De PSP boekt enige winst (door Vietnam, Van Hall, de politie), maar veel minder dan ze vorig jaar nog mocht verwachten. Het charmante huwelijk van Mar griet en Pieter en de komende ge beurtenis op Drakesteyn hebben de republikein®^ oprispingen van toen gestild. De Boerenpartij boekt nog wel een zeteltje winst, maar na de sensationele zege van vorig jaar be tekent dat een enorme nederlaag. Met de affaire-Adams heeft Koe koek politiek gesproken harakiri gepleegd. Hij is erin geslaagd van zijn „partij" een groteske puinhoop te maken, maar dat het 'm zal luk ken om binnen elf maanden de in '56 behaalde potentiële winst van tien Kamerzetels te reduceren tot minder dan vier, mag de grootste optimist niet verwachten. Dé pech voor Koekoek is, dat hij het ditmaal moet stellen zonder de steun van De Telegraaf, de krant die altijd zo precies de wisselende stemmingen van de rechtse ontevre denen aanvoelt. Van de debuterende partijtjes heeft D '66 de meeste kans. Ze is goed voor vier zetels. Haai: winst gaat vooral ten koste van de vijf grote partijen. Zoals Koekoek de afgelopen ja ren het sociale onbehagen onder een deel'van de bevolking exploi teerde, zo exploiteert D '66 nu het meer intellectueel en progressief ge richte onbehagen over ons „ver molmde partij bestel", dat de kiezer een behoorlijke inspraak in de vor ming en uitvoering van het rege ringsbeleid onthoudt. D '66 pleit voor een „doorbraak van zakelijkheid" in de Neder landse politiek ('t is of we Zijlstra horen), wijst derhalve elke vorm van dogmatisme af en beschouwt socialisme en liberalisme als verou derde stromingen. Voor niet-confes- sionele kiezers die geen brood zien m het verhaaltje van Den Uyl en Toxopeus dat het straks gaat om een keuze tussen PvdA of WD, is dit dé partij. Het sympathieke van D'66 is, dat ze zichzelf wil opheffen zodra haar doelstelling hervorming van het politieke bestel is be reikt. Tot zover onze „prognose", 't Zou leuk zijn om ook nog een vooruit blik te werpen op de komende kabi netsformatie, maar dan begeven we ons op wel heel glad ijs. Alleen dit. Een kabinet met socialisten zit 'r met meer in, laat staan een kabi- net-Den Uyl. De PvdA hunkert naar de opposi tie met dezelfde hartstocht waar mee de WD naar regeringsverant woordelijkheid verlangt. De kreet van Den Uyl dat Schmeizer en Zijlstra bezig zijn de loper voor Toxopeus uit te rollen, is meer wishful thinking van de PvdA dan. feitelijk juist. De socialisten weten ook wel dat ze met hun program onmogelijk aan een regering kunnen deelne men, ook al is het geen „mini mum-program". Ze zouden dan zoveel concessies moeten doen, dat er van hun ge praat over duidelijkheid in de poli tiek niets meer overblijft en de PvdA-kiezers zich zwaar genomen zouden voelen. De tactiek van Den Uyl is nu te suggereren, dat de confessionele partijen socialistische deelname aan het volgend kabinet willen ver- Ujdelen, terwijl in feite de PvdA •zichzeif ai heeft uitgeschakeld. Niet de confessionelen kiezen voor een kabinet-met-hberalen, de socialisten doen dat. AMSTERDAM De opgaande lijn is deze week op de effecten beurs doorgetrokken, waarbij de vraag, met name uit het buiten land, zich grotendeels op onze in ternationale aandelen concen treerde. Het schijnt dat het ver trouwen in de nationale econo mie, onder invloed van het nu ge voerde beleid, aan het terugkeren is, hetwelk tot uitdrukking komt in de grotere belangstelling voor de aandelenmarkt. De verkiezingsdatum van 15 februari nadert snel en men hoopt op de beurs, dat de voorzichtige beleidskoers van het kabinet-Zijlstra, gesteund door de stembusuitslag, daarna gecontinueerd kan worden. De eerste week van de nieuwe beursorganisatie is achter de rug en men kan vaststellen, dat de verwachtin gen, welke men daarvan koesterde, gro