Vrijwilligers maken nu Brandersbuurt schoon Jongeren zelf alvast maar actie k. zwavelzuur oorzaak ademklachten AGENDA Elftal HBSS feestelijk rijtuigen door stad B. A. v. d. Bor: B. en W. bouw Waarom moet 't zolang duren moeten beslissen over van loopbrug Brandweer bluste koffiepot GARAGE VAN DALEN N.V. Kettingbotsing gróte schade jus ftp- Vlaardingen beleefde weekeinde met stank Krediet voor 40 containers voor reiniging Meisje viel van drie meter hoog Sport driekamp voor scholen GSS was dichter bij eerste zege Auto's met gebreken in beslag genomen Bedrijfsleven geeft veel medewerking Sterk Zandvliet gaf Juliana weinig kans Ds. D. Bouwknegt beroepen in vacature ds. Krijger MUSEUM GAAT POOSJE DICHT Jubileum Nuttige Ontspanning Onwel en overleden 140 cm breed Dealer voor Vlaardingen, Maassluis en Omstreken nE ROTTERDAMMER pagina MAANDAG 20 FEBRUARI 1967 blij vend diibbelbrede Kreuk herstellende voo'*!®®'*® stoffen SCHIEDAM De Branders- buurt moet schoon! Dit zou het motto kunnen zijn van een actie, die belangrijk kan zijr voor het leven in en van de „sanerings- wijk" over de problemen waar van wij juist zaterdag jl. uitvoerig schreven. SCHIEDAM Vandaag en morgan •en dagelijks ONGEKEND (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Waarom moet dat nu weer zo lang duren? Twee weken geleden ben ik al begonnen met mijn actie voor een loopbrug over de Burg. Van Haarenlaan. En nog steeds geen beslissing van B. en W. Ik hoop nu maar beslist, dat ik uiterlijk dinsdag de goedkeuring zal krijgen, aldus de heer B. A. van der Bor, Pr. Bernhardlaan 88, directeur van een fabriek van prinz 4 Buys Ballotlaan 4 Telefoon 010—348700 VLAARDINGEN SCHIEDAM Ter hoogte van. het ben zinestation op de Vlaardingsedijk 2ijn vier in file. rijdende personenauto's te gen eikaar gebotst. Het ongeluk ontstónd toen één van de wagens plotseling stopte. Alle vier zijn zij min of meer ernstig beschadigd. De inzittenden waren, de-37- jarige mepüffrouw J. J.t heilgymnaste te Oostvoorne, de 21-jarige schipper A. v. d.,L; uit Vlaardingen. de 50-jarige koop man J. v. cl.' B. (Schiedam) en de 59- jarige sleepbootkapitein P. G. M. (Vlaar dingen). Geen der inzittenden werden gewond. Voor nog géén tientje heeft U morgen de stof voor zo'n leuk vlot voorjaarspakje... om straks als de zon lekker schijnt, fleu rig en modieus weg te stappen. Een grpte partij dubbelbrede voorjaarsstoffen, prachtige kwaliteiten, kreukherstellend, uit de series van 9.75 en 11.25... stoffen van dit seizoen, morgen, als éénmalige aanbieding, door elkaar per meter voor nog géén vijf guldén. Horgen begint de speciale ver koop, slechts één dag, van deze verleidelijk mooie stoffen, voor pakjes en jurkjes, In vele mode kleuren, door elkaar, 140 cm breed, per meter voor :a ar, Voor pskje 2 mtr. Voor jurkje k.mow 1-5 mtr. Voer jurkje z.mouw 1.25 mtr. Gtin ul. cf «chr/ft. best. In afwachting van de beslissingen, die het gemeentebestuur moet nemen, heeft het „Werkcomité tot consolida tie, herstel en ontwikkeling van de Bmdersbuurt" zelf maar alvast een initiatief genomen. Een groep van ongeveer dertig jonge ren heeft zich zaterdag op de oude straatjes, met hun rommelig uiterlijk geworpen om te trachten dets te doen aan herstel en consolidatie. Gestimuleerd door de 'zonneschijn be gon de schoonmaak van de Bran dersbuurt. Er was heel wat op te ruimen! Eerder beschreven wij hoeveel rommel hier h;.. - sid. Zaterdag is er een f"~ 'md. Men zag toen hoe j tisjes puin en grond walden in de St. ■~'i. ïioe een gemengde groep in schier de Teerstoof bez.g was met stenen bikken. ■\71iAARDINGEN Een zwavelzuur- nevel, afkomstig van de nieuwe Albatros Contactzuurfabriek aan de overzijde van de rivier, heeft zaterdag middag een groot aantal klachten op geleverd. De