Actie Israel met sleutelhangers i- twee maal stuk - nu weer gereed Tanker werd hersteld in rekordtempo op WF-werf Nieuw en beter kosttefl 0 mi Ij. Verdubbeld festival voor 500 jongeren f Nog 6 weken en't is lente Rath Doodeheefver mm Cilicia - nu Jan Backx - heeft veel meegemaakt Dronken riidster" kwam er met boete af o vonnis interieur Vliegtuig ontploft 30 doden in Egypte Mutaties corps consulaire Scherpe kritiek op vervoer in IJsselmonde MME en vier maanden voor radiodiefstal Vijf maanden voor beroven twee blinden Dan vraagt iedereen om het nieuwste r&d-behang (want voorjaar is tijd van vernieuwing). Maar... de complete collectie 1967 is nu al uit. Vraag erom bij de vakman; die heeft nu "(nog) alle tijd voor u! i I ng ROTTERDAMMER Pagina 3 2 A DINSDAG 7 (Van een onzer verslaggevers) Rotterdam De tanker Mosli koerst morgen weer naar de Perzische Golf. Zo ,op het oog niets bijzonders, eigenlijk niet meer dan een simpel scheep- vaartbericht. Maar met dit Noor se tankschip liggen de zaken toch wel een beetje anders. Te rugkerend uit diezelfde Perzische Golf liep het tot tweemaal toe flinke averij op, de laatste maal op 13 juli van het vorig jaar. Bij Wilton-Fijenoord is de Mosli de afgelopen maanden in recordtem po hersteld. Ztcare schade Blokkendoos „Voor twee tientjes plus twee knaken*' d mSSÊÊÈÊÈËi8ll^llSliSi|i§|gg ontwerpers en fabrikanten van behang mM§$Ë lm i Het Rotterdamse havenbeeld is in korte tijd verrijkt met twee passagiersschepen. Weliswaar oude, niet meer aktief aan de vaart deelnemende, maar toch passagiersschepen. Rotterdam ziet steeds minder passagiersschepen. Alleen de schepen van de Holland-Ame- rika Lijn zijn regelmatige verschijningen, minder frequent komen er'nog wel eens Engelse schepen en nog zeldzamer een af en toe verdwaalde Zweed- Maar de twee ouwetjes, de Seven Seas en de Jan Backx (ex.Cilicia), blijven permanent. Beide schepen hebben een lange staat van dienst achter de rug en dienen nu volledig an dere doeleinden: resp. studentenhuisvestingsschip en havenvak school. De Seven Seas is de laatste jaren vooral gebruikt voor stu- dentenreizen, de Cilicia als normaal passagiersschip op de route Schotiand-India/Pakistan. T> Uitvaart ds. Mulder onder zeer grote belangstelling Uit Goudsesingel 221, Rotterdam Tel. N 6673-123082 Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM De middelbare detailhandelsschool aan de Karei Doormanhof heeft het initiatief geno- sr™en tot een actie met sleutelhangertjes lom bij te dragen 101 de ontwikkeling Ivan Israël. Zij hoopt dat andere scho llen willen meewerken. De aanleiding tot deze actie is de film over de ontwikkeling van de Ne us gev-woestijn, die onlangs op ds tele- 1 visie is vertoond en de actie Rozen uit de woestijn", die daaruit voort vloeide. Deze laatste actie wil de schoolvere niging „Stap '65" steunen. Zij nam reeds contact op met de directie van het Joods Nationaal Fonds in Amster- 1 dam. i De bedoeling is nu de Nederlandse 1 jeugd aan te sporen mee te helpen aan 1de ontwikkeling van de jonge staat 1 Israël. Onder het motto „Door uw hob- 1ontsluit u hun woestijn" gaat men I Franse sleutelhangertjes verkopen. Dit 1 gebeurt in de verwachting dat het ver zamelen van deze hangertjes ook in fons iand meer en meer mode wordt a I |n Frankrijk is het vergaren van f sleutelhangertjes al een rage. De han- Igcrs worden verkocht op kaartjes van I twee stuks voor de prijs van een gul- fden. Onder iedere 10.000 verkopers wordt een reis naar Israël verloot. Is