En Soekarno lacht (nog) Filmkomiek vindt rol in blijspel van Goldoni opwindender Danny Kaye stopt met wekelijkse show op tv Filmweek Utrecht: pessimistische inslag „Laat je niet kisten" voor Schmelzer Puzzelboek mm mmmm Ta alles goed en wel PLATZAK NA AANRIJDING Commentaar Corrie E. Gallas overleden VANAVOND TE ZIEN VANAVOND TE HOREN mmÊgsm Hfo- iffafK Mmmmmmmé MTwmm Dialoog «1m mmmmsmm wmms isMmmmrnm „fiSSS* xKK. LoS; 1morgeM£ SUKKELTJE EN BRUUNKEj SLEUR Brie# Emigratie (2) Ambtsgebed Tong van Luns Krnistvoord-puzzel mm Wmê mmêm Gehaaide zwemmer - ----- grammofoonplaten- programma draadomroep ^TELEVISIE! IVANAVON»! lTOMVISÏE| we wier nodis oMTVAweeK deen-RAAt-PE mar Mee niet AAM te BEEM GEN. iKnaaeM. DEEL. DE ROTTERDAMMER Pagina 4 MAANDAG 20 FEBRUARI nu,- Jn goed Nederlands zeg ik: kijk uit je doppen.'" was een van de onzekere en ontwijkende antwoorden die de In donesische president Soekarno gaf aan het Brandpunt-team, dat in de afgelo pen week eindelijk de kans kreeghem (bij een ontvangst van nieuwe am bassadeurs) in zijn paleis te filmen en te ondervragen, zo goed en zo kwaad dat ging in een chaotische riuasi-infor- tnele bijeenkomst. De KRO liet ons dat gisteravond in een extra uitzending op Nederland 1 zien en horen. Vrijwel elke vraag beantwoordde Soekarno met luid gelach en tegen vragen: „Zie ik eruit of ik ziek ben? Geloven de Nederlanders ook, dat ik naar Tokio ga? Of ik nog lang hier blijf? Wat is lang? Zie ik eruit alsof ik zorgen heb?" En positief: „Nee, ik ga voorlopig niet weg hier, ik ben niet door vrienden geadviseerd om te gaan; het volk zal beslissen. Ik ben een democratisch president, ik volg de volkswil, ik ben een dienaar van het Volk". I Geheimzinnig doende, nerveus en met uitpuilende ogen, raadde hij het team aan, zich ook eens buiten Dja karta te oriënteren. Waar? „Overal, ik zal u aanbevelingsbrieven meege ven en u alle faciliteiten verlenen!" Lang bleef Soekarno voor de came' ra's paraderen, eerst in uniform, later huiselijk in bretels waarbij hij behaag ziek vroeg: „Zeg, ben ik wei toon baar?" Hij liet goed zien, dat hij aller lei belangrijke stukken, hem door een secretaresse aangeboden, terwijl een tweede met stenoblok klaar zat, ter loops tekende. „Jazeker, dat doe ik dagelijks! Waarom niet?" Toen het team probeerde door te vragen, barstte hij opnieuw in hard lachen uit en riep met een vloek: „Zeg, ben je nog niet uitgevraagd? Ik heb jou door, Van den Heuvel!" Alles tezamen een bijna zielige ver toning, waaraan weinig commentaar behoefde te worden toegevoegd, maar die voldoende indruk gaf van Soekar no's wankele grootheid, vooral op momenten dat de zwijgende Malik aan zijn zijde staat. Latest, op de avond ontspon zich op (Van een onzer verslaggevers) j^ONDEN De Amerikaanse filmkomiek Danny Kaye gaat voor 750 gulden per week op treden voor het Festival Theater Can Chichester, een stad met negentigduizend imooners, die beroemd is om haar toneel. 'Waarom keert de 54-jarige Danny Kaye televisie en film en een reusachtig salaris de rug toe om in een theater te gaan werken, waar hij nauwelijks genoeg verdient om zijn hotelsuite in Londen te betalen? „Omdat ik het opwindend vind", is zijn antwoord. „Dat is mijn voor naamste reden. Als ik zorg, dat ik mijn eigen beroep opwindend blijf vinden, handhaaf ik een jeugdige vi taliteit in mijzelf en in alles wat er met me gebeurt". Glimlachend* „Dat is de mooiste manier om oud te wor den". Kaye is de eerste Amerikaan, die het theater