Med. Fac. kan ongeschikte studenten verwijderen Plan van Heenvliet kost 12 miljoen Recreatiegebied sluit aan de Brielse op Maas Aan te leggen rondom te graven meer Nieuw plan Westerschelde Tunnel bouwen en „inslepen"? Scjtollcrfamnur Philip sluit lam 'fabriek Drs. F.: maandstaten waren niet juist Ir. P. de Jong sprak over situatie in Z-Afrika Afscheid Vr met heel veel woorden Hulp ernstig gedupeerden 1 eixeira Diefstal in scheepshutten Zijlstra-Luns op Duitse tv Prognose redactie 8 GS niet eens met begroting van Kruininger Gors Coster „krijgt" en plant bos in Israël Eerste dag strafzaak-Teixeira Discussies bij werkgemeenschap Fransen lanceren tweetle kunstmaan Rijnmondgemeenten onevenredig zwaar belast Doelen-recital Piet Veenstra Duizenden bij overstroming in Djakarta dakloos Debat-Delwaide- Thomassen is uitgesteld L Plannen Drs. J. L. Post wordt inspecteur ruimtel. ordening Sleutels tunnel en bruggen naar opvolger wihü nv. ROTTERDAMMER WOENSDAG 15 FEBRUARI 1967 Groene krans MIDDELBURG Ir. L. W. Lievense uit Breda heeft Gede puteerde Staten van Zeeland een rapport aangeboden over de mo gelijkheden voor de bouw van een vaste oeververbinding over of on der de Westerschelde. Geïnspi reerd door de methode die werd toegepast bij het leggen van aardgasleidingen door de Wester schelde werkte ir. Lievense een plan uit voor de bouw van een brug/tunnel over en onder dit internationaal vaarwater. Een on derdeel van het plan van de Bre- Tarieven omhoog mn ólj {nor gr|njnt dase ingenieur is de bouw van een tweeduizend meter lange tun nel met vier rijbanen. Deze tunnel zou moeten worden gebouwd in een bouwdok, en daarna worden „ingesleept". Zandwinning Subsidie (Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De 50-jarige drs. J.M. F., enig beherend ven noot van het failliet verklaarde bankiershuis Teixeira de Mattos, heeft vanmorgen kort na het be gin van de strafzitting bekend, voor de Nederlandse Bank be stemde maandstaten te hebben vervlast. De grootste bank van ons land, die ingevolge de Wet toezicht kre dietwezen belast is met het toe zicht op handelsbanken, kreeg hierdoor een onjuist inzicht in de liquiditeit en solvabiliteit van Teixeira de Mattos. DETAILS B, en W. Spijkenisse; m GEEN NADEEL ZELFBEWUST NORMAAL Pagina 4 2A ROTTERDAM Minister Diepen horst heeft »P vragen van ex-Boer f'. Voogd, lid Tweede Kamer, betreffende de medische faculteit geantwoord, dat inderdaad de Medische Faculteit te Rotterdam de bevoegdheid heeft aa studenten van wie in het eerste jaar van bet onderwijsprogramma b geble ken dat Rij niet geschikt zijn voor de medische studie het recht te ontzeggen tot inschrijving en tot deelname aan de examens. De minister stelt, dat van deze be voegdheid slechts gebruik zal worden I gemaakt bij duidelijk gebleken on geschiktheid. Hij meent dat, wil het experiment van een nieuwe studie-opzet in Rotter dam slagen, het van groot belang is dat aan het eind van het eerste jaai de duidelijk ongeschlkten kunnen wor den verwijderd. De gedachte van een ss selectie aan het eind van de propae- deuse had, aidus de minister bij de behandeling van het wetsontwerp inza ke de beperking van de toelating var. Kt eerste-jaars studenten in de Tweede Kamer verschillende voorstanders. ■i< voorts vestigt de minister er de aan dacht op ,dat er goede waarborgen t? zijn, richtlijnen van het algemeen bestuur van de Medische Faculteit be- hoeven ministeriële goedkeuring en er is ook voorzien in een mogelijkheid tot beroep. Een student die met goed