tendeels vervuld zijn. De middenkoers behoort tot het verleden, het in elkaar sluiten van koop- en verkooporders buiten de beurs om, eveneens, terwijl de omzetten toegenomen zijn Nu zou dit laatste, gezien de vaste stemming, ook bij het oude systeem wel het geval geweest zijn, zodat met zo maar de grotere beurshandel aan het nieuwe is toe te schrijven. Maar het vermoeden ligt wel voor de hand, dat de reorganisatie stimulerend op de deelname van het publiek aan de han del werkt. Natuurlijk zijn er onvol maaktheden in het systeem te ontdek ken. Duidelijk is deze week gebleken, dat het publiek nog onvoldoende bij de tweede periode van de handel betrok ken is. Men is er nog niet aan gewend om voldoende met limites voor koop of ver koop te werken, terwijl men deze bij de tweede termijn van de handel in niet-actieve fondsen, op grond van de reeds m de eerste periode tot stand gekomen koers voor het betrokken fonds, kan wijzigen. De beurslieden vin den de tijdsduur van de eerste periode (11.30-12.15) voor de handel te kort, ter wijl men ook graag een wat langere lunchpauze (12.15-12.45) zou hebben. Maar we moeten even geduld hebben met het nieuwe systeem, dat hier en daar „kinderziekten" vertoont, welke wel te overwinnen zijn blijkens de deze week gegeven cijfers, dan verwacht werd. Het nu aan de gang zijnde 4e kwartaal van het boek jaar (wintertijd) is de slechtste tijd voor de luchtvaart De vliegtuigenfabriek Fokker heeft mooie perspektieven voor de F.28 blij kens de berichten daarover uit Ameri ka Het aandeel kwam deze week flink hoger en wel van 3X3 op 350 pet. In de chemische industrie zit er veel al groei te constateren. Het jaarverslag van Scholten-Honig maakte melding van omzettoename in het afgelopen boekjaar van ƒ328 miljoen tot ƒ354 min., terwijl de nettowinst met elf pro cent steeg. De koers van dit fonds kwam overigens met elf procent niet veel hoger, terwijl het dividend onver- 'anderd op 15 pet zal worden bepaald. Beter deed het Zwanenberg-Orga- non, welk fonds eerste geleden had van de belemmering van de vlees-export door het buitenland, maar nu van 182 op 190 kwam. Elsevier maakte melding van een om zetstijging van 22 pet en de koers steeg van 208 tot 215. Nadat wij vorige week geschreven hebben over de Amerikaanse belasting op aankopen in het buitenland van niet-Amerikaanse aandelen door de in gezetenen van de Ver. Staten, geeft het voldoening om ditmaal te mogen vaststellen, dat het buitenland en met name de Amerikanen zich niet onbe tuigd hebben gelaten om Nederlandse internationals te kopen Men begon met Olies te kopen op grond van geruchten inzake een eventu eel stockdividend. Dit gerucht werd echter officieel tegengesproken, maar wel bleef hangen de mogelijkheid van een dividendverhoging over 1966. De aand. Koninklijke liepen op van ƒ125 tot ƒ134, overeenkomstig 45 pun ten naar de oude noterjngswijze. Unile ver was ook een gewild fonds, vooral de laatste dagen, en kwam van ƒ91.80 op ƒ99 80, dus een avans van 40 pun ten. Philips steeg 20 punten (tot 89), ter wijl Ovens en AKU het wat kalmer aan deden. Ons luchtvaartfonds steeg van 385 tot 392, dus niet veel, maar de kwartaalwinst was minder gestegen, CHU en ARP krijgen elk een ze tel meer dan in 1963. De CHU voor namelijk, omdat Beernirk volledig Setijk heeft gekregen met z'n waarschuwingen aan het adres van het kabinet-Cals en z'n sombere DEN HAAG Minister Bakker heeft gisteren het ontwerp van wet tot regeling van de inwerkingtreding van de algemene maatregel van bestuur, waarbij voorzien is in olie- en gaswin ning in de Noordzee, bij de Tweede Kamer ingediend. Vele leden van de volksvertegen woordiging hadden er op aangedron gen, dat deze zaak bij wet geregeld zou worden. De minister schrijft in de toelichting, dat een