Nog dit jaar in on ijs op unche voor Zuid-Holland Aap houdt lezing bij opening Boekenweek AGENDA QX SERVICE voor horloges i Zilveren Avond voor Goede AAN DElfJH Model van stoomtreiler Poolster van uiterste precisie m f w WITTE WEEK WONDER BADDOEK GRATIS In aula stedelijk Museum: Noorse matroos dood m ruim Zendingsechtpaar vertelt over Japau Burgerlijke stand Uitgewaaide fakkelvlam van Esso oorzaak stank Jongen stichtte brand in flat Telegram naar ds. Bouwknegt M7 1 Volleybaldames leden met 2-—3 nederlaag Ds. Groenewegen bij Herv. Gem. beroepen Nieuwe kleurenfilm van de NCR(eis)V ZA'TÉRDAG BEGINT BE BOEKENWEEK Bekeuringen voor te hard rijden BEKENDMAKING DE ROTTERDAMMER WOENSDAG 22 FEBRUARI 1967 I c 1 VLAARDINGEN De eerste christelijke middelbare detail handelsschool voor Zuid-Hólland gaat 1 september in Vlaardingen van start. De school zal een streok- functie hébben voor onder' meer het gehele Rijnmondgebied. Het middelbare onderwijs zal met de reeds bestaande christelijke detailhandelsschool aan de West- havenkade 95 worden onderge bracht in een schoolgemeenschap, Vandaag en morgen ere dagelijks Toelating Succes Belangstellingr DINSDAG 28-2 REPORTAGE-AVOND VAN ANTHONY VAN KAMPEN SCHIEDAM Op de druk bezochte wijkavond van de ge reformeerde wijkgemeente-Zuid dinsdagavond in „De Goede Haven" overhandigde de voorzitter van'de werkcommissie, de heer Th. Bezemer, namens de leden aan de praeses van de wijkkerkeraad, de heer; J. van Dam, een zilveren Avondmaalstel. Telegram MODERNE MAN FORTEX GEKLEED! Forten Mess Stijl TOOf de moderne mee, die «eet wat kil wIL FortM kHMlttalliia verkrllabur tfl Pagina 4 In alle filialen van De Kroon vindt U tijdens de Witte Weken een rijke collectie gloedvol huishoudtextie! waar U verrukt van zult zijn. En.» De Kroon zorgt voor een charmante surprise. U ontvangt een prachtige, jacquard met Ingeweven medaillon of bloemdessin, bij aankoop van fl 25.— aan huishoudtextiel |««n enkel merkartikel uitgezonderd) normale verkoopprijs fl. 3.50 Profiteer van dit fraaie ge schenk en kom gauw gezellig kennis maken met de fleurige en kleurige modieuze mogelijk heden van de weelde in katoen voor badkamer, slaapkamer, eetkamer en keuken. In alle 20 filialen van (Van een onzer verslaggevers) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM In het kader van de Boekenweek verzorgen de samenwer kende boekhandelaren, de openbare bi bliotheken en de Schiedamse Ge meenschap op vrijdag 3 maart in de aula van het Stedelijk Museum een optreden van John Lanting. Waarschijnlijk zal de wethouder van culturele zaken, mejuffrouw G. D. de Graaff, deze avond openen. John Lanting brengt geen voor dracht maar puur toneel. Alleen doet hij het in zijn eentje. Het debuut van de avond vormt „De aap" van Franz Kafka met regie van Erik Vos. Eer. aap verschijnt op het toneel en gaat een lezing houden. Hij vertelt, hoe hij vijf jaar geleden in Afrika werd gevangen en door Hagenbeek naar Hamburg werd gebracht. Opgeslo ten in een te kleine kooi ziet hij voor het eerst in zijn leven geen uitweg. Toch zal hij er een moeten vinden," als hij in leven wil blijven. Een grootse gedachte breekt bij hem door: „Als ik zo kon worden als de mensen, zal ik vrij zijn." Via een eerste handdruk, een slok wijn, het eerste woordje „Hallo" en daarna door bovenmenselijke inspan ning, gelukt het hem het gemiddelde ontwikkelingsniveau