ge volg het propaedeutisch examen heeft afgelegd kan de toegang met meer worden geweigerd. Het is voorts niet juist, dat aan dege nen die niet voor een propaedeutisch examen slagen, zonder meer de toe gang tot de Medische Faculteit wordt geweigerd. De bevoegde instanties zijn geheel Jj vrij om een voor dit examen afgewe zen student een of meerdere keren in de gelegenheid te stellen dit examen opnieuw af te leggen. Inderdaad is de Medische Faculteit te Rotterdam de enige faculteit der geneeskunde in Ne derland waar eenstudent wegens on geschiktheid voor verdere studie de toegang kan worden ontzegd. Deze mo gelijkheid is ook en dan in nog ruimere vorm aanwezig bij de Tech nische Rijkshogeschool te Enschede. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM In Heenvliet is een ambitieus plan ontworpen voor de aanleg van een recreatiegebied van ongeveer 82 hec tare. Ten westen van het Voornsekanaal willen B en W een meer doen graven met daaromheen diverse voorzieningen. Het geheel zal ongeveer twaalf miljoen gulden kosten. een jachthaven voor ongeveer 320 boten, met bijbehorende gebouwen, parkeerterreinen enz. aan de zuidelijke zijde van het meer; visplaatsen langs de Groene Kruisweg met bijbehorende parkeerter reinen. Aan de noordelijke oever van het meer komt een terrein van ongeveer vier ha-, bestemd voor de bouw van weekendhuisjes met mogelijk botenha- ventjes; terwijl een in hoofdvorm drie hoekig terrein aan de noordoostzijde van het meer en grenzend aan het ka naal door Voome en het zoetwaterka naal, voor het grootste deel als recrea- tlebos wordt ingericht. Dit recreatiegebied sluit aan ap de Brielse Maas, die bij Zwartewaal ein digt. Het is bedoeld als een tegenwicht met het oog op de komende Industria lisatie van de (gedeeltelijk al verdwe nen) buurtschap Nieuwesluis, die op grondgebied van Rotterdam is komen te liggen. Het gaat om een gebied tussen het Voornsekanaal en Zwartewaal, waar in een meer van ongeveer 50 hectare zou moeten worden gegraven, dat aansluit op de Brielse Maas. Het ontworpen recreatie-areaal sluit in het oosten weer ongeveer aan op het plan-Bemisse, dat Rijnmond on langs heeft bekendgemaakt en dat ook een functie zal krijgen in de zoetwater huishouding van Voome- Putten. Ook in dit geval gaat het om recreatieve elementen min of meer rondom een water, in dit geval de voormalige Ber- nisse, die opnieuw wordt gegraven. Het plan van Heenvliet voorziet om het meer een „groene krans", waarin drie recreatieve hoofdelementen Zijn opgenomen, namelijk: ligweiden en een badstrand aan de noordoostoever; (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Gcd. Staten heb ben bedenkingen tegen de wijze, waar op de begroting van het recreatlecen- nun Kruininger Gors in Oostvoome sluitend is gemaakt. Deze begroting sluit met een gezamenlijke bijdrage van de gemeente Oostvoorne en Rotter dam van 23.250. Daarin ls een post onvoorziene uitgaven van ƒ2000 ver werkt. Aan dit systeem wil het college niet langer goedkeuring verlenen. Het te kort zal nog met ongeveer 11.000 stij gen vanwege enkele voorzieningen op de terreinen. Voor de vervanging van houten toi letgebouwtjes zal een investering van 60.000 nodig zijn. Het bestuur wil op de caravanterreinen de vernielde grasmat door schelpen vervangen. Uit gaven voor oververdediging en uitbrei ding van drainering vergen achtereen volgens 5000 en 10.000. GS hebben verder bij het dagelijks bestuur van Kruininger Gors aange drongen op tariefsverhoging, zodat hot centrum binnen