spoedige datum van inwerking treding van groot belang is. De algeme ne maatregel van bestuur zal dan ook van kracht worden op het moment, dat het ontwerp tot wet verheven is. DEN HAAG Drs. J. M. den Uyl heeft het verwijt van de hand gewezen als zouden hij en oud-minister Vonde ling medeverantwoordelijk zijn voor de huidige economische situatie in ons land. „Het beleid van het kabinet-Cals was juist gericht op evenwichtsher stel", aldus Den Uyl op een perscon ferentie in Den Haag. Hij noemde het economisch perspec tief van ons land beter dan dat van Engeland, Frankrijk, België en Duitsland. Brouwerij d'Oranjeboom schuimde nog verder omhoog van 330 tot 353 pet. De'airektie van de grote textielfabriek Nijverdal Ten Gate heeft in een inter view met de pers baar nood geklaagd. De kern van haar probleem, niet van dit concern alleen, is dat men op mas- sa-produkten was ingesteld, die naar landen als Indonesië en in Afrika wer den uitgevoerd, terwijl men in de plaats daarvan nu meer en meer moet omschakelen naar modieuze merkarti kelen voor Europa e.d. De situatie in deze tak van bedrijf blijft voorlopig zorgelijk, maar Nijver dal Ten Cate is,van huis uit een sterke zaak met veel mogelijkheden. Een divi- dendpassering over 1966 lijkt echter niet uitgesloten, maar misschien valt het nog mede. De koers van dit fonds verbeterde van 71 op 84 pet. De Amrobank stelt een onveranderd dividend van 14 pet voor, terwijl de Ned. Middenstandsbank van 9 op 10 pet komt. De koersen van bankaande len veranderden deze week weinig. De laatste emissie van 6 3/4 pet Bank voor Ned. Gemeenten is er voor 200 miljoen dik ingegaan. De cen trale bank voor de gemeenten zal wel zo gauw mogelijk weer met een emis sie te komen, maar misschien kan het dan met het 6Vs pet rentetype gepro beerd worden. Het Belgische disconto is op 5 pet (was 5 1/4 pet) gebracht, het Zweedse op 5V» pet (6 pet). BREDA De 45-jarige brigadier van politie J. van Oost, chef van de garage van de Bredase gemeentepolitie is op slag gedood, toen hij werd getrof fen door een kogel uit zijn eigen dienst pistool. De heer Van Oost was het wa pen aan het poetsen. Hij heeft vermoe delijk niet geweten dat er nog een pa troon in de kamer zat. NIJMEGEN Een warenhuis in Nij megen (Bijenkorf) introduceert een gra tis ongevallenverzekering voor vrouwe lijke cliënten, waarbij de uitkering kan oplopen tot ƒ7.500. Men wil op deze wijze de aandacht vestigen op bepaal de artikelen van het bedrijf Bij 'aankoop worden gratis certifica ten verstrekt tot een bedrag, gelijk aan het bestede geld. Op die manier kan iedere vrouwelijke klant haar eigen on gevallenverzekering opbouwen tot een maximum van ƒ7500. De verzekering voorziet ook in ongevallen met scoo ters, motoren en bromfietsen. NEW DELHI De Indiase regering heeft toegegeven, dat het donderdag bo ven Indisch gebied neergeschoten Pa kistaanse vliegtuig een burgervliegtuig was en geen militair toestel zoals aan vankelijk was gezegd. De omgekomen vlieger had papieren bij zich, waaruit bleek, dat hij in dienst was van de Pakistaanse luchtvaartmaatschappij Peia. Het herkenningsteken op zijn toestel hadden de Indische vliegers aan gezien voor een militair embleem. WASHINGTON Een voorlopig on derzoek heeft uitgewezen, dat de ruim tevaarders Grissom, White en Chaffee door rookverstikking om het leven zijn gekomen. Het is nog te vroeg om de juiste oorzaak van de brand in de cabine te bepalen. De voorbereidingen voor de lance ring van drie onbemande Apollo-ruim- tevaartuigen, die voor dit jaar op het programma staat, gaan gewoon door. Een datum voor een bemande vlucht is nog niet vastgesteld. In Duitsland is m eerste lezing een wetsontwerp goedgekeurd, waarbij ver- keerszondaars ter plaatse tot duizend mark boete veroordeeld kunnen wor