van de mens te bereiken. Hij kan nu inderdaad gaan en staan waar hij wil. Maar tegelijkertijd begrijpt hij heel goed, dat hij zich toch ook weer in een i zij het wat grotere kooi bevindt, samen met alle andere mensen. Dit verhaal is een van de meest fascineren de werken van Kafka. Vervolgens is. er „De man met de snor", een verhaal met een pointe, dat Manuel van Loggem speciaal voor John Lanting schreef, met regie van Guido de Moor. Na de pauze krijgt men drie kwartier origineel cabaret met pianobegelei ding van Peter Bark. Op 28 februari houdt Hans van der Sloot in gebouw Irene een lezing over zijn boek „Schiedam rond de eeuwwisseling." SCHIEDAM Het eerste da mesteam van de Schiedamse Volleybal Club heeft de belangrijke wedstrijd te gen leidster AMVJ met 2—3 verloren. De meisjes begonnen zeer sterk en overtroefden hun tegenstandsters vol komen. De harde en foutloze SVC-aan- 15—0. In de 2e set kwam AMVJ enigszins terug, maar ook nu bleef SVC met 159 de sterkere ploeg. Deze onver wachte en enigszins te gemakkelijk be haalde 20 voorsprong haalde SVC echter volledig uit haar concentratie. SVC faalde nu voliomen, aanvallend zowel als verdedigend. Met 715 en 3—15 brachten de Rotterdamsen de stand weer op gelijke voet. In de vijfde en laatste set toonde AMVJ zich veel geroutineerder. SVC kwam na een 0—8 achterstand nog keurig terug, maar de AMVJ-dames speelden een bekeken spelletje en wisten steeds op het juiste moment door te drukken. Via 10—15 kwam de zege bij AMVJ, dat nu zo goed als zeker op 't kampioenschap afstevent. SCHIEDAM Naar de politie eerst vanmorgen meldde is maandagmorgen om vier uur op de Noorse tanker Ferh- crest, die bij de NV Tankercleaning aan de Havenstraat 21 lag, bp het platform twintig meter beneden de pompkamer, het levenloze lichaam- aangetroffen van de 45*jarige matroos Olaf Martin Jorgen- sen uit Bergen in Noorwegen. De tanker had eerst olie gelost in Eu ropoort en had daarna om drie uur des nachts bij de Tankercleaning afgemeerd. Vermoedelijk is de matroos in de pomp kamer geweest en door een misstap om laag gestort. Wijkcentrum.. Coöp. Nieuwe Waterweg, bijeenkomst, 20 Irene vw. propaganda-avond 20. Chr. Soc. Belangen: Retorica, cursus* avond, 20. Bijkantoor „De Rotterdammer", Lange Kerkstr. 82, uitsluitend redacUezaken, telel. 263954, b.g.g. IIS588 ti.g.g. 346619. Klachten bezorging: Dr. Zamcr.nofstraat I3u. tei. 152400. Belangrijke telefoonnummers: Alarm poli tie tel. 264686. Brandweer 269218. GG en GD. 259280. Apotheek: Van Westendorp, Parkweg 207. tel. 267674. SCHIEDAM Zaterdag 25-ïébruarl komt 'het Engels-Nederlandse zen dingsechtpaar Morey-Van Epen. voor één avond naar Schiedam om,aart de hand van een serie unieke'dia'sf te ver tellen over-het land en volk van Japan en over het werk van de zending in dat land. Na een verblijf van zes jaar ih dit voor westerlingen zo fascinerende land in dienst van de Centraal Japan Pionier Zending zijn de zendelingen thans voor een kort verlof in ons land. Aanvang van de bijeenkomst 20 uur in gebouw „De Jeugdhaven", Westfranke- landsestraat 40, waar ieder zonder entreegeld hartelijk welkom is. Dé organisatie berust bij de Evange lie-boekhandel „De Wegwijzer" (Fa- bristraat 58). SCHIEDAM In de vacature van ds. C. nav - der Steen heeft: de hervormde wijkgemeente 6 (Oud-Math enesse)een beroep uitgebracht op ds. H. J. Groene wegen te