afzienbare tijd zich zelf kan bedruipen. Het bestuur schrijft de bestuursraad, die 21 februa ri zal vergaderen, dat een en ander in de praktijk betekent dat moet worden gestreefd haar sluitende exploitatie. Over de gewenste maatregelen komt nader beraad. Als eerste stap wil het bestuur de tarieven met gemiddeld 20 Uit l'fl «(tif'lfrrUr llllllcl) rtnji'Htiolliia Lett pffiqt-c p tl [helleTéjlthfiy |jtifi|n,,ij Mriiari, f MlUlM Itïfci tkilUj.1 Jif lui liullWlalul Icuiitj'H Wfciltr iietlj fp «ii volgens welke (tien tiaar van meening dat die affduHIiig t|er ree tégen Enge' mill met ijtilkjiöiittdi til ntljnril, fMl l«j aog op Amerika of tttlilerfc inlenen ver. swakt is of verzwakt ral worden. Met liet oog op e nen n on lias J me «Mg ictien ve 5 zwa Ir. Lievense verzekerde ons dat de tun nel niet wordt afgezonken en even min op een manier als bij doorlaai- caissons gebruikelijk is op zijn plaats wordt gebracht Vermoedelijk zal op de plaats waar de tunnel moet komen een gigantische sleuf worden gebaggerd. Later wordt de tunnel dan In de sleuf getrokken, waarna deze weer wordt afgedekt. Bij de bouw van het bruggedeelte van deze nieuwe verbinding zal waarschijnlijk gebruik worden ge maakt van hetzelfde systeem dat is toegepast bij de bouw van de Oosterscheldebrug. De laatste tijd is er rondom de plan nen voor een vaste oeververbinding voor Zeeuwsch Vlaanderen een discussie ontstaan. Het ging hierbij met name over de kosten van een dergelijk project. Het lid van Gedeputeerde Staten van Zeeland, de heer A. J. Kaland, ver klaarde dat de bouw de vijfhonderd miljoen gulden niet te boven zal gaan. Anderen, onder wie oud-staats secretaris ir. Posthumus (PvdA), zijn het niet met hem eens. Kennelijk baseert de heer Kaland zijn uitspraak op de inhoud van het rap' port van ir. Lievense. Tenminste hij heeft laten weten dat maandag zal blijken dat het project wel kan worden uitgevoerd voor vijf honderd miljoen. Die dag zal ir. Lievense namelijk zijn rapport toelichten op een bijeen komst van het Departement Zeeland van de Maatschappij van Nijverheid en Handel in hotel De Korenbeurs te Goes. Dit departement van de Maatschappij van Nijverheid en Handel maakt een speciale studie van de mogelijk heden om te komen tot de bouw van «en vaste oeververbinding over de Westerschelde. Men heeft ook plan nen om een actiegroep in het leven te roepen die deze nationale en inter nationale zaak moet propageren. De groep zou moeten bestaan uit verte genwoordigers uit Zeeland, Rotter dam en Belgisch Vlaanderen met uit zondering vïh overheidsinstanties. AMSTERDAM van jiaai' »ri De dochterionderne- ran Philips in Ierland (icefl bedo or fabr bk In j'ilijt pil .Pilt#» jij In het bedrijf zijn 3ilu JJdj'sc IKM De riuituijj zqil gèèn ijwqea het marktaancjbcl vah Pli HM ilHf do maatlckfei is dal de afzet etc vhc pi?: erdfer van Het badstrand, het recreatiebos en de jachthaven zullen toegankelijk zijn via een op de Groene Kruisweg aan te sluiten weg langs het kanaal door Voome, op welke weg tevens de ver bindingsweg met de bebouwde kom van Heenvliet zal aansluiten. Voorts is een weg geprojekteerd over de groene krans langs de Groene Kmisweg, die een verbinding heeft met de overige elementen. De totale oppervlakte van het recreatiegebied be draagt ongeveer 82 ha. Teneinde de kosten van het projekt zo veel mogelijk te beperken is naar de mogelijkheid gezocht van zandwin ning. Er is een werkgroep van technici gevormd, waarin vertegenwoordigers van verschillende instanties zitting