0 Grootste raffinaderij ter wereld 0Pakhuismeesterennieuw tankpark Schoorsteen van 100 m hoogt e The Restless Port: nieuwe wL Eruliot Overvaller in arrest Sleutelhangeractie voor Israël begint IX van Volker in I i 25, Joh.de Heer Negen1 opperzuiger van 6400 hub. meter ASfc58" 10 kilometer voor 850 nieter MARINIERS OOK PARACHUTIST Oud-politieman ove na on Bij inbraak f 500 gestolen Sleepboot Bartel Wilton in dienst Initiatief van Stap 65" C. Coster plant m Lijk opgehaald >rocent voor ontwikkeïmgshxilp INTERIEUR Gevecht aan boord van woonschip I r>F ROTTERDAMMKR 2A VRIJDAG 17. FEBRUARI (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De nieuwe distillatie-eenheid, waarmee Shell Nederland in Pernis in 1969 de grootste raffinaderij ter wereld |zal zijn, bestaat uit de eigenlijke 1 distillatie-apparatuur en twee ont ij zwavelingsinstallaties, één voor benzinefracties en één voor ker'o- t sinefracties. De tankopslagcapaciteit voor ruwe olie op het terrein van Shell Europoort wordt uitgebreid en Ier wordt een extra-pijpleiding «tussen dit tankpark en de raffi- meierij aangelegd. Voor opslag van olieproducten zal zowel de «tankopslag in Europoort als die hij de raffinaderij evenzeer moe ten wordne uitgebouwd. Schoon - i Een orgel is het middelpunt van een gelukkig gezin VOORDEELPRIJS ORGELLESSEN Neent zélf vrijblijvend de proef op de som 1 KEUZE UIT WERELDMERKEN Conn- Hammond Philips Riha - Solina e.a. OCCASIONS HOGE INRUILPRIJS M Uit Europak begint nu '7 Siflïlcmt m II f: ty "immBMmmmmmwmmmsm*' Wens generaal ISass in vervulling ROTTERDAM De Konink- lijke Maatschappij tot het Uitvoe ren van Openbare Werken „Adxi- aan Volker" NV heeft vandaag de Geopotes IX, de grootste sleep hopperzuiger van Europa, in ge bruik genomen. Tijdens een proef vaart op de Noordzee nam het be drijf dit baggervaartuig over van de Werf Gusto te Schiedam, een der vennoten van de I.H.C.-Hol- land. Volgende week zal de Geopotes IX door de Havencombinatie Hoek van Holland (waarin ook Bos én Kalis en Van Hattum en Blankevoort deelnemen) worden ingezet bij het verbreden en ver diepen van de haventoegang van Europoort. Gelijke tred 31 meter Accommodatie blijvend goedkoper zuiver scheerwollen frisé tapijt 380 cm breed Neem de-maat van Uw kamer mee mmn PiSt» P.. heel Pernis een nieuw gezicht De nieuwe fabriek is ontworpen onder verantwoordelijkheid van de Bataafse Internationale Petroleum Mij. NV in Den Haag. In het ont werp zijn zeer veel voorzieningen opgenomen ter voorkoming van ver ontreiniging van water en lucht. De nieuwe fabriek zal niet in de bestaande raffinaderij maar in het tankpark ten oosten van het fa briekscomplex worden gebouwd om concentratie van rookgassen te ver mijden. -;v" 1" De fabriek wordt gestookt met brandstof met een laag zwavelgehal- tc, zodat de rookgassen een minima le hoeveelheid zwavelverbindingen zullen afvoeren. Deze afvoer geschiedt vla één schoorsteen van ruim honderd me. ter hoogte. Door de plaats van de nieuwe fabriek kan zij niet worden aangesloten op de thans in aanbouw zijnde schoorsteen van 213 meter. Ook zullen alle maatregelen wor den getroffen ter voorkoming van ontsnappen van onverbrande kool waterstoffen in de atmosfeer. Alle drukveiligheden. zowel voor gassen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM De grote belangstel ling voor de film Key to World Traffic en het feit, dat deze film door de snel le ontwikkeling in de Rotterdamse ha ven reeds nu verouderd is geworden, Reeds vanaf 1.145.