„We zijn aan het lijntje gehouden Lyceïsten in de prijzen bij gouden Lionsclub AGENDA jongedames Verpoorten propageert se campings „Elke partij gedreven door een confessie Beeld vormt speels contrast in Holy AGENDA i m DElLfii JA M P M7 if I Burgerlijke stand Mr. Heusden prijst initiatief Lezingen over vakantiebesteding A.R. verkiezings bijeenkomst Prof. dr. G. C. van Niftrik: Van de tof Vlaardingen V erkiez ings a vond met „happening" nfl ROTTERDAMMER Pagina 3 2A WOENSDAG 8 FEBRUARI 1961 MAN forto keeft oo» flcfieeï eigen stijl m de noden» man, dis weet mt tifj «nL «r jlMinj «rierligbaar oQ Doelstellingen Vandaag en morgen en dagelijks VDV verloor van Gouda met 11-9 Zwakste schakel MACHINE- EN APPARATEN FABRIEK "FIJENOQRD" - SCHIEDAM Overlast Keersluis Ander plan Vergadering CH-jeugd in Sursum Corda DAS DREMXDERLMIJS 99 Vandaag.... en morgen en dagelijks li f'fis «SS1 sasafei i'ifWl -I."- - jr Ivn Korte Hoogstraat 11 a TeL 346151 Vlaardingen VLAARDINGEN Geboren; Sarah Jane d R.D.S. Harvey en C.C. Bird. Maassluis; Zeegert Holger Martin, z.v. J. M. Vergoes Kouwens en J. Koord anus, van Bleiswijkstraat 56d, -Willem Jacob z.v. Blom en R Verboom, Sperwerlaan 585, Wlllemlna jaKofea d,v. A. Ltngsveld en N. de Ligt, Marfcgraaistr. 12a. Doreen d.v. S. H. Plan- tenga en J. van Toor, Markt 37a. Overleden: Maarten Joh. den Ouden 85, echtgenoot van j van der Linden. Richard Holstraat 10: jan Duursma 42 echtg. van R. J. Warden burg Abraham Kuyperstraat 69, Wilhelmus Mattheus Hersbach, 82 echtgen. van M. M. j Vleii BHUtonlaan 65, Getrouwd: Peter Jo hannes Franciscus van der Aa. 22 en Janne tje Geerts 20 Tracé waterkerende dijk onaanvaardbaar Van een onzer verslaggevers MAASSLUIS Het gemeentebestuur heeft vandaag (woensdag) telegrammen verzonden aan de minister van verkeer en water staat, het openbaar lichaam Rijnmond, het Hoogheemraadschap Delfland en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. In de vier telegrammen staat dat Maassluis de gewijzigde plan-> nen tot de aanleg van een hoogwaterkering onaanvaardbaar acht. Het hogheemraadschap zal deze plannen tijdens een vergadering op donderdag 23 februari ter vaststelling aangeboden krijgen. ot het verzenden van de spoedbe richten is dinsdagavond tijdens de ge meenteraadsvergadering besloten. De vergadering was voor het grootste deel gewijd aan een nota over de rivierwa terkering. B, en W. hebben deze nota opgesteld na aandrang van de raad tij dens de behandeling van de gemeente begroting voor 1967. Alle raadsleden waren dinsdagavond eensgezind van oordeel dat het gewij zigde tracé van de waterkering niet is te aanvaarden. Met dit standpunt is (18) en- Peter van der Schaft (15), twee leerlingen*van het Groen van Prinste- Tcrlyceum hebben met veel succes deel genomen aan de „Internationale Lions- opstelwedstrijd voor de Vrede". Deze wedstrijd, die één van de hoogtepunten vormde in de viering van het 50-jarig bestaan van de Internationale Vereni ging van Lionselubs, is een bijzonder geslaagd evenement gebleken en het bestuur van de Lionsclub Vlaardingcn was verbaasd over het hoge niveau van de inzendingen- Burgemeester ar. J, Heusdens, die als voorzitter van de jury fungeerde, wenste het bestuur geluk met het hal ve eeuw