Stranding Anco-State voor Scheepvaartraad Giftige lading had grote kunnen betekenen ra Russische modernen tijdens Doelenprom Luxe spreien O™." JAVAZEE WERD IN HET WATER GETILD NW kiest partij in grondprijzengeschil Don Kozakken Koor effectwerk met Sprookjespoëzie van „Zwarte Theater" DrJIotterflammer Minnaar wilde via balkon naar geliefde Generaal J. Nass kreeg Rotterdam en de Zee Rc Ds. Steegman tot werk ingeleid Meldingsplicht wordt zeer noodzakelijk gevonden Toon Hermans dirigeert in jarige Doelen Brief aan minister over Ommoord Met uitzicht op verkiezingen Vrijdagnacht groot aantal inbrekers op pad Voorzitter van Con Amore" jubileert Fijnzinnige en onbevangen s naïveteit Overstekende kleuter (5) aangereden I- DEKLERK&ZN Hoe vaak Dr. C. van den Berg overleden (70) Experimenteel U ROTTERDAMMER 2A MAANDAG 13 FEBRUARI 1987 Adviezen nü voor 'topper-prijs' Duizenden Onbekenden m Niet te forceren GROOT GEBIED Pagina 3 Rotterdam Ais het niet gewoon door de voordeur aaat, dan maar, zoals in vroe- nere eeuwen, het balkon. Deze gedachten moeten de 23- iarige Peter B. bezeten hebben toen hij in de nacht van zater- daa op zondag een ladder (ge vonden by het bouwwerk aan Ae St Laurenskerk) opklom, op Weg 'naar het balkon van zijn 43-iarige geliefde op het Grote- kerkplein. Ho was graag gewoon binnen gekomen, maar de vrouw had hem verteld dat ze geen bezoek van hem wilde, dat ze een slaap middel zou innemen en dat ze watjes in de oren zou stoppen, zodat ze geen bel hoorde. Het balkon haalde de 23-ja- rige minnaar echter niet, want een buurtbewoner had inmid dels de politie gewaarschuwd, en die zorgde ervoor dat de nachtrust van de vrouw onge stoord bleef. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Generaal-majoor I j G. M. Nass, die vandaag, maandag, f afscheid neemt als commandant van I het Korps Mariniers, heeft van het ge- meentebestuur het grote en kostbare boekwerk „Rotterdam en de Zee" ont- vangen. Burgemeester W. Thomassen bood dit geschenk vrijdagavond aan tijdens een diner van het gemeentebestuur in de Burgerzaal van het stadhuis. In een toespraak noemde de burgemeester de lange en nauwe betrekkingen die bestaan tussen de mariniers en de Maasstad. Als bewijs van „grote voldoening" voor hetgeen de heer Nass heeft ge daan om de goede verstandhouding te bestendigen en te bevorderen bood de heer Thomassen het boek aan. In zijn antwoord bracht de generaal dank aan, zoals hij het noemde, „de goede vaderen van dè dierbare stad Rotter dam." Hij hoopte dat hij ook in de toe komst de stad nog van dienst zou kun nen zijn. OTÏERDAM Vermenging met zeewater van de 1500 ton acrionolnytreit, de lading van de op 15 september 1966 op de Hoek se Noorderpier gestrande Noorse tanker Anco State, zou vorming van het uiterst giftige blauwzuur- gas tot gevolg hebben gehad. Er is echter niets ernstigs gebeurd, zodat een groot gebied aan een catastrofe is ontsnapt. Deze feiten kwamen nog eens duide lijk tot uiting op een zitting van de Raad voor de Scheepvaart, die deze stranding behandelde. De leden van dit college, zo meldt het Dagblad Scheep vaart, waren zichtbaar onder de indruk van een uiteenzetting, die de getuige- schuwert. Deze chemicaliën komen me rendeels uit Japan en Amerika. Er is voor de afladers tijd om een lijst samen te stellen, die aan de autoriteiten kan worden voorgelegd. Ook degenen, die de stoffen vervoeren, op, waarvan de chauffeurs niet