er fin een plaats of op een school een nct- I to-opbrengst gehaaid van 10.000 dan X wordt in Israël een bos geplant, dat de I naam van. die plaats of school krijgt. Iedere school krijgt een certificaat bi met naarn en opbrengst. Maandag 13 llebruari gaat de actie van start in Rot- terdam en omgeving. In het programma „Monitor" van I de NTS, op nader te bepalen datum, zal aan de actie meer aandacht wor den gegeven. Na die uitzending i wordt de campagne over het gehele I land uitgebreid. Hieraan verleent het jf Joods Nationaal Fonds zijn medewet king. Scholen, die willen meedoen met het Initiatief van de Rotterdamse detailhan delsschool, kunnen zich opgeven bij: J. Guis, Parkweg 12G, Vlaardingen, tel. 350983; J. Tugendhaft, Roehussenstraat 135c, Rotterdam, tel. 250007 of Joods Nationaal Fonds, Postbus 2000, Amster dam. CAIRO Een tweemotorig Anatow- toestel van de Egyptische luchtvaart- maatschappij is gisteren in de lucht j ontploft. Het is zo goed ais zeker dat alLe dertig inzittenden om het leven zijn gekomen. ONTSLAG Prof mr. N.E.H. van Esveld is op zijn verzoek eervol ontslag verleend als lid van het amb tenarengerecht in Rotterdam. Beter gezegd: voor een flink gedeelte vernieuwd en verbeterd. Rederij Mosveld Shipping Company uit de Noorse stad Kristiansand en de verze keringmaatschappijen moeten er maar liefst tien miljoen gulden voor op tafel leggen. Zij hopen dan ook vurig, dat het aloude gezegde „driemaal is scheepsrecht" voor de Mosli niet in ver vulling zai gaan. Terugkerend van zijn eerste reis liep de in 1964 bij Veroime gebouw de Mosli bij een aanvaring Sn de Ro de Zee aanzienlijke kopschade op. Re paratie op de werf van Wilton-Fijen oord vergde een bedrag van circa één miljoen gulden. Het schip kwam vrij spoedig weer in de vaart. Op 13 juli 1966 was het weer mis. Ter hoog te van de Portugese kust kwam de uit de Perzische Golf terugkerende Mosli in aanvaring met de Griekse tanker Marietta Nomikos. Aan dek ontstond brand en ook de geheel op het achterschip gelegen ac commodatie vatte vlam. De bemanning kon zich met behulp van reddingboten ternauwernood in veiligheid stellen. Het Noorse schip Rayard nam de opvaren den van de tanker aan boord. Door nog steeds niet geheel opgehelderde oor zaak doofde het vuur in de ladingtanks uit zichzelf. De accommodatie brandde nog ongeveer 24 uur, waarna de inmid dels te hulp geroepen sleper Hercules van Wijsmuller nabluste, het schip vastmaakte en naar de Baal van Gi braltar sleepte. De Mosli bleek zeer zware schade te hebben opgelopen: een groot gat in de huid aan bakboordzijde, al het staal aan bakboordzijde boven de waterlijn verbogen en verwrongen en het brug dekhuis volkomen uitgebrand. De ma chinekamer was in het bovengedeelte uiteraard beschadigd. Daarentegen ver keerden de hoofd- en hulpwerktuigen nog in een redelijke toestand. Wilton-Fijenoord kreeg de repara tie-opdracht. Dit ondanks het feit, dat diverse andere wervenwaaronder ook een Nederlandse voordeliger of ferte maakten. De termijn van opleve ring tweeëneenhalve maand eerder dan de concurrerende werven be zorgde Wüton-Fijenoord de vanzelf sprekend bijzonder gewiide opdracht. Ondanks de krappe contracttijd van 178 dagen is de Mosli zelfs nog cén week eerder opgeleverd. Nog even terug naar de „lijdensge schiedenis" van de Mosli. In de Baai van Gibraltar werd een gedeelte van de lading in een andere tanker gelost, waarna de Noor door de sleper Zwarte Zee naar Rotterdam werd gesleept. Op 20 augustus liep de sleep