Krullejongen maakte grootse carrière Leider van grootste bedrijf in woningbouw Prof. Rijpperda in Raad van State Drie eerste centra diensten bejaarden komen van de grond Schiebroek Oude Westen en Zuidwijk Tien jaar Federatie Zwakzinnigenzorg Jean-Luc Jacquenod is veelbelovend organist Grotere opzet voor structuurplan Receptie generaal Nass jJelïatlerOttraiwr „Sherry galore" in Bergselaan Ook jubileum rijksregeling subsidie Besprekingen met Zevenhuizen en Krimpenerwaard Meisje gered Classificeerder tot in derde graad verbrand W eekendbezoek van inbrekers cadeau-tip KRITISCH BEKEKEN INTERIEUR Bij opsteken sigaret heetman 3 ins rotterdammer 2 A DINSDAG 14 FEBRUARI 1967 Ongemakkelijk Hoog tempo Historie Premiebouw Uit pagina 3 D. DE WINTER 75 JAAR ■p OTTERDAM Dirk de Winter Sr., gedelegeerd commissaris van Muijs en De Winter's Bouw- en Aannemingsbedrijf H.V., de man van bet MUWI-bouwsysteem, van het Rotterdamse scholenbouwpro 1 gramma en van tienduizenden woningen in het Rijnmondgebied en I daarbuiten, is woensdag 15 februari vijfenzeventig jaar. 1 Hij is. al woont hij in Rhoon, een oer-Rotterdammer uit een Rotter- J {jams bóuwersgeslacht. Goed, vader en grootvader waren neringdoen- 2 den. Maar daarvoor waren de De Winters ten minste zes geslachten lang metselaars. 4 Dirk de Winter ging naar school in de Boezemdwarsstraat en hij be- 1 g0n zijn loopbaan als timmermansleerling krullenjongen noemt men zo iemand toen hij twaalf jaar was. Zijn eerste loon was twee kwartjes, hij werkte langer dan zeventig uren per week en hij tui melde twee keer van een daknok om gelukkig beide keren een meter lager op een balk of vloertje terecht te komen. In 1919 begon hij voor zichzelf mei ren paar panden aan de Rusthoflaan. Daarna nam bij met een reuzenzwaai een groot deel van BHjdorp voor zijn rekening. In de oorlog verdween tijdelijk het gehele bedrijf. Er was geen mogelijk heid meer te bouwen en toch fatsoen lijk te blijven. Hier en daar werd clan destien nog wat gemaakt en als de Duitsers in de buurt van zo'n klusje kwamen kijken versleepten de mensen de betonmolens gauw „de duisternis" in. Vijfentachtigduizend kilo betonijzer verdween in de grond in afwachting van betere tijden. Die betere tijden kwamen na de oor log, toen Rotterdam weer moest wor den opgebouwd, toen er een scholcn- jirogramma moest worden uitgevoerd dat een record werd voor Nederland, toen er duizenden en duizenden wonin- gen moesten komen en toen Nederland na jaren en jaren zwoegen nog steeds niet uit de woningnood geraakte. Er werd gezocht naar een manier om sneller en eenvoudiger te bouwen laastunnel QPNIEUW ging „zo ninar op een gewone K datum" de vlag in top op bet dak van vf een gemeentelijk gebouw'. Was liet vrijdag fj ramege de kabinetsbeslissing over de „geul", vandaag was de verjaardag van de i. Maastunnel de reden voor het wapperen van F de driekleur op de ventilatiegebouwen. De Maastunnel is 25 jaar. We mogen ge- nut even bij dit feit stilstaan, in alle stilte t kwam deze verbinding, eerste verkeerstun- nel m Nederland, gereed tijdens de oorlog. f Zonder feestvertoon nam een gehavend Rot* 1 terdarn de tunnel in gebruik De opening l is nooil meer gevierd. Toen was het verkeer nog een vrij gemoedelijke affaire De enpa- eiteit van de tun nel «as 40.009 per dag. Aller wegen trok de Maastunnel de aandacht en werd deze aanwinst geprezen. Gaandeweg werd 5 Rotterdam zich meer bewust van dit kost- 1 bare bezit. Vooral toen de beruchte tunnel. misère begon: vertragingen van het verkeer, die veel geld gingen kosten. Met allerlei voorzieningen is de capaci teit opgevoerd. Nu gaan er per dag 80.000 2 tot 90.000 auto's door de tunnel. Ilet is niet genoeg, maar meer kan haast niet. I Er kan nog een procent of vier bij. Die verhoging zal in de loop van dit jaar merk- baar worden als het automatisch bedienings- i en beveiligingssysteem gereed komt. Nog j meer zal het tunnelpersoncel dan in staat f zijn alle verkeersbewegingen te overzien en de