heb ben en die deze mogelijkheid gaat on derzoeken. Aangezien door de zandwinning de kosten niet geheel gedekt worden is nog naar een andere bron van in komsten gezocht Deze is gevonden in de vorm van baggerspecieberging, na dat de zandwinning is voltooid. Ten slotte wordt de sluitpost gevon den in een subsidie van het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappe lijk werk. Voorlopig wordt aangeno men, dat de realisering van het recrea tieplan ongeveer 8 A 10 jaar in beslag zal nemen. Na voltooiing van het plan komen het beheer en de exploitatie in handen van het recreatieschap Brielse Maas. B. en W. van Heenvliet noemen dit nieuwe gebied een zeer welkome aanvulling voor het bestaande recrea tiegebied van de Brielse Maas, dat nu al in een grote behoefte van de bevolking van Rijnmond voorziet. Bovendien wordt daarmee voldaan aan het programma voor de eerstko mende vijf jaren, zoals dit is vermeld in de recreatienota van de provinciale raad voor de recreatie in Zuid-Hol land. Daarin zijn met name de voorzie ningen nabij Heenvliet aan de westzij de van de toekomstige afsnijding van het Voorase Kanaal genoemd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Drs. J. L. Post is met ingang van 1 maart a.s. benoemd tot inspecteur van de ruimtelijke orde ning in het ambtsgebied Zuid-West te Rotterdam. Drs. Post is momenteel ad junct-inspecteur; hij volgt mr. C. A. van Gorcum op, die onlangs de rijksdienst verliet wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. - De heer Post werd in 1932 te Schie dam geboren en deed in 1958 doctoraal examen en de economie (staatkundig- economische richting) aan de Econo mische Hogeschool te Rotterdam. Hij trad op 1 juli I960 als adjunct-plano loog in dienst bij de Rijksplanologi sche Dienst (destijds Bureau van de Rijksdienst voor het Nationale Plan) te 's-Gravenhage. Per 1 augustus 1965 volgde de benoe ming van drs. Post tot adjunct-inspec teur van de ruimtelijke ordening in het ambtsgebied Zuid-West. grenswijziging. Het overleg tussen het gemeentebestuur van Geervliet en het onze is nog gaande" aldus de nota. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een van de bossen die dank zfj de bemiddeling van het Joods Nationaal Fonds en de hnlp van tienduizenden alt de gehele wereld in Israël worden ge plant. zal het Coster-bos worden genoemd. Directeur A. Coster kreeg deze toezegging tijdens de acht daagse reis die hij met zijn perso neel door Israël heeft gemaakt. Het Joods Nationaal Fonds be wijst met dit gebaar dat het bezoek van het personeel van het Heren en Jongenskledisgbedrfjf Gebr. Coster NV van grote betekenis is voor het land. De bossen krijgen slechts zelden namen van personen, meestal worden er namen van lan den aan gegeven. De vele geschon ken bossen liggen over geheel Israël verspreid. Zo liggen in de buurt van Jeruzalem, op de heu vels van het Judea-gebergte, o.a. het John F, Kennedy Bos, het Harry Truman Bos en het Dr. Wil lem Drees Bos. Behalve dat Coster een bos „krijgt", heelt het gehele personeel ook een bos aangeboden. Maandag plantte de eerste groep van 125 mensen ongeveer tien kilometer buiten de woestjjnstad Beershëba (in de regen, hetgeen daar zelden voorkomt!) evenveel tamarisken, een soort naaldboom. De groep die volgende week vertrekt, zal een zelfde hoeveelheid in de grond zetten. De aanplanting in Neveh Avraham kreeg voor het personeel extra betekenis doordat elke deel nemer aan de reis een certificaat van boomplanting ontving. Meestal wordt er voor