- bezit u een orgel l' vanaf Zonder aanbetaling. p.m. Dankzij de unieke orgellessen van Joh, da Heer, speelt u gegarandeerd In 10 minuten I - Regelmatig Interessante aanbiedingen - ,.tv y- OOSTZEEDIJK 030, ROTTERDAM" TEl.(010)i15255 hebben Pakhuismeesteren doen beslui' ten tot het laten vervaardigen van een nieuwe film The Restless Port, die don derdagmiddag in De Doelen in een kleine kring van belangstellenden in premifre werd gebracht. Deze film is vervaardigd door de bekende cineast Charles Huguenot van der Linden. De heer H. J. E, van Beuningen, die dit jaar voorzit ter is van de raad van beheer van Pakhuismeesteren, vertelde, dat zij 850 meter lang is geworden en dat voor deze 850 meter niet minder dan tien kilometer materiaal moest wor den „verschoten". De film geeft een beeld van de eta blissementen van Pakhuismeesteren en van de Rotterdamse haven in 1966. Dat betekent, dat zij... spoedig wéér zal zijn verouderd Voor het zover is zullen echter enige tientallen kopieën met commentaar in verschillende talen hun weg over de gehele wereld hebben gevonden. The Restless Port is opgenomen op Eastmancolor, met Jaap van Rij achter de camera, Cor Koenders als ge luidstechnicus en commentaar van Wim Povel. De produktie is van Profil- ti-Polygoon, de technische afwerking van het Cinecentrum Holland. The Restless Port is in eerste instan tie een reclamefilm voor Pa huismeesteren. Binnen de betrekkelijk beperkte mo gelijkheden, die een dergelijke reclame film biedt, heeft Charles Huguenot van der Linden een goed resultaat be reikt. Er zijn enige zeer fraaie „shots" bij, die de haven laten zien op een verrassende manier, een manier, die dè doorsnee-bezoeker van de haven zal ontgaan. De kleuren zijn mooi helder, zij net dat de sfeer soms wat romantisch is. De film geeft een goede indruk van de drukte die er in de haven en vooral op het etablissement van Pakhuismeeste ren omgaat en zij laat ook zien, wat er allemaal bij komt kijken om een schip naar binnen te brengen en te doen afmeren. De leek heeft er gewoonlijk idee van.wat er allemaal bij geen ieder schip, gebeuren! vele malen per dag, moet van 50 jaar geleden „Sterke strooming tegen den oorlog". Londen, 16 Februari. De „Morning Post" verneemt uit Washington d.d. Donder dag: Het valt niet te miskennen, dat er in het Congres een sterke strooming is tegen een oorlog met Duitschland. Enkel het doden van vele Amerikanen op zee zou die oppositie kunnen overwinnen en de pro-Duitsche leden van het Con gres kunnen noodzaken een oorlogsver klaring aan Duitschland te bekrachtigen. van de installaties voor het destilleren van ruwe aardolie op het complex van de Shell in Pernis. als voor vloeibare producten, wor den aangesloten op een gesloten sy steem. Het fakkelsysteem van de nieuwe fabriek wordt voorzien van een vloeistofafhcheider en een wa- terslot Ter voorkoming van verontreini ging van het water wordt, waar dat mogelijk is, in de nieuwe (JistUlatie- eenheid luchtkoelïng toegepast. Het -koelwatersysteem wordt tot een mi nimum beperkt en. het by het proces gebruikte water zal in een gesloten systeem worden verzameld en na zuivering volgens de modernste me thoden als schoon, water worden af gevoerd. Europak NV, de nieuwe tankop slagondememing die Pakhuismees teren in Europoort vestigt, stelt, zo meent de raad van beheer van Pak huismeesteren, de gebruikers in staat voor de aanvoer de meest eco nomische scheepsgrootte te kiezen. Men denkt aan rechtstreekse aan voer met „mammoettankers" en doorvoer naar andere Europese ha vens met tankers van dertigduizend tot zeventigduizend ton. De economische en technische op zet van dit project zyn reeds geheel gereed. Ook de