bij Hoek van Holland binnen. Nadat het overige deel van de lading in Europoort was gelost, werd de Mosli voor het schoon- en gasvrijmaken van de ladingtanks naar Tankercleaning gesleept. Op 31 augustus kwam het schip naar de werf van Wilton-Fijenoord, waar men reeds met de bouw van nieuwe secties was begonnen. Veroime had hiervoor de tekeningen afgestaan. Na dat de verbrande gedeelten van de Mosli waren gesloopt, werden de nieu we gedeelten staal als een blokkendoos in elkaar gezet Daarna kon een begin met de nieuwe betimmering worden ge maakt. Een nadere inspectie bracht aan het licht, dat nog een vernieuwing van cir ca 180 ton staal nodig was. Voorts moest de gehele stuurmachine met het roer worden uitgenomen en nagezien. Op de lijst van uit te voeren werken kwamen ook nog een grondige beurt van de hoofdmotor en vernieuwing van de elektrische bekabeling in de machi nekamer te staan. In opdracht van de rederij werden voorts nog diverse voorzieningen ge troffen teneinde het schipgeklassifi- ceerd 'te' krijgen om met een grotere diepgang te mogen varen. Dit bracht een ladingvergroting van circa 3.000 kubieke meter ten opzichte van het oorspronkelijke laadvermogen van 69.500 kubieke meter met zich mee. In totaal werd er bij de reparatie 1600 ton staal gebruikt, voldoende voor een schip met een draagvermo gen van ruim 6.000 ton. Het zo snel mogelijk weer in de vaart brengen van de Mosli is mogelijk gemaakt door nauwe samenwerking tussen de afdelingen nieuwbouw en re paratie van Wilton-Fijenoord alsmede enkele afdelingen van Brons werk- Fijenoord. Het is één van de grootste reparaties op het gebied van tankers ge weest, die volgens de direktie bewijst dat de Nederlandse scheepsbouw nog tal van mogelijkheden en perspectie ven voor de naaste toekomst heeft. ROTTERDAM Vanochtend is vanaf het hoofdkantoor aan de Meent een deel van het perso neel van N.V. Gebr. Coster, He ren- en Jongenskledingbedrij- ven vertrokken naar Israël. De ongeveer 125 mensen (on- ROTTERDAM Het consulaat van Portugal is met ingang van 1 januari verheven tot consulaat-generaal. Mejuffrouw Carol Kay Stocker is voorlopig erkend en toegelaten ais vi ce-consul 1 bij het consulaat-generaal van de Verenigde Staten. Mevrouw Maria de Natividade duar- je Ribeiro Petit is eervol ontheven van naar functie van adjunct-consul bij het consulaat-generaal van Brazilië. der wie ook echtgenotes) maken op „kosten van de baas" een achtdaagse reis naar dit land. Hel is het hoogtepunt uit een jaren geleden begonnen serie buitenlandse reizen die het ge zamenlijke personeel elk jaar in de wintervakantie maakt. Men reist in twee groepenwaarvan de laatste eind februari vertrekt. Het gezelschap vertrok met drie bussen naar Schiphol, vanwaar met een Boeing 707 van de Is raëlische luchtvaartmaatschappij El Al de reis naar Tel Aviv wordt gemaakt (met een tussenlanding in Zurich). In Israël reist men per autobus door vrijwel het ge hele land. Bezoeken worden o.a. gebracht aan Jeruzalem, Naza reth, Meer van Tiberiis, Caper naum, Akko, Haifa, Caesarea, Beersheba en de Dode Zee. Onze verslaggever Bram Oos- terwijk maakt deze unieke per- soneelsreis mee en zal na afloop de belevenissen van het gezel schap in onze krant weergeven. ROTTERDAM „Voor twee tien tjes plus twee knaken zuilen wij van u een kunstkenner maken". Dit is dan de misschien we! iets teveel belo vende leus voor het Jeugdfestival 1967. De organiserende kunstenaars mikken deze keer op het dubbele aantal van vijfhonderd