een groep slechts één certificaat uitgeschreven. Inmiddels is de eerste C«ster groep gistermiddag even na één uur met een Boeing 707 van de El Al Israel Airlines op Schiphol ge land, na een voorspoedige vlucht vanuit Tel Aviv en een tussenlan ding in Rome. Bij het hoofdkantoor aan de Meent trok het voor een deel met Arabische hoofddoeken getooide en Israëlische liederen zingende gezelschap veel bekijks, Op voorstel van de president, mr. J. A. Bletz, werd de uitvoerige dagvaar ding in drie gedeelten behandeld. De morgenzitting was geheel gewijd aan de gevallen van valsheid in geschrifte; vanmiddag kwamen de ten laste geleg de opichting van een Duitse Bank te Düsseldorf en de verduistering van in open bewaring gegeven effecten aan de orde. Na alles wat in de afgelopen maan den over dit bankschadaal bekend is nieuwe spectaculaire manipulaties in geworden, kwamen er slechts weinig de openbaarheid van drs. F., een ble ke, schrale mém met een donkere bnl. Mr. Bletz ging diep in op de inge wikkelde financiële details, die met de vervalsing van de maandstaten ver band hielden. De rechtbank hoorde als getuigen- deskundigen de rijksaecountant L. in 't (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Met vele harte lijke woorden (die bij elkaar an derhalf uur in beslag namen) is dinsdagmiddag afscheid genomen van de chef onderhoud oeververbindingen (beter bekend als de man van de Maastunnel) A C. Vreugdenhil. Hoofddirecteur van gemeentewer ken ir. J. A. C. Tillema noemde uiter aard het feit dat de heer Vreugden hil en enkele naaste medewerkers te gen het einde van de oorlog de maat regelen van de bezetter om de tun nel eventueel te vernielen, heeft gesabotteerd. „U komt daarvoor de dank van heel Rotterdam toe", zei de heer Tillema. Hij wees er op dat de heer Vreug denhil in alle functies die hij heeft bekleed belangrijk werk heeft gedaan. Ir. M. A. Hartmann, chef van de afde ins staalbouw van gemeentewerken legde de nadruk op de plichtsbetraeh ting van de heer Vruegdenhil. De opvolger van de heer Vreugden hil, de heer K. Kerkhof bracht dank voor de wijze waarop de heer Vreug denhil steecis voor zijn personeel klaar stond. Verder spraken nog de heer H Fester namens het gezamenlijk perso neel, de heer C. Klip van de afdeling waterbouw, de heer J. Hindriks na mens de personeelsvereniging en ad junct-havenmeester F H. Boogaards De heer Vreugdenhjl dankte tenslot- -i, '—'-gé 'wensen en cadeaus, nog iaï blijven schrij- ptterdam in het perso neelsorgaan welke mededeling hij de aanwezigen in goede aarde viel. Aliiiiii Viiii i|n litifib ifr In de Salitü-a-Waesliln Fransen vandaag een twee- cem-kunslmaan gelanceerd et zal een baan orii de aardb besclirijven die over het Middellandse ni' Diac e aatell Tenslotte overhandigde hij de heer Kerkhof de sleutels van de Maastun nel en van alle Rotterdamse bruggen als symbolische overdracht van zijn functie. (Van oen onzer verslaggevers) ROTTERDAM In de korte tijd dat Rijnmond bestaat ls de bijdrage van de gemeente Spijkenisse aan dit openbaar lichaam vertienvoudigd, na melijk van 2.146 tot 22.162. B. en Vt\ achten een herziening van het sta tuut nodig om een meer doeltreffend functioneren te verzekeren. In de aanbiedingsnota bij de gemeen tebegroting schrijven B. en W. van Spijkenisse van oordeel te zijn dat het rijk een behoorlijke bijdrage in de kosten van Rijnmond moet geven. Thans worden de gemeenten naar hun mening onevenredig zwaar belast. Het dagelijks bestuur van Spijkenis se ziet verder met