feest en zette in het kort uit een hoe de opstellen volgens internatio nale voorschriften werden beoordeeld. Hij noemde de vrede een complex pro blemen dat de deelnemers aan de opstelwedstrijd vanuit verschillende ge zichtshoeken hadden benaderd. Het beoordelen was wel moelijk maar het was tevens een boeiende be zigheid. De burgemeester had veel waardering voor het achttal inzenders, en hij complimeteerde hun ouders, die ook in de Burgerzaal van het stadhuis aanwezig waren, met dergelijke nako melingen. Een fraai, in goud uitgevoerde oor konde reikte de voorzitter van de Li onsclub, de heer H. Wodrada uit aan heo Korteweg, die een prijs van 100 ontving. Peter van der Schaft ontving als tweede prijswinnaar een bedrag van 25. De overige zes deelnemenden, Eveli ne Bakker, Greetje Paalvast, Martijn Rom Colthoff, Evert van der Steen, Erik Vredenburg en Leo Stam werden met een boekenbon ver- De buitengewone bijeenkomst was in- Öeid door de heer Wodrada, die een indruk gaf van de Lionsclub en het Soelëtcitszaaï: Nut van het Algemeen, 20. Geref, Gem. Westnieuwlaud 56. bijbelle- -dyg ds. L. Hulsman. 13.45. Icjmaiuiëlkerk: vergadering NCVB, 20. JcnUmskerk: cursus herv. Jeugdraad voor gWinggevencien aan jeugd van 6 tot 12 jr. Harmonie: verkiezingsbijeenkomst AR, Wreker dr. I. A. Diepenhorst, 20. ^Stadsgehoorzaal; Films WUton-FiJenoord, -Herv. Geret. Comité: Emmastraat 38, ds. t Langerak, 20. —Bijkantoor „De Rotterdammer", Smalle Havenstraat 11. tel. 346775. Redactie: tel. «gW. b.g.g. 115588, b.g.2. 346619. „■pachten bezorging: H. Verwey, Wag- 24- tel. 343345. dagelijks van «bjo-19.30 en zaterdags van 18.00-19.00 uur. 3"r?9 A- Bot, BUlitonlaan 66, tel. BURGEMEESTER mr. I. Heus- *-* dens feliciteert Theo Korte weg met zijn eerste prijs in de Internationale Lions-opstel-wed- strijd voor de xrrede. ontstaan ervan in hetkortmemoreer- de. Hij vestigde speciaal de aandacht op een tweetal doelstellingen, namelijk: het bevorderen van wederzijds begrip en verdraagzaamheid tussen de volke ren der wereld en het wekken van be langstelling en het opwekken tot het nemen van een aktief aandeel in de bevordering van het maatschappelijk en zedelijk welzijn in de samenleving. Hij noemde de Lionsclub service clubs, die zich de laatste jaren sterk hebben ontwikkeld. Nederland heeft 80 clubs, die samen 1700 leden tellen. De Lionsclub Vlaardingen werd in 1963 op gericht Verder vertelde de heer Wodra da, dat de aktie „Open het dorp" een initiatief was van de Lionselubs in Ne derland. De juryleden mr. J. Heusdens, dr. J. van der Schaar en drs. P. Vreeken, ontvingen een boekwerk, getiteld: „Mooie Vrede". Na het officiële gedeelte werd een film over Erasmus vertoond. (Van een medewerker) VLAARDINGEN Het is de Vlaar- dingse damvereniging VDV niet gelukt de derde promotiewedstrijd in winst om te zetten. In Gouda werd met 11— 9 verloren van Damlust Veteraan Verburg was de enige VDV'er, die een overwinning op zijn naam bracht. van den Kerkhoff, die de viaardingse kleuren aan het eerste bod verdedigde, maakte in het eindspel een lelijke vergissing, waardoor hij een „ge wonnen" partij verloren zag gaan. Vermeulen raakte in tijdnood van streek en miste de juiste voortzetting; ook hij verloor. Lansbergen en Van