Can Chichester ooit heeft uitgenodigd. Hij zal de rol van Truf- fald'no spelen in een achttien- de-eeuws blijspel van de Italiaan Go'don: „Ik doe nu al vier jaar een weke- hjkse televisieshow in Amerika. Om ctezelxde reden, dat ik daar destijds mee begonnen ben, ga ik er nu mee stoppen. Het is betrekkelijk gemak kelijk om elke week een show te maken. Iedereen denkt, dat je je ka pot werkt, maar ik vind het leuk en het valt best mee. Maar je went -eraan en voor je het weet wordt het een sleur komt". waar je niet meer uit „Ik had wel door kunnen gaan met die show, met een redelijk suc ces en een hoog salaris, maar Ik vind, dat er eens iets moest gebeu ren. En hoe kun je beter een nieuw leven beginnen dan met een nieuw idee. een nieuw waagstuk, een uitda ging, die me stimuleert?" Danny Kaye gelooft, dat hij zijn rol in Chichester aankan. „Als ik Hamlet moet spelen, zou ik me heel wat meer zorgen maken, maar dit is een uitgesproken blijspel, een soort klucht en daar weet ik wel het een en ander van". Na vijf weken repeteren onder re gie van John Clements treedt Dartny Kaye van I augustus tot 16 septem ber met het gezelschap op. Sir Laurence Olivier, een oude vriend van Kaye, was de eerste regis seur van het festival en is er nog steeds een geestdriftig voorvechter van. Hij belde Danny Kaye m Ame rika op om hem naar Engeland uit te nodigen. De komiek voelde er aan vankelijk niet veel voor. „Larry", zei ik tegen hem, „ik zit tot over mijn oren in het werk". Hij antwoordde, dat ik er maar eens over moest den ken. Dat heb ik gedaan en hier ben ik". Nederland 2 by de NTS een uitstekend gesprek over de Indonesische frag menten uit de serie „De bezetting". Jongeren kunnen de houding van de Nederlandse regering na de oorlog niet begrijpen. Volgens hen heeft men te lang gehandeld uit het koloniale besef. Oudere gesprekspartners toon den aan, dat dit besef bij het gehele Nederlandse volk leefde. Pas nu men afstand kan nemen, wordt het begrip ruimer en de gemaakte fouten duide lijk, Een vruchtbare gedachtenwisse- ling. UTRECHT De vierde internatio nale filmweek, die thans in de Domstad loopt, 'biedt een interessant filmprogramma dat een weerspiegeling mag beten van de huidige productie, Merkwaardig is dat de films gene raliserend gesproken niet vrij zijn van een pessimistische inslag en dat in alle films de biologische elementen sterk overheersen. Een film zonder de ze is klaarblijkelijk niet echt „in"- Maar men* moet „toegeven, dat deze films niveau hebben en dat men de sexnaliteit niet in commerciële z!n heeft uitgebuit. De soms wat al te vrij moedige scènes zijn voor het meren deel wel functioneel, wat echter niet w*eg neemt dat deze scènes in het to taalbeeld van de films toch wel een sterk accent hebben. De Zweedse film „Samen met Gunil- la" is een werk dat sterk appeleerl aan het leven door een gegeven dat uitstekend is verwerkt Een jong echt paar rijdt OP oen eenzame weg eert man dood die plotseling overstak. Er zijn geen getuigen en zij verlaten sne) de plaats van het onheil. Maar a! spoe dig ervaren zij, dat zij vluchten voor hun eigen gedachten, voor de aanklacht die hen overal achtervolgt. Tussen hen groeien weerstanden die zij nooit gekend hebben. Hun liefdele ven wordt zelfs koud en kil onder de druk van hun schuld. Het einde is, dat zij de vlucht op geven en naar Stockholm rijden waar de politie snel de gele Volvo zal vin den die het ongeluk veroorzaakte. De kracht van deze film ligt met zozeer in de