den. AMSTERDAM De 26-jange Amsterdamse kunstschilder J. van der S., op wiens kamer in een Londens ho tel een partij horloges en sieraden af komstig van een inbraak in de Kal- verstraat, werd aangetroffen, is in Lon den tot zes maanden veroordeeld. Voorts zal hij voor uitwijzing worden voorgedragen BRUMMEN Voor 36 werknemers en werkneemsters van de fijn mecha nische industrie „Becker's Sons" N.V in Brommen is bij het gewestelijke ar beidsbureau in Zutphen ontslagvergun ning aangevraagd. Met de vakorganisaties is overleg ge pleegd over de afvloeiingsregeling. Verscherpte concurrentie werd aan leiding tot de maatregel van het be drijf, dat 325 werknemers heeft. Nu eens geen foto in het generaalsuniform, maar gewoon in het „vechtpak", gemaakt tijdens het verblijf van generaal-majoor Nass bij zijn mariniers in Nieuw-Guinea. Een marinier treedt uit de gelederen R' Dat afscheid is aanstaande. Generaal-majoor Jan G. M. Nass is de laatste dagen van zjjn aktieve mariniersjaren ingegaan. In de morgen van 17 februari draagt hjj het commando van alle Neder landse mariniers over. De plechtigheid is op het terrein, gelegen voor de Van Ghent-kazer- ne aan het Toepad. Weer of geen weer, zo is bepaald. Het weer zal de mariniers niet deren.- Was een défilé ooit indrukwekkender dan dat op die dag vol storm en regen waarop zij, ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan van het korps, op de Rotterdamse Coolsin- gcl langs de Prins der Nederlanden trokken? Ze zullen er allen staan de mariniers uit Rotterdam, en de ma riniers van elders, zij het ook dat zij vertegenwoordigd zijn door de putaties. Hun commandant treedt terug, door hun aanwezigheid bren gen zij hem hulde. Er is een brief van de minister van marine, gedateerd 14 mei 1947, waarin tevredenheid wordt betuigd over de betoonde „moedige, zelfbe wuste en loffelijke houding tegeno ver de Japanse vijand in krijgsge vangenschap ondanks het onmense lijke optreden van de bewakers". Op het Instituut heeft hij het 'best gedaan. Toen hij het in 1933- verltet ais 2de luitenant der Mari niers werd hem namens de mi nister van defensie een gouden hor loge geschonken, een beloning voor de uitstekende eigenschappen als adelborst gedurende de opleiding. Die beloning schiep verwachtin gen. En in die verwachtingen heeft hij zijn superieuren en het korps nimmer teleurgesteld. Hij toonde zich, waar hij ook was, marinier, op .schepen' en. in-, richtingen, in Oost en West-"in vre~' •des- en oorlogstijd. Een man, die onder alle omstandigheden zichzelf was en in alle situaties zichzelf wist te blijven. En de kroon op zijn werk was zijn benoeming tot commandant van het korps op 1 juli I960.' - Die hulde heeft hij wel verdiend. Niet alleen in woord was hij mari nier nummer één, ook in daad. Hij ging hen in alles voor. Zij konden zich spiegelen aan zijn sportiviteit (voor sportprestaties werden hem medailles toegekend) aan zijn opge wektheid teleurstellingen, die hem niet bespaard zijn gebleven, wist hij altijd achter een glimlach te verbergen en aan zijn bezie lend en inspirerend optreden, waar door zelfs in de moeilijkste tijden hun geloof in het korps behouden bleef. Hij had het vertrouwen. Zij wisten wat zij aan hem hadden. De Bronzen Leeuw was daarvan een van de bewijzen, een onderschei ding hem verleend wegens bijzon der moedige en beleidvolle daden in de strijd. Hij was altijd bij hen. Hij zocht hen op, niet alleen in de Neder landse Antillen, evenzeer op Nieuw-Guinea, in de maanden waarin zij het zwaar te verduren kregen, in de periode, waarin zij voor de zoveelste maal toonden uit welk hout zij waren gesneden, wat hnn korps was. Zij zagen hem bij oefeningen, na tionaal en internationaal, in Neder land, in Duitsland en in Engeland, samenwerkend met mariniers uit andere