Splunter hadden ook redelijke winst kansen, maar ook zij deelden in de ma laise en moesten met remise genoegen nemen. De overige punten behaalden Biel, Niestadt, Van Veelen, Van Leeu wen en Voogt, die een gelijkspel noteer den. een reeds jaren slepende zaak in een nieuw stadium gekomen. De raad vindt het voorgestelde dijk- tracé onaanvaardbaar, omdat bij uit voering meer dan honderd woningen moeten worden gesloopt. Bovendien zul len ongeveer vierhonderd huizen met ongeveer 1400 bewoners in de wijk Hoofd buitendijks komen te liggen, evenals enkele industrieën. Een belangrijk motief is voorts de bouw van een keersluis in het miü den van de bestaande haven. Het scheepvaartverkeer zal van deze sluis een grote hinder ondervinden. Daar komt nog bij dat de plannen voor de aanleg van een nieuwe ha ven door het vaststellen van het ge wijzigde dljktracé mogelijk worden getorpedeerd. De leden van de raad gaven daarom zonder meer te ken nen dat zij achter de oorspronkelijke plannen voor een waterkering staan: Burgemeester W. J. D. van Dijck hield een uitvoerig pleidooi voor de aanleg van een nieuwe hoofdwaterke ring. Hij verwacht dat dit tracé pas over twintig jaar gereed zal zijn. De burgemeester baseert deze sombere voorspelling op de in het verleden sle pend gehouden kwestie. „Ik pleit Riet alleen voor Maassluis, maar ook voor Vlaardingen en Delft Wanneer de dijk doorbreekt is een ramp niet te overzien. Maassluis is de zwakste schakel In de hoofdwaterke ring langs de Waterweg en tevens de meest gecompliceerde. De waterkerende Maasdijk heeft het in 1953 gehouden. Een wonder! Er was'- weinig voor nodig of ook hier had zich' een ramp voltrokken", zei hij. de achtergronden zijn weet ik niet en vermeende conclusies zou ik niet dur ven uitspreken", aldus de heer Van Dijck. Merkwaardig is het naar de mening van de burgemeester, dat de minister inmiddels toestemming heeft gegeven tot de aanleg vah een nieuwe - haven, maar dan los van de waterkering. De heer van Dijck staat op het standpunt dat de twee plannen niet kunnen wor den ontkoppeld, tenzij de oude haven wordt opgeheven. Voorts noemde hij het vreemd, dat het tweede plan aan merkelijk meer zal kosten dan het oorspronkelijke. De burgemeester gaf de raad in over weging ,een tweede nota te laten sa mensteli'eh, waarin de discussies van dinsdagavond zuilen worden opgeno men, -evenals die van Delfland op 23 februari. Beide nota's zullen worden ge bruikt, bij de betrokken instanties om het doen uitvoeren van het oorspronke lijke plante bepleiten. De raad ging hiermee akkoord. vraagt vóór spoedige" indiensttreding voor typewerk en/óf administratieve werk zaamheden, ULO-opleiding strékt tot aanbeveling. r Ook ihdiêri Unog wethig ervaring mocht hebben gelieve U te sólliciferen. Leeftijd 16 tóf 20 jaar.' - Sollicitaties te richten aan Maèhïne- en Appa- ratenfabriek "fïjenoord", Afdeling Personeelsza ken, Postbus 22) Schiedam. Voor het maken ven éen aFspraèk voor een per soonlijk onderhoud ktint ,U zich ook telefonisch met ons in verbinding stellen,.J tel. 26 92Ö0'(toestel 3072). Gedurende een zeer lange reeks van jaren komt een gedeelte van Maassluis bij hoog water blank te staan. De Maasdijk, die midden door de gemeen, te loopt, is