handeling als wel in de beschouwing die op de achtergrond do mineert. We vernietigen de vreugde van ons leven door levensfouten, door het gedrag tegenover elkaar. Er is een man gedood ja, maar de wonden die men elkaar geestelijk toebrengt zullen moeilijk genezen. Een Franse film van Pierre Kast verraadt eigenlijk dezelfde ervaring. In „Vakantie in Portugal" brengt deze regisseur een aantal echtparen bijeen, of liever zes vrouwen en zeven man nen, die allen op de een of andere vijze een band met elkaar hebben. De kracht van deze film ligt niet zozeer in de feiten als wel in de sublie me dialoog, die soms toonbeeld is van een angstwekkende leegheid en dor heid, maar soms ook van een bijzonde re kracht, scherp en ontstellend. De Spaanse film „Ei verducho", de zesde film van Luis Garcia Berianga heeft de sfeer van de satire. De in houd is scherp, maar niet zonder hu mor getekend. Het verhaal handelt om een jonge begrafenisondernemer die voor een ge dwongen huwelijk staat Maar er is woningnood, waar moet hel paar naar toe? De schoonvader weet een oplos sing, en dwingt de schoonzoon tot de bijbaan van beul. Dat betekent dat hij een woning krijgt en wat de executies betreft, die komen maar heel zelden voor. Heel zelden... ja, maar toch wél In sfeer en beeld en vaart een goed gebouwde film, waarin de warmbloedi ge Spaans-Italiaanse geest wat vonken blaast. Belangwekkend is deze film niet en naar de inhoud de mindere bij de vorige films, doch naar de vo-mge- vins heel knap. (Van onze kunstredactie) DEN HAAG De 'schilderes Corrie E. Gallas is na een ziekte van enige weken overleden. Zij werd tweeëntachtig jaar. Corrie Gallas was een bekende figuur in de Haagse society. Zij studeerde in Rome en won op tweeëntwintigjarige leeftijd de Prix de Rome. Bij voorkeur schilderde zij portretten, bloemen en dieren. Vele ambassadeursvnouwen hebben zich door Corrie Gallas laten portrette ren. Tot kort voor haar dood bleef zij schilderen. Enige maanden geleden nog voltooide zij een schilderij van het hondje van mevrouw Luns. V zou er goed aan doen, de open brief aan mr. Biesheuvel van de heer Jongeling in zijn geheel over te ne men, om de lezers de feitelijke toe dracht voor te houden. En hoe de heer Jongeling er toe kwam, hem gra tis een plaat van het GPV-appel aan te bieden. Want het gaat hier met om kleine zaken! Leiden W. Noort Graag zou Ik mijn opréchte dank willen uitspreken voor het stukje „Emigratie" van de heer De Niet De geschiedenis van Naomi aanhalend, wat zeer juist is, en daarbij de ook door mij gewenste zaak: Als ons hele Nederlandse volk voor God in de schuld mag komen, dan aileen is er verwachting. Wat bij de mensen on mogelijk is, is mogelijk bij God. Delft Ai Sjoer-Martijnse In de Provinciale Staten van Zuid-Holland is het ambtsgebed ver vangen door een ogenblik stilte. Ik vind dat koud en weinig zeggend. Ik vraag mij wel af, hoe het staat met de verdraagzaamheid van de andere partijen. Begrijpen deze tegenstem mers niet, dat er nog mensen zijn, die het christelijk geloof zien als in houd en achtergrond van onze gehele samenleving en dit in woord en daad proberen waar te maken? Trouwens, wat moeten christenen vaak ervaren, dat er aan hun belan- gen te weinig aandacht wordt geschonken. Hier was een andere op lossing mogelijk geweest. Noordwijkerhout J Wassenaar Het wordt tijd, dat minister Luns aan de dijk wordt gezet. Hij mag dan populair zijn, doordat hij zich door de krant Iaat fotograferen terwijl hij zijn