Oosteriand. (Zeeland). Maandag 27 februari is er 's avonds om acht uur in de Vredeskerk aan- de Prof. Poelslaan een bijeenkomst waarop dé leden van de wijkgemeente 6 met de beroepen predi kant kunnen kennismaken. De centrale kerkeraad had reeds vorige week donder, dag besloten een beroep op ds. Groene wegen uit te brengen, Ds. Groenewegen is S0 jaar. Hij is. ge trouwd en heeft drie kinderen. Zijn vader ts predikant in de Hervormde buiten gewone wiikgemeente te Papendreeht. De beroepen predikant staat sinds november 1981. in zijn huidige (eerste) VLAARDINGEN, Donderdag avond 2 maart zal om acht uur in de Harmonie de nieuwe kleurenfilm van de Nederlandse Christelijke Reisvereni- ging „Van Rijnvaart tot Kromzwaard" worden vertoond. De film is bedoeld als informatie voorhen die tijdens hun vakantie 1967 naar het buitenland willen. De rolprent toont beelden uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Turkije. Ook niet-leden zijn welkom. Op de filmavond, zal gra tis het reisplan 1967 worden uitgereikt. Kaarten zijn onder meer donderdag avond 2 maart van half acht af aan de zaal verkrijgbaar voor één gulden. met als directeur de heer G. K Hovingh. Dit is hét resultaat van bespre kingen, die het bestuur van de Stichting Christelijke Detail- handelsschool „Beneden-Maas" te Vlaardingen met het ministerie van onderwijs, en wetenschappen heeft gevoerd. De, bedoeling van het middelbaar de- tailhandelsonderwijs is een opleiding voor ondernemers- en andere zelfstan digheid vragende functies in de middel grote en grotere bedrijven. Het diplo ma van dit onderwijs geldt als een vestigingsbevoegheid voor vrijwel de gehele detailhandel, namelijk, voor 29 branches. Voor plaatsing op de middelbare de tailhandelsschool komen in aanmer king jongens en meisjes die in het be zit zijn van een ULO-diploma, een overgangsbewijs naar de vierde klas van een middelbare school of van het diploma van de vierjarige detailhandels- school. De middelbare opleiding, die drie leerjaren heeft plus één jaar prak tijk. omvat de vakken Nederlands, moderne talen, maatschappelijke vor ming, esthetische vorming, lichame lijke oefening, economie, verkoopbe vordering, administratie, calculatie en statistiek, recht, warenkennis en godsdienst. Het bestuur van de stichting prijst zich gelukkig dat het de Vlaardingse school is, die het komende leerjaar wordt ingeschakeld bij het experiment met middelbaar detaïlhandelsonder- wijs. Voor het bestuur van de nog jon ge school, die in 1964 in het voormali ge schoolgebouw van het gemeentely ceum aan de Westhavenkade van start is gegaan, betekent het middelbare on derwijs een groot succes. In september 1965- begonnen de eerste detailhandelsscholen met een middelbarei opleiding. Het waren een protestants-christelijke school in Apel doom én Middelburg, een r.k. school in Breda en Eindhoven, een gemeente lijke school te Rotterdam en twee neu trale scholen, namelijk een in Gronin gen en een in Zwolle. Eén middelbare school kreeg zowel in 1965 als in 196(5 zoveel aanmeldin gen, dat in-beide jaren vijf eerste-klas sen moesten worden.'sam ongesteld. SCHIEDAM Geboren: Helga Mdv W. S. Heij en M. de Braak, Bernadette W. G. der Toorn, Miranda dv J. M. Boomsluiter en C. Zandwijk, Clara M. A. dv A .F de Kaper en T. M. A Bosch, Saskia .W, M, dv W. H. M. de Haas en w. H. de Raai;}, dv B*<G. N. Overmars en M. L. C. J. va* Marjan^dv L Braber en J. P. van DuiJce- ren. Pleter. J. zv F. J. Pelle en W. C. Morra, Vincetn R. zv. R. Veira en P. Gon- griep,Eddy zv .A. A. Terlaak en J. Atlard, Janny dv W. P. Leeuw en A. Boes, Martinus A. zv A.