hiervan de oorzaak. Een groot deel van de bebouwing is name lijk buitendijks gelegen. De open ver binding tussen haven en rivier geeft het water zodoende in dit deel van de gemeente vrij spel. Om de wateroverlast te bestrijden heeft het Hoogheemraadschap Van Delf land in nauwe samenwerking met de gemeente Maassluis na de februari- ramp een dijkplan ontworpen, dat voor zag In het geheel binnendijks brengen van de bebouwing. Wilde man Maassluis werkelijk geheel van water vrijwaren, dan zou de bestaande haven moeten worden afgedamd. Dit deel van het plan leverde geen enkel bezwaar op. Integendeel. Want reeds lang bestaat de behoefte aan uit breiding ten westen van de oude ha ven. Een afgedamde havenmond zou de aanleg van een nieuwe haven, kunnen bespoedigen, temeer daar beide werken volgens het plan zodanig in elkaar grij pen, dat een ntensieve samenwerking gewenst is. In het plan is voorts ee keersluis 'opgenomen, die een verbin ding vormt tussen de nieuwe en de bestaande haven. Op 19 juni 1958 besloot Delfland de plannen te aanvaarden en ter vaststel ling de minister van verkeer en wa terstaat aan te bieden. De goedkeuring bleef echter uit Raadsleden, de Industriële Kring Maassluis, leden van de weede Ka mer, de dijkgraaf en hoofdingelanden hebben bij de betrokken instanties meermalen aangedrongen op het in uit voering nemen van de plannen. In de loop van 1958 tot 1965 verschenen no ta's en werden moties aangenomen, maar de goedkeuring van de minister bleef uit. In 1966 kwam meer duidelijkheid in het vraagstuk van de waterkering. Uit een nota van dijkgraaf van hoogheem raden van Delfland blijkt dan, dat de minister het in 1958 ingediende plan niet accepteert Rijkswaterstaat maak: te een ander plan, waarop Delfland een uitgewerkt ontwerp diende te base ren. Burgemeester Van Dijck vreest dat het koppelen van de plannen voor d nieuwe haven aan die van de rivierwa- lerkering de oorzaak van de vertraging is geweest een oorzaak die de minister niet zou willen uitspreken. „We zijn al die jaren aan het lijntje gehouden. Wat MAASSLUIS Donderdag houdt de CH-Jongeren Organisatie een algemene le denvergadering in Sursum Corda. Er zal onder meer een uiteenzetting wor den gegeven over de activiteiten^ die gep land zijn voor 1967. Voorts staat op de agenda een bespreking van de groslijst voor de CHJO-fraktle in de komende jeugdgenieenteraad. Voorzitter H. G. van Hoeven zal o.a. aan dacht besteden aan de betekenis van de CHU in deze verkiezingstijd, in vergelijking met andere politieke partijen. Aanvang 19.30 uur. DONDERDAGAVOND NAAR DIEPENHORST 9 FEBRUARI GROTE voor Vlaardingen en Schiedam in zaal „De Harmonie", Schiedamseweg 51, Vlaardingen. Aanvang 8 uur. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Donderdagavond houdt de voormalige directeur van hét Clubhuis St. Joris Doelen, de heer C. A. Henrlon Verpoorten in.gebouw Irè- ttè eéa lezing met kleurendia's over va- kantiebesteding in Groningen. De toe gang ja vrij. De spreker is directeur-kampbeheer- der van- camping Westerheerdt aan de Midwolderweg te Leek, vijftien km ten zuidwesten van de stad Groningen, op het .landgoed „Nienoord", bekend om «ijn ftationaal Rijtuigenmuseum.