weten wat ze vervoeren. Binenschippers we ten evenmin wat er in hun vaartuig zit. zijn. Dagelijks gaan tankauto's de weg Bij deze behandeling deelde de rijks- havemeeste van de Rotterdamse Water weg, de heer T. Th. v. d. Voort, mee dat hij thans dergelijke ladingen iaat controleren. Getuige-deskundige J. A. v, Beuskom, directeur van het Loodswezen, zei dat de Nederlandse Schepenwet al leen voor Nederlandse schepen geldt. „Wij staan machteloos als het om buiten landse schepen gaat". Rijkshavenmeester V. d. Voort zei dat een staatscommissie is gevormd die de regering moet adviseren wetswijzigingen aan te bbrengen. De adviezen, die nog niet bij de regering zijn ingediend, hou den o a. in dat een schip met gevaarlijke lading, zich vier uur voor de aankomst bij de loodsdienst moet melden. Eveneens moet worden gemeld het ver trek of het verhalen in een Nederlandse haven. Het sehip moet In leder geval een deskundige A. L. Stentler gaf. De heer Stentler, algemeen procuratie houder van. het Handelslaboratorium ROTTERDAM Zonder de schette rende, sarcastische onstuimigheid van Prokofieffs balletmuziek „Chout" zou het promenadeconcert van het R.Ph.0. zaterdagavond in de uitverkochte gro te Doeienzaal een vrij kleurloze aange legenheid geworden zijn. Weliswaar was de fameuze Brazili aanse pianist Jacques Klein solist in het tweede pianoconcert van Rachma ninoff maar de uitvoering daarvan kon toch weinig voldoening schenken, enerzijds omdat wederom bleek dat de in dit concert vaak orkestrale rol van het solo-instrument in de grote zaal tot gevolg heeft dat de pianoklank te veel door het orkest wordt afgedekt, anderzijds door het feit dat de dirigent Bruno Madema niet al te goed thuis leek in de partituur, getuige de vele rommelige passages in de begeleiding, inzonderheid in het eerste deel. De for midabele techniek en nobele muzikali teit van Klein kwamen daardoor maar zeer ten dele uit de verf, Madema was het concert begonnen met een bijna caricaturale uitvoering van Webers Aufforderung zum Tanz, een meeslepende, maar in wezen een voudige wals die door de gechargeerde tempo-contrasten en het strijkjes-achti- ge metrum een pretentieus en allesbe halve verfijnd karakter kreeg. Een pikante noot voegde hij aan het programma toe met Strawinsky's Ebo ny Concerto, in 1946 geschreven voor de band van de befaamde jazz-musi- cus Woody Herman. Strawinsky komt in dit droog-humoristische werk tot een soort samensmelting van de klas sieke concerto grosso-stijl met de jazz, onder handhaving overigens van de voor hem karakteristieke kortademige, stoterige motiefherhalingen. Luxe in uw slaapkamer: spreien van échte velours- chifforr, royaal gevuld met synthetische (wasbare!) vulling, In modieuze rijke kleuren, zoals konings blauw, bordeaux-rood en goud. Een sprei waarvan de prijs met 3 cijfers voor de komma zou moeten worden geschreven, bij De Klerk echter ais week- topper. 2 persoons met ruime volants a ifflE COMPLETE y*ONlNQINRICHT1HS *OÏTMÏW<^HM9;uraKKTMlSS»06WOe»»ITER/tlOOSII De weergave eist van de uitvoerende blazers een hoge mate van virtuositeit, femeer omdat Strawinsky veelal de ty pische bespeüngswijze van de jazz musici imiteert. Hoewel de bespe lers van klarinet, saxofoon, trompet en trombone uit het R-Ph.O bewondering verdienden voor de wijze waarop zij zich van hun niet alledaagse taken kweten, was de weergave toch te wei nig briljant om de charme van dit di