- van Oort en A. J. Schenk, Anne E. C. dv .C. P, C. Bosch en E. W. Jansen, Jim R. zv J. J. Bröklina en K. E. Ziellnski, Herber, zv H. de'Ruljter en S. H. Zwep. Overleden: JVC. Grandia, 69, C. M. van Winden. 71. SCHIEDAM Geboren: Ronny z.v. L. Schultink: en J. Rijntaïder Roland, z.v. A. Smit en G. Huksloot Richard z.v. G. H. Huybens en W. M. van Hulst. Overleden: J. van Engelsdorp Gastelaars, 69 jr. J. Jansen, 80 Jr. wed. van J. van Scbaverbeke F. Bo venberg 72, J. A. van Hurck, 72. JDe heer F. Stereo berg. voorzitter tan het stichtingsbestuur! verwacht te kunnen beginnen met twee of drie eerste klassen. Men heeft een groot aantal prospectussen verstuurd roet als gevolg (lat ruim driehonderd aanvra gen «m Inlichtingen zijn, binnengeko men, Aanwas va» de reeds bestaande detailhandejjisehool is echter nog niet denk aan uw gratis boekenweek - boek (Jan de Hartog: Herinnerin- /gen vaa een bramzjjgertje, waarde t 4,90, gratis bij boekenaankopen -vanaf ƒ-'7,50) over zijn schokkende belevenissen in het Amazone-gebied 1 „HET LAND DAT GOD VEEGAT", geïllustreerd met kleurendia's. Zaal Triangel, 8 uur n.m. Kaarten af. 1,50 Dij de samenwerkende boekverkopers. mogelijk, daar pas in september met het vierde leerjaar wordt begonnen. De te verwachten grote belangstel ling voor het middelbare onderwijs voor de de detailhandel kan worden' verklaard door het feit, dat bij konink lijk besluit is bepaald dat het. diploma geldt als vestigingsbevoegdheid voor 29 branches. Een aanzienlijke uitbrei ding van dit aantal is nog té verwach ten. Mogelijk na het inwerking treden van de mammoetwet geeft het diplo ma. na een overgangsstudie, bevoegd heid tot het volgen van een universitai re studie. De uitbreiding van de lagere detail- handelsschool met het middelbaar on derwijs brengt voor deze school .een belangrijke uitbreiding met zich mee. Reeds is het gebouw aan de Westha venkade te klein. Een aanvraag is inge diend om voorlopig drie tot vijf hou ten lokalen achter het schoolgebouw te mogen plaatsen. Voor het oorspronkelijke schoolge bouw is een verbouwingsplan goedge keurd dat wordt, uitgevoerd -in drie fasen. Het plan gaat totaal 100.000 kosten. Thans wordt gewerkt aan het laatste gedeelte van de tweede fase. In de laatste fase is opgenomen een ruimte, VOOR UW AANKOOP afgeregeld. Fabrieksfoutén uitgesloten. TIJDENS AANKOOP deskundig advies. Elk horloge wordt getest en afge regeld op onze nieuwe vibrograph type 1967. Bij voorkeur laten wij U adviseren door gediplomeerde horloge makers. NA UW AANKOOP Ook na Uw aankoop blijven wij Bijzondere garantie en nazorg voor belangstelling voor Uw horloge een lang leven van Uw horloge, koesteren, hiertoe in staat gesteld 2 Jaar gratis verzekerd. door ons eigen, met de meest mo derne apparatuuruitgerust atelier G. K. HOVINGH waarin een winkel zal kunnen worden ingericht, een lokaal voor het vak wa renkennis en een overblijf- en filmlo kaal. Aan de voorbereidingen voor de botiw van een nieuwe school, die aan de-gehele scholengemeenschap onder dak moet bieden, is reeds begonnen. Het pand zal verrijzen aan de Buys Ballotlaan in de Westwijk. Het zal ech ter nog zeker acht jaar duren, voordat •dit gebouw in gebruik kan worden ge-' nomen. r w eo van leriand LIJNBAAN 50 - ROTTERDAM VLAARDINGEN De eeuwige vlam op het "terrein van de Esso- raffinaderij in het Botlekgebied te Rotterdam is zondagavond óm half negen tengevolge van de zéér sterke wind uitgewaaid. Omdat men er niet in slaagde de vlam spoedig te ontsteken zjjn grote hoe veelheden zwavelhoudendekool stofverbindingen ontsnapt, die on der normale omstandigheden wor den verbrand aan de top van de fakkel. Dit was de oorzaak van de sterke stank van bedorven eieren, die zon dagavond in Vlaardingen geruime tqd overlast heeft bezorgd. De eeuwige vlam waait ongeveer twee maal per jaar uit. Normaal is v\jf minuten nodig om dit euvel te verhelpen. Een storing aan het ont stekingsmechanisme had tot gevolg dat het pas na één uur lukte de fakkel opnieuw aan te steken. In die tijd kon het giftige gas onverbrand ontsnap pen. Het personeel heeft instructie gekre gen om, wanneer de vlam weer uit waait en het ontstekingsapparaat. te vens weigert dienst te doen, minder gas op de fakkel af te stoten. De Esso acht het overigens niet uitgesloten dat, behalve de Albatros NV, nog meer fa brieken het afgelopen weekeinde .in Vlaardingen hebben gezorgd voor stank. SCHIEDAM In een gemeenschappe üjke kelder onder flatwoningen aan de Burgemeester Van Haarenlaan is dins dagmiddag brand ontstaan. De zevenjarige Anton was, mét een brandende lucifer te dicht bij een "deken gekomen die naast de scooter van de heer T. V. lag. IJlings toegeschoten flatbewoners kon den met emmers water erger voorkomen. Zowel de deken als de scooter werden ernstig beschadigd. (Van een onzer verslaggevers) De heer Bezemer zei in zijn toespraak, dat toen zes jaar geleden „De 'Goede Havenkerk" in gebruik werd genomen, men slechts beschikte over een oud Avondmaalstel van tin. Het'zcu evenwel nog vijf jaren duren, alvorens men met een actie vooreen nieuw Avondmaalstel kon beginnen, want eerst wilde men het geld voor de Iuidklofckcn van ge nieuwe kerk bij eikaar krijgen. In oktober 1965 kon mer. beginnen en precies een jaar later, in oktober 1966, had men voldoende geld bij el kaar óm een nieuw'Avondmaalstel te kopen.-Direct daarop begon men al weer 'met een nieuwe actie, nu voor zonwering; -35 gordijnen, die de kerk broodnodig heeft. Deze actie is thans in volle gang. Kennelijk ontroerd door dit geschenk sprak de heer Van Dam een dankwoord. Hij had het-over de scha duwen, die over 'de wijkgemeente wa ren gevallen en noemde het nieuwe Avondmaalstel een symbool van hoop voor de toekomst. „Laten we weer pro beren te zijn een gemeente rondom het Avondmaal", aldus de praeses van de wijkkerkeraad. t Spontaan werd een telegram gezon den met de woorden „Kom over en help ons" naar ds. D. Bouwknegt in Dén Haag, die beroepen is jn de vaka- turè van ds. Krijger. .Na de pauze was er een spel „Wie döor wie?", waarbij de aanwezigen de namen van tien uitgebeelde historische personen (ieder uitgebeeld door een ge meentelid) op een formulier konden'in vullen. De heer Coen Westerveld, secretaris van de werkcommissie, had het spel gemaakt en had ook de regie ervan. Hij beeldde Calvijn uit Rien. Maan zorgde voor de muzikale omlijsting en Ger van Rijk voor de grime. De verdere rolverdeling was als volgt: Gandhi (Th. Bezemer), Florence Nightingale (mevrouw van Tilborg), Swiebertje (Henk Punt), Cleopatra (Ria van