- vOp het landgoed, zijn verder aanwe zig een zwembad, een midget-golfbaan, wandellanen en beukenbossen, een kin derboerderij, openluchttheater,vijvers en miniatuurspoorwegen, terwijl het Leekstermeer alles biedt voor de wa ter-én hengelsport Bezienswaardig Is de hervormde Kerk in het nabije Mïdwolde met de graftombe van Rombout Verhulst. Dei provincie Groningen telt 36 cam pings. Van, vijf ervan vertelt de heer Henri<m Verpoorten donderdagavond. Het Zijn de campings Delfzijl met gele genheid tot zeevissen, „De Fruitberg" te Onnen; „De Beetse" te SeUinger- beetsë,'„De Lembarg" te Jipsingboer- tange 'eri zijn eigen camping te Leek. „We proberen zoveel mogelijk de mensen van de drukbevolkte vakantie oorden" wég te halen," aldus VW-direc- teurH. Tenwolde. Dinsdag 14 februari 8 uur HARMONTEZAAL OPERA PICCOLA AMSTERDAM met de operette muziek van Franz Schubert Gevat in de sfeer van een oergezellige Weense avond. Kaarten a 2,50 (jeugdpasp. 2,dagelijks van 101 uur verkrijgbaar kantoor Harmonie. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN De c.h. kiesvere niging heeft donderdagavond onder gro te belangstelling een openbare vergade ring in Triangel gehouden. Prof. dr. G. C. van Niftrik besprak de principiële kanten van de partijvorming op confes sionele grondslag, toegespitst op de CHU. Hij zei dat geen politieke partij kan bestaan zonder een dragende geestelijke ondergrond. „Iedere politie ke partij heeft in deze zin een confes sie, een beginsel of zo men wil een inspiratie. Dit geldt ook voor partijen, die bijvoorbeeld het socialisme of libe ralisme als drijvende kracht erken nen", zei hïj- nentale plat. „Dén _Uyl heeft bjj de onderhandelingen, met bedrijven het onderste uit dë kan willen .hebben. Wanneer het kabinet niet was geval len, had Den Uyl toch' bakzeil gehaald. De heer Geuzeprees zich gelukkig een partij te vertegenwoordigen, waar van de leden- overtuigd zijn van" de noodzaak ontwikkelingshulp. Een.on derzoek, ingesteld door een neutraal bu reau, had als resultaat dat de CHU bo venaan de lijst stónd van partijen, "die een of meer procent van. het nationaal inkomen willen bestemmen voor de hulp aan ontwikkelingslanden.. Dit in tegenstelling tot de Partij van de Ar beid en de PSP, die zelfs één procent teveel zouden vinden, i Prof. Van Niftrik vroeg zich af of het dan beslist noodzakelijk is een partij op godsdienstige gronden op te richten, omdat men ook een specifie ke inbreng binnen een andere partij tot gelding zou kunnen brengen. Hij voegde daaraan toe dat men zal moe ten bedenken, dat het raam waarbin nen deze inbreng wordt gebracht reeds vaststaat. „Dit nu schaadt de vrijheid van denken en handelen overeenkomstig Gods Woord, die wel een politiek zou kunnen eisen, die zich buiten dit raamwerk begeeft. De heer H. Kikkert, lid van de Tweede Kamer, zou ook het woord voe ren maar was verhinderd. Hij vond een waardig vervanger in.de heer ir. M. A. Geuze, lid van de Eerste Kamer. Hij sprak over de werkgelegenheid, de olie- en gaswinning uit de Noordzee en de ontwikkelingshulp. De heer Geuze laakte de kabinetten die niet, zoals mi nister De Pous, voldoende aandacht aan de bestrijding van de regionale werkloosheid hebben besteed. Weinig waardering kon het Tweede Tweede Kamerlid; opbrengen voor de van de