financiering is gere geld. Binnen enkele maanden be gint Europak met de bouw van de eerste -fase, die vierhonderdduizend ton tankruimte omvat en waarvan de eerste tanks nog dit jaar en in het begin van 1968 in gebruik kun nen worden genomen. Hoofdaannemers voor de bouw van de Europak-tankinstallatie zijn Grangesberg Company in Zweden Voor het afmeren van de grootste tankschepen zal Europak een. aan tal steigers krijgen en langszij van deze steigers zal niet alleen ligplaats worden geboden aan „mammoet- tankers" van de relaties van Euro pak. Ook andere belanghebbenden met tankopslagcapaciteit elders in dit gebied zullen van deze mogelijk heden gebruik kunnen maken. l| chique om te dragen mwaarderast cm te bezitten lanferj VERLOVINGSRING WINKELCENTRUM BINNENWEG 45 M ^.TaEFOON 11.66.15-ROTTERDAM- ij (Van een onzer redacteuren) ROTTERDAM Met ingang van 1 april zal een aantal mariniers in de gelegenheid worden gesteld bij de Commandotroepen een opleiding tot pa rachutist te volgen. Een hiermede is een wens, waarvoor de vandaag afgegreden commandant van het krops Mariniers generaal-ma- joor J. G. M. Nass lang heeft gestre den, in vervulling gegaan. Een aantal mariniers volgde reeds bij de Commandotroepen een opleiding tot kikvorsman en tot commando. Het ligt in de bedoeling dat de marl niers-paraclmtist bij hun onderdeel blijven ingedeeld. ROTTERDAM Vannacht is in het Dijkzigtziekenhuis overleden oud-adju dant van politie W. Roos uit Wol- phaertsbocht, 74 jaar oud. De heer Roos is op 28 december be trokken geweest bij een verkeersonge luk op de kruising van -de Wol- phaertsbocht en de Pieinweg. Hij is toen met ernstig letsel aan het hoofd naar het Dijkzi-gt-ziekerihuis gebracht Donderdagmiddag heeft de politie uit de Maashaven het stoffelijk overschot opgehaald van de contoleur J. B. v.d. Gaag 65 jaa uit De la Reystraat. De man was .sedert 28 december vermist- De politie denkt niet aane en misdrijf. ROTTERDAM Bij een inbraak in een pand aan -de Industrieweg is in de nacht van. woensdag op donderdag ca. 560 gestolen. Bij Van Os Lederwaren aan de Cool- sirrgel werd eveneens ingebroken. Hier worden enkele koffers, portemonnees, weekend-tassen, damestassen en klein geld vermist. HAMBURG Drie procent van het nationaal inkomen voor ontwikke lingshulp. Dat is volgens de: Duitse hoogleraar Karl Heinz Pfeffer de enig mogelijke oplossing voor de problemen van de ontwikkelingslanden. Hiértoe zullen de geïndustrialiseerde landen een speciale -- ontwikkelingsbelasting moeten instellen. Pfeffer sprak voor studenten van de zendingsacademie in Hamburg. HENGELO De voortvluchtige die zaterdag een blinde sigarenwinkelier opwachtte en neersloeg om vervolgens met zijn geldtas te verdwijnen is gear resteerd. Het is de 19-jarige H. X N. uit Enschede, die in de buurt van de winkel heeft gewerkt en met de plaatselijke situatie goed op de hoogte was. Hij had van het geld nog duizend gulden over. De jongeman was wegens een ver grijp door zijn baas ontslagen en had schulden gemaakt. Om aan geld te ko men beraamde hij het plan de blinde winkelier te overmeesteren- als deze met zijn ontvangsten naar huis zou gaan. Toen. de man begon te schreeu wen sloeg de jongeman, in paniek ge raakt, de winkelier neer. De gevolgen hiervan vielen achteraf mee. Op aan wijzingen van de dader heeft de poli tie ook de lege geldtas teruggevonden. {Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Mejuffrouw H. A. Wilton zal woensdag 22 februari 's morgens de sleepboot Bartel Wilton do pen. Deze bij Wilton-Fijenoord zelf ge bouwde havenmond motorsleper wordt dan in