deelnemers uit Rotterdam en omliggende plaatsen. Het festival staat niet uitsluitend open voor werken de jeugd maar voor alle jongeren tus sen achttien en achtentwintig jaar. Gepoogd wordt, de platgetreden paden te vermijden. In plaats van het tradi tioneel vertoon dat openingen zo ver velend maakt, zullen kunstenaars hij de start optreden als gastheren, zelfs bij het serveren van de maaltijd. Seth Gaaikema zorgt daarbij voor ca baretesk plezier. De ontmoetingen met kunst en kunste naars spelen zich af op de. vrijdag avonden van 7 en 21 april, 5 en 19 mei, op de zaterdagmiddagen en -avonden van 8 en 22 april, 6 en 20 mei en op maandagavond 8 mei. Bij het Nieuw Rotterdams Toneel zijn de festivaldeelnemers te gast voor een opvoering van „Wie kan er twee heren dienen?" of van „Oom Wanja". Hoogtepunt voor de klassieke muziek is het bevrijdingsconcert van het Rot terdams Phiihamonisch, Orkest in de grote Doelenzaal. Het Nederlands Danstheater brengt op 8 mei een speciaal voor het festival gekozen programma. Voor het film aandeel wordt gezocht naar een bij zondere Rotterdamse première. Op het programma voor de „kleine avonden" staan o.a.: een mime-expe- riment van Will Spoor, gemeenschap pelijk ballet onder leiding van Nel Roos, luisteren naar (en ruzie maken over) moderne muziek, waarschijn lijk een speciale kleine-zaalproductie van het Nieuw Rotterdams Toneel en misschien zelfs een scènische voorstel ling van „Opera Studio". Het Museum Boymans - van Beunin- gen draagt aan het festival een ten toonstelling bij van werk van acade mieleerlingen. Ongeveer vijftig ROTTERDAM Het openbare ver voer tussen IJsselmonde en hot stadscentrum van Rotterdam is, on danks het feit, dat de RET na advies van de wijkraad voor IJsselmonde eni ge verbeteringen in de dienstregeling van buslijn 66 heeft ingevoerd, nog al tijd aan de nodig kritiek onderworpen, zo bleek maandagavond uit de openba re vergadering van deze wijkraad, waar een aantal brieven van bewoners over dit onderwerp tot discussies aan leiding gaf. Overigens zal bus 66 bin nenkort door Hordijkerveld en Groe- nenhagen gaan rijden. Ook het nieuwe traject van tramlijn 2, dat in IJsselmonde grotendeels ge reed is, vindt niet overal waardering: de trambaan gaat langs verschillende scholen, men acht deze baan niet vol doende 'beveiligd en men vreest onge lukken met kinderen, die niet gewend rijn aan trams. Als volgend jaar lijn 2 door IJsselmonde gaat rijden, zullen bijzondere beveiligingen nodig rijn. De wijkraad stelde een commissie dienstencentrum en een commissie wijkgebouwen in. Beide commissies worden beschouwd als „commissies ad hop", zij moeten slechts het voorberei dende werk verrichten. Het is de bedoeling dat er in de naaste toekomst enige voorlichtingshij eenkomsten in IJsselmonde worden gehouden. De eerste zal eind februari of begin maart worden georganiseerd en zij is bedoeld voor sportverenigin gen. Elke bewoner van de wijk is ech ter welkom en kan vragen stellen aan daartoe uit te nodigen ambtenaren. Een tweede voorlichtingsbijeenkomst kan de groenvoorziening van de wijk als onderwerp hebben. De toestand van [iet plantsoen bij het IJsselmondsè- noofd met het daarin gebouwde monu ment voor de gevallenen werd scherp bekritiseerd. „Alles ligt hier voor schan daal bij", typeerde een der leden de daar aanwezige rommel. j kunstenaars doen mee aan de groepsgesprekken over toneel, mu ziek, architectuur, beeldende kunst, film, letterkunde, ballet, pantomime, opera, enz. De sluiting op 