verterende stuk in technisch perfecte en uitgebalanceerde klankverhoudin gen te etaleren. Als slotclimax bracht Madema dan de balletmuziek van Prokofieff, waar van de geraffineerde en gedurfde instrumentatie in de kennelijk grondig voorbereide weergave voortreffelijk tot zijn recht kon komen. ROTTERDAM De Hervormde Zeemansraad Maasmond belegt op donderdagmiddag 23 februari van vif uur tot half zes een korte samenkomst ter kennismaking met ds. P. D. Steeg man. Zoals men weet heeft ds. Steegman, tot voor kort koopvaardijpredikant in Singapore, sinds 1 jasuari een deel van het werk van ds. J. W. Schokking overgenomen. Hij zal werkzaam zijn in het gebied dat zich uitstrekt van Europoort tot de Waalhaven, terwijl ook Maassluis tot zijn terrein als koopvaardijpredikant zal behoren. Zondagochtend wordt ds. Steegman in een dienst in de Grote Kerk te Maassluis tot zijn werk in het haven gebied Rotterdam-West ingeleid. (Van een onzer verslaggevers) v.h. dr. A, Verwey uit Rotterdam, sprak over de risico's, die de beman ning van het schip en tevens de be volking op die datum heeft gelopen. De vermenging van een lading als deze met het water voltrekt zich niet snel, zodat de stof alle geleegenheid zou hebben zich uit te spreiden. Men kan zich voorstellen wat er zou gebeuren als een dergelijk schip bij rustig weer zou verongelukken. Dankzij de zeer sterke constructie, o.a. een dubbele bodem, is de Anco State niet gezonken. Onder dezelfde om standigheden was een gewone tan ker zeker lek geslagen. Toch worden met deze schepen per week duizen den tonnen acrionolnytriet de Water weg binnengebracht. Vaak heeft een schip 4000 k 5000 ton van deze stof aan boord. De voorlichting over de te vervoeren stoffen blijkt slecht te zijn. Bü een vorige reis, toen de Anco State eveneens acrionolnytriet vervoerde, over leed de kapitein binnen 20 minuten nadat hij wat van de damp naar binnen had gekregen. De huidige gezagvoerder, die met de vorige vriend was, moet op de hoogte zijn geweest van het dreigende gevaar. Zo bezien is het verbazingwekkend dat de bemanning niet werd geëvacueerd. Bij eventuele lekkage zou er geen tijd meer zijn geweest. De heer Stentleer bleek ver wonderd over het feit dat geen overheids instantie van tevoren wist hoe groot de risico's zijn van een schip met een derge lijke ladmg. In geval van een ramp weet in feite niemand met welke stof men heeft te doen. De rederij weet soms niet wat het schip eigenlijk vervoert. Hierbij spe len produktiegeheimen een rol. Toch moet het volgens deze getuige-deskun dige mogelijk zijn van tevoren te waar- loods aan boord nemen. Ook wordt een wettelijke regeling voorgesteld om als de veiligheid dit nodig maakt een schip te verbieden een haven binnen te komen. Als blijkt dat een schip bijvoorbeeld bij stormweer niet buiten kan blijven, zullen alle mogelijke voorzorgsmaatrege len in acht moeten worden genomen. Na het in werking treden varifde wet zullen tegen overtreders soge boetes kunnen worden geëist. De kapitein beweerde bij het binnen lopen van de Anco State de ïichtenlijn iets Zuid open te hebben gezien. De ra darwaarnemer zei dat dit beslist uitge sloten is. Deze had direct al gezien dat het schip steeds om de Noord zat. Door een telegram wist de radarpost dat het binnen zou komen. Door een onverklaar bare reden kreeg men geen radiocontact met de Anco State. Toen dit kwam was het al te laat, aldus het Dagblad Scheep