belangstelling uit haar de vobrsiejltn lot herindeling varj Vootrie-Piittén. „,A1 is het grondgebied van Spijkenisse door toevoeging van Hekelingen uitgebreid, Spijkenisse is nauw betrokken bij een herindeling ol (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Dat de Zuldafri kaanse wijze van regeren, een veel omstredene is, werd dinsdagavond in de Beatrixhal van het Groothandelsge bouw bevestigd. Na een knappe voor dracht van ir. P, de Jong uit Zeist, voor de Stichting Nederlands Zuidafri- kaanse Werkgemeenschap, ontbrandde er reeds tijdens de pauze een emotione le discussie tussen voor- en tegenstan ders over het daar gevolgde rege ringsbeleid. De heer De Jong, die ter elfer ure de plaats innam van de zieke dr. W. A. Veenhoven, belichtte speciaal dé Bantoes na eerst een verhelderende terugblik op de historische ontwikke ling van Zuid-Afrika te hebben geschetst Hij vertelde, dat de Bantoes vele tientallen talen spreken. Zij zijn vee houders waarbij de dieren alleen wor den benut als ruilmiddel om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarbij moet de vrouw alles doen. Zoals de zware bewerking van de grond op de meest primitieve wijze. Dan is er een enorme bevolkingstoena me onder het motto: „Vele handen ma ken het toch al lichte werk voor de houden overigens alleen praatpartijen en vinden een horizontale houding bij zonder aangenaam. Thans is er een kleine wijziging in het levenspatroon e constateren. Toch gaat dit evolutie proces uiterst langzaam. Het bijgeloof iaat de Bantoes niet los, ook al zijn zij tot het Christendom overgegaan. Het is een misverstand te denken dat Bantoes niet in voor blanke bestemde kerken mogen komen. Zij zij'n van harte welkom. Maar zij doen dat niet omdat zij de taal niet verstaan en houden het bij hun eigen kerken die zij lief hebben. Met daarbij AMSTERDAM De gedupeerden van Teixeira de Mattos hebben ge zamenlijk van de Nederlandse ban kiersvereniging een bedrag van 1,5 miljoen gulden gekregen. Het bedrag zal worden verdeeld onder hen die het meest ernstig zijn benadeeld. Deze gift staat geheel bulten de eerste uitkering van dertig procent, die onlangs werd bekendgemaakt. De bankiersverenlglng nam reeds b|j de bekendmaking van het nitstel van betaling van Teixeira de Mattos het besluit om na te gaan of er hulp kon worden geboden aan kleine spaar- ebs en kléine crediteuren. De Forum- ank keerde tijdens dit onderzoek eeds een bedrag van één miljoen gulden uit aan de houders van bank- boekjes. BERGSCHENHOEK Geruime tijd ls reeds gestreeld aansluiting te krijgen op het aarclgasnet. Aanvankelijk ls getracht feen gemeenschappelijke regeling Ie treffen met de gemeenten Eerkei en Rodenrijs en Biels wijk. Gedeputeerde Staten gingen met deze re geling echter niet akkoord. Aan de gemeen teraad ls nu voorgesteld concessie te verle nen voor Rasleverantie door het GEB te Rotterdam Zeegebied loopt. Dezë Pjadepm is de jpptsje rajtej a vanuE jninaguir word[ geian- §tii (I, niiur ce Franse troepen de sié vobr 1 uni moeten ontruimen. SCHIEDAM Uit de nlet-afgesloten hut van de 45-jarige kapitein H. D. N. van de Noorse tanker Athene zijn dinsdagavond 75 Amerikaanse dollars, zevpnijen Engelse ponden, vijftig Singapore-dollars en 159 gulden aan Neder lands geld ontvreemd. Kort nadat de dierstal was ontdekt, meldde de eerste machinist E. J, dat uit zijn hut veertig Engelse ponden en veertig gulden was gestolen. De Athe na lag in dok bij de NV De Nieuwe Waterweg. een (ritmische) zang en liturgie die aan zijn aard