uiterste doelmatigheid te betrachten. i dan op de traditionele manier; die vond Dirk de Wmter met de bekende MU- WI-blokken: kleine holle blokken, die gemakkelijk kunnen worden gestapeld, waarna de holten met beton worden volgestort. Een MUWI-fabriek kwam in A'.phen aan den Rijn, er kwamen eigen groe ven in Duitsland die de grondstoffen leverden. Toen Dirk de Winter Sr. in 1962 als president-directeur aftrad, was Muys en De Wmter het grootste woningbouwbednjf van Nederland ge worden, een miljoenenondememing met vestigingen in Limburg en Vlisstn- gen. Afgetreden als president-directeur, inderdaad. Maar nog altijd aan het hoofd van zijn onderneming, nu als gedelegeerd commissaris. Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hob bies: vissen, varen, kegelen. Is eige naar-schipper van het motorjacht De Waterman. Rijdt in een Buick met Rinus Blom (55 jaar) als chauf feur, die ai een jaar of twintig bij hem in dienst is. Alleen 's zondags rijdt de heer De Winter zelf. Geregel de bezoeker van Old Dutch, op het borreluur dinsdagavond en vrijdag avond. Gewaardeerd bezoeker van de kegelbanen In Atlantic. Getrouwd met zijn bedrijf... en ook nog mei zijn vrouw, die door iedereen wordt bewonderd. Want Dirk de Winter Sr. is geen gemakkelijk mens, voor hemzelf niet en voor anderen evenmin. Hij is nog altijd smoor-verliefd op zijn MUWI- elementenfabnek in Alphen aan den Rijn, die hij helemaal zelf heeft uitge' dacht en opgezet, waar hij nog steeds nieuwe dingen toe bijdraagt. Zijn jongste uitvinding: een tussen wand als bouwelement, die aan alle bouwvoorschriften voldoet en bestaat uit gips met speciale vulling en bindmiddelen. Dirk de Winter ont wierp zelf de machine die deze wan den maakt! Sedert enkele weken is die in productie. Oer-gezond en nog steeds geregeld reizend naar waar ook, om ideeën op te doen, met andere methoden in bin nen- en buitenland kennis te maken. Om van ai die reizen thuis te komen met de zekerheid: „Wij doen het toch nog doelmatiger en economischer!" DIRK DE "WINTER SR. getrouwd met zijn bedrijf V Xi tfV* 'Ti'- w i f. Het is geen plezier, de heer De Win ter op zo'n reis te moeten vergezellen. Zijn. tempo ligt bijzonder hoog en heel wat jongeren komen volledig „afge voerd" thuis. De directie bevat thans twee hoofddi recteuren: drs. J. de Winter en de heer P. de Winter, zoons van Dirk de Win ter Sr. Een derde zoon, de heer M. da Winter is directeur, evenals de heer D, Muys (59 jaar). Een vierde zoon, de heer D. H. de Winter, is directeur van een Britse onderneming, die echter niets met Muys en De Winter uitstaan de heeft Dirk de Winter Sr. Is regelmatig op allerlei bouwwerken te vinden. Hij accepteert van geen van zijn mensen inferieur werk: in Vlissingen heeft hij eens van een object de schoorstenen weg Jatcn breken, die fouten vertoonden. Toen hadden de opdrachtgevers reeds lang het werk aanvaard. Hij kan hevig gebelgd zijn, als hij ontdekt dat een van zijn collega-bou wers slecht werk aflevert. Iets derge lijks trekt hij zich persoonlijk aan, in andere bouwers ziet hij niet in de eerste plaats concurrenten maar vooral collega's, een soort „gildebroe- ders". In het bouwvak-gilde behoren slechte broeders volgens hem niet thuis. De aandelen van de onderneming zijn in handen van de familie De Win ter en in die van de Stichting De Win ter. Een zeer Rotterdams familiebe drijf dus. In IS 19, toen Dirk de Winter zeif begon,, stichtte hij met zijn collega's Breur en Smits de Maatschappij Oost, die later een NV werd. Die is reeds lang ter ziele. De naamBreur heeft in de aannemerswereld nog een zeer be kende klank. Naast de NV Maatschappij Oost werd in 1936 ten behoeve van de zoons de firma Gebrs. De Winter opgericht, die met Gebrs. Muys een belangenge meenschap aanging. In 1941 werden beide tot één onderneming samenge voegd. In 1949 werd Muys en De Win ter een naamloze vennootschap. Inmid dels was de NV Maatschappij Oost ge- ltkwideerd. Van Muys en De Wmter is, al is deze bouwonderneming m Rotter dam vooral bekend om het scholen bouwprogramma, de woningbouw al tijd het hoofdproduct geweest. Op 1 januari 1967 waren er 27.013 wonin gen volgens MUWI-bouwsysteem op geleverd, waarvan zesduizend in Schiedam, tweeduizend in Leidschen dam, vierduizend in Den Haag, tweeduizend in Den Heider en dui zend in Delft, terwijl in Enschede NV Dura's Aannemingsbedrijf in MUWI-licentie bouwt. In uitvoering waren op 1 januari ruim vierduizend MUWI-womngen, waaronder tweedui zend in Schiedam. 