vorige minister van economi sche zaken'ten'aanzien van het conti-; maasland - uitstagen onderlinge schietwedstrijden S.v. Maasland: Korpswedstrijd op basis van 50 ponten: P. Kalkman 45, g. DekJter 48. J. J. van Buuren 47 M. p. mjnemaaljer 46, A. Korpel 46, Fr. Van .Staalduinen Pzn 45, A. van Dorp 45, C. Kieih' Hesseltnk 45, Fr van Staalduinen Wzn 45. J. Hanemaaijer 45, M. C. Verploegh 44. W. Sonneveid 44, j. schut 43, B„ Korpel 41, J. Ai 'Kingma 41. G. Bakker 41, A, J. v.d. Pol 41, W.. van Roon 41, J. van Zwienen 41, J. xieiwagt 41, ij. BqeitestUn 40, J. w. Groene- wegen 40, h. van WÜS 39, P. v.d. Pol 38. A. yan.Staaldulnen 38, C. Poot Dzn 37, L. Lelch tenberg 37. c. Poot 36, H. van woerden 31 en A. van Buuren 29 punten. aan op basis ljer 30, C. KI 28, M. C. Verploegh._28, W, 'van Vrije baan op basis van 30 punten: M. P. 30, C. Klein Hesselink 30, J. A. Hanemaaljer Kingma 29, - ROön 29. K. van Rooü 29, H. Korpel 23, P. Kalkman 28, Fr. van Staalduinen Wan 28, Fr, van staalduinen Pzn 27, J. w. Groenewegen 27. J.. J. van Buurén 27, J.' van Zwienen 27, J. Kielwegt 27, G. Poot 27. J. Schut 26. H. van woerden 26. W. Sonneveid 26.' C. Poot Bzn SS A, Korpel 25, J. Haneraaaijèr 25. G. I Bakkei 24. G. Dekker .24. A. J. v.d. Pol 23. IJ, Boekestijn 21, A. van Staalduinen 21, p, v.d. Pol 21 en A. van Buuren 19 punten. ROZENBURG Op 15 februari staftt een nieuw experiment te gebeuren in de grote Zaal van het Jeugdhuis aan de Bomendijk. Vanaf 20.00 uur staan, twee televisietoestellen opgesteld; een voor de verkiezingsuitslagen; en' een voor de voetbalwedstrijd. Iedereen kan binnen lopen om te kijken, te luisteren of te praten. Een comité van .zes gemeente raadsleden van allerlei politieke richtin gen zal fungeren als ontvangstcommissie. Deze. politici voorzien de verkiezings uitslagen van commentaar. Er bestaat ook gelegenheid tot debat en discussie. De avond draagt een open karakter. Iedereen boven de achttien jaar is wel kom en men kan in- en uitlopen naar believen. Het .idee van deze „happening", lan ceerde ARJOS-secretaxis R. van der Kamp. De AR, CHU. PvdA, VVD en PSP werken aan deze avond mee. Rotterdammer 8.13 machine 7 1389 Sporthal: welner Elsrevue. show (pre mière) 20- De Rank: chr.-Hlst. Klesver. „Nederland en oranje", vergadering, 20 Cbr. Soc. Belangen: Retorica: spreken in het openbaar, 26; Irene: C. A. Henrlon Verpoorten, openbare lezing over Groningen, 20; Wijkcentrum Nieuwland: Scbled Volkstulndersver. Thurlede, lezing. 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82. uitsluitend redactlezaken, tel. 263954, b.g.g. 115588, b.g.g. 346619. Klachten bezorging: »r. Zamenholstraat 130. tel. 152400. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poll- He tel. 264666, Brandweer Z69128, gg en GD "^Özllfl Apotheek: Gouka, Groenelaan 227, tel. 268035. IlMS S ',t iiut iJti ''3i ft f - v a Hill lull,^s'i-1-'' 'ffiltiT'j'ji"jr' !,d '„jlLll n'r^ffelk lldiLtó .1—1'j t JN speels contrast met de mo- - dente strakke bebouwing in de rwijk Holy vervaardigde de Amsterdamse beeldhouwer La- jos .Ratkaj in brons deze bok- springende jongens. Het beeld is onlangs geplaatst bij de open bare Wiele waals chool aan de Roerdompstraat. m 3 ri'i" 1 uj, i.g!iii,j si "UANDAAG ietsoverhét-- Rode Kruis, afdeling Rotterdam, in 1966. Ik kreeg, eert kort Jaarverslag onder-ogen en "ga daaruit'iets putten.