nevel die schadelijk voor de gezondheid is, veroorzaakte bij tientallen mensen ademhalingsklachten. Velen belden dan ook de politie en de GGD op. In overleg met de heer F. R, Quasi, ambtenaar van de lucht verontreiniging te Vlaardingen, de heer J. J. R. Buitma, directeur van de ge neeskundige dienst en de bedrijfsleider van de Albatros is de produktie ge durende enige, tijd stopgezet. De nieuwe fabriek, die anderhalve maand geleden met dé produktie van het contactzuur is begonnen, heeft mo menteel nog met kinderziekten te kam pen. Bij het opstarten van de fabriek, dat ongeveer een week in beslag neemt, komt zwaveltrioxyde vrij. Daar in het beginstadium van de pro duktie de absorber van het produktie- apparaat niet op voldoende sterkte is, richt de zwaveltrioxyde door de absorber heen en komt de stof via de nieuwe honderd meter hoge schoorsteen in con tact met de open lucht Dit gebeurde zaterdagmiddag. De chemische stof kwam in contact met de natte iucht, waarna zich een zwavel- zuumevel vormde. Ondanks de hoge schoorsteen kwam de nevei In het Vlaar- dingse woongebied omlaag, waarna het bil politie en GGD klachten regende. Vermoedelijk heeft de Albatrosfabriek - te veel gespeculeerd op eén volgens het KNMI toenemende zuidwestelijke wind. ■Zondagmiddag werd Vlaardingen op geschrikt door een lucht van rotte eieren analoog aan die van het waterstofgas. Wie de veroorzaker van deze stank is ge weest is nog niet bekend. Vlaardingen heeft de klachten doorgegeven aan het gemeentebestuur van Rotterdam. Voor lopig is de kwestie nog in onderzoek. Wel zou het bestuur van de vereniging tegen luchtverontreiniging een telegram sturen aan B. en W. van Rotterdam, waarin misnoegen over de luchtveront reiniging wordt geuit. Hoewel niet bekend Is wie de stank heeft veroorzaakt, staat het wel vast dat de penetrante lucht van de overzijde van de rivier komt. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Om voor de gemeen telijke reinigingsdienst een veertigtal containers, elk van ƒ575,-, aan te schaffen stellen B. en W. de raad voor een krediet te verlenen van 23.000, Voor de vuilafvoer in flatgebouwen met vuilnisstortkokers en bij bedrijven wordt meer en meer gebruik gemaakt van hoofdzakelijk polyester con tainers met een inhoud van 750 liter. In combinatie met de kraakpersvuil- niswagens werkt dit systeem vlot en het bespaart personeel en onkosten. Zo wel de reinigingsdienst als de gebrui kers zijn er zeer tevreden over. Er ko men dan ook geregeld aanvragen voor containers binnen. 'Op het' ogenblik zijn reeds tweehon derd containers voor afvoer van huis- en bedrijfsvuil bij hoogbouw en bedrij ven in gebruik. Binnen enkele maanden komt een aan tal hoogbouw-woningblokkén gereed, waarvoor ongeveer twintig containers benodigd zijn, terwijl meer aanvragen voor bedrijven nog niet afgehandeld konden worden, omdat er geen contai ners beschikbaar zijn. In totaal zijn al 130 kruiwagens met grond en puin uit de straten te voorschijn gekomen. De gemeente zou vrachtwagens sturen om deze overtolligheden definitief af te voe ren. Ook is begonnen aan het herstel van het plaveisel. Het komende weekeinde zullen de jon geren verder gaan. Inmiddels wer ken zij ook wel op weekdagen, met name aan het herstel van een aantal pandjes, die weer bewoonbaar moe ten worden gemaakt. <Van een medewerker) SCHIEDAM Het Haagse Zandvliet heeft een duidelijke revanche genomen voor de eerder in dit seizoen geleden nederlaag te gen stadgenote Juliana. De Schiedamse vol leyballers. die de laatste weken van slag af zijn, wonnen weliswaar de eerste set met 15—12- en gaven in de tweede set Zandvliet nog goed partij, maar konden het hun te enstanders daarna niet moeilijk meer ma- Dit was voornamelijk te wijten aan het