1 In het schoienprogfamma zijn op 1 januari van dit jaar 242 scholen opgele verd, 109 zijn er in uitvoering, 73 zijn er m voorbereiding. Ruim, honderd MUWI-schoien zijn aanRotterdam ge leverd, de andere staan in allerlei an dere gemeenten. Nu is de particuliere woningbouw aan de beurt: het Alg. Burgerlijk Pensioenfonds, de Philips Pensioen fondsen en de Nationale-Neder- landen zijn voornaamste opdrachtge vers. Het Alg. Burgerlijk Pensioen fonds heeft opdracht gegeven in verschillende gemeenten, o.m. Zoeter- meer. Schiedam, Den Haag en Leidschendam enige duizenden pre miewoningen op te zetten. Dirk de Winter voelt mets voor een groot feest ter gelegenheid van zijn ROTTERDAM Tijdens het 1 lossen van een vrachtauto in de Bergselaan viel maandag ochtend een fust met vijfhonderd liter sherry van deze wagen. Het vat rolde tegen een geparkeerd staande auto, die lichte schade kreeg aan het linker voorspat bord. Het vat was bovendien door de val lek geraakt. Hoeveel sherry er over de Bergselaan is ge stroomd, is niet bekend. DEN HAAG Prof. mr. J. V. Rijp perda Wjersma uit Leiden is met in gang van 1 maart benoemd tot lid van de Raad van State. Prof, Rijpperda (63) is sinds 1948 hoogleraar in het staats- en admini stratief recht aan de Rijksuniversiteit in Leiden. Prinses Beatrix heeft bij het nieuwe lid van de Raad van State gestudeerd. Na haar doctoraal examen werd hij benoemd tot commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Prof. Rijpperda maakte ook deel uit van de commissie die advies heeft uitgebracht voor de nieuwe proeve van de grondwet. Bij het huwelijk van prinses Mar griet en Pieter van "Vollenhoven, bei den hebben bij hem gestudeerd, was hij getuige. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De werkgroep dienstencentra onder voorzitter schap van het gemeenteraadslid drs. A. J. Lems, die in december is begonnen met de mogelijkhe den te bezien betreffende de op richting van dienstencentra voor bejaarden in verschillende wijken van de stad heeft reeds na een maand werken resultaten ge boekt. De werkgroep-Lems heeft bij de Raad voor het Maatschappelijk Welzijn een voorstel ingediend om voorlopig een begin te maken met drie dienstencentra, te weten één in Schiebroek, het tweede in het oude westen van de stad en het derde in Zuidwijk, De raad voor het maatschappelijk wel- ROTTERDAM Het hoofddoel van het maatschappelijk werk voor zwak zinnigen. is het optimaal doen func- 75-ste verjaardag. Goed, er is donder dagmiddag van vijf tot zeven uur in het Hilton-hotel een receptie. En in het afgelopen weekeinde ontving hij zijn gehele familie, 26 kinderen, aange trouwde kinderen en kleinkinderen, in De Mallejan .m, Vierhouten, ver van alle werk. Dat is "alles. Zijn achterkleinzoon kon het feest in Vierhouten niet bijwonen. Die zit nu in Mexico. ROTTERDAM e» De kleine Pro-, Trefzeker en met afwisselende, goed testantse broederschap te Taizé kan klinkende registraties speeldde hij wer- met recht trots zijn op haar jonge or- ken van F. Correa de Arauxo, Antonio ganist Jean-Luc Jacquenod. Het was] de Cabezon (Spanje), Prescobaldi (Ita- Na de Maastunnel heeft Rotterdam (in hel eveneens nog kostbare bezit van een verruimde Willemsbrug) lang moeten wach ten op een volgende oeververbinding. Dat werd in 196-1 de Van Brienenoordbrug. Nu nc Maastunnel -een kwart eeuw oud is zal de Beneluxtunnci gereedkomen. Misschien een kleine verlichting in de oeververbiu- uingsnood, maar inhalen van de achterstand 18 niet mogelijk. Althans niet als het bouwen van tunnels jh dit tempo voortgaat. Nu reeds had de ulcmshmnel klaar moeten zijn. Maar er 18 voor dit project geen perspektief. Wc tnoeten blij z(jn met wat we hebben en aan aarden dat het daar voorlopig bij blijft. at is een wat trieste gedachte bij een zil- jubileum. Daarom mag nog wel eens worden gezegd ~®e juist het Rotterdamse vooroorlogse ini. "Utief tot bouw van de Maastunnel is ge- "weest. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Op korte ter mijn zullen met de besturen van de gemeenten Zevenhuizen, Nieuwerkerk aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Ou derkerk aan den IJssel bespre kingen worden geopend over de grotere opzet van bet structuur plan Rotterdam-Oost/Capelle a. d. IJssel. De in voorbereiding zijnde derde visie van het structuurplan is op deze vergrote opzet gebaseerd. Onder meer zullen gebiedsdelen van de gemeen ten Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den IJssel in het plan worden opge nomen. Het tweede versie van het plan kwam in februari 1962 gereed. In de memorie van antwoord op het alge meen verslag van de Capelse gemeen te-begroting schrijven B. en W. dat faktoren van planologisch en admi- nistratief-juridische aard aanleiding geven tot wijziging. Dit betreft naast de grotere opzet, waardoor het struc tuurplan voor het eerst een wettelijke basis zal krijgen. Het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland is bezig met een herschrijving van de toelichting op het structuurplan. Het met besturen en instanties te voeren overleg zal nog geruime tijd in beslag nemen, maar de plannen die in Capelle reeds in uitvoering zijn worden hierdoor niet ongunstig beïnvloed, aldus de me morie van. antwoord. weliswaar geen programma met grote virtuoze werken, dat hij 'maandag avond in de Laurenskerk uitvoerde, maar de wijze waarop stempelt hem toch tot een talentvolle organist, die zeker een grotere belangstelling had verdiend. Het bleek al duidelijk dat frèreJac quenod zich op het transeptorgel vol komen thuis voelde. ROTTERDAM Irene Steenbakker uit de Rui venstraat, -zeven jaar, die met Hillegonde Versnel uit dë Zwaanshals, acht jaar, maandagmid dag bij de Jachtwerf Noord aan de Vetlingweg aan het spelen was, -is' in de Rotte gevallen. Haar vriendinnetje waarschuwde de monteur J. de Regt uit de Willem Buy- tewechstraat, 46 jaar, die op het ter rein aan het werk was. -De heer De Regt kon het meisje uit* het waterha len en hij paste daarna mond-op-mend- beademmg toe. Het meisje werd naar het Bergwegziekenhuis gebracht en moest later worden opgenomen in het Sophia Kinderziekenhuis. lië), Clérambault, Jehan Alain (Frank rijk) en Buxiehude (Duitsland). Laatstgenoemde componist, van wie de organist Pèssacaglia in d, drie kora len en praeludium et Fuga m fis speel de, kreeg wel een zeer grote plaats op het programma. Een Bachwerk tot slot was m dit overwegend barokke gezelschap misschien beter geweest. Het transeptorgel leent zich beter voor het vertolken van Bachwerken dan voor die van Buxtehude, die beter op een groot orgel tot zijn recht ko men. Een'zekere vrijheid in de interpreta tie komt, een organist wel toe, maar een onderdeel uit „Suite du deuxième ton" van Clérambault, aangeduid als iFlfltes" "met Prestanten te spelen, gaat net iets te ver. Overigens werd deze compositie prachtig gespeeld. Jehan Alains variaties op een thema van Clément Jannequin (een koorcom ponist uit de zestiende eeuw) kregen een elegante vertolking en bleven door de niet te grote lengte boeien. De slotconclusie moet luiden: een ge vaneerd programma werd uitgevoerd door een veelbelovende organist. W. P. VERHEUL tioneren van de geestelijk gehandicap te mens m de samenleving, aldus me juffrouw dr. M. A. M. Klompé, mi nister van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk vandaag in De Doelen op het congres ter viering van de tiende verjaardag van de Stichting Federatie Sociaal Pedagogische Zorg voor Zwakzinnigen. Het