vaart. De directeur van het loodswezen wees op de mogelijkheid aan boord van de Anco State het lage licht van 't Noor- derhoofd misschien als Ïichtenlijn werd aangezien. Het schip voer nL rechtstreeks naar het Noorderhoofd. king staan, wijken principieel van elkaar af. „Wü weten niet hoe vaak deze kapitein zonder loods de Nieuwe Waterweg is op gegaan. Evenmin of de roerganger goed op de bevelen gereageerd heeft. Als het een fout van de roerganger is geweest, Is het de vraag of een loods aan boord enig verschil had gemaakt." De hoofdinspecteur onderschreef dat een meldingsplicht moet bestaan. „Wij moeten volledig op de hoogte zijn van de lading van het schip. Allen die betrokken zijn geweest bij het losslepen van de Anco State komt hulde, zelfs zeer grote hulde toe. Dit is vakbekwaam gedaan", aldus de hoofdin specteur van de Scheepvaart. ROTTERDAM Tijdens de eerste ver jaardag van De Doelen, op 18 mei, zal Toon Hermans het Rotterdams PhiLhar- monisch Orkest dirigeren. Het program ma is in overeenstemming met het jaar feest en vermeldt een Grand Festival Ouverture voor drie stofzuigers, vloer- wrijvers, vier geweren en groot sympho- nie-orkest, o.l.v. Franz-Paul Decker. De pianist Daniël Wayenberg zal als solist optreden in een „Cocerto Popu laire", een bewerking van een aantal romantische pianoconcerten. Verder speelt het orkest de ouverture Leonore IV vrij naar L van Beethoven. Toon Hermans zal nog moeten bepalen wat zijn aandeel moet zijn in dit wel zeer aparte programma, d'at aansluit bij tradi ties in o.m. Londen en New York. Het meest bekend is het jaarlijks concert van het London Symphony Orchestra o.l.v. Danny Kaye. Er bestaan plannen het feestconcert te besluiten met een bal in de foyers van De Doelen ten bate van de astmabestrij- ding. Alle betrokkenen bij deze feest avond zullen belangeloos hun medewer king verlenen. De NCRV zal een deel van dit concert, voornamelijk het deel met Toon Hermans op 19 mei uitzenden. De hoofdinspecteur van de scheepvaart, de heer J. v. Doorn achtte het niet moge lijk het nautische aspect goed te analy seren. De gegevens die ons ter beschik- PERNIS Op 70-jarige leeftijd i: te Hilversum na een kortstondige ziek. te overleden, dr. C. van den Berg. In Pemis genoot hij door zijn. uitgebreide artsenpraktijk destijds grote bekend heid. De heer Van den Berg was ook jaren lang lid van de wijkraad. "UTRECHT RU Geslaagd: doet, dler- geneesk.: K. WeUer. Rotterdam: kand. soci- ol.: iriej. C. E, Timmers, Fijnaart; kand. theologie: F. Oussoren (cum laude). Koeken- gen; P. VroegindeweÜ. Delft: L. Blok, Zeist; 3. G. Godthelp, Rotterdam: doet. nota riaat: H. R. Okkens. Leerdam; kand, rechtsgeleerdh.W. G, F, Smit. Dordrecht. Gepromov. t. doet. in de letteren: pater E. Roebroeck. Utrecht. ROTTERDJM Naar aanleiding van het geschil tussen de regering en de gemeente Rotterdam over de grond prijzen in Ommoord, waardoor de bouw van 651 eengezinshuizen en 70 galerijwoningen In die wijk voorlopig moest worden stilgelegd, heeft de NW-Bestuurdersbond Rotterdam zich geheel buiten de organisaties van CNV en NKV om gericht tot de minister van volkshuisvesting en ruim telijke ordening met een uitgebreid ge documenteerde brief, waarin deze bond zijn verontrusting uitsprak over het feit, dat de minister niet genegen is, de door de gemeente Rotterdam be rekende grondprijs voor woningwet- bouw te vergoeden. Zoals men weet is Rotterdam niet in