is aangepast „Voor God zijn alle mensen gelijk", aldus de heer De Jong, „maar even onweerspreek baar is dat alle mensen onderling verschillen." „De Nederlandse wens van velen, sat de Bantoes moeten integreren, is onuitvoerbaar. Zij zouden zich derde- of vierderangsburgers voelen. Daarom is ook een gelijk stemrecht onmogelijk. Indien dat geschiedde, zou een chaos onvermijdelijk sijn en het land in de afgrond storten." i Daarvoor had. de heer J. Muus, voor zitter van het district Rotterdam van de NZAW een korte inleiding gehou den. Voordat de discussie na de pauze een aanvang nam werd de film „Dit is Zuid-Afrika" vertoond. ROTTERDAM De pianist Piet Veenstra, een van onze muziefcmede werkers, zal donderdag 2 maart een recital geven in de kleine Doelen zaal. Het wordt een Beethoven- programma be staande uit de sonate in f-ma- jeur op. 10 no. 2, de „33 Veran- derungea über einen Walzer van A. Diabelli" cn de sonate in f- mineur op. 57. Veenstra, die regelmatig als concertpianist optreedt, studeerde bij Johan Wol- ters, Willem Hielkema, Léon Fleisher, Eugène Istomin en Rudolf Serkin. In Rotterdam was hij solist bij het Rot terdams Philharmonisch Orkest Ook trad Veenstra op in de Bondsrepu bliek en in Parijs. Holt en J. W. van Westrienen, die drie lijvige rapporten met bijlagen over de affaire hebben opgesteld, en drs. C, de Back, directeur van de Nederlandsche Bank. De 64-jarige heer De Back zei, dat alle handelsbanken verplicht zijn, maandelijks staten met hun gegevens ia te leveren bij de Nederlandsche Bank. „W|j gaan ervan uit dat de sta ten juist worden ingevuld. In twijfel gevallen stellen onze accountants® en onderzoek in met de boekhouding van de bank ernaast. Als blijkt dat de gegevens niet kloppen, kan de Nederlandsche Bank maatregelen nemen. In het uiterste geval kan de financiële toestand van de betrokken bank worden gepubliceerd." (Oud-minis ter Vondeling heeft hierover indertijd in de Tweede Kamer gezegd: deze maat regel is voor een bank een dodende straal achter de deur.) Dra, De Back gaf toe, dat de Neder landsche Bank geen direct nadeel heeft ondervonden van de door Teixeira de Mattos vervalste maandstaten. Mr. Biets concludeerde echter, dat het inzicht van de Nederlandsche Bank erdoor bemoei lijkt is. Teixeira de Mattos heeft ook geknoeid met het boeken van kredieten, die het bankiershuis had verkregen van een. bank in Mainz en van de Nederlandse Kredietbank te Amsterdam. De als getuige opgeroepen ex-hoofd boekhouder van Teixeira de Mattos, de 36-jarige A. J. M. Moes, bekende dat. Hij had er indertijd met drs. F. over gespro ken, maar deze had, aldus de getuige, ook geen andere oplossing gezien. Met de Nederlandse Kredietbank was overeengekomen dat beide banken de kredietverstrekking op dezelfde wijze zouden boeken, in elk geval op een ma nier die voor beide partijen even. gunstig WtlS» A De president: „Uw opaet was om het fijne van de transacties niet uit te laten komen." Drs. F., die voortdurend naar de grond voor zijn voeten zat te turen, maakte slechts een enkele keer gelegenheid van de mogelijkheid vragen te stellen. Op vragen van de president antwoordde hij op een vrij arrogante, zelfbewuste toon. Na een korte schorsing van de zitting' bracht de president, die veel haast maak te met de behandeling, dra. F. opnieuw !ot .belangrijke bekentenis. H(j gaf toe, dat h|| het Duitse bankiershuis C. Cè Trlnkaus te Diisseldorf schriftelijk had meegedeeld, van Duitse effectenbezitters machtiging te hebben ontvangen, hun