tong uitsteekt, maar daar hebben de mensen in Vietnam niets aan. Ho pelijk komt er nu een minister van buitenlandse zaken, die tegen het oor logvoeren van Amerika m Vietnam Den Haag P Pannebakker jDEN HAAG Omdat zijn partij zo'n grote nederlaag bij de verkiezin gen heeft geleden, heeft drs. Schmel zer, fractieleider van de KVP, van Paul van Solingen en Tom Weer- heijm het boek „Laat je niet kisten" gekregen. Ook mr. Toxopeus kreeg een exem plaar. Niet wegens de geringe verkie zingswinst van de WD, maar omdat hij vrijdag jarig was. De twee kunstenaars hebben „Laaf je met kisten" samengesteld als resultaat van zes maanden zwerven door Nederland. Zij hebben met al lerlei mensen gesproken, die be roepshalve met de dood hebben te maken. Ook spraken zij met dorpsidi oten, hartpatiënten, maatschappelijk werksters en kosteressen. Sinds 19S5 houden de twee heren zich intensief met het doodgaan be zig. Zij organiseerden reeds een ex positie over „leven en dood". Bij de ze gelegenheid reden ze door Den Haag in een ouderwetse lijkkoets Paul van Solingen maakte onlangs een mozaïek voor een crematorium. Horizontaal: Nederlands schilder. 5. bedekking van een gebouw, 8. azijn, 9 meisjesnaam, 10. landtong, 11. me- taaisoort, 12. plaats in België, 13. dee! van een ontkenning (Fr.), 16. voor zetsel, 18. kruipend eenjarig kruid, 20, rivier in Midden-Afrika, 22, plaats in Gelderland, 24. Europeaan, 25. glijvoer- tuig, 26. gravure, 27. lomp. Vertikaal: 1. onbepaald voornaam woord, 2. levenslucht, 3. persoon om wie men algemeen lacht, 4 pers. voor naamwoord, 5. los omhulsel, 6. palm boom, 7. jongensnaam, 9. rivier ;n Rusland, 11. balk, 14. boom, 15. nobele. 17. klinknageltje, 18. onbep voornaam woord, 19. rivier in Duitsland, 21 verstandig (bargoens), 23 buurtschap onder de Drentse gemeente Borger, 25, son ordre (afk.). DANNY KAYE nieuw leven Ned. 1 NCRV 7.00 uur (kerkelijke zendgemachtigden) Kenmerk. eerste aflevering nieuwe serie: „De held", actualiteiten in Attentie, voortzetting feuilleton „David Copperfield". blokprogramma, documentaire Ontwikke lingshulp. de sopraan IUe Strazza-Brinkman zingt. Ned. 2 VARA 8.05 uur Coronation Street. Achter het nieuws. herhaling van fragmenten uit het debat Concertgebouworkest op 14 december jl. 7.30 uur 8.20 uur 8.25 uur 9.35 uur 10.25 uur 8.55 uur 9,20 uur Hilversum I NRU 8.05 nut Radio Filharmonisch orkest en pianist 'George van Renesse treden op. 9.25 uur programma over de Joodse denkwijze. 10.00 uur Metropole-orkest speelt 10.55 uur 8e les over Rood China. HilversumYl NCRV 7.30 uur NCRV-Vocaal Ensemble zingt. Promenade-orkest in romantische werken (stereo). hoorspel „De poëzie in meetkunde en alge bra" van Peter van Gestel, literaire rubriek, amusementsmuziek. 7.50 uur 8.30 uur 10.40 uur 11.00 uur (Van onze correspondent) VENLO Nog precies 15 gulden hield een Duitse weekendganger over na dat hij zaterdag bij Venlo met zijn auto een aanrijding had gehad. De schade was zo groot, dat een han delaar hem voor het wrak niet meer dan 55 gulden kon bieden. Daarvan ging 40 gulden direct naar de douane-ambtenaar, die invoerrechten eiste. Maar 15 gulden hield de Duitser dus over: net genoeg om met trein en taxi thuis te komen «*3K-X Hij tracht haar te troosten. Ze moet zich niet ongerust maken. Het kind zal niet eerder komen dan begin septem ber. Althans zo hebben ze het uitgerekend. Maar eea mens kan zich vergissen. En dat zal wel het geval zïja geweest, want op een warme, drukkende dag in