staat, het kostenverschil 6.88C per woning voor eigen rekening te nemen. Uitvoerig gaan de briefschrijvers in op de debatten van de Rotterdamse gemeenteraad over de grondprijzen voor de wo- ningwetbouw en ook op cijfers van het gewestelijk arbeidsbureau in Rot terdam, waaruit blijkt dat het aantal bouwvakarbeiders door deze gang van zaken gedurig afneemt De Rotterdamse NW-bestuurders me nen, dat wanneer niet op zeer korte termijn beslissingen worden geno men er nog meer ontslagen zullen val len, waardoor er een zeer- ernsti ge situatie ontstaat, welke naar het oordeel van de NW-Bestuurders bond Rotterdam dient te worden voorkomen. De bond doet een klem mend beroep op de minister deze controverse op zeer korte termijn tot een oplossing te brengen. (Het geschil tussen de gemeente Rot terdam en de minister is een be leidsconflict in het politieke vlak. Het is de vraag of de vakbeweging zich daarin moet mengen. Het is immers niet aan te nemen dat verantwoorde lijke regeerders zich niet bewust zou den zijn van de ernstige situatie die in de brief wordt geschetst. Van die rede- ROTTERDAM Het Don Kozakken Koor van Serge Jaroff, dat in de jaren twintig reeds sensatie wekte in ons land, heeft hier nog altijd enthousiast publick. Ondanks stevige toegangsprij zen was de Riviërahal zaterdagavond goeddeels bezet. Is er reden, een uitvoering van dit ongeveer twintig leden tellende koor als een evenement van artistieke bete kenis te zien? Wij betwijfelen dit. Ze ker het geluidsvolume is formidabel; de groep zingt dan ook met gemak tegen een koor van een paar honderd amateurzangers op. Showelement en ef fectwerk worden echter zo nadrukke lijk nagestreeid, dat het kunstzinnig gehalte van het gebodene gering moet worden geacht. Behalve de dirigent, die in zijn mili taristisch optreden nog niet veel veran derd is, zullen er weinig leden over zijn, die de beginperiode van het Don Kozakken Koor hebben meegemaakt. Het stemmenmateriaal is ongelijk van kwaliteit. Er zijn bijzonder mooie bassen, die klinken als orgelpijpen. Ook onder de baritons en tenoren be vinden zich zangers die over opvallend goede stemkwaliteiten beschikken. Maar er zijn ook stemmen bij waar aan de welluidendheid ontbreekt. Wij kregen niet de indruk, dat de directie van Serge Jaroff voortkomt uit echt enthousiasme en puur-muzikaie bewogenheid. De zelfde gebaren en ma niertjes hebben wij veertig jaar gele den ook al van hem gezien. Bovendien is het ons weer opgeval len, dat er wel wat ontbreekt aan toon- zuiverheid en gelijkheid in de samen zang. Het merkwaardige hierbij is, dat de laagste bastonen die niettemin een grote draagkracht behouden soms in toonzuiverheid nog een afwij king naar beneden vertonen. Het optrekken van tonen is overi gens schering en inslag en aan de juiste intervalsverhoudingen tussen de stemgroepen onderling ontbreekt af en toe ook wel een en ander. Aan uitbundige bijvalsbetuigingen heeft het tijdens het optreden van het Don Kozakken Koor-niet ontbroken. W. H. Wolvekamp (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een groot aantal in brekers hadden de nacht van vrijdag op zaterdag uitgekozen om te gaan „wer ken", althans afgaande op het aantal in braken dat in die nacht werd gepleegd. Overigens moet de buit hun zjjn tegen gevallen. nering uitgaand, had de NW-Bestuur dersbond Rotterdam deze brief even goed naar het Rotterdamse gemeente bestuur kunnen zenden of naar