Dam), Fidel Castro. (John Drenkelford), Jeanne d'Arc (mevrouw Punt), Kniertje (mevrouw Schuurman), Bromsnor (Jaap -Vlug. penningmeester van de werkcommissie), Pipo (Koos de Groot, bekend Schiedams acteur, het enige niet-lid van de geref, wijkge- mèente-Zuid). SCHIEDAM Dinsdagavond kregen bij een verkeerscontrole op de Rotter- damsedijk negen automobilisten een proces-verbaal wegens overtreding van de maximumsnelheid. Zij reden tussen de 65 en 80 kilometer. KORTE HOOGSTRAAT; 11 a Tel. 34.61.51 VLAARDINGEN (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN Het model van de stoomtreiler Poolster is een belang rijke aanwinst van het Museum voor de Nederlandse Zeevisserij, onderge bracht in Het Keedèrshnys aan de Westhavenkade 45. De In Vlaardingen geboren en in 1947 op 63-jarige leef tijd te Schiedam overleden Martinus Laurens Kramer, bouwde het fraaie model naar een prentbriefkaart van een Engelse IJslandvaarder. Tinus Kramer bouwde het schip, dat een lengte heeft van ruim ander halve meter, in de ongeveer vier jaar dat hij gedurende de crisisjaren rond 1930 werkloos is geweest. Als materiaal gebruikte hij grotendeels zink. De Poolster is. uitgerust met een zelf gebouwde zogenaamde triple-expansie stoommachine met condensator, voe- dings-, lens- en circulatiepompen. De ketel wordt gestookt met een spi ritusbrander en ontwikkelt een druk van van vijf atmosfeer. Deze ketel produceert de energie voor de machine, die op haar beurt zorgt voor de voortstuwing, namelijk achteruit en vooruit zeven kilometer per uur. De machine zorgt voorts voor de aan drijving van de grote winch, van het ankerspil en van de stuurinrichting. De heer J. C. Kramer, de oudste zoon van de bouwer die het model aan het museum heeft geschonken, heeft de machine speciaal voor dit model gete kend en.ontworpen. Het model van de Poolster is voor zien van werkende signaallampen, ver lichting boven- en benedendeks, alles gevoed door batterijen. Leen Kramer, een broer van de bouwer, vervaardig de de speciaal gebreide treilnetten. Het model is op mallen gebouwd. Tot in de kleinste bijzonderheden, met inbegrip van alle. machine-onderdelen, is het handwerk van een uiterste pre cisie. In verband met de noodzakelijke restauratie van het schip hebben deskundigen het model aan een scher pe beoordeling onderworpen. In net rapport staat: „Een model van buitengewone waarde en kwaliteit in aanmerking nemende de schaarse gegevens die de bouwer ter beschik king hebben gestaan. Handwerk tot in de perfectie. Ingenieuze machine". Tinus Kramer ging op tienjarige leef tijd naar zee en voer tot 1915 als sto ker op. de stoomtreilers van IJmuiden. Daarna was hij nog stoker op de stoomhijskranen in de Rotterdamse ha vens. Behalve van de prentbriefkaart maakte hij bij de bouw van het schip gebruik van eigen ervaringen, die hij op Engelse IJslandvaarders had opge daan. VANDAAG cnrolfkplir" een paar kleine „sprokkelingen", gehaald uit. de map met de ontvangen brieven. Enige tijd geleden deed de Reti- niecommissie 22 RI via deze ru— briek een oproep. Het ging over de plannen om dit jaar, weer een reünie te houden. De commissie;; vroeg of er belangstelling was;-' Nu deelt zij mee dat zij definitief heeft besloten deze reünie ie laten doorgaan. Duidelijk is gebleken, uit S-Sj de ontvangen reacties dat :vele|;\!