Aanbod van e over Evangelische politiek moet eerliik Raad Spijkenisse tegen ontslag van brandweer Seizoen geopend van volkstuinvereniging EEN MAN VERWACHT WONDEREN VAN ZIJN "LUIE STOEL" - MINISTER DIEPENHORST t&mri DEKLERK&ZN LANTINGA Motie algemeen aanvaard De Druiventros krijgt onderdak Interessante lezing over planten Plannen gemaakt voor feestdagen '^aftëiiïafërP „koelkasten GARAGE blijvend goedkoper blijvend goedkoper Jeugdpaspoorten INTERIEUR Boer Roede vraagt naar woonwagenkamp Oranjevereniging Oecumenische dienst in Opstandingskerk Het college heeft in dit verband de Vereniging voor Veilig Verkeer in. overweging gegeven naast de actie „Glaasje op, laat u rijden", ook ernstige aandacht te geven aan een actie „Stop voor het rode licht". normaal Wie betaalt nu voor Vandaag.. en morgen en dagelijks tares»**®0 nylon Continentaal plat twee-persoons flanellen lakens in geruit ot gestreept Binnensingel 165 tel. (34)2488 Vlaardlngen agent CITROEN voor Vlaardingeo Maassluis en omstreken v, HOGENDORPLAAN' 139 - VLAARDINGEN TEL. (910) 3410.44, na 13 U. (010) 34 2281 (Van een onzer verslaggevers VLAARDINGEN „De ARP is alleen maar een mid del om te komen tot evange lische politiek en elke andere partij, die betere kansen biedt, moet onze steun krijgen. Maar toe gaan onweerstaanbaar naar elkaar toe, naar een eenheid. Daar komen we niet onderuit. Verschillen tussen de diverse christelijke parijen kan ik niet noemen, die zijn te subtiel of te Dit zei dr. I. A. Diepenhorst donderdagavond tijdens de ver kiezingsbijeenkomst van de AR in de HarmonieDe bewindsman zei voorts dat de pressie tot sa menwerking niet van buiten moet komen door werkloosheid, communisme of oorlog, maar dat men dit van binnen de partijen uit dient te bereiken. Naar aanleiding van een vraag of minister Zijlstra in het nieu we kabinet president zou kun nen worden antwoordde de heer Diepenhorst, dat wat men van De Bilt verwacht niet van een eenvoudig minister van onder wijs en. wetenschappen kan wor den verwacht. Hij zei dat tegenstanders- bewe ren dat a.r. topfiguren het niet prettig vinden dat Zijlstra mi nister-president is. Deze bewe ring betitelde hij als beslist on waar. Hij voegde daaraan toe dat minister Zijlstra door een al geheel vertrouwen wordt gedra gen. W. op dat sedert de ingebruikneming van de Burgemeester Van Haareniaan op deze zebra nooit eerder ongelukken zijn gebeurd. Gelet op de technische beveiliging van deze weg bestaat er geen aanleiding andere maatregelen te treffen, aangezien een ongeluk als dit overal kan gebeuren. Niettemin hebben B. en W. volledig begrip voor de ontroering en beroe ring die ongelukken als deze bij de bevolking teweeg brengen. In wezen zijn zij, zo schrijven B. en W„ mede een verzet tegen de wreedheid van het moderne verkeer dat dagelijks doden en gewonden etst. Hij moet erin kunnen zitten en liggen {èn half zitten/half liggen).Heerlijkonderuitge- zakt wil hij er éventjes de hele wereld in kunnen ver geten, maar hij moet er ook monter tweemaal drie kwartier TV- voetbal in kunnen uitzitten.Zo nu en dan moet zijn droomfauteuil een ontspannende schommelstoe! zijn, met - op commando tevoorschijn getoverd - een comfortabel voetensteuntje.De mari die wonderen verlangt van zijn luie stoel, krijgt alles wat hij verlangt in de LA-Z-BOY 58B28SKE5 de mechanische wonderfauteuil uit Amerika: taMMOMEna alle zitcomfort met één hand beweging. WQMEH Exclusief bij De Klerk in diverse modellen.en uitvoeringen, vanaf maandag gralsltn Pantalons, die U overal mee kunt combineren: bij sportcolb'erts, blazers enz. Ideaal nu het voorjaar nadert en... een 40-guiden- kwaliteit voor 19.75 1! (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Nog steeds zijn er jeugdpaspoorthouders, die menen dat hun cultureel paspoort alleen in de maanden september, oktober en novem ber voor verlenging in aanmerking komt Het CJP kan echter ook daarna op het bureau Jeugdzaken (Oude Kerk hof, ,geopend van 9 tot 12.30 en 14 tot 17.30 uur) van een nieuw jaarzegel 1966-1967, tegen betaling van ƒ2,50, worden voorzien. Men hoeft niet persoonlijk te komen. Ook zou de ambtenaar voor Jeugdza ken, de heer G. Rens, gaarne zien. dat de CJP-houders, die hun paspoort niet willen verlengen, hem de reden daar van opgeven. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Minister dr. I. A. Diepenhorst heeft donderdagavond tijdens een verkiezingsbijeenkomst san de ARP in een evenwichtig, vaak spits en soms speels betoog de evangelische politiek belicht. „Een evangelische poli tiek is dan reeds christelijk, wanneer men niet meer beloften doet dan men waar kan maken. Indien men morrelt aan de confessie, omdat met een belijdenis geen politiek te bedrijven zou zijn, dan wordt dc vrijheidi geweld aangedaan. De AR is noch links noch rechts, maar alleen positief en dat kan radikaal zijn", al dus de bewindsman in een stampvolle zaal van de Harmonie, De heer Diepenhorst betoogde da: het bedrijven van politiek na de oor log is veranderd, omdat Nederland deei uitmaakt van de EEG en van verscheidene bondgenootschappen, ten einde een breder"front te vormen. Wil Nederland-zijn internationale posi tie handhaven dan zal dat geld kosten, vele miljoenen guldens. staat hiermee geen ervaring heeft. En dit verband zullen wij ons tegen het nitbreiden van de staatsmacht, on der het socialistisch mom dat het mil joenen guldens voordeliger is, zonder meer verzetten", aldus dr. Diepenhorst. Aan het begin van de vergadering sprak de heer T. Bol, voorzitter van dè centrale kiesvereniging, een kort ope ningswoord. Hanneke Soeters (16) speelde daarna, en na de pauze, walsen van Chopin. j (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De Spijkenisser gemeenteraad heeft donderdag aan het slot van een heftig en geëmotio neerde beraadslaging met algemene stemmen een motie van de fractievoor zitters aanvaard, waarin een ernstig beroep op de vrijwillige brandweer wordt gedaan haar ontslagaanvraag in te trekken. De reeds geruime tijd bestaande controverse tussen bet brandweerkorps en B. en W. is hier mee in een nieuw stadium gekomen. Dit punt kwam nade behandeling van de gewone agenda aan de orde op aandringen van de gezamenlijke frac tie-voorzitters. In dit verband deelde burgemeester P. J. Bliek mee dat B. en W. de leden van het brandweer korps het verzoek om ontslag, per 1 april a.s. hebben toegestaan.- Deze mededeling 'van vde burge meester stuitte bp heftig verzet bij de raad. Het initiatief van de motie nam de heer J. Witteveen (soc.). Op precies tegenovergestelde wijze reageerde de heer H. Jorritsma (prot.) op de verhandeling van de heer Bliek. Hij stelde verheugd te zijn eens zijn gemoed te kunnen luchten. Steeds had hij namelijk zijn mond moeten houden over een zogenaamd vertrouwelijk stuk. Daar zag hij het nut echter niet meer van in. Op heftig protest van de burge meester was de heer Jorritsma ge noodzaakt zijn betoog te stoppen. La ter op de avond kwam hij echter weer op het onderwerp terug. Hij onthulde dat in de gemeente raadsvergadering van donderdag 12 ja nuari de raadsleden een vertrouwe lijke brief werd uitgereikt waarin me dedelingen werden gedaan over een wijziging van de ongevallen- en pensi oenverzekering van de leden van het brandweerkorps. De inhoud van deze vertrouwelijke brief was, tot grote verontwaardiging van de heer Jorritsma een week later in een interview voor de NCRV-tele- visie prijsgegeven. Burgemeester Bliek wenste zich in zijn antwoorden, niettemin te houden aan het besluit van B. en W. Hij be toogde dat de gezagshandhaving van het college niet mag worden onder mijnd. Als de brandweer echter de on derhandelingen wil voortzetten, dan moet het initiatief daartoe volgens de heer Bliek van de