beide overheidsinstanties, rijk èn gemeente Moet de vakbeweging partij kiezen in een beleidsgeschil tussen twee over heidsorganen? En als inderdaad de vakbeweging zich met dat geschil zou bezig moeten houden, waarom doen de bouwvakbon den dit niet? Waarom heeft het NW de NKV en het CNV er zo zorgvuldig buiten gehoudenAls men al deze fac toren beziet, doet de hele brief denken aan een socialistische stunt met het oog op de komende verkiezingen. Als reëele stap is zij weinig meer dan een slag in de lucht. Red.) (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM „Vroeger was het koorleven eigenlijk veel gezelliger", Dit is de mening van de heer H. Renes (52), die dinsdag vijfentwintig jaar voorzitter is van het. Christelijk Ge mengd koor „Con Amore". Hij Is al van 1936 af lid, heeft dus meer dan dertig jaar de „ups en downs" van „zijn" vereniging van zeer nabij meege maakt. We_ hebben op het ogenblik vijfen twintig leden, maar we zouden er nog best wat bij kunnen gebruiken. „Con Amore" is destijds als evange lisatiekoor opgericht in, de tijd van ds. J. A. Tazelaar onder de naam: „Gereformeerd Evangelisatiekoor Rot terdam-C". Later ging de vereniging als zelfstandig koor haar eigen weg onder de tegenwoordige naam. De func tie is echter dezelfde gebleven: zingen in ziekenhuizen," gevangenissen en over al waar een beroep op haar wordt ge daan voor de verbreiding van het Evangelie. De heer Renes, die ook al jaren sup poost van de Nieuwe Oosterkerk is. hoopt „Con Amore" nog lang te kun nen dienen. Op het ogenblik is hij bed legerig en daarom zal de huldiging bij hem thuis plaats hebben. Velen zullen dinsdag de weg naar de Leopoldstraat 20 weten te vinden om hem hun gelukwensen ter gelegenheid van zijn jubileum aan te bieden. BW» AiuDHimtHali HARDINXVELD-GIESSENDAM Een deputatie van het Centraal Comité Javazee van de Koninklijke Marine was zaterdagmorgen naar Scheepswerf en Machinefabriek De Merwede geko men om aanwezig te zijn bij de tewa terlating van de reddingboot Javazee. Dit comité overhandigde het bestuur van de KZHRM te Rotterdam een ko peren plaquette, vervaardigd op de Rijkswerf. i De inscriptie herinnert aan het feit, dat het actieve, reserve en voormalige marinepersoneel van alle rangen heeft bijgedragen in de bouwkosten, om daarmee de nagedachtenis te eren van alle marinemannen die tijdens en na de tweede wereldoorlog bij .e vervul ling van hun plicht het 1"hebben verloren. Als de Konin 27 febru ari te Rotterdam de Javazt in dienst zal stellen, herdenkt men tevens dat 25 jaar geleden de slag in de Javazee was. Daarbij zal waarschijnlijk ook een aantal overlevenden aanwezig zijn. H,et initiatief van het Centraal Co mité heeft verrassende resultaten ge had. Er kan nu al ongeveer ƒ200.000 worden gestort in het bouwfonds van de Koninklijke Zuidhollandse Na de tewaterlating van de Javazee werd onmiddellijk be gonnen. met wcntelpïoeyen. De foto's hebben de gehele"teente- ling van het vaartuig vastgelegd. De eerste maal mislukte de proef; de staalkabel brak waar mee het schip wërdx rondge trokken. was achthonderd gulden bij de NV Gra- Sat BOGOTA Het dodental van de aardbeving, die Columbia vorige week heeft getroffen, is inmiddels gestegen tot 97. Men verwacht dat dit aantal nog zal toenemen, aangezien nog niet alle verbindingen zijn hersteld. In het rampgebied zijn honderden gewonden. f' NV veer- en Stempelfabriek Boers en Co. aan de Nieuwe