augustus wanneer zware wolken onweer voorspellen, beginnen ontferl wacht de weeën. Als Carel in het middaguur thuiskomt, is tegen de gewoonte in, het eten nog niet op tafel. Aeltje zit' met de handen in de schoot en juist op het moment waarop hij binnentreedt en haar begroet, vertrekt zich pijnlijk haar gezicht. „Wat is er?" vraagt hij ongerust. En als ze het hein'», heeft verteld, zegt hij bestraffend: „Waarom heb je me niet-- laten roepen?" Ze had niet gedacht, dat het nodig was. Maart nu moet hij toch maar de vroedvrouw gaan waarschuwend Hij wacht geen ogenblik langer dan nodig is. De vrouw woont slechts een paar straten van hen verwijderd. Hij treft haar thuis en zou gewild hebben, dat zij meteen met hem" was meegegaan. Maar ze zegt: „Ik kom straks wel eens- kijken." Straks... Het kost hem moeite een boos woord in te houden. Hij 1st zo ongerust, dat hij nauwelijks nog langer van huis durfL weg te blijven. Maar toch moet het. Aan de korte omweg" nodig om ook even aan te lopen bij vrouw Hol die zal,' komen bakeren, is niet te ontkomen. Vrouw Hol is de wedti»? we van een gewezen knecht van De Decker. Ze is een klein,". zacht vrouwtje, dat zegt dat ze komen zal, zodra ze gegeten heeft, Terug bij Aeltje, die inmiddels het eten op tafel heeft; gezet, wacht hij vol ongeduld. Hij kan het eten bijkans niet door de,keel krijgen en kijkt verbaasd naar Aeltje, die met smaak zit te eten alsof er niets bijzonders aan de hand is. Als de vroedvrouw maar komen wou... Hij schrikt als hij ziet hoe Aeltje de lepel neerlegt en de lippen op elkaar perst in een aanval van pijn. Doch zij glimlacht alweer en zegt: „Je moet je niet zo ongerust maken." Kort na het eten komt de vroedvrouw. Ze is vlug geko men, maar voor Carei heeft het lang geduurd. Veel te lang ook naar zijn gevoel duurt het korte onderzoek en hij is teleurgesteld als daarna de vroedvrouw zegt: „Het is nog met zover, ik kom vanmiddag wel terug. Als hij haar naar de voordeur begeleidt, vraagt ze wie er bakeren zal en of hij voor alles heeft gezorgd. Heeft hij gedacht aan de kraamstoel?... Ja, die was voor begin septem ber besproken. Maar nu zal het kind een paar weken eerder komen. Dat zijn van die dingen, waar men geen rekening mee houdt. „Ik ga er direct op af," belooft hij. Gelukkig ziet hij, als de vroedvrouw vertrekt, juist vrouw Hol de hoek van de straat om komen. Ze is prachtig op tijd. Aeltje Is nu niet alleen in huis als hij zich haast naar de verhuurder op de Rozengracht, die de kraamstoel in de eerste dagen van herfstmaand zou hebben gebracht. Hij treft het Er is e?n stoel beschikbaar en de man belooft ermee te zullen komen, zodra zijn knechtje, dat naar huis is gegaan om te eten. zal zijn teruggekeerd. Hij blijft die middag thuis. De uren kruipen voorbij "en zijn een marteling. Evengoed voor hem als voor zijn vrouw. Want terwijl de weeën elkaar in een steeds sneller tempo opvolgen en voortdurend pijnlijker worden, zodat Aeltje soms een kreet van pijn met kan onderdrukken, loopt h!j daar maar werkeloos rond. Hy kan niets doen. Alleen af wachten Buiten wordt het steeds donkerder. Het lijkt wel avond, hoewei het nog pas voor in de middag is En plotseling'"is daar het onweer, dat ai zo lang heeft gedreigd. Een feDe bliksemflits slaat een violet licht door het vertrek en onmid dellijk daarop kraakt de donder. Het geluid van de klopper op de deur gaat erdoor verlo ren. Maar als de onweersslag is weggerold, horen ze het geiijktijdig. Hard en onophoudelijk