brandweer zelf uit gaan. De beschuldiging van "de heer Jor ritsma, dat de burgemeester vertrouwe lijke mededelingen voor de televisie had gedaan wees de heer Bliek van dc hand. Hij zei dat het in dit interview over een nationale zaak (verzekering van brandweerlieden) ging. Het was niet de bedoeling de raad te negeren. TYE HEER M. van Vliet uit d- Dorpsstraat in Krimpen asn d Lek schreef een brief, waarin h' aanmerkingen maakt op he verslag, dat een van mijn collega' maakte vari de door de heer Koe koek in de Rivièrahal beiegde ver kiezingsvergadering. Meneer va: Vliet, ik heb nergens in het verhas van mijn collega kunnen lezen da er niet mocht worden gefotogra feerd. Dat zou inderdaad cnwaa zijn: alle kranten hebben vol gestaan- Er is slechts gesignaleerd, dat ca fotograaf, toen hij een foto maaktf die een van de mannen van H geen mijn collega aanduidde als „or dedienst" niet welgevallig was, ee „optater" te incasseren kreeg.' r ken deze fotograaf," die voor "een'an dere krant Werkt als „De Rótter damm'er." De heer Van Vliet stelt, dat d heer Koekoek geen lijfwacht nodi had om hem te beschermen. Neef maar wél om de orde in de zaal t handhaven en bij oppositie in t grijpen. In het verhaal van „De Kot terdammer" is het woord ordediens gebruikt. In andere kranten spra; men over een ploeg „potige boe ren," en over „knokploeg." Da laatste woord heeft onze verslagge ver met opzet niet gebruikt Ik schrok een beetje van zijn ge zicht toen hij de ochtend na de ver gadering er nog even over sprat Want deze verslaggever is een mar die... in de twintiger en het begi' van de dertiger jaren hetzelfde mee maakte bij een zeer bepaalde poli tieke groepering. Daar is toep een oppositie hard handig aangepakt. Dat kon nu nie* want een „potige boer" merkte te gen onze verslaggever op „dat hi niets kon doen, omdat de politie he lemaal op de hand van die jongen is". Met „die jongens" bedoelde hi een aantal langha-ige jongelui, da met dë spreker in debat wilde ei dat nogal luidruchtig was. Waarop zou U nu nog wachten? U heeft ze nu toch het meest nodig... deze heerlijk warme, comfortabele nachthemden van Brushed Nylon, die een groot gemak paren aan een top punt van behaaglijkheid en ele gance. Een grote partij nachthemden, in diverse modellen en uni kleu ren, maar allen voor een extra lage prijs, voor nog géén vijf gulden. Gercf. Jeugdhuis; Staatk.-Geref. Partij, jaarvergadering, 20; Sursum Corda: N.c.G.O.v. vergadering, 20. GereJ. Jeugdhuis: Chr. Bibliotheek, uitle ning, 15-17 Sportfondsenbad: Leerlingen van het bad, diploma 1 en n, 19; Tlvoll: Schied. Jazz. Soc. „GuUlaume", dansavond, 20.00. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstraat 82. uitsluitend redactiezaken, tel. 263054, b.g.g. 115588, b.g.g. 346619. „Klachten bezorging: Dr. Zamenhofstraat 130, tel. 152400. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli tie tel. 2466, Brandweer 29128; GG en GD 269280. Apotheek: Gouka, Groenelaan 227. tel. 28035. ROTTERDAM V/eit-Kfuiikad* ROTTERDAM Korte Hoogstraat ROTTERDAM r Meent ROTTERDAM Kotende, logedljk O HOOGVLIET Winkelcentrum SCHIEDAM Hoogstraat VLAARDINGEN Winkelcentrum Liesveld LEIDEN Haarlemmerstraat ZEIST - Slotteen ARNHEM Winkelcentrum Pretikhaof „Wanneer Rotterdam en Amsterdam de uitvalspoorten voor Europa blijven, dan zal de Maasstad haar vaargeu! moeten krijgen en Amsterdam in ver band met de uitbreiding van Scniphol vijf maal groter moeten zijn. Indien men de markante voornemens van de grote partijen beluistert, is er eigenlijk geen politiek verschil meer, maar er wordt niet bijgezegd hoe al deze wensen moeten worden betaald", aldus dr. Diepenhorst. De minister zei dat het oplossen van de sociale problemen van bejaarden en jeugd een van de opdrachten van deze' tijd is. „Een grote groep bejaarden is i overgeleverd aan verlatenheid en een zaamheid. Elk jaar worden zesduizend kinderen het slachtoffer van de schei ding van hun ouders. En daarbij gaat het niet aan te zeggen dat de jeugd slecht en provo-achtig is." (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Om de jongerengroep „De Druiventros" aan een geschikt „ho me" te helpen, is de gemeenteraad voorgesteld een krediet van 1.500,— te verstrekken om twee lokalen in de voormalige school aan de St.