Binnenweg. Bij de firma W. F, E. Devianus en Zoon aan de Beze merstraat werd vijfhonderd gulden ge stolen, bij de NV Dikema en Chabotaan de Meemraadsingel drie bankbiljetten van honderd gulden, en uit de kassa van een fietsenstalling aan de Meent twee honderd gulden. Omvangrijker was het karwei bij de firma Mennens en Co. NV aan de Wijn haven, Daar is geprobeerd met zuurstof en butaangas een kluis te forceren. Toen de stalen buitenmantel was openge- gebrand, stuitte men op de betonnen bin nenkant, die niet te doorboren was. De inbrekers bij de firma's NV Th. J. Verwaaien en Co aan de Graafstroom straat en NV Verwaaien en Co aan de Industrieweg namen een onbekend be drag aan geld mee en dronken twee gla zen wijn uit een fles in het privé-'kan- toor. Bij de NV Peekei in de Alblassfcraat verdween wat kleingeld en bij de NV Grondmeet en de NV Slotboom-Schou ten aan de Wilhelminakade worden een sdheerapparaat, fotoflitsapparaat, twee herenhorloges en een slof sigaretten. EINANCIëN N KUNST VOOR J. REEHORST (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM B en W hebben in hun "vergadering van vrijdag de porte feuilles van financiën en kunstzaken toegewezen aan de heer J. Reehorst (soc.), die donderdag werd gekozen als opvolger van mejuffrouw mr. J. Zee- lenberg. Zodra het college weer in staat is voltailig te vergaderen zal het de ver vanging van de burgemeester bij diens afwezigheid regelen. Behalve de zieke wethouder R. Langerak, die tijdelijk door de heer J. G. v.d. Ploeg wordt vervangen, ontbreekt de heer H. W. Jettinghoff, wegens vakantie. ROTTERDAM De naam „Zwarte Theater" zou misschien gedachten kun nen wekken aan de lugubere en harde humor van de „sick joke", aan surrea lisme of n-egativiteit. Dat geldt niet voor het Zwarte Theater uit Praag, dat tijdens een tournee door Nederland zaterdagavond jammer genoeg! slechts één voorstelling in Rotterdam, in de Groote Schouwburg aan het Zuidplein gaf. De naam slaat op de heel oude en vrijwel uitgestorven theatervorm, die dit Tsjechoslowaakse gezelschap brengt: die van het „cabinet noir". In het „cabinet noir" is het toneel geheel zwart en het wordt niet belicht. Een deel der acteurs is geheel in het zwart gekleed en ook gemaskerd, dpze spelers zijn dus voor het publiek ge heel onzichtbaar. De belichting valt slechts op enkele requisieten en op één of twee acteurs, die met deze door de onzichtbare spelers gehanteerde, re quisieten hun spel spelen. Het effect is verbluffend. Voer de toeschouwer komen allerlei voorwer pen op de wonderlijkste manier tot le ven. Het „cabinet noir" was en is dan ook bij uitstek geschikt om een thea terpubliek mee te nemen in de onwe zenlijke wereld van het sprookje. Het Zwarte Theater uit Praag bracht niet één enkel sprookje maar negen tafereeltjes, elk heel fijnzinnig, elk fantasierijk en boeiend. Met milde humor, romantisch en de poëtische mo gelijkheden, die het „cabinet noir' biedt, tot het uiterste benuttend. Waar het „cabinet noir" grotendeels in het vergeetboek is geraakt, wellicht omdat het „bespelen" daarvan zo moei lijk is, is het te begrijpen, dat het Zwarte Theater zich aandient als expe rimenteel. Het experiment in het Zwar te Theater is, dat men geen toneelspel, maar mime geeft, wat het sprookje jn feite meer sprookje maakt. Een gebaren makende wandelstok is als sprookjesfiguur reëler dan een met menselijke stem sprekende. Jiri Smec, de leider van