wordt de klopper op het koperen beslag van de deur geslagen. Carel^haaet zich om open te doen. Hij slaakt een zucht van verlichting als hij ziet, dat het de vroedvrouw is. Ze heeft hard gelopen, omdat ze binnen wilde zijn voordat de bul zou losbarsten. Ze is nog maar nauwelijks binnen als opnieuw, dringend ook weer, de klopper op de deur valt. Ditmaal is het de verhuurder van de Rozengracht die. samen met zijn knecht je, de kraamstoel brengt Carel laat hem in de zijkamer naast het echtelijk slaapvertrek piaatsen. Heimelijk is hij er trots op, Want zo'n kraamstoel is verre te verkiezen boven de bedstee, die de vroedvrouw vaak voor soms haast onover komelijke moeilijkheden plaatst. Maar tegen zijn verwach ting in oogst hij er geen lof mee. Er wordt trouwens hele maal niets van gezegdi De vroedvrouw heeft er waarschijn lijk niet eens oog voor, want er is iets anders; iets wat haar ontstemming heeft gewekt. Ze moppert, omdat Carel de wens te kennen heeft gegeven, dat hij bif de bevalling aanwezig wil zijn. Zij beweert, dat ze geen mannen nodig heeft bij" haar werk. Als het gebeurd is, zal ze hem wel roepen. Doch hjj wenst zich niet op zij te laten dringen. fWordt vervolgdi DUNEDIN De Nederlan der G. Budde in Nieuwzee- iand kreeg de zer dagen de schrik van zijn le ven. Tijdens een wedstryd speer- vissen, ving hij een 4% meter lan ge tijgerhaai. Zwemmend trok hij zijn buit achter zich aan. Opeens zag de heer Budde een andere tjj- gerhaai onder zich. De visser werd gelukkig niet het slachtoffer van de roofvis, maar de gevangen vis. De lyn die om zijn middel zat vast gebonden brak, en met een paar snelle slagen wist de man zich ,n veiligheid te stellen. „Ik dacht dat ik toen het wereldrecord zwemmen op mijn naam had gebracht", aldus de opgeluchte heer Budde. Hilversum t. «2 ra. avhO 18.00 Nieuws. 18.15 Act. 18.25 Ik verbind u door.praatje 18.39 Orgelspel. 18.45 Gesprek tussen vier wielen 19.10 Strijd- kraehtenprogr. ,9i™,TPu,I?lf nistlseh Verbond. NRU. 19.5( Openbaar Kunstbezit, zo.oc Nieuws. 20.05 Radio-Philharmo- nlsch orkest en 2145 Talmoed-Tora, het leren (rn De Joodse denkwijze. 22.00 Me tropole-orkest 22.31 Nieuws. 22.40 Act. 22.55 China en ontwikkelingslanden. Ie- zing. 23.15 Llcïite gramm 23.55-24.00 Nieuws. Hilversum II* 2s* 19.00 Nieuws en weerptaatje 19.10 Radiokrant. 1340 locaal ensemble: 19.50 Stereo: promenade or kest. 20.30 Oe poëzie if. meet- Kct.de en algebra, hoorspel 21.15 Dichte gramm. 21.30 Klos steke geestelijke liederen. 22.1 Avondoverdenking. 22 3 Nieuws. 22-40 Kroniek ovei boeken, schrijvers en toneel 23.00 Lichte gramm. 23.a5-24 0» Nieuws. VANAVOND van 18-20 UUR mezzo-sopraan. 3? v kv-.Tv.v,vw.wa-ev.-.v.,-.-.-:: Nederland t. 18.45 NTS: Pi- po de clown. 18.50 Journaal STER: 18.55 Reclame. CVK/I- KOR/HKK: 19.00 ActaUtelten- rubr. over kerk en samenle ving. NCRV: 18.30 De Held tv-Iilm uit bet Wilde Westen STER: 18.55 Reclame. NTS 20.00 Journaal. STER: 20.18 Re clame. NCRV; 20.20 Attentie 20,45 David Copperfield tv-fllm (dl. 41. 21.35 Ontwikke ling In N.-O. Brazilië, filmre- portage. 22.25 Klassiek rangre cital. NTS: 22,30-2245 Jour- r* Nederland II. NTS: 20.M Nieuws In *t kort. STER: 20.0! Reclame, VARA: 20.OS Corona tion Street. tv-feuilleton. 20,51 Achter het nieuws. 21,20 Open baar debat Concertgebouwor kest. STER: 21.56 Reclame NTS: 22.00-22.15 Journaal 22.30-23.00 Teleac: Automatlse ring (3i. BELGIË Nederl. progr. Kanalen 2 en 1© 6 25 Teletaalles- Frans (herb, les 12; les 13) 18 55 Zandmannetje 2S.09 Het dappe re Mjfial n li n - ken. 18.45 Ooiiiur kui>U'C zit. 19.55 »e wee -nr.n 20 0( Nieuws. 