dienst gesteld. Het vaartuig is genoemd naar de op richter van Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf, een van de twee be drijven, waaruit de Dok- en Werf mij. Wiïton-Fijenoord is ontstaan. Een zusterschip, de G.M. Rientgen, genoemd naar de oprichter, van het eta blissement Fljenoord, is reeds enige ja ren in bedrijf, samen met de Company en dé Drycock, beide van -hetzelfde ty pe. Goudsesingel 221, Rotterdam tel. 116673 - 123082 ROTTERDAM W. R. los-werk- man, 33 jaar, wonend aan boord van het woonschip Martha in hét Noorder kanaal, had vannacht een „wilde bui". Nadat hij op de Gordelweg een man van 25 jaar had lastig gevallen en met een fietsketting had bedreigd, schopte hij herrie aan boord van de Martha, waar hij met drie andere mannen woont' Het werd een gevecht, waar door eén van de mannen in het water viel. De man kon op het droge worden gebracht. Ten slotte, is het gehele gezelschap maar opgebracht. R. gedroeg zich tij dens het overbrengen naar hét politie bureau als een wildeman. Zijn drie me debewoners van de Martha zijn na een tijdje weer vrij gelaten. R. is vastge houden. ROTTERDAMDe heer C. Coster bekend door de Israëlreis, die hij pas, maakte met de leden van zijn personeel heeft, vooruitlopend op het hos, dat als gevolg van deze reis In het noorden van de Negev-woestijn zal komen, vanmorgen een boom ge plant voor het Rotterdam-bos, dat ook in de Negev komt. Deze handeling geschiedde uiteraard symbolisch: de heer Coster en zijn zoon zijn nu in Rotterdam. Zij de den dit op eengrote iri Negev-zand uitgevoerde maquette in de sociëteit van de middelbare school voor de detailhandel aan de Karei Doorman hof, waar zij tezamen met bestuur ders van het Joods Nationaal Fonds eri het Genootschap Nederiand-Israël gasten waren van de schoolvereni ging „Stap '65" „Stap '65" heeft een sleutelhanger-ac tie ingezet om daamee de Neder landse jeugd de vereniging wil dat alle scholen meedoen! meehelpt aan de ontwikkeling van Israël. De han gers worden verkocht op kaartjes, die elk één gulden kost an. .Behaalt een school een opbengst van tienduizend gulden, -dan wordt van dat geld in Israël een bos geplant dat de naam van die school zal dragen. Maandag zal de actie ingaan. Mevrouw H. Wolf van Nispen lichtte het Joods Nationaal Fonds.toe, dat alle bijdragen voor de opbouw Van Israël organiseert en overmaakt'. Zij vertelde van de 1 rozenkwekerijen, die nu bij de Dode Zee op zilte -grond konden wor den opgezet omdat daar een zoetwater bron is geonden en zij beschreef de Negev ais het gebied van Israel's toe komst. Koos Guys, voorzitter van het. actieco- mi té van „Stap '65" vëtelde iets over de actie en vaardigde de heer'Costèr af als „Ets-chaim",boom des levens, van deze actie. Jos Tugendhaft, voorzit- terv an „Stap '65" leidde een film over de Negev in, die voor deze schoolvere niging aanleiding was tot de actie. Deze, film toonde wat er in de Negev allemaal gaan de is: sisal-aanplant, waarmee touwvezel cn ook pharmaceu- tische producten worden gewonnen omzetting van zonne-energie via stoom tot elektriciteit, waterzuiveringsinstalla ties bij de kopermijnen van Tirana bij Elath. De directrice var. '-de, middelbareschool voor' de detailhandel,, .mejuffrouw drs. J. C- Blankenstein, beval de actie aan.. Er is een aanvraag bij het -gemeente bestuur ingediend voor een vergun ning tot straatverkoop van de sleutel hangers. stratie-apparaten. Het laardruim wordt gelost door twee rijen van. elk elf kegelklep- pen, die elk afzonderlijk door een hy draulische cilinder worden bewogen. Dl drie minuten kunnen alle