-Anna Zusterstraat voor dit doel geschikt te maken. De jongerengroep weet, da'c zij slechts anderhalf jaar van deze ruim ten gebruik kan maken. Ongeveer een jaar geleden werd de groep in Nieuwland opgericht. Zij stelt zich ten doel, onder eigen verant woordelijkheid zoveel mogelijk eigen tijdse activiteiten te ontplooien. De groep wordt geleid door een be stuur, dat is uitgebreid met twee vol wassenen. Tijdelijk had „De Druiventros" on derdak in het jeugdcentrum bij de R.K. kerk aan de Nolenslaan. De ver eniging kon daar echter niet langer blijven en is nu dakloos geworden. Goudsesingel 221, Rotterdam Tel. 1 16673-123082 Over hei continentale plat zei de be windsman, dat het deelnemen van de staat aan de winning van olie bij dc socialisten duidelijk een principiële kwestie is. „De staat krijgt dan poli tiek en economisch gezag, hetgeen we niet moeten bevorderen. Bovendien kan het particulier bedrijfsleven de bo demschatten winnen, temeer daar de SCHIEDAM Op de openingsavond van het nieuwe seizoen van de Volk- stuindersvereniging „Thurlede" donder dagavond in het Wijkcentrum Nieuw land, sprak de heer W. J. de Koning van de gemeentelijke plantsoenen dienst. Aan de hand van fraaie kleu rendia's over het onderwerp „Wat groeit er in ons eigen land", liet hij prachtige plekjes uit Schiedam en om geving zien, Voor de vele aanwezigen ging er vlak bij de deur een onbekende, nieu we wereld open. De heer de Koning vertelde dat de wetenschap Nederland in diverse plantengemeenschappen heeft verdeelde. In onze omgeving zijn er bijvoorbeeld vele elzen. Ieder jaar getijde bezit zijn eigen bekoring. Voor al in de herfst en de winter bloeien ook verschillende planten, zoals thans het Sneeuwklokje. Ook de gevlekte Do- venetel bloeit al. De bloempjes ervan zijn bijzonder fijn opgebouwd. De Ne derlandse flora is rijk gevarieerd. Een lastig plantje, maar bijzonder aardig, is het bekende Lelietje van da len. Met zijn vele uitlopers raakt men het bijna nooit meer uit zijn tuin kwijt. Interessant en suggestief waren de „close-ups" van schilderachtige brokjes natuurschoon. Deze hoekjes ga ven een rijke verscheidenheid van planten, omrings door opgaand geboom te te zien. Een rullig aardenpad, niet van tegels, verhoogde daarbij het ro mantische aspect. De heer De Koning vertelde verder over de uitgestrekte velden van goud-gele Dotterbloemen temidden van de vlietlanden achter Maasland. Als het ene is uitgebloeid, verschijnt het andere. Na de Primula Veris of Sleutelbloem komt het Lelietje van dalen. Zo gaat het het hele jaar door. SCHIEDAM Al jaren lang is in de gemeenteraad gevraagd om een terrein waar autowrak ken zouden kunnen -worden op geslagen. Steeds meer komt het voor dat zij nuttige parkeer ruimte in beslag nemen en bo vendien zijn zij vaak een erger nis voor het oog. De gereedkoming van een fors terrein langs de Schiedamse Schie, even voorbij de Fokker straat in de Spaansepolder is het antwoord op deze vragen. Alle autowrakken die op de open bare weg worden aangetroffen en op grond van de algemene politieverordening daarvoor in. aanmerking komen, zullen bin nenkort naar dit gemeentelijk autokerkhof worden getranspor teerd. Men legt op het ogenblik de laatste hand aan de aanleg van de toeleidende weg. Het ter rein ligt langs de spoorbaan SchiedamDelft. ]?BN ANDERE „potige boer" be klaagde zich bij de politie ove deze jongelieden. Onze man heel bij dat gesprek gestaan. De politie man antwoordde op deze klacht „Op een openbare vergadering Kun u rumoerige oppositie venvachten Ik heb wel luidruchtiger verkie zingsvergaderingen meegemaakt Wij zien nog geen reden in te gr ij pen." En tegen onze verslaggeve zei deze politieman: „Die Koe koek-mensen lokken door hun op treden zelf narigheid uit." Om terug te komen op hetg'eei onze verslaggever vroeger heeft on dervonden: ieder weet, waartoe di politieke groeperingen, die dertij jaar geleden op deze manier openba re vergaderingen hielden hebben ge leid. Heerlijk warme flanellen la kens, geen luxe, maar doodge woon een noodzaak voor hen, die warm willen slapen en/of reuma vrezen, vérkopen wij morgen guldens lager dan normaal. Maar dit zijn geen gewone flanellen lakens... neen, flanellen lakens in gezellige streept- en rultdessins, voor meer fleur en kleur In de slaapkamer, lakens In prima kwaliteit en royale maten. (Va neen onzer verslaggevers) SCHIEDAM De heer A. Roede, lid van de gemeenteraad voor de Boerenpartij, heeft B. en W. een aantal vragen gesteld over het regionale woonwagenkamp. Hij dringt erop aan dat het kamp van dringen de voorzieningen in verband met de leef baarheid voorzien wordt. ZIJ moeten van dien aard zijn, dat van een menswaardig bestaan kan worden gesproken. De heer Roede vraagt verder of de ge meente nog langer de verantwoordelijkheid op -zich kan nemen, dat reeds nu in hogere colleges vragen over de toestanden in het woonwagenkamp worden gesteld. Morgen om 9 uurbegint de verkoop van deze grote partij brushed Nylon nachthemden in diverse modelten en in uni kleuren, als A rose en bleu, _W jï/ maten 38 t/m <8 voor Géén tel. of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Het bestuur van de stich ting viering Nationale Feest- en Gedenkda gen is reeds begonnen met de plannen voor de viering van de traditionele feestdagen m april en mei. Er is al vastgesteld dat de kinderlampion- optocht wordt gehouden op vrijdag 28 april en de tiende lichtstoet op 2aterdag 29 april. voor deze tweede lustrum-lichtstoet moe ten de organisatoren veel werk verzetten. Binnenkort worden circulaires voor deelna me verstuurd. Op maandag 6 maart zal een deskundige deputatie vanuit Eindhoven een voorlichting geven. voor nadere inlichtingen kan men terecht bij de heer A. M. Schoof, Lange Haven 77, telefoon 268812 of 266489. of bij de secretaris van de VNFG. de heer P. J. Drenth. Burg. Van Haareniaan 946, telefoon 263838. We hebben er een heleboel el lende door gehad. In die. elle.idt hebben we kennis genomen en mis schien ook wel kennis gemaakt me' het werk van de „knokploegen." On ze verslaggever vond het niet pas send, de mannen van Koekoek 'mé de naam „knokploeg" aan te dui den. Want ik kan me begrijpen, da' onze man die zich' maar veel t< goed dat alles herinnert het zijr plicht achtte, dit te signaleren er de lezers van „De Rotterdammer' te wijzen op de gevaren die er ach ter zo'n partij met ordehandhaving door een eigen ploeg, met derge lijke denkbeelden over gezag es over democratie, kunnen schuilen Dat deed onze verslaggever naar eer en geweten. De feiten die hl; beschreef zijn gebeurd, hij heeft ze gezien en hij heeft er met politie mensen in de zaal over gesproken En... enkele oudere politiemanner zagen de gevaren die hij signaleer de even goed als hijzelf. Die huiver den evenzeer bij het grimmige spook, dat Koekoek en zijn manner in de Rivièrahal opriepen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De Oecumenische Raad van Kerken belegt zondagavond een oecumenische dienst in de Opstan dingskerk. Aanvang 20.00 uur. Ds. J. W. Zimmerman (herv.) houdt 3e prediking en ds. A. Steinhart (ev. luth.) verzorgt de liturgie. De dienst begint om 20.00 uur. Morgen om 9 uur begint de -verkoop van deze genotvolle flanellen lakens, voor ongekend lage prijzen. Géén tel. of schrift, best.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1