is evenzeer tien jaar geleden, dat mejuffrouw Klompé als minister van maatschappelijk werk de rijks subsidieregeling voor het gespecia liseerde maatschappelijk werk voor zwakzinnigen tot stand bracht. In de federatie werken algemene en confes sionele organisaties nauw samen. Het goed functioneren van de geeste lijk gehandicapte in de samenleving kan alleen worden bereikt, zo stelde mejuffrouw Klompé, dank zij een aan de sociale academies en bij verdere scholing in dienstverband verworven deskundigheid. In tien jaar, zo consta teerde zij, steeg het aantal be roepskrachten van 52 tot 141. Er zijn nog 24 vakatures, In het bijzonder memoreerde mejuf frouw Klompé de kwaliteitsverbete ring van het werk, samenwerking met andere vormen, complementaire voor zieningen zoals dagverblijven, tehuizen en vrijetijdswerk, noodzaak van schaal vergroting en noodzaak van experimen ten op het gebied van vroegtijdige on derkenning. Federatievoorzitter N. Schuurmans beschreef het ontstaan van de subsidie regeling en van de federatie en ook de ontwikkeling in de tien jaren. Hij beschreef de vlucht van de specialisa tiecursus, waarin de maatschappelijke werkers een bijzondere bijscholing in dienstverband krijgen en hij schetste het belang van de federatieve collecte die elk jaar een ton méér heeft opge bracht. Dr. E. Hoejenbos, geneesheer-direc teur van het Hendrik van Boeyenoord j zijn heeft het voorstel van de werk- j groep-Lems overgenomen en naar B. en W. doorgegeven. Het is de bedoe ling dat de gemeenteraadscommissie voor sociale zaken er woensdag 22 februari over vergadert en dat B. en W. begin maart met een voorstel over de inrichting van deze drie be jaardencentra voor de gemeenteraad zullen verschijnen. De werkgroep-Lems heeft Schiebroek, het oude westen en Zuidwijk aan vaard als eerste drie, omdat in die wijken intern de voorbereidingen reeds zover waren gevorderd, dat men een goede basis had om op te werken. Bovendien voldoet de organisatie van deze voorbereiding in alle drie wij ken aan de criteria die de wet houder van sociale zaken stelde: de centra moeten een afspiegeling zijn van de gehele bevolking en de be jaarden moeten zelf bij het werk worden betrokken. Er zijn behalve deze drie nog vijf an dere stadswijken van waaruit voorstellen of ideeën de werk groep-Lems hebben bereikt en eni ge andere wijken hebben ideeën toe gezegd. De werkgroep verwacht, dat er spoedig kan worden begonnen met reêele voorbereiding van tien of twaalf dienstencentra voor bejaar den. Daarbij komt, dat in wijken als het Oude Noorden en Crooswijk een dienstencentrum voor bejaarden heel dringend noodzakelijk is. Uiteraard gaat men het liefst uit van eigen activiteiten van de wijk als basis. Van de geiifewideerde werkplaats voor ouderen in het Verzamelgebouw is een bedrag van 70.000 als saldo overgebleven. Dat kan worden ge bruikt voor aanschaffing van materi aal voor de dienstencentra. De werk groep wii zoveel mogelijk verspilling voorkomen. Dat kan, ais alle materi- aal centraal en niet door de diensten- centra afzonderlijk wordt aange schaft en over de dienstencentra wordt verdeeld. Op deze manier wor den overbodige materiaalreserves bij de aiensstencentra voorkomen. Voor wat betreft de kosten van de dienstencentra kan de werkgroep weinig zeggen. Er is een raming van ongeveer een ton per centrum per jaar, maar men meent met minder toe te kunnen. De voornaamste post is uiteraard het salaris met de soeia- le lasten van de aan het diensteneer^ t trum vast verbonden maatschappe lijke werkster. Een der belangrijkste taken is het verstrekken van warme maaltijden. Vele bejaarden hebben in geen jaren een warme maaltijd gehad* eenvou dig omdat zij er niet aan toe kwa men, de energie misten om voor zich zelf te gaan koken. floudseslnget 221, rotterdam lel. 116673-123082 in Assen, sprak over de medische en vooral de psychiatrische aspecten in de zwakzinnigenzorg. Hij meende dat een goede zorg pas is verzekerd als een psychiater, die