kleppen tegelijk worden gesloten. De twee zuigbuizen elk voorzien van. een sleepkop kunnen de opgezo gen baggerspecie zowel in het ruim als direkt buitenboord persen. De zuigbui zen worden aan stuur- en bakboord té water gelaten door middel van drie hïjsblokken. De Geopotes IX wordt voortgestuwd door twee 16-cilinder Smit-Bolnes mo toren,. elk-met een vermogen van 3000 pk. Hiermee kan het scship 12 tot 13 mijl per uur varen. Voor de aandrij ving yan de twee baggerpompen zijn twee lÓ-cilinder motoren van hetzelfde De Geopotes IX op weg naar de Noordzee, rechts boven de licht- opstand op de Noorderpier. Luchtfoto Dick LemckeJ. (Van onze schecpvaartredakteur) vullen van het laadruim volledig moe- tt.- ten afgaan op de instrumenten en regi- De sleephopperzuiger heeft een laad- ruiminhoud van 6400 kub. meter en is aanzienlijk groter dan de in 1963 ge bouwde Geopotes VI tot een met VIII, die een capaciteit van 4000 kub. meter Het schip is speciaal gebouwd voor het bijhouden van de toegankelijk heid van de Nieuwe Waterweg en zal zeker niet het einde betekenen van de sleephopperbouw. Indien de tankerbcuw zich verder zal ontwikkelen, zal het baggeren van geulen en havens hiermee gelijke tred moeten houden. Technisch zou het mo gelijk zijn schepen met een inhoud van 15.000 tot 20.000 kub. meter te bou- en. De ontwikkeling van de sleephopper zuigers is na de oorlog zeer snel verlo pen. Volker bestelde pas in 1959 het eerste schip van dit type, de Geopotos V van 1500 kub. meter. De hoge -kosten hadden de bouw van een dergelijk vaartuig lange tijd tegen gehouden. Snel daarna volgden de sleephopperzuigers van 4000 kub. me ter en nu reeds een van 6400 kub meter. De Geopotes IX kan zuigen tot een diepte van 24 meter, desnoods te ver groten tot 31 meter. Er wordt met be hulp van twee zuigbuizen gezogen, elk met een diameter van 900 mm. Opmerkelijk bij dit schip is het feit dat het laadruim van de bovenzijde gesloten is. De 'baggerbaas zal bij het fabrikaat opgesteld, beide met eert mogen van 1850 pk. ver- De sleephopperzuiger biedt accommo datie aan 51 man. In het brugdekhuis bevinden zich de ruimten voor de kapi tein (de 50-jarige W. Mes),' uitvoerder en officieren. De overige bemanningsle den zijn in het voorschip gehuisvest. Daar liggen ook drie eetsalons, twee kombuizen en een hospitaal. De brug loopt vrijwel over de gehele breedte van het schip. In het midden aan de voorzijde zijn de apparaten opgesteld die nodig zijn voor de bedie ning van de motoren en voor dc navi gatie. Ook kunnen vandaar de bodem- kleppen en afsluiters van het !a- dingsystecm worden bediend. In eik van de brugvleugels staat een bedie ningstand voor de zuigbuisliercn, een standaanwijzer van de zuigbuizen cn vacuummeters voor de baggerpompen. De hoofdafmetingen van het schip zijn: lengte over alles 125,40 meter, breedte 21 meter, holte 19,3 meter en diepgang 8 meter. Als U morgen dit sublieme 100% zuivere-scheerwollen frisé tapijt ku nt kópen met een voordeel van liefst f. 50.- per meter... en U had zich al lang een beetje geërgerd aan die slijt plekken op Uw oude vloerbe dekking... waarom dan nog ge aarzeld? 1 Een pracht kwaliteit wollen frisé in beschaafde dessinering,M 00% zuivere scheerwol, een kamer breed tapijt met.6 mm pooi, van 15450 kiest U morgen uit per meter voor, nog géén honderd gulden. Morgen om 9 uur begint de ver koop van dit gedessineerde wollen frisé tapijt, zuiver scheer wol, in de kleuren fraise, grijs en Mauw, a Sk n 380 cm breed, jffkw/i per mete r. Cêèn te/, of schrift, btst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1