landen. En zij wisten, dat hij tevreden over hen was eh trots was op hen, omdat de buitenlan ders hem complimenteerden met de woorden: „Wij slaan uw mari niers hoog aan, zij behoren tot de beste troepen ter wereld". Hij heeft mede de mariniers een image gegeven. Het image van een korps, dat vitaal is, een gezonde geest heeft en paraat is om op te treden op het moment, waarop dat wordt gevraagd, een korps, dat el ke minuut van de dag geestelijk en materieel klaar staat om zijn taak uit te voeren. Hij wilde marinier worden nadat hij als jongen de mariniers had zien marcheren. Het perfekt militai re van het korps boeide hem. Hij wilde ook graag naar zee, omdat hij dan de kans kreeg wat van de wereld te zien. Die twee factoren leidden ertoe dat hij zich liet inschrijven als adelborst op het instituut van de Koninklijke mari ne. Hij is een geboren Nijmegen aar.. Met Rotterdam maakte hij pas voor het eerst goed kennis,* toen hij als tweede luitenant bij de mari niers in Rotterdam werd geplaatst. Rotterdam heeft daarna altijd een grote plaats-in zijn hart behon-r den. Tot de hoogtepunten uit zijn carrière behoort de onthulling van het Marinïcrsmonument. Zijn rede, bij die plechtigheid uitgesproken,, begon hij met de voor de Rotter-" dammers ontroerende woorden: J3e marinier is weer terug op het Oost plein. Andere hoogtepunten zijn het dé filé voor de Koningin en de gehele feestviering rond de driehon derdste jaardag van het korps. Ook bij die gelegenheid toonde hij zich een knap organisator en een goed financier, daarnaast ook een au teur. De korpsgeschiedenis, toen verschenen, is van zijn hand. Nu treedt hij uit de gelederen, 55 jaar oud, nog te jong om zijn ener gie en dynamiek ongebruikt te la ten. Ruim zes jaar heeft hij het bevel over de mariniers gevoerd. En het zal hem heus wel spijten, dat zijn diensttijd ten einde is. Het zal ook de mariniers spijten. Dit wordt geconstateerd in het jaar verslag 1966 van het nu vijf jaar bestaande bureau voorlichting van de Haagse politie. Het jaarverslag gaat uitvoerig in op de contacten tussen de jeugd en de politie. Door rruddel van zogenaamde teach- in-bijeenkomsten gaf het bureau voorlichting de jongeren gelegenheid hun vragen en grieven kenbaar te ma ken. Ongeveer 1000 jongelui maakten hiervan gebruik. Punten zoals de grenzen van de be voegdheden van de politie, de mach) van de burgemeester, de ethiek bij het verhoor, de verkeerschaos en de on macht van de kerken, bewezen, dat jon geren misschien wel meer nadenken .over de vragen en problemen dan oude- te geven. Vorming van >ren vermoeden. In overleg met een psycholoog van'- de njkspsychoiogische dienst werden de gestelde vragen, die op de band wa ren opgenomen, gerubriceerd en nader beschouwd. Uit het onderzoek kwam vast te staan, dat de grootste categorie van vragen behoorde tot die van het zicht baar optreden van de politie ,op straat. Samenstellers van het jaarverslag vin den het een uitgesproken winstpunt dat door het meer open contact tussen burgerij en politie de weg om raad en advies naar het hoofdbureau gemakke lijker woedt betreden. De ontwikkeling van de demonstra- tie, de kritiek op het gezagsapparaat en de daardoor veroorzaakte onzekerheid, eisten van de politie en haar voorlich ting een definitief en duidelijk stand punt. Ondanks de negatieve geluiden die over het potitie-optreden af en toe klonken, kan toch worden vermeld dat de doorsnee burger met welwillendheid en vertrouwen zijn politieapparaat be oordeelt en gadeslaat Het bureau voorlichting ziet grote mogelijkheden in een meer gericht© groepsvoorlichting. Naast de ontvangst van burgers in het hoofdbureau (eind 1966 ongeveer 6700 personen) is een wijksgewijze voorlichting in studie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1