| oud-leden van 22 RI voor het jplan.' ,;J voelen. Gestreefd wordt hét evéne^gjgi ment op woensdag 31 mei in Ede tejMv5 houden.. De commissie laat niéts" aait hét t-;3 toeval over. Daarom heeft zij als "T uitwijkdata gepland 7 juni.ën B sep-- ïj| tember. Wie nog niet reageerde «n-vjf in het 22a regiment, infanterie, heeftr^l gediend wordt verzocht alsnogvarvvi zich té laten horen. - V»;. J De namen der comitéleden, die in,Ja Rotterdam wonen, -zijn: CAM. v,;d.'?|| Stel, voorzitter; A. Bongaar'ds,' pen-.f| ningmeester en' secretaris.-D. -.tyakrArji kermans, Groené Hilledijk 432a;ïRot-i;ji 'j terdam-24, tel. 010 - 191393.*' VAN - DE *78-jarige lezer de- Mey, Ilooflaan 94, Rotter--;.! dam, krijg ik per brief een .zacht)): verwijt: Niet zozeer - voor mi persoonlijk, maar voor de krar.t als j I geheel. We zijn niet -duidelijk ge-«ï noeg geweest. Want we hadden moe-?: ten aankondigen dat de film, die§) Wilton-Fijenoord/Bronswerk. jaarA?) lijk vertoont, alleen, voor het: pér-A- soneel was! (ook voor oud-werkne-' mers). De heer De Mey heeft gelijk;'De-f' ze voorstellingen zijn alleen vóorAj de eigen mensen van dit grote' beTj v drijf. Ik zal mijn best doeri ervoor^ te zorgen dat dit er bij staat/alsïëxd. weer een film komt. We zullen hét»! een jaar moeten onthouden, want',1 WFB komt er maar één keer per s<| jaar mee. Niettemin, de heer "Dé Mey wist- het niet, hij toog op een avond naar het AMVJ-gebouw aan de Mau- ritsweg om de film te zien. Toén bleek dat er geen kaarten te koop waren. „Maar", schrijft hij, „een zeer meegaande controleur stopte mij een kaart, zelfs nog een bon', voor een fijne kop koffie in handen en van een fooitje wilde hij zelfs-.j niet weten." De film vond de heer De Mey zeer interessant. Ik ben blij -dat hij deze rolprent toch heeft gezien. Oa- ze verontschuldigingen nog.Alswe j het er wel bij hadden vérmeid was): u niet gegaan, meneerJDé Mey. Met de laatste opmerking* ben ik het) van harte eens: „Wat jammer dat) dergelijke films voor het grote pu- i bliek haast nooit bereikbaar zijn." Misschien kan men daar bij Wil- j ton-Fijenoord/Bronswerk eens over nadenken? (artikel 20 Wederupbouwwet) Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter open bare kennis, dat zij voorne mens zijn orn met toepassing van artikel 20 der Wederop- bouwwet aan de Coöperatieve Vereniging „Arbeiders-Coöpe- ratie voor het uitvoeren van' Bouwwerken Botterdam" ÜA. gevestigd te Rotterdam, een bouwvergunning te verlenen voor een flatgebouw, bevatten, de 32 woningen in 8 woonlagen, 5 winkels in de onderbouw, als. mede een kantoorlaag tussen de winkels en het woongedeel te op een terrein ten westen van de Parkweg nabij de Bur gemeester Honnerlage Grete- laan, kadastraal bekend ge meente Schiedam, sectie H nr. 1512 ged. Het bouwplan is In strijd met het vigerende bestemmingsplan (uitbreidingsplan in onderdelen Nieuwland 1961). De op dit plan betrekking heb bende stukken liggen gedurende een week na de dagtekening van deze bekendmaking ter ge meente-secretarie (Afd. Open bare Werken. Oude Kerkhof 19, alhier) voor een ieder ter In zage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden bezwaren te gen het verlenen van de bouw. vergunning schriftelijk bij htm College indienen. Schiedam, 21 februari 1967. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, H. ROELFSEMA. De Secretaris, i M. J. BLOK.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1967 | | pagina 1