20.25 Ijersen In w. n- hoop. poll'l•>riiasl (5) 2C Zeventig aar kleinkunst iri Vlaanderen en Nederland 21.30 Pallieter. 32 15 De libera le gedachte en akiie. 22.4' Nieuws. Hilversum l, 402 m. AVRO 7.00 Nieuws en ochtendgymn. 740 Lichte gramm. VPRO 7.55 Deze dag. AVRO: 8.00 Nieuws 8.10 Act. 8.15 Lichte gramm (8.30-8.35 De groenteman) 8.5' Morgenwijding. 0 00 Modern- muziek van Engelse compo Maten (gr.). (945-9.40 Wa terst.). 10.00 Voor de kleuters 10,10 Arbeidsvitaminen (gr.) 11.00-11.02 Nieuws. 12 00 LlchU orkestmuz. (opn.). 12 2' Beursber. 12.27 Mecied. t.b v land- en tulnb. 12.30 Voor de landbouw. 12.40 Lichte orkest muziek. 13.00 Nieuws. 13.11 Journaal en beursber. 13 39 'l Muzlkantenuur; I. Koormu ziek; IL Pianorecital, IllHarp- reciial, VPRO: 14.40 Schoolra dio. AVRO: 15.00 Voor de vrouw. 15.40 Stereo: Limburg- Saxofoonkwartet. 16.00 Nieuws. 16.02 Bariton en piani (gr,). 16.15 Voor de Jeugd 17.15 New York calling 17 2 Lichte grammofoonmuziek voo' de tieners. Hilversum II, 298 m. KRO 7.00 Nieuws. 7.10 Medlta"'' 715 Lichte gramm. en praatje (740-742 Nieuws). 7.55 Overwe ging. 8.00 Nieuws. 8,10 LlchU gramm. 8 30 Nieuws. 8 32 Voo: de huisvrouw. (9.25-9.30 Conci liepostbus). 10.00 Operamuziel' (gr.). 11.00 Voor de zieken 12.00 Stereo: Musette-orkest er zaagsoUste. 12.18 Marktberich ten voor schippers. 12,20 Vooi de landbouwers. 12.27 Medede lingen t.b.v. land- en tulnb 12.30 Nieuws. 12.40 ACt. 12.50 Lichte gramm. en praatje. 13 3' licht muziekprogramma (opn.). 14.20 Schoolradio. 14.4 Stereo: Licht ensemble. 15.0C Muziek en wetenswaardigh. den. 17.00 Overheidsvoorlich ting. 17.10 Voor de Jeugd. 18 01 Stereo: Country and Western Express. 1840 Uitzending var de AR.P. 18.30 De Sprinc- olank met ton re artiesten Hilversum III, 240 m en FM-kanalen. TROS: 9 0 Nieuws. 9.02 Act. 9 07 Licht Dia tenprogr VARA' 10 00 Nieuw- 10 02 Lichte muz. en act. (11.01 Nieuws12.00 Nieuws. 12 02 Act. 12 05 Muzikaal VARA-Va ria. 13 00 Nieuws. 13.02 Ar! 13.05 Gast-vriJ, 14.00 Nieuws 14.02 Act. 14 05 Voor de vrouw 15.00 Nieuws. 15 02 Act. 15 Of Electronisch orgelspel. 15 2: Lichte gramm. 16.00 Nieuws 16.02 Act. 17.05-18.00 Verzoekpl, progr. Nederland 1. NIS/NOT 10 20 Schooltelevisie. N'iS 12.00-1230 Teleac: Oe detaiillsi als ondernemer (31. BELGIË Nederlands progr., kanalen 2 en 10. 14.05-14.40 Sehool-tv. OPLOSSING VORIGE PUZZEL. Horizontaal* 1. Someren - te; 2. toet el - iet 3, ert - unie - re 4 roe - Dieren. 5 Noren - ea - pa 6. ak koord - on. 7. Rennes - dok. A mei - as - tere. 9. Vertikaal: 1. stern - arme. 2. oor - ook - eek. 3. meter - knie. 4, etude - Onan. 5. ren - Indo - Est. ft Eli - eerste. 7. nier - adder. 3. tere - poort. 9. eten - anker. MAAR. DEUK. mkiTLtSj^-c^ HOEVEKI hei WEG- (MAAR IN ORDE, SL'Jf" WAAR D6 BBMT KIT. WE TORY <BV ROPPy KBRBfY re/SUS, E.K. - enter - 17. Vroeg in de morgen worden de vriendjes wak ker door een stem. „Is er iemand hier?" Daar is Mies Muis warempel! „Wat kom jij doen?" vraagt Stikkeltje zich lekker uit rekkend. „Ik hoorde snurken, terwijl dit huis toch leeg staat", zegt Mies Muxs „en ik ben erg nieuwsgie rig, weet je?" De vriendjes vertellen haar wat de plannen zyn „Op de Sneeuwberg is het reuze koud", zegt Mies Muis. „Loop maar even mee langs mii'n huisje, dan kryg je de reisdeken mee!" Dat doen de vriendjes dan graag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 2