20 mei wordt niet het burgerlijke avond j e-met-een-dans j e, maar een experimentenfestival aan boord van de Jan Backx, de niéuwe drijvende Havenvakschool. De tal rijke salons van dit schip lenen zich uitstekend voor het op grote schaal uitvoeren van „Doe het zelf in de kunst". Inschrijving voor het festival is moge lijk bij de Stichting Kunst, voor de Jeugd, E-N-gebouw (naast stadhuis), kamer 280, Cooisingei 6, telefoon 11.13.80, toestel 252. '4 Vooral de vroegere Cilicia - het schip dat nu in vlammend rode let ters de naam Jan Backx voert, pio nier van het haven vakschoolonder- wijsheeft veel meegemaakt. Het schip werd" in 1938 in dienst gesteld door de Anchor Line, een in 1856 In Glasgow gestichte rederij. Men be gon toen een dienst tussen Glasgow en- New York, maar ging na de ope ning van het Suezkanaal in 1869 over op de vaart naar Brits Indië. Bijna-éen eeuw- heeft de Anchor Line dat kunnen volhouden, maar de /teruggang' in de passagiersvaart noopte, de rederij de schepen een voor een te verkopen. De Cilicia als laatste. De Anchor Line heeft diS. opgehóudén te bestaan. De naam Cilicia is afkomstig van een landstreek in Turkije, zoals alle schepen haar landstreken werden genoemd. Het 11.136 ton metende schip bood accommodatie aan 298 passagiers en 233 bemanningsleden. Tevens kon 6700 ton lading worden vervoerd. Op 2 juli 1938 vertrok het 'schip voor de eerste reis naar Bombay. De dienst óp India heeft voor de Cilicia helaas niét lang geduurd, want een jaar. later .brakde. Tweede Wereld oorlog uit. Engeland verklaarde Duitsland, in 1939 de oorlog. Op 27 augustus had de Britse, Admiraliteit de Cilicia al gevorderd en werd het schip 'verbouwd tot een zgn. ,,A'.M.C;": '(afkorting van „Armed Merchant Cruiser", letterlijk ver taald bewapende koopvaardij krui ser)., De.Cilicia heeft 4'/a jaar.als AMC dienst gedaan, geheel grijs geschil derd, Met een groot aantal kanon nen en luchtafweergeschut moet het schip er toen „grimmig" hebben uit gezien. Achterop het sloependek heeft een zwaar geconstrueerde kraan' gestaan, die; gebruikt werd om de twee watervliegtuigen waar het schip van was voorzien, te kun nen strijken en weer aan dek te zetten. De Cilicia is gedurende de oorlog een ..„gelukkig" schip geweest/ zon der érnstig van vijandelijkheden ge- leden te hebben. De grootste schade die het opliep was het gevolg van een aanvaring met de Corinthia. een Engels schip van de Cunard -Line, die ook als hulpkruiser dienst deed. Dit ongeluk gebeurde tijdens een duistere nacht en aangezien beide schepen „verduisterd"' "waren om niet door de vijand gezien te wor den, hadden zij elkaar niet tijdig opgemerkt. Lang niet alle schepen Om al deze mensen te herbergen moest dus in één keer, behalve het station zelf, een hepl dorp gebouwd worden met winkels, scholen, kin derverzorging etc. Vanuit Kaapstad bracht de Cilicia behalve de bewo-, ners, 2000 ton aan lading naar de steile kusten van Tristan da Cunha. Het. eiland is moeilijk te benade ren. Er is geen: haven, ook geen beschuttebaai die als natuurlijke, haven dienst: kan doen. Zo moest el ke ton lading gelost worden, terwijl het schip een halve mijl buiten de kust als een gemakkelijke prooi voor Duitse onderzeeërs blééf lig gen. Alle goederen werden ontscheept in de eigen boten, die dan vervolgens dwars door'de hoge branding het strand moesten berei ken. Op hét strand werden de sloe-, pen. gelost, om daarna weer een vol- génd vrachtje langszij de Cilicia op' te halen. Deze werkzaamheden "kon den alleen op dagen met goed weer en' niet al t'e hoge deining, - Uitge voerd worden. De hele operatie heeft dan,bok van 9 mei tot 9 juni geduurd. In deze maand waren er maar 70 'da gen geschikt voor lossing. Tegen het eind van de oorlog'on derging de Cilicia met het oog op de repatriëring van de enorme geallieri erdelegers en krijgsgevangenen een tweede verbouwing, nu tot troepen-. transportschip. -(if Van maart tot september 1944 waren toendertijd met radar, uitge rust, zodat het volle kracht over de. oceanen varen.zonder lichten een ha chelijke onderneming was. De neus van de Corinthia drong ter hoogte van ruim 2 tot midden in het schip door. De Cilicia is blijven drijven dankzij het feit dat haar rui men voor een groot deel met lege olievaten gevuld waren. Deze voor zorgsmaatregel was getroffen om het schip een grotere kans te geven een vijandelijke aanval te overle ven, of voor het ge val zij op een mijn zou lopen. f. - Een belangrijke opdracht .die. de Ciiicia in 1942 vervulde, ging schuil onder de codenaam „Job 9". Ten be hoeve van de weersvoorspelling wensten de Engelsen in de Zuid-At lantische Oceaan een permanent me teorologisch station te vestigen. Hier voor kozen ze het eiland Tristan da Cunha uit (ongeveer 12 graden westerlengte en 37 graden zuider breedte). Dit eiland is een vulkaan, waarvan de top een kleine 2500 me ter boven het zee-oppervlak uitsteekt. Gezien de enorme afstand tot Engeland werd besloten de mete orologen en ai het andere nodige personeel, compleet met hun gezin nen, erheen te.sturen.. geschiedde dit in de. Amerikaanse., haven Mobile (Alabama). Medio de cember ving de Cilicia haar eerste reis als troepentransportschip aan, met 2400 man aan boord. Aan. hef eind van de oorlog had zij meer dan 16.000 militairen- en krijgsgevange nen vervoerd. In 1946 werd de Cilicia 'aan 'de* Anchor Line teruggegeven. De, rede rij liet hét schip vóór. de derde maal .verbouwen en nu herkreeg .het weer, zijn oorspronkelijke, gedaante van passagiersschip'., Op 25 mei 1947 "ver liet de Cilicia Glasgow als een her boren passagiersschip, met bestem ming Bombay. Deze taak heeft het schip voortgezet tot het in 1966 te koop werd aangeboden/en het oog van de Stichting Vakopleidingen Ha venbedrijf erop viel. Voor de vierde maal in haar bestaan onderging de Cilicia een verbouwing, ditmaal op de Verolme-we.rf in de Botlek. Kort voor het eind van het vorige jaar werd het schip naar de Parkha ven gesleept, waar het op 31 januari Jan Backx werd gedoopt en door burgemeester AV. Thomassen offi cieel in gebruik werd gesteld als Rotterdams tweede havenvakschool. Als zodanig zai het zeker nog heei wat jaren meegaan. ROTTERDAM - Groot was de op luchting van de 66-jarige mevrouw D. H. D., toen zij maandag de politierech ter, mr. J. C. van Panthaleon baron Van Eek haar vonnis hoorde vellen. De vróuw had onder invloed, van alcohol houdende drank in haar auto gereden, en dat rechtvaardigde een hogere straf dan die de politierechter haar oplegde. Maar mr. Van Eek vond in haar zaak zoveel verzachtende omstandigheden dat hij een boete van 75 gulden, twee weken gevangenisstraf voorwaardelijk met twee jaar proeftijd en zes maan den ontzegging van de rijbevoegdheid op zijn plaats vond. Dat was overigens nog een stuk minder dan de eis van de officier, mr. A. Wendels, die tien dagen gevangenisstrafen tien maanden ont zegging („ik meen hier helemaal geen verschil te moeten: maken wat leeftijd of sexe betreft") had geëist. Mevrouw D. had, zo verklaarde ze, op de bewuste zevende december van 's morgens half zeven tot 's avonds kwart over zeven hard gewerkt bij haar zieke dochter en haar vijf klein kinderen. Ze had vrijwel niets gegeten en dronk, toen ze thuis kwam, twee Martini-cocktails, „Van Engelse gin en Franse vermouth". 