zich helemaal heeft gewijd aan de zorg voor de zwakzinnige, vast teamlid is en hij betreurde het dat de zwakzin nigenzorg met ten minste vier ministe ries heeft te maken. Op het gebied uaK#4 f «'rijd tegen versplintering neeit de federatie nog heel wat te doen. ~D OTTERDAM In verband met zijn vertrek als com mandant van het korps Mari niers hield g ener aal-majoor J. G. M. Nass maandagavond in de Van Gentkazerne aan het Toe pad een receptie. Honderden gakten kwamen hem en zijn vrouw de hand drukken en te vens kennismaken met zijn op volger de kolonel der mariniers A. M. Lu ijk. Onder hen waren de staatsse- cretarissen voor marine en voor landmacht, de minister van jus titie, de burgemeester van Rot terdam en voorts vele vlag- en opperojficieren. Tijdens deze receptie brachten de scheidende commandant en zijn opvolger (rechts) een dronk uit op het korps Mariniers. SCHIEDAM Bij het aansteken van een sigaret is vanmorgen in het kleedlokaal van de NV Tankercieaning aan de Havenstraat de zestienjarige classificeerder Dirk van der Kolk uit de Van der Takstraat 27a te Rotterdam in brand geraakt. In zorgwekkende toestand is hij naar het Dijkzigtzieken- huis gebracht Voordat hij aan het werk ging wilde de jongen, die bij het classificeerders- bedrijf Van Genen Co. in Rotte- dam werkt, in het kleedlokaal een siga retje roken. Uit de kofferruimte van de auto van zijn vader, die in vaste dienst is bij de Tankercieaning, haalde hij een gonjezak met zijn werkplunje. Er lag behalve werkgoed ook een vaatje met benzine achterin de auto, dat de vader de vorige dag van een scheepskapitein had gekregen. Waarschijnlijk door het schudden ROTTERDAM Onbekende en ook ongewenste weekendbezoekers hebben de kantoorruimten doorzocht van de lithografie en handelsdrukkerij NV Kuhn en Zn. Ongeveer zeshonderd gul den worden vermist De dorstige inbre kers dronken twee flessen limonade leeg en ter viering van het succes werd een plastic bus met een liter alco hol meegenomen. Verder is ingebroken bij de stoffen handel L. D. Liver aan de Hoogstraat, waar de buit enige honderden guldens en een aktetas was. Een inbraak In de modezaak Laimböck aan de Lijnbaan leverde een klein bedrag aan geld op. Hier is een metalen kast opengebroken. Ook is ingebroken bij de herenmode zaak Society Fashion aan de Lijnbaan. Hier zijn enkele honderden guldens vermist. Maandagmiddag waren zakkenrol lers aan het werk in enige warenhui zen in het centrum. Uit handtassen en boodschappentassen verdwenen porte monnees. Het totaal van de aangiften kwam tot zeshonderd gulden. van de wagen was er benzine uit het vaatje gelopen, zodat beide plunjezak- ken en het zich daarin bevindende werkgoed, met deze gevaarlijke brandstof waren doordrenkt Op de bo dem van de kofferruimte lag zelfs een plasje benzine. Nadat Van der Kolk zijn sigaret had opgestoken stond hij in een ommezien in lichterlaaie. Als een levende flam bouw ijlde hij in doodsangst de kleed kamer uit, het terrein op. Een van 2ijn kameraden, Anton Len- ting uit de Watergeusstraat 84a te Rot terdam, omwikkelde daarna de in brand staande jongen met oude kle dingstukken en probeerde op deze ma nier de brandende werkkleren van het lichaam te trekken. Ook andere toe geschoten werknemers hielpen hier mee. Met verbrandingen tot in de derde graad, zoals de bedrijfsarts constateer de, werd de jongen m ernstige toestand naar het ziekenhuis gebracht Passepartouiringert (vanaf 66,-) met verwisselbare stenen (vanaf 27.50) LIJNBAAN 92 OOSTZEEDIJK155-157 ROTTERDAM van 50 jaar geleden Opstand op Cuba, New York, 13 Fe bruari. Het staaisdepartement te Wash ington meldde gisteren, dat op Cuba een revolutionnaire beweging uitgebroken was. Een telegram op heden uit Habana meldt, dat de rebellen door de regee* rings-troepen in de provincie Matanzas verslagen zijn. Naar verluidt hebben de Vereenigde Staten aan de Cubaanschc regeering 5000 geweren eu munitie aan geboden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1