het ensemble, is dan oox poppenspeler, acteur, mimespeler, com ponist en decorontwerper. Hij maakt zijn eigen muziek en schrijft zelf de schetsen. Bij hetgeen Jiré Srnec laat zien Is de muzikale begeleiding belangrijk. Die draagt de handeling, geeft teza men met de belichting kleur aan bewe ging en sfeer. Smec's „cabinet noir" is een theater vorm door en ook voor jonge mensen. Wij kunnen ons voorstellen, dat zijn onbevangen naïviteit vooral de jeugd boeit. HANS W. LEDEBOER Maatschappij tot het redden van schip breukelingen, meer dan een kwart van de totalz bouwkosten. De plaquette werd in ontvangst geno men door de president van de redding- maatschappij, mr. J. Th. van Munster van Heuven en de secretaris jhr. T. M. va a Suchtelen van de Haare, alsmede directieleden en andere bestuursleden. De plaat zal worden bevestigd in de Javazee. De tewaterlating had een vlot ver loop. De drijvende bok Heracles nam bet reddingsvaartolg in de stroppen en zette het voorzichtig in het .water van de Merwede. De Javazee is zo goed als compleet afgebouwd en zal binnenkort proefvaren. De in 1926 gebouwde Ko ningin Wiihelmina wordt dan uit de vaart genomen en verkocht. De Javazee is een- ontwerp vmn het Bureau voor Scheepsbouw te Bloemen- daal als zusterschip van de ook op De Merwede gebouwde Koningin Juliana, maar er is rekening gehouden met de jongste technische ontwikkelingen, zo dat tal van details zijn gewijzigd. Er is plaats voor ongeveer 100 schip breukelingen en aan boord bevinden zich zestien brancards. Er wordt een nieuwe wijze van ophanging toegepast voor het springnet en voor het eerst is gebruik gemaakt van V-motoren (2 G. M. Diesels elk van 200 p.k.), die min der ruimte in beslag nemen. Het ruim 21 meter lange vaartuig kan een maximumsnelheid bereiken van 10,7 knoop en zal in de toekomst een groot gebied bestrijken, als na vol tooiing van de Deltawerken in 1978 Burgsluis ais thuishaven voor een KZHRM-boot onbereikbaar wordt. Met het oog op die ontwikkeling kan de Javazee voldoende brandstof aan boord nemen om twee dagen op volle kracht te varen. Na de tewaterlating -werden zaterdag kantelproeven genomen, die aantoon den dat het schip zelfs bij een slagzij van 150 graden op eigen-kracht weer in de juiste positie komt. De stuurhut is waterdicht afgesloten, De schipper zal daar vastgebonden op zijn stoel een platlig ROTTERDAM De vijfjarige Cor- stiaan van de Heiden is zaterdagmor gen met hoofdletsel naar het Dijk- zigtziekenhuis 'gebracht, nadat hij in de Oudaenstraat door een bestelauto was aangereden. De kleuter stak plot seling over. Op de Linker Rottekaöe reed zaterdagavond een personenauto de veertigjarige classificeerder Arie Molenaar aan. Hij is met wonden aan het hoofd en rechterbeen naar het Bergwegziekenhuis gebracht. Uit van 50 jaar geleden In Rusland gaat de bevolking plunde ren. De „Rjetsch" maakt melding van een geval, dat een duidelijk beeld geeit van den economische» toestand in Rusland: De bevolking van eenige dorpen bü Cherson, die door honger cn koude tot het uitstcrste gedreven was, besloot een trein met levensmiddelen te berooven. Er werden balken en sleenen op de rails gelegd, waardoor de trein stopte en toen geheel uitgeplunderd werd. De weinige soldaten, die het transport be waakten, deden niet de minste poging om de staatsgoederen te redden en zagen de plundering kalm toe. at,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1