's Avonds, tijdens een visite bij ken nissen, dronk ze nogeens twee. glazen wijn. Na afloop van de visite besloot ze een vriendin naar huis te brengen, zet te haar echter al bij de Kievitslaan af en wilde over de Maasboulevard naar huis rijden. Hier werd rij echter opgemerkt door een politieman, die, nadat de vrouw niet had gereageerd op zijn teken, haar koplampen aan te doen, „het gevoel kreeg, hé, hier is iets aan de hand". Hij beduidde haar te stappen en bemerkte toen dat ze had gedronken. De raadsman, mr. J. A. van de Ven, merkte nog op dat er maar heel weinig tekenen waren voor een „niet in staat zijn te Tijden" van mevrouw D. „Als ze haar licht had aangehad was er niets gebeurd". (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM De negentienja rige assistent-magazijnchef, L. B. die bij Radio Modern totaal twaalfhon derd radio's had gestolen is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en vier maanden met de eis van de officier van justitie. De twintigjarige koopman J. S. die de. radio's doorverkocht kreeg conform de eis een jaar met aftrek. ROTTERDAM In een stampvolle Oude Kerk in Charlois leidde zaterdag ds. K, W, Slik de uitvaartdienst voor ds. J. H. Mulder, emeritus-predikant van Charlois en hulppredikant te Halsteren, die enkele dagen tevoren in Halsteren overleed. Ds. Slik preekte over Mattheüs 16: 13-27 en schetsteds. Mulder als een in Charlois zeer geliefd en gewaar deerd predikant, iemand met een rijke visie op het leven. Ds. Mulder had voor al de gave van het woord en hij bracht in de ruimste zin het Evangelie in rijn gemeente. Op de Hervormde Begraafplaats aan de Charloise Lagedijk sprak dr. H. Schroten het begrafenisformulier en liet „Onze Vader". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De rechtbank in Brussel heeft, dinsdag de Rotterdam mer H. L. veroordeeld tot. vijf jaar ge vangenisstraf. Dé .man, heeft verleden jaar december twee blinden die loterij briefjes verkochten, beroofd. Het grootste deel van de buit is ach terhaald. Er ontbreken nog 25.000 francs. L. zal.dis,moeten vergoeden. Zijn eerste slachtoffer beroofde hij van 70.000 francs. Deze man kreeg een zenuwinzinking en moest naar het zie kenhuis worden gébracht. L. werd opgepakt toén hij, in dezelf de straat maar negen dagen later (op 24 december), vluchtte met de ont vangsten van een andére blinde. GROTE AVOND De afdeling Rotterdam van de Chr. Gymnasi asten Bond houdt vrijdag 10 februari om 20 uur in Palace, Zomerhofstraat, haar jaarlijkse „grote avond". Het programma bevat o.a. toneel, cabaret, muriek. Tot slot „nafuif" met gelegen heid - tot dansen ónder auspiciën van het oudercomité. van 50jaar.' geleden V/ Geen beperkte 'treinenloop. In eenigë. bladen werd medegedeeld, dat, in ver?: band met steen kolen s eb aars elite, binnen korten tijd opnieuw een beperking ire den treinenloop, zal worden gebracht. Naar men onsje bevoegder plaatse mede deelde, is dit bericht niet volkomen juist. Wanneer - de- JcplenscliaarscKteJ mocht blijven1 aanhouden, zal een.nieuwe' beperking in den treinenloop moeien; worden overwogen, doch een onmid-; dellijke beperking is nogv hiet te ver wachten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1