vrijwel volledig falen van de aanvallers, die er slechts sporadisch in slaagden de sterke Haagse verdediging te verschalken. Indien er met wat meer overleg en kalmte zou zijn gespeeld, was een beter resultaat ech ter zeker mogelijk geweest. Nu gingen de 3e en de 4e set verloren met 15—7 en 156, waardoor Zandvliet deze ontmoeting me Juliana 2 gaat voort op de goede weg en klopte het lastige AMVJ-2 met 5—0. Het gemi svan hoofdaanvaller Peter de Munnlk deerde de Schiedammers kennelijk niet. In de verdediging verrichtte Aad Visser wonde ren en in de aanval was Hans Soeters zijn tegenstanders met uitgekookte plaatsballen keer op keer te slim af. Ook Aad Koremans speelde een voortreffe lijke partij. De setstanden Jn deze ontmoe ting waren: 15—6. 15—11 en 15—6. De Juiia- na-ploeg heeft thans, mede doer een ge lijkspel van haar rivale Jong Fendrecht, haar kampioenskansen weer aanmerkelijk Het derde herenteam zette zijn overwin- ningreeks voort met een zege op MVC-2. Zij won deze strijd met 158, 15—9, 1416 en 15—4 en blijft dus met een duidelijk voorsprong op haar concurrenten leider van het klassement. Van deze overige Juliana-teams kwamen Jcngenr-a en. Meisjes-b eveneens tot een overwinning op resp. DRL-a en DRL-b. Een tegenvaller was de nederlaag van Meisjes-a tegen AMVJ-a dat hierdoor haar kampi oenskansen ernstig in gevaar ziet gebracht. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De zesjarige Tina Kruitkamp uit de Morsestraat 29b, ver loor zaterdag op de glijbaan in het Prin ses Beatrixpark haar evenwicht. Zij viel drie meter naar beneden. Met ernstige rugklachten werd rij naar het Gemeente- -'ekenhuis gebracht. (Van een medewerker) VLAARDINGEN In de gym nastiekzaal van het Gemeentelyceum werd zaterdagavond een sporttoernooi gehouden in de vorm van een drie- kamp. Deelnemers waren leerlingen van het Gemeentclyeeum, leerlingen van het Groen van Prinstererlyceum en leden van de jeugdsociëteit „Club Slut Les Diables". De dames van het Groen van Pr. lyceum toonden zich de sterksten SCHIEDAM Door een 43 neder laag tegen BVCB is GSS op de on derste plaats gebleven in 2A en de Schiedammers zullen degradatie moei lijk meer kunnen ontgaan. Toch zijn de Gusto-mannen zelden zo dicht bij een overwinning geweest dit seizoen, als zaterdag in deze sportieve wedstrijd. GSS kwam in de 20e minuut door Van Walsum op 10 en na een half uur kon BVCB keeper Van Beek het nakijken geven, zodat het 1I werd. Nog voor de rust kopte midvoor De Munnik 2—1 in en toen Snijder tien minuten na rust de voorsprong van GSS tot 31 vergrootte, leek er geen vuiltje aan de lucht te zijn. Een kwar tier voor het einde kwam BVCB even wel op 3—2, tein minuten voor het eindsignaal werd het 33 en in de laatste minuut zelfs 3—4. Een teleurgesteld GSS verliet na het laatste fluitsignaal van arbiter VanSplunter het veld. Mn sis Sacrum; WIlton-FiJenoord, lilmver- toning, 29; Musis Sacrum; WIlton-FIJenoord, filmver toning, 13.39 20; vJWonpole; Theater, Schied. FiJmkring, fllm- iSng. 20. „De Goede Haven"; Zuid. wijkavond. 20; Geref. Wljkgemeente Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange •"■'Kstraat 82. uitsluitend redactiezaken. te). -Sj9M. b.g.g. 115588, b.R.R. 346619. „ftiachten bezorging.' Dr. zamenhofstraat "J. lel. 152400. Belangrijke telefoonnummers: Alarm polt- tet 264666. Brandweer 269218. GG en GD 269280. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg 207. Wl. 267674. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM De auto van de 20- jarige Rotterdammers L. L. is zaterdag wegens verschillende gebreken in beslag genomen. De wagen vertoonde een ka potte stuurinrichting, een doorgeroeste chassisbalk en gladde banden. Bij de Hargalaan heeft de politie een wagen, waarvan het rechterwiel nog maar net aan het chassis vast zat en een dwarsliggende ijzeren balk geheel door geroest, eveneens in beslag genomen. De tvaeen was van de 21-jarige automonteur J. V. De Klerk, uw adviseur voor' een verkwikkende nachirusi, stelt zijn collectie matrassen met uiterste zorg samen. Geen wonder, dat ookindenieuwecollectiedenaam 'Olga' zo vaak voorkomt. 'Olga' is een in alle opzichten sublieme matras, maar kan tóch een prijs kaartje dragen dat precies zo be scheiden is ais u van De Klerk gewoon bent *OTTEK>AM/DÜ< HAAQ/l/nttCMTfVUSSWGEKf DEVENTER Mü&M (Van een medewerker) SCHIEDAM In ds vakature van ds. VV. A. Krijger (die donderdagavond in de zaal van de Goede Havenkerk een afscheidsreceptie krijgt aangebo den) heeft de Gereformeerde Kerk een beroep uitgebracht op ds. D. Bouwknegt van 's-Gravenhage-Moerwïjk. Ds. Bouwknegt is op 23 oktober 1928 gebo ren, is gehuwd en heeft vier kinderen. In 1955 werd hij predikant te Wol- phaartsdijk en op 1 oktober 1959 te 's-Gravenhage-Moerwijk. Ds. Krijger nam een beroep naar Wierden aan. SCHIEDAM In verband met de voorbereiding voor de „Salon van de Maassteden 1967" zal het Stedelijk Museum, vanaf vandaag, maandag 20 februari tot en met donderdag 2 maart 1967 voor het publiek gesloten zijn- Vanaf vrijdag 3 maart tim zondag 1 april 1967 zijn dan de volgende ten toonstellingen te bezichtigen: „.Tonge Nederlandse Kunst' 'en „Salon van de Maassteden 1967". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Ter gelegenheid van het. 50-jarig bestaan recipieërde zater dagmiddag in het gebouw Irene de Tuinbouw Vereniging „Nuttige Ontspanning", De belangstelling was bijzonder groot, o.a. kwamen hun ge lukwensen aanbieden de besturen van de volkstuindersvereniging „Thurlede" onder leiding van de "voorzitter M. Bou wer en van de volkstuindersvereniging „Klein Babberspolder, vertegenwoord igd door voorzitter J. van Rosmalen en de secretaris J. Pluim. De heer Rosmalen haalde de vroege re verhouding tussen zijn vereniging en de jubilerende „Nuttige Ontspan ning" aa aan, die niet altijd even goed was geweest. De narigheden, die zich in de loop der-jaren hadden voorgedaan, kwamen grotendeels voort uit verschil in'Orga nisatorisch inzicht. De voorzitter van „Nuttige Ontspan ning, .de heer Th. de Jong, sprak dank-, woorden, waarna gelegenheid was om het bestuur van de jubilerende tuin- bouwvereniging geluk te wensen, waar van o.a. de heer W. de Koning, ambte naar van de gemeentelijke plantsoenen dienst gebruik maakte. Het hoofd bestuur van het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Ne derland had schriftelijk zijn geluk wensen aangeboden. VLAARDINGEN De 81-jarige S. Mulder kreeg vrijdagmorgen op het Ver- ploeg Chasséple'n een hartaanval. Kort na aankomst in het Holyziekenhuis is hij overleden. (Van een medewerker) SCHIEDAM Op feestelijke wij ze is de nieuwe tweede klasser HBSS zaterdagmiddag omstreeks zes uur in Schiedam ontvangen. Dat de ploeg van trainer Aad Bierhuizen bij Loosduinen tot een 20 overwinning was gekomen, werd ai gauw in Schie dam bekend en de Rijnmondband maakte zich gereed om bij het Boer- haaveplein de kampioenen met een grote schare supporters te ontvangen. Omstreeks zes uur arriveerde de stoet uit Loosduinen en de spelers namen plaats in het eerste open rijtuig, waarachter een twee rijtuig reed, waarin het bestuur plaats nam. Voor op ging de Rijnmondband musice rend door de stad en achter de rijtui gen reden de drie grote touringcars waarin de 150 supporters gezeten wa ren, die al zingend, toeterend en jui chend de rit door Schiedam-Cen trum, meemaakten. Ongekend was een dergelijke ont vangst voor HBSS, dat via de Broersvest over de Hoogstraat reed, om zo via de Parkweg, Mgr. No- lenslaan, Nieuwe Damlaan en