- loffelijk .-dat het Rode Kruis 'deze cijfers snel produceert- -Op een krant raakt men gewend aan jaar verslagen, die komèn als het'jaa'r, waarop een en ander betrekking heeft, al weer bijna in de vergetel heid is geraakt' Dan heeft het dtls weinig zin ero ver -te schrijven- ,Maar - hèti Rode Kruis -doéthet' beter.,. Hét; verslag "spreekt éérst over'de ledenwerving. De contributie is de financiële rugge- graat. Dat Is duidelijk. En daarom, zo lees ik, is onafgebroken ledenwer ving zeer belangrijk- Wist u dat het Rode Kruis telefonisch leden werft? Dat gebeurt ook huis-aan-huis wordt het gedaan. En verder maakt men- natuurlijk van elke voorkomende gelegenheid gebruik leden, te winnen. In 1966 werden 4900 nieuwe leden geboekt Prachtig zal men zeggen. Maar "er staat tégenover dat 2800 leden wer den afgevoerd wegens verhuizing, overlijden of zonder meer bedan ken. Netto-aanwas dus 2100 en hét jaar werd besloten met 66.340 leden. Nog iets over dié werving. .Het Rode Kruis begon midden 1960 met telefonische Iedenacquisitie. In de loop van 1961 .werd deze aangevuld Tot dusver kwamen hierdoor ruim 25.000 nieuwe leden' in de registers. Al d'e soorten -werving gaan'door. Het kan voorkomen dat iemand ge vraagd wordt lid te worden terwii! hij dit al is. zo zegt het Rode-Kruw de leden. Wilt u dart onze excuses aanvaarde"? Nou. dat is dan be'eefd gevraagd, dacht ik. "17R is nog meer 'werving, name- 1-1 liik die van, donors. Het lukte, ondanks verval door leeftijdsover schrijding, overlijden en verhuizing, het donortal met ruim' 2500 te doen toenemen. Aan het eind van het jaar stonden 16.700 dehors ingeschre ven. Al die mensen maakten het mo gelijk ongeveer 28.000 transfusies te geven, 3400 meer dan jn 1965.- Het aantal vrijwilligsters' in het Welfarewerk steeg .en het werk kon dus worden uitgebreid. Twee maal gingen 72 langdurige zieken en ernstig invaliden met J. Henry Du- nant een werk op reis. Dagboottoch ten met invaliden werden gehouden en in de Rode Kruisvakantiéhuizen brachten tientallen Rotterdamse in validen een week vakantie door. Goed bezette "jeugd EHBO-cursus- sen werden gehouden. Ter ont lasting van het -verplegend perso neel assisteerden de leden vande Jongeren Hulp Dienst (1825 -jaar) in de weekeinden 'in het Havenzie kenhuis. Via de bekende lektuur- huisjes en kastjes werd in de Maas stad een totaal ,van 100 ton tijdschriften en boeken verzameld. Dat ging allemaal door het depot in Den Haag om te distribueren naar instellingen en'langdurige zieken* en invaliden thuis. Dan werkten er wijkcomité's in alle soortenvah. acties mee. De fondsenwerving gaf, aldus het-ver slag, wat hogere opbrengst. Uit con tributies kwam, belangrijk meer bin nen. Maar de straatcollecte was la ger van uitkomst dan het voorgaan de jaar. Nou, dat Is wat Jan Krant uit' dit „beknopte" verslag; put. Indrukwek kend niet? Ik Vertel het u ook alle maal omdat het Rode Kruis dit jaar 100 jaar bestaat- En ik ben zo .vrij te eindigen met een wens aan het einde van dit verslapt Die luidt t „In ieder gezin ten .minste een Rode Kruislidl" ~r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1