waardepapieren in pand te geven, hoewel hö die goedkeuring geenszins had. De bank hechtte geloof aan de brief van drs. F. Deze duistere- manoeuvre bracht de bankier 700.000 Duitse Marken, op. Trlnkaus leed er geen financieel na deel door, omdat de effecten-twee keer zoveel waard waren. Wel gedupeerd- weiden de eigenaars van de effecten, die uiteraard niet wisten hoe er met hun ia deposito gegeven stukken werd omge sprongen. DEN HAAG De belangstelling van de buitenlandse pers, radio cn televisie voor de verkiezingen is gro ter dan ooit. Zo maakte de Duitse televisie vanmorgen opnamen toen premier Zijlstra en zyn echtgenote en minister Luns en zijn vrouw hun stem uitbrachten. Tot de vroegste stemmers behoor den voorts drs. Schmeizer, fractielei der van de KVP, en mr. Toxopeus, fractievoorzitter van de WD. In Den Haag was het op de stem bureaus in de morgenuren aanmerke lijk stiller dan op andere verkiezings dagen, zo was de indruk, In Utrecht en Amsterdam was de toeloop „nor maal". DJAKARTA Zware regenval en overstromingen hebben In Djakarta tienduizenden mensen dakloos ge maakt. Tweeëntwintig personen wor den vermist. Grote delen van de Indonesische hoofdstad staan onder water doordat de snelstromende rivier de Tjiliwoeng buiten zijn oevers is getreden. Op sommige plaatsen staat het water twee meter hoog. pr duidelijk te maken, dat het een in bank- krinren normale handeling was geweest, Stijn draaierijen irriteerden de président, die enigszins gestoord opmerkte: „Uw brief In ondubbelzinnig." Even later zei hif: „U beschikte duidelijk over-gelden, die u niet toekwamen en dat ls nu juist wat men u kwalijk neemt." Het bleek dat aan de bewuste brief een correspondentie per telex was voorafge gaan. Toen er pp deze manier een ak koord tot stand was gekomen met de Duitse baak, ging de door drs, F. onder tekende brief de deur uit. De als getuigen opgeroepen 49-jarige bankbedlende J. van Groll en de 50-jarige adjunct-directeur F. J. Roelofs Heyrmang van Teixeira de Mattos hadden 'geweigerd hun handtekening onder de brief te zet ten, omdat zij wisten dat de inhoud was gelogen. Daarop had dra. F. htm de brief uit handen genomen cn met zjjn naam bekrachtigd. Voor déze zaak bestaat zeer veel pu blieke belangstelling. Op de, tribune is geen plaats meer vrd- Geruime tijd voor het begin hadden vele mensen al in een rij voor de deur gestaan. De zitting duurt voort. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Een reeds georga niseerde debatavond over havenpoli- tiek, die maandag 20 februari in de Arenbergschouwburg zou worden ge houden, is ter elfder ure afgelast. In die bijeenkomst zouden burge meester W. Thomassen van Rotterdam en schepen L. Delwaide van havenbe drijven Antwerpen een „paneeldiscus sie" houden met als onderwerp haven- politiek in België n Nederland. Vandaag kwam echter het bericht dat de heer Delwaide ziek is gewor den. Men hoopt de discussie nu in maart te houden. Zou er één kiezer in Neder land zijn die precies de verkie zingsuitslag raadt? Wij nemen aan van niet,maar men kan nooit weten! In ieder geval heb ben zeer velen tevoren hun verwachtingen op papier gezet, in de verwachting dat juist hij of zij het hij het rechte eind heeft. Ook onze redactieleden ble ven niet achter. Het gemiddelde van de voorspellingen van 35 redacteuren is als volgt: partijen KVP PvdA VVD ARP CHU CPN PSP SGP Boerenpartij D'66 GPV verwacht 46 41 16 13 14 5 5 3 3 3 1 oud 50 43 16 13 13 4 4 3 3 0 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1