Sport- parkbrug naar Harga gereden te worden, waar voor de spelers met apparaten en pijpleidingconstruc- bedrijfsschool van wuton-Fijenoord '.al ties in de Spaanse Polder. Hij is '~~~1 1"'"~ kennelijk geïrriteerd, omdat hij wil opschieten met zijn projekt en tot nog toe niet kan beginnen. Dankzij zijn talrijke zakenrelaties heeft hij een aantal medestanders ge kregen, die minstens zoveel geestdrift voor de goede zaak tonen als hijzelf. Zo wil het Ingenieurs- en Construc tiebureau Keynes te Schiedam de sterkteberekenin)gen maken. Als e r steunpilaren op de bestaande vlucht heuvel gezet moeten worden, zal de firma Van der Meer te Vlaardingen zorgen voor de beveiliging van de mid denberm. De firma Diepenveen te Rot terdam zal tegen kostprijs de vier kante pijpen voor de staalconstructie leveren. De firma Basco te Den Haag wil de trappen bekleden met anti-slip en de zijn leerlingen laten helpen bij het aanbrengen van het gaas op de loop brug. De heer Van der Bor heeft overleg gepleegd met de dienst van Gemeente werken, die met enkele bezwaren kwam, o.a. dat de brug alleen over de rijweg kamt en niet over het rijwiel pad en de secundaire weg. Maar de heer Van der Bor acht het niet nodig om de brug langer te ma ken. Het aan- en uitgaan van de scho len heeft hij twee van zijn werkne mers vier uur laten controleren. Pre cies uitgerekend bleken er per uur vijf- eneenhalve fietser over het rijwielpad en driekwart voertuig over de secun daire weg te gaan. De vraag is thans, wanneer de eerste voetganger over de loopbi-ug zal gaan. hun dames een maaltijd werd voor bereid.. Na acht uur was er gelegenheid voor de andere HBSS'ers om spelers en bestuur met het behaalde kampi oenschap en de daaraan verbonden automatische promotie naar de hoogste klas van het zaterdagvoetbal te complimenteren. Onder hen be vond zich ook PPSC-voorzitter Leen Noordzij, hetgeen op hoge prijs werd gesteld. Tot laat in de avond heeft HBSS het kampioensfeest voortgezet in de kan tine. Vrijdag 3 maart volgt in dezelf de kantine op Harga een officiële receptie wegens dit fraaie (ongesla gen) 'kampioenschap en de promotie naar de topklas van het zaterdag voetbal. Meer over de wedstrijd te gen Loosduinen en gegevens ovei HBSS vindt u op de sportpagina's. bij het volleyballen. Zij wonnen beide ontmoetingen en eindigden met „vier punten en een score van 62 tegen 49- Het 'Gemeentelyceum werd tweede (55- 42) en de C.S.L.D.-ers verloren beide ontmoetingen (51-77). Ook'bij de heren won 't Groen beide wedstrijden, waarbij zij een doelpun- tensaldo tieten aantekenen van 84' te gen 57.. Het gemeentelyceum werd-twee- de met twee punten (66-46) en opnieuw eingide CSLD als derde zonderpunteri en met een score van 28 tegen 75? De. jongeren, van de sociëteit toonden, zich heer'en meester bij het beoefe nen van de basketbalsporti Hier werd- een - dubbele competitie ■gespeeld. CSLD won alle partijen,.en de acht punten uit de vier overwin-" ningen lieten bij elkaar de cijfers 9754 zien. Het Gemeentelyceum kwam tot twee punten (7167) en de leerlingen van 't Groen behaalden eveneens twee punten (55—102). 7 Voor "dit toernooi bestond grote be langstelling en. de organisatoren- zijn van plan-wederom een dergelijk.evene ment te houden.-j (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM Een koffiepot is er de oorzaak van geworden dat de brandweer, onder leiding van hoofubrandmeester'"W. de Jager'moest uitrukken, om eén brandje bij mevrouw A. M. Fok in de Mariastraat 107a te blussen. De brandweer was ^ge noodzaakt de voordeur te forceren. In de keuken vond men een brandende koffie pot op hét vuur staan. De vrouw had bü het verlaten van haar woning vergeten," het gas uit te doen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1